27177 ima található a honlapon, összesen 36575 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Igenaptár

  Igenaptár
  Naponta frissül

  IGEnaptár olvasmány, evangélium és zsoltár

  Római Katolikus Igenaptár az olvasmányos könyvek alapján.

  Az igenaptar.katolikus.hu oldalon olvasható liturgikus szövegek feltöltsését és ellenőrzését a MKPK Titkársága informatikai osztálya végzi. A munkához szakmai támogatást nyújt a Liturgikus Intézet.

  Hitbuzgalmi és lelkipásztori célra az anyagok szabadon felhasználhatók.

  IGE naptár25. évközi hét szombat

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  26

  OLVASMÁNY a Prédikátor könyvéből
  Az ifjúkor ajándékait Isten előtti felelősséggel kell használnunk, mert eljön a halál és a számonkérés ideje.
  A Prédikátor szól:
  Te, ifjú, örvendj fiatal korodban, és légy jókedvű ifjúságod napjaiban!
  Követheted ugyan, amit szíved kíván és szemed lát, de tudd meg, hogy mindezekért Isten előtt felelősséggel tartozol!
  Elűzheted a búbánatot szívedből, és óvhatod testedet a betegségektől, az ifjúkor és a fiatalság akkor is mulandó!
  Gondolj Teremtődre ifjúságod idején is, mielőtt meglepnek a nyomorúság napjai, mert eljönnek az évek, amelyekről azt mondod: „Ezek már nincsenek kedvem szerint!”
  Mielőtt ugyanis homályba hull a nap, a fény, a hold, a csillagok; amikor eső után újra felhők jönnek; amikor már reszketnek testőreid (a kezeid), és ingadoznak erős harcosaid (a lábaid), elfogynak őrlő lányaid (a fogaid), és nem őrölnek tovább; az ablakban leskelődőket (két szemedet) pedig már homály födi; amikor bezárulnak az utcára nyíló ajtóid (füleid), a malom zaja (beszéded) pedig elcsendesül; amikor a madárfüttyre már ébren leszel, és az énekes leányok dalát csak nehezen hallod meg; amikor szédülsz a magasban, és félsz az úton; amikor virágzik a mandulafa, a sáska jóllakik és nehezen vánszorog, a kapor beérik és széthullatja magvait, akkor gyógyfüveid már mit sem érnek neked, mert elindulsz örök hajlékod felé, s jajgatva járnak-kelnek utcádban a siratók. Vigyázz tehát, mert mielőtt elszakad az ezüstfonál, és megreped az aranyedény, darabokra törik a forrásnál a korsó, és összetörik a kútnál a kerék, már visszatér a por a földbe, ahonnan vétetett, és az éltető lehelet teremtő Istenéhez tér.
  Minden csak hiábavalóság, mondja a Prédikátor, csupa hiábavalóság!
  Ez az Isten igéje.
  Préd 11,9-12,8

  VÁLASZOS ZSOLTÁR :
  Válasz: Uram, menedékünk lettél * nemzedékről nemzedékre. 1. vers.
  Előénekes: Te a halandót ismét porrá teszed, * így szólsz: „Térjetek vissza, emberek fiai.”
  A te szemedben ezer év akár a tegnap, * úgy tűnik tova, mint egy őrállás éjszaka.
  Hívek: Uram, menedékünk lettél * nemzedékről nemzedékre.
  E: Te elragadod őket, * olyanok lesznek, mint a hajnali álom.
  Mint a fű, mely reggel kisarjad és fölvirul, * de estére elfonnyad és elszárad.
  H: Uram, menedékünk lettél * nemzedékről nemzedékre.
  E: Taníts meg számot vetni napjaink sorával, * hogy bölcsességre neveljük szívünket.
  Térj hozzánk, Urunk meddig vársz még? * Légy könyörületes szolgáidhoz!
  H: Uram, menedékünk lettél * nemzedékről nemzedékre.
  E: Áraszd ránk irgalmadat, * hogy mindenkor örvendjünk és ujjongjunk.
  Ragyogjon fölöttünk Urunknak, Istenünknek jósága, † áldott legyen kezünk minden műve, * kísérje áldásod kezünk minden munkáját!
  H: Uram, menedékünk lettél * nemzedékről nemzedékre.
  Zsolt 89,3-6.12-14 és 17

  ALLELUJA
  Üdvözítőnk, Jézus Krisztus győzött a halálon, * s az evangéliumban felragyogtatta az örök életet. Vö. 2Tim 1,10b – 12. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Jézus újból megjövendöli szenvedését.
  Az ördögtől megszállott fiú meggyógyítása után a tanítványok csodálattal tekintettek Jézusra. Ő azonban figyelmeztette őket: „Véssétek szívetekbe, amit most mondok! Eljön az idő, hogy az Emberfiát az emberek kezére adják.”
  De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve maradt előttük. Kérdezni azonban nem merték e szavak értelme felől.
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 9,43b-45

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Esedezve kérjük, kedves testvéreim, a mindenható Istent, hogy az Egyház édesanyjának, a Boldogságos Szűz Máriának közbenjárására mutassa meg továbbra is atyai jóságának és isteni hatalmának csodajeleit az Egyházban!
  Lektor: 1. Katolikus Egyházunk megőrzéséért és küldetésének zavartalan teljesítéséért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Szentatyánkért N. pápáért, N. megyésfőpásztorunkért, valamennyi püspökért és papért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Papi hivatásokért és lelkipásztoraink eredményes munkájáért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. A szüzekért, az özvegyekért, az árvákért, az elhagyottakért és a bűnbánókért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. A szárazföldi, a tengeri és a légi úton lévőkért, a bányákban vagy más veszélyes munkahelyeken dolgozó embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. E világból elköltözött N. testvérünkért [nővérünkért] és minden tisztuló lélekért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Urunk, Istenünk, te jól tudod, hogy korunkban mennyi megpróbáltatás éri, és mennyi veszedelem fenyegeti az emberiség életét. Teljesítsd hozzád forduló híveid kívánságát, és hallgasd meg kéréseinket, melyeket a Boldogságos Szűz Mária anyai pártfogását is remélve eléd terjesztünk. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár25. évközi hét péntek

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  25

  OLVASMÁNY a Prédikátor könyvéből
  Mindennek megvan a maga ideje;
  a mindenség rendjét a teremtő Isten szabta meg.

