47641 ima található a honlapon, összesen 95192 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Igenaptár

  Igenaptár
  Naponta frissül

  IGEnaptár olvasmány, evangélium és zsoltár

  Római Katolikus Igenaptár az olvasmányos könyvek alapján.

  Az igenaptar.katolikus.hu oldalon olvasható liturgikus szövegek feltöltsését és ellenőrzését a MKPK Titkársága informatikai osztálya végzi. A munkához szakmai támogatást nyújt a Liturgikus Intézet.

  Hitbuzgalmi és lelkipásztori célra az anyagok szabadon felhasználhatók.

  IGE naptár Évközi 26. vasárnap –Elvándorlók és menekültek világnapja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  26
  IGE naptár Évközi 26. vasárnap – Elvándorlók és menekültek világnapja

  Kezdőének:
  Mindent igaz ítélettel cselekedtél, Urunk, amit tettél velünk, mert vétkeztünk ellened és parancsaidnak nem engedelmeskedtünk; mégis dicsőítsd meg nevedet, és tégy velünk nagy irgalmasságod szerint. (Dán 3,31.29.30.43.42)

  Könyörgés:
  Istenünk, te leginkább azzal mutatod meg mindenhatóságodat, hogy könyörületes és irgalmas vagy hozzánk. Áraszd reánk szüntelenül kegyelmedet, hogy teljes odaadással törekedjünk az örök boldogságra, amelyet megígértél. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

  OLVASMÁNY Mózes negyedik könyvéből
  Mózes az Úr parancsára kiválasztott hetven férfit, hogy a nép kormányzásában segítségére legyenek. Az Úr pedig alászállt a felhőben, szólt Mózeshez, elvett a rajta levő lélekből és a hetven vénnek adta. Mihelyt alászállt rájuk a lélek, prófétai elragadtatásba estek. Ez azonban nem ismétlődött meg. Két ember viszont a táborban maradt; az egyiket Eldadnak, a másikat Medadnak hívták. Rájuk is alászállt a lélek; ők is a vének közé tartoztak, de nem mentek oda a sátorhoz. Ők a táborban estek elragadtatásba.
  Ekkor az egyik szolga elfutott és jelentést tett Mózesnek e szavakkal: „Eldad és Medad prófétai elragadtatásba estek a táborban.” Akkor Józsue, Nun fia, aki kora ifjúságától kezdve Mózes szolgálatában állt, megszólalt, s ezt mondta: „Uram, Mózes, tiltsd meg nekik!” Mózes így válaszolt: „Miért féltékenykedsz miattam? Bárcsak az egész népet prófétává tenné az Úr, és kiárasztaná rájuk lelkét!”
  Ez az Isten igéje.
  Szám 11,25-29

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet. 2. tónus.
  Előénekes: Tökéletes az Úr törvénye, * megújítja a lelket.
  Az Úr rendelésében bízhatunk, * bölcsességet ad a kicsinyeknek.
  Hívek: Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet.
  E: Az Úr félelme tiszta, * örökké megmarad.
  Az Úr ítéletei igazak, * és mind egyaránt jogosak.
  H: Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet.
  E: Szolgád, Uram, tanul belőlük, * bő jutalmat ád megtartásuk.
  Ámde ki veszi észre a tévedést? * Rejtett bűneimtől tisztíts meg engem!
  H: Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet.
  E: A kevélységtől őrizd meg szolgádat, * hogy ne uralkodjék rajtam.
  Tiszta leszek akkor egészen, * a nagy bűnöktől megtisztulok.
  H: Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet.
  Zsolt 18,8.10.12-13.14

  SZENTLECKE Szent Jakab apostol leveléből
  Rajta, gazdagok, jajveszékelve sírjatok a rátok törő nyomorúság miatt! Vagyonotok oda, ruhátokat megette a moly. Aranyotokat és ezüstötöket belepte a rozsda, és ez a rozsda tanúul szolgál ellenetek, s megemészti testeteket, mint a tűz. Vagyonotokat szaporítottátok még az utolsó napokban is.
  Nos, a bér, amelyet a földeteket learató munkásoktól visszatartottatok, íme felkiált, és az aratók szava felhatolt a Seregek Urának fülébe. Bőségben éltek a földön és tobzódtok, hizlaljátok szíveteket a leölés napjára. Az igazat elítéltétek, megöltétek, s ő nem tanúsított ellenállást.
  Ez az Isten igéje.
  Jak 5,1-6

  ALLELUJA
  Uram, a te szavad igazság, * tégy szentté minket igazságod által! Jn 17,17b és a – 4g. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
  Abban az időben János (apostol) így szólt Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.” Jézus ezt válaszolta: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van.
  Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az én nevemben – azért, mert Krisztuséi vagytok –, bizony, mondom nektek, nem marad jutalom nélkül.
  De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat olthatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mk 9,38-43.45.47-48

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Könyörögjünk, testvéreim, mennyei Atyánkhoz, hogy gazdagon árassza el szívünket kegyelmi ajándékaival!
  Lektor:
  1. Add, Urunk, hogy Egyházad pásztorai: a püspökök, a papok és a szerzetesek az egész világon az igazságosság bátor hirdetői legyenek!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Engedd, Urunk, hogy a szociális igazságosság és szeretet az egész földkerekségen érvényesüljön!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  3. Ébreszd fel a jólétben élő népek lelkiismeretét, hogy segítsenek a szegényebb nemzeteken!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  4. Óvd meg híveidet attól, hogy életükkel bárkit is megbotránkoztassanak!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  5. Add, hogy az anyagi javakért való fáradozás közben se feledkezzünk el örök célunkról!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  Pap: Mindenható Istenünk, add, hogy a földi javakat úgy használjuk, hogy lelkiekben is gazdagodjunk! Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Felajánló könyörgés:
  Add meg nekünk, jóságos Atyánk, hogy ez az áldozat kedves legyen előtted, és fakadjon belőle számunkra minden áldás forrása. Krisztus, a mi Urunk által.

   

  Áldozási ének:
  Gondolj, Uram, szolgádnak mondott igédre, amellyel reményt öntöttél belém; gyötrő megaláztatásomban csak ez a vigaszom. (Zsolt 118,49-50)
  vagy
  Isten szeretetét arról ismerjük fel, hogy Krisztus az ő életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért. (1Jn 3,16)

  Áldozás utáni könyörgés:
  Urunk, Istenünk, szolgáljon ez a mennyei misztérium testünk és lelkünk megújulására, hogy az örök dicsőségben társörökösei legyünk Fiadnak, akinek halálát hirdetjük és vele együtt szenvedünk. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.


