17230 ima található a honlapon, összesen 18761 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Igenaptár

  Igenaptár
  Naponta frissül

  IGEnaptár olvasmány, evangélium és zsoltár

  Római Katolikus Igenaptár az olvasmányos könyvek alapján.

  Az igenaptar.katolikus.hu oldalon olvasható liturgikus szövegek feltöltsését és ellenőrzését a MKPK Titkársága informatikai osztálya végzi. A munkához szakmai támogatást nyújt a Liturgikus Intézet.

  Hitbuzgalmi és lelkipásztori célra az anyagok szabadon felhasználhatók.

  IGE naptárSzent Péter apostol székfoglalása

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  22

  SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből
  Szent Péter maga is elöljáró, és Krisztus szenvedésének tanúja.
  Szeretteim!
  Akik közületek elöljárók, azokat mint magam is elöljáró és Krisztus szenvedéseinek tanúja, s egyszer majd nyilvánvalóvá váló dicsőségének is részese, kérem: legeltessétek az Istennek rátok bízott nyáját; viseljétek gondját ne kényszerből, hanem önként, az Isten szándéka szerint; ne haszonlesésből, hanem buzgóságból. Ne zsarnokoskodjatok a választottak fölött, hanem legyetek a nyájnak példaképei. Ha majd megjelenik a legfőbb Pásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját.
  Ez az Isten igéje.
  1Pét 5,1-4

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. (1. vers. - 9. tónus)
  Előénekes: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
  Zöldellő mezőkön terelget engem, * csendes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti.
  Hívek: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
  E: Az igazság ösvényén vezet engem, * ahogyan ő megígérte.
  A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy velem, * biztonságot ad vessződ és pásztorbotod.
  H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
  E: Számomra asztalt terítettél, * hogy üldözőimet szégyen érje.
  Fejemet megkented olajoddal, * serlegemet csordultig megtöltötted.
  H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
  E: Jóságod és irgalmad nyomon követ * életemnek minden napján.
  Otthonom lesz az Isten háza * mindörökké, szünet nélkül.
  H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
  Zsolt 22,l-3a.3b-4.5.6

  ALLELUJA
  Te Péter vagy, és e sziklára építem Egyházam, * s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Mt 16,18 – 7 b. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Te Péter vagy, és neked adom a mennyek országa kulcsait.
  Abban az időben amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.”
  Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti, kinek tartotok engem?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám.
  Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 16,13-19

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  30. AZ APOSTOLOKRÓL
  Pap: Kérjük, testvéreim, Urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy Szent Péter és a többi apostol közbenjárására hallgassa meg kéréseinket!
  Lektor: 1. Áldd meg, Urunk, Egyházadat, N. pápánkat, N. főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon szívükben!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon!
  3. Áraszd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon!
  4. Áldd meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tartsd távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán!
  5. Végül engedd, Urunk, hogy (N. testvérünk és összes) elhunyt szeretteink már most, és majdan mi is az apostolok boldog társaságának örvendezhessünk!
  Pap: Hallgasd meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket! Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, megadod nekünk. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár6. évközi hét péntek

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  21

  SZENTLECKE Szent Jakab apostol leveléből
  Ahogy lélek nélkül halott a test, úgy a hit is halott a belőle fakadó jó cselekedetek nélkül.
  Testvéreim!
  Mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de hitből fakadó cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt ez a hit?
  Ha például egy testvér vagy nővér ruházatban vagy a mindennapi élelemben szükséget szenved, ti pedig azt mondjátok: „Menjetek békében! Melegedjetek meg, és lakjatok jól!” – de nem adjátok meg nekik mindazt, amire pedig szükségük van, mit használ az nekik? Ugyanígy van a hittel is: ha nem fakadnak belőle jó cselekedetek, önmagában holt dolog.
  Ha pedig erre azt mondja valaki: „Neked hited van, nekem pedig cselekedeteim” – azt válaszolom neki: „Mutasd meg nekem tettek nélküli hitedet”, akkor tetteim alapján én is bizonyítom neked hitemet! Hiszed, hogy csak egy Isten van? Jól is teszed. Ám ezt a gonosz lelkek is hiszik, mégis rettegnek.
  Akarod-e tudni, te balga ember, hogy tettek nélkül mennyire meddő a hit? Nézd Ábrahám ősatyánkat, aki tettei alapján lett kedvessé Isten előtt, mivel fiát, Izsákot áldozatul az oltárra helyezte. Láthatod tehát, hogy hite közreműködött tetteiben, és csak tettei által lett tökéletessé a hite. Így teljesedett be a Szentírás szava: „Ábrahám hitt Istennek, és ez megigazulására szolgált”: és „Isten barátjának” nevezték.
  Látjátok tehát, hogy tettei által igazul meg az ember, nem csupán a hit által. Mert ahogy lélek nélkül halott a test, tettek nélkül a hit is halott.
  Ez az Isten igéje.
  Jak 2,14-24.26

  VÁLASZOS ZSOLTÁR :
  Válasz: Boldog az az ember, * aki az Úr törvényében leli örömét. (Vö. 1b. vers. - 6. tónus)
  Előénekes: Boldog ember, aki féli az Urat, * aki az Úr törvényében örömét leli.
  Hatalmas lesz ivadéka a földön, * áldott lesz az igazak nemzetsége.
  Hívek: Boldog az az ember, * aki az Úr törvényében leli örömét.
  E: Dicsőség és gazdagság tölti be házát, * igazsága örökre megmarad.
  Az igaz világít, mint fény a sötétségben, * igazságos, jóságos és irgalmas.
  H: Boldog az az ember, * aki az Úr törvényében leli örömét.
  E: Boldog ember, aki irgalmas, † és szívesen ad kölcsön, * aki a törvény szerint intézi minden dolgát.
  Nem tántorodik meg soha, * az igaz emléke örökké megmarad.
  H: Boldog az az ember, * aki az Úr törvényében leli örömét.
  Zsolt 111,1-2.3-4.5-6

  ALLELUJA
  Jézus mondja: † Barátaimnak hívlak titeket, * mert elmondtam nektek mindazt, amit Atyámtól hallottam. Jn 15,15b - 7 b. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
  Krisztus követőjének vállalnia kell az önmegtagadást és a szenvedést.
  Jézus egy alkalommal magához hívta a népet és tanítványait, majd így szólt hozzájuk:
  „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki értem és az evangéliumért elveszíti életét, megmenti azt. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkének kárát vallja? Mit is adhat az ember cserébe a lelkéért?
  Aki e hűtlen és bűnös nemzedék előtt szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.”
  Aztán még hozzáfűzte: „Bizony mondom nektek, a jelenlévők közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják Isten hatalomban eljövő országát.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mk 8,34-9,1

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszthalála által feláldozta magát értünk a mennyei Atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől!
  Lektor: 1. Urunk, te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget: add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Urunk, te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált: add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjeit!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Urunk, te megígérted, hogy örök életre szökellő vízforrást ajándékozol nekünk: áraszd ki Szentlelkedet minden emberre!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Urunk, te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét: add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Urunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket: add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalása!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. Urunk, te kiérdemelted híveid számára a feltámadást és az örök dicsőséget: add, hogy elhunyt testvéreink elnyerjék ígéreteid teljesülését!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár6. évközi hét csütörtök

