65089 ima található a honlapon, összesen 151995 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

IMAFAL

IMAFAL
Változó frissítés

 

 

Ének Szent László királyról (1500 körül)

Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
27
Ének Szent László királyról (1500 körül)
1. Idvezlégy kegyelmes Szent László király!
Magyarországnak édes oltalma,
szent kerályok közt drágalátus gyöngy,
csillagok között fényességes csillag.
 
2. Szentháromságnak vagy te szolgája,
Jézus Krisztusnak nyomdoka követi,
Te szent léleknek tiszta edénye,
Szíz Máriának választott vitéze.
 
3. Magyarországnak vagy kerályi magzatja,
szent kerályoknak fényes tüköre
teneked atyád kegyes Béla kerály,
hogy hozza képest kegyes kerály lennél.
 
4. Nekönk sziletíl Lengyelországban,
Mennyből adatál nagy csudaképpen.
másszor sziletíl szent keresztvíztől,
ősödnek nevén László lőn neved.
 
5. Mikoron méglen gyermekded volnál,
kihoza Béla kerály jó Magyarországba,
hogy dicsekednél te két országban,
Magyarországban és Mennyországban.
 
6. Letelepedél Bihar-Váradon,
ah várusnak lől édes oltalma;
templomot rakatál Szíz Máriának,
kiben most nyugoszol menden tisztességvel.
 
7. Környől fekesznek téged császárok,
püspökök, kerályok és jobbágyurak;
olaj származik szent koporsódból,
tetemed foglalták az szép sár-aranyból,
 
8. Téged dicsérnek szent zsolozsmával
papok, diákok és várusnépek;
téged dicsér földnek kereksége,
mert téged dicsérnek Istennek angyeli.
 
9. Te dicsekedel keráli székedben,
képed feltötték az magas kőszálra,
fénlik mint nap, salyog mint arany:
nem elégeszik senki, tereád nézni.
 
10. Te arcul teljes, szép piros valál,
tekéntetedben embereknél kedvesb;
beszédedben ékes, karodban erős.
lám mendent te ejtesz, ki tevéled küzdik.
 
11. Testedben tiszta, lelkedben fényes,
szívedben bátor, miként vad oroszlán,
azért neveztek Bátor Lászlónak,
mikoron méglen iffiúdad volnál.
 
12. Tagodban ékes, termetedben díszes,
válladtul fogva mendeneknél magasb;
csak szépséged császárságra méltó,
hogy szent korona téged méltán illet.
 
13. Mert választa az Szíz Mária,
megdicsőíte sok jó ajándékkal,
hogy te őriznéd és oltalmaznád,
neki ajánlád jó Magyarországot.
 
14. Fejedben kele az szent korona,
megbátorejta téged az Szentlélek;
kezdéd követni atyádnak életét,
rózsákot szaggatál, koronádban fízéd.
 
15. Te tatároknak vagy megtereje,
magokat szaggatád az havasokban,
te pogányoknak vagy rettenetik,
terekek mondottak feld félelmének.
 
16. Te kivagdalád az eretnekeket,
mind kigyomláltad, elszaggatád,
nem volt idédben gonoszol teve,
mert csak híred-neved mindenek rettegték.
 
17. Azért igazságnak valál bírója,
Az szép szízességnek valál koronája,
te tisztaságnak tiszta ótalma,
irgalmasságnak teljes keveteje.
 
18. Dicsérjük magyarok Szent László kerált,
Bizony érdemli mi dícséretönköt,
dicsérik őtet angyelok, mondván:
Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Jézus Legszentebb Szívének ünnepe

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
24
Jézus Legszentebb Szívének ünnepe

