39240 ima található a honlapon, összesen 67826 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Szeretetláng Lelki Napló

  Szeretetláng Lelki Napló
  Naponta frissül

  A Szeretetláng egy Magyarországról kiindult világméretű mozgalom, mely az Eucharisztikus lelkiséget szeretné felkínálni egy sajátos Szűz Mária tiszteleten keresztül. Célja, hogy az Új Evangelizáció támogató eszköze legyen azáltal, hogy előmozdítja a családokban az együtt-imádkozást, mint a személyes és közösségi megszentelődést, hogy a családok így „szentéllyé” váljanak. A Társulás lelkisége az Isten Szaván, az Anyaszentegyház tanításán és a Szeretetláng Lelki Napló üzenetein nyugszik, hogy általuk tanítványokká és küldöttekké legyünk. A „Szeretetláng Lelki Napló” Kindelmann Károlyné szül. Szántó Erzsébet 1913–1985 (Erzsébet aszszony) 1961-1983-ig kapott magánkinyilatkoztatásait tartalmazza. Az alábbiakban e Napló teljes, kritikai kiadását közöljük.

  A füzetekben foglalt üzenetekre való hivatkozás módjaként az ún. „forrás hivatkozást” választottuk oly módon, hogy közöljük az eredeti kötet számát római számmal írva, illetve az oldalszámot arab számmal jelezve, amely oldalon a szövegrész az eredetiben szerepelt, például az első füzet 63. oldalára való utalás: (I/63.).

  Erzsébet asszony a Lelki Naplóját kézzel (kék töltőtollal és piros rostirónnal) írta le. Egyes fontos közléseket kifejezetten pirossal kellett beírnia, másokat alá kellett húznia, erre vonatkozóan kifejezett utasításokat kapott magánkinyilatkoztatásaiban.

  Jelen kritikai kiadásunknál az eredeti szövegben található aláhúzásokat dőlt betűvel szedtük, a piros színnel írt részeket pedig vastagon szedve érzékeltettük. Nyilvánvaló, hogy a leírtakat Erzsébet asszony utólag átolvasta és igyekezett nyelvtanilag korrigálni, így például a hibásan kis kezdőbetűvel írt szavakat a kézírásos szövegben jól látható módon nagy kezdőbetűre javította. Sőt maga is utal rá, hogy a szöveget átolvasta és javította, miként a III. füzet végén megjegyzi: „Hűségesen, pontosan írtam a közléseket. A javításokat magam eszközöltem.”

  A Naplóban találhatunk a szövegbe szúrt, vagy a lap szélére írt megjegyzéseket is, mint például: „Fontos!” (II/33.). Ezek nagy része Erzsébet asszony saját kezű bejegyzése, aki a naplóírás közben néha utólag megjegyzéseket fűzött egyes szakaszokhoz. Ezeket a bejegyzéseket, ha érdemleges információkat hordoznak, például: „Ez fontos!” (I/115.), akkor dőlt betűvel, jobbra zárva, még mondat közben is meghagytuk.

   

  A Naplóban tapasztalható nyelvezetbeli nehézségek Erzsébet asszony alacsony iskolai végzettségéből fakadtak, mely akadályozta őt abban, hogy írásbeli stílusa gördülékeny és nyelvileg korrekt legyen.

  A füzetek írásában esetenként visszamenőlegességet tételezhetünk fel. Erzsébet asszony hozzáállása a kapott üzenetekkel kapcsolatosan az volt, hogy adott esetben egy-egy tanítás még folytatódhat, nemegyszer éppen az Úrtól kapott a szöveg későbbi folytatására ígéretet. A kihagyások és a dátum-eltolódások jelentős részben ezzel magyarázhatók. Mivel azonban sok bejegyzésnél csak hónapot, napot jelölt, feltételezhető, hogy olykor maga is „eltévedt” az évszámokat illetően. Példa erre, hogy míg az eredeti szövegben a II/16. oldalon tévesen „1963. október 15.”dátumozású bejegyzés szerepel, a II/17. oldalon viszont újra visszatér az 1962-es dátumhoz („1962. október 19.”). Kritikai kiadásunkban az ilyen nyilvánvaló elírásokat korrigáltuk, azonban az utólag bejegyzett (és nem csupán elírt dátumozású) üzeneteket, melyek nem illeszkednek bele a többi üzenet kronológiai sorrendjébe, nem helyeztük át az időrendnek megfelelően, mert mindenben a szöveg eredeti struktúráját kívántuk követni.

