„A celli kékszellem” Alapítvány ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A Tájékoztató célja

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon „a celli kékszellem” Alapítvány (székhely: 9500 Celldömölk, Szentháromság tér 6., nyilvántartási szám: 18869073-9499-569-18, képviseli: Patyi Gábor, a továbbiakban: Alapítvány vagy Adatkezelő) által követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról.

1.2. A Tájékoztató hatálya

 1. A Tájékoztató az Alapítvány 1.2.2. pontjában rögzített adatkezelési tevékenységeivel érintett természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek) személyes adataira vonatkozik.

 2. Az Alapítvány adatkezelési tevékenységei:

 3. Az Alapítvány általános közhasznú és kiegészítő tevékenységével, hitéleti, keresztény közösségi és adománygyűjtési tevékenységével (pl. támogatások nyújtása, programok szervezése, hitéleti tevékenység gyakorlásának elősegítése, hitéleti és közösségi kiadványok értékesítése, támogatások, adományok gyűjtése) kapcsolatban megvalósuló adatkezelés,

 4. Imádságok, napi elmélkedések, szentek idézetei megküldése, a lelki életet élők számára

 5. Partnerek kapcsolattartói adatai elektronikus adatbázisban történő tárolása útján megvalósuló adatkezelés.

1.2.3. Az Alapítvány tevékenységéhez együttműködő személyek (önkéntes segítők, az egyház
kötelékébe tartozó személyek, megszentelt életű személyek) közreműködését veszi igénybe.

1.3. A Tájékoztató elérhetősége

A Tájékoztató, annak mindenkor hatályos változata mindenkor elérhető az Alapítvány 1.1. pontban rögzített székhelyén nyomtatott papír alapú formában, és a kattima.hu web oldalon elektronikus formában az „Adatkezelési Tájékoztató" menüpont alatt.

1.4. A Tájékoztató módosítása

Az Alapítvány jogosult a Tájékoztatót szükség szerint bármikor egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítani, a módosítást követő hatállyal. Az Alapítvány a módosítás tényéről az Érintetteket az 1.3. pontban meghatározott elérhetőségeken tájékoztatja.

1.5. Irányadó jogszabályok

Az Alapítvány kijelenti, hogy adatkezelése megfelel a Tájékoztató és a hatályos jogszabályok [ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

1.6. Fogalommeghatározások

A Tájékoztatóban használt, nagy kezdőbetűvel rendelkező, külön nem definiált fogalmak az 1.5. pontban megjelölt jogszabályokban meghatározott jelentéssel bírnak, amely főbb fogalmak a következők:

„személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„nyilvántartási rendszer": a személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„érintett": bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy, mely utóbbi az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„az érintett hozzájárulása": az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„harmadik fél": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„címzett": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„érintett felügyeleti hatóság": az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: I) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel; II) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy III) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

„különleges adat": személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

1.7. A személyes adatok valódisága, pontossága

A személyes adatokat az Érintett szolgáltatja az Alapítvány részére. Az Alapítvány részére bármely módon szolgáltatott személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Érintett tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Alapítvány nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

1.8. Adatbiztonság

Az Alapítvány elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Alapítvány a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát szolgálja.

II. EGYES ADATKEZELÉSEK

Az Alapítvány által folytatott egyes adatkezelések külön táblázatban kerülnek bemutatásra.

Az Alapítvány általános közhasznú és kiegészítő tevékenységével, hitéleti, keresztény közösségi és adománygyűjtési tevékenységével (pl. támogatások nyújtása, programok szervezése, hitéleti tevékenység gyakorlásának elősegítése, hitéleti és közösségi kiadványok értékesítése, támogatások, adományok gyűjtése) kapcsolatban megvalósuló adatkezelés.

1.