  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár25. évközi hét szombat

  Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  25
  IGE naptár 25. évközi hét szombat

  OLVASMÁNY Zakariás próféta könyvéből
  Isten prófétája meglátja és leírja az eljövendő Megváltó dicsőségét.
  Országa felmérhetetlen és boldog ország lesz.

  Zakariás próféta így mondja el látomását:
  Fölemeltem tekintetemet,
  és látomásban láttam egy férfiút,
  akinek kezében mérőzsinór volt.
  Megkérdeztem tőle:
  „Hová mégy?”
  Azt felelte: „Megmérem a szent várost, Jeruzsálemet,
  hogy lássam, mennyi a szélessége és mennyi a hosszúsága.”
  Akkor az angyal, aki hozzám beszélt, elindult,
  és egy másik angyal jött eléje.
  Az előző így szólt hozzá:
  „Siess, és mondd el ennek az itt álló ifjúnak:
  Nem övezi majd fal Jeruzsálemet a benne lakó emberek
  és állatok sokasága miatt.
  Ezt mondja az Úr:
  Magam leszek a tüzes fal körülötte, és én leszek a dicsősége.
  Örülj és ujjongj, Sion leánya, mert íme, eljövök, hogy nálad lakjam.
  Sok nép az Úrhoz tér majd azon a napon, és az ő népévé lesz – mondja az Úr.”
  Ez az Isten igéje.
  Zak 2,5-9,14-15a

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Az Úr úgy őriz minket, * miként nyáját a pásztor. 10d. vers.
  Előénekes: Halljátok az Úr szavát, nemzetek, * a távoli szigeteken is hirdessétek:
  „Aki szétszórta Izraelt, össze is gyűjti, * és őrzi, miként nyáját a pásztor.”
  Hívek: Az Úr úgy őriz minket, * miként nyáját a pásztor.
  E: Mert az Úr Jákobot megváltotta, * és kiszabadította a zsarnok kezéből.
  Eljönnek és örömükben ujjonganak Sion hegyén, * az Úr javaiért hálát adni jönnek.
  H: Az Úr úgy őriz minket, * miként nyáját a pásztor.
  E: A leányok akkor örömükben körtáncot lejtenek, * az ifjak és öregek velük vigadnak.
  Gyászukat örömre fordítom, * fájdalmukban megvigasztalom és felvidítom őket.
  H: Az Úr úgy őriz minket, * miként nyáját a pásztor.
  Jer 31,10.11-12ab.13

  ALLELUJA
  Üdvözítőnk, Jézus Krisztus győzött a halálon, * s az evangéliumban felragyogtatta az örök életet. Vö. 2Tim 1,10b – 12. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Jézus újból megjövendöli szenvedését.
  Az ördögtől megszállott fiú meggyógyítása után a tanítványok csodálattal tekintettek Jézusra. Ő azonban figyelmeztette őket: „Véssétek szívetekbe, amit most mondok! Eljön az idő, hogy az Emberfiát az emberek kezére adják.”
  De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve maradt előttük. Kérdezni azonban nem merték e szavak értelme felől.
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 9,43b-45

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Esedezve kérjük, kedves testvéreim, a mindenható Istent, hogy az Egyház édesanyjának, a Boldogságos Szűz Máriának közbenjárására mutassa meg továbbra is atyai jóságának és isteni hatalmának csodajeleit az Egyházban!
  Lektor: 1. Katolikus Egyházunk megőrzéséért és küldetésének zavartalan teljesítéséért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Szentatyánkért Ferenc pápáért, N. megyésfőpásztorunkért, valamennyi püspökért és papért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  3. Papi hivatásokért és lelkipásztoraink eredményes munkájáért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  4. A szüzekért, az özvegyekért, az árvákért, az elhagyottakért és a bűnbánókért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  5. A szárazföldi, a tengeri és a légi úton lévőkért, a bányákban vagy más veszélyes munkahelyeken dolgozó embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  (6. E világból elköltözött N. testvérünkért [nővérünkért] és minden tisztuló lélekért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!)
  Pap: Urunk, Istenünk, te jól tudod, hogy korunkban mennyi megpróbáltatás éri, és mennyi veszedelem fenyegeti az emberiség életét. Teljesítsd hozzád forduló híveid kívánságát, és hallgasd meg kéréseinket, melyeket a Boldogságos Szűz Mária anyai pártfogását is remélve eléd terjesztünk. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárSzent Gellért, püspök és vértanú – Ü

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  24
  IGE naptár Szent Gellért, püspök és vértanú – Ü

  OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből
  Az igazak halálát Isten úgy fogadja, mint egészen elégő áldozatot.
  Így szól az örök Bölcsesség: Az igazak lelke Isten kezében van, és a halál kínja nem érheti őket.
  Az esztelenek szemében úgy látszott, hogy meghaltak; a világból való távozásukat balsorsnak vélték, elmenetelüket megsemmisülésnek.
  Ők azonban békességben vannak.
  Mert ha az emberek szemében szenvedtek is, a reményük telve volt halhatatlansággal.
  Kevés fenyítés után nagy jótéteményekben részesülnek, mert Isten próbára tette és magához méltónak találta őket.
  Mint aranyat a kohóban, megvizsgálta és elfogadta őket egészen elégő áldozatul.
  Az (utolsó) ítélet idején majd felragyognak az igazak, és olyanok lesznek, mint a szikra, amely a tarlón tovaharapódzik.
  Nemzetek fölött ítélkeznek majd, és népeken uralkodnak: és az Úr lesz a királyuk mindörökre.
  Akik benne bíztak, akkor majd megismerik az igazságot, és akik hűségesek voltak, szeretetben nála maradnak, mert kegyelem és irgalom lesz választottainak osztályrésze.
  Ez az Isten igéje.
  Bölcs 3,1-9

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak. (5. vers. - 8. G tónus)
  Előénekes: Midőn az Úr hazahívta Sionnak foglyait, * olyanok voltunk, mint akik álmodnak.
  Megtelt akkor örömmel az ajkunk, * és a nyelvünk ujjongással.
  Hívek: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  E: Akkor így beszéltek a nemzetek: * „Az Úr nagy dolgot művelt vélük.”
  Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.
  H: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  E: Fordítsd, Uram, jóra sorsunkat, * amint megárasztod délen a folyókat.
  Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  H: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  E: Sírva viszik a magot, mikor vetni indulnak, * de ujjongva jönnek, jönnek és hozzák kévéiket.
  H: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  Zsolt 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6

