37914 ima található a honlapon, összesen 63896 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Tihanyi Bencés Apátság prédikációi

  Tihanyi Bencés Apátság prédikációi
  Hetente frissül

  Tihanyi Bencés Apátság prédikációi

  Tihanyi Bencés Apátság prédikációiHúsvét 3. vasárnapja

  Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  17

  https://youtu.be/gmDmufRGoo8

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Tihanyi Bencés Apátság VASÁRNAPI GONDOLATOKHúsvét 2. vasárnapja

  Reggeli ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  11

  KEDVES TESTVÉREK!

  Szent II. János Pál pápa Húsvét 2. vasárnapját az Isteni irgalmasság vasárnapjának nyilvánította. Megkapó, hogy ő 2005-ben ennek a vasárnapnak előestéjén költözött az örökkévalóságba.

  Az irgalom a szeretetnek egészen kiváló formája. Beleérthetjük a szolidaritást, a kéznyújtást a bajban, a hűséget, az együttérzést, a megbocsátás készségét. Keresztényként ezt is mondhatjuk: az irgalmasság Isten Jézus Krisztusban megtapasztalható megelőlegezett szeretete. Éppen ezt fogalmazza meg Szent János apostol: „A szeretet nem abban áll, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy Ő szeretett minket, és elküldte Fiát bűneinkért engesztelésül” (1Jn 4,10). És néhány mondattal odébb: „Mi azért szeretjük Őt, mert Ő előbb szeretett minket” (Uo. 4,19). Nem véletlen, hogy napjaink jeles hittudósa, Walter Kasper az irgalmasságról írt könyvének alcíméül adta: „Az evangélium alapfogalma – a keresztény élet kulcsa”. Valóban, Istent Jézus Krisztusban úgy tapasztaljuk meg, hogy megelőz bennünket szeretetével, gondoskodásával. Az a tény, hogy Jézus Őt azzal az arám szóval szólítja meg: „Abba”, amely az apa szó becézése, vagyis Jézus számára Isten, az Atya apuka, papa, édesapa, és Jézus bennünket is fölhatalmaz arra, hogy így szólítsuk meg Őt, ez a tény pontosan azt jelzi, hogy Isten hozzánk ezzel a mindent megelőző, hozzánk lehajló szeretetével, egész létünket átölelő irgalmával közeledik. A Jézustól tanult imádság, amelyet magyarul így kezdünk: „Miatyánk!”, Jézus ajkán így kezdődik: „Abba, apuka!” Valószínű, hogy így nem merték lefordítani. De ha nem is merjük így mondani, de érzéseinkben valóban Édesapánknak tartsuk Őt.

  Sok templomban a miséző kezdi el a Miatyánkot, és a hívek innen folytatják: „Ki vagy a mennyekben!” Én valamikor a gyerekmisékben pontosan erre biztattam a gyerekeket, hogy együtt kezdjük így: „Apuka!” És természetesen lényegesnek tartom, hogy ne engedjük a misézőnek, hogy ő kezdje, de mindnyájan együtt mondjuk: „Miatyánk!” Szent Ágoston így jellemzi a Jézus Krisztusban közénk jött Istent: „Te igazi Isten, valódi ember lettél! Örökkévaló vagy, de egy meghatározott napon közénk születtél. Halhatatlan vagy, mégis megtaláltad a módot, hogy meghalhass értünk. Te a legerősebb úgy lettél gyönge, hogy erőd oda nem veszett. Te, aki mindenről gondoskodol, köztünk magad is táplálkoztál. A mindenség pásztora vagy, és bárányként járkáltál közöttünk.”

  Isten éppen azzal bizonyult irántunk a legirgalmasabbnak, hogy feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból. Végül is a halál egész emberségünk zsákutcája. Biológiai halálunk igazában csak képe a tulajdonképpeni halálunknak. Halott mindenki az által, hogy beleszületett abba az emberiségbe, ami történelme kezdetén elszakadt bűne révén az Istentől és ezt a kegyelem nélküli, Isten nélküli állapotot örökíti át minden emberre. Isten irgalmassága éppen abban nyilvánul meg, hogy Isten létére Ő vállalja a mi istentelenségünk jóvátételét azzal, hogy elküldi Fiát engesztelő áldozatként. Azzal a ténnyel, hogy feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, beteljesedett az Ő hatalmas állítása: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él, és aki él és hisz énbennem, az nem hal meg soha” (Jn 11,25-26). Aki hisz Jézusban, az Istenben él, ezért számára nincsen halál. Testi halála nem halál, mert Jézus Krisztus révén ő is feltámad: „Ha annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is bennetek lakó Lelke által” (Róm 8,11).