  Erzsébet asszony az üzeneteket tartalom szerint is csoportosította, így előfordulhat, hogy nem tévedés miatt kerültek olyan üzenetek is egymás mellé, melyeknek az időrendi sorrend miatt nem kellett volna egymás mellé kerülniük. Ugyanakkor az is kitűnik a Naplóból, hogy a dátum nem feltétlenül azt a napot jelöli, amelyen az üzenetet kapta, hanem azt is jelölheti, amikor azt a látnok leírta, vagy azt

  a Napló szövegébe illesztette.

  Redakciónk során az alábbi jelöléseket alkalmaztuk:

  A /…/ zárójel az eredeti szövegben lévő zárójelet jelöli

  A (…) zárójel a 2003-ban és 2009-ben készült nyelvhelyességi

  korrekció során beillesztett szövegértést segítő kiegészítő szövegelemeket jelzi, általában néhány szót, mely nem változtatja meg a tartalmat, csak segíti a gördülékeny fogalmazást. Például: „Látod, ezért is le kell mondanod (magadról) egészen.” (I/103.)

  A […] zárójel a „Dr. Kovács Zoltán, A »SZERETETLÁNG LELKI NAPLÓ« TEOLÓGIAI VIZSGÁLATA, Budapest, 2009.” dokumentum által javasolt szövegkihagyásokat jelöli, illetve azokat a szövegkihagyásokat, melyeket maga Erzsébet asszony kért a Lelki Naplóba írt utasítással (például: „Kifelé nem kell erről beszélni” II/39.).

  A (–) jelzés a Napló dátumozásában található hiányosságokat jelöli, ahol az eredeti szöveg nem tartalmaz egy adott bejegyzésre vonatkozólag hónap vagy nap megjelölést. Például: 1962. május (–), vagy: 1963 (–).

  A Naplóban szereplő neveket a diszkréció okán rövidítésekkel helyettesítettük.

  A szöveget néhol lábjegyzetekkel láttuk el. A beillesztett jegyzetek mindegyike tőlünk származik, nem része a Naplónak, ezért a (Szerk.) megjegyzéssel láttuk el őket. Ezek egy része teológiai magyarázatokat, pontosításokat tartalmaz, illetve utalásokat a dr. Kovács Zoltán mariológus által írt teológiai értékelésre, ahol az adott kérdés helyes teológiai megvilágításba kerül. A lábjegyzetek másik része technikai jellegű utalásokat tartalmaz a szövegre vonatkozóan.

  Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1962. október 19.II/19

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  15

  Míg ezeket mondta a Szűzanya, lelkemet a betlehemi barlang sötét homályában elmerülve tartotta, és az „Ige testté lett” csodálatos, nagy titkában, aki születése pillanatától a legnagyobb szegénységben és alázatosságban jött közénk. A Szűzanya továbbra is az alázatosságban erősített meg. Így szólt: „Légy az a lélek, aki mindig csak (az) alázatosságot keresi. Akik téged tisztelnek, szeretnek, azoktól menj jó messzire, és csak a megvetést keresd. Szeresd azokat, akik rosszat mondanak rólad, és azokat, akik félreértenek.” Amikor szavait befejezte, hangja egybeolvadt az Úr Jézus szavaival. Ő így szólt: „Ez az Én tanításom, ezt cselekedd! Adok Én időt és alkalmat, hogy a feladott leckét gyakorold. Megváltó munkámban való részvételeddel azokat a lelkeket, akik megvetnek Engem, és téged is félreértenek, kell közelembe hoznod. Nem könnyű, de a mi kezünk együtt gyűjt, aki pedig Velem gyűjt, az biztos eredményt ér el. Még ha a látszat nem is mutat eredményt, akkor is biztos lehetsz benne. Kérjétek Atyámat az Én nevemben, Ő megadja nektek, amit Általam kértek. Csak legyetek bizalommal és Szent Szűzanyám Szeretetlángjára hivatkozzatok! Mivel Ő lekötelezi a három isteni Személyt, az Őáltala kért kegyelmeket megkapjátok. Ő a Szentlélek Mátkája, és szeretete úgy felmelegíti a világban kihűlt szíveket lelkeket, hogy feléledve, megerősödve felemelkedhetnek Istenhez.”

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1962. október 19.II/18

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  14

  Az autóbuszon utaztam. Elővettem a Vigíliát, de alig olvastam belőle néhány sort, a Szűzanya így szólt: „Tedd el olvasnivalódat, most én szeretnék néhány szót szólni hozzád. Leánykám, tudod-e, hogy nemsokára Betlehembe megyünk?” S közben három lelket mutatott nekem meg, egy előttem ismeretlen szerzetesnőről is beszélt. Elő is vettem ceruzámat, hogy leírjam, amiket nekem mond, de nem tudtam sehogy sem szavakba foglalni. Később újra az Ő szavaira gondoltam, és most sem sikerült leírni belőlük egyetlen szót sem. Most a Szűzanya így szólt: „Leánykám, ne erőlködj, nem kapsz arra módot, hogy ezeket leírd.Tartsd meg bensődben úgy, ahogy értelmed felfogta. Nem kell kifelé nyilvánosságra hoznod.” Különösnek találtam, de megnyugodtam: ez a Szűzanya akarata. A Szűzanya kérése, hogy különös figyelembe vegyük szavait. Még ugyanaznap a Szűzanya a templomban folytatta a beszélgetést: „Leánykám, Szeretetlángom oly nagyon felhevült, hogy nemcsak fényességét, hanem melegségét is teljes erőmmel reátok óhajtom árasztani. Szeretetlángom oly nagy, nem tud megférni bennem, robbanó erővel tör felétek. Kiáradó szeretetem szétrobbantja a világot fertőző pokoli gyűlöletet, hogy minél több lélek megmeneküljön a kárhozattól. Mondom, ilyen még nem volt, ez a legnagyobb csodám, melyet most teszek veletek!” És esdekelve kért, nehogy félreértsük Őt. „Hisz szavaim tiszták és értelmesek, csak ti ki ne forgassátok, félre ne magyarázzátok. Mert nagy felelősséggel tartoztok ezért. Álljatok munkába, ne tétlenkedjetek! Én csodával határos módon segítek nektek, melyet érezni fogtok minduntalan. Bízzatok bennem és cselekedjetek sürgősen! Ne napoljátok el ügyemet! A sátán nem néz(i) tétlenül, rettentő nagy erőfeszítéseket tesz. Érzi már Szeretetlángom kigyúlásának hatását. Ez rettentő dühre ragadta őt.Vegyétek fel a harcot, a győztesek mi leszünk! Szeretetlángom a sátánt oly mértékben teszi vakká, amilyen mértékben elterjesztitek Szeretetlángom fényét szerte e világon. Úgy, ahogy nevem ismert az egész világon, úgy legyen ismert Szívem Szeretetlángja is, mely csodákat tesz a szívek mélyén! Ezzel a csodával kapcsolatban nem kell kivizsgálásoknak indulnia13, érezni fogja ennek valódiságát minden lélek az ő szívében. S aki megérezte egyszer, az már úgyis továbbadja, mert kegyelmem működni fog benne. Nem kell ehhez semmi különös hitelesítés. Én fogom ezeket hitelesíteni külön-külön minden lélekben, hogy megismerjétek Szeretetlángom kegyelmi hatásának kiáradását.”

