23658 ima található a honlapon, összesen 31720 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Igenaptár

  Igenaptár
  Naponta frissül

  IGEnaptár olvasmány, evangélium és zsoltár

  Római Katolikus Igenaptár az olvasmányos könyvek alapján.

  Az igenaptar.katolikus.hu oldalon olvasható liturgikus szövegek feltöltsését és ellenőrzését a MKPK Titkársága informatikai osztálya végzi. A munkához szakmai támogatást nyújt a Liturgikus Intézet.

  Hitbuzgalmi és lelkipásztori célra az anyagok szabadon felhasználhatók.

  IGE naptárSzent Benedek apát, Európa fővédőszentje

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  11

  OLVASMÁNY a Példabeszédek könyvéből
  Tárd ki szívedet az okosság megismerésére.
  Fiam, ha megfogadod szavaimat, és megtartod parancsaimat, ha füledet megnyitod a bölcsesség előtt, és szívedet kitárod az okosság megismerésére, sőt ha hívod is a bölcsességet és szívedet az okosságra hajtod, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és kutatod, mint rejtett kincset, akkor érted meg az Úr félelmét, és nyered el az Isten ismeretét. Mert csak az Úr adhat bölcsességet, az ő szájából származik a tudás és az értelem.
  Kész üdvöt adni az igazaknak, védőpajzsuk azoknak, akik jámborul élnek. Védelmezi az igazság ösvényét és őrködik azok felett, akik hűek hozzá. Ha szívedbe fogadod a bölcsességet, akkor megérted az igazságosságot, a törvényt, a becsületet, a helyes utat.
  Ez az Isten igéje.
  Péld 2,1-9

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Hálát adok az Úrnak * minden időben! (2a. vers. - 4. g tónus)
  Vagy: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr. 9a. vers.
  Előénekes: Minden időben áldom az Urat, * dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
  Lelkem az Úrban dicsekszik, * hallják meg ezt a szelídek és örvendezzenek.
  Hívek: Hálát adok az Úrnak * minden időben!
  Vagy: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr.
  E: Magasztaljátok az Urat énvelem, * dicsőítsük az ő nevét mindnyájan.
  Kerestem az Urat, és ő meghallgatott engem, * és kiragadott minden rettegésből.
  H: Hálát adok az Úrnak * minden időben!
  Vagy: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr.
  E: Megvilágosultok, ha az Úrra néztek, * és arcotokat nem éri szégyen.
  Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott, * és minden szorongatásából kiszabadította.
  H: Hálát adok az Úrnak * minden időben!
  Vagy: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr.
  E: Az Úr angyala minden istenfélőt körülsáncol, * és megszabadítja őt.
  Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr, * boldog az az ember, aki őbenne bízik.
  H: Hálát adok az Úrnak * minden időben!
  Vagy: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr.
  E: Féljétek az Urat, ti, szentjei, * mert semmit sem nélkülöznek az istenfélők.
  A gazdagok nyomorognak és éheznek, * de akik az Urat keresik, nem szűkölködnek.
  H: Hálát adok az Úrnak * minden időben!
  Vagy: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr.
  Zsolt 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11

  ALLELUJA
  Boldogok a lélekben szegények, * mert övék a mennyek országa. Mt 5,3 – 1 D2. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Ti, akik elhagytatok mindent és követtetek engem, százannyit kaptok.
  Egy alkalommal Péter megkérdezte: „Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk?” Jézus így válaszolt: „Bizony, mondom nektek: ti, akik követtetek engem: a világ megújulásakor, amikor az Emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele tizenkét trónon, hogy ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse felett. Sőt mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 19,27-29

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  36. A SZENT FÉRFIAKRÓL
  Pap: Kérjük, testvéreim, gondviselő mennyei Atyánkat, hogy a szent hitvallók példája nyomán szentségben és igazságban járjuk a földi élet útjait!
  Lektor: 1. Segítsd kegyelmeddel Egyházad minden tagját, hogy valóban a föld sója és a világ világossága legyünk!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Adj egyetértést a népeknek, és támassz önzetlen békességszerzőket az egész világ javára!
  3. Add, hogy úgy fáradozzunk családunk és embertársaink jólétéért, hogy mentek maradjunk a világ bűneitől!
  4. Adj nekünk irgalmas szívet, hogy bajbajutott embertársaink segítségével rójuk le az irántad való szeretet adóját!
  5. Add, hogy a betegek és a szenvedők a szentek példájára krisztusi lélekkel viseljék keresztjüket!
  (6. Add, hogy N. testvérünkkel [nővérünkkel] és minden kedves halottunkkal szentjeid társaságában jobbod felől állhassunk az ítélet napján!)
  Pap: Mennyei Atyánk, nyisd meg lelki szemünket, hogy nagy testvéreinkben, a szentekben megcsodáljuk, mire képes kegyelmeddel az ember! Erősítsd akaratunkat, hogy földi hivatásunknak hűséges betöltésével méltónak bizonyuljunk szent példaképeinkhez! Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár14. évközi hét péntek

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  10

  OLVASMÁNY Ozeás próféta könyvéből
  Minden teremtmény a mi szolgálatunkra áll, ha Istenhez térünk, és csak neki szolgálunk.
  Szamaria végveszélye idején Ozeás így hirdette az igét:
  Izrael, térj vissza az Úrhoz, a te Istenedhez, hisz bűnöd miatt buktál el!
  Bűnbánó lélekkel térjetek vissza az Úrhoz!
  Szavatokat hozzátok elébe, és mondjátok neki: „Végy el minden gonoszságot, hogy elnyerjük a jót, és ajkunk gyümölcsét hozhassuk áldozatul. Asszíria nem segít rajtunk, lóra sem szállunk többé.
  Nem mondjuk kezünk alkotásának ezután: »Te vagy a mi istenünké – mert az árva csak nálad talál irgalmat.”
  Az Úr pedig ezt az ígéretet tette: „Meggyógyítom hűtlenségüket, és szívemből szeretni fogom őket, elfordul tőlük haragom.
  Népemhez olyan leszek, mint a harmat; virul majd, mint a liliom, gyökeret ereszt, mint a nyárfa.
  Hajtásai messze ágaznak, pompás lesz, mint az olajfa, és illatos, mint a Libanon.
  Visszatérnek, hogy árnyékomban lakjanak, búzát termelnek, és gondozzák a szőlőt, amelynek olyan híre lesz, mint a Libanon bora.
  Efraimnak ezentúl nem lesz köze a bálványokhoz.
  Én hallgatom meg, én viselek rá gondot.
  Olyan leszek, mint a zöldellő jegenyefenyő; nálam találnak gazdag gyümölcsre.”
  Aki bölcs, értse meg ezeket!
  Aki értelmes, lássa be ezt mind!
  Mert egyenesek az Úr útjai, azokon járnak az igazak, de a gonoszok elbuknak rajtuk.
  Ez az Isten igéje.
  Oz 14,2-10

