55310 ima található a honlapon, összesen 120664 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

IMAFAL

IMAFAL
Változó frissítés

 

 

Ökumenikus IMAHÉT 2022 január 16-23. „Más úton tértek vissza hazájukba” (Mt 2,12)8. nap

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23
Ökumenikus IMAHÉT 2022 január 16-23. „Más úton tértek vissza hazájukba” (Mt 2,12) 8. nap

8. nap „Más úton tértek vissza hazájukba” (Mt 2,12)
Isten új útjai a szétválás megszokott útjai helyett

Olvasmányok

Jer 31,31–34 Új szövetséget kötök izráel házával
Zsolt 16 Megismerteted velem az élet útját
Ef 4,20–23 Újuljatok meg lelketekben és elmétekben
Mt 11,25–30 Mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek

Ajánlott énekek:

8. Áldjon meg minket örök Atya Isten;
47. Vezess, Jézusunk

Meditáció

Nem tudjuk, hogy mit gondoltak a bölcsek –, akik a csillagászat és a tájékozódás szakemberei voltak –, amikor figyelmeztetést kaptak, hogy más úton térjenek vissza. ez valószínűleg megzavarta őket, de ugyanaz a fény, amely útjukat megvilágította, azt is megmutatta, hogy van más út, más lehetőség is. irányváltásra kaptak tehát felszólítást.

Gyakran vagyunk olyan helyzetben, amikor megszokott életmódunk és világlátásunk megkötöz. Amikor ezek az utak vagy „sztrádák” lezárásra kerülnek, szeretnénk tudni, hogyan folytathatnánk utunkat. Az isteni gondviselés azonban mindig megmutatja, hogy el van készítve számunkra a másik út. Isten az, aki megújítja szövetségét, és kiemel abból a kudarcból, amelyet egy-egy akadály okoz. Csak bíznunk kell abban, hogy az Örökkévaló, aki a világosságot adta nekünk, mindig megtalálja a továbbhaladás útját, akkor is, ha a mi útjaink és ösvényeink lezárulnak. Mindig lehetséges az újrakezdés, ha készek és nyitottak vagyunk a Lélek munkájára. Mint egyházak a múltra tekintünk, és megvilágosodásra jutunk, majd pedig a jövőbe, új utakat keresve, hogy megújult odaszánással továbbra is sugározzuk az evangélium fényét, és olyan szeretettel fogadjuk egymást, ahogyan Krisztus is fogadott minket Isten dicsőségére.

A keresztény közösségek egymástól függetlenül rótták a régi megszokott utakat. Az új utakon, amelyekre Isten hív, a keresztények együtt mennek, és zarándoktársakká lesznek. Ezen új utak megtalálása tisztánlátást, alázatot és bátorságot követel. Itt az ideje a megtérésnek és a megbékélésnek.

Imádság

Kegyelmes Istenünk, amikor mi csak egy utat ismerünk, és azt gondoljuk, hogy csak azon járhatunk, amikor azt gondoljuk, hogy minden út le van zárva előttünk, amikor kétségbe esünk, mindig megtalálunk Téged. Te a megújított ígéretek Istene vagy. Megtalálunk, amikor új utunkat egyengeted, azt, amire nem is gondoltunk. hálát adunk, hogy jóságod minden várakozásunkat felülmúlja. Hálát adunk értelmünkön túláradó bölcsességedért. Hálát adunk, mert csodálatos útjaid addig nem látott lehetőségeket nyitnak meg előttünk. Ha térképeinken keresgélve nem találunk utat, Téged, aki sokkal nagyszerűbb felé vezetsz, mindig megtalálunk. Jézus Krisztus, a mi Urunk által kérünk, a Szentlélekkel egységben, hogy mindig vezess vissza magadhoz. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ökumenikus IMAHÉT 2022 január 16-23. Kinyitották kincsesládáikat ajándékokat adtak nekiaranyat, tömjént és mirhát (Mt 2,11) 7. nap