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1962. október 15.II/17

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  13

  És még tovább is beszélt velem sok mindent, de nem tudok mindent leírni. Ennek a nagy jóságnak hallatára szívem igen megindult, és így szóltam az Úr Jézushoz: „Tudod, imádott Jézusom, hogy a lélek ugyan kész, de a test gyönge.” Ő erre megtöltötte lelkemet kegyelmének erejével, és azt kérdezte: „Milyen vagyok?” Mintha ember lett volna, úgy beszélt hozzám: „Látod, ilyen az Én gazdagságom. Rád vagyok szorulva, és mennyi mindent adok neked. Úgy, most már a mi kezünk együtt gyűjtsön, hisz a mi gondolataink is egyek, és bensőnk is együtt érez! Ugye, ez a mi imádságunk, látod, milyen bensőséges, kislányom? Ha sokan lesznek majd, akikkel így el tudok beszélgetni, akkor panaszos szavaim is megfogyatkoznak. Most megkérlek, használj ki minden lehetőséget, kérd mennyei Atyánkat, hogy minél többen megértsenek Engem. Tudom, sokaknak ez nem könnyű, de ezt a nehézséget csak addig érzitek, míg egészen a közelembe nem férkőztök. Ha már Mellettem vagytok, ott már minden nehézség könnyűvé válik, mert a szeretet súlytalanná teszi számotokra az áldozatvállalást.” Egy alkalommal az Ő isteni fényességét árasztotta lelkembe, és sok mindent mondott, de nem vagyok képes abból semmit sem leírni. Vagyis igen: „És az Ige testté lett. Éld át ezt a nagy és fenséges titkot, mely a világ megváltását jelenti.” Ezeket az elmélkedéseket nem vagyok képes szavakkal kifejezni. Hónapokon át csak erről elmélkedtem, mint ki nem meríthető csodáról.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1962. október 13.II/15

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  11

  Már napok óta az Úr Jézus beszél hozzám. Nem írtam le, nincs mindig módom rá. Ma reggel is a templom csendes magányában tartózkodtam, és a haldokló papi lelkekért könyörögtem. Ő elérzékenyedve a fülembe súgta: „A mi kezünk együtt gyűjtsön!” Én a Szent Szűz Szeretetlángjának kegyelmi kiáradását kértem a szenvedő lelkekre is, s közben az Úr Jézus éreznem engedte, hogy most egy lélek kiszabadult a tisztítótűzből. Lelkemben leírhatatlan megkönynyebbülést éreztem. Ebben a pillanatban Isten kegyelméből lelkem elmerült az Isten színe elé jutott lélek mérhetetlen boldogságában. Azután lelkem minden összeszedettségével a haldokló papi lelkekért imádkoztam. Közben igen szorongató érzés árasztotta el lelkemet, egész bensőmet. Olyan szenvedések ezek, melyeket az Úr Jézus megad azért, hogy Vele gyűjthessek. Elmerülésem közben a Szent Szűzanya leheletszerű, finom sóhaja lepte meg lelkemet: „Kislányom, részvéted a szegény lelkek iránt úgy meghatotta anyai Szívemet. Megadom azt a kegyelmet, hogy bármikor Szeretetlángomra hivatkoztok, és három Üdvözlégyet elimádkoztok tiszteletemre, a halottak hónapjában pedig egy-egy Üdvözlégy elimádkozása által a lelkek tömegesen szabadulnak ki a tisztítótűzből. A szenvedő lelkeknek is érezniük kell anyai Szívem Szeretetlángjának kegyelmi kiáradását.” Megismételve leírom a Szűzanya közlését, mert az első részt tévedésből hiányosan írtam: „Bármikor Szeretetlángomra hivatkoztok és három Üdvözlégyet tiszteletemre elimádkoztok, minden alkalommal egy lélek szabadul ki a tisztítótűzből.”