  VÁLASZOS ZSOLTÁR :
  Válasz: Uram, dicséretedet * hirdeti szájam. (17b. vers. – 1 D2 tónus)
  Előénekes: Könyörülj rajtam, Istenem, † mivel irgalmas és jóságos vagy, * töröld el gonoszságomat mérhetetlen irgalmaddal.
  Mosd le bűnömet teljesen, * és vétkemtől tisztíts meg engem.
  Hívek: Uram, dicséretedet * hirdeti szájam.
  E: Te a szívben élő hűséget kedveled, * és bölcsességed titkait kinyilatkoztattad nékem.
  Hints meg izsóppal, és tiszta leszek, * moss meg, és fehérebb leszek a hónál.
  H: Uram, dicséretedet * hirdeti szájam.
  E: Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, * az erős lelket éleszd fel újra bennem.
  Ne taszíts el színed elől, * és szent lelkedet ne vond meg tőlem.
  H: Uram, dicséretedet * hirdeti szájam.
  K: Üdvösséged örömét add meg újra, * a készséges lelkületet erősítsd meg bennem.
  Nyisd meg, Uram, ajkamat * hogy dicséretedet hirdesse szájam.
  H: Uram, dicséretedet * hirdeti szájam.
  Zsolt 50,3-4.8-9.12-13.14 és 17

  ALLELUJA
  Midőn eljön az igazság Lelke, † elvezet a teljes igazságra titeket, * és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Jn 16,13a;14,26b – 10. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Jézus tanítványai számítsanak rá, hogy üldözések érik őket.
  Abban az időben Jézus így tanította apostolait:
  Íme, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek mint a galambok! Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Helytartók és királyok elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek azon, hogyan és mit beszéljetek! Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól belőletek.
  Halálra adja majd testvér a testvérét, és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak, és megöletik őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Aki azonban mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.
  Amikor pedig az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba! Bizony, mondom nektek: Nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az Emberfia.
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 10,16-23

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszthalála által feláldozta magát értünk a mennyei Atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől!
  Lektor: 1. Urunk, te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget: add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Urunk, te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált: add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjeit!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Urunk, te megígérted, hogy örök életre szökellő vízforrást ajándékozol nekünk: áraszd ki Szentlelkedet minden emberre!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Urunk, te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét: add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Urunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket: add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalása!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. Urunk, te kiérdemelted híveid számára a feltámadást és az örök dicsőséget: add, hogy elhunyt testvéreink elnyerjék ígéreteid teljesülését!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár14. évközi hét csütörtök

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  09

  OLVASMÁNY Ozeás próféta könyvéből
  Isten megbocsátó szeretete népe iránt első – öröktől való – szeretetéből fakad.
  Ezt mondja az Úr:
  Gyermek volt még Izrael, amikor megszerettem. Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. De minél inkább hívtam őket, annál inkább távolodtak tőlem; a Baáloknak áldoztak, és a bálványoknak mutattak be áldozatokat. Én tanítottam megjárni Efraimot, karomon hordoztam, mégsem ismerték el, hogy gondjukat viseltem. Puha kötelékekkel vonzottam őket, a szeretet kötelékeivel. Olyan voltam hozzájuk, mint aki arcához emeli a csecsemőt, lehajoltam hozzá, enni adtam neki.
  Szívem elváltozott, egész bensőm remeg. Nem hagyom, hogy fellobbanjon haragom: Efraimot nem pusztítom el többé, mert Isten vagyok, nem ember, a közöttetek élő Szent, aki nem a harag tüzével jön.
  Ez az Isten igéje.
  Oz 11,1-4.8c-9

  VÁLASZOS ZSOLTÁR :
  Válasz: Ragyogtasd ránk arcodat, Istenünk, * és mi szabadok leszünk! (4b. vers. - 4. g tónus)
  Előénekes: Figyelj ránk, Izrael pásztora, * ragyogj fel, aki trónolsz a kerubok fölött!
  Mutasd meg hatalmadat, * jöjj, hogy megszabadíts minket!
  Hívek: Ragyogtasd ránk arcodat, Istenünk, * és mi szabadok leszünk!
  E: Seregek Ura, fordulj hozzánk, † tekints le az égből, * lásd, és látogasd meg ezt a szőlőt!
  Védd meg, amit jobbod ültetett, * és az emberfiát, akit magadnak megerősítettél.
  H: Ragyogtasd ránk arcodat, Istenünk, * és mi szabadok leszünk!
  Zsolt 79,2ac és 3b.15-16

  ALLELUJA
  Közel van az Isten országa, * tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Mk 1,15 – 2. tónus.

  EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Az apostolok ingyen kapták hatalmukat Istentől. Ingyen kell azt gyakorolniuk.
  Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait:
  Menjetek, és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok! Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se rézpénz! Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot! Méltó ugyanis a munkás a kenyerére.
  Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok! Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll; ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok.
  Ha valaki nem fogad be titeket, sem szavatokra nem hallgat, akkor menjetek ki a házból, de még a városból is, és rázzátok le a port a lábatokról! Bizony, mondom nektek: Szodoma és Gomorra földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint annak a városnak.
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 10,7-15

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Testvéreim, áldjuk és magasztaljuk Istent, aki testi és lelki adományaival elhalmoz minket!
  Lektor: 1. Hogy mindig hálásak legyünk a teremtés és a megváltás gazdag ajándékaiért, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy készséges lélekkel fogadjuk a Gondviselés minden rendelkezését, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Hogy Isten és a felebarát szeretete irányítsa gondolatainkat, érzéseinket és cselekedeteinket, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Hogy az irigységet és az önzést, a haragot és a gyűlölködést tartsa távol tőlünk, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Hogy a munkásoknak munkát, az éhezőknek kenyeret, a szomorúaknak vigaszt, és minden embernek üdvösséget adjon, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. Hogy elhunyt N. testvérünket [nővérünket], hozzátartozóinkat és jótevőinket fogadja be a szentek boldog társaságába, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Jóságos, mennyei Atyánk! Hittel valljuk, hogy örök szereteteddel te irányítod emberi sorsunkat. Add, hogy életünk minden napján hűségesen szolgáljunk neked. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár14. évközi hét szerda

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  08

  OLVASMÁNY Ozeás próféta könyvéből
  A földi jólét növekedésével csökkent a nép hűsége Istenhez, ő azonban mindig hű maradt hozzájuk.
  A nép hibáit ostorozza prófétája által az Úr: Lombos szőlőtő Izrael, gyümölcse méltó hozzá. Amilyen sok volt a gyümölcse, olyan sok oltárt emelt; amilyen bőségesen termett a földje, olyan bőségesen állított fel bálványoszlopokat.
  Szívük megoszlott, de most majd megbűnhődnek!
  Az Úr maga töri majd össze bálványoszlopaikat, pusztítja el oltáraikat.
  Hiszen máris mondják: „Nincs nekünk királyunk, az Urat sem féljük!
  A király pedig mit tehet velünk?”
  Elveszett Szamaria, királya olyan, mint a letört ág a víz színén.
  Elpusztulnak a bálványmagaslatok, ahol Izrael vétkezett; lapu és tövis nő majd oltáraikon, és ők majd így szólnak a hegyekhez: „Borítsatok el minket!”; s a halmokhoz: „Omoljatok ránk!”
  Vessetek magatoknak igazságot, és akkor szeretetet arathattok!
  Szántsátok fel a töretlen földet!
  Itt az ideje, hogy az Urat keressétek!
  Akkor majd eljön, hogy igazságra tanítson titeket.
  Ez az Isten igéje.
  Oz 10,1-3.7-8.12

  VÁLASZOS ZSOLTÁR :
  Válasz: Keressétek az Urat, * keressétek arcát szüntelen! (4b. vers. - 8. G tónus)
  Vagy: Alleluja. 8. szám.
  Előénekes: Énekeljetek és zengjetek zsoltárt neki, * emlegessétek minden csodáját.
  Dicsekedjetek szent nevével, * az Urat kereső szívek örvendezzenek.
  Hívek: Keressétek az Urat, * keressétek arcát szüntelen!
  Vagy: Alleluja.
  E: Keressétek az Urat és hatalmas erejét, * keressétek arcát szüntelen.
  Emlékezzetek a csodatettekre, melyeket végbevitt, * csodáira és az ajkáról elhangzó döntésekre.
  H: Keressétek az Urat, * keressétek arcát szüntelen!
  Vagy: Alleluja.
  E: Ti vagytok Ábrahámnak, az ő szolgájának ivadékai, * választottjának, Jákobnak fiai.
  Ő a mi Urunk és Istenünk, * ő ítélkezik az egész földön.
  H: Keressétek az Urat, * keressétek arcát szüntelen!
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 104,2-3.4-5.6-7

  ALLELUJA
  Közel van az Isten országa, * tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Mk 1,15 – 2. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Jézus a tizenkét apostolt a választott nép fiaihoz küldi.
  Jézus odahívta magához tizenkét tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget.
  A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére, András; Zebedeus fiai: Jakab és testvére, János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos; Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül karióti Júdás, aki később elárulta őt.
  Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik: „Ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek, és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 10,1-7

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy segítse és oltalmazza Egyházát, amelyért szent Fia életét áldozta!
  Lektor: 1. Krisztus Egyházának egységéért, békéjéért és szüntelen növekedéséért, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Az Egyház pásztoraiért: a Szentatyáért, a püspökökért és papokért, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. A hívek közösségéért: a családokért, a szülőkért és a gyermekekért, az öregekért és a betegekért, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. A hűségesekért, hogy a jó úton maradjanak, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. A bűnösökért, hogy bűnbánatot tartsanak és megtérjenek, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. Elhunyt N. testvérünkért [nővérünkért], hogy Jézus kegyelméből a földi élet után Isten örök országába eljusson, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Üdvözítő Istenünk, add, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk és így hiteles tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár14. évközi hét kedd

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  07

  OLVASMÁNY Ozeás próféta könyvéből
  Isten megtorolja népe hűtlenségét.
  Prófétája által Szamariát megfenyegeti az Úr:
  Királyokat választottak ők nélkülem; fejedelmeket választottak tudtomon kívül; ezüstjükből és aranyukból bálványokat csináltak, de csak romlásukra.
  Elvetem (arany)borjúdat, Szamaria! Haragom felgerjed ellenük; még meddig nem tudnak bálványaiktól megszabadulni?
  Hiszen Izraelből való ez, mesterember készítette, nem isten az, és bizony szilánkokká lesz Szamaria (arany)borjúja.
  Szelet vetnek ők, de majd vihart aratnak, s a búzaszál nem hoz kalászt, a kalász nem ad lisztet, és ha ad is, idegenek eszik meg azt.
  Mert sok oltárt épített Efraim, hogy vétkezzék, bűnné lettek számára az oltárok.
  Ha még oly sok törvényt is írok elő neki, ő csak idegeneknek tekinti azokat.
  Szeretik a véres áldozatokat, húst áldoznak és esznek; de az Úr nem veszi ezt kegyesen; megemlékezik most gonoszságaikról, és megtorolja rajtuk bűneiket.
  Visszatérnek ők majd Egyiptomba!
  Ez az Isten igéje.
  Oz 8,4-7.11-13