Felajánló ima Jézus Legszentebb Szívéhez

Édes Jézus, az emberiség Megváltója, tekints reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid akarunk lenni. Hogy pedig szorosabban egyesülhessünk veled, mindegyikünk felajánlja magát szentséges Szívednek. Sokan még nem ismertek meg, mások parancsaidat megvetették és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus, és öleld valamennyiüket legszentebb Szívedre. Légy királya, Urunk, nemcsak a hívőknek, akik sohasem pártoltak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy mihamarabb visszatérjenek az atyai házba és éhen-szomjan el ne vesszenek. Légy királya azoknak is, akiket tévedés ejtett meg, vagy szakadás választott el. Hívd vissza őket az igazság szolgálatára és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akol legyen és egy pásztor. Adj, Urunk, Egyházadnak biztos és teljes szabadságot, minden népnek békét és rendet. Tedd, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék: Köszöntsük az isteni Szívet, amely által üdvösségünk támadt; dicsértessék és áldassék mindörökké! Ámen

 

 

Litánia Jézus Szent Szívéről
 
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!
 
Jézus Szíve, az örök Atya Fiának Szíve Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, Szűz Mária méhében a Szentlélektől alkotott Szív Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az Isten Igéjével lényegileg egyesített Szív Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, végtelen fölségű Szív Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, Isten szent temploma Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, Isten háza és a Mennyország kapuja Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden erény mélysége Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden szív királya és központja Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány
összes kincsei megvannak
Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az örök halmok kívánsága Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, béketűrő és nagyirgalmasságú Szív Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az élet és szentség forrása Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden vigasztalás kútfeje Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, bűnösök áldozata Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, benned bízók üdvössége Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, benned kimúlók reménysége Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége Irgalmazz nekünk!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!
 
Szelíd és alázatos szívű Jézus! Alakítsd szívünket a te szent Szíved szerint!
 
Könyörögjünk!
Mindenható örök Isten! Tekints szeretett Fiad Szívére és mindama dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek. Szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus Szent Nevében, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szentlélek kiáradása templom - Boba Krisztus Szent Teste és VéreÚrnapja

Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
22
Szentlélek kiáradása templom - Boba Krisztus Szent Teste és Vére Úrnapja

BEVEZETŐ SZAKASZ

Testvéreim! Összejöttünk, mint a Bobai Szentlélek templom híveinek közössége, hogy együtt ünnepeljük az Úrnapját, Krisztus Szent Testét és Vérét. Imádkozzunk és énekeljünk, hogy Isten szavát hallgassuk és magunkhoz vegyük Jézust a szentáldozásban. Azért vagyunk itt, mert Isten hívott minket, hogy együtt imádjuk és dicsőítsük Őt. Figyeljünk szavára és hívő lélekkel válaszoljunk rá.

„Ti adjatok nekik enni”, halljuk az Evangéliumban. Ma az Oltáriszentség ünnepe van. Azt a nagy távolságot, ami Isten és ember között van, három híd köti össze. Az első híd akkor létesült, amikor Isten az embert saját képmására teremtette. A második híd akkor jött létre, amikor a Fiúisten emberré lett, és a bűnt kivéve mindenben azonosult velünk. A harmadik híd pedig az Oltáriszentség, amit ma ünneplünk. Az Oltáriszentség az Úr Jézus húsvéti nagy ajándéka, és szeretetének jele. Aki Istenre éhes, e nagy szentségben rátalál. „Vegyétek és egyétek”, és élni fogtok. Jézus meghívja a bűnösöket, és velük eszik. Ez történik meg ma itt is velünk és minden szentmisén, minden templomban. Jézus örömmel fogad asztalánál, ahol önmagát adja nekünk.

A Boldogságos Szűz Mária és a templomunk oltalmazója, a Szentlélek, segítsenek nekünk, hogy ébren tartsuk szívünket, hogy befogadjuk ezt a kegyelmi időt, amelyet Isten kínál fel nekünk. Kérjük Isten Irgalmát, hogy ne csak hallgassuk szavát, hanem kövessük is, ne csak higgyünk benne, hanem valljuk is meg hitünket. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy megtisztult lélekkel és méltóképpen vehessük magunkhoz az élet kenyerét.

