19424 ima található a honlapon, összesen 23183 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Szent Ágoston vallomások

  Szent Ágoston vallomások
  Naponta frissül

  Szent Ágoston Vallomások

  AURELIUS AUGUSTINUS: CONFESSIONES

  Szent Ágoston vallomások Mit szeretünk Istenben?Hol találjuk meg az Urat?

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  08

  Megkérdeztem tehát a világmindenséget Istenem felől s azt felelte: „én nem vagyok Isten, hanem Ő teremtett engem”.

  Ugye, a világ szépsége eléje tárul minden épérzékű embernek? Miért nem beszél hát mindenkihez egyformán?

  Az apróbb, nagyobb állatok látják ugyan, de nem tudják megkérdezni, mert hírvivő érzékeik fölött nem vezérkedik az ítélő értelem. Az ember azonban megkérdheti, s értelmével a láthatatlan Istent kiismerhetné a teremtményekből, de baj, hogy ragaszkodása a teremtmény alattvalójává teszi, s az alattvaló immár nem tud ítélni.

  Sőt nem is felel a teremtmény, hanem csak annak, aki kérdez is, ítél is. Szava, szépsége nem változik, nem mutat mást és mást aszerint, hogy az egyik ember csak nézegeti, a másik nézi és kérdezi. Egyazon módon mutatkozik mindkettőnek, de az egyik előtt hallgat, a másik nézi és kérdezi. Egyazon módon mutatkozik mindkettőnek, de az egyik előtt hallgat, a másiknak beszél; illetőleg mindenkihez beszél, de csak azok értik, akik kívülről vett beszédét belül az igazsággal egybevetik.

  Az igazság pedig azt mondja nekem: ég és föld és bármely anyag nem lehet a te Istened! Saját természetünk is ezt magyarázza; akinek szeme van, láthatja, hogy az anyag mindig kisebb a részben, mint az egészben!

  Azt mondom neked, lelkem: magad is több vagy te ezeknél! Mert a hozzád tartozó test tömegét te tartod fönn azzal, hogy életed, ugyanezt test a testtel meg nem teheti. Az Isten pedig neked is élet-éltetőd!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Mit szeretünk Istenben?Hol találjuk meg az Urat?

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  07

  De mi ez?

  Megkérdeztem a földet. Azt mondta: nem én vagyok!

  Megkérdeztem mindent, ami a föld hátán van. Ugyanazt vallották.

  Megkérdeztem a tengert és örvényeit s minden eleven lakóját, s azt felelték: nem mi vagyunk a te Istened. Följebb keresd!

  Megkérdeztem a rohanó szeleket, s a lég birodalma minden lakójával együtt azt mondotta: Anaximenész téved: nem vagyok Isten!

  Megkérdeztem az eget, a napot, holdat, csillagokat: Mi sem vagyunk az Isten, akit keressz - felelték.

  Végül bekiáltottam az érzékeimet körülvevő mindenségbe: Beszéljetek az én Istenemről. Nem ti vagytok, de mondjatok róla valamit!

  S felzúgtak hatalmas hangon: Ő a mi teremtőnk!

  Kérdezősködésem világszemlélet volt, szépségük volt a felelet.

  Ekkor magamhoz fordultam s kérdeztem önmagamat: Hát te ki vagy? Feleltem: Ember vagyok. - S íme, szemembe ötlik magamon a test és a lélek, az kívül, ez belül. Ezek közül melyikben keressem Istenemet? Hiszen az anyagi világot a földtől az égig, ameddig szemem hírhozó pillantását kiküldhettem, már végigkutattam.

  Nemesebb az a részem, amely belül van.

  Minden hírhordó érzék ugyanis ezt az ítélkező felsőbbséget értesítette az ég és föld, s minden bennünkvalónak azon feltételéről, hogy ők nem istenek, hanem Isten teremtményei. A külső ember szolgálata révén jutott ez a belsőnek tudomására; én a belső ember, vettem hírül ezeket; én, én, a lélek, testem érzékelése útján.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Mit szeretünk Istenben?Hol találjuk meg az Urat?

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  06

  Szeretlek Uram.