Reggeli ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22
Ökumenikus IMAHÉT 2022 január 16-23. Kinyitották kincsesládáikat ajándékokat adtak neki aranyat, tömjént és mirhát (Mt 2,11) 7. nap

7. nap „Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát” (Mt 2,11)
A közösség ajándékai

Olvasmányok

Hós/Óz 6,1–6 Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot
Zsolt 100 Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel
Apcsel 3,1–10 Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked
Mt 6,19–21Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is

Ajánlott énekek:

14. Ébredj, bizonyságtévő Lélek;
20. Isten szívén megpihenve;
34. Minden élő dicsér

Meditáció

Betlehembe, a kenyér városába menve figyeljünk a bölcsekre, akik a Krisztus-gyermek imádatára érkeztek. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak az újszülött királynak: aranyat, tömjént és mirhát.

Történelmi szakadásaink, csökönyös ragaszkodásunk szabályokhoz és szertartásokhoz, a világ dolgaiba való belefeledkezésünk szakított szét bennünket. Akkor hát milyen ajándékot készítettünk annak a Királynak, aki azért jön, hogy bevilágítsa életünket, és az egység kegyelmébe vezessen? Tudjuk, hogy Isten nem kívánja vagyonunkat vagy égőáldozatunkat, hanem azt, hogy az Ő ereje szegénységünk által munkálkodjon: „ezüstöm és aranyam nincsen…”. Az Úr a mi áldozatos és szerető szívünket kívánja: a szívet, amely tele van szeretettel iránta és Krisztusban testvéreink iránt, akiktől elszakadtunk; a szívet, amely az irgalmasság cselekedeteit árasztja; amely valóban töredelmes és változást óhajt. 
Tehát a szeretetteljes szív ajándékát készítsük neki. A térdre borulás olyan szívet követel, amely töredelmesen beismeri a minket megosztó bűnt, és engedelmes annak, Akit szolgálunk. Ez az engedelmesség megelevenít, gyógyít és megbékéltet mindent, ami sebet és törést okozott bennünk, körülöttünk és a kereszténységben.

Krisztus már megadta egyházának az egység ajándékát. növekedünk a közösségben, amikor megosztjuk a különböző hagyományainkban kapott kegyelmet, tudván, hogy az Úr a forrása minden ajándéknak.

Imádság

Istenünk! Téged illet minden dicséret, dicsőség és hálaadás. Te kinyilatkoztattad magadat Fiad megjelenésével azoknak, akik már régóta várták jöveteledet, és azoknak is, akik nem vártak. Ismered a minket körülvevő szenvedést, a megosztottságunk által okozott fájdalmat. Látod a világ küzdelmét és a helyzet romlását a Közel-Keleten –, azon a helyen, amelyet születésedre kiválasztottál, amelyet jelenléted megszentelt. Kérünk, készítsd el szívünket és akaratunkat a Te ismeretedre! Amikor együtt megyünk az úton a messziről jött bölcsekkel, kérünk, nyisd meg szívünket szeretetedre és testvéreink szeretetére körülöttünk. Munkáld bennünk az akarást, indíts e világ átformálására és ajándékaink megosztására közösségünk erősítéséhez. Fogadd imádságunkat szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, aki veled és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik örökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ökumenikus IMAHÉT 2022 január 16-23. Meglátták a gyermeket anyjával, Máriával,és leborulva imádták őt (Mt 2,11) 6. nap

Reggeli ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21
Ökumenikus IMAHÉT 2022 január 16-23. Meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt (Mt 2,11) 6. nap

6. nap „Meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt” (Mt 2,11)
Az egyetlen Úr imádására összegyűlve