 

SZENTBESZÉD

Krisztusban szeretett testvéreim!
Az Úr napja mindig kiemelt ünnep az egyházi évben, jóllehet minden vasárnap is az Úr napja. Még inkább fontossá teszi azt, hogy koncentráljunk az eucharisztiára az elmúlt esztendőben Magyarországon tartott 52. Eucharisztikus Kongresszus, ami még élénken jelen van az emlékeinkben, és ha csak a tegnapi napra gondolok Úrnapja szombatján, amikor 47 országban 330 helyen volt világméretű szentségimádás, amely kimondottan a köztünk lévő Úrnak az imádását jelenti.

Urunk, Jézus Krisztus, az Örök Atya Fia, küldd el most Lelkedet az egész földre! A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Minden nemzet Édesanyja, a boldogságos Szűz Mária legyen a mi közbenjárónk!

Az eucharisztia többszörösen nagy ajándék, benne van a kenyér. A múlt héten este nagy viharban értem haza és arra gondoltam, hogy ez a szörnyű időjárás mennyire teszi lehetetlenné majd az aratást. Mennyire teszi tönkre gabonáinkat, búzáinkat, hiába vannak modern gépeink, hiába van nagy agro kultúránk, azért mi az Isten kezében vagyunk. Ezért is a természeti népek, a vidékiek, sosem voltak Istentagadók. Már a városban a munkásságot rá lehetett venni mondván, hogy te meg tudsz oldani mindent, de a vidéki ember mindig tudta; az emberé a munka, Istené az Áldás.

Ugyanakkor van egy lelkiség is, amiben az eucharisztia óriási ajándék számunkra. Ma sok ember Isten nélkül gondolja az életét, mint a világegyetemnek véletlenszerűségben ide került lény, aki nem tudja, hogy végül is mi a célja. Érzi annak a hiányát, hogy nem kapaszkodhat senkibe, hogyha egyszer nem Istenhívő. Márpedig az eucharisztiában, az Úr Jézus nagy ígérete valósul meg: „Én veletek maradok minden nap a világ végezetéig.” A mai Evangélium tanúsítja, hogy Jézus több ezer embert megvendégelt, már magában hordozza, hogy az eucharisztia szükséges az egyháznak, mert nem mindenkinek mondta Jézus, hogy vegyen elő valami elemózsiát, hanem a tanítványoknak mondta: „Ti adjatok nekik enni.”

A tanítványok által a papságra szükség van, és már ez is jelezte az eucharisztiának a szentségét. Nagy hit volt már akkor is bennük, hiszen képzeljük el a tanítványok megrökönyödését, amikor az öt hal és két kenyér után azt mondja Jézus: „telepítsétek le őket.” és mi lesz, hogyha csúfos kudarcot vallanak? Márpedig öt kenyérrel nem lehet ezreket jóllakatni. Már akkor is bennük volt Jézus iránt a hit, amelynek bennünk is benne kell lennie az eucharisztiát illetően.

Ez a hitünk szent titka, amit az Úr aztán az eucharisztiával ad. Itt is beigazolódik, amit egyszer nagy bölcsességgel hallottam egy paptól, sose felejtsd el az Istent nagylelkűségben nem lehet felülmúlni, mert ha mi adunk valamit, azt sokszorosan visszaadja. Igen, ez a mi hitünk nagy titka. Az a titok, amelyet ránk bízott, amit értelmünkkel közelítjük, de ugyanakkor fölfogni végül nem tudjuk, ezért leborulva imádjuk őt.

Az is egy jelkép, hogy ettek és jóllaktak. Nyilván elsődleges jelentése az volt, hogy egy napi éhezés után mindenki annyi kenyeret ehetett, amennyit akart, de itt sokkal többről is van szó. Az olyan éhségről, amit csak az eucharisztia, amit csak Isten tud csillapítani, mert arra vagyunk beállítva mi emberek, hogy végtelen vágyunkat az Isten elégítse ki. Mi pedig itt nyugati emberek úgy gondoljuk, hogy a végtelent végessel be lehet tölteni.

