37914 ima található a honlapon, összesen 63964 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Igenaptár

  Igenaptár
  Naponta frissül

  IGEnaptár olvasmány, evangélium és zsoltár

  Római Katolikus Igenaptár az olvasmányos könyvek alapján.

  Az igenaptar.katolikus.hu oldalon olvasható liturgikus szövegek feltöltsését és ellenőrzését a MKPK Titkársága informatikai osztálya végzi. A munkához szakmai támogatást nyújt a Liturgikus Intézet.

  Hitbuzgalmi és lelkipásztori célra az anyagok szabadon felhasználhatók.

  IGE naptárhúsvét 3. hét csütörtök

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  22
  IGE naptár húsvét 3. hét csütörtök

  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
  Aki teljes szívből hisz, méltó a keresztségre.
  A jeruzsálemi üldözés idején az Úr angyala így szólt Fülöp diakónushoz: „Kelj föl! Menj délnek, arra az elhagyatott útra, amely Jeruzsálemből Gázába vezeti”
  Fülöp felkerekedett és elindult. Egyszer csak megpillantotta az etióp királynőnek, Kandákénak egyik udvari főemberét, aki a királynő kincstárát kezelte. Az etióp kincstárnok Jeruzsálemben volt imádkozni. Visszatérőben kocsiján ülve Izajás próféta könyvét olvasta.
  A Szentlélek akkor így szólt Fülöphöz: „Menj, és szegődjél oda a kocsihoz!” Fülöp odasietett, és hallotta, hogy Izajás próféta könyvéből olvas. Megkérdezte: „Érted-e, amit olvasol?” Az így válaszolt: „Hogyan érthetném, hacsak valaki meg nem magyarázza?”
  Meg is kérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön melléje. Éppen ezt a szentírási részletet olvasta:
  Mint a juhot, úgy vitték leölésre, s miként a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta szólásra ajkát.
  Megaláztatásában vétetett el róla az ítélet.
  Ki sorolhatja fel nemzedékét?
  Hiszen élete elvétetik a földről.
  Az udvari tiszt odafordult Fülöphöz: „Kérlek, kiről mondja ezt a próféta, önmagáról vagy valaki másról?”
  Fülöp akkor beszélni kezdett, és az írásnak ebből a részletéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint továbbhaladtak az úton, valamilyen vízhez érkeztek. Az udvari tiszt akkor megszólalt: „Nézd, itt a víz; mi akadályozza hát, hogy megkeresztelkedjem?”
  Ezzel megállíttatta a kocsit, majd Fülöppel együtt lement a vízbe, és Fülöp megkeresztelte. Amikor kijöttek a vízből, az Úr Lelke elragadta Fülöpöt, és az udvari tiszt nem látta őt többé. Örvendezve folytatta útját, és öröm volt a szívében.
  Fülöp pedig Azótusban találta magát, és amíg csak Cezáreába nem ért, útközben minden helységben hirdette az evangéliumot.
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 8,26-40

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Dicsérd az Istent, nagy világ! (Vö. 1. vers. 13. számú responzum. - 10. tónus)
  Vagy: Alleluja. 10. szám.
  Előénekes: Áldjátok Istenünket, nemzetek, * dicsőségéről éneket zengjetek.
  Hívek: Dicsérd az Istent, nagy világ!
  Vagy: Alleluja.
  E: Életet ő ad lelkünkbe, * s lábunkat meginogni nem hagyja.
  H: Dicsérd az Istent, nagy világ!
  Vagy: Alleluja.
  E: Mindnyájan, kik félitek az Istent, † jertek, halljátok: * elbeszélem, mily nagy csodákat tett vélem.
  H: Dicsérd az Istent, nagy világ!
  Vagy: Alleluja.
  E: Ajkam hozzá kiáltott, * nyelvem dicséretet mondott néki.
  H: Dicsérd az Istent, nagy világ!
  Vagy: Alleluja.
  E: Áldott legyen az Isten, aki nem vetette el imámat, * és nem vonta meg tőlem irgalmát.
  H: Dicsérd az Istent, nagy világ!
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 65,8-9.16-17.20

  ALLELUJA
  Jézus mondja: † „Én vagyok az égből alászállott élő kenyér. * Aki eszik ebből a kenyérből, örökké élni fog.” Jn 6,51 – 5. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Jézus a szentáldozásban az élet kenyere.
  A kenyérszaporítás utáni napon Jézus így szólt a sokasághoz: „Senki sem jöhet hozzám, ha nem vonzza az Atya, aki küldött engem. Én feltámasztom őt az utolsó napon. A prófétáknál ezt olvassuk: »Mindnyájan Isten tanítványai lesznek.« Mindaz, aki hallgat az Atyára, és tanul tőle, hozzám jön. Nem mintha az Atyát látta volna valaki. Csak aki Istentől való, az látta az Atyát. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van.
  Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, és mégis meghaltak. Itt a mennyből alászállott kenyér, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adni fogok, az én testem a világ életéért.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 6,44-51

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  A húsvéti idő köznapjaira III.
  Pap: Testvéreim! Esedezzünk az örök Istenhez, hogy töltsön el minket a világot legyőző hit ereje, és a lángot, amelyet az ő kegyelme gyújtott bennünk, semmiféle kísértés ne tudja kioltani! (Gelasianum)
  Lektor: 1. Imádkozzunk Szentatyánkért, N. pápáért, hogy a kormányzás terhét Isten akarata szerint viselje!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Imádkozzunk egyházmegyénkért: N. püspök atyánkért, papjainkért és a hívekért, hogy az Úr adjon mindenkinek élő hitet és apostoli buzgóságot!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Imádkozzunk a népek vezetőiért, hogy igazságban és szeretetben munkálják a békét!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Imádkozzunk egyházközségünk tagjaiért, hogy a szent ünnepek elmúltával a hétköznapok gondjai között se veszítsék el Isten kegyelmének menyegzős köntösét!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Imádkozzunk távollévő testvéreinkért, különösen azokért, akik még elzárták magukat a húsvéti szentségek életadó erejétől!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Mindenható, örök Isten! Hallgasd meg könyörgésünket, légy védelmezőnk nappal és oltalmazónk éjszaka, hogy az idők változásai között a te változatlan szeretetedben legyen erősségünk és támaszunk. Krisztus, a mi Urunk által. (Nagy Szent Gergely)
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárSzent Anzelm, püspök és egyháztanító

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  21

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
  Adja meg az Atyaisten, hogy megismerhessétek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét.
  Testvéreim!
  Meghajtom térdemet az Atya előtt: tőle származik minden közösség az égben és a földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Lelke által megerősödjetek benső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, s gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben. Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység; megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és beteltek az Isten egész teljességével.
  Ez az Isten igéje.
  Ef 3,14-19

