37968 ima található a honlapon, összesen 64119 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Szent II. János Pál - Minden napra egy ima

  Szent II. János Pál - Minden napra egy ima
  Naponta frissül

  Szent II. János Pált (Karol Józef Wojtylát - 1920-2005), az első lengyel származású pápát, nem véletlenül nevezték a "remény pápájának". Azok is tisztelték, s azokhoz is szólt, akik nem voltak a katolikus egyház tagjai. Karizmatikus egyéniségéből sugárzott a béke, a szeretet, az egyszerűség és a bölcsesség. Az év 365 napjára és az ünnepekre kínál mindennapi imádságot, olvasmányt, elmélkedést.

  Maga a szentatya szólt hozzánk mindenről, ami fontos lehet az emberek válságoktól, háborúktól, viszályoktól gyötört életében. Ezzel a naponta két-három percet igénylő olvasmánnyal, mely útravalót, szellemi töltést és távlatot ad a köznapokhoz és az ünnepekhez, lélekemelő élményként olyan szívből jövő, egyszerű szavakkal szólt hozzánk, mint Jézus. A Mester nem tanítani akart, hanem segíteni. Ez a "pápai kalendárium" naponta néhány perc szellemi együttlétet jelent II. János Pál pápával, Krisztus földi helytartójával, esztendőről esztendőre útitársunk marad.

  II. János Pál Minden napra egy imaSzent Adalbert, püspök és vértanú

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  23

  Szent Adalbert szláv származású és keresztneve „Woitech" volt, mely annyit jelent, mint „vigasztalás a hadseregnek". Legkorábbi képzettségét Cirill és Metód szellemiségében szerezte meg, mely a szomszédos terü­letről sugárzott át Csehországba. Ezután személyében ez a szellemiség csatlakozott a nyugati gondolkodással, melyet ez idő tájt a Cluny-mozgalom képviselt, a nyu­gati szerzetességen belül, mely Szent Benedektől indult el. Ez „két különböző jellegű kultúra volt, de ugyanak­kor rendkívüli módon kiegészítették egymást." A ben­cés kultúra „logikusabb és racionálisabb" volt, a szent görög testvéreké pedig „misztikusabb és ösztönösebb". Akkor együtt haladtak, s ma is együtt kellene haladni­uk, a kölcsönösség alapján, hogy fenntartsák és erősít­sék Európa szellemi és kulturális egységét.

  Szent Adalbert jelképe annak az értelmiségiből lett püspöknek, evangelizátornak és reformernek, aki életét áldozva Krisztusért vállalja a vértanúságot. Mindenki iránt telve volt könyörülettel, de gyors volt abban is, hogy minden ember méltóságát és jogait erővel is meg­védje a hatalmasok elnyomása és zaklatása ellen. Arra is jó példát adott, hogyan lehet valódi megbékélést te­remteni keresztények és nem keresztények között.

  Honnan kapta ezt a nagy világosságot és lelkierőt? Két forrásból, melyet szét sem tudott választani: a tudo­mány iránti mélységes szomj úságából, az elmélkedés és a szigorú életvitel szeretetéből, illetve az Egyház és a Szentatya iránti feltétlen hűségéből. Azok a cseleke­detek, melyeket  véghezvitt élete során, maguk is világos tanújelét adják szelleme e kettősségének a misszio­náriusi tevékenység és az elmélkedő csöndesség között Krisztus római helytartója mellett, ahol sok évig élt, egy aventinusi kolostorban.

  Amikor pedig visszatért Csehországba, nagyban hoz­zájárult, hogy a kereszténység fénye kelet felé sugároz­zák.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  II. János Pál Minden napra egy imaImádság Jasna Gora-i Miasszonyunkhoz

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  22

  „Mennynek Királyné asszonya, örülj szép Szűz, alle­luja, mert kit méhedben hordoztál, föltámadott, allelu­ja..."

  Ez a Regina coeli laetare... Csatlakozom hozzátok, drága honfitársaim, akik teljes szívből énekeltek Krisz­tus édesanyjához Jasna Gorában és hazánk sok más he­lyén.