  ALLELUJA
  Boldog, aki a kísértést kiállja, † mert miután kiállta a próbát, * elnyeri az örök élet koronáját. Jak 1,12 – 3 a. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Ne féljetek azoktól akik megölik a testet!
  Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak:
  Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja.
  Egy fillérért ugye két verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta nélkül! Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél!
  Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van.
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 10,28-33

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  18. SZENT GELLÉRTRŐL
  (Szeptember 24.)
  Pap: Testvéreim! Szent Gellért püspök az életét áldozta magyar népünk üdvösségéért. Kérjük Istent, hogy első szent vértanúnk érdemeiért fogadja kegyesen könyörgő szavunkat!
  Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Szentatyánk, Ferenc pápa, megyés főpásztorunk, püspökeink, papjaink és a szerzetesek áldozatosan munkálkodjanak az evangélium terjesztésén!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Add, Urunk, hogy a népek vezetői önfeláldozóan szolgálják az emberiség jólétét és békéjét!
  3. Add, Urunk, hogy Szent Gellért püspök vértanúságának példája erősítse hitünket!
  4. Add, Urunk, hogy Szent Gellért püspök közbenjárására egyházközségünkben mindig meglegyen a békesség és az egyetértés!
  5. És végül add meg a haldoklóknak Szent Gellért beléd vetett bizalmát és lelki erejét!
  Pap: Mindenható Atyánk! Te Szent Gellért püspököt messze földről hazánkba küldted apostoli munkára. Add, hogy az általa elvetett evangéliumi mag százszoros termést hozzon. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárPietrelcinai Szent Pio, áldozópap

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  23

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből
  Élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem.
  Testvéreim!
  A törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek, mert Krisztussal engem is keresztre feszítettek. Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem.
  Minthogy azonban most még testben élek, Isten Fiának hitében élek, aki szeretett engem, és feláldozta magát értem.
  Ez az Isten igéje.
  Gal 2,19-20

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Boldogok mindazok, * akik az Urat félik. Vö. 1a. vers.
  Előénekes: Boldog mindaz, ki féli az Urat, * aki az ő útjain jár.
  Kezed munkájából élhetsz, * boldog leszel, és jól megy sorod.
  Hívek: Boldogok mindazok, * akik az Urat félik.
  E: Feleséged olyan, mint a termő szőlőtő, * a te házad bensejében.
  Fiaid olyanok, mint az olajfacsemeték, * úgy veszik körül asztalodat.
  H: Boldogok mindazok, * akik az Urat félik.
  E: Íme, ilyen áldásban részesül az az ember, * aki féli az Urat.
  Áldjon meg az Úr Sionból, * hogy lásd Jeruzsálem jólétét életed minden napján.
  H: Boldogok mindazok, * akik az Urat félik.
  Zsolt 127,1-2.3.4-5

  ALLELUJA
  Imádkozva virrasszatok szüntelen, * hogy az Emberfia elé méltón álljatok. Lk 21,36 – 8 G. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Aki elveszíti életét érettem, megtalálja azt.
  Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
  „Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; és aki énértem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért?
  Az Emberfia ugyanis el fog jönni Atyjának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 16,24-27

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  32. A PÁPÁKRÓL VAGY LELKIPÁSZTOROKRÓL
  Pap: Kérjük, testvéreim, Krisztus Urunkat, a jó Pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket!
  Lektor: 1. Urunk, Te vagy a pásztorok fejedelme: ne hagyd Egyházadat szent és kiváló lelkipásztorok nélkül!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Aki nyájadat Péterre és utódaira bíztad, add, hogy Ferenc pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse!
  3. Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt!
  4. Aki ismered tieidet, ne engedd, hogy egy is elvesszen azok közül, akikért véredet ontottad!
  5. Aki válladra veszed a gyengét, és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged!
  (6. Aki életedet adtad juhaidért, öleld szent Szívedre N.-t és többi elhunyt testvérünket!)
  Pap: Urunk, Jézus Krisztus, hallgasd meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával, a pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek engedelmességével! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár25. évközi hét csütörtök

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  23
  IGE naptár 25. évközi hét csütörtök

  OLVASMÁNY Aggeus próféta könyvéből
  Nem szabad késlekednünk a templom felépítésével!
  Ha ebben hanyagok vagyunk, egyéb munkánk is gyümölcstelen lesz.

  Dárius uralkodásának második esztendejében történt. Zorobábelhez, Júdea helytartójához és Józsue főpaphoz Aggeus próféta által szólt az Úr.
  „Ezt üzeni az ég Ura:
  A nép azt hajtogatja: »Nincs még itt az ideje, hogy újra felépítsük az Úr templomát.«
  De Aggeus próféta által kérdi most az Úr:
  hát annak vajon eljött már az ideje,
  hogy ti díszes palotákban lakjatok,
  míg az Úr temploma romokban hever?
  Így szól az ég Ura:
  Gondolkodjatok csak el sorsotokról:
  Sokat vetettetek, de keveset takarítottatok be.
  Ettetek, de nem laktatok jól.
  Ittatok, de nem részegültetek meg.
  Volt ugyan ruhátok, de nem védett meg a hidegtől.
  Pénzt ugyan kerestetek, de lyukas erszénybe tettétek,
  így szól most a Seregek Ura:
  Fontoljátok meg sorsotokat!
  Induljatok hát fel a hegyre!
  Hozzatok fát, és építsetek templomot,
  hogy kedvemet és dicsőségemet találjam benne. – mondja az Úr.”
  Ez az Isten igéje.
  Agg 1,1-8

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Népében az Úr kedvét találja, * üdvösségre vezeti a szelídeket. 4a. vers.
  Vagy: Alleluja. 3. szám.
  Előénekes: Az Úrnak új dalt énekeljetek, * a szentek közösségében zengjen dicsérete.
  Teremtőjének örvendjen Izrael, * és Sion gyermekei ujjongjanak királyuknak.
  Hívek: Népében az Úr kedvét találja, * üdvösségre vezeti a szelídeket.
  Vagy: Alleluja.
  E: Nevét körtánccal dicsérjék: * zengjen a zsoltár dobbal és citerával.
  Népében az Úr kedvét találja, * üdvösségre vezeti a szelídeket.
  H: Népében az Úr kedvét találja, * üdvösségre vezeti a szelídeket.
  Vagy: Alleluja.
  E: Örvendjenek a szentek dicsőségükben, * pihenőhelyükön is ujjongjanak.
  Isten magasztalása zeng az ajkukon, * összes szentjeinek ez lesz dicsősége.
  H: Népében az Úr kedvét találja, * üdvösségre vezeti a szelídeket.
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 149,1-6a és 9b

  ALLELUJA
  Jézus mondja: † „Én vagyok az út, az igazság és az élet. * Senki sem jut Atyámhoz, csak általam.” Jn 14,6 – 4 g. tónus.