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Hálát adok az Úrnak * minden időben! 2a. vers.
  Vagy: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr. 9a. vers.
  Előénekes: Minden időben áldom az Urat, * dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
  Lelkem az Úrban dicsekszik, * hallják meg ezt a szelídek és örvendezzenek.
  Hívek: Hálát adok az Úrnak * minden időben!
  Vagy: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr.
  E: Magasztaljátok az Urat énvelem, * dicsőítsük az ő nevét mindnyájan.
  Kerestem az Urat, és ő meghallgatott engem, * és kiragadott minden rettegésből.
  H: Hálát adok az Úrnak * minden időben!
  Vagy: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr.
  E: Megvilágosultok, ha az Úrra néztek, * és arcotokat nem éri szégyen.
  Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott, * és minden szorongatásából kiszabadította.
  H: Hálát adok az Úrnak * minden időben!
  Vagy: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr.
  E: Az Úr angyala minden istenfélőt körülsáncol, * és megszabadítja őt.
  Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr, * boldog az az ember, aki őbenne bízik.
  H: Hálát adok az Úrnak * minden időben!
  Vagy: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr.
  E: Féljétek az Urat, ti, szentjei, * mert semmit sem nélkülöznek az istenfélők.
  A gazdagok nyomorognak és éheznek, * de akik az Urat keresik, nem szűkölködnek.
  H: Hálát adok az Úrnak * minden időben!
  Vagy: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr.
  Zsolt 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11

  ALLELUJA
  Uram, a te tanításod lélek és élet: * örök életet adó igéid vannak. Vö. Jn 6,63c és 68c – 5. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Jézus úgy tanított, mint akinek hatalma van.
  Abban az időben Jézus így fejezte be a hegyi beszédet:
  A mennyek országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem: „Uram! Uram!” Csak az, aki mennyei Atyám akaratát cselekszi. Azon a napon sokan mondják majd nekem: „Uram, Uram! Hát nem a te nevedben prófétáltunk? Nem a te nevedben űztük ki az ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát?” Én akkor kijelentem majd nekik, hogy nem ismertelek soha benneteket. Távozzatok színem elől, ti, gonosztevők!
  Mert mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült.
  Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak; az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.
  Ezzel Jézus befejezte a hegyi beszédet. A népsokaság elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az ő írástudóik.
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 7,21-29

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  32. A PÁPÁKRÓL VAGY LELKIPÁSZTOROKRÓL
  Pap: Kérjük, testvéreim, Krisztus Urunkat, a jó Pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket!
  Lektor: 1. Urunk, te vagy a pásztorok fejedelme: ne hagyd Egyházadat szent és kiváló lelkipásztorok nélkül!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Aki nyájadat Péterre és utódaira bíztad, add, hogy N. pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse!
  3. Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt!
  4. Aki ismered tieidet, ne engedd, hogy egy is elvesszen azok közül, akikért véredet ontottad!
  5. Aki válladra veszed a gyengét, és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged!
  (6. Aki életedet adtad juhaidért, öleld szent Szívedre N.-t és többi elhunyt testvérünket!)
  Pap: Urunk, Jézus Krisztus, hallgasd meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával, a pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek engedelmességével! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  vagy
  33. AZ EGYHÁZTANÍTÓKRÓL
  Pap: Kérjük, testvéreim, a mindenható Istent, minden világosság Atyját, hogy teljesítse igazságra éhező és szomjazó hívei kéréseit!
  Lektor: 1. Adj, Urunk, Egyházadnak bölcs tanítókat és apostoli lelkületű hithirdetőket, hogy a világ egyre jobban megismerje szent Fiad evangéliumát!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Add, hogy megszűnjék az írástudatlanság a földön, és a Szentírás ismeretében is gyarapodjanak a népek!
  3. Támassz hívő szakembereket az emberi tudás minden ágában neved dicsőségére és a lelkek javára!
  4. Add, hogy a szülők meg ne feledkezzenek ígéretükről, amelyet megkeresztelt gyermekeik vallásos nevelésére tettek!
  5. Ne engedd, hogy világi tanulmányainkban előre haladva elhanyagoljuk a szentek tudományát: az imádságos lelkületet és az emberszeretet gyakorlását!
  (6. Nyisd meg az igazság kapuit N. testvérünknek és minden megholt hívednek!)
  Pap: Istenünk, te kiapadhatatlan fényességben lakozol. Gyarapítsd híveidet minden ismeretben, és add meg nekik Szentlelked segítségét, hogy életükkel tanúskodjanak a te igazságodról! Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárhúsvét 3. hét szerda

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  21
  IGE naptár húsvét 3. hét szerda

  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
  Az üldözés ellenére a hívek mindenütt hirdették Isten igéjét.
  István diakónus megkövezése után nagy üldözés tört ki a jeruzsálemi egyház ellen. Az apostolok kivételével valamennyien elszéledtek Júdea és Szamaria vidékére. Istvánnak pedig istenfélő emberek megadták a végtisztességet, és nagyon megsiratták.
  Saul ellenben sanyargatta az egyházat: sorra járta a házakat, elhurcolta a férfiakat és az asszonyokat, és fogságba vetette őket.
  A szétszéledt hívek, ahol csak megfordultak, hirdették az evangéliumot. Fülöp diakónus Szamaria városába került, és ott hirdette Krisztust. A nép egy szívvel-lélekkel figyelt Fülöp szavaira, mert hallották és látták a csodajeleket, amelyeket művelt. Sok, ördögtől megszállott emberből ugyanis nagy kiáltozás közben eltávozott a tisztátalan lélek, amely megszállva tartotta őket. Sok béna meg sánta is meggyógyult, így aztán nagy öröm támadt abban a városban.
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 8,1b-8

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Minden föld Istent dicsérje! (Vö. 1. vers. 13. számú responzum. - 10. tónus)
  Vagy: Alleluja. 10. szám.
  Előénekes: Minden föld dicsérje az Istent, * dicső nevének zsoltárt zengjetek.
  Magasztaló énekkel mondjátok Istennek: * „Mily csodásak a te műveid!”
  Hívek: Minden föld Istent dicsérje!
  Vagy: Alleluja.
  E: Az egész föld imádjon és magasztaljon téged, * nevedet zsoltárral dicsérje.
  Jöjjetek, és lássátok Isten műveit, * csodálatos, amit az emberekért végbevitt.
  H: Minden föld Istent dicsérje!
  Vagy: Alleluja.
  E: Szárazfölddé lett a tenger, * gyalogszerrel keltek át a vízen.
  Örvendezzünk tehát őbenne, * mert hatalmával uralkodik mindörökké.
  H: Minden föld Istent dicsérje!
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 65,1-3a.4-5.6-7a

  ALLELUJA
  Jézus mondja: † „Mindaz, aki hisz az Isten Fiában, örökké élni fog, * és én az utolsó napon feltámasztom.” Jn 6,40 – 10. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Jézus az élet kenyere.
  Kafarnaumban így tanította Jézus a sokaságot:
  „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Megmondtam nektek: »Bár láttok engem, mégsem hisztek.«
  Minden, amit a Atya nekem ad, hozzám jön. Aki tehát hozzám jön, nem utasítom el.
  Nem azért jöttem le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Aki pedig küldött, annak az az akarata, hogy semmit el ne veszítsek abból, amit nekem adott, hanem feltámasszam az utolsó napon.
  Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, és én feltámasztom az utolsó napon.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 6,35-40