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1962. október 11.II/14

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  10

  Az Úr Jézus: „Kis kármelitám! Szeretném, ha azt, amit most mondok, leírnád, és eljuttatnád azokhoz a lelkekhez, akiknek nagy szükségük van arra, hogy eligazodjanak, és tevékenységük visszaszorítását, mely miatt jelenleg oly sokat szenvednek, ajánlják fel engesztelésül a lelkekért. S mindazok a lelkek, akik bármilyen formában Nekem szentelték életüket,és most jelenlegi állapotuk miatt külső tevékenységet nem fejthetnek ki, vessék bele magukat a lelki elmélyülésbe, mely csodás termést hoz majd számukra és a lelkeknek. Én számon tartom most is az ő szeretetüket. Úgy áhítozom (rá)! Ó, bárcsak figyelnének és meghallanák feléjük küldött sóhajtásaimat! Segítsetek hordozni keresztemet, hisz oly nehéz! Ne hagyjatok magamra! Nem azért hívtalak meg, mert nincs szükségem rátok, sőt, most igazán itt az ideje és alkalma annak, hogy bizonyságot tegyetek Mellettem. Ne legyetek kényelmesek, nézzetek Rám, a keresztre! Mi kényelmet engedtem meg Én Magamnak? Ez nem hat meg benneteket? Vagy már úgy megszoktátok az Én jóságomat, hogy semmibe sem veszitek? Ó, ti lanyhák, mi tudna rátok hatni, ha az Én mérhetetlen szenvedéseim mellett érzéketlenül elmentek! Még ti is, akiket pedig Szívemen melengettelek! És ennyi hűtlenség ellenére is szeretettel hívogatlak, csak jöjjetek, Én megváltottalak benneteket az örök haláltól! Vagy nem akartok élni Velem? Elég nektek a földi mulandóság? Ó, Szívem epedő bánatát vegyétek észre! Szabad akaratotok van, és Én azt szeretném, ha tisztán a szabad akarat útján jönnétek Hozzám. Kis kármelita leányom, írd csak, írd panaszos sóhajaimat, hátha megtörnek rajta a kemény szívek, és ha csak egy kevés is, te már akkor is jól végezted munkádat.A mi ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához!”

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1962. október 9.II/13

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  09

  Ma, amikor az édes Üdvözítőnél voltam, Ő átárasztotta rám Szívének örömét: „De jó, hogy jöttél! Úgy vártalak! Mondtam már máskor is, merülj el Bennem, mint vízcsepp a borban! Én vagyok a bor, te a víz. Ha Velem így egyesülsz, te szinte megsemmisülsz, csak Én uralkodom benned.Az Én Testem és Vérem erőt, életet ad nektek. Mily boldogságom lesz, ha éltető erőmet mind többen igénybe veszitek! Gyűjts Velem!” Én szomorúan panaszkodtam az Úr Jézusnak, hogy a gonosz már megint kikezdi családunk békéjét. „Adj békét nekünk!” És kértem az Ő bőséges kegyelmét, hogy gyermekeim is mindig a kegyelem állapotában legyenek. Ő kedves, vigasztaló hangját engedte hallanom: „Amelyik gyermeked halálát az égből fogod szemlélni, annak ágya mellett ott leszel. A te olajcsepped az ő üres mécsesükbe hull, és a Szent Szűz Szeretetlángjától kigyullad. Ez a nagy kegyelmi kiáradás megmenti lelküket a kárhozattól. Ők akkor érezni fogják a te simogató, anyai kezedet, és te érezni fogod, hogy a sok szenvedés, melyet az ő megbántásaik miatt elszenvedtél, mily nagy értékkel bír. Ott ők is látni fogják, hogy te mennyi áldozatot hoztál értük, és érezni fogják a te segítő kezedet haláluk kínos pillanatában. Látni fogják a te érdemszerző életedet, melyet most, itt a földön nem sokba vesznek.” Egy másik alkalommal kegyetlenül kísértett a sátán. Alig tudtam gondolataimat Isten mellett tartani. Állandóan zavarta lelki tisztánlátásomat. Így okoskodott: „Ne erőlködj már annyit, úgysem érsz el semmi célt! Láthatod, nincs pártfogód. Csak önfejűségednek köszönheted értelmetlen erőlködésedet.” Én a szörnyű zaklatások közben a Szentlelket kértem: „Értelem Lelke, Erősség Lelke, Bölcsesség Lelke, szállj le rám, végy birtokodba!” A gonosz ordított lelkem mélyén: „Nincs semmi, csak a te szabad akaratod, és abban van az erősség,a bölcsesség,az értelem. Miért nem élsz emberséges jogaiddal? Nem vagy te rossz, csak rettentően önfejű, és ezért kötöd magad esztelen elhatározásodhoz. Légy erős, és akarj megszabadulni ettől a fárasztó hiúságtól! Lásd be, úgysem éred el célod, csak szégyenbe fullad szüntelenül! Ha értelmes lénynek éreznéd magad, már rég felhagytál volna vele. A sok kudarc után térj észre! Élj csendes, nyugalmas életet! Mit sanyargatod magad? Úgysincs jutalom erre. Keress inkább nyugalmat küszködő lelkednek!”