  VÁLASZOS ZSOLTÁR :
  Válasz: Az Úrban remél * Isten egész háza népe. (9a. vers. – 1 D2 tónus)
  Vagy: Alleluja. 1. szám.
  Előénekes: A mi Istenünk a mennyben lakik, * amit csak akar, mindent végbevitt,
  de az ő bálványaik csak arany és ezüst, * emberi kéz alkotása.
  Hívek: Az Úrban remél * Isten egész háza népe.
  Vagy: Alleluja.
  E: Van szájuk, de nem beszélnek, * szemük is, de mégsem látnak.
  Van fülük, de nem hallanak, * és orruk illatot nem érezhet.
  H: Az Úrban remél * Isten egész háza népe.
  Vagy: Alleluja.
  E: Van kezük, de nem tapintanak, † van lábuk, de nem járhatnak, * és torkuk nem adhat hangot.
  Ezekhez hasonlókká lesznek készítőik, * és mindazok, kik bennük bíznak.
  H: Az Úrban remél * Isten egész háza népe.
  Vagy: Alleluja.
  E: Isten népe, az Úrban remélj, * ő lesz segítőd és védőpajzsod.
  Áron papi háza az Úrban remélj, * ő lesz segítőd és védőpajzsod.
  H: Az Úrban remél * Isten egész háza népe.
  Vagy. Alleluja.
  Zsolt 113B,3-4.5-6.7-8.9-10

  ALLELUJA
  Jézus mondja: † „Én vagyok a jó Pásztor. * Ismerem juhaimat, és juhaim ismernek engem.” Jn 10,14 – 8 G. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Jézus bejárja Galileát: tanít és gyógyít mindenütt.
  Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt mondogatta: „Ilyen még sohasem történt Izraelben.” A farizeusok azonban megjegyezték: „Az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.”
  Jézus ezután bejárta az összes várost és falut. Tanított a zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt.
  Amikor látta a népsokaságot, megesett rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába!”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 9,32-38

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Imádkozzunk, testvéreim, a mindenható Istenhez, aki elküldte Fiát a világba, hogy kereszthalála és feltámadása által megváltson minket!
  Lektor: 1. Hogy szüntelenül magasztaljunk téged, Urunk, a keresztségben kapott kegyelmekért!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy parancsaid hűséges megtartásával mutassuk meg irántad gyermeki ragaszkodásunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Hogy Krisztus példája szerint áldozatos szeretettel viseltessünk rászoruló embertársaink iránt!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Hogy emberi gyengeségeinkben és megpróbáltatásainkban te légy erősségünk és reménységünk!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Hogy jó cselekedeteink láttán dicsőítsék az emberek a te szent nevedet!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. Hogy ne feledkezzél meg elhunyt N. testvérünkről [nővérünkről], aki már elköltözött ebből a világból!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Mindenható, örök Isten! Te azért küldted el hozzánk szent Fiadat, hogy a világ világossága legyen. Add, hogy az ő tanításának fényében járjunk, és így biztosan elérkezzünk az örök világosság országába őáltala. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár14. évközi hét hétfő

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  06

  OLVASMÁNY Ozeás próféta könyvéből

  Isten úgy szereti népét, mint a vőlegény a menyasszonyát.
  Bűneit is megbocsátja, csak ezentúl hűséges legyen.

  Prófétája által így szól az Úr:
  Íme, én majd magamhoz édesgetem népemet, és kiviszem a pusztába, hogy szívére beszéljek, hogy úgy válaszoljon, mint ifjúsága napjaiban, és mint abban az időben, amikor Egyiptom földjéről feljött.
  Akkor majd – mondja az Úr – „Férjem”-nek hív ő engem, és nem mond többé „Baál”-nak. Népem, én eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek téged igazsággal és törvénnyel, jósággal és szeretettel, eljegyezlek magamnak hűséggel, és ismerni fogod az Urat.
  Ez az Isten igéje.
  Oz 2,16.17b-18.21-22

  VÁLASZOS ZSOLTÁR :
  Válasz: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. (8a. vers. - 5. tónus)
  Előénekes: Mindennap áldalak téged, * és dicsőítem nevedet örökkön örökké.
  Nagy az Úr és minden dicséretre méltó, * nagyságát felfogni nem lehet.
  Hívek: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.
  E: Nemzedékről nemzedékre dicsérjék művedet, * és hatalmadat hangosan hirdessék.
  Magasztos fölséged nagyságáról szóljanak, * és beszéljék el minden csodás tettedet.
  H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.
  E: Félelmetes tetteid erejéről szóljanak, * és hirdessék a te nagyságodat.
  Terjesszék végtelen jóságod hírét, * igazságosságodat ujjongva áldják.
  H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.
  E: Irgalmas az Úr és kegyelmes, * nagy irgalmú és hosszan tűrő.
  Az Úr mindenkihez jóságos, * és irgalmas minden művéhez.
  H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.
  Zsolt 144,2-3.4-5.6-7.8-9

  ALLELUJA
  Üdvözítőnk, Jézus Krisztus győzött a halálon, * s az evangéliumban felragyogtatta az örök életet. 2Tim 1,10b – 12. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Jézus az ő szavával gyógyít, és keze érintésével halottat támaszt fel.
  Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy elöljáró lépett hozzá, leborult előtte, és így kérlelte: „Uram, a leányom most halt meg. De jöjj, tedd rá kezedet, és életre kel!” Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival együtt elment vele.
  Közben egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásban szenvedett, hátulról Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt gondolta magában: „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.” Jézus erre megfordult, ránézett, és így szólt: „Bízzál, leányom! Hited meggyógyított téged.” Attól az órától fogva egészséges lett az asszony.
  Amikor Jézus az elöljáró házába ért, és látta a fuvolásokat meg a lármás tömeget, rájuk szólt: „Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány, csak alszik!” Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus bement, megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Ennek híre elterjedt azon az egész vidéken.
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 9,18-26