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  A húsvéti idő köznapjaira III.
  Pap: Testvéreim! Esedezzünk az örök Istenhez, hogy töltsön el minket a világot legyőző hit ereje, és a lángot, amelyet az ő kegyelme gyújtott bennünk, semmiféle kísértés ne tudja kioltani! (Gelasianum)
  Lektor: 1. Imádkozzunk Szentatyánkért, N. pápáért, hogy a kormányzás terhét Isten akarata szerint viselje!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Imádkozzunk egyházmegyénkért: N. püspök atyánkért, papjainkért és a hívekért, hogy az Úr adjon mindenkinek élő hitet és apostoli buzgóságot!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Imádkozzunk a népek vezetőiért, hogy igazságban és szeretetben munkálják a békét!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Imádkozzunk egyházközségünk tagjaiért, hogy a szent ünnepek elmúltával a hétköznapok gondjai között se veszítsék el Isten kegyelmének menyegzős köntösét!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Imádkozzunk távollévő testvéreinkért, különösen azokért, akik még elzárták magukat a húsvéti szentségek életadó erejétől!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Mindenható, örök Isten! Hallgasd meg könyörgésünket, légy védelmezőnk nappal és oltalmazónk éjszaka, hogy az idők változásai között a te változatlan szeretetedben legyen erősségünk és támaszunk. Krisztus, a mi Urunk által. (Nagy Szent Gergely)
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárhúsvét 3. hét kedd

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  20
  IGE naptár húsvét 3. hét kedd

  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
  A Krisztusért elszenvedett vértanúság megnyitja a mennyországot.
  Elítélésekor István diakónus így szólt a néphez, a papokhoz és az írástudókhoz:
  „Ti keménynyakúak, ti érzéketlen szívűek és fülűek! Mindig ellenálltatok a Szentléleknek ti is, akárcsak atyáitok. Melyik prófétát nem üldözték atyáitok? Megölték mindazokat, akik az Igaz eljöveteléről jövendöltek. Ti pedig árulói és gyilkosai lettetek neki, ti, akik az angyalok közreműködésével átvettétek a mózesi törvényt, de nem tartottátok meg.”
  Miközben hallgatták, dúltak-fúltak, és dühükben fogukat vicsorították. Őt azonban eltöltötte a Szentlélek. Fölnézett az égre. Látta az Isten dicsőségét, és Jézust, az Isten jobbján. Felkiáltott: „Látom a megnyílt eget és az Emberfiát, ahogy az Isten jobbján áll.”
  Erre ordítozni kezdtek, és befogták fülüket. Egy akarattal rárontottak, kivonszolták a városból, és megkövezték. A tanúk egy Saul nevű ifjú lábához rakták le ruháikat. Miközben megkövezték, István felfohászkodott, és így imádkozott: „Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet!”
  Majd térdre esett, és hangosan felkiáltott: „Uram, ne ródd fel nekik bűnül!” Amint ezt kimondta, halálba szenderült. Saul pedig helyeselte meggyilkolását.
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 7,51–8,1a

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Én Uram, én Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet. (6a. vers. - 2. tónus)
  Vagy: Alleluja. 4. szám.
  Előénekes: Légy oltalmazó sziklaváram és megerősített házam, * hogy megszabadíts engem!
  Erősségem és menedékem te vagy nékem, * nevedért vezess és irányíts engem!
  Hívek: Én Uram, én Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet.
  Vagy: Alleluja.
  E: Kezedbe ajánlom lelkemet, * megváltottál engem, Uram, igazság Istene.
  Ujjongok és örvendezem irgalmasságod miatt, * mert kicsiny voltomat tekintetre méltattad,
  H: Én Uram, én Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet.
  Vagy: Alleluja.
  E: Ragadj ki az ellenség kezéből, * és azoktól, akik üldöznek engem.
  Ragyogjon föl arcod szolgád fölött, * irgalmasságodban szabadíts meg engem.
  H: Én Uram, én Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet.
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 30,3cd-4.6ab és 7b és 8a.17 és 21ab

  ALLELUJA
  Jézus mondja: † „Én vagyok az élet kenyere, * aki hozzám jön, többé nem éhezik.” Jn 6,35 – 5 a. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Az Oltáriszentség a világnak életet adó táplálék.
  Abban az időben, amikor Jézus az örök élet kenyeréről beszélt, így szóltak hozzá a tömegből:
  „Hadd lássuk, milyen csodát művelsz, hogy higgyünk neked! Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az írás mondja: »Égből való kenyeret adott enni nekik.«”
  Jézus így felelt: „Bizony, bizony, mondom nektek; nem Mózes adott kenyeret az égből, hanem Atyám adja az igazi mennyei kenyeret. Az az Isten kenyere, amely leszállt a mennyből, és életet ad a világnak.”
  „Uram – kiáltották –, add nekünk mindig ezt a kenyeret!”
  Jézus így válaszolt: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik sohasem.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 6,30-35

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  A húsvéti idő köznapjaira III.
  Pap: Testvéreim! Esedezzünk az örök Istenhez, hogy töltsön el minket a világot legyőző hit ereje, és a lángot, amelyet az ő kegyelme gyújtott bennünk, semmiféle kísértés ne tudja kioltani! (Gelasianum)
  Lektor: 1. Imádkozzunk Szentatyánkért, N. pápáért, hogy a kormányzás terhét Isten akarata szerint viselje!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Imádkozzunk egyházmegyénkért: N. püspök atyánkért, papjainkért és a hívekért, hogy az Úr adjon mindenkinek élő hitet és apostoli buzgóságot!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Imádkozzunk a népek vezetőiért, hogy igazságban és szeretetben munkálják a békét!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Imádkozzunk egyházközségünk tagjaiért, hogy a szent ünnepek elmúltával a hétköznapok gondjai között se veszítsék el Isten kegyelmének menyegzős köntösét!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Imádkozzunk távollévő testvéreinkért, különösen azokért, akik még elzárták magukat a húsvéti szentségek életadó erejétől!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Mindenható, örök Isten! Hallgasd meg könyörgésünket, légy védelmezőnk nappal és oltalmazónk éjszaka, hogy az idők változásai között a te változatlan szeretetedben legyen erősségünk és támaszunk. Krisztus, a mi Urunk által. (Nagy Szent Gergely)
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárHúsvét 3. hét hétfő

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  19
  IGE naptár Húsvét 3. hét hétfő

  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
  Szent István szerpap oly bölcsen beszélt a Szentlélek által, hogy nem tudtak ellenállni neki.
  Azokban a napokban István diakónust kegyelem és erő töltötte el, és nagy csodajeleket művelt a nép között.
  A zsinagóga hívei közül többen felléptek ellene. A libertínusok, ciréneiek, alexandriaiak és a Kilikiából meg a Kis-Ázsiából jött zsidók vitába szálltak Istvánnal. Ő azonban oly bölcsen beszélt a Szentlélek által, hogy nem tudtak ellenállni neki.
  Erre felbujtattak néhány embert, akik azt állították: „Hallottuk, amint káromló szavakat mondott Mózes és Isten ellen!”
  Így aztán annyira felizgatták a népet, a véneket és az írástudókat, hogy végül is rárontottak, megragadták, és a főtanács elé hurcolták. Ott hamis tanúkat szólaltattak meg, akik azt állították: „Ez az ember minduntalan a szent hely és a mózesi törvény ellen beszél. Hallottuk ugyanis, amikor azt hangoztatta, hogy a názáreti Jézus romba dönti ezt a helyet, és megváltoztatja a Mózestől ránk hagyott szokásokat.”
  A főtanács valamennyi tagja Istvánt figyelte, és olyannak találták arcát, mintha egy angyalé volna.
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 6,8-15

