47641 ima található a honlapon, összesen 95252 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Szent II. János Pál - Minden napra egy ima

  Szent II. János Pál - Minden napra egy ima
  Naponta frissül

  Szent II. János Pált (Karol Józef Wojtylát - 1920-2005), az első lengyel származású pápát, nem véletlenül nevezték a "remény pápájának". Azok is tisztelték, s azokhoz is szólt, akik nem voltak a katolikus egyház tagjai. Karizmatikus egyéniségéből sugárzott a béke, a szeretet, az egyszerűség és a bölcsesség. Az év 365 napjára és az ünnepekre kínál mindennapi imádságot, olvasmányt, elmélkedést.

  Maga a szentatya szólt hozzánk mindenről, ami fontos lehet az emberek válságoktól, háborúktól, viszályoktól gyötört életében. Ezzel a naponta két-három percet igénylő olvasmánnyal, mely útravalót, szellemi töltést és távlatot ad a köznapokhoz és az ünnepekhez, lélekemelő élményként olyan szívből jövő, egyszerű szavakkal szólt hozzánk, mint Jézus. A Mester nem tanítani akart, hanem segíteni. Ez a "pápai kalendárium" naponta néhány perc szellemi együttlétet jelent II. János Pál pápával, Krisztus földi helytartójával, esztendőről esztendőre útitársunk marad.

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaA népszerű kultúra mint elemi erkölcsiség

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  25

  Az úgynevezett „népszerű kultúra" azoknak az el­veknek és értékeknek az általánosságát jelenti, amelyek egy nép erkölcsi világképét alkotják. Ez a lelki jelleg az az erő, amely egy mélyebb szinten egyesíti az em­bereket, és amely a történelmi tapasztalatok hatására ér­lelődik meg bennük— néha nagy áron, nagy közös bá­natok és gyászok alatt. Ez alkotja azt a közös alapot, amely előbb következik és mélyebbre hatol, mint a különböző ideológiai és politikai áramlatok.

  Egyetlen nép sem formálódik ki e nélkül az alap nél­kül. Semmilyen politikai kísérletezés, a demokrácia semmilyen formája nem élhet meg, ha nem folyamodhatik egy közös, alapvető erkölcsi világképhez. Egyet­len írott törvény szava sem elég, hogy az emberi társa­dalom létét szavatolja, ha az belső erejét nem valamely közös erkölcsi alapból meríti. Az ilyen „népszerű kul­túra" nagyobbrészt a keresztény hithez kapcsolódik és ahhoz az oktatáshoz, amelyet évszázadokon át az Egy­ház nyújtott az embereknek.

  Ez a kultúra ma több okból is veszélyeztetve van, né­ha úgy tűnik, teljesen el is fog bukni. Nagy gondot for­dítsatok erre: ettől függ az Egyháznak és magának a társadalomnak a jövője is.

  A „népszerű kultúrát" ma erősen befolyásolja a tö­megkommunikáció, a média. Semmi kétségünk nem le­het afelől, milyen fontosak a tömegkommunikáció esz­közei, mennyire befolyásolják a szokásokat és a közvé­leményt...

  Meg kell sokszoroznunk erőfeszítéseinket, hogy a média ne jelentsen veszélyt arra az alapvető erkölcsi beállítottságra, amely mindig is egy nép titkos erőforrá­sát jelentette.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaCsanádi Szent Gellért püspök és vértanú

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  24

  Szent Gerhardus vagy Gellért személyisége három egymást követő alakban tűnik fel előttünk, melyek mindegyike a keresztény életre jellemző: a szerzetes, a hittérítő és a vértanú alakjában. A szerzetes Isten embe­re, aki életét teljesen Istennek szenteli, s imádkozással és munkával tölti el. A hittérítő, az apostol az, aki közli az Evangélium megmentő jó hírét, aki a keresztényeket az élet szentségére oktatja, a pogányokat pedig elvezeti a kereszténységhez. A vértanú az, aki teljesen átadja magát Istennek, mint szeretetének végső tanúbizonysá­gát, s mellé felajánlja imával eltöltött életét és igehirde­tő tevékenységét. Szent Gellért Isten embere volt, mert egész életét Istennek szentelte az engedelmesség szán­dékával.