  Ezzel az énekkel én is kifejezem örömömet az Úr feltámadása felett, mely minden megpróbáltatásnál és szenvedésnél hatalmasabb. Nehéz nem örvendezni, ha látjuk, hogy még a sok szenvedés közepette is sok em­ber osztozik ebben a jóságban, újból rátalál, vagy elmé­lyíti vele egyezségét.

  Sokfelől hallok arról, ami most történik sok lengyel szívében. A sok hang közül, mely hozzám eljut, most a lengyel püspöki kar hangját idézem: „A püspökök, együtt az egész társadalommal, azt várják, hogy a szük­ségállapotnak mielőbb vége legyen, hogy az internálta­kat bocsássák szabadon, hogy amnesztiát biztosítsanak azoknak, akiket a szükségállapot folytán ítéltek el, hogy a bújkálóknak tegyék lehetővé, hogy előjöhesse­nek és ne bocsássák el őket am munkából azért, mert szakszervezeti tagok voltak." Idézem e szavakat, és e szavak az enyémek is... Hozzátok intézem hát őket, drága honfitársaim, a feltámadt Krisztus édesanyja előtt, a mi „Regina coeli" énekünk szavaival együtt...

  „Mennynek Királyné asszonya, örülj  szép Szűz... Imádkozz értünk az Úrhoz ínségünkben!" Alleluja!


   

   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaAz Egyház mindenkivel megosztja a Húsvétot

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  21

  A Feltámadás misztériumában veletek vagyunk. Ve­letek, akik friss erővel csatlakoztatok a keresztény élet­módhoz, belevetvén magatokat Krisztus kegyelmes karjaiba. Veletek vagyunk, a megtértekkel, a frissen megkereszteltekkel, akik felfedeztétek az Evangélium meghívásának üzenetét.

  Veletek vagyunk, akik megpróbáljátok áttörni a bi­zalmatlanság gátjait a jóság és a családokon, társadal­makon belüli kiengesztelődés gesztusaival. Veletek vagyunk, munkások és értelmiségiek, akik az Evangélium kovásza akartok lenni abban a környezetben, ahol dol­goztok.

  Veletek vagyunk, Krisztusnak szentelt lelkek, s külö­nösen veletek, akik életeteket misszionáriusként tölti­tek, hogy testvéreiteknek a Krisztusban való hit jó hírét elvigyétek, s veletek, akik a gyakran eltitkolt vagy el­hallgatott elnyomásban az Egyházat gazdagítjátok csöndes imádsággal, türelemmel viselvén sorsotokat, megbocsátást és megtérést kérve azok számára, akik ül­döznek titeket. Veletek vagyunk, minden jóakaratú em­berrel, bármilyen származású, bármely kontinensen él, bármely módon vonzódik Krisztushoz és tanításához.

  Együtt vagyunk a jelenkori emberiség minden fájdal­mával, s együttérzünk testvéreink minden várakozásával, reménységével, örömével, melyhez Krisztus ad valódi jelentést és értéket...

  Az Egyház megosztja a húsvéti üzenetet minden test­vérrel Krisztusban és a világ összes emberével... külö­nösen azokkal, akik számára a vallásszabadság elnyo­mása nem teszi lehetővé a közös imádságot és ünnep­lést...

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaAz Egyház a feltámadás tanúja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  20

  Ó feltámadt Krisztus, dicsőséges sebeidben ott lük­tetnek a mai ember összes fájdalmas sebei: melyekről oly sok szó esik a médiában; a társadalmi érintkezés se­bei, s azok is, melyek csak csöndben sajognak a szívek rejtekében. Bárcsak meggyógyulnának e sebek megvál­tásod titka által! Bárcsak behegednének és bezáródná­nak a Szeretet által, mely erősebb a halálnál!

  E titok jegyében vagyunk veletek, akik szükséget szenvedtek és éheztek, s néha átélitek azt a tehetetlen­séget is, hogy a gyermekek hiába kérnek enni. Veletek vagyunk, sok millió menekült, akit elkergettek otthoná­ból, vagy akik kitaszítottként élnek saját hazájukban.