Olvasmányok

2Móz/Kiv 3,1–6 Mózes eltakarta az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre
Zsolt 84 Mily kedvesek a te hajlékaid, ó, seregek Ura!
Jel 4,8–11 imádjátok azt, aki él örökkön örökké
Mt 28,16–20 Amikor meglátták őt, leborultak előtte

Ajánlott énekek:

37. Ó Jézus, emlékezni rád;
33. Mind adjon hálát Istennek

Meditáció

Amikor a bölcsek távoli hazájukból eljutottak Betlehembe, és látták a gyermeket anyjával együtt, leborulva imádták. Isten közénk jött kinyilatkoztatásának jelenlétében lefelé néz a szem, és meghajol a térd. Hasonlóképpen az égő csipkebokor láttán Mózes eltakarta arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. Amikor a tanítványok látták a feltámadt Krisztust a Galileai hegyen, csodálkoztak, és zavarba jöttek, mégis imádták. A mennyei liturgiában a huszonnégy vén leborul a trónon ülő előtt. Isten jelenlétére megdöbbenéssel, majd rácsodálkozással, végül imádással válaszolunk.

De látunk? Rácsodálkozunk? Valóban imádjuk? Hányszor nem vesszük észre, hogy a szemünk vak Isten jelenlétére! Hogyan imádhatjuk igazságban, ha előbb nem látjuk? Beszűkült látóterünkben túl gyakran csak a saját összekuszálódott dolgainkat látjuk magunk előtt, közben elfelejtjük, hogy Isten mindnyájunknak adta megmentő kegyelmét, és hogy mindannyiunké ugyanaz az egy Lélek, aki egységre vezet. Önteltségünkben gyakran csak a saját törvényeinket és emberi hagyományainkat követjük, nem gondolva arra a szeretetre, amelynek megosztására egy népként kaptunk elhívást, akiket Krisztus vére igazított meg, akik Jézust közös hittel Megváltónknak valljuk.

A Szentlélek által megelevenített közösségekként egyházaink arra hívnak, hogy együtt menjünk a Krisztus-gyermekhez, hogy egy népként imádjuk őt. Az együttérzés Lelke vezet egymáshoz, együtt pedig mindnyájunkat az egy Úrhoz. csak a Szentlélek vezetését követve leszünk képesek „lélekben és igazságban” való imádatra. Istenben való jövőnk az egység és a szeretet jövője. Amikor e cél felé menetelünk, utunk közben is a Krisztusban való „egy-ségnek” ugyanerről az igazságáról kell bizonyságot tennünk.

Imádság

Irgalmas Istenünk! Te, aki megadtad a vakoknak, hogy meglássák benned Üdvözítőjüket, vezess megtérésre. Irgalmadban vedd el szemünkről a pikkelyeket, és indíts, hogy mint Istenünket és Megváltónkat imádjunk Téged. Bajainkban, bűneink terhe ellenére is hadd szeressünk teljes szívünkből! hadd járjunk együtt, világosságod által vezérelve, egy szívvel és egy akarattal, ahogyan első tanítványaid! A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen rajtunk, hogy együtt magasztaljunk a Lélek közösségében, és bizonyságot tegyünk a körülöttünk lévőknek. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ökumenikus IMAHÉT 2022 január 16-23. A csillag amelyet láttak napkeleten, előttük ment.(Mt 2,9) 5. nap

Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20
Ökumenikus IMAHÉT 2022 január 16-23. A csillag amelyet láttak napkeleten, előttük ment. (Mt 2,9) 5. nap

5. nap „A csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment” (Mt 2,9)
Az egyetlen Úr vezetésével

Olvasmányok

2Móz/Kiv 13,17–14,4 Az Úr előttük ment nappal felhőoszlopban
zsolt 121 Tekintetem a hegyekre emelem: honnan jön segítségem?
jel 22,5–9 Az Úr Isten fénylik fölöttük
Mt 2,7–10 A csillag, amelyet láttak Napkeleten, előttük ment

Ajánlott énekek:

27. Ki dolgát mind az Úrra;
37. Ó Jézus, emlékezni rád;
46. Velem vándorol utamon Jézus

Meditáció

Az Írások újra meg újra elmondják, hogyan jár népével az Úristen, védelmezi, éjjel-nappal figyel rá. Az ösvény nem mindig egyenes, néha vissza kell fordulnunk, máskor, más úton folytatnunk. életünk útját járva abban viszont biztosak lehetünk, hogy Isten, aki „nem alszik és nem szunnyad”, megvéd, nehogy megbotoljunk és elessünk.