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  20

  SZENTLECKE Szent Jakab apostol leveléből
  Isten a világ szemében szegényeket választotta ki arra, hogy gazdagokká tegye őket a hitben.
  Testvéreim!
  Ha hisztek dicsőséges Urunkban, Jézus Krisztusban, ne legyetek személyválogatók! Mert ha a testvéri közösségbe belép hozzátok egy aranygyűrűs, fényes öltözetű férfi, meg egy kopott ruhájú szegény is, ugye ti arra figyeltek, aki drága ruhába van öltözve, és azt mondjátok neki: „Foglalj itt kényelmesen helyet!” A szegényhez pedig így szóltok: „Állj csak oda!” vagy pedig: „Ülj ide a zsámolyra, a lábam mellé!” Ugye hogy különbséget tesztek az emberek között, és igazságtalanul ítélkeztek róluk!
  Tudjátok meg tehát, szeretett testvéreim! Isten éppen azokat választotta ki, akik a világ szemében szegények, hogy gazdagokká tegye őket a hitben, és örökösei legyenek annak az országnak, melyet az őt szeretőknek ígért. Ti pedig lenézitek a szegényt. Hát nem a gazdagok nyomnak el titeket erőszakkal, és hurcolnak a törvény elé? Nem ők becsmérlik-e Krisztus fölséges nevét, amelyről keresztényeknek neveznek titeket?
  Ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el, és Krisztus törvénye mint törvényszegőket elmarasztal benneteket. Ha ellenben megtartjátok a Szentírás királyi törvényét: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” – helyesen jártok el.
  Ez az Isten igéje.
  Jak 2,1-9

  VÁLASZOS ZSOLTÁR :
  Válasz: A szegény az Úrhoz kiáltott, * és az Úr meghallgatta őt. (Vö. 7a. vers. - 4. g tónus)
  Előénekes: Minden időben áldom az Urat, * dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
  Lelkem az Úrban dicsekszik, * hallják meg ezt a szelídek és örvendezzenek.
  Hívek: A szegény az Úrhoz kiáltott, * és az Úr meghallgatta őt.
  E: Magasztaljátok az Urat énvelem, * dicsőítsük az ő nevét mindnyájan.
  Kerestem az Urat, és ő meghallgatott engem, * és kiragadott minden rettegésből.
  H: A szegény az Úrhoz kiáltott, * és az Úr meghallgatta őt.
  E: Megvilágosultok, ha az Úrra néztek, * és arcotokat nem éri szégyen.
  Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott, * és minden szorongatásából kiszabadította.
  H: A szegény az Úrhoz kiáltott, * és az Úr meghallgatta őt.
  Zsolt 33,2-3.4-5.6-7

  ALLELUJA
  Uram, a te tanításod lélek és élet: * örök életet adó igéid vannak. Jn 6,63c és 68c – 5. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
  Jézus előre megmondja tanítványainak, hogy messiási küldetése sok szenvedéssel jár.
  Jézus egyszer elment tanítványaival a Fülöp-Cezáreája környékén fekvő falvakba. Útközben megkérdezte őket: „Kinek tartanak engem az emberek?”
  A tanítványok azt felelték: „Egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának.” Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti kinek tartotok engem?” Erre Péter így válaszolt: „Te vagy a Messiás.” Akkor szigorúan lelkükre kötötte, hogy ezt senkinek se mondják el róla.
  Ettől kezdve arra oktatta őket, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie. A vének, a főpapok és az írástudók elvetik és megölik, de harmadnapra föltámad. Erről egészen nyíltan beszélt nekik.
  Péter ekkor félrevonta Jézust, és szemrehányást tett neki. Erre ő hátrafordult, tanítványaira nézett, és így korholta Pétert: „Távozz tőlem, sátán, mert emberi módon gondolkodol és nem Isten tervei szerint!”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mk 8,27-33

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Testvéreim, áldjuk és magasztaljuk Istent, aki testi és lelki adományaival elhalmoz minket!
  Lektor: 1. Hogy mindig hálásak legyünk a teremtés és a megváltás gazdag ajándékaiért, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy készséges lélekkel fogadjuk a Gondviselés minden rendelkezését, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Hogy Isten és a felebarát szeretete irányítsa gondolatainkat, érzéseinket és cselekedeteinket, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Hogy az irigységet és az önzést, a haragot és a gyűlölködést tartsa távol tőlünk, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Hogy a munkásoknak munkát, az éhezőknek kenyeret, a szomorúaknak vigaszt, és minden embernek üdvösséget adjon, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. Hogy elhunyt N. testvérünket [nővérünket], hozzátartozóinkat és jótevőinket fogadja be a szentek boldog társaságába, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Jóságos, mennyei Atyánk! Hittel valljuk, hogy örök szereteteddel te irányítod emberi sorsunkat. Add, hogy életünk minden napján hűségesen szolgáljunk neked. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár6. évközi hét szerda

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  19

  SZENTLECKE Szent Jakab apostol leveléből
  Ne csak hallgassátok, hanem váltsátok is tettekre Isten tanítását!
  Szeretett testvéreim!
  Legyen minden ember készséges a hallgatásra, de meggondolt a beszédben, és fegyelmezett, amikor elragadná az indulat! Haragjában ugyanis nem azt teszi az ember, ami helyes Isten előtt. Ezért vessetek ki magatokból minden tisztátalanságot, és mindenféle gonoszságot! Engedelmeskedjetek szelíd lélekkel Isten bennetek élő tanításának, amely meg tudja menteni lelketeket.
  Ne csak hallgassátok, hanem valósítsátok is meg Isten tanítását, különben önmagatokat csaljátok meg! Aki ugyanis csak hallgatja Isten igéjét, de nem váltja tettekre, ahhoz az emberhez hasonlít, aki megnézi külsejét a tükörben. Magára pillant ugyan, de továbbmegy, és nyomban elfelejti, milyen is volt. Aki azonban figyelmesen tanulmányozza az evangéliumi szabadság tökéletes törvényét, és állhatatosan meg is tartja – nemcsak felületesen hallgatja, hanem szerinte is él –, az boldog lesz tettei által.
  Aki pedig vallásosnak tartja magát, de nem fékezi a nyelvét, az áltatja magát, mert vallásossága hiábavaló. Hiszen Isten, a mi Atyánk szemében ez az igazi, tiszta vallásosság: Meglátogatni nyomorukban az árvákat és az özvegyeket, és tisztának maradni a világtól.
  Ez az Isten igéje.
  Jak 1,19-27