Most a nyár elején a táborozások időszaka van, és hallom, hogy olyan táborokat kínálunk a gyermekeknek, ahol egymás után érik őket az ingerek. A gyerek nem fog unatkozni, valamivel mindig le fogjuk kötni. Úgy gondoljuk, hogy ez jó, de az ellenkezőjét váltjuk ki. Ennek az a következménye, hogy a gyerek már nem tud egy regényt sem elolvasni, mert csak az a fontos, hogy mindig érje valami inger, aztán jönnek a pedagógusok meg a pszichiáter, ez a gyerek hiperaktív. Persze, hiszen soha nincs nyugta. Aztán jönnek a mindenféle betegségek, az összes diszgráfia. Régen alig hallottunk róla, vagy nem is volt talán ilyen betegség. De ne csodálkozzunk, a baj már a felnőtteknél kezdődik. Ha jön a hétvége, gyerünk a wellness-be, hogy mindig valami érjen bennünket, csak hogy ez nem tudja az embert végleg kielégíteni, egy idő után unalmassá válik. Főként akkor, ha jönnek a betegségek vagy esetleg valaki nem is tudja megfizetni. Az ember számára sokkal több az élet, mint a világ színes forgataga, mert végtelen célra vagyunk beállítva, azt pedig csak az Isten tudja betölteni. Ehhez azonban le kell tudni ülni, egy kicsit elmélkedni, imádkozni, magunkba szállni. Igen, a lelki éhségünket csak az Isten tudja betölteni.

Ahogy az eucharisztikus kongresszus himnusza mondja: „vándorlásunk társa lett.” Mi is vándorok vagyunk. A népmeséknek van egy vissza-visszatérő alapja. Elindult a vándorlegény, tarisznyát vett a nyakába, és az anyja hamuban sült pogácsát adott neki. Fiam, legyen az úton ennivalód, és a vándorlegény elindul, hogy elérje a célját. Mi mindannyian vándorlegények vagyunk, úton lévő emberek. Ezen az úton az eucharisztiának olyan neve is van, hogy viatikum (viaticum), azaz útravaló, de nem pusztán csak erre az életre, hanem arra az útra, amely ebből a létből átvezet az örök életbe. Az Eucharisztia előkészíti a helyünket az örökkévalóságban, mert ez a mennyország kenyere. Az a legfontosabb, hogy célba érjünk és az Istenre találjunk.

A mai szép ünnepen imádkozzunk a közöttünk lévő Úrhoz az eucharisztiában, legyen a lelkünknek a kenyere, adjon erőt a mindennapokban és vezessen bennünket. Ezért hálából üljük meg ezt a napot, mondjunk áldást, dicsőítést, imádást a köztünk lévő Úrnak. Ámen.

 

ÁLDÁSKÉRÉS ÉS ELBOCSÁTÁS

Kedves Testvérek! Most, amikor az iskolákban lezajlottak az évzárók, és a nyári hónapokban örömmel megyünk szabadságra: vágyakozunk a fényre, levegőre, vízre és szép tájakra. Minden virág és fa, minden hegy és völgy és minden élőlény a Teremtőről beszél. Nyissuk ki a szemünket, fülünket, a szívünket, vegyük észre és ismerjük fel a természetben Isten nagyságát, szépségét, bölcsességét. A nyári szabadság idején se feledkezzünk meg arról, hogy a vasárnapi istentiszteleten is találkoznunk kell Vele!

Az Úr, aki a kenyér egyszerűségében adja magát, arra szólít fel minket, hogy ne pazaroljuk az életünket, számtalan haszontalan dolgot hajszolva, amelyek függőségeket okoznak és ürességet hagynak bennünk. Jézus megtört kenyérré lett számunkra, és azt kéri, adjunk oda magunkat másoknak, hogy ne magunkért éljünk, hanem egymásért. Az Eucharisztia megszünteti a bennünk lévő anyagiak iránti vágyunkat és meggyújtja a szolgálat vágyát, minden szeretetének ízével. Ámen

Mindnyájunknak áldott vasárnapot, jó pihenést kívánok, és Jó étvágyat az ebédhez! Így kérjük Isten áldását.