  Hogy hogyan tette ezt? A regula szabályainak meg­felelően, s az imádság és a munka kétrétű harmóniájá­ban.

  Életével Szent Gellért tanúbizonyságot tett soha nem szűnő hittérérítő szolgálatáról. Nem a saját gondolatait vágyott kinyilatkoztatni, hanem Krisztus jó hírét. Azt is megértette, hogy egy rendezett egyházi közösség csak ezen a módon emelkedhet fel: hogy a Krisztussal való egyesülést keresi, és saját életét testvéreinek szolgálatá­ban ajánlja fel.

  A vértanúság megkoronázta ezt az Istennek szentelt, imádságban és térítői munkával eltöltött életet. Ez a vértanúság volt Szent Gellértnek új hazája, Magyarország és új népe iránti szeretetének végső tanúbizonysá

  Szent Gellért, a szerzetes, a hittérítő, a vértanú em­lékműve a Duna fölött magaslik. A felemelt kereszttel kezében ma is arra int titeket: legyetek Krisztusnak és annak a testvéri szeretetnek a hitvallói, amely népetek között a kereszténység jele! Adjon nektek erőt Krisztus szelleme a Legáldottabbb Szűz hathatós közbenjárásá­val, aki ,Magna Domina Hungarorum" — a Magyarok Nagyasszonya.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  II. János Pál Minden napra egy imaA hívő és a kultúra világa

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  23

  Folytonos elemzést és összegzést kell végeznünk, hogy végül nagy erőfeszítéssel ki tudjuk deríteni, mi­lyen helyet is foglal el a kultúra világában a hívói; tü­relmes, néha fájdalommal teljes tevékenysége. Nyilván­valóan történelmi előzményei vannak ennek a tevé­kenységnek, melyek egyúttal mércéül is szolgálnak s jelzik az eljövendőt azzal, hogy felismerik az idők jelét, mely Isten népéhez tartozik, s melyet a hit mozgat és „Isten Lelke vezeti, aki betölti az egész világmindensé­get".

  Ez azt jelenti, hogy a hívő ember tudatában van an­nak, hogy olyan utat jár be a történelemben az emberi­ség többi részével együtt, melynek során Isten valóra váltja a maga szerető tervét. S kötelességeinek napi erőfeszítései közepette, melyeket Isten szavainak fénye világít be, arra törekszik, hogy ennek a történelemnek elejtett szálait összegyűjtse — mely történelem a végén nem kevesebbnek, mint az üdvözülés és megváltás tör­ténelmének bizonyulhat. Az embernek és a történelem­nek ez a látomása összekapcsolódik Krisztushoz és az ő Egyházához való ragaszkodásunkkal, mert Krisztusnak és az ő szentségének tulajdonítható csak, hogy részesü­lünk abban a kegyelemben, hogy az idők szavát helye­sen értelmezzük.

  A hit tehát a kultúrával való kapcsolatában úgy mu­tatkozik meg, mint Isten tervének tisztázása, mint az ésszerűség segítője és kiegészítője. Ám az ésszerűséget nem gyengíti a hithez való folyamodás. A szent zsinat, miután felidézi, mit mondott az I. Vatikáni Zsinat, ki­nyilvánítja, hogy „kétfajta tudás létezik, melyeket egy­mástól megkülönböztethetünk. A hitből eredő és az értelemből eredő, és az Egyház nem tiltja, hogy az embe­ri művészetek és tudományok... használják saját alapel­veiket és módszereiket a megfelelő területeken".

  Épp ezért az Egyház „elismeri ennek jogosságát" és meg­erősíti „a kultúra, különösen a tudományok jogos füg­getlenségét".

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaA kultúra embereihez

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  22

  Tudományos, filozófiai, irodalmi és történelmi ké­pességeitekkel, melyek a hivatásotokból adódnak, való­di szellemi segítséget nyújthattok munkatársaitoknak, diákjaitoknak, a társadalomnak és minden intézményé­nek. Nagy szolgálatot tehettek az Egyháznak is szel­lemi munkátok értékével, például a hitoktatással és az igehirdetéssel, melyek az emberiség haladását szolgál­ják.