  A Prédikátor így tanít: Mindennek megvan a maga ideje,
  és az ég alatt minden dolog elmúlik a maga idejében:
  Ideje van a születésnek és ideje a halálnak,
  ideje az ültetésnek, és ideje a betakarításnak.
  Ideje van az ölésnek, és ideje a gyógyításnak,
  ideje a lebontásnak, és ideje az építésnek.
  Ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek,
  ideje a gyásznak, és ideje a táncnak.
  Ideje van a kő szétdobálásának, és ideje a kő összeszedésének,
  ideje az ölelkezésnek, és ideje az ölelkezéstől való tartózkodásnak.
  Ideje van a keresésnek, és ideje az elveszítésnek,
  ideje a megőrzésnek, és ideje az eldobásnak.
  Ideje van az eltépésnek, és ideje a megvarrásnak,
  ideje a hallgatásnak, és ideje a szólásnak.
  Ideje van a szeretetnek, és ideje van a gyűlölködésnek,
  ideje a háborúnak, és ideje a békének.
  Mi haszna van az embernek a fáradtságából?
  Figyeltem azt a vesződséget,
  amelyet Isten az emberek fiainak adott,
  hogy bajlódjanak vele.
  Mindent úgy alkotott, hogy helyes legyen a maga idejében.
  Isten a világot átadta az embernek, hogy kutassa azt,
  de az ember nem tudja teljesen kifürkészni Isten művét,
  amelyet ő kezdettől fogva végbevisz.
  Ez az Isten igéje.
  Préd 3,1-11

  VÁLASZOS ZSOLTÁR :
  Válasz: Áldott legyen az Úr, * ő az én segítségem! 1a. vers.
  Előénekes: Áldott legyen az Úr, ő az én segítségem, † ő tanította harcra kezemet, * és ujjaimat viadalra.
  Hívek: Áldott legyen az Úr, * ő az én segítségem!
  E: Ő az én irgalmasságom és erősségem, * menedékem és szabadítom;
  ő a védőpajzsom, benne remélek, * aki uralmam alá veti népemet.
  H: Áldott legyen az Úr, * ő az én segítségem!
  E: Uram, ki az ember, hogy törődöl vele, * az ember fia, hogy gondolsz reá?
  Hiszen olyan az ember, mint a szellő, * napja pedig, mint a suhanó árnyék!
  H: Áldott legyen az Úr, * ő az én segítségem!
  Zsolt 143,1a és 2abc.3-4

  ALLELUJA
  Az Emberfia azért jött, hogy szolgáljon, * és életét sokakért váltságul adja. Mk 10,45 – 5. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Isten Fölkentjének, a Messiásnak sokat kell szenvednie.
  Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, megkérdezte tőlük: „Kinek tartanak engem az emberek?” Ők így válaszoltak: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások szerint viszont a régi próféták közül támadt fel valaki.”
  Ő tovább kérdezte: „Hát ti kinek tartotok engem?” Péter válaszolt: „Az Isten Fölkentjének.”
  Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el senkinek. Majd hozzáfűzte: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie. A vének, főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra feltámad.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 9,18-22

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Kérjük, testvéreim, teljes szívünkből-lelkünkből a mi Urunkat, Jézus Krisztust, aki kereszthalála árán meghozta nekünk a bűnbocsánatot és a kiengesztelődést!
  Lektor: 1. Itt egybegyűlt és az egész világon elterjedt Egyházért kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Szentséges Atyánkért, N. pápáért, püspökeinkért, az egyházi rend minden tagjáért és munkatársaikért kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Az egyházak közötti békességért és a népek nyugalmáért kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Azokért, akik az Egyházban az irgalmasság cselekedeteit gyakorolják, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Városunkért (községünkért) és minden lakójának jólétéért és üdvösségéért kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. Elhunyt N. testvérünkért [nővérünkért], akiért a keresztfán szent vérét ontotta, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Urunk, Jézus Krisztus, nyújtsd ki segítő jobbodat néped felé, amikor irgalmadért esedezik! Ne engedd, hogy kárba vesszen a világ életéért ontott drága véred! Hárítsd el az emberiségre leselkedő veszedelmet, hogy vigasztalást találjunk halandó életünkben, odaát pedig elnyerjük az örök boldogságot! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárSzent Gellért püspök és vértanú

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  24

  OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből
  Az igazak halálát Isten úgy fogadja, mint egészen elégő áldozatot.
  Így szól az örök Bölcsesség: Az igazak lelke Isten kezében van, és a halál kínja nem érheti őket.
  Az esztelenek szemében úgy látszott, hogy meghaltak; a világból való távozásukat balsorsnak vélték, elmenetelüket megsemmisülésnek.
  Ők azonban békességben vannak.
  Mert ha az emberek szemében szenvedtek is, a reményük telve volt halhatatlansággal.
  Kevés fenyítés után nagy jótéteményekben részesülnek, mert Isten próbára tette és magához méltónak találta őket.
  Mint aranyat a kohóban, megvizsgálta és elfogadta őket egészen elégő áldozatul.
  Az (utolsó) ítélet idején majd felragyognak az igazak, és olyanok lesznek, mint a szikra, amely a tarlón tovaharapódzik.
  Nemzetek fölött ítélkeznek majd, és népeken uralkodnak: és az Úr lesz a királyuk mindörökre.
  Akik benne bíztak, akkor majd megismerik az igazságot, és akik hűségesek voltak, szeretetben nála maradnak, mert kegyelem és irgalom lesz választottainak osztályrésze.
  Ez az Isten igéje.
  Bölcs 3,1-9

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak. (5. vers. - 8. G tónus)
  Előénekes: Midőn az Úr hazahívta Sionnak foglyait, * olyanok voltunk, mint akik álmodnak.
  Megtelt akkor örömmel az ajkunk, * és a nyelvünk ujjongással.
  Hívek: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  E: Akkor így beszéltek a nemzetek: * „Az Úr nagy dolgot művelt vélük.”
  Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.
  H: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  E: Fordítsd, Uram, jóra sorsunkat, * amint megárasztod délen a folyókat.
  Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  H: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  E: Sírva viszik a magot, mikor vetni indulnak, * de ujjongva jönnek, jönnek és hozzák kévéiket.
  H: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  Zsolt 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6