  Veletek vagyunk, a terror valamennyi áldozatával, akiket börtönökbe vagy koncentrációs táborba zártak, s elcsigáztak a rossz bánásmóddal vagy kínzásokkal. Ve­letek vagyunk, akiket elraboltak. Veletek vagyunk, akik az erőszak és a polgárháború mindennapos lidércnyo­másában éltek. Veletek vagyunk, akiket váratlan bal­szerencse sújt...

  Veletek vagyunk, olyan családok, akik Krisztusba vetett hitük miatt megkülönböztetést szenvednek vagy le kell mondaniuk tanulmányaikról és pályájukról gyer­mekeik kedvéért. Veletek vagyunk, szülők, akik gyer­mekeitek lelki megpróbáltatásai vagy egyes hibái miatt reszkettek. Veletek vagyunk, fiatalok, akiket elbátortalanít, hogy nem kaptok munkát, lakást, s nem éritek el azt a társadalmi megbecsülést, melyre vágytok.

  Veletek vagyunk, akik szenvedtek a betegségtől, öregségtől, magánytól. Veletek vagyunk, akiket aggo­dalom és kétely gyötör, és világosságot kértek elmétek, és békét szívetek számára. Veletek vagyunk, akik érzi­tek a bűn súlyát és a Megváltó Krisztus kegyelmét ké­ritek.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaA feltámadt Krisztus örömében

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  19

  Örvendezzetek a húsvéti időszakban, hogy az Úr Krisztus legyőzte a halált!

  Ez az élet győzelme, a jó győzelme a gonosz felett. Ebből a keresztény bizonyosságból kiindulva, hogy minden halálfélelem le van győzve, kell elindulnotok egy igazságosabb és emberibb világ felé: Isten gyerme­keinek szabad jövője felé. A feltámadt Krisztus örömé­ben, győzelmének bizonyosságában — mely minden­kié, aki benne hisz — felszólítást kaptok, hogy gondol­játok végig mindezt, a valóság érett és világos elfoga­dásával, kiengesztelődéssel s ennélfogva egymással szövetségben, valamennyi felnőttel és a sokféleképp összetett társadalommal.

  Az ilyen szövetség a valósággal, a hozzá való ragasz­kodás, mely egyúttal tökéletesíti és meg is változtatja azt, új kreativitást eredményez és szabadít fel elménk­ben, amikor éles szemmel elemezzük a működő erőket, mechanizmusokat és kialakult helyzeteket, elkötelezve arra, hogy felszabadítsunk, megmentsünk és segítsünk.

  Ha ilyen vállalkozásba kezdtek, mindenek előtt vi­gyázzatok arra, hogy a valósággal való legmélyebb szövetséget, annak legmélyebb alapjait az Istennel való Szövetségben találjátok meg, a vele való kiengesztelődésben. Ha az ember megleli Istenben ezt a létfontosságú újraegyesülést saját létének gyökereivel, saját har­móniájával és közösségével, akkor megszabadul min­den halálfélelemtől és lehetőséget kap a felszabadulásra és az újjáteremtésre: „Lássátok, én mindent újjá alko­tok."

  Hallgassátok az Úrral kötött alapvető egyezség sza­vait Jézus Krisztusban és az Egyházban, titokzatos tes­tében megújulva.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaA feltámadt Krisztus legyőzte a halált

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  18

  „Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Fel­támadt, nincs itt!" (Aft. 16:6). „Az Úr jobbja erősnek bizonyult" {Zsolt. 118:16).

  Századokon keresztül zarándokoltak ama helyre, „ahová tették" (Mk. 16:6). Nemzedékek torpannak meg az üres sír előtt, miként az egykori szemtanúk is tették. Idén, sokkal inkább, mint bármikor, zarándokoljunk el Krisztus sírjához. Térjünk vissza a legelső szavakhoz, melyeket a kegyes asszonyok hallottak, a szavakhoz, melyek magukba foglalták a húsvéti üzenetet.

  A megváltás a keresztnél kezdődik és a feltámadás­nál tetőzik. ,Agnus redemit öves, Chirstus innocens Patri reconciliavit peccatores" — „Bárány megváltja nyáját, és az ártatlan Krisztus már kiengeszteli értünk Atyját" (Babits M. ford.)

  Így az embert elorozták a haláltól és visszaadták az életnek.

  Így az embert elorozták a bűntől, és visszaadták a Szeretetnek.