  †EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Heródes Antipászt – aki megölette Keresztelő Jánost – nyugtalanítják a Jézusról kapott hírek.
  Heródes, a negyedes fejedelem mindenről értesült, amit Jézus tett és hirdetett.
  Nyugtalanság fogta el, mert egyesek azt mondták: János támadt fel a halálból.” Mások szerint: „Illés jelent meg újra.” Voltak, akik azt állították: „A régi próféták közül kelt életre valamelyik.”
  Heródes így töprengett: „Jánost lefejeztettem... Ki lehet hát az, akiről ilyeneket hallok?” És kereste az alkalmat, hogy személyesen láthassa Jézust.
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 9,7-9

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Kérjük, testvéreim, bízó lélekkel az Atyaisten irgalmát magunknak, valamint távol lévő és gondokkal küzdő testvéreinknek!
  Lektor: 1. Hogy a keresztényeket megerősítse hitük állhatatosságában és egységében, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy minden népnek megadja a szeretetben és az igazságban gyökerező békét és igaz egyetértést, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  3. Hogy ébresszen papi és szerzetesi hivatásokat a lelkekben, és küldjön sok munkást szőlőjébe, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  4. Hogy ifjúságunk megőrizze a tisztaság erényét, a családok pedig békében és egyetértésben éljenek, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  5. Hogy mindnyájunkat, akik ebben a közös áldozatbemutatásban részt veszünk, és távol lévő testvéreinket is elvezessen országába, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  (6. Hogy elhunyt N. testvérünket [nővérünket] viszontláthassuk a boldog feltámadás dicsőségében, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!)
  Pap: Urunk, tekints megengesztelődve hozzád könyörgő népedre, amely nélküled nem maradhat meg, és ezért irgalmadban bizakodik! Állj mellette bőkezű jóságoddal, és úgy engedd boldogulni itt a földön, hogy elnyerje az örök életet. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár25. évközi hét szerda

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  22
  IGE naptár 25. évközi hét szerda

  OLVASMÁNY Ezdrás könyvéből
  Ezdrás pap imája: Vétkeztünk, azért kerültünk a pogány népek rabságába; Isten azonban megkönyörült rajtunk.
  Ezdrás pap, aki egy egész napon át kesergett népe bűnei miatt, így kezdte imáját:
  Az esti áldozat idején abbahagytam kesergésemet, tépett palástomban és köntösömben térdre borultam, és karomat kitártam Uram, Istenem felé.
  Így szóltam: Istenem, én nagyon szégyellem magam.
  Arcommal már feléd fordulni sem merek.
  Amilyen magas fölöttünk az ég, mi éppen olyan mélyre süllyedtünk gonoszságaink tengerébe.
  Atyáink napjaitól mind a mai napig folyvást csak vétkeztünk.
  Saját gonoszságunk miatt lettünk száműzött szolgákká, királyaink és papjaink pedig pogányok kezére kerültek, így lett a sorsunk a kifosztás és a megszégyenülés, és így van ez ma is.
  Most azonban egy szempillantásra megkönyörült rajtunk az Úr, a mi Istenünk: Meghagyott egy maradékot, és menedéket adott nekünk az ő szent helyén!
  Megengedte Istenünk, hogy felcsillanjon a szemünk, és egy kis vigaszt adott nekünk szolgaságunkban. Szolgák vagyunk, ez igaz.
  De Istenünk e számkivetett sorsunkban sem hagyott el: a perzsa király szívét felénk fordította kegyével: hogy újra éljünk; hogy romjaiból fölépítsük Istenünk szent templomát; hogy védőfal erősítse országunkat, Júdát, és az Úr szent városát, Jeruzsálemet!
  Ez az Isten igéje.
  Ezd 9,5-9

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Áldott legyen az élő Isten, * áldott legyen mindörökké! 2a. vers.
  Előénekes: Nagy vagy, Uram, örökké, * a te uralmad mindörökké fennmarad.
  Megversz, de meg is gyógyítasz, † letaszítasz az alvilágba, de erőd onnan is kihozhat, * és nincs, aki elmenekülhet kezedből.
  Hívek: Áldott legyen az élő Isten, * áldott legyen mindörökké!
  E: Áldjátok az Urat, ti, Izrael fiai, * a nemzetek színe előtt dicsérjétek,
  mert azért szórt titeket az őt nem ismerő nemzetek közé, * hogy csodálatos műveit hirdessétek.
  H: Áldott legyen az élő Isten, * áldott legyen mindörökké!
  E: Megvert minket bűneink miatt, * de meg is gyógyít, mert jóságos.
  Nézzétek meg, hogy mit tett velünk, † félve és rettegve dicsérjétek őt, * és tetteitekkel magasztaljátok az örök Királyt.
  H: Áldott legyen az élő Isten, * áldott legyen mindörökké!
  E: Térjetek meg tehát, bűnösök, † Isten előtt igazságban járjatok, * higgyétek, hogy jóságát megmutatja rajtatok!
  H: Áldott legyen az élő Isten, * áldott legyen mindörökké!
  Tób 13,2-4a.5.8

  ALLELUJA
  Közel van az Isten országa, * tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Mk 1,15 – 2. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Jézus önálló apostoli munkára küldi tizenkét tanítványát.
  Jézus összehívta a tizenkét apostolt. Erőt és hatalmat adott nekik az ördögök felett és a betegségek gyógyítására.
  Aztán szétküldte őket, hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket. Meghagyta nekik: „Semmit se vigyetek az útra: se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt! Két ruhátok se legyen!
  Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem utaztok! De ha nem fogadnak be, hagyjátok el a várost, és a port is rázzátok le lábatokról vádképpen ellenük!” Azok útra keltek, bejárták a falvakat. Hirdették mindenütt az evangéliumot, és meggyógyították a betegeket.
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 9,1-6