  VÁLASZOS ZSOLTÁR :
  Válasz: Szent hegyeden, Uram, Istenem, * ki az, aki megpihenhet? (1b. vers. 5. g tónus)
  Előénekes: Aki bűn nélkül éli életét, * és helyesen cselekszik.
  Aki igazat gondol szívében, * kinek rágalmat nem beszél szája.
  Hívek: Szent hegyeden, Uram, Istenem, * ki az, aki megpihenhet?
  E: Aki felebarátjának nem tesz rosszat, * aki nem gyalázza embertársát.
  Aki a gonoszt semmibe veszi, * de tiszteli az istenfélőt.
  H: Szent hegyeden, Uram, Istenem, * ki az, aki megpihenhet?
  E: Aki pénzét uzsorára nem adja, * és vesztegetést nem fogad el ártatlan ellen.
  Aki így éli életét, * soha meg nem rendül.
  H: Szent hegyeden, Uram, Istenem, * ki az, aki megpihenhet?
  Zsolt 14,2-3ab.3cd-4ab.5

  ALLELUJA
  Urunk Jézus Krisztus Atyja világosítsa meg lelki szemünket, * hogy megértsük, mily reménységre hívott minket. Vö. Ef 1,17-18 – 7 b. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
  Jézus meggyógyítja a betszaidai vakot.
  Jézus és tanítványai egy alkalommal Betszaidába érkeztek. Ott egy vakot vezettek hozzá, és kérték, hogy érintse meg. Ő kézen fogva kivezette a vakot a faluból. Aztán nyállal megnedvesítette szemét, rátette kezét, és megkérdezte: „Látsz-e valamit?”
  Az fölnézett, és így szólt: „Látom az embereket. Olyanok, mintha a fák járkálnának.” Erre ismét rátette kezét a vak szemére. Most már tisztán kezdett látni, és úgy meggyógyult, hogy élesen látott mindent.
  Ezután hazaküldte, és meghagyta neki: „Erről senkinek se beszélj a faluban!”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mk 8,22-26

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy segítse és oltalmazza Egyházát, amelyért szent Fia életét áldozta!
  Lektor: 1. Krisztus Egyházának egységéért, békéjéért és szüntelen növekedéséért, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Az Egyház pásztoraiért: a Szentatyáért, a püspökökért és papokért, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. A hívek közösségéért: a családokért, a szülőkért és a gyermekekért, az öregekért és a betegekért, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. A hűségesekért, hogy a jó úton maradjanak, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. A bűnösökért, hogy bűnbánatot tartsanak és megtérjenek, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. Elhunyt N. testvérünkért [nővérünkért], hogy Jézus kegyelméből a földi élet után Isten örök országába eljusson, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Üdvözítő Istenünk, add, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk és így hiteles tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár6. évközi hét kedd

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  18

  SZENTLECKE Szent Jakab apostol leveléből
  A bűn forrása nem Isten, hanem a mi rendetlen kívánságaink.
  Testvéreim! Boldog, aki állja a megpróbáltatást: hűségének jutalmául elnyeri az örök élet koronáját, amelyet Isten megígért azoknak, akik szeretik őt.
  Ne mondja senki, ha próbára teszi a kísértés, hogy Isten viszi kísértésbe! Isten ugyanis felette áll minden gonosz kísértésnek, és ő maga sem kísért meg senkit. Kísértésbe úgy esik az ember, hogy saját érzékies természete ingerli és csábítja a rosszra. Ha pedig a rossz kívánság megfogant, bűnt szül. A bűn pedig, ha kifejlődik, halált okoz.
  Ne essetek tehát tévedésbe, szeretett testvéreim! Amit a világosság Atyja ad nekünk az égből, az mind jó és tökéletes. Őbenne nincs változás, még árnyéka sincs nála a változandóságnak. Örök elhatározásával ő adott nekünk életet az igazság igéje által, hogy valamiképpen mi legyünk az elsők az egész teremtésben.
  Ez az Isten igéje.
  Jak 1,12-18

  VÁLASZOS ZSOLTÁR :
  Válasz: Boldog az az ember, * akit te tanítasz, Uram. (12a. vers. - 2. tónus)
  Előénekes: Boldog az az ember, *akit te tanítasz, Uram,
  akit törvényedre oktatsz, * hogy nehéz napjaiban enyhülést találjon.
  Hívek: Boldog az az ember, * akit te tanítasz, Uram.
  E: Mert az Úr nem taszítja el népét, * nem hagyja el örökségét.
  Mert igazságos lesz az ítélet, * és azt követi minden igaz szívű.
  H: Boldog az az ember, * akit te tanítasz, Uram.
  E: Ha azt mondtam: „Meginogtak lábaim!”, * irgalmasságod, Uram, fenntartott engem.
  Ha aggodalommal telik meg szívem, * vigasztalásod felüdíti lelkemet.
  H: Boldog az az ember, * akit te tanítasz, Uram.
  Zsolt 93,12-13a.14-15.18-19

  ALLELUJA
  Aki szeret engem, megfogadja szavamat. * Atyám is szeretni fogja, és hozzá költözünk. Jn 14,23 8 G. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
  Jézus emlékezteti tanítványait, hogy csodákkal igazolta isteni küldetését.
  A tanítványok egy alkalommal áthajóztak a Genezáreti-tavon. Elfelejtettek kenyeret vinni magukkal, és csak egy kenyerük volt a bárkában. Jézus a lelkükre kötötte: „Vigyázzatok! Óvakodjatok a farizeusok és Heródes kovászától!”
  Ők egymásközt arról beszélgettek, hogy nem hoztak magukkal kenyeret. Jézus észrevette, és így szólt: „Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Még most sem értitek, és nem fogjátok föl? Még mindig érzéketlen a szívetek? Van szemetek, és nem láttok? Van fületek, és nem hallotok? Nem emlékeztek arra, hogy amikor öt kenyeret megtörtem ötezer embernek, hány tele kosár maradékot szedtetek össze?” Azt válaszolták: „Tizenkettőt.”
  „És amikor hetet törtem meg négyezer embernek, hány tele kosár maradékot szedtetek össze?” Azt felelték: „Hetet.”
  Erre újra megjegyezte: „Hogyan lehet, hogy még mindig nem értitek?”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mk 8,14-21

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Imádkozzunk, testvéreim, a mindenható Istenhez, aki elküldte Fiát a világba, hogy kereszthalála és feltámadása által megváltson minket!
  Lektor: 1. Hogy szüntelenül magasztaljunk téged, Urunk, a keresztségben kapott kegyelmekért!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy parancsaid hűséges megtartásával mutassuk meg irántad gyermeki ragaszkodásunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Hogy Krisztus példája szerint áldozatos szeretettel viseltessünk rászoruló embertársaink iránt!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Hogy emberi gyengeségeinkben és megpróbáltatásainkban te légy erősségünk és reménységünk!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Hogy jócselekedeteink láttán dicsőítsék az emberek a te szent nevedet!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. Hogy ne feledkezzél meg elhunyt N. testvérünkről [nővérünkről], aki már elköltözött ebből a világból!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Mindenható, örök Isten! Te azért küldted el hozzánk szent Fiadat, hogy a világ világossága legyen. Add, hogy az ő tanításának fényében járjunk, és így biztosan elérkezzünk az örök világosság országába őáltala. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár6. évközi hét hétfő