  Ti valamennyien, akik, bárhol is legyetek, tovább­mentek a halál sötétjében, halljátok meg! Krisztus le­győzte a bűnt a kereszten és feltámadásával. Hajoljatok meg hatalma előtt!

  Mai emberiség! Hajoljatok meg hatalma előtt! Minél inkább meglelitek önmagatokban a bűn régi útjait, an­nál inkább látni fogjátok a halál rémületét, amint felkél történelmetek szemhatárán, tehát hajoljatok meg hatal­ma előtt!

  Krisztus, aki a keresztről meghallottad emberi vi­lágunkat, a tegnap világát, a holnap világát, a bűn régi világát — újítsd meg feltámadásodban, újítsd meg minden emberi szívben, ahová a feltámadás hatalma beköl­tözik.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaA feltámadt Krisztus a halál legyőzője

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  17

  Ma úgy dicsőítjük Krisztust, a Húsvéti áldozatot, mint a halál legyőzőjét. Ma azt a hatalmat dicsőítjük, mely győzelmet aratott a halál felett és beteljesítette Krisztus munkáinak és igéinek evangéliumát az élet végső tanúságtételével!

  És ma dicsőítsük a Szentlelket, akinek az erejéből Ő fogant a Szűz méhében, akinek Fölkentje hatalma által átment a szenvedésen, a halálon, alászállt a pokolba, s akinek hatalma által most él! „És a halálnak már nincs hatalma rajta." A feltámadt Krisztus átment a cenacu-lum, az Utolsó Vacsora színhelyének bezárt ajtaján, ahol az apostolok gyűltek össze, megállott közöttük és azt mondotta: „Békesség nektek... Vegyétek a Szentlel­ket!"

  Ezekkel a szavakkal, ezzel az isteni lélegzetvétellel avatta fel az új korszakot: a Szentlélek leszállásának idejét, az Egyház megszületésének idejét. Ez lett a pünkösdi időszak. De már előre meg volt írva a maga tel­jességében a húsvéti ünnepben, onnan nyerte gyöke­rét...

  Bárcsak a béke gondolatai győzedelmeskednének! Bárcsak az élet tisztelete győzne! A Húsvét a haláltól megszabadult élet üzenetét hozza. Bárcsak az emberi élet védelmét biztosító gondolatok és programok győz­hetnének a halállal szemben, s nem azok illúziói, akik az emberi haladást abban a jogban látják, hogy halált hoznak az alig megfogant életre!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaKrisztus feltámadt

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  16

  Szólítalak és hívlak benneteket, bárhol is legyetek, hogy rójátok le tiszteletteljes hódolatotokat a feltámadt Krisztus előtt! Az Egyház és a világ húsvéti áldozata előtt.

  Isten népének valamennyi közössége, napkelettől napnyugatig, gyűljetek egybe a tiszteletadásra! Legyen velünk minden jóakaratú ember! Ezt a napot valóban az Úr teremtette! Agnus redemit öves—a Bárány megvál­totta a nyájat... Ez az a nap, amikor az örök csata el­dőlt: mors et vita duello conflixere mirando—az élet a halállal, megvítt csodacsatával! (Babits M. ford.) Az élet és halál közötti küzdelem kezdettől fogva tart. A jó és rossz közötti háborúság folyik a világban. Ma a mér­leg az egyik oldalra billen: az élet győzedelmeskedik! A jó nyerte el jutalmát. A megfeszített Krisztus feltá­madt a sírból: az egyensúlyt az élet javára billentette.

  A halálnak is megvannak a korlátai. Krisztus hatal­mas reménységet keltett: az élet reménységét a halál hatókörén túl.

  Dux vitae mortuus regnat vivus— a holt Életvezér ma Úr és él! (Babits M. ford.) Húsvéti áldozat, Te is­mered a gonosz összes nevét mindenki másnál jobban, aki talán el tudja sorolni őket. Te magadhoz ölelsz min­den áldozatot! Húsvéti áldozat! Megfeszített Bárány! Megváltónk!

  Még ha az ember, az egyének, családok, a társadalom, s végső soron az emberiség egészének történetében a gonosz mértéktelenül ki is terjeszthette uralmát, s a jó körvonalai elhomályosultak, a gonosz nem tudott le­győzni Téged!