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Kérjük, testvéreim, teljes szívünkből a mindenható Atyaistent, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére jusson!
  Lektor: 1. Hogy kegyelmével gazdagítsa és állandóan vezesse az Anyaszentegyházat, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy Egyházában kegyelmi ajándékaival elárassza a püspököket, a papokat és a szerzeteseket, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  3. Hogy elvezesse az Anyaszentegyházba mindazokat, akik még nem hisznek Krisztusban, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  4. Hogy vezérelje az államférfiakat a népek jogainak védelmében és boldogulásuk munkálásában, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  5. Hogy minket szeretetének igaz tanúivá tegyen az emberek előtt, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  (6. Hogy N. testvérünknek [nővérünknek], akiért a szentmisét bemutatjuk, adja meg az örök világosságot és boldogító istenlátást, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!)
  Pap: Urunk, Istenünk! Jusson el könyörgésünk felséges trónod elé! Ne legyen eredménytelen, hanem nyerjen meghallgatást! Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárSzent Máté, apostol és evangélista – Ü

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  21
  IGE naptár Szent Máté, apostol és evangélista – Ü

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
  Mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesült a kegyelemben.
  Testvéreim!
  Kérlek benneteket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok; teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek arra, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet. Egy a Test és egy a Lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki minden fölött áll, mindent áthat és mindenben benne van.
  Mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesült kegyelemben. Ő némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat evangélistává, pásztorrá és tanítóvá tett, hogy szolgálatuk betöltésére neveljék a szenteket, és fölépítsék Krisztus testét, amíg mindnyájan el nem jutunk a hitben és az Isten Fia megismerésében az egységre, és meglett emberré nem leszünk, elérve Krisztus teljes életkorának mértékére.
  Ez az Isten igéje.
  Ef 4,1-7.11-13

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Minden földre * elhat szózatuk. (2a. vers. - 2. tónus)
  Előénekes: Isten dicsőségét az egek hirdetik, * a mennybolt vallja kezének művét.
  Ezt harsogja át egyik nap a másiknak, * erre oktatja éj az éjszakát.
  Hívek: Minden földre * elhat szózatuk.
  E: Nem olyan hang ez, nem olyan beszéd, * hogy meg ne értenéd szavát.
  Minden földre elhat szózatuk, * a földkerekség végéig eljut igéjük.
  H: Minden földre * elhat szózatuk.
  Zsolt 18,2-3.4-5

  ALLELUJA
  Téged, Isten, dicsérünk, * téged Úrnak ismerünk! Téged dicsér, egek Ura, * apostolok boldog kara. – 6. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Jézus szólt Máténak: „Kövess engem!” Ő azonnal fölkelt és követte az Urat.
  Abban az időben amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá: „Kövess engem!” Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: „Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?” Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: »Irgalmasságot várok és nem áldozatot!« Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 9,9-13

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  30. AZ APOSTOLOKRÓL
  Pap: Kérjük, testvéreim, Urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy Szent N. (és N.) és a többi apostol közbenjárására hallgassa meg kéréseinket!
  Lektor: 1. Áldd meg, Urunk, Egyházadat, Ferenc pápánkat, N. főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon szívükben!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon!
  3. Áraszd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon!
  4. Áldd meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tartsd távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán!
  5. Végül engedd, Urunk, hogy (N. testvérünk és összes) elhunyt szeretteink már most, és majdan mi is az apostolok boldog társaságának örvendezhessünk!
  Pap: Hallgasd meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket! Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, megadod nekünk. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár Kim Taegon Szent András áldozópap,Csong Haszang Szent Pál és társaik vértanúk

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  20

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
  Krisztusért olyanok vagyunk, mint akiket halálra szántak, mégis élnek.
  Testvéreim!
  Úgy viselkedünk minden helyzetben, mint Isten szolgái! Nagy türelemmel viseljük a nyomorúságot, a szükséget és a szorongatást! Vállaljuk, hogy megverjenek, börtönbe zárjanak és tüntessenek ellenünk!
  Fáradunk, virrasztunk, böjtölünk!
  Szolgálunk feddhetetlen élettel, tudással, türelemmel, a Szentlélekben, őszinte szeretettel! Hirdetjük az igazságot Isten erejével, harcolunk az igaz ügyért, és védjük minden erőnkkel: akár siker ér, akár kudarc, akár gyalázat, akár dicséret!
  Csalónak mondhatnak, mégis igazak vagyunk; ismeretlenek lehetünk, mégis jól ismernek; meghalhatunk, és mégis élünk; megfenyíthetnek, mégsem halunk bele.
  Megszomoríthatnak, mégis folyton derűsek vagyunk; szegények vagyunk, mégis sok embert gazdagítunk; semmink sincsen, mégis a miénk minden.
  Ez az Isten igéje.

  A Notitiae „liturgikus közlöny” 2015-ös száma szerint az olvasmány: Bölcs 3,1-9. A kék Szentek Olvasmányai könyvben viszont még a régi van benne.
  2Kor 6,4-10

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak. 5. vers.
  Előénekes: Midőn az Úr hazahívta Sionnak foglyait, * olyanok voltunk, mint akik álmodnak.
  Megtelt akkor örömmel az ajkunk, * és a nyelvünk ujjongással.
  Hívek: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  E: Akkor így beszéltek a nemzetek: * „Az Úr nagy dolgot művelt vélük.”
  Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.
  H: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  E: Fordítsd, Uram, jóra sorsunkat, * amint megárasztod délen a folyókat.
  Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  H: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  E: Sírva viszik a magot, mikor vetni indulnak, * de ujjongva jönnek, jönnek és hozzák kévéiket.
  H: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  Zsolt 125,l-2ab.2cd-3.4-5.6

  ALLELUJA
  Jézus mondja: † Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet! * Én veletek vagyok a világ végéig. Mt 28,19a.20b – 5. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Aki nem félti az életét Krisztusért, megmenti azt az örök életre.
  Amikor Péter apostol megvallotta, hogy Jézus a Messiás, akkor az Úr így szólt az egész néphez: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki elveszíti életét énmiattam, megmenti azt.
  Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát azonban elveszíti, és romlásba dönti?
  Aki ugyanis szégyell engem és szégyelli tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön a maga, az Atya és a szent angyalok dicsőségében.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 9,23-26