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  17

  SZENTLECKE Szent Jakab apostol leveléből
  A hit próbájának gyümölcse az állhatatosság, amely a tökéletességre vezet.
  Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája – üdvözletét küldi a szórványban élő tizenkét törzsnek.
  Testvéreim, tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatás ér benneteket! Jól tudjátok, hogy hitetek próbatétele állhatatosságot eredményez. Állhatatosságtok pedig tegye tökéletessé tetteiteket, hogy tökéletesek és feddhetetlenek legyetek, és így semmilyen tekintetben ne essetek kifogás alá!
  Ha pedig valaki közületek bölcsességre szorul, kérje Istentől, aki mindenkinek bőven ad, anélkül hogy szemére vetné, – és meg is kapja, csak bizalommal kérje, és csöppet se kételkedjék! Aki ugyanis kételkedik, hasonlít a tenger hullámaihoz, melyeket a szél ide-oda sodor. Ne gondolja az ilyen ember, hogy valamit is kap az Úrtól, hiszen a lelkében megosztott ember nem tart ki semmiben sem.
  A szegény sorsú testvérnek dicsőségben lesz része, a gazdagnak ellenben megaláztatásban, mert elmúlik gazdagsága, mint a mező virága. Fölkel ugyanis a nap, és perzselő hevével elszárítja a virágot: szirma lehull, és színpompája odavész. Így enyészik el majd a gazdagnak minden vállalkozása is.
  Ez az Isten igéje.
  Jak 1,1-11

  VÁLASZOS ZSOLTÁR :
  Válasz: Uram, légy hozzám irgalmas, * éltess engem! (77a. vers. - 4. g tónus)
  Előénekes: Tévelyegtem, mielőtt megaláztak engem, * de most már megtartom igédet.
  Hívek: Uram, légy hozzám irgalmas, * éltess engem!
  E: Jó vagy és jóságosak tetteid, * igazságaidra oktass engem.
  H: Uram, légy hozzám irgalmas, * éltess engem!
  E: Jó nekem, hogy megaláztak engem, * hogy megtanuljam, amit rendelsz.
  H: Uram, légy hozzám irgalmas, * éltess engem!
  E: Drágább nekem ajkad törvénye, * sok ezer aranynál, ezüstnél.
  H: Uram, légy hozzám irgalmas, * éltess engem!
  E: Tudom, Uram, hogy jogosan ítélsz meg engem, * igazad volt, hogy megaláztál.
  H: Uram, légy hozzám irgalmas, * éltess engem!
  E: Vigasztalásomra legyen irgalmad, * amint szolgádnak megígérted.
  H: Uram, légy hozzám irgalmas, * éltess engem!
  Zsolt 118,67.68.71.72.75.76

  ALLELUJA
  Jézus mondja: † „Én vagyok az út, az igazság és az élet. * Senki sem jut Atyámhoz, csak általam.” Jn 14,6 – 4. g tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
  Jézustól égi jelet vártak kortársai, pedig ő maga volt az égi jel.
  Egy alkalommal farizeusok mentek Jézushoz, és vitatkozni kezdtek vele. Égi jelet kértek tőle, mert próbára akarták tenni.
  Ő lelke mélyéből felsóhajtott, és így szólt: „Miért akar jelet ez a nemzedék? Bizony mondom nektek: ez a nemzedék nem kap semmiféle jelet.”
  Ezzel otthagyta őket. Ismét hajóba szállt, és átkelt a Galileai-tó túlsó partjára.
  Ezek az evangélium igéi.
  Mk 8,11-13

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Kérjük, testvéreim, mennyei Atyánkat, hogy minden munkánkat az ő dicsőségére végezzük!
  Lektor: 1. Add, Urunk, hogy az anyagi világ javait a magunk és embertársaink földi boldogulására és örök üdvösségére használjuk!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Add, hogy mindennapi munkánkban felismerjük szent akaratodat, és azt készségesen teljesítsük!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Add, hogy munkatársainkkal jó együttműködésre törekedjünk, és így kölcsönösen elősegítsük a közösség javát!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Add meg nekünk a Szentlélek által a szelídséget, a jószívűséget és a türelmet!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Add, hogy a mai napot bűn nélkül töltsük el, hogy majd este örvendezve köszönhessük meg jóságodat!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. Add meg elhunyt N. testvérünknek [nővérünknek] bűnei bocsánatát, hogy irgalmadból a szentek közösségébe juthasson!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Kérünk, Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzük! Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptárÉvközi 6. vasárnap

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  16

  Kezdőének:
  Te légy oltalmazó kősziklám és megerősített házam, hogy megszabadíts engem! Erősségem és menedékem valóban te vagy, neved miatt vezess és irányíts engem! (Zsolt 30,3-4)

  Könyörgés:
  Istenünk, tanításodból tudjuk, hogy az őszinte és tiszta szívekben akarsz élni. Kérünk, alakíts át minket kegyelmeddel, hogy méltó hajlékod legyünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

  OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből
  Isten senkinek sem adott parancsot a rosszra.
  Isten adta az embernek parancsait és törvényeit. Módodban áll, hogy megtartsd a parancsokat, hogy hűséges légy, megvan a hatalmad. Isten vizet és tüzet helyezett eléd: amire vágyol az után nyújtsd a kezed. Az ember előtt ott az élet és a halál, megadatik neki, amit választ magának.
  Mert igen gazdag az Isten bölcsessége, erős a hatalma, s mindig lát mindent. Szeme azokon van, akik őt tisztelik, ismeri az ember minden egyes tettét. Senkinek sem adott parancsot a rosszra, sem pedig engedélyt arra, hogy vétkezzék.
  Ez az Isten igéje.
  Sir 15,15-20

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Boldogok, akik Isten útján járnak, * és törvényét követik. 4g. tónus.
  Előénekes: Boldogok, akiknek útja szeplőtlen, * akik az Úr törvényét követik.
  Boldogok, akik rendelését megtartják, * őt keresik teljes szívvel.
  Hívek: Boldogok, akik Isten útján járnak, * és törvényét követik.
  E: Azt parancsoltad, * hogy hűségesen megtartsuk törvényedet.
  Bárcsak arra vezetnének útjaim, * hogy megtartsam, amit parancsoltál.
  H: Boldogok, akik Isten útján járnak, * és törvényét követik.
  E: Tégy jót szolgáddal és élni fogok, * tanításodat megtartom.
  Nyisd meg szememet, hogy meglássam * törvényeid csodáit.
  H: Boldogok, akik Isten útján járnak, * és törvényét követik.
  E: Uram, igaz utadra taníts meg engem, * törvényedet mindig megtartom.
  Adj belátást, hogy törvényedet, megtartsam, * és követem egész szívemmel.
  H: Boldogok, akik Isten útján járnak, * és törvényét követik.
  Zsolt 118,1-2.4-5.17-18.33-34

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
  Isten a bölcsességet öröktől fogva megdicsőülésünkre rendelte.
  Testvéreim!
  Mi bölcsességet hirdetünk, de csak a tökéleteseknek. Nem e világnak és pusztulásra ítélt fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titokzatos, elrejtett bölcsességét, amelyet Isten öröktől fogva a mi megdicsőülésünkre rendelt.
  A világ fejedelmei közül ezt senki sem értette meg, mert ha megértették volna, nem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát. Így érvényre jut az Írás szava:
  Szem nem látta,
  fül nem hallotta,
  emberi szív fel nem fogta,
  amit Isten azoknak készített,
  akik szeretik őt.
  Nekünk azonban Szentlelke által kinyilatkoztatta ezt Isten, mert a Lélek mindent ismer, még Isten mélységeit is.
  Ez az Isten igéje.
  1Kor 2,6-10

  ALLELUJA
  Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Istene, * mert feltártad a kicsinyeknek országod titkait. Vö. Mt 11,25 – 8 G. tónus.