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Boldog az az ember, * aki az Úr törvényét megtartja. (1b. vers. - 4 g. tónus)
  Vagy: Alleluja. 4. szám.
  Előénekes: A fejedelmek cselt szőhetnek és vádolhatnak engem, * szolgád akkor is törvényeidről elmélkedik,
  mert örömömre vannak, * és igaz végzésed a tanácsadóm.
  Hívek: Boldog az az ember, * aki az Úr törvényét megtartja.
  Vagy: Alleluja.
  E: Utaidat feltártam előtted és te meghallgattál, * igaz végzéseidre taníts meg engem.
  Add, hogy megértsem parancsaid útját, * és elgondolkozzam csodáidon.
  H: Boldog az az ember, * aki az Úr törvényét megtartja.
  Vagy: Alleluja.
  E: Tarts távol a hazugság útjától, * jóságosan add nekem törvényedet.
  Az igazság útját választottam, * végzéseidhez tartom magam.
  H: Boldog az az ember, * aki az Úr törvényét megtartja.
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 118,23-24.26-27.29-30

  ALLELUJA
  Nemcsak kenyérrel él az ember, * hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való. Mt 4,4b – 2. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Jézus Kafarnaumban az Oltáriszentség szerzéséről beszél.
  A csodálatos kenyérszaporítás utáni napon a Genezáreti-tó túlsó partján maradt népnek eszébe jutott, hogy csak egy bárka volt ott. Tudták, hogy Jézus nem szállt a bárkába tanítványaival; tanítványai ugyanis egyedül hajóztak el.
  Közben Tibériásból több bárka jött a hely közelébe, ahol az Úrtól megáldott kenyeret ették.
  Amikor tehát a nép nem találta Jézust, sem a tanítványait, bárkába szálltak, és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle: „Mester, mikor jöttél ide?”
  „Bizony, bizony, mondom nektek – felelte Jézus –, nem azért kerestetek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok. Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja nektek, – őt ugyanis az Atya igazolta.”
  Erre megkérdezték tőle: „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?”
  „Istennek az tetszik – válaszolta Jézus –, ha hisztek abban, akit küldött.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 6,22-29

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  A húsvéti idő köznapjaira III.
  Pap: Testvéreim! Esedezzünk az örök Istenhez, hogy töltsön el minket a világot legyőző hit ereje, és a lángot, amelyet az ő kegyelme gyújtott bennünk, semmiféle kísértés ne tudja kioltani! (Gelasianum)
  Lektor: 1. Imádkozzunk Szentatyánkért, N. pápáért, hogy a kormányzás terhét Isten akarata szerint viselje!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Imádkozzunk egyházmegyénkért: N. püspök atyánkért, papjainkért és a hívekért, hogy az Úr adjon mindenkinek élő hitet és apostoli buzgóságot!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Imádkozzunk a népek vezetőiért, hogy igazságban és szeretetben munkálják a békét!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Imádkozzunk egyházközségünk tagjaiért, hogy a szent ünnepek elmúltával a hétköznapok gondjai között se veszítsék el Isten kegyelmének menyegzős köntösét!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Imádkozzunk távollévő testvéreinkért, különösen azokért, akik még elzárták magukat a húsvéti szentségek életadó erejétől!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Mindenható, örök Isten! Hallgasd meg könyörgésünket, légy védelmezőnk nappal és oltalmazónk éjszaka, hogy az idők változásai között a te változatlan szeretetedben legyen erősségünk és támaszunk. Krisztus, a mi Urunk által. (Nagy Szent Gergely)
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárHúsvét 3. vasárnapja

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  18
  IGE naptár Húsvét 3. vasárnapja

  Kezdőének:
  Ujjongj az Úrnak, földkerekség, nevének fönségéről énekelj, zengj néki dicsőítő éneket, alleluja. (Zsolt 65,1-2)

  Könyörgés:
  Istenünk, te úgy akartad, hogy néped szüntelenül vigadozzék, mert visszaadtad lelke fiatalságát. Engedd, hogy akik most a fogadott fiúság dicsőségének örvendeznek, a biztos remény örömével várják a feltámadás napját. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

  OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből
  Azokban a napokban Péter így beszélt a néphez: Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, atyáink Istene megdicsőítette Szolgáját, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus színe előtt, noha ő úgy határozott, hogy szabadon bocsátja. Ti azonban megtagadtátok a Szentet és az Igazat, és (Pilátust) arra kértétek, hogy a gyilkosnak kegyelmezzen, az élet Fejedelmét pedig megöltétek. Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, és ennek mi tanúi vagyunk. Tudom, testvérek, hogy csak tudatlanságból cselekedtétek, amit tettetek, ahogy vezetőitek is. Isten azonban így teljesítette be, amit minden prófétájának szájával hirdetett: hogy az ő Fölkentjének szenvednie kell. Tartsatok hát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy bűneitek bocsánatot nyerjenek.
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 3,13-15.17-19

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Ragyogtasd ránk, Uram, * arcod fényességét! 4g. tónus.
  Vagy: Alleluja. 4. szám.
  Előénekes: Midőn segítségül hívtalak, * meghallgattál engem, igazságom Istene.
  Szorult helyzetemben megsegítettél engem; * könyörülj rajtam, és hallgasd meg imámat.
  Hívek: Ragyogtasd ránk, Uram, * arcod fényességét!
  Vagy: Alleluja.
  E: Tudjátok meg: † Az Úr csodásan megmenti hívét; * meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.
  H: Ragyogtasd ránk, Uram, * arcod fényességét!
  Vagy: Alleluja.
  E: Mondják sokan: † „Ki részesít jóban minket?” Ragyogtasd ránk, Uram, arcod fényességét!
  H: Ragyogtasd ránk, Uram, * arcod fényességét!
  Vagy: Alleluja.
  E: Alig térek nyugovóra, békében elalszom, * mert egyedül te adsz nékem biztonságot, Uram.
  H: Ragyogtasd ránk, Uram, * arcod fényességét!
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 4,2.4.7.9

  SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből
  Gyermekeim! Ezeket azért írom, hogy ne kövessetek el bűnt. De ha valaki bűnbe esik, van szószólónk az Atyánál: Jézus Krisztus, az Igaz. Ő az engesztelő áldozat bűneinkért, nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is.
  Abból tudjuk meg, hogy megismertük, ha megtartjuk parancsait. Aki azt mondja: „ismerem”, de parancsait nem tartja meg, az hazudik, és nincs meg benne az igazság. De aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.
  Ez az Isten igéje.
  1Jn 2,1-5a

  ALLELUJA
  Urunk, Jézus, tárd fel nekünk az Írások értelmét! * Hadd lángoljon a szívünk, midőn tanítasz minket! Lk 24,32 – 6. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Abban az időben: Az (Emmauszból visszatért) tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor. Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük (Jézus), és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: „Miért ijedtetek meg, és miért támad kétely a szívetekben? Nézzétek meg kezemet és lábamat! Én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.” Ezután megmutatta nekik a kezét és a lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: „Van itt valami ennivalótok?” Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle.
  Aztán így szólt hozzájuk: „Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak.” Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat. Majd így folytatta: „Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 24,35-48