  ALLELUJA
  Boldog, aki a kísértést kiállja, † mert miután kiállta a próbát, * elnyeri az örök élet koronáját. Jak 1,12 – 3 a. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Ne féljetek azoktól akik megölik a testet!
  Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak:
  Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja.
  Egy fillérért ugye két verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta nélkül! Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél!
  Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van.
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 10,28-33

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  18. SZENT GELLÉRTRŐL
  (Szeptember 24.)
  Pap: Testvéreim! Szent Gellért püspök az életét áldozta magyar népünk üdvösségéért. Kérjük Istent, hogy első szent vértanúnk érdemeiért fogadja kegyesen könyörgő szavunkat!
  Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Szentatyánk, N. pápa, megyés főpásztorunk, püspökeink, papjaink és a szerzetesek áldozatosan munkálkodjanak az evangélium terjesztésén!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Add, Urunk, hogy a népek vezetői önfeláldozóan szolgálják az emberiség jólétét és békéjét!
  3. Add, Urunk, hogy Szent Gellért püspök vértanúságának példája erősítse hitünket!
  4. Add, Urunk, hogy Szent Gellért püspök közbenjárására egyházközségünkben mindig meglegyen a békesség és az egyetértés!
  5. És végül add meg a haldoklóknak Szent Gellért beléd vetett bizalmát és lelki erejét!
  Pap: Mindenható Atyánk! Te Szent Gellért püspököt messze földről hazánkba küldted apostoli munkára. Add, hogy az általa elvetett evangéliumi mag százszoros termést hozzon. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár25. évközi hét szerda

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  23

  OLVASMÁNY a Példabeszédek könyvéből
  Csak Isten hűségében bízhatunk, rajta kívül nincs biztos út.
  A szent ősök bölcsessége így tanít: Az Isten minden szava színtiszta igazság, megvédi azt, aki szüntelenül benne bízik.
  Szavához ne tégy hozzá semmit, hogy meg ne feddjen, és hazugságban ne maradj.
  Két dolgot kérek, ezt add meg, Uram, mielőtt meghalok: a csalárd hazugságtól óvd meg lelkemet; és ne adj nekem se gazdagságot, se nyomort!
  Csak annyit adj, Uram, hogy épp elég legyen, hogy jóllakván meg ne tagadjalak; és azt ne mondjam, hogy: „Vajon ki az Úr?”, és szükségből se lopjak, meggyalázva Istenem nevét.
  Ez az Isten igéje.
  Péld 30,5-9

  VÁLASZOS ZSOLTÁR :
  Válasz: Lámpás a te igéd, Uram, * az én lábaim előtt. 105a. vers.
  Előénekes: Tarts távol engem a hazugok útjától, * jóságodban add nekem törvényedet.
  Istenem, drágább nekem ajkad törvénye * sok ezer aranynál, ezüstnél.
  Hívek: Lámpás a te igéd, Uram, * az én lábaim előtt.
  E: Léted örökkévaló, Uram, * igéd is örökké szilárd, mint az ég.
  Minden gonosz úttól távol tartom lábamat, * hogy megtarthassam szavadat.
  H: Lámpás a te igéd, Uram, * az én lábaim előtt.
  E: Mivel parancsaid értelmessé tettek, * azért gyűlölöm a hazugságnak minden útját.
  Viszolygok a hazugságtól és megvetem, * de törvényedet szeretem.
  H: Lámpás a te igéd, Uram, * az én lábaim előtt.
  Zsolt 118,29.72.89.101.104.163

  ALLELUJA
  Közel van az Isten országa, * tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Mk 1,15 – 2. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Jézus önálló apostoli munkára küldi tizenkét tanítványát.
  Jézus összehívta a tizenkét apostolt. Erőt és hatalmat adott nekik az ördögök felett és a betegségek gyógyítására.
  Aztán szétküldte őket, hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket. Meghagyta nekik: „Semmit se vigyetek az útra: se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt! Két ruhátok se legyen!
  Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem utaztok! De ha nem fogadnak be, hagyjátok el a várost, és a port is rázzátok le lábatokról vádképpen ellenük!” Azok útra keltek, bejárták a falvakat. Hirdették mindenütt az evangéliumot, és meggyógyították a betegeket.
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 9,1-6

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Kérjük, testvéreim, teljes szívünkből a mindenható Atyaistent, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére jusson!
  Lektor: 1. Hogy kegyelmével gazdagítsa és állandóan vezesse az Anyaszentegyházat, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy Egyházában kegyelmi ajándékaival elárassza a püspököket, a papokat és a szerzeteseket, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Hogy elvezesse az Anyaszentegyházba mindazokat, akik még nem hisznek Krisztusban, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Hogy vezérelje az államférfiakat a népek jogainak védelmében és boldogulásuk munkálásában, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Hogy minket szeretetének igaz tanúivá tegyen az emberek előtt, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. Hogy N. testvérünknek [nővérünknek], akiért a szentmisét bemutatjuk, adja meg az örök világosságot és boldogító istenlátást, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Urunk, Istenünk! Jusson el könyörgésünk felséges trónod elé! Ne legyen eredménytelen, hanem nyerjen meghallgatást! Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár25. évközi hét kedd

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  22

  OLVASMÁNY a Példabeszédek könyvéből
  Irgalmat és igazságosságot vár tőlünk az Úr.
  Így tanít az örök Bölcsesség:
  Olyan a király szíve az Úr kezében, mint a patak vize, ahová akarja, oda irányítja.
  Az ember minden útja helyes a saját szemében a szívek igaz megmérője azonban az Úr.
  Ha irgalmas vagy, és megtartod igaz utadat, az Úr előtt ez kedvesebb lesz az áldozatnál.
  A szemek kevélysége és a szív felfuvalkodottsága a gonoszok lámpása. Mindez csupa bűn. A bátor és szorgalmas gyarapodni fog, és mindaz, aki mohó, szegénységben marad.
  Aki hazug nyelvvel gyűjti kincseit, az esztelen, mert beleakad a halál tőreibe.
  A gonosz ember lelke ártani szeret, és társán nem gyakorol könyörületet.
  A gőgös kudarcán az együgyű tanul, a bölcseket követve még inkább növekszik tudása. A szent a bűnös házát szemmel tartja, hogy a rossztól visszatartsa a gonoszt.
  Aki bedugja fülét, ha a szegény kiált, vigyázzon: kiált majd egyszer ő is, de szavát nem hallja meg senki sem!
  Ez az Isten igéje.
  Péld 21,1-6.10-13

