102807 ima található a honlapon, összesen 245749 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Napi e-vangelium evangelium365

Napi e-vangelium evangelium365
Naponta frissül

Az www.evangelium365.hu az az evangéliumi rész olvasható, amely a katolikus egyház liturgikus rendje szerint a szentmiséken aznap elhangzik, valamint a hozzá kapcsolódó elmélkedés, illetve magyarázat, továbbá egy napi ima. 

@vangelium365, Horváth István Sándor

Evangélium, elmélkedés imádságNagyböjt 2. vasárnapja

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25

Evangélium

Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: „Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk! Készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy feltámad a holtak közül.
Mk 9,2-10

Elmélkedés

Láttuk dicsőségét
Nagyböjt 2. vasárnapján arra buzdít bennünket az evangélium, hogy Krisztus ragyogó arcát szemlélve haladjunk tovább húsvéti előkészületi utunkon. A színeváltozás eseménye azzal kezdődik, hogy Jézus kiválasztotta három apostolát és felment velük egy hegyre, amely a keresztény hagyomány szerint a Tábor-hegy volt. Miután az ószövetségi idők két legnagyobb alakjával, Mózessel és Illés prófétával beszélgetett, színében elváltozva megmutatta Péternek, Jakabnak és Jánosnak az ő isteni dicsőségét. A történet fontos mozzanata a mennyei Atya kinyilatkoztatása Jézusról, mint szeretett Fiáról. A mai vasárnapon Jézus bennünket is kiválaszt, kéri, hogy csatlakozzunk a három apostolhoz, és felvisz minket egy lelki magaslatra, hogy legalább egy rövid időre bepillantást nyerjünk abba a dicsőségbe, amely a feltámadáskor fog a maga teljességében megnyilvánulni.
A színeváltozás lényeges esemény, mert megszilárdítja a kiválasztott apostolok hitét és a mi hitünket. Az apostolok számára a hit legnagyobb próbatétele az volt, amikor Mesterüket szenvedni és a kereszten meghalni látták. Az a tény, hogy a színeváltozáskor megpillanthatták Krisztus dicsőséges arcát, segített nekik abban, hogy az Úr fájdalmas arcát látva se veszítsék el hitüket. Mert mennyire gyenge volt az ő hitük! Elfutnak és elmenekülnek, amikor Jézust elfogják a Getszemáni-kertben. Péter ugyan titokban követi a csapatot a főpap házáig, de ott háromszor megtagadja az Urat. A Golgotán már nem fogja senki sem mondani, hogy „Uram, jó nekünk itt lennünk!”, hanem mindenki elmenekül. Jézus kereszthalála után pedig félelmükben bezárkóznak az apostolok. Szinte teljesen elveszítik hitüket és végtelenül csalódottak. Hitüket csak a feltámadás és a feltámadt Krisztussal való találkozás kelti majd életre.
Az Úr színeváltozása előkészíti a kereszthordozást. Márk evangélista ugyan nem említi, de Lukács elbeszéléséből tudjuk, hogy a hegyen Jézus Mózessel és Illéssel „haláláról beszélgetett, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie” (Lk 9,31). Jézus pontosan tudja, hogy nem csak a dicsőség hegyére, a Tábor-hegyre kell felmennie, hanem az emberek megváltása érdekében vállalnia kell a szenvedést és a kereszthordozást, azaz fel kell majd mennie a Golgota hegyére, a kereszthalál magaslatára. Az Atya iránti engedelmességből és a mi üdvösségünkért Jézus tudatosan vállalja ezt a hegyre menetelt. Nekünk pedig azt mondja, hogy aki követni akarja, vegye fel keresztjét és kövesse! Ne meneküljünk el a szenvedésektől! Ne féljük felvenni és hordozni keresztünket! Türelmesen viselt szenvedéseink értékesek, mert Krisztushoz kapcsolnak bennünket. Aki vele van a szenvedésben és a halálban, Jézussal fog részesülni a feltámadásban is.
Krisztus megdicsőülése a Tábor-hegyen elővételezi a feltámadás örökké tartó dicsőségét. A színeváltozáskor az Atya szóban nyilvánítja ki, hogy Jézus az ő „szeretett Fia” (Mk 9,7), húsvétkor pedig azzal a tettel nyilvánítja ki ugyanezt, hogy feltámasztja Fiát a halálból. „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok”, mondja az Atya. Ha el akarunk jutni a feltámadásra, Jézusra kell hallgatnunk, hiszen az örök élet igéi őnála vannak. Ő vezet el bennünket az örök életre. A Tábor-hegyi megdicsőülés azzal is kapcsolódik a feltámadáshoz, hogy egészen addig nem szabad beszélniük az apostoloknak mindarról, amit a hegyen láttak és hallottak. Ezt olvastuk az evangéliumban: „Jézus megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a halálból” (Mk 9,9).
Az isteni dicsőség látásának élményével haladjunk tovább nagyböjti utunkon, amelynek végén megláthatjuk majd a feltámadás dicsőségét!
© Horváth István Sándor


Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Életünk során vannak olyan pillanatok, amikor lelkesedünk érted, de olyanok is, amikor elgyengülünk, elkeseredünk, nehéznek tartjuk a kereszthordozást, talán azt is érezzük, hogy elhagyott minket az Isten. Segíts minket ezekben az órákban és napokban! Segíts, hogy újra felvegyük életünk keresztjét és induljunk veled! Ne csak arra gondoljunk, hogy életünk végén a halál vár minket, hanem nézzünk tovább, higgyünk a feltámadásban, higgyünk az örök életben! Életünk leggyengébb pillanata az, amikor meghalunk. De könnyebb erre a pillanatra felkészülnie annak, aki hisz a feltámadásban, hisz abban, hogy halála után Isten kegyelméből új életre támadhat. Add, hogy életünk nehéz szakaszaiban mindig arra gondoljunk, hogy a mennyei Atya az örök boldogságra hív minket!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20240225.mp3

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Evangélium, elmélkedés imádságSzent Mátyás apostol

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
24

Evangélium

Jézus így tanított az utolsó vacsorán: „Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket; és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!”
Jn 15,9-17

Elmélkedés

Szent Mátyás személyében azt a személyt ünnepeljük a mai napon, aki az apostoli testületben az áruló Júdás helyébe lépett. A választás az Úr húsvéti feltámadása után történt. A jeruzsálemi hívő közösség tagjai két személyt tartottak leginkább alkalmasnak arra, hogy a tizenkét apostol közé kerüljön. Mindkettőjük nevét megemlíti az Apostolok Cselekedetei, amelyben a választásról olvashatunk: egyiküket Józsefnek hívták, a másik pedig Mátyás volt (vö. ApCsel 1,23). Mátyásról csupán annyit tudunk meg, amit Péter apostol említ a választás előtti beszédében. Olyan személy tartozhat a Tizenkettőhöz, aki a kezdetektől fogva együtt volt Jézussal, tehát az ő tanítványa volt, és az évek során ugyanazt átélte, megtapasztalta az Úr mellett, mint a Jézus által választott apostolok. Azt is tudjuk továbbá, hogy az újonnan választott apostolnak ugyanaz lesz a feladata, mint a többieknek, ő is Jézus feltámadásának tanúja, hirdetője lesz (vö. ApCsel 1,21-22).
Az Egyházban ma is vannak méltatlan keresztények. Nem kell őket megbélyegezni azzal, hogy az áruló Júdáshoz hasonlítjuk őket, de sajnos tény, hogy nem mindenki él Krisztushoz méltóan. Ugyanakkor szép számban vannak olyanok, akik komolyan veszik a Krisztushoz tartozást és a róla való tanúságtételt.
Töltsön el engem is az apostoli lelkület és buzgóság, hogy tanúságot tegyek az Úrról!
© Horváth István Sándor


Imádság

Urunk, Jézus! A mindennapi kenyér a te ajándékod, hogy testünket tápláljuk. Az élő kenyér, az Oltáriszentség szintén a te ajándékod lelkünk táplálására. Saját testedet, önmagadat adod nekünk, hogy bennünk élj. Ajándékod vételére minden embert meghívsz. Segíts, hogy soha ne utasítsuk el meghívásodat, ne utasítsunk el téged! Tégy bennünket élő közösséggé a szentáldozás, az egy kenyérből való részesedés által! Tégy minket hozzád hasonlóvá a szentáldozás által!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20240224.mp3

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Evangélium, elmélkedés imádságNagyböjt 1. hete – Péntek

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23

Evangélium

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: „Ne ölj!” Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: „Te esztelen!”, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: „Te istentelen!”, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak azután térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat! Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted.
Mt 5,20-26

Elmélkedés

A mai evangéliumban Jézus felhívást intéz hozzánk, hogy miként törekedjünk az Isten előtti igaz életre. A farizeusok életmódja meglehetősen szigorú volt az ima, a heti böjt és a tized megfizetése tekintetében. De két dolog hiányzott belőlük. Egyrészt inkább külsőség, látszat volt vallásosságuk, azaz inkább konkrét cselekedetek megtételére összpontosítottak, mintsem a szívük helyes szándékára. Ezt nevezte Jézus jogosan képmutatásnak. Másrészt hiányzott belőlük az irgalmasság. A farizeusok annak érdekében, hogy távol tartsák magukat a bűntől, arra törekedtek, hogy ne érintkezzenek a bűnösökkel. Ilyen módon azt a látszatot keltették mintha ők maguk nem lennének bűnösök. Ezért nehezményezték, amikor Jézus betért Máté házába, és együtt étkezett vele, valamint a többi vámszedővel. Ezért szólt nekik az elveszett bárány után induló pásztorról szóló példabeszéd. És ezért szólt hozzájuk a tékozló fiúról szóló tanítás is, amelynek végén feltűnik az irigykedő testvér, akiből hiányzik az irgalmasság és nem tud örülni sem testvére megtérésének, sem atyjuk irgalmasságának.
Ezt az irgalmasság nélküli életmódot kell felülmúlnia Jézus minden tanítványának. Fel kell ismernünk, hogy szükségünk van Isten irgalmára és arra kell törekednünk, hogy ezt az irgalmat gyakoroljuk embertársaink felé. A nagyböjti időszaknak az a célja, hogy segítsen nekünk olyan irgalmassá, megbocsátóvá válni, mint Isten.
© Horváth István Sándor