  VI. FEJEZET

  Mit szeretünk Istenben? Hol találjuk meg az Urat?

  Nem kételkedve, hanem biztos öntudattal. Igéd átjárta szívemet s megszerettelek. Ég és föld és a bennük levő mindenség is minden oldalról azt kiáltják, hogy szeresselek. Mindenkinek ezt kiáltják, szünet nélkül, úgy, hogy senki sem mentegetheti magát. Leghangosabban beszél azonban irgalmad ahhoz, akin megkönyörülsz, s akin irgalmasságot gyakorolsz, mert meg- könyörültél rajta; ha ez nem volna, ég és föld siket füleknek hirdetnék dicséretedet.

  Mit szeretek, mikor Téged szeretlek?

  Testi szépséget? Múló bájt? Ezt a barátságosan szemembe ragyogó fényt? Sokféle hangnak összesimuló édes zengezetét? Virágok, kenetek, fűszerek illatát? Mannát? Mézet? Ölelésre hívogató tagokat? Nem. Nem ezeket szeretem, mikor Istenemet szeretem. De mégis valami fényt hangot, illatot, valami eledelt és valami ölelést szeretek, mikor Istent szeretem, mert ő fény, hang, illat, eledel és ölelés az én belső világomnak. Ott olyan fény ragyog rá lelkemre, amelyet semmi hely be nem fogadhat. Van ott hang olyan, hogy idő szárnyán el nem száll; van illat, de azt szellő el nem ragadja, van íz, amelyet semmi falánkság meg nem ront; van ragaszkodás, amelyet megunás szét nem tép. Ez az, amit szeretek, mikor Istenemet szeretem.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Csak Isten ismeri egészen az emberi lelket.

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  05

  Te vagy Uram ítélőbírám. Igaz ugyan, hogy „senki emberfia nem tudja, amik az emberben vannak, hanem csak az ember lelke, aki őbenne vagyon” (1Kor 2,11), de azért van valami az emberben, amiről még benne lakó lelke sem tud. Te azonban Uram végtől-végig ismered, mert teremtetted. Viszont én meg akármennyire pornak, hamunak tartom-szólom is hozzád képest magamat, tudok valamit rólad, amit magamról nem tudok.

  Igaz, hogy most csak „tükör által, homályban látunk” (1Kor 13,12) téged, még nem színről színre; s azért tőled távol zarándoklásom idején magamról erősebb tudatom van, mint rólad, de azt tudom rólad, hogy semminek sincs rajtad ereje; magamról meg azt sem tudom, milyen kísértéseknek állhatok ellen, minőknek nem. Csak abban reménykedem, hogy szótartó vagy, s nem engedsz erőnkön fölül kísértésbe esni bennünket, hanem erőt is adsz hozzá, hogy elbírjuk.

  Meg akarom mondani, amit tudok, magamról, s azt is megmondom, mit nem tudok. Mert valamint a te világosságodból tudom, amit tudok, éppen úgy afelől, amit nem tudok, tudat- lanságban maradok mindaddig, míg sötétségem napfénnyé nem változik színed előtt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Reméli, hogy a jók imádkoznak érte.

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  04

  Ez legyen Vallomásaim gyümölcse.

  Ezért tárom fel múltamon kívül jelen mivoltomat is, nemcsak előtted - aggódó örömmel és fájdalmas reménykedéssel, hanem azok füle hallatára is, akik híveid az emberek fiai közül, akik osztályosai örömömnek, s társak, polgárok, zarándokok velem e halandó sorsban, akár előttem vannak, akár utánam jönnek, akár velem együtt ballagnak.

  Szolgáid ezek, Uram, nekem meg testvéreim; fiaid, nekem meg akaratod szerint uraim; parancsod köt, hogy szolgáljak nekik, ha veled és benned élni akarok. Talán keveselném, ha Igéd csak szóval parancsolta volna, íme azonban példával járt előttem. Követni akarom szóval is, tettel is, követtem szárnyaid védelme alatt, mert szörnyű veszedelem származhatnék belőle, ha lelkem nem volna védelmed alá rejtőzött jobbágyod s ha gyöngeségem ismeretes volna előtted!