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Kérjük, testvéreim, mennyei Atyánkat, hogy minden munkánkat az ő dicsőségére végezzük!
  Lektor: 1. Add, Urunk, hogy az anyagi világ javait a magunk és embertársaink földi boldogulására és örök üdvösségére használjuk!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Add, hogy mindennapi munkánkban felismerjük szent akaratodat, és azt készségesen teljesítsük!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Add, hogy munkatársainkkal jó együttműködésre törekedjünk, és így kölcsönösen elősegítsük a közösség javát!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Add meg nekünk a Szentlélek által a szelídséget, a jószívűséget és a türelmet!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Add, hogy a mai napot bűn nélkül töltsük el, hogy majd este örvendezve köszönhessük meg jóságodat!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. Add meg elhunyt N. testvérünknek [nővérünknek] bűnei bocsánatát, hogy irgalmadból a szentek közösségébe juthasson!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Kérünk, Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzük! Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárÉvközi 14. vasárnap

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  05

  Kezdőének:
  Jóságodról elmélkedünk, Istenünk, templomod belsejében. Istenünk, miként már neved is, úgy fölséged is betölt minden földhatárt; jobbod telve igazsággal. (Zsolt 47,10-11)

  Könyörgés:
  Istenünk, te szent Fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget. Adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából, és fogadj be egykor az örök boldogságba. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

  OLVASMÁNY Zakariás próféta könyvéből
  Íme, közeleg királyod.
  Ezt mondja az Úr: Ujjongj, Sion leánya! Zengj éneket, Jeruzsálem leánya! Íme, közeleg királyod: igaz és győzedelmes, alázatos, szamáron jön, szamár hátán, szamárnak csikaján.
  Elpusztítja Efraimban a harci szekereket, és Jeruzsálemben a lovakat. Széttöri a harci íjakat, és békét hirdet a népeknek, uralkodik tengertől tengerig, a folyótól egészen a föld határáig.
  Ez az Isten igéje.
  Zak 9,9-10

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Istenem és királyom, magasztallak téged: * szent nevedet áldom örökkön örökké. 5. tónus.
  Vagy: Alleluja. 5. szám.
  Előénekes: Magasztallak téged, Istenem, Királyom, * és áldom nevedet örökkön örökké.
  Mindennap áldalak téged, * és dicsőítem nevedet örökkön örökké.
  Hívek: Istenem és királyom, magasztallak téged: * szent nevedet áldom örökkön örökké.
  Vagy: Alleluja.
  E: Irgalmas az Úr és kegyelmes, * nagy irgalmú és hosszan tűrő.
  Az Úr mindenkihez jóságos, * és irgalmas minden művéhez.
  H: Istenem és királyom, magasztallak téged: * szent nevedet áldom örökkön örökké.
  Vagy: Alleluja.
  E: Magasztaljon téged, Uram, minden műved, * szentjeid áldást mondjanak.
  Országod dicsőségéről szóljanak, * és hatalmadat mindenek hirdessék.
  H: Istenem és királyom, magasztallak téged: * szent nevedet áldom örökkön örökké.
  Vagy: Alleluja.
  E: Hűséges az Úr minden szavában, * és tettei szentnek hirdetik.
  Az Úr a botladozót fenntartja, * és fölemeli, akit megaláztak.
  H: Istenem és királyom, magasztallak téged: * szent nevedet áldom örökkön örökké.
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 144,1-2.8-9.10-11.13cd-14

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
  Ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok.
  Testvéreim!
  Ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta ,Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó Lelke által.
  Így tehát, testvéreim, nem tartozunk a testnek azzal, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok.
  Ez az Isten igéje.
  Róm 8,9.11-13

  ALLELUJA
  Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Istene, * mert feltártad a kicsinyeknek országod titkait. Mt 11,25 – 8 G. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Én szelíd vagyok és alázatos szívű – mondja az Úr.
  Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta:
  Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.
  Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 11,25-30

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Testvéreim! Imádkozzunk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki eljött közénk, és példát adott az alázatosság és a szelídség gyakorlására!
  Lektor: 1. Hogy ne a test szerint, hanem a Szentlélek szerint éljünk ebben a világban!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy Egyházad pásztorai szelídséggel vezessék a hívőket és szeretettel intsék jóra a megtévedteket!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  3. Hogy a népek között szűnjék meg a hatalmi versengés és a gazdagodás féktelen vágya!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  4. Hogy családjaink körében uralkodjék a keresztény szelídség és türelem!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  5. Hogy akik elfáradtak, és az élet terhét hordozzák, nálad keressék és találják meg a felüdülést!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  Pap: Urunk, Jézus Krisztus! Te szeretettel hívod magadhoz a fáradt és megtört szívű embereket, és megenyhíted őket. Taníts minket is részvevő szívvel jármi embertársaink között! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  Felajánló könyörgés:
  Istenünk, tisztítson meg minket ez a nevednek szentelt áldozat, hogy napról napra szentebb életet éljünk. Krisztus, a mi Urunk által.

   

  Áldozási ének:
  Ízleljétek és lássátok, mily édes az Úr, boldog az az ember, aki benne bízik. (Zsolt 33,9)
  vagy
  Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok s akik terhet hordoztok, én megkönnyítlek titeket – mondja az Úr. (Mt 11,28)

  Áldozás utáni könyörgés:
  Istenünk, határtalan szereteted ajándékaival eltelve arra kérünk, hogy élni tudjunk üdvösségszerző javaiddal, és mindig buzgók legyünk dicséretedben. Krisztus, a mi Urunk által.