A legnagyobb sötétségben is velünk van Isten világossága. Az Ő világossága ragyog a próféták által, akiket azért küldött, hogy az Ő útján vezessék népét, és emlékeztessék a szövetségre. A legjobbkor, az idők teljességében Isten elküldi egyszülött Fiát, Jézus Krisztust. Ő a világító fényforrás minden nemzetnek, Isten dicsősége a világban, az isteni élet forrása, aki vérével pecsételi meg az új szövetséget.

Az egységünk felé és az általa Krisztussal való szorosabb egység felé vezető út nem mindig könnyű. Az egységért való legkomolyabb igyekezetünk közben is túl hamar szem elől téveszthetjük az írások alapvető üzenetét: Isten nem hagyja el népét, kudarcaik és mindenféle megosztottságuk ellenére sem. A reménységnek ez az üzenete nemcsak a keresztényeknek szól, hanem az egész világnak. A bölcsek története arra emlékeztet, hogy Isten a sokféle embert oda vezeti a csillag fényével, ahol Krisztus, a világ világossága tárul eléjük.

Isten elküldi Szentlelkét, akinek világossága képessé tesz arra, hogy a hit szemével lássuk az isteni Gyermek valóságát, benne az egységre hívást és minden dolgok megbékéltetését. A Lélek vezet ki minket a sötétségből és tragédiákból Krisztus életébe és világosságába.

Imádság

Urunk Istenünk és Atyánk, te azért küldted a csillagot, hogy egyszülött Fiadhoz vezesse a bölcseket. Erősítsd benned való reménységünket, és adj bizonyosságot mindenkor, hogy velünk jársz, és vigyázol népedre. Taníts minket, hogy kövessük Szentlelked útmutatását, akármilyen idegennek tűnik is néha annak útja, hogy egységre jussunk Jézus Krisztusban, a világ világosságában. nyisd meg szemünket Lelkedre, bátoríts a hitben, hogy Jézust Úrnak valljuk, imádjuk és örvendezzünk benne, ahogyan a napkeleti bölcsek is Betlehemben.
Ezeket az áldásokat kérjük Tőled szent Fiad, Jézus Krisztus nevében. Ámen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ökumenikus IMAHÉT 2022 január 16-23. Te pedig Betlehem semmiképpen sem vagy a legkisebb(Mt 2,6) 4. nap

Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
19
Ökumenikus IMAHÉT 2022 január 16-23. Te pedig Betlehem semmiképpen sem vagy a legkisebb (Mt 2,6) 4. nap

4. nap „Te pedig Betlehem, […] semmiképpen sem vagy a legkisebb” (Mt 2,6)
Bár kicsinyek vagyunk és szenvedünk, nincs hiányunk semmiben

Olvasmányok

Mik 5,2–5a.7–8 Belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen
Zsolt 23 Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm
1Pt 2,21–25 Most megtértetek lelketek Pásztorához és Gondviselőjéhez
Lk 12,32–40 Ne félj, te kicsiny nyáj

Ajánlott énekek:

4. Az Úr csodásan működik;
27. Ki dolgát mind az Úrra;
45. Uram Jézus, légy velünk

Meditáció

Betlehem kicsiny és szerény városában lépett be az Úr, az Isten Fia a világba. egy szegény falusi lány méhében öltött emberi testet, és választotta, hogy ismeretlenségben és egyszerűségben élje emberségét. Búzaszemmé lett a szántóföldön, kovásszá a tésztában, vékony fénysugárrá a szemünkben, és azután ez a fény betöltötte a földet. Efráta kicsinységéből jött a vezető, a pásztor, lelkünk őrizője. Bár Ő a pásztorunk, Ő lett a bárány, aki hordozta a világ bűneit, azért, hogy meggyógyuljunk.