Az adatkezelés folyamatának leírása:

Az Alapítvány általános közhasznú és kiegészítő tevékenysége a keresztényi hitvallástól vezérelve az örömhír terjesztése és az élő Isten akaratától vezérelve az emberi élet szolgálata, „a celli kékszellem” Alapítvány hitéleti munkájának támogatása, a „kattints és imádkozz” imaapostolság egy lelkiségi áramlat szervezése és működésének segítése, ennek keretében pl. közösségi, hitélethez kapcsolódó programok szervezése, hitéleti tevékenység gyakorlásának elősegítése, a hitéleti eseményekhez kapcsolódó tájékoztatás nyújtása papír alapú és elektronikus levélben, hitéleti és közösségi tematikájú nyomtatott kiadványok értékesítése, a közhasznú feladatokhoz és az Alapítvány munkájának támogatásához kapcsolódóan adományok gyűjtése (a továbbiakban együttesen: Tevékenység). A Tevékenységekben közreműködő, a Tevékenységek keretében nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személy (a továbbiakban: Személy) és az Alapítvány között jogviszony jön létre. A jogviszony létrejöttéhez, teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Személy jelen táblázatban meghatározott személyes adatainak kezelése. A Személy az alábbi módokon szolgáltat személyes adatot az Alapítvány részére és azok az alábbi módokon kerülnek kezelésre.

Az Alapítvány az Érintettnek, mint tájékoztatás, üzenet, megkeresés címzettjének közvetlen megkeresés módszerével, így különösen papír alapú vagy elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján tájékoztatást közöl (a továbbiakban: Hírlevél), amennyiben azt az Érintett igényli és ehhez előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul, illetőleg amennyiben az Érintett korábban az Alapítvány részére adatukat megadták, emailt írtak, az Alapítvánnyal a kapcsolatot felvette az Alapítvány által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban (pl. imakérés, hitéleti tevékenységben való részvétel stb.).

Az Alapítvány kezeli az Érintettnek az Alapítvány által üzemeltetett weboldalon (www.acellikekszellem.hu; www.kattima.hu) való adatszolgáltatással (pl. kapcsolatfelvétel, véleményírás keretében), illetőleg telefonos megkeresés vagy kapcsolatfelvétel során megadott adatait.

 

1.1.  A Személy valamely programra való jelentkezésével, támogatás céljából, hitéleti vagy közösségi tájékoztatás vagy szolgáltatás igénylésével kapcsolatban saját maga szolgáltat személyes adatot az Alapítvány részére a jogviszony létrejöttekor illetőleg annak létrejötte érdekében.

 

1.2.  A Személy általi adatszolgáltatást követően az Alapítvány a Személy megadott adatait, illetve a 2.2. pontban meghatározott további személyes adatait elektronikus rendszerében rögzíti.

 

1.3.  Az Alapítvány az általa rendezett eseményeken esetenként a Személyről képmást (fénykép, videó felvétel) készíthet, melyet elektronikusan tárol.

 

1.4.  Az Alapítvány az Érintettnek, akinek adatai az előzetes kapcsolatfelvétel eredményként az Alapítvány rendelkezésére állnak, közvetlen megkeresés útján papír alapú vagy elektronikus tájékoztató levelet küld (pl. hitéleti közösségi hírekről, imakampányról, támogatási lehetőségről).

 

1.5.  Az Alapítvány a nyújtott/kapott támogatásokat és kapott költségtérítéseket az irányadó szabályok szerint rögzíti, erre vonatkozóan a bizonylatokat megőrzi, mely adatkezelés szorosan kapcsolódik a Tevékenységekben való részvétellel kapcsolatos adatkezeléshez, annak részét is képezi.

 

1.6. Azon Személyek, akik az Alapítvány Tevékenysége keretében nyújtott hitéleti szolgáltatásokban (imakampány) részesülni kívánnak, önkéntesen bármilyen személyes adatot, így különleges adatot is megadhatnak ezen célból az Alapítvány számára.

   

2.