Imádság

Urunk, Istenünk! Látjuk és elismerjük, hogy a világban, az Egyházban és bennünk egyaránt jelen van a jó és a rossz. Isten és a sátán küzd a lelkünkért, örök sorsunkért. Segíts, hogy minden helyzetben felismerjük és elutasítsuk a gonosz kísértéseit! Növeld bennünk az életszentség vágyát, hogy készek legyünk engedelmeskedni neked, teljesíteni akaratodat! Gyarlóságunk, esendőségünk és bűnre hajló emberi természetünk ellenére is hozzád tartozunk, és tanításod szerint akarunk élni. Segítsen minket a te kegyelmed és irgalmad az üdvösségre!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20240223.mp3

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Evangélium, elmélkedés imádságSzent Péter apostol székfoglalása

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
22

Evangélium

Abban az időben amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.”
Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti, kinek tartotok engem?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.”
Mt 16,13-19

Elmélkedés

Nem csak Jézus meghívása és a vele való első találkozás hozott Péter életébe fordulatot, hanem az Úrral töltött évek során többször is nagy lelki hatások, élmények érik őt, amelyek tovább formálják jellemét. A tanítványok közül Péter az, aki elsőként tesz komoly hitvallást Jézusról: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Ezt az esetet olvassuk a mai evangéliumban. Megemlíthetjük még Péter életéből az ő tagadását. Hiába hangzott el Jézus figyelmeztetése az utolsó vacsorán, néhány órával később Péter elbukott, háromszor is megtagadta, hogy Jézushoz tartozik. De mivel tudott sírni bűne miatt és ez valódi bánatának a jele volt, az Úr megbocsátott neki. Amikor pedig a feltámadás után lehetőséget kapott Péter, hogy háromszor is megvallja az Úr iránti szeretetét, akkor különleges megbízást kap Jézustól: ő vezesse a krisztusi közösséget. Ezek az események úgy formálják Péter személyiségét, hogy életét egészen Isten szolgálatára és az emberhalászatra szentelje.
Szent Péter apostol székfoglalásának mai ünnepe az Egyház egységét jeleníti meg. Jézus az Egyház vezetését Péter apostolra és az ő utódaira bízta. A római pápák mindenkor Krisztusnak, a Jó Pásztornak példája szerint vezették Isten rájuk bízott nyáját, mindenkor arra törekedve, hogy megerősítsék az embereket a hitben és megőrizzék Isten népének egységét.
© Horváth István Sándor


Imádság

Urunk, irgalmasság Istene, könyörülj rajtunk, bűnösökön! Taníts meg bennünket a könyörületre és a megbocsátásra! Ne engedd, hogy hasonlóak legyünk a könyörtelen szolgához, aki nem követte ura irgalmasságát! Emlékeztess minket arra, hogy gyengeségeink miatt milyen sokszor esünk el életünk rögös útján! Szítsd fel szívünkben a megbocsátást és a segítő szándékot botladozó testvéreink iránt! Add meg nekünk az irgalom lelkét, hogy akaratod szerint kovásza legyünk eljövendő országodnak!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20240222.mp3

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Evangélium, elmélkedés imádságNagyböjt 1. hete – Szerda

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
21

Evangélium

Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét; itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás.”
Lk 11,29-32