Bár Betlehem nem sokat számított Júda nagy nemzetségei között, mégis nagy lett a pásztorok Pásztorának, a királyok Királyának születése által. Betlehem, amelynek neve a „kenyér házá”-t jelenti, az Egyház metaforája lehet, amely az élet kenyerét kínálja a világnak. Az Egyház a mai Betlehem, ahol szívesen fogadják a gyengét, az erőtlent és a kicsinyt, mivel mindenkinek helye van benne. E búzaszemek gyülekezetéből lesz az aratás. Az egyesülő sugarak vezérlő fénnyé lesznek.

A politikai nyugtalanság, a kapzsiság kultúrájának erősödése és a hatalommal való visszaélés közepette a keresztények, ahogyan mások is a Közel-Keleten, üldöztetést szenvednek, kirekesztést tapasztalnak, az erőszaktól és igazságtalanságtól való félelemben élnek. Mégsem rettennek meg, mert a Pásztor velük megy, egy akolba gyűjti őket, és jelét adja szerető jelenlétének. Egyesülve ők a kovász, amely megkeleszti a tésztát. Krisztusban látják az alázat példáját, tőle hallják a hívást a szakadások legyőzésére és az egy nyájjá való egyesülésre. Bár kevesen vannak, szenvedésükben a Bárány nyomát követik, aki a világ üdvösségéért szenvedett. Bár kevesen vannak, reménységük szilárd, és semmiben sincs hiányuk.

Imádság

Jó Pásztorunk, a kicsiny nyáj szakadozottsága megszomorítja Szentlelkedet. Bocsásd meg lanyha igyekezetünket és lassúságunkat akaratod követésében. Adj nekünk szíved szerint való bölcs pásztorokat, akik belátják a megosztottság bűnét, akik szentségben és igazságban vezetik az egyházakat a Benned való egység felé. Kérünk Urunk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ökumenikus IMAHÉT 2022 január 16-23. Amikor ezt Heródes király meghallotta nyugtalanságfogta el, és vele együtt Jeruzsálemet. 3. nap

Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
18
Ökumenikus IMAHÉT 2022 január 16-23. Amikor ezt Heródes király meghallotta nyugtalanság fogta el, és vele együtt Jeruzsálemet. 3. nap

3. nap „Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet.” (Mt 2,3)
Krisztus jelenléte megfordítja a világ szokásos rendjét

Olvasmányok

Neh 4,18–21 Végeztük a munkát, hajnalhasadástól a csillagok feljöttéig

Zsolt 2,1–10 Miért tombolnak a népek?

2Thess 2,13–3,5 De hűséges az Úr, aki megerősít titeket

Mt 2,1–5 Nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet

Ajánlott énekek:

44. Tisztítsd meg szíved;
45. Uram Jézus, légy velünk

Meditáció

Az Úr közénk jött. Krisztus jövetele megzavarja a világ szokásos rendjét. Oly sok nemzeti vezetővel ellentétben az Úr alázattal jön, elítéli az igazságtalanság és elnyomás gonoszságát, amely a hatalom- és karriervágyat kíséri. Jézus jövetele a szív megváltozására, az élet átformálására hív, azért, hogy az emberek felszabaduljanak mindaz alól, ami elembertelenít, és szenvedést okoz. Jézus megmutatja, hogy Isten a szenvedőkkel van, hiszen Isten szeretett gyermekeként minden személynek megvan a maga méltósága. Ezért Jézus jelenléte nyugtalanságot okoz, mégpedig azért, mert hajótöröttekké teszi a gazdagokat és hatalmasokat, akik csak a saját érdekeiket tartják szem előtt, a közjóval pedig nem törődnek. De azok számára, akik a békéért és az egységért munkálkodnak, Krisztus jövetele a reménység sugarát hozza.