  Az irgalom megtapasztalása felszabadulás. A felszabadulás pedig boldogság. A Húsvét, az Úr Jézus feltámadása a mi igazi szabadságunk, boldogságunk. Nemcsak egy ünnep, amit átélünk, de benne már most is a boldogságunkat éljük meg. A boldogságtól ugyanis azt várjuk, hogy hozza meg számunkra a teljességet, minden jónak az összességét. Lehet-e nagyobb teljesség, minden elképzelhető jónak az összessége, mint a halál legyőzése? De a boldogságtól azt is várjuk, hogy vegyen el tőlünk minden félelmet és tartson örökké. Lehet-e nagyobb felszabadulás a félelemtől mint a halál legyőzése? És tarthat-e tovább az élet, mint „örökké”? És azt is várjuk a boldogságtól, hogy legyen személyes. Csak egy „Te” tehet bennünket boldoggá éppen azáltal, hogy nekünk ajándékozza magát. Lehet-e nagyobb boldogság, mint az értünk életét adó, de feltámadott Jézussal való találkozás szemtől-szembe, aki viszont összehoz bennünket azzal az Istennel, akit Őáltala már most is Miatyánknak, apukánknak, édesapánknak szólíthatunk? És ez a találkozás már most megvalósul Isten Igéjében és minden szentmisében a szentáldozásban. Istennek irgalmasságát kell tovább adnunk egymásnak.

  Ezért hadd ajándékozzalak meg benneteket egy orosz ortodox szerzetes köszöntésével, amit én is úgy kaptam egyszer Húsvétkor a kapucinus barátomtól: „Feltámadt Krisztus, boldogságom!” Ámen.

  Nyiredy Maurus OSB, Balatonfüred-Kerektemplom

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Tihanyi Bencés Apátság prédikációiIsteni irgalmasság vasárnapja

  Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  10

  https://youtu.be/bZ9Q3pQ7xYA

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Tihanyi Bencés Apátság prédikációiHúsvéthétfői gondolatok

  Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  06

  KEDVES TESTVÉREK!

  A II. Vatikáni Zsinaton hangzott el és nagyon is fontos szó volt a párbeszéd. Ha a keresztények számára fontos, hogy az evangéliumot tovább adják, akkor természetesen szóba kell elegyedniük a környezetükben élő emberekkel, meg kell hallgatniuk őket, ismerniük kell az életüket és elfogadható módon az evangéliumot is képviselniük kell. Hívőknek és nem hívőknek tudniuk kell szót érteniük egymással, hogy megismerjék és megértsék egymást, egymás nézeteit. Ennek a párbeszédnek a jegyében a Zsinat alatt keresztény és marxista tudósok többször is párbeszédet folytattak egymással. Ezeket a párbeszédeket a német Paulusgesellschaft, a Szent Pál Társaság szervezte és Csehországban, Mariánské Lazné-ban került rájuk sor. A párbeszédeket a magyar marxista folyóirat, a „Világosság” is ismertette. Ez nem volt természetes, ne felejtsük el, hogy az 1960-as évek közepén jártunk.

  Ezeken a párbeszédeken részt vett a francia egyetemi tanár, Roger Garaudy, aki akkor már komolyan érdeklődött a kereszténység iránt. Egy alkalommal ezt mondta: „A feltámadt Krisztus a szabadság tökéletes ábrázolása.” A Zsidókhoz írt levélben ezt olvassuk: Jézus küldetése az volt, hogy „halála által semmivé tegye azt, akinek hatalma van a halálon – azaz az ördögöt –, és szabaddá tegye azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak” (Zsid 2,14-15). Jézus Krisztus nemcsak magáért, de értünk is feltámadt. Részesei lehetünk az Ő feltámadásának. Ha a biológiai halál ennek a földi életnek mindig része marad is, de Jézus feltámadása által megváltozhat a viszonyunk elsősorban Istenhez, de a halálhoz is. A szabadság, amit Krisztus hozott el nekünk éppen ezt a teljes terjedelmében megváltozott, megújult életet jelenti, aminek teljessége lesz Jézus Krisztus második eljövetelekor az Isten országa, a teljesen megújult, igazi célját elérő teremtés. Garaudy mondatához egy megjegyzést azért érdemes hozzáfűzni: a feltámadott Jézus Krisztus nem ábrázolása a szabadságnak. Az ábrázolás valakinek az elképzelése. Krisztus feltámadása nem elképzelés, ami lehet bármilyen szép, de csak valakinek a gondolatában létezik. Jézus Krisztus feltámadása tény, emberi történelmünk legboldogítóbb valósága. Keresztényekként nem elképzelésben, hanem megtörtént eseményben hiszünk. A hit természetesen nem a tényre vonatkozik, mintha azt kétségbe lehetne vonni, hanem arra, hogy Jézus feltámadásának óriási jelentősége van számunkra. A hitben éppen azt éljük át, hogy Jézus Krisztus személye, halála, feltámadása, tanítása egész emberi sorsunk, jövőnk kulcsa.