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1962. október 5. – első péntekII/12

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  08

  „Leánykám! Szívem örömmel vár ma minden lelket. Különös kegyelmeimet árasztom reátok, csak éljetek az alkalommal, mely által oly nagy gazdagságot osztok ki számotokra. Kislányom, légy te Anyaszentegyházam ablaka, melyet az Én isteni kegyelmeim tisztán ragyogóvá és fényessé tesznek. Hogy ez így legyen, azért neked állandóan munkálkodnod kell, hogy az isteni Nap mindig beragyoghasson rajta, különösen azokra, akik Anyaszentegyházamban a te lelkedhez közel vannak. A te ablakod fényessége az Én ragyogásom által adja tovább a fényt. Érezzék azt közeledben, hogy az Isten napja ragyog rájuk rajtad keresztül. Ez is az Én megváltó munkám hatását fokozza a lelkekben.” Ezeket a szentáldozás után mondta. Még ugyanakkor, a szentáldozás után a Szűzanya is szeretetteljes, anyai jósággal kezdett beszélni hozzám: „Kislányom, magamhoz forrasztalak. Szívem Szeretetlángja, melyet rád bíztam, legelőször reád veti kegyelmeim bőséges sugarát, és ez az égben is folytatódni fog. Olajcseppjeidet, melyeket oly sok szorgalommal gyűjtögetsz, megáldom anyai kezemmel, és ha megérkezel, anyai szeretettel várlak. Ó, kármelita kislányom! A szenvedések által kisajtolt olajcseppjeid a földön maradt, üres, pislogó mécsesekbe fognak visszahullani, és az én Szeretetlángomtól meg fognak gyulladni. Neked tehát mellettem lesz a helyed, hogy így együtt mentsük a lelkeket a világ végezetéig.”

  1962. október 6.
  A szentáldozásnál újra lelkiatyám hiánya nehezedett a lelkemre. Az Úr Jézus szeretettel szólt hozzám: „Légy türelmes, és legyen világos előtted szenvedésed értéke. Megmondom, miért tartom távol tőled lelki vezetődet. Ajánld fel ezt a szenvedést is arra a célra, hogy sok és igazi lelki vezető legyen. Neked is tapasztalni engedem, hogy milyen fájó érzés ez sokaknak. Kérj sok kegyelmet, hogy sok és szent életű gyóntató legyen! De sok lélek kerülne közelembe ezáltal, ha a lelki vezetők több megértéssel és türelmes áldozatvállalással vezetnék a lelkeket! Ez is missziós munkád legyen. Hozz érte te is sok áldozatot. A mi kezünk együtt gyűjtsön!” /És hangja kedvesen kérő volt./