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  31. A VÉRTANÚKRÓL
  Pap: Imádkozzunk, testvéreim, a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát!
  Lektor: 1. Vértanúidért, akik mindhalálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát!
  3. Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük!
  4. Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait!
  5. Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be (N. testvérünket és összes) halottainkat örök országodba!
  Pap: Győzelmes királyunk, Jézus Krisztus! Látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár25. évközi hét hétfő

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  20
  IGE naptár 25. évközi hét hétfő

  OLVASMÁNY Ezdrás könyvéből
  A perzsák királya megengedi, hogy a választott nép visszatérjen ősi hazájába, és Jeruzsálemben felépítse az Úr templomát. Megparancsolja, hogy mindenki segítsen a templomépítésben.
  Kürosz, perzsa király uralkodásának első esztendejében teljesítette az Úr, amit Jeremiás által megjövendölt. Az Úr arra indította ugyanis a király szívét, hogy a következő írásbeli rendelkezést tegye közzé egész birodalmában. Így szól Kürosz perzsa király parancsa:
  „A föld minden országának urává tett engem az Úr, az ég Istene. Ő hagyta meg nekem, hogy felépítsem templomát Jeruzsálemben, Júdea fővárosában. Aki tehát ebből a népből még országunkban él, sietve induljon Jeruzsálembe, amely Júdeában van! Legyen vele az ő Istene, hogy segítse felépíteni az Úrnak, Izrael Istenének templomát. Ő ugyanis az az Isten, aki Jeruzsálemben lakozik. Országunk többi lakosai viszont mindenütt segítsék a hazatérőket, bárhol lakjanak is: ezüsttel, arannyal, felszereléssel, jószággal – azon felül, amit önként és szabadon felajánlanak Isten jeruzsálemi templomának javára.”
  Elindultak erre Júda és Benjámin családjának vezető emberei a papokkal, levitákkal és mindazokkal, akiket Isten arra indított sugallatával, hogy hazatérjenek Jeruzsálembe, felépíteni az Úr templomát. A környező lakosság segítségükre volt minden munkájukban: ezüsttel, arannyal, felszereléssel, jószággal és egyéb holmikkal, azon felül, amit ajándékul adtak a templomra, önkéntesen és szabadon.
  Ez az Isten igéje.
  Ezd 1,1-6

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Hatalmas dolgot * művelt az Úr vélünk. 3. vers.
  Előénekes: Midőn az Úr hazahívta Sionnak foglyait, * olyanok voltunk, mint akik álmodnak.
  Megtelt akkor örömmel az ajkunk, * és a nyelvünk ujjongással.
  Hívek: Hatalmas dolgot * művelt az Úr vélünk.
  E: Akkor így beszéltek a nemzetek: * „Az Úr nagy dolgot művelt vélük.”
  Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.
  H: Hatalmas dolgot * művelt az Úr vélünk.
  E: Fordítsd, Uram, jóra sorsunkat, * amint megárasztod délen a folyókat.
  Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  H: Hatalmas dolgot * művelt az Úr vélünk.
  E: Sírva viszik a magot, mikor vetni indulnak, * de ujjongva jönnek, jönnek, és hozzák kévéiket.
  H: Hatalmas dolgot * művelt az Úr vélünk.
  Zsolt 125,1-6

  ALLELUJA
  Úgy világítson a ti világosságtok az emberek körében, * hogy jótetteitek láttán Atyátokat dicsőítsék! Mt 5,16 – 3 a. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  A keresztény ember hivatása az, hogy világítson másoknak.
  Jézus egyszer így beszélt tanítványaihoz:
  Ha valaki lámpát gyújt, nem takarja le, vagy nem rejti az ágy alá. Inkább felteszi a tartójára, hogy aki belép a házba, világosságot találjon.
  Semmi sincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne jutna; és nincs olyan titok, ami ki ne derülne, és nyilvánvalóvá ne lenne.
  Ügyeljetek hát, hogy milyen figyelemmel hallgattok! Akinek ugyanis van, az még kap hozzá; akinek pedig nincsen, az még azt is elveszíti, amiről azt vélte, hogy az övé.
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 8,16-18

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Kérjük, testvéreim, a mindenható Atyaistent, hogy szent Fia által árassza kegyelmi ajándékait a hívekre és a főpásztorokra, akiket az Egyházban egyesít a Szentlélek!
  Lektor: 1. Őrizd meg, egyesítsd és kormányozd szentegyházadat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Tartsd meg Szentatyánkat, Ferenc pápát épségben és biztonságban szent népednek kormányzására!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  3. Áraszd Szentlelked világosságát az Egyház püspökeire és papjaira!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  4. Adj az egész kereszténységnek békességet és egyetértést!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  5. Mutasd meg jóságos arcodat a betegeknek és a szenvedőknek!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  (6. Adj örök nyugalmat N. testvérünknek [nővérünknek], akiért ezt a szent áldozatot felajánljuk!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!)
  Pap: Úristen, oltalmunk és erősségünk! Hallgasd meg Egyházad buzgó könyörgését! Te adod lelkünkbe a vallásos buzgóságot. Engedd, hogy amit hittel kérünk, azt valóban elnyerhessük! Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárÉvközi 25. vasárnap

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  19
  IGE naptár Évközi 25. vasárnap

  Kezdőének:
  Népem üdvössége én vagyok – mondja az Úr. Bármilyen nyomorúságból kiáltsanak is hozzám, megmentem őket, és Istenük leszek mindörökre.

  Könyörgés:
  Mennyei Atyánk, te az isten- és emberszeretet parancsában foglaltad össze szent törvényedet. Add, hogy parancsaidat megtartva eljussunk az örök életre. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

  OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből
  A gonoszok így beszélnek az igaz emberről: „Lássuk hát, igazak e beszédei. Figyeljük meg, mi végre jut! Mert ha az igaz az Isten gyermeke, akkor az Isten az ő pártjára kel, és kiszabadítja ellenségei kezéből. Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk őt, hogy megismerjük szelídségét és kipróbáljuk türelmét! Ítéljük gyalázatos halálra, hiszen azt mondta: ő Isten oltalmában részesül!”
  Ez az Isten igéje.
  Bölcs 2,12.17-20