  Hosszabb forma:
  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Jézus tökéletessé teszi az Ószövetség tanításait és parancsait.
  Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
  Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.
  És mondom nektek: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába.
  Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: „Te esztelen!”, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: „Te istentelen!”, méltó a kárhozat tüzére.
  Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted.
  Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed, minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson.
  És ezt is mondták: Aki elküldi feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elküldi feleségét – kivéve hűtlenség esetét –, okot ad neki a házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést követ el.
  Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták: Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet! Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa! De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek „igen, igen, nem, nem”; ami ennél több, az a gonosztól van.
  Ezek az evangélium igéi.

  Vagy rövidebb forma:
  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Jézus tökéletessé teszi az Ószövetség tanításait és parancsait.
  Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
  Mondom nektek: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába.
  Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
  Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele.
  Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták: Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet! Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Legyen a ti beszédetek „igen, igen, nem, nem”; ami ennél több, az a gonosztól van.
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 5,17-37 rövidebb: Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Testvéreim! Krisztus Urunk, azért jött el, hogy a szeretet parancsa által tökéletessé tegye az ószövetségi törvényt. Kérjük mennyei Atyánkat, hogy kegyelmével mindenben teljesítsük szent Fia akaratát!
  Lektor: 1. Hogy az Egyház pásztorai elől járjanak az isteni törvények megtartásában!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy az isteni törvények megtartása által a világban rend és békesség uralkodjék!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  3. Hogy ifjúságunk is megértse: rend és törvények nélkül nem lehet emberhez méltó életet élni!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  4. Hogy egyházközségünkben mindig a szeretet és megbocsátás evangéliumi törvénye uralkodjék!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  5. Hogy örök élettel jutalmazd mindazokat, akik ebben az életben parancsaid útján jártak!
  Hívek: Kérünk téged . . .
  Pap: Urunk, Istenünk! Egyszülött Fiad példát adott szent akaratod tökéletes teljesítésére. Add kegyelmedet, hogy az ő nyomában járva elnyerjük az örök életet. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Felajánló könyörgés:
  Kérünk, Istenünk, hogy ez az áldozati adomány tisztítson meg és újítson meg minket. Legyen örök jutalom forrása azoknak, akik teljesítik szent akaratodat. Krisztus, a mi Urunk által.

   

  Áldozási ének:
  Ettek és jóllaktak bőségesen. Kívánságukat betöltötte az Úr; és nem csalatkoztak vágyaikban. (Zsolt 77,29-30)
  vagy
  Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. (Jn 3,16)

  Áldozás utáni könyörgés:
  Mennyei kenyérrel örvendeztettél meg minket, Istenünk. Add, hogy mindig olyan eledelre vágyakozzunk, amely az igaz életet táplálja bennünk. Krisztus, a mi Urunk által.

   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár5. évközi hét szombat

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  15

  OLVASMÁNY a Királyok első könyvéből
  A politikai szakadást vallási elkülönülés követi:
  az új király az elszakadt országban aranyborjakat készíttet.

  Amikor Jeroboám, a két részre szakadt ország északi részének királya látta, hogy a nép továbbra is a jeruzsálemi templomba jár, azt gondolta magában:
  „Ha ez a nép feljár Jeruzsálembe, az Úr templomába, hogy ott áldozatot mutasson be, még visszaszáll a királyság Dávid házára. E nép szíve könnyen ura, Roboám, Júda királya felé fordul, és akkor engem megölnek, ők pedig visszatérnek Roboámhoz, Júda királyához.” Elhatározta tehát, hogy két aranyborjút készíttet. A népnek azt mondta: „Nehéz nektek fölmenni Jeruzsálembe. Nézd, Izrael, itt van a te Istened, aki kihozott téged Egyiptom földjéről!” Az egyik aranyborjút Bételben állíttatta fel, a másikat pedig Dánban. A dolog bűnné fajult, mert a nép egész Dánig (az ország északi határáig) az egyiket vagy a másikat imádta.
  A magaslatokon szentélyeket épített. Papokat rendelt a köznépből, akik nem voltak Lévi törzséből valók.
  A nyolcadik hónap tizenötödik napján ünnepet rendezett, mely hasonló volt ahhoz, amelyet Júdában szoktak tartani. Sőt Bételben azt is megtette, hogy maga is felment az oltárhoz, hogy áldozatot mutasson be az aranyborjaknak, amelyeket ő készíttetett. Aztán Bételben beiktatta az általa létesített magaslatok szentélyeinek papjait is.
  Jeroboám (bár prófétai figyelmeztetést is kapott), nem tért meg gonosz útjáról, sőt továbbra is a köznépből rendelt papokat a magaslati szentélyek szolgálatára. Akinek csak eszébe jutott, felavattatta magát, és pap lehetett a magaslatokon.
  Ez volt az oka, hogy Jeroboám családja büntetést vont magára. Megsemmisült, és eltűnt a föld színéről.
  Ez az Isten igéje.
  1Kir 12,26-32;13,33-34

  VÁLASZOS ZSOLTÁR :
  Válasz: Emlékezzél meg, Uram, rólunk, * hiszen népedhez te jóságos vagy. (4a. vers. - 2. tónus)
  Előénekes: Vétkeztünk, amint atyáink is vétkeztek, * igaztalanul cselekedtünk, gonoszat tettünk.
  Atyáink Egyiptom földjén * nem értették meg csodáidat.
  Hívek: Emlékezzél meg, Uram, rólunk, * hiszen népedhez te jóságos vagy.
  E: Hóreb hegyénél aranyborjút öntöttek, * és leborultak a faragott bálvány előtt.
  Fölcserélték a dicsőséges Istent * a füvet legelő borjú képével.
  H: Emlékezzél meg, Uram, rólunk, * hiszen népedhez te jóságos vagy.
  E: Elfeledték Istent, ki megmentette őket, * aki nagy jeleket művelt Egyiptomban,
  Kám földjén csodákat, * félelmetes dolgokat a Vörös-tengeren.
  H: Emlékezzél meg, Uram, rólunk, * hiszen népedhez te jóságos vagy.
  Zsolt 105,6-7a.19-20.21-22

  ALLELUJA
  Nemcsak kenyérrel él az ember, * hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való. Mt 4,4b – 2. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
  Jézus másodszor is megszaporítja a kenyeret.
  Egy alkalommal ismét nagy tömeg vette körül Jézust. Mivel nem volt mit enniük, odahívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: „Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Ha pedig étlen bocsátom haza őket, kimerülnek az úton, hiszen többen közülük messziről jöttek.”
  Tanítványai így feleltek: „Honnan vehetnénk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy mind jóllakjanak?”
  Jézus ekkor megkérdezte tőlük: „Hány kenyeretek van?” Azt felelték: „Hét.” Akkor meghagyta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Majd fogta a hét kenyeret, hálát adott, megtörte és odaadta tanítványainak, hogy osszák szét. Szét is osztották a nép között. Volt néhány kisebb haluk is. Azokat is megáldotta és meghagyta, hogy osszák szét.
  Ettek, és jól is laktak. Aztán felszedték a maradékot: hét kosár telt meg vele. Mintegy négyezren voltak. Azután elbocsátotta őket. Maga pedig tanítványaival hajóba szállt, és Dalmanuta környékére ment.
  Ezek az evangélium igéi.
  Mk 8,1-10