A Tevékenység keretében kezelt személyes adatok

 

1. név

 

2. email cím

 

3. telefonszám (2018. május 25. előtti felvételek esetében)

 

4. lakcím

 

5. Érintett által történő adományozás időpontja, módja és az adomány összege

 

6. Hírlevélről való leiratkozás ténye és időpontja

 

7. Imákra való leiratkozás ténye és időpontja

 

8. A Személy képmása, hangja

9. A Személy által imakérés keretében esetenként megadott különleges adatok

11. Az Érintett aláírása

 

11. Számlázáshoz kapcsolódóan esetenként adóazonosító

 

12. Bevételi pénztárbizonylathoz kapcsolódóan: aláírás, szem. ig. szám

   

3.

Az adatkezelés célja:

 

A 2.1-2.11. pontokban meghatározott személyes adatok kezelésének célja a Tevékenységek

keretében nyújtott szolgáltatásokban való részesülés, a Személy tevékenységekben való részvételének lehetővé tétele, egyedi hitéleti szolgáltatásban való részvételi szándéka kiteljesítése, az Alapítvány tevékenységének támogatása; továbbá az Alapítvány Tevékenységével kapcsolatos tájékoztatás (pl. programok, alapítványi, egyházi, hitéleti hírek), üzenet (pl. imakampány, evangélium, felhívás), megkeresés (adománygyűjtés, támogatás lehetőségére és módjára vonatkozó tájékoztatás) küldése papír alapú és elektronikus levelezés útján.

A 2.12-2.13. pontokban meghatározott személyes adatok kezelésének célja a megfelelő bizonylatolás kapott és nyújtott támogatások, költségtérítések tekintetében, a közhasznúsági, adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében.

 

4. Az adatkezelés jogalapja:

A 2.1-2.11. pontban meghatározott személyes adatok kezelésére a GDPR 6. cikk (1) a), b) és f) pontja alapján kerül sor, azaz a Személy hozzájárulásával illetőleg az adatkezelés a Tevékenységekben való közreműködésre irányuló jogviszony létrehozásához és teljesítéséhez szükséges, illetőleg az Alapítvány jogos érdekén alapul.

 

Az Érintett a hozzájárulását írásban, a kitöltött adatlapon található Hírlevél megküldéséhez való hozzájárulás egyértelmű jelölésével, majd az adatlap aláírásával, illetőleg elektronikus rendszeren keresztüli üzenetküldéssel vagy az Alapítvány e-mail címeinek valamelyikére küldött e-mail útján vagy telefonon keresztül adja meg. Az Érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását az Érintett (1) a hírlevélben található „leiratkozom" vagy ezzel egyenértékű linkre kattintva, vagy (2) írásban, szabad szöveges kérelemmel teheti meg, melyet az Alapítvány jelen Tájékoztató IV. fejezetében meghatározott elérhetőségének egyikére köteles megküldeni. A hozzájárulás visszavonása az Alapítvány általi tudomásszerzéssel válik hatályossá. Kép- és hangfelvétel tekintetében a Személy a hozzájárulását - előzetes tájékoztatást követően - az adott eseményen való részvételével, mint ráutaló magatartással adja meg az Alapítvány részére. A Személy bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását a Személy írásban, szabad szöveges kérelemmel teheti meg, melyet az Alapítvány jelen Tájékoztató IV. fejezetében meghatározott elérhetőségének egyikére köteles megküldeni. A hozzájárulás visszavonása az Alapítvány általi tudomásszerzéssel válik hatályossá.

Az Érintett és az Alapítvány jogos érdeke, hogy az Érintett korábbi adatszolgáltatása, Tevékenységekben való részvétele által a hitéletben és közösségi programokban való részvétellel kapcsolatban kinyilvánított szándéka szerint folyamatosan tudomása lehessen az Alapítvány tevékenységéről.