  Gyermek vagyok, de Atyám örökké él, s engem alkalmatosan gyámolít. Ő az, aki teremtett és védelmez engem; Mindenható Uram, te magad vagy minden kincsem; velem vagy s voltál, mikor még nem is tértem hozzád.

  Akiknek tehát parancsod értelmében szolgálok, azoknak bemutatom magamat. Nem múlta- mat, hanem azt, hogy mi vagyok már s mi vagyok még mindig; de „enmagamat semmiképpen sem akarom megítélni” (1Kor 4,3).

  Így vegyétek beszédemet.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Reméli, hogy a jók imádkoznak érte.

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  03

  De ugyan mi haszonért akarnak engem megismerni?

  Talán szerencsét akarnak kívánni, ha hallják, mennyire megtértem hozzád kegyelmed erejében? Vagy imádkozni akarnak értem, ha viszont azt hallják, mennyire megakasztanak gyarlóságaim?

  Az ilyeneknek szívesen megmutatom magamat.

  Nem kis eredmény ugyanis, ha sokan hálálkodnak neked, Uram Istenem, énmiattam, s ha sokan könyörögnek hozzád érettem. Testvéreim lelke csak hadd szeresse meg bennem, amit szeretnivalónak mutatsz, és sajnálkozzék mindenemen, amit sajnálatosnak ítélsz. Testvér- lélek tegye ezt; ne a hozzánk nem tartozó, ne „az idegen fiaké, kiknek szája hiúságot beszél és jobb kezük a gonoszság jobbja” (Zsolt 143,7-8); az a testvér-lélek tegye, amely örül, ha jót talál bennem, s szomorkodik értem, amikor hibámat látja, mert akár dicsér, akár gáncsol, szeret.

  Feltárom magamat nekik, hadd lelkendezzenek javaimon, hadd sóhajtozzanak bűneimen. Ami jó bennem, a te szerzeményed, a te ajándékod; ami rossz, a magam bűne s a te ítéleted. Azokon örüljenek, ezeken szomorkodjanak, s szálljon, szálljon színed elé az ének is, a könny is, mint tömjén illata a testvér-szívek szent templomából. Fogadd Uram, kedvesen az illatot, s könyörülj rajtam - szent Nevedre kérlek - nagy irgalmasságod szerint. Ne, ne hagyd abba, amit kezdettél bennem. Járj végére minden gyarlóságomnak.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Felteszi a kérdést,miért tárja fel lelke jelen mivoltát?

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  01

  Az a kérdés, mi a célom, hogy az emberek füle hallatára vallok, mintha csak azt várnám, hogy nekiállanak meggyógyítani minden gyarlóságomat?

  Más ember élete titkaira, óh arra kíváncsiak az emberek, de a magukét megjavítani ugyan húzódoznak. Mit kívánkozik az olyan ember kitudni tőlem, hogy mi vagyok, aki nem akarja meghallani tőled, hogy ő micsoda! S különben is honnan tudják, igazat vallok-e magamról? Hiszen senki emberfia nem tudja, „mi van az emberekben, hanem csak az ember lelke, aki őbenne vagyon” (1Kor 2,11). Ellenben ha tőled hallanak magukról, nem mondhatják: az Úr hazudik. Mert tőled hallani magunkról, mi más, mint megismerni magunkat? S ha valaki az ilyen megismerést hazugnak mondja, nem hazudik-e ő maga?

  Mivel „a szeretet mindent elhisz” (1Kor 13,7) - természetesen csak azoktól, akiket összeköt, és egybeforraszt -, én is úgy tárom ki lelkemet Uram, előtted, hogy az emberek is meghallhassák. Nem tudom ugyan bizonyítani nekik, hogy igazat vallok, de azok bizonyosan elhiszik, akiknek figyelmét a szeretet hajlítja felém.