  Drága szeretteim, ti nemcsak értelmiségiek vagytok, akik visszatükrözik, szemlélik és értékelik az igazságot, mintha az elefántcsonttoronyba lenne zárva a maga egyedüliségében. Ne hagyjátok, hogy csak elszigetelt hangok küldjenek üzeneteket a más lelkeknek és a vi­lágnak. Nektek is megvan az a prófétai feladatotok, hogy olyan érzékennyé formáljátok leliismereteteket, hogy az képes legyen nemet mondani a halálra, a gyű­löletre, az erőszakra, a terrorra, a tökéletlenségre, a go­noszságra, a lealacsonyító dolgokra, de igent mondjon a jóra, a szépre, az igazra, az igazságosságra, a felelős­ségérzetre, az életre, a békére, a szeretetre. Nektek is tudatosan felelősséget kell vállalnotok ezért.

  Ezen a téren a ti közreműködésetek felbecsülhetetlen értékű. A fiatalok, akiket oktattok, a politikusok, akik odafigyelnek a mondandótokra, mindenféle szakem­berek, akiknek szüksége van rátok — segítsétek mind­ezeket az embereket abban, hogy az emberi élet és tár­sadalom egy olyan bölcs látomásába kapcsolódjanak be, amely az egész emberiség jólétét előremozdítja. Ha mélyen emberi és keresztény lelkiismeretességgel vég­zitek ezt a feladatot, az emberek meg fogják becsülni a munkátokat, de még inkább megáldja azt majd Isten, aki az igazság és a szeretet Istene. Imádkozzunk együtt Őhozzá, hogy adja meg nekünk mindig a bátorságot ahhoz, hogy igazak és könyörületesek legyünk.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaSzent Máté apostol és evangélista

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  21

  Drága fivéreim és nővéreim! Mindenekelőtt arra vá­gyom, hogy átadhassam nektek teljes szívemből átér­zett üdvözletem... Szent Máté apostol és evangélista ezen ünnepén a szent liturgia ennek a „bölcs írástudó­nak" az alakját ajánlja elmélkedésünk tárgyául, aki ké­pes volt oly csodálatosan átélni és tanítani az Úr szava­it.

  Miután a Mester hívása arra indította, hogy kövesse őt, Máté nem késlekedett, hanem „felállt és nyomába szegődött" (Mt. 9,9).

  Ettől fogva az élete hatalmas fordulatot vett, s gon­dolkodásmódja és munkája ugyanakkorát változott. Jé­zus tanítványává lett és hirdette azt az Evangéliumot, melyet megírt, amelyben a keresztényt úgy mutatja be, mint aki mindenekfölött Krisztus követője és tudatában van kötelességeinek, melyek az Evangélium elfogadá­sából fakadnak. Ezeket a kötelességeket akár a hősies­ségig terjedő bátorsággal teljesíti, mert Jézust követni minden más kötelesség fölött áll.

  Bizonyára felidézitek Jézus szavait: „Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki az mondja nekem: Uram, Uram. Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám aka­ratát." (Mt. 7,21).

  E pillanatban, mikor magunkra kell vennünk a lélek és az emberi társadalom kötelezettségeit, segítsen min­ket abban az Úr, hogy az Evangélium tanításait át tud­juk ültetni a gyakorlatba, és bátran tanúbizonyságot te­gyünk a hitünkből korunk társadalma előtt, amelyhez tartozunk. Segítsen minket az Anya és Szent Máté köz­benjárása, aki egész életét a keresztény hit ügyének szentelte.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaHit és kultúra építő jellegű párbeszéde

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  20

  Míg az agnosztikus világnézetek - melyek ellensé­gesek a keresztény tradíciókkal szemben -, vagy ép­pen a kifejezetten ateista világnézetek valamelyike lel­kesíti a nagy gondolkodókat, addig egyre nagyobb szükség van arra, hogy az Egyház létrehozzon egy kul­túrák közötti párbeszédet, hogy így a ma embere is fel­fedezhesse, hogy Isten nem az ember vetélytársa, ha­nem az, aki őt felruházza azokkal az eszközökkel, me­lyek segítségével teljes mértékben megvalósíthatja ön­magát - Isten képére és hasonlatosságára. Az ember valójában tudja, hogy múlhatja felül önmagát végtelen módon. Ennek nyilvánvaló bizonyítéka az a sok zseni­ális alkotó, akik oly nagy erőfeszítéssel igyekszenek a szépség és az igazság transzcendentális, örök értékeit időtálló gondolatokba és műalkotásokba foglalni, olyan értékeket tehát, amelyeket pillanatnyilag úgy fogunk fel, mint az abszolút kifejeződéseit. így ma a különbö­ző kultúrák közötti találkozás úgy fogható fel, mint ami megtisztelő párbeszédre ad alkalmat azok között az em­berek között, akiket jobban összekapcsol az, hogy a ko­runkra jellemző új humanizmust akarják megtalálni, mint amennyire a különbségek elválasztják őket egy­mástól.