Elmélkedés

A nagyböjt nem egy kisebb iránymódosítás az életünkben, hanem egy nagy szívbéli és életmódbeli változás, amely egyrészt Isten kegyelmének, másrészt a mi akaratunknak köszönhető. A mai nap jó alkalom arra, hogy megvizsgáljuk, merre halad életünk. Az evangéliumban Jézus felidézi Jónás próféta személyét, akit Isten a pogány Ninive városába küldött, hogy megtérést hirdessen az ott élőknek: „Még negyven nap, és Ninive elpusztul! Ninive lakói azonnal meghallották az üzenetet, hittek Isten küldöttének, böjtöt hirdettek és mindenki megváltoztatta életvitelét. Tették ezt abban a reményben, hogy Isten megbocsát nekik és elkerülhetik a fenyegető veszedelmet, a pusztulást. Megtérésükre Isten válaszolt, mert ő soha nem utasítja el az alázatos embereket.
Ha ezt tették a niniveiek a Jónás által meghirdetett idő kezdetén, mennyivel komolyabban kellene vennünk nekünk, keresztényeknek a bűnbánat és megtérés 40 napos időszakát! Ha ilyen módon válaszoltak Jónás felhívására, mennyivel inkább kell nekünk a Jónásnál nagyobb Jézus bűnbánatra szóló szavát meghallanunk!
Isten minden korban küld embereket, akik figyelmeztető jelként lépnek fel, és átadják nekünk az Úr üzenetét. A nagyböjt napjaiban érdemes meghallanom Isten nekem szóló figyelmeztetését. Érdemes elindulnom az irgalmas Isten felé, aki nem büntetni akar, hanem eltörli bűneimet és megtisztítja lelkemet.
© Horváth István Sándor


Imádság

Mennyei Atyám! Adj nekem önfeláldozó, szelíd szívet, mint a te egyszülött Fiadnak! Add, hogy minden élethelyzetben ki tudjam mondani: Legyen meg a te akaratod! Jézus, köszönöm, hogy előttem jártál az úton, és megmutattad, hogyan lehet Istennek tetsző, tiszta, szent életet élni! Adj nekem erőt és alázatot az engedelmességhez! Szentlélek, jöjj, és taníts, hogy Isten dicsőségére éljek, az ő akaratát cselekedve, mindenkor hitben és alázatban! Köszönöm, Uram, irgalmadat, jóságodat. Segíts, hogy mindig felismerjem akaratodat és a te lelkületeddel szolgálhassak másoknak!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20240221.mp3

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Evangélium, elmélkedés imádságNagyböjt 1. hete – kedd

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
20

Evangélium

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket! Hiszen mennyei Atyátok tudja, mire van szükségtek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!
Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek, mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket.” Mt 6,7-15
Mt 6,7-15

Elmélkedés

A nagyböjt kezdetén, hamvazószerdán az evangéliumban Jézus az adakozás, a böjtölés és az imádkozás helyes módjára, lelkületére hívta fel figyelmünket. Mindezekkel ne az emberek elismerését keressük, hanem segítségükkel lépjünk kapcsolatba Istennel. A mai evangélium a három nagyböjti gyakorlat közül az imádságot állítja elénk. Úgy érdemes imádkoznunk, hogy lelkünk „belső szobájában” találkozzunk Istennel. Az ima nem feltétlenül jelent teljes elvonulást a világtól és az emberektől, mert ennek a „belső szobának” a nyugalmát és csendjét egyaránt megtalálhatjuk, akár egyedül, akár közösségben imádkozunk. Igen, a közösségben, a másokkal együtt végzett imádság is lelkünk mélyére vezet.
Az imádság bensőséges beszélgetés a mennyei Atyával, akinek gyermekei vagyunk, s aki szeret minket. Ő jól tudja, mire van szükségünk, bizony, jobban tudja, mint mi. Az első szó, amit Jézus tanít nekünk, az „Atya!" Úgy szólítsuk meg Istent, úgy forduljunk hozzá az imában, hogy ő a mi szerető Atyánk. Az imában nem önmagunk felé fordulunk, először nem a magunk érdekét nézzük, hanem azt kérjük, hogy szenteltessék meg Isten neve, jöjjön el az ő országa, a szeretet uralma, és az ő akarata teljesedjen be mindenki életében, a miénkben is. Saját szükségleteinket csak ezt követően tárjuk Isten elé.
Ha az imádságban nem találjuk a legmegfelelőbb szavakat, ne aggódjunk, hanem egyszerűen csak helyezzük magunkat a mennyei Atya szeretetébe.
© Horváth István Sándor


Imádság

Urunk és Tanítónk, Jézus Krisztus! A te szavaid szerint a boldogság nem olyan dolog, amelyet akkor szerezhetünk meg, ha valamit teszünk érte. Te nem azt parancsolod, hogy legyünk nincstelen szegények, ne együnk semmit, és akkor boldogok leszünk. Te arra nevelsz minket, hogy még a legnehezebb élethelyzetünkben is vegyük észre azt, ami miatt boldogok lehetünk: ha szegények vagyunk, akkor is tudunk örülni, mert Isten országa a miénk. Ha nélkülözünk, akkor is remélhetünk az isteni jutalmazásban. Ha sírunk, Istenben megtalálhatjuk örömünket. Az üldözések és a bántalmazások nem képesek elszakítani minket az üdvösségtől és az örök boldogságtól.