  VÁLASZOS ZSOLTÁR :
  Válasz: Parancsaid ösvényén * vezess engem, Uram. 35a. vers
  Előénekes: Azok a boldogok, akiknek tökéletes az útjuk, * akik az Úr törvénye szerint élnek.
  Döntéseid útját add megértenem, * csodás tetteiden szemlélődöm.
  Hívek: Parancsaid ösvényén * vezess engem, Uram.
  E: Döntöttem, a hűség útját választottam, * végzéseidhez tartom magam.
  Elmémet segítsd, és megtartom törvényedet, * ragaszkodom hozzá teljes szívvel.
  H: Parancsaid ösvényén * vezess engem, Uram.
  E: Ezért parancsaid ösvényén vezess, * mert kedvem telik bennük.
  Fáradhatatlanul megtartom törvényedet, * mindenkor és mindörökre.
  H: Parancsaid ösvényén * vezess engem, Uram.
  Zsolt 118,1.27.30.34-35.44

  ALLELUJA
  Boldogok, akik Isten szavát hallgatják, * és hűségesek maradnak hozzá. Lk 11,28 – 6. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Az tartozik igazán Jézushoz, aki Isten igéjét tettekre váltja.
  Jézus egyszer egy házban tanított, amikor odajöttek anyja és rokonai, de a tömeg miatt nem tudtak bejutni hozzá.
  Ekkor jelentették neki: „Anyád és rokonaid kint állnak, és látni akarnak.”
  Ő azonban így válaszolt: „Az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és tettekre is váltják!”
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 8,19-21

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Kérjük, testvéreim, a végtelenül irgalmas Istent önmagunkért és minden emberért, hogy bocsássa meg bűneinket, és adja meg nekünk az örök boldogságot!
  Lektor: 1. Az egész világon elterjedt és az itt egybegyűlt Egyházért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Szentatyánkért, N. pápáért, püspökeinkért, papjainkért és a szent szolgálatban segítő társaikért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Az egyházak egységéért, a pogányok megtéréséért, a nemzetek közötti egyetértésért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Beteg, éhező és bajbajutott embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Saját magunk és távol lévő testvéreink üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. A földi életből eltávozott N. testvérünk [nővérünk] örök boldogságáért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Urunk, hallgasd meg népedet! Érdemtelen létünkre könyörgünk hozzád, hiszen kegyelmeddel mindig elénk sietsz, hogy jóságosan teljesítsd kérésünket. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárSzent Máté apostol és evangélista

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  21

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
  Mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesült a kegyelemben.
  Testvéreim!
  Kérlek benneteket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok; teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek arra, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet. Egy a Test és egy a Lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki minden fölött áll, mindent áthat és mindenben benne van.
  Mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesült kegyelemben. Ő némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat evangélistává, pásztorrá és tanítóvá tett, hogy szolgálatuk betöltésére neveljék a szenteket, és fölépítsék Krisztus testét, amíg mindnyájan el nem jutunk a hitben és az Isten Fia megismerésében az egységre, és meglett emberré nem leszünk, elérve Krisztus teljes életkorának mértékére.
  Ez az Isten igéje.
  Ef 4,1-7.11-13

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Minden földre * elhat szózatuk. (2a. vers. - 2. tónus)
  Előénekes: Isten dicsőségét az egek hirdetik, * a mennybolt vallja kezének művét.
  Ezt harsogja át egyik nap a másiknak, * erre oktatja éj az éjszakát.
  Hívek: Minden földre * elhat szózatuk.
  E: Nem olyan hang ez, nem olyan beszéd, * hogy meg ne értenéd szavát.
  Minden földre elhat szózatuk, * a földkerekség végéig eljut igéjük.
  H: Minden földre * elhat szózatuk.
  Zsolt 18,2-3.4-5

  ALLELUJA
  Téged, Isten, dicsérünk, * téged Úrnak ismerünk! Téged dicsér, egek Ura, * apostolok boldog kara. – 6. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Jézus szólt Máténak: „Kövess engem!” Ő azonnal fölkelt és követte az Urat.
  Abban az időben amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá: „Kövess engem!” Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: „Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?” Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: »Irgalmasságot várok és nem áldozatot!« Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 9,9-13

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  30. AZ APOSTOLOKRÓL
  Pap: Kérjük, testvéreim, Urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy Szent N. (és N.) és a többi apostol közbenjárására hallgassa meg kéréseinket!
  Lektor: 1. Áldd meg, Urunk, Egyházadat, N. pápánkat, N. főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon szívükben!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon!
  3. Áraszd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon!
  4. Áldd meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tartsd távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán!
  5. Végül engedd, Urunk, hogy (N. testvérünk és összes) elhunyt szeretteink már most, és majdan mi is az apostolok boldog társaságának örvendezhessünk!
  Pap: Hallgasd meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket! Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, megadod nekünk. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárÉvközi 25. vasárnap

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  20

  Kezdőének:
  Népem üdvössége én vagyok – mondja az Úr. Bármilyen nyomorúságból kiáltsanak is hozzám, megmentem őket, és Istenük leszek mindörökre.

  Könyörgés:
  Mennyei Atyánk, te az isten- és emberszeretet parancsában foglaltad össze szent törvényedet. Add, hogy parancsaidat megtartva eljussunk az örök életre. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

  OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
  Az én gondolataim nem a ti gondolataitok.
  Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg közel van!
  Hagyja el útját a gonosz, és gondolatait a bűnös; térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta, Istenünkhöz, mert bőkezű a megbocsátásban.
  Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok – mondja az Úr.
  Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim – a ti gondolataitoknál.
  Ez az Isten igéje.
  Iz 55,6-9

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Közel az Úr azokhoz, * akik oltalmát kérik. 5. tónus.
  Előénekes: Mindennap áldalak téged, * és dicsőítem nevedet örökkön-örökké.
  Nagy az Úr és minden dicséretre méltó, * nagyságát felfogni nem lehet.
  Hívek: Közel az Úr azokhoz, * akik oltalmát kérik.
  E: Irgalmas az Úr és kegyelmes, * nagy irgalmú és hosszan tűrő.
  Az Úr mindenkihez jóságos, * és irgalmas minden művéhez.
  H: Közel az Úr azokhoz, * akik oltalmát kérik.
  E: Igazságos az Úr minden útján, * és szent minden művében.
  Közel az Úr azokhoz, akik őt hívják, * akik hozzá kiáltanak igaz szívvel.
  H: Közel az Úr azokhoz, * akik oltalmát kérik.
  Zsolt 144,2-3.8-9.17-18