   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár13. évközi hét szombat

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  04

  OLVASMÁNY Ámosz próféta könyvéből
  A próféta meghirdeti a boldog messiási idők eljövetelét.
  Az eljövendő boldog élet képét így tárja elénk az Úr:
  Azon a napon felállítom Dávidnak leomlott hajlékát, és kijavítom falainak repedéseit, mindazt, amije romba dőlt, megújítom, és ismét felépítem, mint hajdan volt, hogy birtokukba vegyék Edom maradványait és az összes nemzetet, ahol segítségül hívták a nevemet, – mondja az Úr, aki ezt végrehajtja. Íme, jönnek napok – mondja az Úr –, a szántóvető utoléri az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt; a hegyek édes musttól csepegnek, és minden dombot megművelnek.
  Jóra fordítom népemnek, Izraelnek sorsát, s felépítik az elhagyott városokat, és lakni fognak bennük; szőlőt ültetnek és borát isszák, kerteket telepítenek és gyümölcsüket eszik.
  Én elültetem őket földjükön, és nem tépik ki őket többé földjükről, melyet nekik adtam – mondja az Úr, a te Istened.
  Ez az Isten igéje.
  Ám 9,11-15

  VÁLASZOS ZSOLTÁR :
  Válasz: A mi Urunk, Istenünk * békét hirdet népének. (9. vers – 1 D2 tónus)
  Előénekes: Hadd halljam, mit mond az én Uram, Istenem, † mert népének és szentjeinek békét ígér, * azoknak, akik szívből hozzá térnek.
  Hívek: A mi Urunk, Istenünk * békét hirdet népének.
  E: Irgalom és hűség majd egymásra lelnek, * csókot vált az igazság és a béke.
  A földből a hűség kisarjad, * és az igazságosság tekint le az égből.
  H: A mi Urunk, Istenünk * békét hirdet népének.
  E: Az Úr jóságát megmutatja, * földünk is meghozza termését.
  Igazság jár az Úr előtt, * és béke a lába nyomában.
  H: A mi Urunk, Istenünk * békét hirdet népének.
  Zsolt 84,9.11-12.13-14

  ALLELUJA
  Jézus mondja: † „Juhaim hallgatnak szavamra; * ismerem őket, és ők a nyomomban járnak.” Jn 10,27 – 1 D2. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Jézus tanítása új lelkületet kíván követőitől.
  Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és megkérdezték tőle: „Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt?”
  Jézus így felelt nekik: „Vajon szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek.
  Senki sem tesz régi ruhára új szövetből foltot, mert az új szövet kiszakítja a régit, és a szakadás még nagyobb lesz. Új bort sem töltenek régi tömlőkbe: mert így kiszakadnak a tömlők, a bor kiömlik, és a tömlők is tönkremennek. Az új bor új tömlőkbe való; akkor mindkettő megmarad.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 9,14-17

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Esedezve kérjük, kedves testvéreim, a mindenható Istent, hogy az Egyház édesanyjának, a Boldogságos Szűz Máriának közbenjárására mutassa meg továbbra is atyai jóságának és isteni hatalmának csodajeleit az Egyházban!
  Lektor: 1. Katolikus Egyházunk megőrzéséért és küldetésének zavartalan teljesítéséért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Szentatyánkért N. pápáért, N. megyésfőpásztorunkért, valamennyi püspökért és papért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Papi hivatásokért és lelkipásztoraink eredményes munkájáért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. A szüzekért, az özvegyekért, az árvákért, az elhagyottakért és a bűnbánókért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. A szárazföldi, a tengeri és a légi úton lévőkért, a bányákban vagy más veszélyes munkahelyeken dolgozó embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. E világból elköltözött N. testvérünkért [nővérünkért] és minden tisztuló lélekért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Urunk, Istenünk, te jól tudod, hogy korunkban mennyi megpróbáltatás éri, és mennyi veszedelem fenyegeti az emberiség életét. Teljesítsd hozzád forduló híveid kívánságát, és hallgasd meg kéréseinket, melyeket a Boldogságos Szűz Mária anyai pártfogását is remélve eléd terjesztünk. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárSzent Tamás apostol

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  03

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
  Apostolokra alapozott épület vagytok.
  Testvéreim!
  Nem vagytok már idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Isten háza népe. Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, amelynek szegletköve maga Jézus Krisztus. Benne kapcsolódik egybe az egész épület, és emelkedik az Úr szent templomává. Őbenne épültök egybe ti is, és lesztek a Szentlélek közreműködésével Isten hajlékává.
  Ez az Isten igéje.
  Ef 2,19-22

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az evangéliumot! (Mk 16,15 - 4. a tónus)
  Vagy: Alleluja. 4. szám.
  Előénekes: Dicsérjétek az Urat, minden népek, * magasztaljátok őt, minden nemzetek.
  Hívek: Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az evangéliumot!
  Vagy: Alleluja.
  E: Mert erős rajtunk az ő irgalma, * és az Úr hűsége örökké megmarad.
  H: Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az evangéliumot!
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 116,1.2

  ALLELUJA
  Jézus mondja: † „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. * Boldogok, akik nem láttak és mégis hittek.” Jn 20,29 – 5. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Én Uram, én Istenem!
  (Húsvétvasárnap este) a tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: „Láttuk az Urat.” De ő így szólt: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!”
  Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Tamásnak pedig ezt mondta: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás így válaszolt: „Én Uram, én Istenem!” Jézus ezt mondta neki: „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!”
  Ezek az evangélium igéi
  Jn 20,24-29

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  30. AZ APOSTOLOKRÓL
  Pap: Kérjük, testvéreim, Urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy Szent N. (és N.) és a többi apostol közbenjárására hallgassa meg kéréseinket!
  Lektor: 1. Áldd meg, Urunk, Egyházadat, N. pápánkat, N. főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon szívükben!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon!
  3. Áraszd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon!
  4. Áldd meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tartsd távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán!
  5. Végül engedd, Urunk, hogy (N. testvérünk és összes) elhunyt szeretteink már most, és majdan mi is az apostolok boldog társaságának örvendezhessünk!
  Pap: Hallgasd meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket! Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, megadod nekünk. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárSzűz Mária látogatása Erzsébetnél

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  02

  OLVASMÁNY Szofoniás próféta könyvéből
  Az Úr, Izrael királya közötted él.
  Dalolj, Sion leánya, zengj éneket, Izrael! Örülj és ujjongj egész szívedből, Jeruzsálem leánya! Nem hajtja végre rajtad az ítéletet az Úr, elűzte ellenségedet, Izraelnek az Úr a királya, ne félj többé semmi rossztól! Azon a napon így szólnak majd Jeruzsálemhez: Ne félj, Sion! Ne lankadjon kezed! Veled van az Úr, a te Istened, az erős Szabadító! Örül majd neked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével, örül majd neked ujjongó örömmel, mintha ünnepet ülne. A balsorsot elfordítottam tőled, hogy ne viseld többé a gyalázatot.
  Ez az Isten igéje.
  Szof 3,14-18