 

Az elmélkedések a Lelkipásztori kisegítők kézikönyve, Ferenc pápa, Bábel Balázs érsek és Kormos Gyula atya beszédeikből merítkeztek.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Berecz Skolasztika EmléknapjaJúnius 21.

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
21
Berecz Skolasztika Emléknapja Június 21.

„Segíts, gyújtsd meg a szívemet Édes, Örök Szeretet! Add, hogy én ne tövised, hanem illatos rózsád lehessek!” 


„Hozzám is olyan kegyes vagy! Nem kényszerítesz! Tiszteled bennem az embert, kit képedre és hasonlatosságodra teremtettél, - és akitől a neki adott mérhetetlen sok jóért elvárhatod, hogy szabad akaratból szolgáljon Neked!” /I. 18/5/ XXXX

 

 „Ma gyönyörűen muzsikál a Szentlélek Úristen, csak hallgassuk, csak engedjük meg szívünk-lelkünk húrjait, hogy együtt rezonáljon, együtt zsongjon-bongjon Vele.” /I. 19/1/           

 

„Eddig is törekedtem, de most még egyszer újra megfogadom, hogy a jó Isten kezébe teszem magamat egészen, és lemondok mindenről, önmagamról teljesen. /V. 286/3/ 


„Krisztus ad nekem is erőt! /I. 7/7/2/

„Nekem adja Magát, az örök hazát, és fejemre teszi az örök élet hervadhatatlan babérját, azért hát előre!”


Összeállította: Békesség Istentől

 

Mindenható örök Isten, aki Berecz Skolasztikát Szent Fiad jegyesévé választottad, és földi hajlékod gondozójává, az elhagyott lelkek áldozatává meghívni és kiválasztani méltóztattál: kérünk Téged, hogy hűségét hatalmad csodájával erősítsd meg, és ha Neked is úgy tetszik, részesítsd őt a boldoggá avatás megtiszteltetésében; hogy közbenjárásáért mindinkább Hozzád forduljunk és példájára mind többen áldozzuk magunkat isteni szolgálatodra. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent John Henry Newman Ima a Szentlélekhez,Aki az Egyház élete

Reggeli ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
05
Szent John Henry Newman Ima a Szentlélekhez, Aki az Egyház élete
Imádlak Téged, Úristen, a legszentebb Szentháromság harmadik Személye, aki oly messze világító hegyi fényességet állítottál fel e bűnös világ számára. Te alapítottad, Te rendezted be, Te tartod meg az Egyházat. Te töltöd el állandóan ajándékaiddal, hogy az emberek lássák, közelítsenek hozzá, belépjenek kebelébe és éljenek benne. Bizonyos értelemben mintegy földre hoztad az eget, és csodálatos közösséget alapítottál, amelyben, mint Jákob létráján, fel- és lejárnak az angyalok. Jelenléteddel helyreállítottad a közösséget Isten és az ember között. Megadtad az embernek a kegyelem fényességét, amelynek egykor át kell majd mennie a dicsőség fényességébe. Dícsérlek és áldlak Téged hozzánk, bűnösökhöz való határtalan Irgalmasságodért.

Különösképpen imádlak azonban, isteni Vigasztaló, hogy végtelen jóságodban fölvettél engem ebbe az Egyházba, természetfölötti Irgalmasságod e művébe. Semmiféle jogom nem volt hozzá, hogy kívánhassam Tőled ezt a csodálatos kegyelmet, amely a világ minden javainál több. Sok ember volt, akik természettől jobbak voltak nálam, akiket kedvesebb természeti adományok ékesítenek és kevesebb bűn szennyez, és Te mégis engem választottál ki kifürkészhetetlen Szeretetedben, és elvezettél nyájadba.