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből
  Számomra az élet Krisztus.
  Testvéreim!
  Nyíltan megmondom, hogy Krisztus most is, mint mindig, megdicsőül testemben, akkor is, ha élek, akkor is, ha meghalok. Hiszen számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Ha viszont tovább kell élnem, az gyümölcsöző munkát jelent.
  Nem tudom tehát, mit válasszak, mert mind a kettő vonz: Szeretnék elköltözni, hogy Krisztussal legyek, mert ez mindennél jobb volna. De hogy értetek életben maradjak, arra nagyobb szükség van. Éljetek hát ti is Krisztus evangéliumához méltóan!
  Ez az Isten igéje.
  Fil 1,20a-24.27a

  ALLELUJA
  Uram, nyisd meg szívünket,* hogy meghallgassuk Fiad igéit. Vö. ApCsel 16,14b – 5. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Talán rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok?
  Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piactéren. Ezt mondta nekik: „Menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek.” Azok el is mentek. Majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a tizenegyedik óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük: „Miért álldogáltok itt egész nap tétlenül?” Azok ezt válaszolták: „Mert senki sem fogadott fel minket.” Erre azt mondta nekik: „Menjetek ti is a szőlőmbe!”
  Amikor beesteledett, a szőlősgazda így szólt intézőjéhez: „Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig!” Először azok jöttek tehát, akik a tizenegyedik óra körül kezdtek, és egyegy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen: „Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük!” Ő azonban ezt felelte az egyiküknek: „Barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tied, fogd és menj! Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok?”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 20,1-16a

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Testvéreim! Isten mindnyájunkat meghívott szőlőjébe. Kérjük tőle: segítsen, hogy hűséges munkásai legyünk.
  Lektor: 1. Urunk, őrizd és gondozd szőlődet, az Egyházat, amelyet szent Fiad drága vére árán szerzett!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Segítsd, Urunk, főpásztorainkat, hogy tervszerűen és gondosan irányítsák az apostoli munkát!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  3. Add, hogy a szülők keresztény felelősséggel vállalják gyermekeik vallásos nevelését!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  4. Hívd szőlődbe a fiatalokat, hogy az evangélium szolgálatában megtalálják életük értelmét!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  5. Adj, Urunk, békés öregséget azoknak, akik munkájuk javát már elvégezték!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  Pap: Istenünk! Te a keresztség és a bérmálás által mindnyájunkat meghívtál munkatársaid közé. Add kegyelmedet, hogy hívó szavadat követve szolgáljuk dicsőségedet! Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Felajánló könyörgés:
  Istenünk, fogadd kegyesen néped adományait, hogy az üdvösséget, amelyet buzgó hittel vallunk, a szent áldozat erejéből elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által.

   

  Áldozási ének:
  Azt parancsoltad nekünk, hogy pontosan megtartsuk tanításodat. Adj jó irányt útjaimnak, hogy mindig akaratodat kövessem. (Zsolt 118,4-5)
  vagy
  Én vagyok a jó Pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem – mondja az Úr. (Jn 10,14)

  Áldozás utáni könyörgés:
  Szentségeiddel erősítesz minket, Istenünk. Támogass jóságosan állandó segítségeddel, hogy megváltásunk kegyelmét a szentáldozásban is, és keresztény életünkben is elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár24. évközi hét szombat

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  19

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
  Testünk a halál után elporlad ugyan, de Krisztus dicsőségesen feltámasztja.
  Testvéreim!
  Megkérdezhetné valaki: „Hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testtel jönnek majd elő?” Hát nem tudod, hogy amit elvetsz, nem kel életre, hacsak előbb meg nem hal? A földbe sem a kész növényt veted el, amely csak később fejlődik ki, hanem csupán a magot, például a búzaszemet vagy más egyebet. Így lesz a holtak feltámadásánál is:
  Elvetik romlásra – feltámad romlatlanságban.
  Elvetik dicstelenségben – feltámad dicsőségben.
  Elvetik erőtlenségben – feltámad erőben.
  Érzéki testet vetnek el – szellemi test támad fel.
  Ha van érzéki test, akkor lesz szellemi test is. Ezt mondja az írás is: „Ádám, az első ember élő lénnyé lett”, az utolsó Ádám pedig éltető lélekké.
  De nem a szellemi az első, hanem az érzéki, azután következik a szellemi. Az első ember a földből való, földi, a második ember a mennyből való, (mennyei). Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is.
  Ezért, ahogy a földi ember alakját magunkon hordozzuk, úgy a mennyeinek az alakját is magunkon fogjuk hordozni.
  Ez az Isten igéje.
  1Kor 15,35-37.41-49

  VÁLASZOS ZSOLTÁR :
  Válasz: Az Úr színe előtt járok * az élők fényében. Vö. 14c. vers.
  Előénekes: Ellenségeim meghátrálnak előttem, valahányszor hívlak téged. * Íme, tudom, Uram, hogy te vagy az én Istenem.
  Hívek: Az Úr színe előtt járok * az élők fényében.
  E: Istenben remélek, akinek dicsérem szavát, * az Úrban remélek, akinek dicsőítem beszédét.
  Istenben bízom, nem félek, * ember mit árthat nékem?
  H: Az Úr színe előtt járok * az élők fényében.
  E: Teljesítem, Istenem, amit fogadtam néked, * bemutatom a dicséret áldozatát,
  mert megmentetted életemet a haláltól, † lábamat az elbukástól, * hogy előtted járhassak az élők fényében.
  H: Az Úr színe előtt járok * az élők fényében.
  Zsolt 55,10-14