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Nagy a ti körötökben * Izrael szentje! (6 b. vers. - 4. g tónus)
  Előénekes: Íme, Isten az én üdvösségem, * bízom benne, és nem félek.
  Mert az Úr az én erősségem és dicsőségem, * ő lett nékem szabadulásom.
  Örömmel meríttek majd vizet * az üdvösség forrásaiból.
  Hívek: Nagy a ti körötökben * Izrael szentje!
  E: Adjatok hálát az Úrnak, * magasztaljátok az ő nevét.
  A népek közt hirdessétek tetteit, * emlékezzetek meg arról, hogy Fölséges az ő neve.
  H: Nagy a ti körötökben * Izrael szentje!
  E: Zengjetek dalt az Úrnak, mert csodás dolgokat művelt: * tudja meg az egész világ!
  Ujjongjatok és dicséretet mondjatok, Sion lakói, * mert nagy a ti körötökben Izrael szentje.
  H: Nagy a ti körötökben * Izrael szentje!
  Iz 12,2-3.4bcd.5-6

  Vagy:
  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
  Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet.
  Testvéreim!
  Szeressetek tettetés nélkül. Irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok! Legyetek tüzes lelkületűek: az Úrnak szolgáltok. A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban állhatatosak.
  Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok üldözőiteket, áldjátok és ne átkozzátok őket. Azokkal, akik örülnek, örüljetek, és a sírókkal sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázok, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez.
  Ez az Isten igéje.
  Róm 12,9-16b

  ALLELUJA
  Boldog vagy, Szűz Mária, † mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, * amit az Úr mondott néked. Vö. Lk 1,45 – 5. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Erzsébet így szólt: Hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám?
  Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki.” Mária megszólalt:
  „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, Szentséges az ő neve!
  Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak mindörökre.” Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába.
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 1,39-56

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  9. SZŰZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ÜNNEPÉRE (SARLÓS BOLDOGASSZONY)
  (Július 2.)
  Pap: Testvéreim, Szűz Mária látogatásakor Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Kérjük mennyei Atyánkat, hogy mi is elnyerjük a Szentlélek kegyelmét!
  Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Szűz Mária közbenjárására püspökeinket és papjainkat töltse el a Szentlélek!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Add, hogy Szűz Mária közbenjárására kéréseink meghallgatásra találjanak!
  3. Add, hogy Szűz Mária példáját követve, mi is készen álljunk felebarátaink megsegítésére!
  4. Add, hogy Erzsébethez hasonlóan Máriában mi is felismerjük Urunk Anyját!
  5. Add, hogy az örök élet küszöbét örvendező lélekkel léphessük át!
  Pap: Jóságos mennyei Atyánk! Engedd, hogy Szűz Mária közbenjárására a Szentlélek irányítsa életünket, és az ő vezetésével eljussunk a mennyei hazába! Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár13. évközi hét szerda

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  01

  OLVASMÁNY Ámosz próféta könyvéből

  Az Úr megkönyörül népén, de őszinte megtérést kíván.
  A hűtlen népet prófétája által így inti az Úr:
  A jót keressétek, ne a rosszat, és akkor élni fogtok; és veletek lesz az Úr, a Seregek Istene, úgy, amint valljátok.
  Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, juttassátok diadalra az igazságot, amikor ítélkeztek; így talán megkönyörül az Úr, a Seregek Istene József maradékán.
  Gyűlölöm és elvetem ünnepeiteket, ünnepségeitek nem tetszenek nekem.
  Ha egészen elégő áldozatokat mutattok be nekem: ajándékaitokat el nem fogadom; rá sem tekintek a békeáldozatra, amelyet hizlalt állatokból mutattok be.
  Vidd el előlem énekeid zaját, hárfád zenéjét meg nem hallgatom.
  Mint a víz, áradjon inkább az igazság, mint a sebes patak az igazságosság.
  Ez az Isten igéje.
  Ám 5,14-15.21-24

  VÁLASZOS ZSOLTÁR :
  Válasz: Aki szeplőtelenül járja az élet útját, * annak mutatom meg az Isten üdvösségét. (23b. vers - 9. tónus)
  Előénekes: Halljad, én népem, hadd szóljak: † Én vagyok Isten, a te Istened, * Izrael, ellened tanúskodom.
  Hívek: Aki szeplőtelenül járja az élet útját, * annak mutatom meg az Isten üdvösségét.
  E: Nem áldozataid miatt dorgállak meg én, * égőáldozataidat mindig látom.
  Nem fogadok el borjakat házadtól, * kecskéket sem kívánok legelődről.
  H: Aki szeplőtelenül járja az élet útját, * annak mutatom meg az Isten üdvösségét.
  E: Úgyis enyém az erdők minden vadja, * és a hegyeknek ezernyi vadállata.
  Ismerem én az ég minden madarát, * és az enyém, ami csak a réten mozdul.
  H: Aki szeplőtelenül járja az élet útját, * annak mutatom meg az Isten üdvösségét.
  E: Ha éheznék, nem szólnék neked, * mert enyém a föld és egész teljessége.
  Megeszem talán a bikák húsát, * vagy a bakok vérét iszom?
  H: Aki szeplőtelenül járja az élet útját, * annak mutatom meg az Isten üdvösségét.
  E: Törvényeimet miért emlegeted, * és miért veszed ajkadra szövetségem?
  Hiszen gyűlölöd a törvény fegyelmét, * hátat fordítasz szavaimnak.
  H: Aki szeplőtelenül járja az élet útját, * annak mutatom meg az Isten üdvösségét.
  Zsolt 49,7.8-9.10-11.12-13.16bc-17