Ma elhivatásunkra és elkötelezettségünkre építve valósággá kell tennünk világunkban az igazságot. Ez azt is jelenti, hogy át kell gondolnunk, és el kell ismernünk, hogy a mi útjaink nem mindig Istennek a békéhez és igazsághoz vezető útjai voltak. Amikor mi keresztények közösen munkálkodunk a békéért és igazságosságért, erőfeszítéseink eredményesebbek. És amikor így munkálkodnak együtt a keresztények, a keresztény egységért való imádságunk láthatóvá válik, ami által mások is felismerhetik bennünk Krisztus jelenlétét a világban. Szavainkkal és tetteinkkel a remény világosságát hozhatjuk el azoknak a sokaknak, akik a politikai nyugtalanság, a szegénység és a rendszerbe épített hátrányos megkülönböztetés miatt szenvednek. A jó hír az, hogy Istenünk hűséges, hogy Ő az, aki mindig megerősít és megvéd bennünket, aki mások javáért való munkálkodásra indít, különösen azokért, akik a szenvedés, gyűlölet, erőszak és fájdalom sötétségében élnek.

Imádság

Urunk, Te Jézushoz vezettél minket a sötétségből. Te ragyogtattad fel a reménység csillagát életünkben. Segíts, hogy mind együtt szánjuk oda magunkat országod, a szeretet, igazság és béke országának munkálására, hogy a reménység világosságává legyünk a kétségbeesés és kilátástalanság sötétségében élőknek. Fogd a kezünket, Urunk, hogy minden nap érezhessük jelenlétedet. Hadd kövessünk félelem és aggodalmaskodás nélkül! Ragyogtasd ránk világosságodat, forrósítsd fel szívünket, hogy szereteted melegét sugározzuk. Emelj magadhoz, aki megüresítetted önmagadat értünk, hogy életünkkel magasztaljunk, Atya, Fiú, Szentlélek. Ámen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ökumenikus IMAHÉT 2022 január 16-23. Hol van a zsidók királya, aki most született?(Mt 2,2) 2. nap

Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
17
Ökumenikus IMAHÉT 2022 január 16-23. Hol van a zsidók királya, aki most született? (Mt 2,2) 2. nap

2. nap „Hol van a zsidók királya, aki most született?” (Mt 2,2)
Az alázatos vezető falakat dönt, és szeretettel épít

Olvasmányok

Jer 23,1–6 Olyan király, aki bölcsen uralkodik
Zsolt 46 háborúkat szüntet meg a föld kerekségén
Fil 2,5–11 nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő istennel
Mt 20,20–28 Az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon

Ajánlott énekek:
7. Áldjad, én lelkem;
33. Mind adjon hálát Istennek;
34. Minden élő dicsér

Meditáció

Jeremiás elítéli Izrael (Júda) királyait, akik rossz vezetők voltak, megosztották és szétszórták a népet. Vezetésük felbomlasztotta és fogságba juttatta a népet. ezzel szemben az Úr olyan királyt ígér, aki pásztorolja a népet, aki „törvényesen és igazságosan jár el az országban”, összegyűjtve nyájának tagjait.

Világunk jó vezetőért könyörög, és állandóan valaki olyat keres, aki megfelelhetne ennek a kívánságnak. De hol található ilyen vezető? Csak Krisztusban láthatjuk az Isten szíve szerinti király vagy vezető példáját. Amikor elhívást kaptunk követésére, akkor arra is, hogy magunkévá tegyük szolga-királyságát az Egyházban és a világban. Krisztusban azzal találkozunk, aki nem rombol, nem szakít szét, hanem épít és egyesít, Isten nevének dicsőségére. Vezetése nem önző és nem erőszakos. hanem olyan szerető, szerény szolgával találkozunk benne, aki nem tekinti zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Ő az, aki szolgálni jött, ahelyett, hogy neki szolgáljanak, és követői ugyanerre kaptak elhívást.