  ALLELUJA
  Boldogok, akik jó szívvel fogadják Isten igéjét, * és állhatatosságukkal gyümölcsöt hoznak. Vö. Lk 8,15 – 12. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Isten igéjét készséges szívvel kell befogadni és tettekre váltani!
  Amikor egyszer a városokból nagy tömeg gyűlt Jézus köré, ő ezt a példabeszédet mondta nekik:
  „Kiment a magvető magot vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett; ott eltaposták, és az égi madarak felcsipegették. Némely mag köves helyre esett. Alighogy kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége. Némely pedig tövisek közé hullott. A tövisek felnőttek vele együtt, és elfojtották. A többi jó földbe hullott. Kikelt, és százszoros termést hozott.” E szavak után Jézus felkiáltott: „Akinek füle van, hallja meg!”
  Akkor megkérdezték tanítványai, hogy mi a példabeszéd értelme. Így válaszolt: „Nektek megadatott, hogy megértsétek Isten országának titkait. A többieknek csak példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek.
  A példabeszéd értelme ez: a mag Isten igéje. Az útfélre eső mag azokat jelenti, akik hallgatják az igét, de aztán jön az ördög, és kiveszi a szívükbe hullott igét, hogy ne higgyenek, és így ne is üdvözüljenek. A köves talajra hullott mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, örömmel be is fogadják, de az nem ver bennük gyökeret. Egy ideig hisznek, de a kísértés idején elpártolnak. A tövisek közé eső mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, de az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei elfojtják bennük a növekedést, és termést nem hoznak. A jó földbe eső mag végül azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, jó és erényes szívvel meg is tartják, és termést is hoznak állhatatosságban.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 8,4-15

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Bizalommal forduljunk Istenhez, aki Máriát, Krisztus anyját fölébe helyezte minden égi és földi teremtménynek!
  Lektor: 1. Irgalmasság Atyja, köszönjük, hogy a Boldogságos Szűz Máriában égi édesanyát adtál nekünk; add, hogy mindig gyermeki szeretettel ragaszkodjunk hozzá!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Szűz Mária tanulékony lélekkel figyelt Jézus szavára; add, hogy példája szerint mi is szívünkbe fogadjuk szent Fiad igéit!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. A kereszt alatt álló Máriát megerősítetted a fájdalmak elviselésére; az ő közbenjárására adj erőt nekünk is a kereszt hordozására!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Szent Fiad feltámadása által örömmel töltötted el Szűz Mária szívét; tölts el minket is a feltámadás reménységével!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Szűz Máriát testével-lelkével felvetted a mennyei dicsőségbe; földi életünk után add meg nekünk is az örök életet!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. A Boldogságos Szűz Mária a mennyország királynője; az ő közbenjárására fogadd be elhunyt testvéreinket is az örök élet boldogságába!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy mi, a te híveid, akik a Boldogságos Szűz Mária oltalmában bízunk, anyai közbenjárására minden rossztól megszabaduljunk itt a földön, és az örök élet örömére eljussunk a mennyben. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár24. évközi hét péntek

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  18

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
  Krisztus feltámadása a mi hitünk alapja.
  Testvéreim!
  Ha mi azt hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, hiábavaló a mi igehirdetésünk, és hiábavaló a ti hitetek. Sőt még hamis tanúknak is bizonyulunk Istennel szemben, mert azt állítjuk Istenről, hogy ő feltámasztotta Krisztust; holott nem támasztotta fel, ha a halottak egyáltalán nem támadnak fel.
  Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. Sőt azok is elvesztek, akik Krisztusban haltak meg. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk.
  De Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a halottak közül.
  Ez az Isten igéje.
  1Kor 15,12-20

  VÁLASZOS ZSOLTÁR :
  Válasz: Betölt engem színed látása, * midőn felébredek, Uram. 15b. vers.
  Előénekes: Hallgasd meg, Uram, igaz ügyemet, * figyelj könyörgő szavamra.
  Fogadd el imámat, * ajkam nem mond hamisságot.
  Hívek: Betölt engem színed látása, * midőn felébredek, Uram.
  E: Istenem, hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem, * fordítsd felém füledet, és hallgasd meg ajkam igéit.
  Csodálatos irgalmadat mutasd meg, * mentsd meg az ellenségtől azokat, akik jobbodban bíznak.
  H: Betölt engem színed látása, * midőn felébredek, Uram.
  E: Szárnyad árnyékában oltalmazz * a gonoszoktól, akik szorongatnak.
  Én azonban igazságban látom meg arcodat; * midőn felébredek, betölt engem színed látása.
  H: Betölt engem színed látása, * midőn felébredek, Uram.
  Zsolt 16,1.6-7.8b és 15

  ALLELUJA
  Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Istene, * mert feltártad a kicsinyeknek országod titkait. Vö. Mt 11,25 – 8 G. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Szolgáló szeretetükkel Jézus kíséretében ott vannak a jólelkű asszonyok is.
  Abban az időben Jézus bejárta a városokat és a falvakat, tanított és hirdette az Isten országát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított: Mária, melléknevén Magdalai, akiből hét ördög ment ki; Johanna, Heródes intézőjének, Kuzának a felesége; Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla.
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 8,1-3

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszthalála által feláldozta magát értünk a mennyei Atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől!
  Lektor: 1. Urunk, te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget: add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Urunk, te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált: add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjeit!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Urunk, te megígérted, hogy örök életre szökellő vízforrást ajándékozol nekünk: áraszd ki Szentlelkedet minden emberre!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Urunk, te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét: add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Urunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket: add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalása!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. Urunk, te kiérdemelted híveid számára a feltámadást és az örök dicsőséget: add, hogy elhunyt testvéreink elnyerjék ígéreteid teljesülését!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár24. évközi hét csütörtök

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  17

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
  Az apostolok ugyanazt az evangéliumot hirdetik, hogy ugyanabban a Krisztusban higgyünk.
  Testvéreim!
  Figyelmetekbe ajánlom az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek. Elfogadtátok, és szilárdan kitartotok benne. Általa elnyeritek az üdvösséget, ha megtartjátok úgy, ahogy hirdettem nektek. Különben hiába lettetek volna hívőkké.
  Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam: Krisztus meghalt bűneinkért, az írás szerint; eltemették és harmadnap feltámadt, ismét az írás szerint. Megjelent Péternek, majd a tizenkettőnek. Később egyszerre több mint ötszáz testvérnek is megjelent. Ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Azután megjelent Jakabnak, majd az összes apostolnak. Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is.
  Én ugyanis az utolsó vagyok az apostolok között, s arra sem méltó, hogy apostolnak hívjanak, hiszen üldöztem az Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok, s rám árasztott kegyelme nem maradt bennem hatástalan. Többet dolgoztam mindegyiküknél, igaz ugyan, hogy nem én, hanem az Isten kegyelme, amely velem van.
  Mindegy tehát, hogy én vagy ők: ugyanazt hirdetjük, s így lettetek hívőkké.
  Ez az Isten igéje.
  1Kor 15,1-11