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1962. október 3.II/11

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  07

  Kis napraforgóm! Sok-sok panaszomat, tudom, meghallgatod. Szíved melegénél Én is felmelegszem. Olyan egyedül vagyok! Maradj sokáig Nálam, dobbanjon szívünk együtt! Legyen ez a fenséges érzés jutalmad hűségedért. Bensőnk együtt érezzen! Mily boldogság ez Nekem! Merülj el Bennem, kegyelmeim tengerében! Megadom a kegyelmet, hisz te kérted, hogy engedjelek elmerülni. Kis kármelita leányom, csak kérj! Én boldogan ontom kincseimet, melyet beválthatsz majd halálod óráján. Amennyi volt a szenvedésed, annyi lesz a jutalmad, úgy gondolod? Dehogyis! Azt földi szóval nem lehet kifejezni, amit számotokra tartogatok. Várom a pillanatot, hogy megérkezz. Én bőséges ajándékkal várlak. Szívem megdobban jöttödre. És a sok szenvedő lélek, akiket kisegítettél áldozataid által, ők is örömtől repesve fognak üdvözölni. Mint jó barátaid várják a veled való találkozást. Éld bele magad ebbe a határtalan örömbe, és ne legyen számodra semmi sem fárasztó, amit az Én megváltó munkámért tenned kell. A szemünk egymásba nézzen! Vértől könnyes szemeimben meglátod Szívem sóvárgását a lelkek után. Gyűjts Velem, leánykám! Én oltottam szívedbe a vágyat a lelkek után. És még állandóan fokozom is, csak ragadj meg minden lehetőséget te is!”

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1962. október 3.II/10

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  06

  Másnap reggel a templomban panaszkodni kezdett: „Légy oly szíves, hallgass meg. Szívem fájdalma oly nagy a sok Nekem szentelt lélek miatt! Pedig hogy járok utánuk, léptennyomon követem őket kegyelmeimmel! Ők mégsem vesznek észre, és meg sem kérdezik, hová megyek. Látom őket, amint unottan, fásult tétlenséggel csak a maguk kényelmét keresve és Engem mellőzve élnek. Bele-belekapaszkodnak minden olyan lehetőségbe, mely mellett gyáván meghúzódhatnak, és önmagukat áltatva úgy járnak, mintha nem is az Én munkásaim volnának. Ó, ti szerencsétlenek! Hogy fogtok számot adni elfecsérelt időtökről? Ne erőszakoljátok ki szentséges kezeim átokra emelését! Én magam vagyok a szeretet, a türelem, a jóság, a megértés, a megbocsátás, az áldozat, az üdvösség, az örök élet. És ez nem kell nektek? Keresztre feszített, vértől ázott Szent Testem hiába emelkedik a magasba? Ti vakok és szívtelenek, nem látjátok, hogy mit tettem értetek? Nem indul meg szívetek? Nem akartok Velem járni,Velem gyűjteni? Szívetek nem dobban Velem? Bensőtök nem érez Velem? Hiába nyitottam meg Szívemet? A kegyelmek bőségét otthagyjátok? Nem kellenek érzéseim, melyek csak értetek és veletek éreznek? Ez sem kell? Szívem dobbanását, mely szelíd és jóságos, nem akarjátok hallani? Azt akarjátok, hogy majd dörgő hangon kiáltson felétek: Mit álltok itt tétlenül? Ne finnyáskodjatok, ne válogassatok! Ahová állítottalak, ott álljátok meg helyeteket szilárdan, önfeláldozóan! Én mindent kitaláltam, hogy értetek szenvedhessek, és ti, kényelmesek, semmi készséget sem mutattok, csak mentegetőzés az egész életetek.Vegyétek már fel azt a keresztet, melyet Én is magamhoz öleltem, és feszítsétek fel már magatokat, miként Én, mert nem lesz örök életetek!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1962. október 3.II/9