  A feltámadt Krisztus többé nem hal meg! Még ha a gonosz hatalomra tett is szert az emberi történelemben és saját korunkban, még ha nem is láthatjuk meg a visszatértedet e világba, egy olyan világba, ahol az em­ber békében és igazságban élhetne, a társadalmi szere­tet világában, még ha emberi szemmel a változás nem is érzékelhető, még ha a sötétség hatalmai és a gonosz erői tovább dühöngnek is, Te, Húsvéti Áldozat, maku­látlan Bárány, Megváltónk, már győzelmet arattál. És a mi győzelmünkké is tetted! Ez néped életének húsvéti üzenete.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaKrisztus, az élő Isten Fia

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  15

  Krisztus, az élő Isten Fia!

  Itt vagyunk mi, a te Egyházad: test a testedből, vér a véredből. Itt vagyunk, és őrködünk.

  Itt vagyunk sírod mellett. Őrködünk. Virrasztunk, hogy megelőzzük az asszonyokat, akik „kora hajnalban kimennek a sírhoz, s magukkal viszik az előkészített il­latszereket" (vö. Lk. 24:1), hogy megkenjék testedet, mely már az előző nap estéjétől fogva a sírboltban pi­hent.

  Őrködünk, hogy sírod közelében lehessünk, mielőtt Péter is megjönne, akit a három asszony szavai szólíta­nak ide; mielőtt megjönne Péter, aki le fog hajolni, de csak a lepleket látja majd (Lk. 24:12). Vissza fog menni az apostolokhoz, „igenis elámulva a történteken". Eb­ben a pillanatban, abban az üres sírboltban, ahol teste­det előző nap felravatalozták, először visszhangoztak a szavak: „Feltámadott!" {Lk. 24:6).

  „Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában járt: Az Emberfiának—mond­ta—a bűnösök kezébe kell kerülnie, fölfeszítik, de harmadnap feltámad." (Lk. 24:5—7)...

  Ezért virrasztunk. Szeretnénk ott lenni az asszonyok és az apostolok előtt... Szeretnénk veled lenni, mi, a te Egyházad, test a testedből, s vér a kereszten kiontott véredből.

  Mi vagyunk a tested, mi vagyunk a néped. Sokan va­gyunk. A világ minden tájáról gyűltünk össze... Sokan vagyunk, s egyesít minket a hit, mely a Te Húsvétod­ból született, abból, hogy a halálból új életbe költöztél át. Egyesít a feltámadásodba vetett hitünk.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaJézus megjósolja halálát

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  14

  Három nagy és szent nap idézi fel Krisztus szenve­dését, halálát és feltámadását. A szavak, melyeket az Úr használ, hogy bejelentse saját közelgő végét, ezért a dicsőségre utalnak. „Elérkezett az óra, amikor megdi­csőül az Emberfia... Megrendült a lelkem. Mit is mond­jak: Atyám szabadíts meg ettől az órától?" (Jn. 12:23, 27). Azután ejti ki azokat a szavakat, melyek oly mé­lyen kinyilvánítják a megváltó halál misztériumát: „íté­let van most a világon... Én meg, ha majd fölemelnek a földről, mindenkit magamhoz vonzok" (Jn. 12:31— 32). Krisztus földről való felemeltetése megelőzi dicső­ségben való felemelkedését. Ez a keresztfán való fel­emeltetés, a vértanúság felemeltetése, erkölcsi felemel­kedés.

  Jézus e titokzatos szavakkal is megjósolja halálát: „Bizony, bizony mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha el­hal, sok termést hoz" (Jn. 12:24). Halála az élet ígérete; az élet forrása mindannyiunk számára. Az Örök Atya előre elrendelte ezt a halált a kegyelem és megváltás érdekében, miként a búzaszem halála a föld alatt is a természet rendje szerint való, hogy a mag kicsírázzék és a szár sok kalászt hozzon. Ebből lesz midennapi ke­nyerünk, az ember tápláléka.