  Másfelől a mi kortársainknak, különösen a katoliku­soknak sürgősen fel kell tenniük maguknak azt a kér­dést, hogy mely körülmények azok, melyek a népek fejlődését elősegítik. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a kul­turális haladás szorosan összekapcsolódik egy igazsá­gosabb és testvéribb világ építésével...

  Következésképp, apostoli küldetésem erejénél fogva, érzem a rám ruházott felelősséget, hogy az egyetemes Egyház szívében, de kapcsolatban és egyetértésben a helyi egyházakkal elmélyítsem a Szentszék kapcsolatát a kultúra minden vívmányával, és megújuló kapcsolatot tartsak fenn a nemzetek nagy családján belül a gyü­mölcsöző nemzetközi együttműködés keretében. Mert a nemzetek közössége olyan nagy közösség, melyet „kü­lönböző kötelékek kötnek össze, de lényegében és min­denek felett a kultúra köteléke".

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaHit és kultúra: fontos és lényeges kapcsolat

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  19

  A II. Vatikáni Zsinat nyomán az 1974 őszén tartott Püspöki Szinódus ülése kinyilvánította azt, hogy teljes­séggel tudatában van annak, milyen szerepe van a kü­lönböző kultúráknak a népek evangelizációjában. Elő­döm VI. Pál pápa pápai exhortációjában („Evangeli Nuntiandi") leszüretelte ennek a munkának a gyü­mölcseit. Azt írja: „Az Evangélium és így az igehirde­tés természetszerűleg nem azonosul egyetlen kultúrával sem, és mindegyiktől független. Mindazonáltal azt az Országot, melyről az Evangélium beszél, olyan embe­rek lakják, akik mélyen kötődnek valamilyen kultúrá­hoz, és az Ország megalkotását csak erősíthetik a kul­turális elemek és az emberi kultúra különböző fajtái. Az evangélium és az igehirdetés függetlenek a kultúráktól, de nem szükségszerűen összeegyeztethetetlenek velük. Az Evangélium képes arra, hogy áthassa őket anélkül, hogy ő maga bármely kultúrának alávesse ma­gát."

  Az egyetemes zsinat, a püspöki szinódus és szeretett elődöm, VI. Pál pápa gazdag hagyományaira támasz­kodva én is kijelenthetem tehát, hogy szerves és állan­dó kapcsolat áll fönn a kereszténység és a kultúra kö­zött, melyet az ember hoz létre a maga emberi voltával. Az Evangélium és az ember kapcsolata, ahogy mondot­tam, alapjaiban kultúrateremtő. És ha a kultúra az, ami által az ember még emberibbé lesz, akkor az emberiség sorsa maga a tét.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaA lelkiismeret és a technika harmóniája

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  18

  Az Egyház továbbra is fenntartja a tudomány és a vallásos tudás közötti különbséget, és módszereiket is megkülönbözteti. Abban is biztos, hogy ezek kiegészí­tik egymást és mély harmóniában vannak egymással, s ennek a harmóniának a középpontja ugyanaz az Isten, az ember Teremtője és Megváltója. Az Egyház azért küzd, hogy e tárgy körül minden félreértést eloszlasson, s a természeti tudományokat a maguk helyén nagyon is megbecsüli. Számára ez a tudomány nem fenyegetést jelent, hanem a Teremtő Istennek egy mélyebb meg­nyilvánulási formáját. Az Egyház örvendezik a haladá­son, és ezért bátorítja a kutatást. Ugyanakkor azt is tud­ja, hogy a keresztényeknek szilárdaknak kell lenniük hitükben, ha a legújabb tudományos eredményekkel ta­lálkoznak, nyitottnak kell lenniük a tudósok kérdései és nyelvezete iránt, a tudás rendszere iránt, és tisztában kell lenniük azzal, hogy az igazság több különböző mó­don is megközelíthető. Röviden, az Egyháznak az a kí­vánsága, hogy a tudomány és a hit párbeszéde egy po­zitívabb szakaszba lépjen, noha eddig ez a párbeszéd történelmi okokból telve volt feszültséggel, nincs rá ok, hogy ez meg ne változzon, és a kapcsolat ne javuljon.