Ma a Közel-Kelet a nép fogyását tapasztalja, mivel hiánycikk lett a törvényesség és igazság, nem csak ott, hanem az egész világon. Mégis megingathatatlan reménységünk van, akkor is, ha „népek háborognak, országok inognak” körülöttünk.

A vezetők felelőssége akár a világban, akár az Egyházban az, hogy összegyűjtsék, nem pedig, hogy megosszák és szétszórják isten népét. A világ és az Egyház megosztottságát a karrier- és hatalomvágy, az önös érdekek okozzák. Minél inkább követik Krisztus szolgáló vezetését a hívő keresztények, annál inkább szűnik a megosztottság a világban és az Egyházban. Amikor békéért, igazságosságért, tisztességért munkálkodunk mindnyájunk jóléte érdekében, akkor alázatosan bizonyságot teszünk pásztoroló királyunkról, másokat is bevonva az ő jelenlétébe.

Imádság

Istenünk, egyetlen menedékünk és erőnk, magasztalunk Téged azért, hogy igaz és igazságos Istenünk vagy. Megvalljuk előtted, hogy bizony gyakran e világ vezetési módszereit szeretnénk követni. Segíts, hogy Jézus Krisztus urunkat ne a hatalmasok palotáiban, hanem a szerény jászolban keressük, és szelídségében kövessük. Tégy késszé önmagunk kiüresítésére, neked engedelmeskedve egymás szolgálatában. Krisztus nevében kérünk, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ökumenikus IMAHÉT 2022 január 16-23. „…láttuk az ő csillagát napkeleten…” (Mt 2,2)1. nap

Reggeli ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
16
Ökumenikus IMAHÉT 2022 január 16-23. „…láttuk az ő csillagát napkeleten…” (Mt 2,2) 1. nap

1. nap „…láttuk az ő csillagát napkeleten…” (Mt 2,2)
Kelts fel, és vonj minket tökéletes világosságodba

Olvasmányok

Zak 4,1–4
Zsolt 139,1–10
2Tim 1,7–10
Jn 16,7–14

Egy színarany lámpatartót látok
Jobbod megragadna engem
Ez a kegyelem…most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus jézus megjelenése által
Amikor eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra

Ajánlott énekek

23. Jézus, te égi szép;
38. Ó, jöjj, ó, jöjj Immánuel;
41. Örvendezzünk, jertek

Meditáció

Ebben a törékeny és bizonytalan világban fényt, egy távoli reménysugarat keresünk. A gonoszság közepette a jót óhajtjuk. Keressük a jót önmagunkban, de oly gyakran úrrá lesz rajtunk a saját gyengeségünk, hogy még a remény is elhagy. Abban az istenben van bizodalmunk, akit imádunk. isten az ő bölcsességében képessé tett arra, hogy isteni beavatkozásában reménykedjünk, de arra nem számítottunk, hogy az ő közbeavatkozása egy személy lesz, és hogy maga az Úr lesz közöttünk a világosság. ez minden várakozásunkat felülmúlta. isten ajándéka „az erő és a szeretet lelke”. nem a saját erőnkben és képességünkben való bizakodás visz a tökéletes világosság felé, hanem isten szentlelke.