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20240220.mp3

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Evangélium, elmélkedés imádságNagyböjt 1. hete – hétfő

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
19

Evangélium

Egy alkalommal Jézus az utolsó ítéletről beszélt tanítványainak: Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután a király így szól a jobbján állókhoz: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, és ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!”
Erre megkérdezik tőle az igazak: „Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna?” Akkor a király így felel: „Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!” Ezután a balján állókhoz szól: „Távozzatok tőlem, ti, átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és nem adtatok nekem enni; szomjas voltam, és nem adtatok inni; idegen voltam, és nem fogadtatok be; ruhátlan voltam, és nem takartatok be; beteg voltam és börtönben sínylődtem: és ti nem látogattatok meg engem!”
Erre ők is megkérdezik: „Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem siettünk a segítségedre?” Ő pedig ezt feleli majd nekik: „Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek!” Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre.
Mt 25,31-46

Elmélkedés

A nagyböjti időszak életünk alapkérdéseit állítja elénk. Ez a 40 nap lehetőség számunkra, hogy olyan kérdésekkel foglalkozzunk, amelyekre a hétköznapok nyüzsgésében a mindennapok teendői között nincs lehetőség. A nagyböjt megállít és gondolkodásra késztet minket. Miért születtünk meg a világra és miért létezünk? Mi az életem értelme és célja? Jelen életszakaszomban hol tartok a lelki fejlődés útján? Hogyan juthatok el oda, ahová Isten akar vezetni?
Az életünket Istennek köszönhetjük. Ő, aki saját képmására teremtette meg az embert, azt kéri tőlünk, hogy legyünk szentek, törekedjünk életünk megszentelésére! Ez nem arról való álmodozást jelent, hogy halálunk után majd az Egyház minket is szentté avat, hanem komoly elhatározást, hogy Isten tetszését keressük mindenben. Ezt tették egyébként a szentek is, s ebben érdemes követnünk a példájukat. Az életszentség a szeretet tökéletességét jelenti. Isten a szeretet, s mi arra törekszünk, hogy szeressük őt és embertársainkat. Ez utóbbi gyakorlati cselekedeteit sorolja fel Jézus a mai evangéliumi részben. Előre tudjuk, hogy jócselekedeteink vagy mulasztásaink eredményeként mit kapunk. És előre tudjuk, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy az igazak jutalmát, a mennyországot elnyerjük.
Úgy érdemes elgondolkodnunk életünk alapkérdéseiről, hogy közben nem feledkezünk el arról a végső célról, az örök életről, ami a földi élet után vár minket.
© Horváth István Sándor


Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Te összegyűjtöd és őrzöd nyájadat, az Egyházat, és fáradhatatlanul indulsz az eltévedt bárányok után, hogy visszavezesd őket a közösségbe. Ismered és nevén szólítod mindazokat, akik nyájadhoz tartoznak. Te vagy a Jó Pásztor, aki a kereszten életedet adtad juhaidért, az emberekért. Hívj fiatalokat a papságra, hogy téged követve egész életükkel megmutassák a világnak és nekünk szereteted! Segíts minket, hogy a papjaid által hirdetett evangéliumhoz méltóan éljünk!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20240219.mp3

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Evangélium, elmélkedés imádságNagyböjt 1. vasárnapja

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
18

Evangélium

Abban az időben a Lélek kivitte Jézust a pusztába. Negyven napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”
Mk 1,12-15