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek. 5. tónus.
  Előénekes: Istenem, szent nevedért védj meg engem, * szolgáltass nekem igazságot hatalmaddal.
  Halld meg könyörgésemet, Istenem, * hajlítsd füledet ajkam szavára.
  Hívek: Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek.
  E: Mert idegenek keltek föl ellenem, † a hatalmasok életemre törtek, és nem tartották Istent szemük előtt.
  H: Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek.
  E: De íme, Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek.
  Áldozatomat szívesen meghozom, * magasztalom nevedet, Uram, mert jó vagy.
  H: Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek.
  Zsolt 53,3-4.5.6.8

  SZENTLECKE Szent Jakab leveléből
  Szeretteim!
  Ahol irigység és önzés honol, ott zűrzavar van és mindenféle hitványság. A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató. Az igazság gyümölcsét békében vetik el azok számára, akik békét teremtenek. Honnan vannak háborúságok és veszekedések köztetek? Nemde onnét, hogy bűnös vágyak igyekeznek uralomra jutni tagjaitokban? Kívántok valamit, és nincs benne részetek. Öltök és irigykedtek, de semmit sem tudtok elérni. Harcoltok és háborúskodtok, de nincs semmitek, mert nem kértek. Kértek ugyan, de nem kapjátok meg, mert rossz szándékkal kéritek, azért, hogy bűnös vágyatokban elpazaroljátok.
  Ez az Isten igéje.
  Jak 3,16–4,3

  ALLELUJA
  Az evangéliumban Isten meghívott minket, * hogy Urunk Jézus Krisztus dicsőségéből részt adjon nékünk. 2Tessz 2,14 – 6. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
  Abban az időben Jézus és tanítványai átmentek Galileán. De Jézus nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik: „Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad.” Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni.
  Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük: „Miről vitatkoztatok az úton?” Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük. Leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt: „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.” Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, és ezt mondta nekik: „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mk 9,30-37

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Imádkozzunk, testvéreim, hogy szelídség és alázatosság lakjék szívünkben!
  Lektor:
  1. Add, Urunk, hogy Egyházad pásztorai a szelíd és alázatos szívű Jézus példáját kövessék!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Távoztass el a nemzetek köréből minden ellenségeskedést és kíméletlen versengést!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  3. Szüntesd meg híveid körében az irigységet és az önzést!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  4. Add, hogy családjaink szeretettel fogadják el a gyermekeket, és keresztény bölcsességgel neveljék őket!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  5. Add meg, kérünk, sokat szenvedett híveidnek béketűrésük jutalmául az örök boldogságot!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  Pap: Mennyei Atyánk! Te a mindennapi élet megpróbáltatásaival is nevelsz bennünket. Add, hogy ezeket szelíd türelemmel vállaljuk, és így kövessük Fiad példáját! Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
  Hívek: Ámen.

  Felajánló könyörgés:
  Istenünk, fogadd kegyesen néped adományait, hogy az üdvösséget, amelyet buzgó hittel vallunk, a szent áldozat erejéből elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által.

   

  Áldozási ének:
  Azt parancsoltad nekünk, hogy pontosan megtartsuk tanításodat. Adj jó irányt útjaimnak, hogy mindig akaratodat kövessem. (Zsolt 118,4-5)
  vagy
  Én vagyok a jó Pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem – mondja az Úr. (Jn 10,14)

  Áldozás utáni könyörgés:
  Szentségeiddel erősítesz minket, Istenünk. Támogass jóságosan állandó segítségeddel, hogy megváltásunk kegyelmét a szentáldozásban is, és keresztény életünkben is elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által.


  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár24. évközi hét szombat

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  18
  IGE naptár 24. évközi hét szombat

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből
  Őrizzük meg feddhetetlenül keresztény hivatásunkat: tegyünk tanúságot Krisztusról!
  Szeretett Fiam!
  Felszólítalak az Isten nevében, aki mindeneket éltet, és Krisztus Jézus nevében, aki Poncius Pilátus előtt tanúságot tett az igazság mellett, hogy teljesítsd megbízatásodat bűntelenül és feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig.
  Ezt a kellő időben megmutatja majd a boldog és egyedül Uralkodó, a Királyok Királya és Urak Ura, aki egyedül halhatatlan, aki megközelíthetetlen fényességben lakik, akit senki nem látott, és nem is láthat: övé a dicsőség és az örök hatalom! Ámen.
  Ez az Isten igéje.
  1Tim 6,13-16

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Járuljatok az Úr színe elé * vidám énekszóval! 2c. vers.
  Előénekes: Ujjongjatok az Úrnak, minden földek, * szolgáljatok az Úrnak vidámsággal!
  Járuljatok színe elé * vidám énekszóval!
  Hívek: Járuljatok az Úr színe elé * vidám énekszóval!
  E: Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, * övé vagyunk, ő alkotott minket.
  Az ő népe vagyunk, * legelőjének nyája.
  H: Járuljatok az Úr színe elé * vidám énekszóval!
  E: Őt magasztalva lépjetek be kapuján, † énekelve vonuljatok hajlékába, * áldjátok nevét, és adjatok hálát néki.
  H: Járuljatok az Úr színe elé * vidám énekszóval!
  E: Valóban jó az Úr, † irgalma örökké megmarad, * és hűsége nemzedékről nemzedékre.
  H: Járuljatok az Úr színe elé * vidám énekszóval!
  Zsolt 99,2-5

  ALLELUJA
  Boldogok, akik jó szívvel fogadják Isten igéjét, * és állhatatosságukkal gyümölcsöt hoznak. Vö. Lk 8,15 – 12. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Isten igéjét készséges szívvel kell befogadni és tettekre váltani!
  Amikor egyszer a városokból nagy tömeg gyűlt Jézus köré, ő ezt a példabeszédet mondta nekik:
  „Kiment a magvető magot vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett; ott eltaposták, és az égi madarak felcsipegették. Némely mag köves helyre esett. Alighogy kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége. Némely pedig tövisek közé hullott. A tövisek felnőttek vele együtt, és elfojtották. A többi jó földbe hullott. Kikelt, és százszoros termést hozott.” E szavak után Jézus felkiáltott: „Akinek füle van, hallja meg!”
  Akkor megkérdezték tanítványai, hogy mi a példabeszéd értelme. Így válaszolt: „Nektek megadatott, hogy megértsétek Isten országának titkait. A többieknek csak példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek.
  A példabeszéd értelme ez: a mag Isten igéje. Az útfélre eső mag azokat jelenti, akik hallgatják az igét, de aztán jön az ördög, és kiveszi a szívükbe hullott igét, hogy ne higgyenek, és így ne is üdvözüljenek. A köves talajra hullott mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, örömmel be is fogadják, de az nem ver bennük gyökeret. Egy ideig hisznek, de a kísértés idején elpártolnak. A tövisek közé eső mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, de az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei elfojtják bennük a növekedést, és termést nem hoznak. A jó földbe eső mag végül azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, jó és erényes szívvel meg is tartják, és termést is hoznak állhatatosságban.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 8,4-15