  VÁLASZOS ZSOLTÁR :
  Válasz: Adjatok hálát az Úrnak, * mert ságos hozzánk! 1a. vers.
  Vagy: Alleluja. 6. szám.
  Előénekes: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
  Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, * mivel irgalma örökké megmarad.
  Hívek: Adjatok hálát az Úrnak, * mert jóságos hozzánk!
  Vagy: Alleluja.
  E: Az Úr jobb keze erősnek bizonyult: * az Úrnak jobbja fölemelt engem.
  Nem halok meg, hanem élek, * és hirdetem az Úr nagy tetteit.
  H: Adjatok hálát az Úrnak, * mert jóságos hozzánk!
  Vagy: Alleluja.
  E: Hálát adok néked, te vagy Istenem, * magasztallak, Istenem, téged.
  H: Adjatok hálát az Úrnak, * mert jóságos hozzánk!
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 117,1-2.16ab-17.28

  ALLELUJA
  Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: * Én felüdítlek titeket – mondja a mi Urunk. Mt 11,2 – 8 G. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Jézus a legnagyobb bűnösnek is megbocsát őszinte bűnbánatáért.
  Abban az időben:
  Egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat hozott. Megállt hátul Jézus lábánál. Sírt, könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte, és csókolgatta. Végül pedig megkente illatos olajjal.
  Ennek láttára a vendéglátó farizeus így szólt magában: „Ha ez próféta volna, tudná, hogy ki és miféle, aki érinti őt: hogy ez egy bűnös nő.” Jézus akkor hozzáfordult: „Simon, mondanék neked valamit.” Az így válaszolt: „Mester, beszélj!”
  „Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte tartozását mindkettőnek. Melyikük szereti most jobban?”
  „Úgy gondolom az, akinek többet engedett el – felelte Simon. „Helyesen ítéltél” – válaszolta Jézus.
  Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: „Látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, s te nem adtál vizet a lábamra. Ez viszont könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölgette. Csókot sem adtál nekem, ez meg szüntelenül csókolgatja lábamat, amióta csak bejött. Aztán te nem kented meg fejemet olajjal. Ez meg kenetet öntött a lábamra.
  Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, az kevésbé szeret.” Aztán így szólt az asszonyhoz: „Bocsánatot nyertek bűneid. Menj békével!”
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 7,36-50

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Testvéreim, áldjuk és magasztaljuk Istent, aki testi és lelki adományaival elhalmoz minket!
  Lektor: 1. Hogy mindig hálásak legyünk a teremtés és a megváltás gazdag ajándékaiért, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy készséges lélekkel fogadjuk a Gondviselés minden rendelkezését, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Hogy Isten és a felebarát szeretete irányítsa gondolatainkat, érzéseinket és cselekedeteinket, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Hogy az irigységet és az önzést, a haragot és a gyűlölködést tartsa távol tőlünk, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Hogy a munkásoknak munkát, az éhezőknek kenyeret, a szomorúaknak vigaszt, és minden embernek üdvösséget adjon, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. Hogy elhunyt N. testvérünket [nővérünket], hozzátartozóinkat és jótevőinket fogadja be a szentek boldog társaságába, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Jóságos, mennyei Atyánk! Hittel valljuk, hogy örök szereteteddel te irányítod emberi sorsunkat. Add, hogy életünk minden napján hűségesen szolgáljunk neked. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár24. évközi hét szerda

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  16

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
  Szükséges a hit; a remény és a szeretet, de legnagyobb köztük a szeretet.
  Testvéreim!
  Törekedjetek értékesebb adományokra! Ezért mindennél magasztosabb utat mutatok nektek.
  Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom bár mindenemet a nélkülözők között, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.
  A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.
  A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Megismerésünk most még töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, véget ér az, ami töredékes. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek meg mindent, ahogy most engem ismernek.
  Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.
  Ez az Isten igéje.
  1Kor 12,31-13,13

  VÁLASZOS ZSOLTÁR :
  Válasz: Boldog az a nemzet, * melyet az Úr örökségül választott magának. 12b. vers.
  Előénekes: Dicsérjétek az Urat citerával, * tízhúrú hárfán zengjetek néki.
  Énekeljetek néki új éneket, * zengjetek zsoltárt ujjongó szóval.
  Hívek: Boldog az a nemzet, * melyet az Úr örökségül választott magának.
  E: Sziklaszilárd az Úr igéje, * minden tettét hűség vezeti.
  Az igazlelkűséget és a törvényt szereti, * tele van a föld az Úr irgalmával.
  H: Boldog az a nemzet, * melyet az Úr örökségül választott magának.
  E: Boldog az a nemzet, amelynek az Úr az Istene, * a nép, amelyet örökségül választott magának.
  Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
  H: Boldog az a nemzet, * melyet az Úr örökségül választott magának.
  Zsolt 32,2-5.12 és 22

  ALLELUJA
  Uram, a te tanításod lélek és élet: * örök életet adó igéid vannak. Vö. Jn 6,63c és 68c – 5. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Akik mindenben kifogásolni valót találnak, azoknak sem Keresztelő János szigorú élete, sem Jézus emberi közvetlensége nem tetszik.
  Egy alkalommal Jézus így szólt a néphez:
  Kihez hasonlítsam e nemzedék fiait? Kihez is hasonlítanak? Olyanok, mint az utcán tanyázó gyermekek, akik így kiáltoznak egymáshoz:
  Furulyáztunk, de nem táncoltatok.
  Siránkoztunk, de nem zokogtatok.
  Eljött Keresztelő János: kenyeret nem eszik, bort nem iszik. Erre azt mondjátok: „Ördöge van.” Eljött az Emberfia, eszik és iszik. Erre meg azt mondjátok: „Nézd a falánk és borissza embert, a vámosok és a bűnösök barátját!”
  Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták.
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 7,31-35

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy segítse és oltalmazza Egyházát, amelyért szent Fia életét áldozta!
  Lektor: 1. Krisztus Egyházának egységéért, békéjéért és szüntelen növekedéséért, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Az Egyház pásztoraiért: a Szentatyáért, a püspökökért és papokért, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. A hívek közösségéért: a családokért, a szülőkért és a gyermekekért, az öregekért és a betegekért, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. A hűségesekért, hogy a jó úton maradjanak, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. A bűnösökért, hogy bűnbánatot tartsanak és megtérjenek, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. Elhunyt N. testvérünkért [nővérünkért], hogy Jézus kegyelméből a földi élet után Isten örök országába eljusson, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Üdvözítő Istenünk, add, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk és így hiteles tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárA fájdalmas Szűzanya