Amit Te cselekszel, annak megvan a maga alapja, és én tudom, hogy az én hivatásomban is végtelenül bölcs elhatározás rejlik, ha szabad emberi módon szólnom, - de jól tudom azt is, hogy ez az alap nem énbennem van. Én semmit sem tettem érte, hanem mindent csak ellene. Én mindent megtettem, hogy akadályozzam terveidet, azért mindent csak a Te kegyelmednek köszönhetek. A Te hozzám való megfoghatatlan Szereteted nélkül bűnben és homályban kellett volna élnem és halnom, egyre rosszabb és rosszabb lettem volna, végre talán az istentagadásig és istengyűlöletig jutottam volna, és végül is a pokol tüzébe jutottam volna. Csak Te mentettél meg engem ettől, én Istenem, én győzelmes szerelmem! Van-e istentelenebb élet, mint az én életem egy része? Nem ingereltelek-e a végsőkig? Hogyan küzdöttem és harcoltam, csakhogy megszabadulhassak Tőled! Ámde Te erősebb voltál nálam és győztél. Számomra nincs más hátra, mint alázatosságban és imádásban porig hajolni Szeretetednek és Irgalmasságodnak mélysége előtt.

Ám kegyelmed végülis Egyházadba vezetett. Most már csak azt a kegyelmet add meg nekem, hogy ezt a hivatást egészen kihasználjam és üdvösségemre fordítsam. Vezess engem és vezess szüntelenül Magad felé, végtelen Irgalmasságod mélységes forrásai felé, élő, égő, imádással töltekező lélekkel. Mélyen olts lelkembe igaz szeretetet szentségeid és intézményeid iránt. Taníts meg, hogy helyesen értékeljem a bűnbocsánatot, amelyet mindig újra megadsz nekem, és az oltáron való fölséges Jelenlétedet, ezeket a felbecsülhetetlen értékeket.

Semmit sem tehetek nélküled, és Te ott vársz rám Egyházadban és az ő szentségeiben. Engedd, hogy mindig bennük találjam támaszomat, amíg csak be nem teljesednek az örökkévaló élet glóriájával.

Amen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Pauline-Marie Jaricot Oda menjetek, ahol az emberek vannak,és mondjátok el nekik, hogy Isten vár rájuk

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
23
Pauline-Marie Jaricot Oda menjetek, ahol az emberek vannak, és mondjátok el nekik, hogy Isten vár rájuk

„Oda menjetek, ahol élnek, küzdenek és szenvednek az emberek, és hívjátok őket. Menjetek a családokhoz, mondjátok el nekik, hogy ahol ott van Isten, ott béke van. Nem arra van szükség, hogy csak a templomokban prédikáljunk, mert a templomok már szinte üresek; nem arra van szükség, hogy hittanórákat tartsunk, mert a fiatalok nem mennek el rá; oda menjetek ezért, ahol az emberek vannak, és mondjátok el nekik, hogy Isten vár rájuk.” - Pauline-Marie Jaricot

 

PAULINE JARICOT ÁLTAL ÍRT ÉS HALÁLA UTÁN MEGTALÁLT IMA
"Reményem Jézusban van, egyetlen kincsem a Kereszt... Áldom az Urat mindenkor és az Ő dicsérete mindig a számon lesz. Imádom Istenem akaratát.
Mit számít nekem, ó szeretett és szeretetreméltó Isten akarata, ha elveszed tőlem minden földi javamat, hírnevemet, becsületemet, egészségemet és életemet; mit számít, hogy a megaláztatások mélységébe kényszerítesz.
Mit számít - ha, megtalálom a Te mennyei szereteted rejtett tüzét? Milyen boldog lennék, ha meghalhatnék érted és a társaimért. Jézus, Pap és Áldozat, életem áldozatát és a keresztet, amelyet hordozok, egyesítem az értem kiontott Véreddel.
A Te sebeidbe burkolózom, és minden erőt Tőled várok. Szívem készen áll, Uram, szívem készen áll.  Csak a Te nagyobb dicsőségedért kívánok mindent megtenni. A Te erődre támaszkodom, amikor eljön a legfőbb pillanat, és nem a sajátomra.
Reményeimet a Te kegyelmedbe vetem. Neked ajánlom mindazokat, akiknek adósa lehetek halálom után, és kérlek Téged, hogy miután életemet és véremet adtam értük, barátaim fizessék meg adósságomat halálom után.
Mária, ó, Édesanyám, a Tied vagyok!" 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."