Az Alapítvány jogos érdeke a közhasznú Tevékenysége folytatásához szükséges hitéleti rendezvények, programok, szolgáltatások minél szélesebb körben való ismertté tétele és ezekhez kapcsolódóan források gyűjtése. Amennyiben valamely személy korábban az Alapítvány Tevékenységében való részvétel érdekében személyes adatait megadta, illetőleg az Alapítványt korábban támogatta, úgy alappal feltételezhető, hogy az Alapítvány Tevékenységének ismeretében és támogatásában is érdekelt lehet, így a korábban megadott és az Alapítvány rendelkezésére álló személyes adatai ismeretében a Személy részére az Alapítvány a támogatás lehetőségére és annak módjára vonatkozó tájékoztatást küld. 

A 2.12-2.13. pontok szerinti adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés a Személy hozzájárulásán alapul illetőleg Alapítványra vonatkozó jogi kötelezettség (törvényben előírt közhasznúsággal kapcsolatos, valamint adó- és számviteli kötelezettségek) teljesítéséhez szükséges.

 

5. Az adatkezelés időtartama:

Az Alapítvány az Érintett személyes adatait a jogviszony fennállása alatt, a Tevékenységekben való részvétel és közreműködés ideje alatt, illetve azt követően határozott ideig, az utolsó aktivitástól számított 24 hónap elteltét követő év január 31-ig kezeli. A számviteli- adó- és közhasznúsági jogszabályokban meghatározottak szerint kötelezően kezelendő adatokat a kiállított számviteli bizonylat megőrzésére irányadó ideig, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a szerinti határidőig (jelenleg 8 év) 2017. december 31. napjáig az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (régi Art.) 47. § (3) bekezdése és a 164. § alapján, míg 2018. január 1. napját követően az adózás rendjéről szóló 2017. évi CV. törvény (új Art.) 78. § (3) bekezdése és 202. §-a alapján meghatározott adójogi elévülési ideig, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján kezeli.

 

A Személy hozzájárulása alapján kezelt adatokat a hozzájárulás visszavonásáig illetőleg az Alapítvány jogos érdeke alapján kezelt adatokat a jogos érdek megszűnéséig vagy a törlésre vonatkozó kérelem hatályosulásáig kezeli. A Hírlevélben történő leiratkozás azonnal, míg a telefon vagy egyéb elérhetőség útján közölt hozzájárulás visszavonás legkésőbb az Alapítvány általi tudomásszerzéstől számított 5 munkanap elteltével lép életbe. Az imakampányok során szabadszövegesen megadott imakéréseket az adott imakampány végéig, maximum az imakérés beérkezésétől számított 2 hónapig kezeli az Alapítvány, azt követően az imakéréseket - a kizárólag a kapcsolattartáshoz szükséges adatok rögzítését és archiválását követően - megsemmisíti, illetve törli.

6.

Adatfeldolgozó:

   

2. Imák, napi elmélkedések megküldése

1.

Az adatkezelés folyamatának leírása:

 

A www.kattima.hu oldalon imák, napi elmélkedések megküldésére iratkozhatnak fel a Személyek. Az ezen feliratkozás keretében megadott adatok az 1. pontban kezelt adatoktól elkülönülten kerülnek kezelésre, külön elektronikus nyilvántartásban és levelezőrendszerben. A napi elmélkedésekkel kapcsolatban telefonon érkező megkeresések során megadott és teljesítés szempontjából releváns személyes adatok szintén ezen nyilvántartásban kerülnek rögzítésre.

2.

A kezelt személyes adatok:

 

1. keresztnév, vezetéknév

 

2. email cím

 

3. vallás

 

4. leiratkozás ténye, ideje

 

5. feliratkozás ideje

 

6. levelek olvasottsága

 

7. kézbesíthetetlen levelek visszapattanása

3.

Az adatkezelés célja:

 

Imák, napi elmélkedés megküldése.

4.