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Esedezve kérjük, kedves testvéreim, a mindenható Istent, hogy az Egyház édesanyjának, a Boldogságos Szűz Máriának közbenjárására mutassa meg továbbra is atyai jóságának és isteni hatalmának csodajeleit az Egyházban!
  Lektor: 1. Katolikus Egyházunk megőrzéséért és küldetésének zavartalan teljesítéséért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Szentatyánkért N. pápáért, N. megyés főpásztorunkért, valamennyi püspökért és papért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Papi hivatásokért és lelkipásztoraink eredményes munkájáért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. A szüzekért, az özvegyekért, az árvákért, az elhagyottakért és a bűnbánókért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. A szárazföldi, a tengeri és a légi úton lévőkért, a bányákban vagy más veszélyes munkahelyeken dolgozó embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. E világból elköltözött N. testvérünkért [nővérünkért] és minden tisztuló lélekért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Urunk, Istenünk, te jól tudod, hogy korunkban mennyi megpróbáltatás éri, és mennyi veszedelem fenyegeti az emberiség életét. Teljesítsd hozzád forduló híveid kívánságát, és hallgasd meg kéréseinket, melyeket a Boldogságos Szűz Mária anyai pártfogását is remélve eléd terjesztünk. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  14

  Szent Cirill szerzetes és Szent Me­tód püspök, Európa társvédőszentjei

  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
  Isten üdvösségre szóló hívása minden néphez szól.
  Pál apostolnak a pizídiai Antiochiában mondott beszéde féltékennyé tette a zsidókat. Ezért Pál és Barnabás bátran megfeleltek nekik:
  „Először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét. De mivel ti visszautasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, most a pogányokhoz fordulunk. Ezt a parancsot adta nekünk az Úr:
  A pogányok világosságává rendeltelek téged, hogy üdvösségük légy egészen a föld végső határáig.
  ”A pogányok ennek hallatára örvendezve magasztalták az Úr tanítását. Hittek is mindazok, akik az örök életre voltak rendelve. Az Úr igéje így az egész környéken elterjedt.
  Ez az isten igéje.
  ApCsel 13,46-49

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az evangéliumot! (Mk 16,15 - 4. a tónus)
  Vagy: Alleluja. 4. szám.
  Előénekes: Dicsérjétek az Urat, minden népek, * magasztaljátok öt, minden nemzetek.
  Hívek: Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az evangéliumot!
  Vagy: Alleluja.
  E: Mert erős rajtunk az ő irgalma, * és az Úr hűsége örökké megmarad.
  H: Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az evangéliumot!
  Vagy: Alleluja.
  Zsolt 116,1.2

  ALLELUJA
  Az Úr elküldött engem, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek, * és a bűn rabjainak szabad életet hirdessek. Lk 4,18 – 7 b. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Az aratnivaló sok, a munkás pedig kevés.
  Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott.
  Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.
  Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek.
  Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: »Békesség e háznak!« Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra.
  Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: »Elérkezett hozzátok az Isten országa!«”
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 10,1-9

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  32. A PÁPÁKRÓL VAGY LELKIPÁSZTOROKRÓL
  Pap: Kérjük, testvéreim, Krisztus Urunkat, a jó Pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket!
  Lektor: 1. Urunk, te vagy a pásztorok fejedelme: ne hagyd Egyházadat szent és kiváló lelkipásztorok nélkül!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Aki nyájadat Péterre és utódaira bíztad, add, hogy N. pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse!
  3. Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt!
  4. Aki ismered tieidet, ne engedd, hogy egy is elvesszen azok közül, akikért véredet ontottad!
  5. Aki válladra veszed a gyengét, és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged!
  (6. Aki életedet adtad juhaidért, öleld szent Szívedre N.-t és többi elhunyt testvérünket!)
  Pap: Urunk, Jézus Krisztus, hallgasd meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával, a pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek engedelmességével! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
  Hívek: Ámen.

  vagy
  34. A HITHIRDETŐKRŐL
  Pap: Kérjük, testvéreim, a mindenható Atyaistent, hogy hallgassa meg könyörgésünket a hit terjedéséért!
  Lektor: 1. Tedd láthatóvá Egyházadat minden ember előtt, mint a hegyen épült várost!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Szüntesd meg a népek között a káros megkülönböztetést és széthúzást az evangélium örömhíre által!
  3. Úgy tölts el minket a hit örömével, hogy megoszthassuk azt embertársainkkal is!
  4. Küldj munkásokat aratásodba: támassz hivatásokat az evangélium hirdetésére!
  5. (Szent N. érdemeiért és közbenjárására) adj erőt a hithirdetőknek, hogy lelkesedésük és jó példájuk állandó maradjon!
  6. Add, hogy imádsággal és jótékonysággal valamennyien szívünkön viseljük a missziók ügyét!
  Pap: Mindenható, örök Isten! Engedd, hogy minden ember megtapasztalja irgalmadat, és eljusson igazságod fényére! A tőled tanult szeretetben teremtsük meg a békét, és jussunk el mindnyájan az örök életre! Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár5. évközi hét csütörtök

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  13

  OLVASMÁNY a Királyok első könyvéből
  Salamon öregkorára bálványimádásba süllyed; büntetésül a fia elveszíti az ország nagyobbik részét.
  Amikor Salamon király megöregedett, pogány származású feleségei idegen istenek szolgálatára csábították. Nem ragaszkodott már olyan tántoríthatatlanul az Úrhoz, az ő Istenéhez, mint atyja, Dávid, hanem Astóretet tisztelte, a szidoniak istennőjét, meg Milkómot, az ammoniták bálványát. Ezzel Salamon olyat tett, ami nem tetszett az Úrnak, nem követte olyan állhatatosan az Urat, mint atyja, Dávid.
  Ekkoriban épített Salamon szentélyt Kámosnak, a moábiták bálványának a Jeruzsálemmel szemben fekvő hegyen; aztán meg Mólóknak, az ammoniták bálványának. Így tett a kedvére többi pogány származású feleségének is, akik a maguk istenének gyújtottak tömjént, és mutattak be áldozatot.
  Az Úr megharagudott Salamonra, mivel szíve elfordult Urától, Izrael Istenétől. Az Úr kétszer is megjelent neki, és megparancsolta, hogy ne kövessen idegen isteneket, de ő mégse tartotta meg, amit az Úr parancsolt neki.
  Ezért az Úr kijelentette Salamonnak: „Mivel ezt tetted, és nem tartottad meg szövetségemet meg a neked adott parancsaimat, elveszem tőled királyságodat, és egy alattvalódnak adom. Atyádra, Dávidra való tekintettel nem teszem meg ezt a te napjaidban, hanem fiad kezéből veszem majd el. De nem veszem el az egész királyságot; egy törzset meghagyok fiadnak, tekintettel szolgámnak, Dávidnak érdemeire meg Jeruzsálem miatt, melyet lakóhelyül választottam.
  Ez az Isten igéje.
  1Kir 11,4-13