  Az alázattal keresett igazság azon nagy értékek egyi­ke, amelyek ma a kulturális különbségek ellenére is ké­pesek az embereket egyesíteni. A tudomány nem áll el­lentétben a kultúrával vagy a hittudománnyal. Minden valódi kultúra nyitott a lényeg felé, és nincs olyan igaz­ság, mely ne válhatna egyetemessé.

  Bízom abban, hogy a tudósok a maguk módján megőrzik magukban azt az érzést, hogy az ember magasabb rendű a világnál, és Isten magasabbrendű az em­bernél, és képesek lesznek összekapcsolni a kultúra egyetemességének érzését, mely sajátjuk, a felebaráti szeretet érzésével, melyet Krisztus ízleltetett meg iga­zán a világgal.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaAz Egyház az isteni kegyelemért folyamodik

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  17

  Az Egyház Isten kegyelmének igazságát vallja, amely feltárul a megfeszített és újra feltámadó Krisz­tusban és számtalan módon nyer kifejezést. Az Egyház arra is törekszik, hogy élő gyakorlattá tegye az emberi­séggel szemben gyakorolt kegyelmet a férfiak és nők segítségével, mivel ezt elengedhetetlen feltételnek érzi ahhoz, hogy ma is, holnap is egy jobb és „emberibb" világ létrehozására törekedhessünk. Azonban egyetlen történelmi időszakban, egyetlen időpontban sem feled­kezhet meg az Egyház az imádságról - különösen nem teheti ezt egy oly válságos korban, mint amilyen a miénk. Az imádsággal Isten kegyelméért könyörgünk a sokarcú gonoszsággal szemben, amely rátelepszik az emberiségre és fenyegeti azt...

  Esdekeljünk imáinkkal, hogy vezéreljen minket a hit, a remény, az irgalom, amelyet Krisztus szívünkbe vésett. Ez a magatartás ugyanakkor az Isten iránti sze­retetet is jelenti. Korunk embere néha elfordul Istentől, kívülállónak tekinti Őt és minden módon kinyilvánítja, hogy Isten „fölösleges". így hát ez az a szeretet, amit Isten iránt érzünk: átérezzük az ember sértő és vissza­utasító viselkedését Vele szemben, és készek vagyunk Krisztussal együtt felkiáltani a kereszten: „Atyám, bo­csáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek". Ugyanakkor ez a szeretet az emberiségnek is szól, az egész emberiségnek, kivétel vagy megkötés nélkül, faji, kulturális, nyelvi vagy világnézeti különbségekre való tekintet nélkül, anélkül, hogy ellenséget és barátot meg­különböztetnénk egymástól. Ez az emberiség iránti sze­retet, amely igaz javát kívánja az emberiség minden tagjának, minden közösségnek, minden családnak, min­den nemzetnek, minden társadalmi csoportnak, a fiata­loknak, a felnőtteknek, a szülőknek, az időseknek, a betegeknek - mindenkinek kivétel nélkül.

  Ez a szeretet, vagyis az azzal való gondos törődés, hogy minden­kinek biztosítsunk mindent, ami valóban a javát szol­gálja, és távol tartsunk tőle, legyőzzünk mindent, ami gonosz.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II.János Pál Minden napra egy imaAz Egyház osztozik korunk aggodalmaiban

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  16

  Múltunk és jelenünk tapasztalatai azt mutatják, hogy az igazságosság egyedül nem elég, sőt önmaga megta­gadásához és kisemmizéséhez vezethet, hacsak annak a mélyebb erőnek, a szeretetnek nem engedtetik meg, hogy az emberi életet a maga számtalan formájában alakíthassa és befolyásolja. Éppen a történelmi tapasztalat volt az, amely egyéb dolgokkal együtt ennek a gondolatnak a megfogalmazásához vezetett: summum ius, summa iniuria (minél több törvény, annál kevesebb igazság).