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Testvéreim, kérjük Urunkat, a feltámadt Krisztust, világítsa meg értelmünket, hogy megértsük tanítását, és bűn nélkül éljünk!
  Lektor:
  1. Áraszd, Urunk, Egyházadra a megígért Szentlelket, hogy hathatósan tanúskodjunk feltámadásodról!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Add kegyelmedet, Urunk, hogy a nemzetek megtartsák parancsaidat, és igazságban éljenek!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  3. Tedd, Urunk, tartóssá bennünk húsvéti engesztelő áldozatod gyümölcsét, a kegyelmi életet!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  4. Segíts minket, Urunk, hogy tanításodat megtartsuk, és így tökéletes legyen bennünk az Isten szeretete!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  5. Vezesd el, Urunk, a késlekedőket is az igaz bűnbánatra!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  Pap: Urunk, Jézus Krisztus! Halálod és feltámadásod megtörte a bűn hatalmát. Kérünk, erősítsd híveidet kegyelmeddel, hogy bűntelen élettel tegyenek tanúságot rólad! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
  Hívek: Ámen.

  Felajánló könyörgés:
  Kérünk, Istenünk, fogadd el ezeket az adományokat ujjongó Egyházadtól, amelynek most ilyen nagy örömet okoztál. Add, hogy egykor az örök boldogságot is élvezze. Krisztus, a mi Urunk által.

   

  Prefáció:
  HÚSVÉTI PREFÁCIÓ I.
  Húsvét szent titka

  A következő prefációt a húsvéti időben mondjuk.

  Az Úr legyen veletek.
  H.: És a te lelkeddel.
  Emeljük föl szívünket.
  H.: Fölemeltük az Úrhoz.
  Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
  H.: Méltó és igazságos.
  (Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most, a húsvéti időben, – midőn áldozattá lett értünk KRISZtus, a Húsvéti Bárány.
  Mert ő az igazi Bárány, aki elvette a világ bűneit, – halálunkat halálával MEGtörte, és feltámadásával új életet szerzett nékünk.
  A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, – (a te) dicsőséged himnuszát ZENgik, és vég nélkül mondják: (éneklik:)

  Áldozási ének:
  A évben
  A tanítványok felismerték az Úr Jézust a kenyértöréskor, alleluja. (Lk 24,35)
  vagy B évben
  A Messiásnak szenvednie kellett, és harmadnap fel kellett támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek, alleluja. (Lk 24,46-47)
  vagy C évben
  Jézus így szólt tanítványaihoz: Jöjjetek és egyetek! Aztán fogta a kenyeret és kiosztotta nekik, alleluja. (Vö. Jn 21,12-13)

  Áldozás utáni könyörgés:
  Urunk, Istenünk, tekints jóságosan népedre, és akiket örök életre szóló szentségeiddel megújítottál, azokat juttasd el a megdicsőülő test romolhatatlan feltámadására. Krisztus, a mi Urunk által.


  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárHúsvét 2. hét szombat

  Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  17
  IGE naptár Húsvét 2. hét szombat

  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
  A diakónusok vagyis a szerpapok kiválasztása.
  Azokban a napokban, amikor a tanítványok száma már megnövekedett, zúgolódás támadt a görögök közt a zsidók ellen, hogy a mindennapi alamizsnaosztáskor az ő özvegyeiket háttérbe szorítják. Ezért a Tizenkettő összehívta a tanítványokat, és így szóltak hozzájuk:
  „Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk Isten igéjét, s az asztal szolgálatát lássuk el. Szemeljetek hát ki magatok közül, testvérek, hét jó hírben álló, Szentlélekkel eltelt bölcs férfit, akiket megbízhatunk ezzel a feladattal. Mi pedig majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magunkat.”
  Tetszett a javaslat az egész közösségnek, és kiválasztották Istvánt, ezt a hittel és Szentlélekkel eltelt férfit, aztán Fülöpöt és Prohóruszt, Nikánort és Timont, Parmenászt és Miklóst, az antióchiai prozelitát Az apostolok elé állították őket, azok pedig imádkoztak felettük, és rájuk tették kezüket.
  Isten igéje pedig tovább terjedt, úgyhogy a tanítványok száma igen megnőtt Jeruzsálemben. Még a papok közül is tömegesen hódoltak meg a hitnek.
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 6,1-7

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk. (Vö. 22. vers. - 5. tónus)
  Vagy: Alleluja. 5. szám.
  Előénekes: Örvendezzetek, igazak az Úrban, * a szentekhez dicséret illik.
  Dicsérjétek az Urat citerával, * tízhúrú hárfán zengjetek néki.
  Hívek: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
  Vagy: Alleluja.
  E: Sziklaszilárd az Úr igéje, * minden tettét hűség vezeti.
  Az igazlelkűséget és a törvényt szereti, * telve van a föld az Úr irgalmával.
  H: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
  Vagy: Alleluja.
  E: Az istenfélőkre ügyel az Úr szeme, * akik bíznak az ő irgalmában.
  Megmenti lelküket a haláltól, * és táplálja őket éhínség idején.
  H: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 32,1-2.4-5,18-19

  ALLELUJA
  Feltámadt Krisztus, aki mindent alkotott, * megkönyörült a bűnös emberen. – 3 a. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Jézus megmutatja, hogy hatalma van az elemeken: a vízen jár.
  A kenyérszaporítás napján, amikor beesteledett, Jézus tanítványai lementek a tóra. Beszálltak a bárkába, és elindultak a tavon át Kafarnaum felé.
  Már rájuk sötétedett, de Jézus még mindig nem volt velük. Erős szél fújt, és a tó háborgott. Huszonöt-harminc stádiumnyit (mintegy öt kilométert) eveztek már, amikor látták, hogy Jézus a vízen járva közeledik a bárkához.
  Nagyon megijedtek. De Jézus bátorította őket: „Én vagyok, ne féljetek!”
  Fel akarták venni a bárkába, de a bárka abban a pillanatban partot ért, éppen ott, ahová tartottak.
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 6,16-21

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  A húsvéti idő köznapjaira II.
  Pap: Testvéreim! Áldjuk minden időben feltámadt Urunkat, és könyörögjünk együtt segítségéért!
  Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Szentatyánk, N. pápa, főpásztoraink és papjaink az apostolok lelkületével vezessék népedet az üdvösség útján!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Add, Urunk, hogy az evangélium tanításának fényében felismerje az emberiség a békére vivő utat!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Segítsd keresztény népedet, hogy mindenben keresse és teljesítse akaratodat!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Segítsd a szülőket, hogy szavukkal és példájukkal gyermekeiknek igaz tanítói legyenek!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Segítsd a szenvedőket és a betegeket, hogy béketűrésük gyümölcsöző legyen az örök életre!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Urunk, Jézus Krisztus! Add meg nekünk, hogy akik megismertük feltámadásod kegyelmét, Szentlelked erejével újjászülessünk és elnyerjük az örök dicsőséget. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárSoubirous Szent Mária Bernadett, szűz