Az adatkezelés jogalapja:

 

Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) a) és b) pontja alapján kerül sor, azaz a Személy hozzájárulásával illetőleg a Tevékenységekben való közreműködésre irányuló jogviszony teljesítéséhez szükséges. A Személy hozzájárulását az elektronikus regisztrációs rendszeren keresztül (http://www.kattima.hu/) „Feliratkozás" vagy ezzel azonos tartalmú gombra való kattintással vagy az Alapítvány e-mail címeinek valamelyikére küldött e-mail útján vagy telefonon keresztül adja meg. A Személy jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását a napi elmélkedést megküldő e-mailben található „leiratkozás" vagy ezzel azonos tartalmú linkre kattintva, illetve írásban, szabad szöveges kérelemmel teheti meg, melyet az Alapítvány jelen Tájékoztató IV. fejezetében meghatározott elérhetőségének egyikére köteles megküldeni. A hozzájárulás visszavonása az Alapítvány általi tudomásszerzéssel válik hatályossá.

5.

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulás visszavonásáig. Az imát, napi elmélkedést megküldő e-mailben található „leiratkozás" azonnal, míg a telefon vagy egyéb elérhetőség útján közölt hozzájárulás visszavonása legkésőbb az Alapítvány általi tudomásszerzéstől számított 5 munkanap elteltével lép életbe.

6.

Adatfeldolgozó:

   

 

3. Partnerek kapcsolattartói adatai elektronikus adatbázisban történő tárolása útján megvalósuló adatkezelés

1.

Az adatkezelés folyamatának leírása:

 

Az Alapítvány a nem természetes személy partnerei adatait elektronikus adatbázisban rögzíti. A partner adatai között rögzítésre kerül a partner természetes személy kapcsolattartójának neve és elérhetőségei (telefonszáma, e-mail címe). Az Alapítvány a partnerekkel összefüggésben kizárólag e tekintetben valósít meg a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelést, tekintettel arra, hogy ezen partnerek nem természetes személyek.

2.

A kezelt személyes adatok:

 

1. kapcsolattartó neve

 

2. kapcsolattartó telefonszáma

 

3. kapcsolattartó email címe

3.

Az adatkezelés célja:

 

A Alapítvány partnereivel való együttműködés, kapcsolattartás.

4.

Az adatkezelés jogalapja:

 

Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) b) és f) pontja szerinti jogalapokon kerül sor, azaz az adatkezelés az Alapítvány és a partner között létrejövő együttműködési jogviszony létrejöttéhez, teljesítéséhez, továbbá az Alapítvány azon jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges, hogy a partnerrel az Alapítvány kapcsolatot tudjon tartani, az együttműködési jogviszonyból eredő kötelezettségeinek eleget tudjon tenni. A kapcsolattartó személy esetlegesen védett joga ezzel szemben a magánszférájához fűződő joga lehet, azonban ezen jognál erősebb az Alapítvány azon joga és jogos érdeke, hogy az együttműködési jogviszony megfelelően teljesedésbe menjen. A kapcsolattartó magánszférához való joga nem sérül, mivel nagy valószínűséggel a partner által biztosított elérhetőségek kerülnek megadásra az Alapítvány részére. A magánszférához való jog védelmével szemben áll továbbá azon kötelezettség a kapcsolattartó részéről, hogy munkaköri kötelezettségeinek eleget kell tennie és a munkáltató érdekében el kell járnia.

5.

Az adatkezelés időtartama:

 

Amennyiben a jogviszony létrejöttét megelőző tárgyalások, levelezések nem vezetnek szerződéskötéshez, az Alapítvány a kapcsolattartó adatait, az esetleges levélváltást a későbbi kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, kapcsolat létrehozása céljából 5 évig tárolja. Az Alapítvány jogos érdeke, hogy esetleges későbbi együttműködés céljából a partner adata a későbbiekben rendelkezésre álljon, ezzel lehetővé téve a kapcsolatfelvételt és jogviszony létrehozását, amely nem csak az Alapítvány, hanem a partner érdeke is lehet.