Elmélkedés

Térjetek meg!
Nagyböjt 1. vasárnapján Jézus megkísértéséről olvasunk az evangéliumban. Szent Márk evangélista egészen röviden írja le az eseményt: a Lélek indítására Jézus visszavonul a pusztába, ahol megkísértette a sátán. Negyven nap elteltével Jézus visszatér a pusztából és az evangélium hirdetésével megkezdi nyilvános működését Galileában. Máté és Lukács evangélista elbeszéléséből azt is megtudjuk, hogy melyek voltak a kísértések. Először azt akarta a sátán, hogy Jézus változtassa át a köveket kenyérré, majd azt akarta, hogy Jézus vesse le magát a templom párkányáról, mert Isten angyalai úgyis vigyázni fognak rá, harmadszorra pedig a világ minden országának dicsőségét ígérte Jézusnak, ha leborulva hódol a sátán előtt (vö. Mt 4,1-11; Lk 4,1-13).
A kísértések és azok visszautasítása azonban Jézus pusztai tartózkodásának csak az egyik oldala. Másrészről ugyanis Jézus azért mehetett a pusztába, hogy fellépése előtt keresse a csendet, átgondolja az Atyától kapott küldetését. A pusztaság így nem csupán a kísértések helye volt számára, hanem az imádság, az elmélkedés és az Atyával való együttlét helye is.
A kísértés Jézus esetében azt jelentette, hogy a gonosz megpróbálta eltéríteni küldetésétől, az Atyától kapott küldetésétől. Jézus felismeri a sátán próbálkozását, felismeri a kísértő szándékát, de visszautasítja, azaz nem engedi, hogy bárki vagy bármi eltérítse őt az Atya akaratának teljesítésétől.
Mit jelent a kísértés a mi számunkra? Be kell látnunk, hogy a gonoszt és jellegzetes cselekedetét, azaz a kísértést nagyon nehéz felismernünk. Másokban persze könnyen meglátjuk a gonoszt, másokat gyorsan megítélünk, más emberek cselekedeteit hamar minősítjük rossznak, de a saját környezetünkben megjelenő gonoszt és a minket érő kísértést valóban nehéz felismernünk. Mert a gonosz álruhát ölt, hogy megtévesszen bennünket. A magabiztosságot mutató és nagy önbizalommal rendelkező emberek szinte egészen biztosan csapdába estek. Ezzel szemben az igazán hívő ember még élete legjelentősebb döntéshelyzeteiben is megenged magának egy kis bizonytalanságot, határozatlanságot, és kimutatja Istenre hagyatkozását, illetve engedi magát Istentől vezetni. Nem a maga akaratához ragaszkodik és nem a saját elképzelését tartja jónak, hanem megnyílik az ismeretlen, a bizonytalan jövő előtt, mert ott is számíthat Isten segítségére. Jézus is pontosan ezt tette, amikor a legvégsőkig elmenve vállalja a szenvedést és a halált, mert bízik abban, hogy a mennyei Atya jót akar, és mindent, ami rossznak tűnik, képes jóvá változtatni.
Ha nyilvánosságra kerül egy embertársunk rossz cselekedete vagy egy általa elkövetett bűncselekmény, utólag ezt szoktuk mondani: „Olyan rendes embernek ismertük meg. Becsületes embernek tűnt. Nem gondoltuk volna, hogy ilyenre is képes.” Az ilyen utólagos kijelentések pontosan elárulják, hogy valójában alig vagyunk képesek felismerni a rosszat. Másokban sem igazán ismerjük fel és magunkban sem, ráadásul ez utóbbihoz elengedhetetlen az őszinteség. És azt is tegyük hozzá, hogy a gonosz, a sátán jól ismer bennünket, ismeri a gyenge pontunkat, pontosan tudja, hogy hol kell bennünket támadni.
A kísértés azt jelenti, hogy a gonosz el akar bennünket szakítani Istentől és le akar minket téríteni az Isten felé vezető útról. Nehéz felismernünk hazugságait és megtévesztéseit. De ha az igazsághoz, pontosabban az evangélium igazságához, Krisztus igazságához ragaszkodunk és ehhez szabjuk életünket, akkor jó úton járunk. „Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban” (Mk 1,15). Ezzel kezdte egykor Jézus az ő fellépését az emberek között és ez a tanítás szól nekünk a nagyböjt kezdetén. Vezessen bennünket Krisztus evangéliumának igazsága egész életünkön át!
© Horváth István Sándor


Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Te egykor és ma mindenkinek hirdeted: „Térjetek meg!” A nagyböjt a bűnbánat ideje. A böjti idő a megváltás titkának, a te szenvedésednek és feltámadásodnak ünnepére készít fel. A megtérés elmélyít minket a jó megismerésében. A megtérés elmélyíti bennünk azt a tudatot, hogy bűnösök vagyunk, de ez nem jelenti vesztünket, hiszen az irgalmas Atya megbocsát nekünk. A megtérés útjára, a bűnbánat útjára nem egy büntetni akaró, hanem egy megbocsátó Isten vezet. Ha rálépünk a bűnbánat útjára és alázattal tesszük meg azon az Isten felé vezető lépéseket, akkor észrevesszük, hogy a bűn sötétségén túl felragyog a kegyelem világossága, melyet te, a mi Megváltónk adsz nekünk.

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20240218.mp3

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Evangélium, elmélkedés imádságHamvazószerda utáni szombat

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
17

Evangélium

Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost, aki a vámnál ült. Megszólította őt: „Kövess engem!” A vámos erre fölkelt, és mindenét otthagyva, követte Jézust. Lévi azután Jézus tiszteletére nagy lakomát rendezett házában. Jézussal együtt sok vámos és más ember telepedett az asztalhoz. A farizeusok és az írástudók méltatlankodva fordultak a tanítványokhoz: „Hogyan lehet az, hogy ti a vámosokkal meg a bűnösökkel együtt esztek és isztok?” Jézus felelt meg nekik: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!”
Lk 5,27-32