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  16

  SZENTLECKE a Jelenések könyvéből
  Szűz Mária – Isten szent temploma.
  Én, János, új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúlt, és a tenger sem volt többé.
  Akkor láttam, hogy a szent Város, az új Jeruzsálem alászáll az égből, az Istentől. Szép volt, mint a vőlegénynek fölékesített menyasszony.
  Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy harsány hang: „Nézd, ez az Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem vesződség, mert a régi világ elmúlt.” Akkor a trónon ülő megszólalt: „Íme, újjáalkotok mindent!”
  Ez az Isten igéje.
  Jel 21,1-5a

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Ifjak és szüzek, * dicsérjétek az Úr nevét!
  Vagy: Alleluja. 8. szám.
  Előénekes: Dicsérjétek az Urat a mennyből, * dicsérjétek őt a magasságban.
  Dicsérjétek mindnyájan, angyalok, * dicsérjétek összes mennyei karok.
  Hívek: Ifjak és szüzek, * dicsérjétek az Úr nevét!
  Vagy: Alleluja.
  E: Föld királyai és minden népek, * fejedelmek és a föld minden bírája,
  ifjak és leányok, * öregek és gyermekek, dicsérjétek az Úr nevét.
  H: Ifjak és szüzek, * dicsérjétek az Úr nevét!
  Vagy: Alleluja.
  E: Fölsége felülmúlja az eget és a földet, * és ő emeli fel népe fejét.
  Dicsérő ének ez minden szentjének, * Izrael fiainak, a népnek, amely közel áll hozzá.
  H: Ifjak és szüzek, * dicsérjétek az Úr nevét!
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 148,1-2.11-13a.13c-14

  ALLELUJA
  Az én házamban mindaz, aki kér, kap – mondja az Úr. * Aki keres, talál; és a zörgetőnek ajtót nyitnak. Vö. Mt 7,8 – 7b. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Jézus azokat nevezi anyjának és testvéreinek, akik a mennyei Atya akaratát teljesítik.
  Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak: „Anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni akarnak veled.”
  Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki: „Ki az én anyám, és kik az én rokonaim?” Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt: „Ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 12,46-50

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  35. A SZÜZEKRŐL
  Pap: Kedves testvéreim! Terjesszük kéréseinket a mi Urunk, Jézus Krisztus elé, aki szavával és példájával felmagasztalta az Isten országáért vállalt szüzességet!
  Lektor: 1. Aki Egyházadat, mint tiszta szüzet jegyezted el önmagaddal, őrizd meg azt mindörökké szentségben és ártatlanságban!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2 Aki Szűzanyától születtél, és szűzi életet éltél, add, hogy a világ ifjúsága egyre jobban megbecsülje a házasságig megőrzött szűzi tisztaság értékét!
  3. Aki nekünk Szent Bernadett szüzet a lángoló szeretet példaképéül adtad, engedd, hogy az ő imádságos pártfogását boldogan tapasztaljuk életünkben!
  4. Aki gondját viseled hívő népednek, támassz közöttünk sok nagylelkű férfit és nőt, akik osztatlan szívvel szolgálnak téged, és fáradoznak embertársaik javáért!
  5. Aki nem sejtett órában érkezel, add, hogy okos szüzek módjára virrasszunk, és lelkünk kegyelmi állapotának égő mécsesével várjunk téged!
  (6. Aki megadtad híveidnek a megszentelő kegyelem menyegzős köntösét, ne zárd ki N. testvérünket [nővérünket] és többi halottunkat mennyei lakomádról!)
  Pap: Urunk, te kedveled a szüzességet, de megszenteled a hitvesek szeretetét is. Teljesítsd kéréseinket, és adj Egyházadnak hívásodat követő szüzeket és törvényed szerint élő házastársakat! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárHúsvét 2. hét péntek

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  16
  IGE naptár Húsvét 2. hét péntek

  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
  Az apostolok örvendezve fogadják, hogy Jézusért szenvedhetnek.
  Amikor számon kérték az apostoloktól, miért tanítanak Jézusról, felállt a főtanács egyik tagja, egy Gamáliel nevű farizeus, az egész nép előtt tiszteletben álló törvénytudó. Egy kis időre kiküldte az apostolokat, majd beszédet intézett a többiekhez:
  „Izraelita férfiak! Fontoljátok meg jól, mit akartok tenni ezekkel az emberekkel! Nemrégiben föllépett ugyanis Teodás, aki nagyra tartotta magát, és mintegy négyszáz férfi csatlakozott hozzá. De megölték; mindazokat pedig, akik hittek benne, szétszórták és megsemmisítették.
  Utána a népszámlálás idején a galileai Júdás lépett fel, és maga köré csábította a népet. Ő is elpusztult, és minden követője szétszóródott.
  Ezért most is azt mondom nektek, hagyjátok békén ezeket az embereket, és engedjétek őket szabadon. Ha ez a törekvés vagy mozgalom emberektől származik, úgyis magától felbomlik. De ha Istentől van, nem tudjátok szétoszlatni őket, és úgy látszanék, mintha Isten ellen tusakodnátok.”
  Érvelését elfogadták. Behívatták az apostolokat, megbotoztatták őket, azután rájuk parancsoltak, hogy ne beszéljenek Jézusról. Majd szabadon engedték őket.
  Ekkor örvendezve távoztak a főtanácsból, mert méltóknak bizonyultak, hogy Jézusért gyalázatot szenvedjenek. Továbbra is mindennap tanítottak. A templomban és a házakban hirdették Jézus Krisztust.
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 5,34-42

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Csak egyet kérek az Úrtól, * hogy az Úr házában lakjam. (Vö. 4ab vers. - 2. tónus)
  Vagy: Alleluja. 2. szám.
  Előénekes: Világosságom és üdvösségem az Úr, * kitől félnék?
  Életem oltalmazója az Úr, * kitől rettegnék?
  Hívek: Csak egyet kérek az Úrtól, * hogy az Úr házában lakjam.
  Vagy: Alleluja.
  E: Egyet kérek az Úrtól, † csak egy a vágyam, * hogy az Úr házában lakjam életem minden napján,
  hogy élvezhessem az Úr örömét, * és hogy szemlélhessem szent templomát.
  H: Csak egyet kérek az Úrtól, * hogy az Úr házában lakjam.
  Vagy: Alleluja.
  E: Hiszem, hogy meglátom az Úr javait, * az élők földjén.
  Remélj az Úrban, bátran cselekedj, * szíved legyen erős, és bízzál az Úrban.
  H: Csak egyet kérek az Úrtól, * hogy az Úr házában lakjam.
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 26,1.4.13-14