Az emberiség sötétsége közepette csillag ragyogott fel napkeleten. benne látjuk azt a világosságot, amely átjárja a magunkra hagyó, egymástól elválasztó sötétség mélységeit. A csillag fénye nem csupán egy különleges történelmi pillanat ragyogása volt, hanem azóta is fénylik, és hatással van a történelem menetére. Korszakokon keresztül azóta, hogy a csillag először megjelent, a világ megismerte Krisztus követőinek élete által azt a reménységet, amelyet a szentlélek ihlet. A követők bizonyságot tesznek isten munkájáról a történelemben, és ezzel együtt a szentlélek maradandó jelenlétéről. A történelem minden hányattatása és a körülmények változása ellenére a Feltámadott azóta is fénylik mint jelzőtűz, mint világítótorony, hogy mindannyiunkat ebbe a tökéletes világosságba vezessen, legyőzve a bennünket szétszakító sötétséget.

Annak vágya indít a keresztény egységért való imádkozásra és munkálkodásra, hogy legyőzzük az egymástól elszakító sötétséget.

Imádság

Urunk, istenünk! világítsd meg ösvényünket Krisztus világossága által, aki előttünk megy, és vezet bennünket. világosíts meg, és lakjál bennünk! Add, hogy felfedezzük szívünkben a kicsiny jászlat, amelyben ott szunynyad a nagy világosság. Világosság Teremtője, hálát adunk neked az el nem halványuló csillag ajándékáért, jézus Krisztusért, Urunkért és Üdvözítőnkért. Ő legyen zarándokutunk világossága! Gyógyítsd szétszakítottságunkat, és vonj közelebb a világossághoz, hogy egységre találjunk benne. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ökumenikus IMAHÉT 2022 január 16-23. „Láttuk az ő csillagát napkeleten,és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Mt 2,2)

Reggeli ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
15
Ökumenikus IMAHÉT 2022 január 16-23. „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Mt 2,2)

Máté 2,1–12 A napkeleti bölcsek imádják Jézust

Amikor Jézus megszületett a júdeai betlehemben Heródes király idején, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát Napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk Őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. összehívott minden főpapot és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: „Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt.” Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor jelent meg a csillag, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: Menjetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől; mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt! Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. - A Magyar Bibliatársulat bibliakiadása

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Triptichon Esterházy János élete és örökségedokumentumfilm

Reggeli ima14 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
10
Triptichon Esterházy János élete és öröksége dokumentumfilm

Imádkozzunk boldoggá avatásáért!

Istenünk, Irgalmas Atyánk! Fiad, Jézus megdicsőített Téged abban az órában, amikor a kereszten felmagasztalták, amikor egészen a Te kezedbe adta önmagát, majd kiárasztotta híveire a Szentlelket és megnyitotta az irgalom és a kiengesztelődés forrását.
Hálát adunk Neked hűséges szolgádért, Esterházy Jánosért, aki egész szívével követni akarta Krisztust a Te akaratodra való ráhagyatkozásban és az emberek szolgálatában tekintet nélkül származásukra. Példát adott az igazság és a szeretet hirdetésében, megvalósításában, valamint abban, hogy vállalta élete keresztjeit és feláldozását az őt üldözőkért is.
Irgalmas Istenünk, dicsőítsd meg nevedet János szolgád boldoggá avatása által is, hogy az ő keresztény életpéldája, valamint szenvedése és halála megerősítse Közép-Európa nemzeteit a Te üdvözítő akaratod teljesítésében, Krisztus követésében és küldetésének folytatásában, Vele egyesülve az Eucharisztiában és Szűz Mária, a Béke Királynője anyai oltalma alatt.
Istenünk, János szolgád közbenjárására kérünk, add meg nekünk a kegyelmet, hogy [...], és áraszd ki Szentlelkedet, növeld a hitet, a reményt és a szeretetet a családokban, a keresztény közösségekben és a népek körében, különösen Közép-Európa nemzeteiben, hogy Veled és Benned egymással kiengesztelődve, a múlt sebeiből meggyógyulva bátran teljesítsük küldetésünket, a Te irgalmas szereteted Országát terjesztve, ami egyedül ad örök életet és boldogságot, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."