Elmélkedés

Kövess engem! – hangzik Jézus meghívása, felszólítása a mai evangéliumban Lévi felé, akit Máté apostolként ismerünk. Kövess engem! – halljuk mi is a nagyböjti időben az Úr hívását. Ezek a szavak azt jelentik, hogy irányt kell változtatnunk, tehát nem mehetünk tovább a saját elképzeléseink útján. Ha egyszer Jézus hív minket és megmutatja nekünk az ő útját, akkor érdemes elindulnunk vele. Amikor az Úr új útra hív, akkor valójában megtérésre hív minket. A megtérés szó szerint azt jelenti, hogy Jézushoz fordulunk, és amerre ő indul, mi is arra megyünk.
Lukács evangélista azt írja, hogy a vámos Lévi „mindenét otthagyta”, így indult Jézus nyomában. Ez nem csak a vámasztalra, a nyilvántartásokra és az ott lévő pénzre vonatkozik, hanem az ő egész korábbi életére. Felhagyott mindennel, amit eddig tett, teljes irányváltást vett az élete. Életének nagy fordulata után nagy lakomát tart Jézus tiszteletére. Úgy is értelmezhetjük ezt, hogy megünnepli megtérését, megünnepli azt, hogy az Úr követője lett, mert öröm számára az, hogy megváltozott az élete.
Ő felismerte élete nagy lehetőségét, és kész volt változtatni önmagán, kész volt új irányba állítani az életét. Felismerte, hogy szüksége van Jézusra.
Felismerjük-e lelki betegségünket, a bűnt? Meghalljuk-e az isteni orvos bűnbánatra szóló hívását? Elfogadjuk-e az ő „kezelését és orvosságát”, a megbocsátást?
© Horváth István Sándor


Imádság

Istenünk! Fiad, Jézus a te országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a gyöngeség, világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba zárkózva élnek. Add, hogy életünket őhozzá tudjuk alakítani, aki a törvényt nem megszüntetni jött! Add, hogy életünkön változtatni tudjunk! Add, hogy ne öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig őrá, aki botránykő azoknak, akik nem fogadják el, de akik befogadják, azoknak az élet teljessége!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20240217.mp3

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Evangélium, elmélkedés imádságHamvazószerda utáni péntek

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
16

Evangélium

Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és megkérdezték tőle: „Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt?” Jézus így felelt nekik: „Vajon szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek.”
Mt 9,14-15

Elmélkedés

A hamvazószerdai evangéliumban Jézus az adakozás és az imádkozás mellett a böjtölésre buzdított minket. Emlékeztetett arra, hogy ne a farizeusok látványos böjtölését kövessük, hanem a mennyei Atyával való közösséget keressük a lemondások és a böjt által. Soha ne arra törekedjünk, hogy az emberek lássák böjtölésünket, mert elég, ha Isten tud arról.
A mai evangéliumból úgy tűnik, hogy Jézus tanított ugyan a böjtölés fontosságáról, de ő maga és tanítványai nem böjtöltek, legalábbis nem úgy böjtöltek, ahogyan abban az időben a farizeusok szoktak, illetve az ő gyakorlatukat átvéve Keresztelő János tanítványai.
Bár vannak jótékony hatásai szervezetünkre, a böjt mégsem fogyókúra, nem egészségügyi program, amit néhány hétre bevállalunk tavasszal. A böjtölés nem annak igazolása, hogy jó keresztények vagyunk és megtartjuk a böjti fegyelemre vonatkozó egyházi előírásokat. A böjt nem önsanyargatás, amivel önmagunkat büntetjük, mert Isten ezt várja tőlünk.
A helyes böjt önmagam fegyelmezése, mégpedig Istenért, a vele való szeretetkapcsolat megújításáért. A böjt azt jelenti, hogy uralkodok kívánságaimon, vágyaimon, érzelmeimen és gondolataimon, uralkodok önmagamon. A böjt által Isten és az ő kegyelme munkálkodik bennem. A böjtöléssel átengedem az irányítást Istennek, hogy valami jót hozzon ki belőlem.
© Horváth István Sándor


Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Te egyeseket a szegények felé fordulás, a szeretetszolgálat útján indítasz el. Önzetlen és önfeláldozó szívet adsz nekik, hogy szeretetedben éljenek és a te szeretetedet sugározzák a rászorulóknak és nélkülözőknek. Másokat a hitre nevelés útján indítasz el, hogy a tőled kapott tanítást, az üdvösség örömhírét jó magként vessék el az emberi szívekbe, mindazok szívébe, akik keresik az igazságot és vágyakoznak az üdvösségre. Adj nekik erőt, hogy hivatásukat felelősséggel végezzék! Segíts minket, hogy ne térjünk le a lelki fejlődés útjáról, mindig ragaszkodjunk hozzád, aki az üdvösségre vezetsz minket!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20240216.mp3

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Evangélium, elmélkedés imádságHamvazószerda utáni csütörtök

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
15

Evangélium

Amikor Péter apostol megvallotta, hogy Jézus a Messiás, akkor az Úr így szólt a tanítványokhoz: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie: a vének, a főpapok és az írástudók elutasítják, megölik, de harmadnapra feltámad.” Majd így szólt mindnyájukhoz: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki elveszíti életét énmiattam, megmenti azt. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát azonban elveszíti, és romlásba dönti?”
Lk 9,22-25