  ALLELUJA
  Nemcsak kenyérrel él az ember, * hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való. Mt 4,4b – 2. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  A csodás kenyérszaporítás.
  Abban az időben Jézus átment a Galileai-tengernek, vagyis Tibériás-tavának a túlsó partjára. Nagy tömeg követte, mert látták a csodajeleket, amelyeket a betegeken végbevitt, Jézus fölment egy hegyre, és ott leült tanítványaival együtt. Közel volt húsvét, a zsidók ünnepe.
  Amikor Jézus fölemelte szemét, és látta, hogy nagy tömeg jön feléje, így szólt Fülöphöz: „Honnan vegyünk kenyeret, hogy legyen mit enniük?” Ezt pedig azért kérdezte, hogy próbára tegye, mert ő tudta, hogy mit fog tenni.
  „Kétszáz dénár árú kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset” – felelte Fülöp.
  Az egyik tanítvány, András, Simon Péter testvére megszólalt: „Van itt egy fiú, akinél öt kenyér és két hal van, de mi ez ennyinek?” Jézus meghagyta: „Telepítsétek le az embereket!” Sok fű volt azon a helyen. Letelepedtek hát: szám szerint mintegy ötezren voltak csupán a férfiak.
  Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta a letelepedett embereknek; ugyanígy (adott) a halból is, amennyit csak akartak. Amikor pedig jóllaktak, szólt tanítványainak: „Szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba.” Összeszedték, s tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyér maradékából, amit meghagytak azok, akik ettek.
  Amikor pedig az emberek látták a csodajelet, amelyet Jézus végbevitt, így beszéltek: „Ez valóban az a próféta, aki a világba jön.”
  Amikor Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják vinni, hogy erőszakkal királlyá tegyék, ismét visszavonult a hegyre, egészen egyedül.
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 6,1-15

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  A húsvéti idő köznapjaira II.
  Pap: Testvéreim! Áldjuk minden időben feltámadt Urunkat, és könyörögjünk együtt segítségéért!
  Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Szentatyánk, N. pápa, főpásztoraink és papjaink az apostolok lelkületével vezessék népedet az üdvösség útján!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Add, Urunk, hogy az evangélium tanításának fényében felismerje az emberiség a békére vivő utat!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Segítsd keresztény népedet, hogy mindenben keresse és teljesítse akaratodat!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Segítsd a szülőket, hogy szavukkal és példájukkal gyermekeiknek igaz tanítói legyenek!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Segítsd a szenvedőket és a betegeket, hogy béketűrésük gyümölcsöző legyen az örök életre!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Urunk, Jézus Krisztus! Add meg nekünk, hogy akik megismertük feltámadásod kegyelmét, Szentlelked erejével újjászülessünk és elnyerjük az örök dicsőséget. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárHúsvét 2. hét csütörtök

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  15
  IGE naptár Húsvét 2. hét csütörtök

  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
  Isten nagy tetteiről az apostolok a Szentlélek erejével tanúskodtak.
  Az apostolok a főtanács tilalma ellenére bátran hirdették a Krisztusról szóló tanítást. Ezért a főtanács elé állították őket.
  A főpap kérdőre vonta az apostolokat: „Szigorúan megparancsoltuk nektek, hogy ne tanítsatok az ő nevében, és lám, egész Jeruzsálem tele van tanításotokkal. Ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét.”
  Péter és az apostolok így válaszoltak: „Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Atyáink Istene Jézust, akit ti keresztfára feszítve megöltetek, feltámasztotta. Isten jobbja fejedelemmé és Üdvözítővé emelte, hogy megtérítse Izraelt, és megbocsássa bűneit. Ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk mi és a Szentlélek, akit az Isten megadott azoknak, akik engedelmeskednek neki.”
  Amikor a főtanács tagjai ezt hallották, nagy haragra gyulladtak, és meg akarták ölni őket.
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 5,27-33

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: A szegény az Úrhoz kiáltott, * és az Úr meghallgatta őt. (Vö. 7. vers. - 4 g. tónus)
  Vagy: Alleluja. 4. szám.
  Előénekes: Minden időben áldom az Urat, * dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
  Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr, * boldog az az ember, aki őbenne bízik.
  Hívek: A szegény az Úrhoz kiáltott, * és az Úr meghallgatta őt.
  Vagy: Alleluja.
  E: Az Úr arcát a gonoszok ellen fordítja, * emléküket is eltörli a földről.
  Kiáltottak az igazak, és az Úr meghallgatta őket, * és minden szorongatásból megszabadultak.
  H: A szegény az Úrhoz kiáltott, * és az Úr meghallgatta őt.
  Vagy: Alleluja.
  E: Közel van az Úr azokhoz, akik töredelmes szívűek, * és szabadulást hoz a megtört lelkeknek.
  Az igazak sokat szenvednek, * de az Úr mindig megmenti Őket.
  H: A szegény az Úrhoz kiáltott, * és az Úr meghallgatta őt.
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 33,2 és 9.17-18.19-20

  ALLELUJA
  Jézus mondja: † „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. * Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek.” Jn 20,29 – 5. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Az Atya szereti a Fiút, és mindent az ő kezébe helyezett.
  Abban az időben így tanított Jézus: „Aki a mennyből jön le, az mindenki fölött áll. Aki viszont a földről való, az földies, és a földi dolgokról beszél.
  Aki a mennyből való, az felülmúl mindenkit. Arról tesz tanúságot, amit látott és hallott, tanúságtételét azonban senki sem fogadja el. Ám, aki mégis elfogadja tanúságát, az megerősíti, hogy az Isten igazmondó.
  Akit Isten küldött, Isten igéit hirdeti, mert Isten nem adja szűkösen a Szentlelket. Az Atya szereti a Fiút, és mindent az ő kezébe helyezett. Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van; aki pedig nem hisz a Fiúnak, az nem nyeri el az örök életet, hanem Isten büntetése sújtja.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 3,31-36

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  A húsvéti idő köznapjaira II.
  Pap: Testvéreim! Áldjuk minden időben feltámadt Urunkat, és könyörögjünk együtt segítségéért!
  Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Szentatyánk, N. pápa, főpásztoraink és papjaink az apostolok lelkületével vezessék népedet az üdvösség útján!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Add, Urunk, hogy az evangélium tanításának fényében felismerje az emberiség a békére vivő utat!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Segítsd keresztény népedet, hogy mindenben keresse és teljesítse akaratodat!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Segítsd a szülőket, hogy szavukkal és példájukkal gyermekeiknek igaz tanítói legyenek!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Segítsd a szenvedőket és a betegeket, hogy béketűrésük gyümölcsöző legyen az örök életre!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Urunk, Jézus Krisztus! Add meg nekünk, hogy akik megismertük feltámadásod kegyelmét, Szentlelked erejével újjászülessünk és elnyerjük az örök dicsőséget. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárHúsvét 2. hét szerda

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  14
  IGE naptár Húsvét 2. hét szerda

  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
  Az apostolok miután kiszabadultak a börtönből, ismét tanították a népet.
  A főpap és akik vele tartottak – vagyis a szadduceusok pártja –, féltékenységből elfogatták az apostolokat, és nyilvános börtönbe vetették őket. De az Úr angyala éjszaka kinyitotta a börtön ajtaját, kivezette az apostolokat, és így szólt hozzájuk:
  „Menjetek, álljatok ki nyíltan, és hirdessétek a népnek a templomban az örök életről szóló tanítást!” Az angyal szava szerint virradatkor be is mentek a templomba, és tanítani kezdtek.
  Amikor a főpap és kísérete megérkezett, összehívták a főtanácsot – vagyis a zsidó nép összes véneit –, és üzentek a börtönbe, hogy vezessék elő az apostolokat. Amikor a szolgák odaértek, nem találták őket a börtönben. Visszatértek tehát, és jelentették: „A börtönt ugyan gondosan bezárva találtuk, az őrök is ott álltak az ajtók előtt, de mikor benyitottunk, odabent senkit sem találtunk.”
  A templomőrség parancsnoka és a főpapok a hír hallatára nem tudták elképzelni, mi történhetett. Egyszer csak beállított valaki, és hírül hozta: „Azok a férfiak, akiket a börtönbe vetettetek, a templomban vannak, és tanítják a népet.”
  Ekkor a parancsnok szolgáival együtt elment, és elővezette őket. Erőszakot nem alkalmaztak, mert féltek, hogy a nép kövekkel támad ellenük.
  Ez az Isten igéje.
  ApCsel 5,17-26