  VÁLASZOS ZSOLTÁR :
  Válasz: Emlékezzél meg, Uram, rólunk, * hiszen népedhez te jóságos vagy. (4a. vers. - 2. tónus)
  Előénekes: Boldog, aki a törvényt megtartja, * akinek tettei mindenkor igazak.
  Emlékezzél meg, Uram, mirólunk, * látogass meg minket üdvösségeddel.
  Hívek: Emlékezzél meg, Uram, rólunk, * hiszen népedhez te jóságos vagy.
  E: Atyáink a pogányok közé vegyültek, * és cselekedeteiket eltanulták.
  Bálványaiknak szolgáltak, * ez lett a vesztük.
  H: Emlékezzél meg, Uram, rólunk, * hiszen népedhez te jóságos vagy.
  E: Fiaikat, lányaikat áldozatul adták, * a démonoknak.
  Ezért az Úr haragra lobbant népe ellen, * és megutálta örökségét.
  H: Emlékezzél meg, Uram, rólunk, * hiszen népedhez te jóságos vagy.
  Zsolt 105,3-4.35-36.37 és 40

  ALLELUJA
  Fogadjátok tanulékony lélekkel a belétek oltott tanítást, * amely megmentheti telketeket. Jak 1,21bc – 8 G. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
  Jézus tanítása elsősorban a választott népnek szólt, de a hívő pogányok is részesültek benne.
  Jézus egyszer Tírusz és Szidon vidékére vonult vissza. Itt betért egy házba, és bár rejtve akart maradni, jelenléte mégsem maradhatott titokban.
  Egy asszony, akinek leányát tisztátalan lélek szállta meg, tudomást szerzett róla, odasietett hozzá, és a lábához borult. Az asszony szír–föníciai származású pogány volt. Azt kérte tőle, hogy űzze ki leányából a gonosz lelket.
  Jézus először elutasította: „Hadd lakjanak jól előbb a gyermekek; mert nem helyes, ha elveszik a gyermekek kenyerét, és a kiskutyáknak vetik!” De az asszony így folytatta: „Igaz, Uram, de az asztal alatt a kiskutyák is esznek abból, amit a gyermekek elmorzsálnak.” Jézus azt válaszolta: „Szavad jutalmaként menj! A gonosz lélek elhagyta leányodat.”
  Amikor hazaért, leányát az ágyon fekve találta. Már elhagyta a gonosz lélek.
  Ezek az evangélium igéi.
  Mk 7,24-30

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Kérjük, testvéreim, bízó lélekkel az Atyaisten irgalmát magunknak, valamint távol lévő és gondokkal küzdő testvéreinknek!
  Lektor: 1. Hogy a keresztényeket megerősítse hitük állhatatosságában és egységében, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy minden népnek megadja a szeretetben és az igazságban gyökerező békét és igaz egyetértést, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Hogy ébresszen papi és szerzetesi hivatásokat a lelkekben, és küldjön sok munkást szőlőjébe, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Hogy ifjúságunk megőrizze a tisztaság erényét, a családok pedig békében és egyetértésben éljenek, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Hogy mindnyájunkat, akik ebben a közös áldozatbemutatásban részt veszünk, és távol lévő testvéreinket is elvezessen országába, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. Hogy elhunyt N. testvérünket [nővérünket] viszontláthassuk a boldog feltámadás dicsőségében, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Urunk, tekints megengesztelődve hozzád könyörgő népedre, amely nélküled nem maradhat meg, és ezért irgalmadban bizakodik! Állj mellette bőkezű jóságoddal, és úgy engedd boldogulni itt a földön, hogy elnyerje az örök életet. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár5. évközi hét szerda

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  12

  OLVASMÁNY a Királyok első könyvéből
  Sába királynője megcsodálja Salamon király bölcsességét.
  Amikor Sába királynőjéhez eljutott Salamon híre az Úr nevével kapcsolatban, eljött hozzá, hogy találós kérdésekkel próbára tegye. Hatalmas kísérettel, fűszereket, drágaköveket és töméntelen aranyat szállító tevékkel érkezett Jeruzsálembe.
  Meglátogatta Salamont, és megtárgyalt vele mindent, ami csak érdekelte. Salamon meg is felelt minden kérdésére; nem volt olyan dolog, amely ismeretlen lett volna a király előtt, és amelyre ne tudott volna választ adni.
  Sába királynője megcsodálta Salamon nagy bölcsességét; a házat, amelyet épített, az asztalára felszolgált ételeket, tisztviselőinek lakásait, cselédségének elhelyezését és ruházatát, pohárnokait, végül azokat az egészen elégő áldozatokat, amelyeket az Úr házában bemutatni szokott: és a lélegzete is elállt.
  Meg is mondta a királynak: „Igaz a hír, amelyet országomban dolgaidról és bölcsességedről hallottam. Nem akartam hinni a híreknek, míg el nem jöttem, és saját szememmel meg nem győződtem, hogy még a felét se mondták el nekem. Hiszen bölcsességed és gazdagságod felülmúlja a híreket, amelyeket hallottam. Boldogok alattvalóid, és boldogok szolgáid, akik állandóan előtted állnak, és hallják bölcsességedet. Áldott legyen az Úr, a te Istened, ki kegyelmével Izrael trónjára ültetett! Mivel mindörökre szereti az Úr Izraelt, azért tett téged királlyá, hogy jogot és igazságot szolgáltass.”
  Végezetül százhúsz talentum aranyat, rengeteg illatszert meg drágakövet adott ajándékba a királynak. Soha többé nem hoztak annyi fűszert, mint amennyit Sába királynője adott Salamon királynak.
  Ez az Isten igéje.
  1Kir 10,1-10

  VÁLASZOS ZSOLTÁR :
  Válasz: Az igazak ajka * bölcsességet szól. (30a. vers. - 4. g tónus)
  Előénekes: Bízd sorsodat az Úrra, benne remélj, * és ő gondoskodik rólad.
  Igazságodat napfényre hozza, * mint a déli nap, úgy ragyog igazad.
  Hívek: Az igazak ajka * bölcsességet szól.
  E: Bölcsességet szól az igaz ajka, * és nyelve az igazságot hirdeti.
  Isten törvénye él a szívében, * nem is ingadoznak soha léptei.
  H: Az igazak ajka * bölcsességet szól.
  E: Az Úrtól van az igazak üdvössége, * ő oltalmazza őket a szorongatás idején.
  Segítőjük és szabadítójuk az Úr, † megmenti a bűnösöktől és üdvözíti őket, * mivel őbenne bíztak.
  H: Az igazak ajka * bölcsességet szól.
  Zsolt 36,5-6.30-31.39-40