  Ez az állítás nem kisebbíti az igazság érdemeit és nem becsüli alá a rá alapozott társadalmi rend jelentő­ségét. Épp csak egy más szempontból jelzi azt,

  men­nyire szükség van arra, hogy kapcsolatban álljunk a lé­lek erőivel, azokkal az erőkkel, melyek magát az igaz­ság rendjét szabják meg.

  Mivel az Egyház tisztában van ennek a nemzedéknek a nehézségeivel, melyhez mi is tartozunk, osztozik ko­runk emberének aggodalmaiban is. Másfelől az Egy­házat aggasztja sok alapvető érték hanyatlása. Ezeknek az értékeknek a fontossága tagadhatatlan nemcsak a ke­resztény erkölcsiség, hanem általában az emberi er­kölcs, az erkölcsi kultúra szemszögéből. Ilyen értékek például az emberi élet tisztelete a fogantatás percétől kezdve, a házasság mint megbonthatatlan egység iránti tisztelet, a család szilárdsága iránti tisztelet. Az erkölcsi engedékenység leginkább az emberi életnek és a társa­dalomnak ezt a legérzékenyebb területét sújtja. Együtt jár ezzel az igazság válsága az emberi kapcsolatokban, a szavahihetőség dilemmája, a kimondott szóért való felelősség hiánya, a pusztán haszonelvű kapcsolatok terjedése ember és ember közt, a közjó érzésének ha­nyatlása és az a könnyedség, amellyel a közjót mint fogalmat egyszerűen kiiktatják. Végül ott van mindaz a megszentségtelenítés, amely gyakran elembertelenedésbe fordul: az egyén és a társadalom, amelyek számára „semmi sem szent", minden látszat ellenére erkölcsi ha­nyatlás részesei.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaMária, a gyászoló anya megvigasztal

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  15

  A Fájdalmas Anya továbbra is szeretetteljes vigaszta­lója azoknak, akiket megérint valamelyik a sok fizikai vagy erkölcsi fájdalom közül, amelyek az embert sújt­ják és kínozzák. Ismeri bánatainkat és fájdalmainkat, mert ő is szenvedett Betlehemtől a Kálváriáig. „A te lelkedet is tőr járja át". Mária a mi lelki anyánk, és az anya, mindig megérti a gyermekeit és megvigasztalja őket bajukban.

  Jézustól azt a feladatot kapta a keresztrefeszítéskor, hogy mindig szeressen és mentsen meg minket. Mária pedig legfőképp úgy vigasztal minket, hogy megmutat­ja nekünk a Megfeszítettet és a mennyországot.

  Ó, Legszentebb Szűz, légy az egyedüli és állandó vi­gasztalója az Egyháznak, melyet szeretsz és óvsz! Vi­gasztald meg a püspököket és papokat, misszionáriuso­kat, szerzeteseket és apácákat, akiknek meg kell mente­niük és fel kell világosítaniuk a modern társadalmat, amely gyakran értetlen és ellenséges! Vigasztald meg a keresztény közösségeket azzal, hogy tagjaiban erősíted az elhivatottság érzését a papi vagy szerzetesi hivatás iránt!

  Vigasztald meg mindazokat, akiket polgári vagy val­lási, társadalmi vagy politikai felelősség és hatalom nyomaszt, hogy mindig csak a közjót és az emberi fej­lődést tűzzék ki célul a nehézségek és kudarcok ellené­re!

  Vigasztald meg mindazok családját, akik kivándorol­tak, vigasztald meg a munkanélkülieket, a szenvedőket; azokat, akik testükön-lelkükön valamilyen válságos helyzet sebhelyeit viselik; a fiatalokat, különösképp azokat, akik elhagyatottak és oly sok szomorú oka van annak, hogy senkiben nem bízhatnak; mindazokat, akikben égő vágy él a szeretetre, a jótékonyságra, az adakozásra, az önzetlenségre, akik a szellemi és társa­dalmi gyarapodás magasröptű eszméit dédelgetik!

  Ó, Vigasztaló Anya, nyújts nekünk vigasztalást és vi­lágosítsd meg elménket, hogy megértsük, a boldogság titka a jóságban rejlik, abban, hogy mindig hűségesen kövessük egyszülött Fiadat, Jézust!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."