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: A szegény az Úrhoz kiáltott, * és az Úr meghallgatta őt. (Vö. 7a. vers. - 4 g. tónus)
  Vagy: Alleluja. 4. szám.
  Előénekes: Minden időben áldom az Urat, * dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
  Lelkem az Úrban dicsekszik, * hallják meg ezt a szelídek és örvendezzenek.
  Hívek: A szegény az Úrhoz kiáltott, * és az Úr meghallgatta őt.
  Vagy: Alleluja.
  E: Magasztaljátok az Urat énvelem, * dicsőítsük az ő nevét mindnyájan.
  Kerestem az Urat, és ő meghallgatott engem, * és kiragadott minden rettegésből.
  H: A szegény az Úrhoz kiáltott, * és az Úr meghallgatta őt.
  Vagy: Alleluja.
  E: Megvilágosultok, ha az Úrra néztek, * és arcotokat nem éri szégyen.
  Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott, * és minden szorongatásából kiszabadította.
  H: A szegény az Úrhoz kiáltott, * és az Úr meghallgatta őt.
  Vagy: Alleluja.
  E: Az Úr angyala minden istenfélőt körülsáncol, * és megszabadítja őt.
  Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr, * boldog az az ember, aki őbenne bízik.
  H: A szegény az Úrhoz kiáltott, * és az Úr meghallgatta őt.
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 33,2-3.4-5.6-7.8-9

  ALLELUJA
  Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, * hogy örökké éljen minden őbenne hívő. Jn 3,16 – 1 D2. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Isten elküldte Fiát, hogy üdvözítse a világot.
  Abban az időben így tanított Jézus:
  „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.
  Az ítélet ez: A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. Aki azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd jusson nyilvánosságra, hogy tetteit Istenben vitte végbe.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 3,16-21

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  A húsvéti idő köznapjaira II.
  Pap: Testvéreim! Áldjuk minden időben feltámadt Urunkat, és könyörögjünk együtt segítségéért!
  Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Szentatyánk, N. pápa, főpásztoraink és papjaink az apostolok lelkületével vezessék népedet az üdvösség útján!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Add, Urunk, hogy az evangélium tanításának fényében felismerje az emberiség a békére vivő utat!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Segítsd keresztény népedet, hogy mindenben keresse és teljesítse akaratodat!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Segítsd a szülőket, hogy szavukkal és példájukkal gyermekeiknek igaz tanítói legyenek!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Segítsd a szenvedőket és a betegeket, hogy béketűrésük gyümölcsöző legyen az örök életre!
  Hívek: Kérünk téged...
  Pap: Urunk, Jézus Krisztus! Add meg nekünk, hogy akik megismertük feltámadásod kegyelmét, Szentlelked erejével újjászülessünk és elnyerjük az örök dicsőséget. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárSzent I. Márton, pápa és vértanú

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  13

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből
  Az üldözésből mindenkinek kijut; aki buzgón akar élni Krisztus Jézusban.
  Szeretett Fiam!
  Ne felejtsd, hogy Jézus Krisztus, Dávid sarja, feltámadt a halálból. Erről szól az én evangéliumom, amelyért meghurcoltak, sőt mint valami gonosztevőt, még bilincsbe is vertek. De az Isten szava nincs megbilincselve.
  A választottakért tehát mindent eltűrök, hogy az örök dicsőségben ők is elnyerjék az üdvösséget Krisztus Jézusban.
  Igaz kijelentés ez: ha meghalunk vele, vele együtt élni is fogunk; ha tűrünk vele, vele együtt uralkodni is fogunk. Ha azonban megtagadjuk őt, ő is megtagad minket; de ha mi hűtlenné válunk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg.
  Te követted tanításomat, életmódomat, elhatározásomat, hitemet, béketűrésemet, szeretetemet, türelmemet, és részt vettél üldöztetéseimben és szenvedéseimben. Tudod, hogy mi minden történt velem Antiochiában, Ikóniumban, Lisztrában, és milyen üldöztetéseket álltam ki! De mindezekből kiszabadított engem az Úr! Hiszen mindazok, akik buzgón akarnak élni Krisztus Jézusban, üldözést fognak szenvedni!
  Ez az Isten igéje.
  2Tim 2,8-13;3,10-12

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak. 5. vers.
  Előénekes: Midőn az Úr hazahívta Sionnak foglyait, * olyanok voltunk, mint akik álmodnak.
  Megtelt akkor örömmel az ajkunk, * és a nyelvünk ujjongással.
  Hívek: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  E: Akkor így beszéltek a nemzetek: * „Az Úr nagy dolgot művelt vélük.”
  Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.
  H: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  E: Fordítsd, Uram, jóra sorsunkat, * amint megárasztod délen a folyókat.
  Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  H: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  E: Sírva viszik a magot, mikor vetni indulnak, * de ujjongva jönnek, jönnek és hozzák kévéiket.
  H: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
  Zsolt 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6

  ALLELUJA
  Téged, Isten, dicsérünk, * téged Úrnak ismerünk! Jeles mártírseregek * magasztalnak tégedet. – 6. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.
  Búcsúbeszédében Jézus így szólt övéihez: „Ha a világ gyűlöl titeket, tudjátok meg: engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert kiválasztottalak titeket a világból; ezért gyűlöl benneteket a világ.
  Emlékezzetek vissza tanításomra: nem nagyobb a szolga uránál! Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tiéteket is megtartják.
  Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Jn 15,18-21

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  31. A VÉRTANÚKRÓL
  Pap: Imádkozzunk, testvéreim, a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát!
  Lektor: 1. Vértanúidért, akik mindhalálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát!
  3. Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük!
  4. Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait!
  5. Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be (N. testvérünket és összes) halottainkat örök országodba!
  Pap: Győzelmes királyunk, Jézus Krisztus! Látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  vagy
  32. A PÁPÁKRÓL VAGY LELKIPÁSZTOROKRÓL
  Pap: Kérjük, testvéreim, Krisztus Urunkat, a jó Pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket!
  Lektor: 1. Urunk, te vagy a pásztorok fejedelme: ne hagyd Egyházadat szent és kiváló lelkipásztorok nélkül!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Aki nyájadat Péterre és utódaira bíztad, add, hogy Ferenc pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse!
  3. Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt!
  4. Aki ismered tieidet, ne engedd, hogy egy is elvesszen azok közül, akikért véredet ontottad!
  5. Aki válladra veszed a gyengét, és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged!
  (6. Aki életedet adtad juhaidért, öleld szent Szívedre N.-t és többi elhunyt testvérünket!)
  Pap: Urunk, Jézus Krisztus, hallgasd meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával, a pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek engedelmességével! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."