  Az egyik ilyen párbeszéd után Garaudy hazánkba is eljött. Egy újságíró megkérdezte, hogy ő hisz-e Jézus Krisztus feltámadásában? A válasza az igen volt. Az újságíró következő kérdése az volt, hogy miért hisz benne? A válasza: „Azért hiszek benne, mert ettől az eseménytől emberek egy csoportja egészen másképp kezdett el élni, mint ahogy előtte élt.”

  Ez hallatlanul fontos mondat. Jézus halálával és feltámadásával egészen új életstílus valósult meg, mégpedig élet a szeretetben. Csak egy példa: Kolosszéban élt egy gazdag keresztény, akinek rabszolgái voltak. Az egyik megszökött tőle, és Rómába, az ott fogságban levő Pál apostolhoz menekült. Az apostol hatására keresztény lett. Az apostol visszaküldte a gazdájához. A neki írt levélben ezt olvassuk: „Talán azért távozott el tőled egy időre, hogy visszakapd őt mindörökre, már nem mint rabszolgát, hanem többet, mint szolgát, mint szeretett testvért. Számomra nagyon is az, de mennyivel inkább neked, emberileg is, az Úrban is” (Filem 1,15-16). Értjük? A feltámadott Jézusba vetett hit a legnagyobb forradalom, mert vérontás és erőszak nélkül meg tudja változtatni a társadalmat olyan mértékben, hogy aki eddig rabszolgám volt, aki fölött uralkodhattam, aki annyira ki volt nekem szolgáltatva, hogy büntetlenül meg is ölhettem, ha akartam, most már Krisztusban és Krisztus által szeretett testvérem. És ez érvényes az egész életre, annyira, hogy Jézus az utolsó vacsorán főpapi imájában ezt kérte a mennyei Atyától, amikor azokért imádkozott, akik a tanítványok szavára hinni fognak Benne, vagyis értünk is: „Én bennük, és te bennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy Te küldtél engem, és hogy úgy szereteted őket, ahogy engem szerettél” (Jn 17,23). Jézus biztos abban, hogy az ő tanítását hitelesíteni nem a tudósok, nem a művészek, nem is a politikusok fogják, hanem azok a hívei, aki a belé vetett hitük erejével képesek annyira szeretni egymást, ahogy Jézus szerette őket – élete föláldozásáig. Pontosan ezt látta meg Garaudy: Jézus feltámadt, mert emberek egy csoportja egészen másképp kezdett el élni, mint ahogy eddig élt. Végül is Jézus feltámadását nem az üres sír igazolja, hanem az a tény, hogy ennek erejében képesek emberek fölülmúlni önmagukat, ösztönös önzésüket és így megváltoztatják a világot. Ez hitelesíti a mi életünk súlyát is. Kérdés: mert hiszek Jézus feltámadásában, már ma másképp élek, mint tegnap éltem? Ámen.

  Nyiredy Maurus OSB, Balatonfüred-Kerektemplom

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Tihanyi Bencés Apátság prédikációiHúsvéthétfő

  Reggeli ima17 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  05

  https://youtu.be/8JLGc_vsA90

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Tihanyi Bencés Apátság prédikációiHúsvétvasárnap

  Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  04

  https://youtu.be/iOFZ_PQS-ks

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Tihanyi Bencés Apátság prédikációiFeltámadás liturgiája

  Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  03

  https://youtu.be/TiJ9oS4PXAk

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Tihanyi Bencés Apátság prédikációiNAGYPÉNTEK

  Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  02

  https://youtu.be/e-sJkeZUa1U

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Tihanyi Bencés Apátság prédikációiNagycsütörtök

  Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  01

  https://youtu.be/C23X5HcuGMw

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Tihanyi Bencés Apátság prédikációiVirágvasárnap

  Reggeli ima13 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  28

  https://youtu.be/mb2CFUH9KcA

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Tihanyi Bencés Apátság prédikációiKeresztút és szentmise

  Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  26

  https://youtu.be/FIDJaOI9pG0

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Tihanyi Bencés Apátság prédikációiNagyböjt 5. vasárnapja

  Reggeli ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  20

  https://youtu.be/cfv1_T0Ssy4

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."