6.

Adatfeldolgozó:

   

III. ERINTETT JOGAI

Az Érintettet a fenti adatkezelésekkel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg.

3.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Alapítvány által kezelt személyes adatai vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Tekintettel arra, hogy az Érintett saját maga adja meg az Alapítvány részére személyes adatait, az Alapítvány a GDPR 13. cikk szerinti tájékoztatási kötelezettségének a jelen Tájékoztatóval tesz eleget.

3.2. Hozzáférés joga (GDPR 15. cikk)

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy az Alapítvány pontosan mely személyes adatait kezeli. Kérésére az Alapítvány tájékoztatást ad továbbá az Érintettre vonatkozó adatkezelés céljairól, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait (ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, amennyiben erre sor került). Az Érintett bármikor jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon ahhoz, és jogosult kérelmezni az Alapítványtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintett bármikor jogosult arról információt, tájékoztatást kapni, hogy a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújthat be. Amennyiben felmerül olyan adat, amelyet nem az Érintettől szerezett be az Alapítvány, úgy az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet az adat(ok) forrásáról. Amennyiben az Alapítvány személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítja, akkor az Alapítvány az Érintettet tájékoztatja a továbbításra vonatkozóan a GDPR a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról is.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok első másolatát az Alapítvány díjmentesen az Érintett rendelkezésre bocsátja. Az Alapítvány további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, az adatok mennyiségéhez igazodó észszerű mértékű díjat számíthat fel, ennek összegét azonban az Alapítvány előzetesen közli az Érintettel. Amennyiben az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a tájékoztatás/hozzáférés iránti kérelmét, úgy az Alapítvány az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Érintett rendelkezésére, kivéve, ha az Érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

3.3. Helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog (GDPR 16. cikk)

Az Érintett jogosult kérni, hogy az Alapítvány helyesbítse a pontatlan vagy hibásan felvett személyes adatokat. Amennyiben az adatok hiányosak - figyelembe véve az adatkezelés célját - az Érintett kérheti azok kiegészítését. Ha a helyesbíteni vagy kiegészíteni kért adat valamely, a személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatósági igazolványban vagy egyéb közhiteles nyilvántartásban szereplő adat, a helyesbítéshez vagy kiegészítéshez ezen dokumentum bemutatása is szükséges.

3.4. Személyes adatok törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog") (GDPR 17. cikk)

Az Érintett bármikor kérheti az Alapítványtól személyes adatai törlését, amely kérésnek az Alapítvány köteles eleget tenni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Alapítvány gyűjtötte vagy más módon kezelte;

 2. az Érintett visszavonta az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 3. az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az Alapítvány közérdeken vagy a jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 4. a személyes adatokat az Alapítvány jogellenesen kezelte;

 5. a személyes adatokat az Alapítványra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 6. a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben a Alapítvány nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, minden ésszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő további adatkezelőket a törlési kötelezettségről.

Nem kell az adatot törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 1. a személyes adatok kezelését előíró, az Alapítványra alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítése (pl. adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése), illetve közérdekből vagy az Alapítványra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 2. a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

 3. a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, ha a törlési jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

 1. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

3.5.  Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az Érintett kérheti, hogy az Alapítvány korlátozza bizonyos személyes adatai kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Alapítvány ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 3. az Alapítványnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 4. az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen és idő szükséges annak vizsgálatára, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, azaz, hogy az Alapítvány adat megtartásához és kezeléséhez fűződő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett adattörléshez fűződő jogos indokaival szemben.

A korlátozás ideje alatt az adatot az Alapítvány csak tárolja, azon egyéb adatkezelési műveletet nem végez, kivéve, ha I) a további műveletekhez az Érintett hozzájárul vagy II) ha az adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, továbbá, III) ha más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy IV) ha az adatkezelést az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdeke megköveteli.

Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozás feloldásáról az Alapítvány az Érintettet előzetesen abban a formában és módon tájékoztatja, ahogyan az Érintett az adatkezelés korlátozását igényelte.

Az Alapítvány minden olyan címzettet tájékoztat az Érintett által kért és az Alapítvány által végrehajtott helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére az Alapítvány tájékoztatja az Érintettet arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatott.

3.6. Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből vagy az Alapítvány, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen (GDPR 6. cikk (1) bek. e) és f) pontok), ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Alapítvány a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Statisztikai célból történő adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

3.7. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Tekintettel arra, hogy az Alapítvány az Érintett adatait elektronikus adatbázisban is tárolja, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Alapítvány megakadályozná. Az adathordozhatósághoz való jog azon adatok vonatkozásában illeti meg az Érintettet, amelyek kezelése az Érintett hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont vagy a 9. cikk (2) bekezdés a) pont) vagy szerződés teljesítésén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) alapul. Amennyiben az Érintett kéri a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, az Alapítvány jelzi, hogy ez technikailag megvalósítható-e.

3.8. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál - különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban -, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése a GDPR rendelkezéseit sérti. Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, elnök: dr. Péterfalvi Attila, www.naih.hu).

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez az Érintett a panaszt benyújtotta, köteles tájékoztatni az Érintettet, mint ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a GDPR 78. cikk alapján az Érintett jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

3.9. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 78. cikk)

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a GDPR 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal szembeni bírósági eljárásra a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel).

3.10. Az Alapítvánnyal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való

jog (GDPR 79. cikk)

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok - köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, a 4.8. pont szerinti jog - sérelme nélkül, az Érintett jogosult bíróság előtti peres eljárást kezdeményezni, ha megítélése szerint az Alapítvány a személyes adatait nem a GDPR-nak megfelelően kezelte és ennek következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.

Az eljárást az Alapítvány tevékenységi helye szerinti tagállam, azaz Magyarország bírósága előtt kell megindítani. Az eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is (ha az nem egyezik meg Magyarországgal).

3.11. Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (GDPR 34. cikk)

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. Ezen tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az alábbi információkat és intézkedéseket:

 1. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

 1. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

 1. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az Érintettet nem kell adatvédelmi incidensről tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. az Alapítvány megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket - mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

 2. az Alapítvány az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

 3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

 

A fenti esetekben az Érintettet nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintett hasonlóan hatékony tájékoztatását.

IV. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE, KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, KAPCSOLATFELVÉTEL AZ ALAPÍTVÁNNYAL

Az Érintett jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint I) írásban, postai úton II) személyesen juttassa el az Alapítvány székhelyére vagy III) e-mail útján küldje meg az Alapítvány e-mail elérhetőségére.

Az Alapítvány/Adatkezelő adatai, elérhetőségei: cégnév: „A celli kékszellem” Alapítvány

székhely: 9500 Celldömölk, Szentháromság tér 6.

nyilvántartási szám: 18869073-9499-569-18

képviseli: Patyi Gábor

adószám: 18869073-1-18

email cím: kattintsesimadkozz@kattima.hu

honlap: www.kattima.hu, www.kattintsesimadkozz.hu

Amennyiben az Érintett személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, az Alapítvány jogosult az Érintettől további, a személyazonosság megerősítéséhez szükséges és arra alkalmas azonosító adatokat kérni.

Amennyiben a kérelem előterjesztője a személyét nem tudja kétséget kizáróan igazolni, és így nem tudja őt azonosítani, a kérelem elintézését az Alapítvány megtagadhatja.

Az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Alapítvány a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha az Alapítvány nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A GDPR 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15-22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést az Alapítvány díjmentesen biztosítja. Ha valamely kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával, vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre az Alapítvány:

 1. ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

 2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Celldömölk, 2018. július 31.

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."