  ALLELUJA
  Uram, a te szavad igazság. * Tégy szentté minket igazságod által! Jn 17,17b és a – 4 g. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
  Az a rossz teszi tisztátalanná az embert, ami belülről, a szívéből származik.
  Jézus egy alkalommal ismét magához hívta a népet, és így tanította őket:
  „Hallgassatok rám mindnyájan, és jól értsétek meg! Nem az szennyezi be az embert, ami kívülről jut az emberbe; hanem ami az emberből származik, az szennyezi be őt.”
  Amikor Jézus a népsokaság elől bement a házba, tanítványai megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme. Ezt felelte: „Hát még ti sem értitek? Nem tudjátok, hogy amit megeszik az ember, az nem szennyezheti be, mert nem a szívébe jut, hanem a gyomrába, és a félreeső helyre kerül?” Ezzel tisztának mondott minden ételt.
  Aztán így folytatta: „Ami az emberből ered, az teszi tisztátalanná az embert. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik, és ez teszi tisztátalanná az embert.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mk 7,14-23

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Kérjük, testvéreim, teljes szívünkből a mindenható Atyaistent, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére jusson!
  Lektor: 1. Hogy kegyelmével gazdagítsa és állandóan vezesse az Anyaszentegyházat, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy Egyházában kegyelmi ajándékaival elárassza a püspököket, a papokat és a szerzeteseket, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Hogy elvezesse az Anyaszentegyházba mindazokat, akik még nem hisznek Krisztusban, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Hogy vezérelje az államférfiakat a népek jogainak védelmében és boldogulásuk munkálásában, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Hogy minket szeretetének igaz tanúivá tegyen az emberek előtt, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. Hogy N. testvérünknek [nővérünknek], akiért a szentmisét bemutatjuk, adja meg az örök világosságot és boldogító istenlátást, kérjük Urunkat!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Urunk, Istenünk! Jusson el könyörgésünk felséges trónod elé! Ne legyen eredménytelen, hanem nyerjen meghallgatást! Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  IGE naptár5. évközi hét kedd

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  11

  OLVASMÁNY a Királyok első könyvéből
  Salamon király imája a jeruzsálemi templom szentelésekor.
  Miután a frigyszekrényt átvitték az új templomba, Salamon király Izrael egész gyülekezete előtt odalépett az Úr oltára elé. Kezét kitárta az ég felé, és így imádkozott:
  „Uram, Izrael Istene! Nincs hozzád hasonló Isten sem fenn az égben, sem lenn a földön. Te megtartod szövetségedet és irgalmasságodat szolgáid iránt, akik őszinte szívvel járnak előtted.
  De hát valóban lehetséges-e, hogy az Isten itt lakozzék a földön? Hiszen a menny és az egek egei sem képesek téged befogadni. Mennyivel kevésbé fogadhat be ez a ház, amelyet én építettem.
  Tekints mégis szolgád imájára és könyörgésére, Uram Istenem! Hallgasd meg a dicsérő és kérő imát, amelyet szolgád ma eléd terjeszt! Legyen szemed éjjel és nappal nyitva e ház felett; e hely felett, amelyről kijelentetted: Ott lesz az én lakásom! Hallgasd meg az imádságot, amelyet szolgád e helyen hozzád intéz, és hallgasd meg szolgádnak és választott népednek könyörgését, bármiért is imádkoznak majd ezen a helyen! Halld meg égi lakóhelyedről; és ha meghallod, légy irgalmas!”
  Ez az Isten igéje.
  1Kir 8,22-23.27-30

  VÁLASZOS ZSOLTÁR :
  Válasz: Mily kedves a te hajlékod, * Seregek Ura, Istene. (2. vers. - 5. tónus)
  Előénekes: Szívem és testem * örvendezik az élő Istenben.
  Még a veréb is otthont talál magának, * és a gerle fészket, ahová fiait helyezze.
  Hívek: Mily kedves a te hajlékod, * Seregek Ura, Istene.
  E: Boldogok, akik a te házadban laknak, * örökkön-örökké dicsérnek téged.
  Istenünk, oltalmazónk, nézz reánk, * tekints a te fölkented arcára.
  H: Mily kedves a te hajlékod, * Seregek Ura, Istene.
  E: Jobb egy nap a te házadban, * mint ezer nap máshol.
  Inkább álljak az Úr házának küszöbén, * minthogy a bűnösök sátrában lakjam.
  H: Mily kedves a te hajlékod, * Seregek Ura, Istene.
  Zsolt 83,3.4.5 és 10.11

  ALLELUJA
  Hajlítsd szívemet döntéseidre, Istenem, * jóságosan add nekem törvényedet! Zsolt 118,36a és 29b – 2. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
  Jézus szemére veti a farizeusoknak és az írástudóknak, hogy őseik hagyományai miatt nem tartják meg Isten parancsait.
  Abban az időben összegyűltek Jézus köré a farizeusok és néhány írástudó Jeruzsálemből. Látták, hogy egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könyékig, így tartják meg az ősök hagyományait. És ha piacról jönnek, addig nem esznek, míg meg nem mosakszanak. S még sok más hagyományhoz is ragaszkodnak: így például a poharak, korsók, rézedények leöblítéséhez.
  A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték: „Miért nem követik tanítványaid az ősök hagyományait, miért étkeznek tisztátalan kézzel?”
  Ezt a választ adta nekik: „Képmutatók! Találóan jövendölt rólatok Izajás, amint írva van:
  Ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van tőlem.
  Hamisan tisztelnek, olyan tanokat tanítván, amelyek csak emberi parancsok.
  Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi hagyományokhoz ragaszkodtok.”
  Azután így folytatta: „Ügyesen kijátsszátok Isten parancsait, hogy a magatok hagyományait megtarthassátok. Mózes azt hirdette: Tiszteld atyádat és anyádat, és aki atyját vagy anyját átkozza, halállal bűnhődjék! Ti ellenben azt tanítjátok: Ha valaki azt mondja atyjának vagy anyjának: amivel segíthetnélek téged, az »korbán« vagyis Istennek szentelt áldozati adomány, annak nem engeditek meg, hogy bármit is tegyen apja vagy anyja érdekében. Így a magatok hagyományával kijátsszátok Isten parancsát, és még sok más ehhez hasonlót tesztek.”
  Ezek az evangélium igéi.
  Mk 7,1-13

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Pap: Kérjük, testvéreim, a végtelenül irgalmas Istent önmagunkért és minden emberért, hogy bocsássa meg bűneinket, és adja meg nekünk az örök boldogságot!
  Lektor: 1. Az egész világon elterjedt és az itt egybegyűlt Egyházért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Szentatyánkért, N. pápáért, püspökeinkért, papjainkért és a szent szolgálatban segítő társaikért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  3. Az egyházak egységéért, a pogányok megtéréséért, a nemzetek közötti egyetértésért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  4. Beteg, éhező és bajbajutott embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  5. Saját magunk és távol lévő testvéreink üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...
  (6. A földi életből eltávozott N. testvérünk [nővérünk] örök boldogságáért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hívek: Kérünk téged...)
  Pap: Urunk, hallgasd meg népedet! Érdemtelen létünkre könyörgünk hozzád, hiszen kegyelmeddel mindig elénk sietsz, hogy jóságosan teljesítsd kérésünket. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."