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  05

  Egy alkalommal szentséges litánián voltam. Az Úr Jézus meglepett szavaival: „Ma nagyon szétszórt vagy, alig fordítottad Felém lelkedet. Miért mellőzöl, mikor Én úgy lesem szavaidat és lelked minden rezdülését?” „Bocsáss meg, imádott Jézusom.” És míg így, bűnbánó lélekkel elmerültem Benne, elkezdődött a litánia. Amint felnéztem a szentségtartóra, melyben Ő hófehéren pihent, mélységes hódolattal pillantottam fel Rá. Ebben a pillanatban a szentségtartó megmozdult és kissé felém fordult. Szívembe határtalan szeretete ömlött át. Én lehunyt szemmel, mélységes alázattal, nyomorúságom tudatában felajánlottam magam és átadtam minden gyarlóságomat, mert mást nem tudtam nyújtani Neki. Ő megindultan így szólt hozzám: „Látod, az isteni Nap feléd fordult, mert te nem fordultál Feléje, elszórtad szavaidat haszontalanságra. Ezért most Én feléd fordulva behozom a lemaradást, melyet te elmulasztottál. Most csak tereld gondolataidat Felém! Gyűjtsünk együtt! Minden csepp olajra szükség van. Olajos magvaid csak az isteni Nap sugarában tudnak megérni és bő termést hozni. Szolgálj Nekem jobban! Ne feledd el, hajszál sem férhet közénk! Tudod, sok a tennivaló és kevés a munkás. Maradj meg állandóan megváltó munkámban minden erőddel. Azért, mert későn álltál munkába, jutalmad nem lesz kevesebb, mint a korán jövőké. De természetesen megkívánom szorgalmadat és hűségedet, mely sírig tartó legyen! Mert csak így tudsz majd fentről te is segíteni. A mi kezünk ott is együtt gyűjt.”

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1962. október 3.II/8

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  04

  Ebéd után az ebédlő csendjében maradtam, gondolataimban tépelődtem. Az Úr Jézus meglepett jóságos, vigasztaló és erősítő szavaival: „Legyen fényesség lelkedben! Légy alázatos, és fogadd el teljes elméddel az Én akaratom teljesítését.Tudd meg, ha Én valamit szólok, és ez ellenkezést vált ki lelkedből, arról már megismerheted, hogy ez az Én akaratom!” Az Úr Jézus már két napja arról beszél, hogy a Szent Szűz Szeretetlángjának elindulását újra meg kell kísérelnem, mégpedig ott, ahol már egyszer elutasítást kaptam. Szívem ezekre a szavakra megremegett. Minden porcikámba mint éles fájdalom, úgy hatolt bele az elmúlt sikertelenség és a merev elutasítás, a velem történt megaláztatás. És közben ismét arra gondoltam, vajon ez az Úr Jézus hangja-e lelkemben? Ahogy így vonakodtam, Ő ismét szavait hallatta lelkem mélyén: „Meg kell aláznod magad, bárhogy és bármilyen formában történjék is.” 1962. október 4. Ezen a napon ismét a Szent Szűz szólt: „Emlékezz, azt mondtam, el kell indulni Betlehem sötét, sáros, lármás, fárasztó útján szállást keresni Szeretetlángomnak. Kármelita kislányom, velem jössz és Szent Józseffel. Szívem Szeretetlángja szállást keres. Vedd az én anyai Szívem egész aggodalmát és a szeretetet, mellyel én is megalázva, a sötét bizonytalanságban Szent Józseffel szállást kerestem. Most neked is ezen az úton kell elindulnod, csendben, zokszó és panasz nélkül, megalázottan, félreértetten, kimerülten. Tudom, nehéz ez, de veled van Megváltód! Nekem is ez adott erőt. Szent József kísér, csak kérd Őt! Ő jóságos, csak kérd hathatós pártfogását!”

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."