Elmélkedés

A nagyböjt a húsvéti ünnepre való felkészülés ideje. Mivel a régebbi időkben az Egyház húsvét vigíliáján keresztelte meg a katekumeneket, a hittanulókat, ezért az ő számukra a böjti idő negyven napja egyben a keresztelésre való felkészülés utolsó időszaka is. Bár sok helyen még mindig él a hagyomány, hogy húsvét éjszakáján felnőttek részesülnek a keresztség szentségében, a gyermekkorban történő keresztelés elterjedésével változás történt, ugyanakkor a liturgia rendje továbbra is őrzi és átadja nekünk azokat a tanításokat, amelyek egykor a hittanulóknak, ma pedig nekünk, megkeresztelteknek szólnak. Jó alkalom tehát ez az időszak számunkra, hogy felélesszük magunkban a keresztségben kapott kegyelmet és húsvét vigíliáján megújítsuk keresztségi fogadalmunkat.
A keresztségben meghalunk a bűnnek és újjászületünk az isteni kegyelemben. Úgy is mondhatjuk, hogy elveszítjük önmagunkat és elkezdünk Isten gyermekeiként élni. A keresztség tehát pontosan azt jelenti számunkra, amiről Jézus a mai evangéliumban beszél: „aki elveszíti életét énmiattam, megmenti azt.” Életünk nehéz helyzeteiben azt gondoljuk, hogy egyedül maradtunk a bajunkkal. Valójában Isten velünk van a lelki sötétség időszakaiban is, és ilyenkor is azt mondja, hogy ő fog bennünk valami újat elkezdeni. Nem az idő múlása, hanem az ő kegyelme fogja begyógyítani sebeinket.
© Horváth István Sándor


Imádság

Uram, Jézus Krisztus! Vezess végső célom, a mennyei Atya felé! Belátom, hogy egyedül a krisztusi út, a szeretet útja, a remény útja, a megbocsátás útja, az öröm útja, az igazi szabadság útja, az élet tiszteletének útja vezet az Atyához az örök üdvösségre! Segíts megtalálnom a helyes utat és támogass, hogy ezt az utat soha el ne hagyjam s azon meg ne álljak! Segíts kegyelmeddel, hogy mindig közelebb kerüljek az Atyához! Légy velem és te vezess életutamon! Vezess a szeretet útján!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20240215.mp3

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Evangélium, elmélkedés imádságHamvazószerda

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
14

Evangélium

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Vigyázzatok! Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát osztasz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te adsz alamizsnát, ne tudja bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni! Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek mogorvák, mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.
Mt 6,1-6.16-18

Elmélkedés

Az egyházi év új időszaka kezdődik ma, hamvazószerdán. Belépünk a nagyböjtbe, a húsvéti előkészület idejébe, amely 40 napig tart. Ez a negyven nap az önfegyelmezés, az önmegtartóztatás, a lemondások időszaka, amelyek segítenek minket a lelki megújulásban. Nyilvános működésének kezdete előtt Jézus negyven napra a pusztaságba vonult, ott készült fel küldetésére. Ez idő alatt nem evett és nem ivott, azaz böjtölt, és böjtölésével példát adott nekünk arra, hogy testünket, testi vágyainkat megfékezve törekedjünk a lelki elcsendesedésre és elmélyülésre. A böjt nagyszerű lehetőséget teremt nekünk, hogy Istenre tudjunk figyelni, akitől a lelki megújulást kérjük és várjuk.
A mai evangéliumban Jézus három vallásos gyakorlatról beszél: az adakozásról, az imádkozásról és a böjtölésről. Az alamizsna, az adakozás azt jelenti, hogy gondoljunk mások szükségleteire, és tegyünk értük valamit, azaz segítsünk nekik. Kezdj el tenni valamit másokért! Az imádkozás szintén abban segít, hogy kilépjünk önmagunkból, Istenhez emeljük lelkünket. Aligha érzi még az imádság ízét, aligha érti az ima lényegét az, akinél kimerül az imádkozás abban, hogy önmaga számára kérjen valamit Istentől. Kezdj el imádkozni másokért! A böjtöléssel fékezzük testi vágyainkat, megvonunk magunktól valamit, önmagunkat Istennek adjuk. Kezdj el böjtölni mások megtéréséért!
© Horváth István Sándor


Imádság

Irgalmas Istenünk! Igaz bűnbánattal és irántad való szeretettel valljuk meg bűneinket és kérjük tőled a bűneink bocsánatát. Te jó, igazságos és irgalmas vagy, és minden gonoszságunktól, vétkünktől megtisztítasz minket. Nagylelkűséged és hűséged leginkább abban nyilvánul meg, hogy lehetőséget adsz nekünk a felemelkedésre, a bűntől való megszabadulásra, a lelki megtisztulásra és újjászületésre. Valljuk, hogy szereteted erősebb bűneinknél. Segíts minket, hogy elforduljunk bűneiktől és elinduljunk az engedelmesség útján!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20240214.mp3

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."