  A Krisztus halálával végrehajtott áldozat is lelkünk tápláléka lett a kenyér színe alatt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaA kereszt a feltámadás kezdete

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  13

  „Aki küldött, velem van, nem hagyott magamra, mert mindig azt teszem, ami tetszésére van" (Jn. 8:29).

  Ezekben a szavakban megnyilvánul előttünk az a ha­tártalan magány, melyet Krisztusnak tapasztalnia kel­lett „felemeltetésekor". Ez a magányosság a Getszemáni kertben elmondott imádsággal kezdődött. Ez minden bizonnyal lelki kínszenvedés volt, mely a keresztre fe­szítéssel tetőződött be. Ekkor kiáltott fel Krisztus: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el?" (Mt. 27:46).

  De korábban, mintha megérezte volna előre a retten­tő magány ezen óráit, Krisztus azt mondja: „Aki kül­dött... nem hagyott magamra..." Mintha azt mondaná, mindenekelőtt, még végső elhagyottságában is: nem le­szek egyedül! Akkor is azt fogom tenni, „ami tetszésére van", ami az Atya akarata! És nem leszek egyedül!

  S mi több, Atyám nem fog a halál markában hagyni, mert a kereszt a feltámadás kezdete. Pontosan ezen ok­ból a „keresztrefeszítés" lesz a „felemeltetés" maga. „Akkor meg fogjátok tudni, ki vagyok". Akkor azt is tudni fogjátok, hogy „csak azt mondom a világnak, amit tőle hallottam."

  A keresztrefeszítés valóban Krisztus felemelkedése lesz. A keresztben ott van a feltámadás kezdete. Ezért a kereszt válik minden dolog meghatározó mértékévé, azon dolgoké, melyek Isten és ember között állnak. Krisztus pontosan ezzel a mértékkel méri őket...

  Bizonyos értelemben a világ dimenziója vetül rá Is­ten dimenziójára. Pilátussal folytatott beszélgetésében Krisztus azt mondotta: „Az én királyságom nem e vi­lágról való" (Jn. 18:36).

  A világ dimenziója Isten dimenziójával pontosan a Keresztben találkozik — és a feltámadásban.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál Minden napra egy imaA kereszt kinyilvánítja Krisztus egészét

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  12

  Ez az Isten igéje! Istennek legyen hála.

  Ezt az üdvözlést ismétli nap nap után a nagyböjti li­turgia. Megelőzi az evangélium felolvasását és most ar­ról tanúskodik, hogy a Nagyböjt olyan időszak az Egy­ház életében, amikor különösen Isten szavára összpon­tosít. Ez az összpontosítás—főként az első századok­ban—azzal párosult, hogy keresztelőre készülődtek a Húsvét előtti éjszakán. A katekumenek fokozott erővel készültek erre az eseményre.

  De nemcsak a keresztség és a katekumanátus szem­pontjából kell a böjti időszakban Isten igéjére összpon­tosítanunk figyelmünket. Ez az igény magából a liturgi­kus időszak természetéből származik, vagyis, a Titok mélységéből, melyet az Egyház kinyilvánít Nagyböjt kezdetén. Isten titka eléri a szíveket és a lelkeket, min­denekelőtt Isten igéje révén. Voltaképpen a Húsvét  előtti „bevezető időben" vagyunk, Húsvét pedig nem­csak Krisztus legfontosabb misztériuma, hanem mind­azok hitének és életének titka is, akik Őt vallják és kö­vetik.

  Ez az Isten igéje! Ez az ige a Nagyböjt utolsó előtti hetében különösen felerősödik, mondhatnám, különö­sen drámaivá válik. Szent János evangéliumának szö­vegéből mindez világosan kiderül.

  Amikor a farizeusokkal beszélj Krisztus minden ed­diginél nyíltabban elmondja, ki Ó és ki küldte, és sza­vai nem aratnak tetszést.

  Ki vagy te? „Amikor majd fölemelik az Emberfiát, megtudjátok..." (Ján. 8:28): meg fogjátok tudni, választ kaptok majd arra a kérdésre, melyet most feltettetek, anélkül, hogy most bíznátok szavamban.

  A „felemelés" a kereszt által bizonyos értelemben kulcsot jelent a teljes igazság megismerésére, melyet Krisztus hirdetett.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."