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Bizalommal forduljunk Istenhez, aki Máriát, Krisztus anyját fölébe helyezte minden égi és földi teremtménynek!
  Lektor: 1. Irgalmasság Atyja, köszönjük, hogy a Boldogságos Szűz Máriában égi édesanyát adtál nekünk; add, hogy mindig gyermeki szeretettel ragaszkodjunk hozzá!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Szűz Mária tanulékony lélekkel figyelt Jézus szavára; add, hogy példája szerint mi is szívünkbe fogadjuk szent Fiad igéit!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  3. A kereszt alatt álló Máriát megerősítetted a fájdalmak elviselésére; az ő közbenjárására adj erőt nekünk is a kereszt hordozására!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  4. Szent Fiad feltámadása által örömmel töltötted el Szűz Mária szívét; tölts el minket is a feltámadás reménységével!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  5. Szűz Máriát testével-lelkével felvetted a mennyei dicsőségbe; földi életünk után add meg nekünk is az örök életet!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  (6. A Boldogságos Szűz Mária a mennyország királynője; az ő közbenjárására fogadd be elhunyt testvéreinket is az örök élet boldogságába!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!)
  Pap: Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy mi, a te híveid, akik a Boldogságos Szűz Mária oltalmában bízunk, anyai közbenjárására minden rossztól megszabaduljunk itt a földön, és az örök élet örömére eljussunk a mennyben. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárBellarmin Szent Róbert, püspök és egyháztanító

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  17

  OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből
  Egészségnél és szépségnél jobban szerettem a bölcsességet.
  Könyörögtem, és megkaptam az okosságot; esdekeltem, és leszállt rám a bölcsesség lelke. Többre becsültem a jogarnál és a trónnál, és hozzá mérten semminek tartottam a gazdagságot. A fölbecsülhetetlen drágakövet sem állítottam vele egy sorba, mert mellette minden arany csak egy marék homok, és vele összemérve az ezüst csak sárnak számít.
  Jobban szerettem az egészségnél és a szépségnél, és birtoklását a világosságnál is többre tartottam; mert a fény, amely belőle árad, nem alszik ki soha.
  Nekem pedig adja meg Isten, hogy bölcsen beszéljek, és ahhoz méltóan gondolkodjam, aminek részese lettem. Mert ő a bölcsesség vezére és a bölcsek irányítója. Hiszen a kezében vagyunk mi magunk, a szavaink is, egész bölcsességünk és minden ügyességünk.
  Ez az Isten igéje.
  Bölcs 7,7-10.15-16

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Az Úr ítéletei igazak, * és mind egyaránt jogosak. 10b. vers.
  Vagy: A te tanításod, Uram, * lélek és élet. Jn 6,64b. vers.
  Előénekes: Tökéletes az Úr törvénye, * megújítja a lelket.
  Az Úr tanúságában bízhatunk, * bölcsességet ad a kicsinyeknek.
  Hívek: Az Úr ítéletei igazak, * és mind egyaránt jogosak.
  Vagy: A te tanításod, Uram, * lélek és élet.
  E: Az Úr végzése igaz, * megvidámítja a szívet.
  Az Úr parancsa világos, * fényt gyújt a szemnek.
  H: Az Úr ítéletei igazak, * és mind egyaránt jogosak.
  Vagy: A te tanításod, Uram, * lélek és élet.
  E: Az Úr félelme tiszta, * örökké megmarad.
  Az Úr ítéletei igazak, * és mind egyaránt jogosak.
  H: Az Úr ítéletei igazak, * és mind egyaránt jogosak.
  Vagy: A te tanításod, Uram, * lélek és élet.
  E: Értékesebb az aranynál, * a legdrágább drágakőnél.
  Édesebb a méznél, * a csorduló lépes méznél.
  H: Az Úr ítéletei igazak, * és mind egyaránt jogosak.
  Vagy: A te tanításod, Uram, * lélek és élet.
  Zsolt 18,8.9.10.11

  ALLELUJA
  Uram, a te tanításod lélek és élet: * örök életet adó Igéid vannak. Vö. Jn 6,63c és 68c – 5. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Jézus úgy tanított, mint akinek hatalma van.
  Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
  A mennyek országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem: „Uram! Uram!” Csak az, aki mennyei Atyám akaratát cselekszi. Azon a napon sokan mondják majd nekem: „Uram, Uram! Hát nem a te nevedben prófétáltunk? Nem a te nevedben űztük ki az ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát?” Én akkor kijelentem majd nekik, hogy nem ismertelek soha benneteket. Távozzatok színem elől, ti, gonosztevők!
  Mert mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak; az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.
  Ezzel Jézus befejezte a hegyi beszédet. A népsokaság elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az ő írástudóik.
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 7,21-29

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  33. AZ EGYHÁZTANÍTÓKRÓL
  Pap: Kérjük, testvéreim, a mindenható Istent, minden világosság Atyját, hogy teljesítse igazságra éhező és szomjazó hívei kéréseit!
  Lektor: 1. Adj, Urunk, Egyházadnak bölcs tanítókat és apostoli lelkületű hithirdetőket, hogy a világ egyre jobban megismerje szent Fiad evangéliumát!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
  2. Add, hogy megszűnjék az írástudatlanság a földön, és a Szentírás ismeretében is gyarapodjanak a népek!
  3. Támassz hívő szakembereket az emberi tudás minden ágában neved dicsőségére és a lelkek javára!
  4. Add, hogy a szülők meg ne feledkezzenek ígéretükről, amelyet megkeresztelt gyermekeik vallásos nevelésére tettek!
  5. Ne engedd, hogy világi tanulmányainkban előre haladva elhanyagoljuk a szentek tudományát: az imádságos lelkületet és az emberszeretet gyakorlását!
  (6. Nyisd meg az igazság kapuit N. testvérünknek és minden megholt hívednek!)
  Pap: Istenünk, te kiapadhatatlan fényességben lakozol. Gyarapítsd híveidet minden ismeretben, és add meg nekik Szentlelked segítségét, hogy életükkel tanúskodjanak a te igazságodról! Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."