  ALLELUJA
  Mennyei Atyánk életre hívott minket az igazság igéje által, * hogy a teremtmények első zsengéje legyünk. Jak 1,18 – 4 g. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Jézus kiűzi a gonosz lelket két megszállottból.
  Amikor Jézus a Genezáreti-tó keleti partján Gadara vidékére ért, két ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírboltokból bújtak elő. Már annyira elvadultak, hogy senki se mert arra járni.
  A megszállottak kiáltozni kezdtek: „Mi közünk hozzád, Isten Fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket?”
  Tőlük távol nagy sertéskonda legelészett. Az ördögök arra kérték Jézust: „Ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába.” Erre ezt mondta nekik: „Menjetek!” Azok ki is mentek, és megszállták a sertéseket, mire az egész konda a meredek partról a tóba rohant, és odaveszett.
  A kanászok elfutottak, és a városba érve mindent jelentettek, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból.
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 8,28-34

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Kérjük, testvéreim, teljes szívünkből a mindenható Atyaistent, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére jusson!
  Lektor: 1. Hogy kegyelmével gazdagítsa és állandóan vezesse az Anyaszentegyházat, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy Egyházában kegyelmi ajándékaival elárassza a püspököket, a papokat és a szerzeteseket, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Hogy elvezesse az Anyaszentegyházba mindazokat, akik még nem hisznek Krisztusban, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Hogy vezérelje az államférfiakat a népek jogainak védelmében és boldogulásuk munkálásában, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Hogy minket szeretetének igaz tanúivá tegyen az emberek előtt, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. Hogy N. testvérünknek [nővérünknek], akiért a szentmisét bemutatjuk, adja meg az örök világosságot és boldogító istenlátást, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Urunk, Istenünk! Jusson el könyörgésünk felséges trónod elé! Ne legyen eredménytelen, hanem nyerjen meghallgatást! Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár13. évközi hét kedd

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  30

  OLVASMÁNY Ámosz próféta könyvéből
  A próféta nem hallgathatja el az Úr szavát: a büntető ítéletet isteni parancsra hirdeti.
  A kiválasztottságát nem becsülő népét prófétája által vádolja az Úr:
  Izrael fiai, halljátok az ítéletet, amelyet az Úr kimondott ellenetek és minden nemzetség ellen, amelyet Egyiptom földjéről kivezetett: „Egyedül csak titeket vettelek figyelembe a föld összes nemzetsége közül; éppen ezért meg is torolom rajtatok minden gonoszságtokat! Vajon járnak-e együtt ketten, ha meg nem egyeznek?
  Vajon nem akkor ordít-e az oroszlán az erdőben, amikor nem talál prédát?
  Vajon nem akkor hallatja-e hangját búvóhelyéről az oroszlánkölyök, ha semmit sem fogott?
  Vajon beleesik-e a madár a tőrbe a földön, hogyha nincsen csapda?
  Vajon felszedik-e a csapdát a földről, ha semmit sem fogott?
  Vajon, ha megszólal a harsona a városban, nem remeg-e meg a nép?
  Jön-e a városra veszedelem, amelyet nem az Úr hoz rá?
  Bizony, semmit sem tesz az Úristen anélkül, hogy titkát ki ne nyilatkoztassa szolgáinak, a prófétáknak!
  Ordít az oroszlán: ki ne remegne?
  Szól az Úr Isten: ki ne prófétálna?
  Felforgat az Úr titeket, amint felforgatta Szodomát és Gomorrát, és olyanok lettetek, mint a tűzvészből kiragadott üszők; és ti mégsem tértetek vissza hozzám – mondja az Úr. Ezért cselekszem így veled, Izrael!
  És mivel így bánok majd veled, készülj fel, Izrael, hogy találkozzál a te Isteneddel.”
  Ez az Isten igéje.
  Ám 3,1-8;4,11-12

  VÁLASZOS ZSOLTÁR :
  Válasz: Istenem, vezess engem * igazságod útján! (9a. vers - 4. g tónus)
  Előénekes: Istenem, te a rosszat nem akarhatod, † a gonosz nem lakhat közeledben, * színed előtt álnok meg nem állhat.
  Hívek: Istenem, vezess engem * igazságod útján!
  E: Minden gonosztevőt megvetsz, † és megsemmisíted a képmutatót, * utálod, Uram, a vérszomjas és álnok embert.
  H: Istenem, vezess engem * igazságod útján!
  E: De én nagy szeretetedben bízva, † hajlékodba most így lépek, * és téged tisztelve borulok le szentélyedben.
  H: Istenem, vezess engem * igazságod útján!
  Zsolt 5,5-6.7.8

  ALLELUJA
  Az Úrban remélek, * az ő igéjében reménykedem. Zsolt 129,5 – 8 G. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Jézus lecsendesíti a háborgó tengert.
  Jézus egy alkalommal hajóba szállt, és tanítványai követték őt. Egyszerre csak heves vihar tört ki a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a hajót, Jézus pedig aludt.
  Tanítványai odamentek hozzá, és fölkeltették: „Uram, ments meg minket! Elveszünk!” Jézus így szólt hozzájuk: „Mit féltek, kicsinyhitűek?” Aztán fölkelt, és parancsolt a szélnek meg a tengernek. Erre nagy csendesség lett.
  Az emberek csodálkozva kérdezték: „Kicsoda ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki?”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 8,23-27

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Kérjük, testvéreim, a végtelenül irgalmas Istent önmagunkért és minden emberért, hogy bocsássa meg bűneinket, és adja meg nekünk az örök boldogságot!
  Lektor: 1. Az egész világon elterjedt és az itt egybegyűlt Egyházért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Szentatyánkért, N. pápáért, püspökeinkért, papjainkért és a szent szolgálatban segítő társaikért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Az egyházak egységéért, a pogányok megtéréséért, a nemzetek közötti egyetértésért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Beteg, éhező és bajbajutott embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Saját magunk és távol lévő testvéreink üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. A földi életből eltávozott N. testvérünk [nővérünk] örök boldogságáért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Urunk, hallgasd meg népedet! Érdemtelen létünkre könyörgünk hozzád, hiszen kegyelmeddel mindig elénk sietsz, hogy jóságosan teljesítsd kérésünket. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."