  Te azonban, lelkem bizalmas orvosa, közöld velem kérlek, mi haszna cselekedetemnek? Ami régi bűneimet illeti, amelyeket bocsánatoddal befödöztél, s lelkemet is megváltoztattad hitben és szentségben, hogy önmagaddal boldogíthass engem, ami tehát régi bűneim megvallását illeti, meglesz az a hatásuk, hogy aki olvassa vagy hallja, szíve fölgerjed és nem fásul el kétségbeesésben s nem mondhatja: nem tudom megtenni, hanem irgalmadban gyöngéd kegyelmedben bizakodva talpra áll; mert kegyelmed minden erőtlent megerősít, aki megismeri általa nyavalyás mivoltát. Viszont a jók örömmel hallgatják azoknak régi bűneit, akik immár bűntelenek; nem ugyan a bűn gyönyörködteti őket, hanem az, hogy a bűnök voltak s nincsenek többé.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Azért tesz vallomást,hogy még jobban elforduljon bűneitől.

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  31

  Uram, ha nem akarnám is kitárni szívemet, ugyan mi dolgom maradna titokban előtted? Hisz az emberi lélek örvényei nyitva álnak szemeid előtt! Nem tudnék előled elrejtőzni, legföljebb téged veszítenélek szem elől. Most azonban, mikor sóhajaim mutatják, mennyire nem tetszem önmagamnak, fölragyog előttem szeretetreméltóságod kedves és kívánatos világa, hogy szégyenkezzen és elforduljak magamtól, hogy téged válasszalak, s csak benned iparkodjam tetszeni neked is, magamnak is.

  Uram, te ismersz, tudod mi vagyok. S hogy mégis vallomást teszek magamról, mondtam már, mi eredményt akarok vele elérni. És nem az eleven beszéd, a hang a fő benne, hanem lelkem suttogása, szívem kiáltása, amit csak te tudsz meghallani. Ha ugyanis rossz vagyok, s bánom gonoszságomat, íme, ez maga vallomás színed előtt; ha jó vagyok, s nem magamnak tulaj- donítom, íme, ez megint vallomás színed előtt; mert tőled kap áldást az igaz, miután tőled kapta a megigazulást gonoszságából.

  Vallomásom tehát neked szól, Uram, akár néma vagyok színed előtt, akár nem. Mert amikor hangom hallgat, szívem beszél. S nem is tudok semmi jót olvasóimnak mondani, amit már előbb meg nem hallottál volna tőlem, sem neked nem tudok olyant mondani, amit már előbb nem tőled hallottam volna.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások A tizedik könyv tartalma2/2

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  29

  Azután az érzéki és értelmi megismerés folyamatát boncolja, s megállapítja a későbbi iskola nagy ismeretelméleti alapelvét: nihil est in intellectu, nisi quod fuerit prius in sensu = minden értelmi ismeretnek érzéki megismerés az alapja; - de egyben azt is megmutatja, hogy az így nyert ismeretek nem tartalmazzák Isten fogalmi képét (species impressa sensilis - imago expressa verbo mentis). Azt, hogy Isten van, a teremtményekből tudjuk, - s ha megfeled- kezünk is róla, újra megtalálhatjuk.

  Innen más gondolatcsoportra megy át: szemlélni kezdi az emberi természet fundamentális vágyakozását a boldogság után. A boldogság fogalmát az öröm ismeretéből vezeti le, de mivel minden öröm egyúttal boldogság is, - segítségül veszi lelkünknek egy másik alapvető sajátosságát; az igazság után való vágyakozást, s így vezet át Istenhez, mint az igazi örömök és az örök igazság forrásához.

  Vezető gondolata tehát ez: Isten létét az ész természetes világánál is megismerhetjük; az Istenre vonatkozó kinyilatkoztatás ismeretadatait emlékezetünk őrzi. A bűnök hatása alatt mindkét fajtájú ismeret elhomályosodhatik bennünk, de az igazság és boldogság őszinte keresése mindenkit visszavezet az igaz örömök és az igazság forrásához: Istenhez.

  A harmadik részben újra visszatér saját lelki állapotához. Végigmegy a kísértések különböző fajtáin és kíméletlenül megvallja, melyik ponton mekkora gyarlóság lakozik lelkében. Nem szépít, nem takargat semmit. Végül zsoltárszerű emelkedettséggel az Úr Jézus Krisztusba helyezi minden reménységét.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."