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  15

  Ennek az emléknapnak saját olvasmányai vannak
  SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
  Krisztus a szenvedésből engedelmességet tanult, és hódolatáért meghallgatásra talált.
  Testvéreim!
  Jézus földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott, és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Hódolatáért meghallgatásra talált. Annak ellenére, hogy ő volt a Fiú, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki.
  Ez az Isten igéje.
  Zsid 5,7-9

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Szabadíts meg engem, Uram, * irgalmasságodban! Vö. 17b. vers.
  Előénekes: Te vagy, Uram, az én reményem, † ne hagyj soha szégyent érnem, * igaz voltodban szabadíts meg engem!
  Fordítsd felém füledet, * siess, ments meg engem!
  Hívek: Szabadíts meg engem, Uram, * irgalmasságodban!
  E: Légy oltalmazó sziklaváram és megerősített házam, * hogy megszabadíts engem!
  Erősségem és menedékem te vagy nékem, * nevedért vezess és irányíts engem!
  H: Szabadíts meg engem, Uram, * irgalmasságodban!
  E: Kiszabadítasz a hálóból, amit titkon vetettek nekem, * mivel te vagy az én erősségem!
  Uram, kezedbe ajánlom lelkemet; * megváltottál engem, hűséges Istenem!
  H: Szabadíts meg engem, Uram, * irgalmasságodban!
  E: Én pedig benned remélek, Uram, † azt mondtam: „Te vagy Istenem, * kezedben van a sorsom.”
  Ragadj ki az ellenség kezéből, * és azoktól, akik üldöznek engem.
  H: Szabadíts meg engem, Uram, * irgalmasságodban!
  E: Mily nagy a te jóságod, Uram, * amelyet a téged félőknek tartogatsz,
  amelyet azoknak készítettél, akik benned bíznak, * minden ember szeme láttára.
  H: Szabadíts meg engem, Uram, * irgalmasságodban!
  Zsolt 30,2-3a.3bc-4.5-6.15-16.20

  SZEKVENCIA
  Ez a szekvencia tetszés szerint mondható akár teljes egészében, akár rövidebb alakban az * Én szívembe jól bevéssed ... szavaktól kezdve.

  Áll a gyötrött Istenanyja, kín az arcát könnybe vonja, úgy siratja szent Fiát.
  Gyász a lelkét meggyötörte, kín és bánat összetörte: tőrnek éle járta át.
  Ó mily nagy volt ama drága Szűzanya szomorúsága egyszülött szent Magzatán.
  Mennyit sírt, és hogy kesergett látván azt a nagy keservet, azt a nagy kínt szent Fián!
  Ki ne sírna, melyik ember, hogyha ennyi gyötrelemmel látja lankadozni őt?
  Ki ne sírna Máriával, hogyha látja szent Fiával szenvedni a szent Szülőt?
  Népét hogy megmossa szennytől, látta tenger gyötrelemtől roskadozni Jézusát.
  Látta édes egyszülöttét, halálos nagy elepedtét, látta, hogy halálra vált.
  Szeretetnek szent kútfője, fájdalomnak éles tőre járjon át a lelkemen!
  Hogy szívemben lángra kelne Krisztusomnak szent szerelme, segíts néki tetszenem!
  * Én szívembe jól bevéssed, Szűzanyám, nagy szenvedésed s az Átvertnek sebeit!
  Gyermekednek, a sebzettnek, aki értem szenvedett meg, osszam meg gyötrelmeit!
  Add meg, kérlek, hogy míg élek, együtt sírjak mindig véled, s azzal, ki a fán eped!
  A keresztnél véled állni, gyászban véled eggyé válni: erre űz a szeretet.
  Dicső szüze szent szüzeknek, hadd ízleljem kelyhedet meg: add nékem fájdalmaid!
  Add tisztelnem, add viselnem, s nem felednem holt Szerelmem: Krisztusomnak kínjait!
  Sebeivel sebesítsen, szent mámorba részegítsen buzgó vérével Fiad!
  Hogy ne jussak ama tűzbe, védj meg engem, drága Szűz, te, az ítélet ha riad!
  A szent kereszt óvja éltem, Krisztus kínhalála védjen: hogy kegyelmében legyek!
  S hogyha testem porba tér meg, lelkem akkor a nagy égnek dicsőségét lelje meg!
  Ámen.
  Dallama: SzVU 65. szám

  ALLELUJA
  Boldog vagy, Szentséges Szűz Mária, † mert kínhalál nélkül is megszerezted a vértanúság pálmáját * Urunk keresztje alatt. – 2. tónus.

  Vagy:
  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Íme, a te fiad! Íme, a te anyád.
  Nagypénteken Jézus keresztje mellett ott állt anyja, valamint anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: „Asszony, íme, a te fiad!” Azután a tanítványhoz szólt: „Íme, a te anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány.
  Ezek az evangélium igéi.

  Vagy:
  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: „Lám, e Gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!”
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 19,25-27 vagy Lk 2,33-35

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  17. A FÁJDALMAS SZŰZANYÁRÓL
  (Szeptember 15.)
  Pap: Testvéreim, mindannyian, akik az élet terheit hordozzuk, lépjünk bizalommal a Fájdalmas Anyához, és vele együtt esedezzünk a mi Urunkhoz, Istenünkhöz!
  Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Szentatyánk, N. pápa, püspökeink, papjaink és szerzeteseink a Fájdalmas Anya lelkületével hordozzák szolgálatuk keresztjeit!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Add kegyelmedet, hogy híveid a Fájdalmas Anya példájára erős lélekkel viseljék életük megpróbáltatásait!
  3. Szent Fiad Fájdalmas Anyjának könyörgésére enyhítsd és gyógyítsd meg, Urunk, a háború, a nyomor, az éhínség és a természeti csapások okozta sebeket!
  4. Add, Urunk, hogy az öregek, a betegek és az elhagyatottak a Hétfájdalmú Szűz oltalmában vigasztalást nyerjenek!
  5. A szenvedő és tisztuló telkeknek pedig legyen hathatós közbenjárója az „Irgalmasság Anyja”!
  Pap: Istenünk! Te a Boldogságos Szűz Máriát sem kímélted meg a szenvedésektől. Az ő közbenjárására emelj fel minket elesettségünkből. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."