17233 ima található a honlapon, összesen 18892 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Szent Ágoston vallomások

  Szent Ágoston vallomások
  Naponta frissül

  Szent Ágoston Vallomások

  AURELIUS AUGUSTINUS: CONFESSIONES

  Szent Ágoston vallomások Hálálkodik Isten irgalmasságáért.

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  22

  „Oh Uram, én a te szolgád, a te szolgád, és szolgálód fia vagyok. Szétszakasztottad bilin- cseimet: dicsérő áldozatot áldozok neked. Szívem is, nyelvem is téged dicsérjen, s minden csontom ezt kiáltsa: Uram, ki hasonló hozzád? Szóljanak, te pedig felelj és mondd, kérlek, lelkemnek: Én vagyok üdvösséged” (Zsolt 115,7).

  Mi voltam és jaj, milyen voltam én?

  Van-e bűn, amit cselekedettel, vagy he nem, beszéddel, vagy ha ezzel sem, gondolattal, vagy legalább szándékkal el nem követtem? Te azonban Uram, jó voltál hozzám, megkönyörültél rajtam. Megmérted halálig leromlásomat, s jobbod fenékig kiürítette szívemből örvénylő gonoszságomat.

  S mi volt e változás?

  Az, hogy immár teljességgel elszakadtam mindentől, amihez azelőtt ragaszkodtam, s arra igazítottam akaratomat, amit te akartál! Jaj, hol volt annyi időn keresztül akaratom szabad- sága? Micsoda mély és titkos rejtekből került most egy pillanat alatt elő, hogy behajtsa nyaka- mat szelíd igádba, s hátamra rakja könnyű terhedet, én Krisztus Jézusom, segítőm és meg- váltóm?!

  Milyen édesen elvagyok én immár hiábavaló élvezetek nélkül, s akiktől féltem elszakadni, azokat íme, öröm volt szétbocsájtanom, mert kiszórtad őket bensőmből, igazi és legfőbb gyönyörűségünk; kiszórtad s beléptél helyükbe. Minden élvezetnél édesebb vagy, nem ugyan test és vér szerint; minden fénynél ragyogóbb, minden titoknál bensőségesebb, minden dicső- ségnél magasabb vagy az emberi léleknek, kivéve azokat, akik önmagukkal töltekeznek.

  Szabad volt immár a lelkem, ment a nagyravágyás, vagyon, a kéjelgés és bűnös vágyakozás maró gondjaitól, s már szálltak első hangjaim feléd, Uram, Istenem, fényességem, kincsem és üdvösségem.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások A kilencedik könyv tartalma

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  21

  Megtörtént a nagy esemény: Ágoston lelke kiszakaszkodott a bűnös élet bilincseiből. Égi vilá- gosság önti el szívét. A világi élet gondjaitól, reményeitől, élvezeteitől való elszakadásnak nemrég még a gondolata is rémületbe ejtette, most ellenben alig várja, hogy teljesen szakít- hasson mindennel. Mert nem akar félúton megállni!

  Tekintélyes rétor volt; a milánói előkelő családok bizalmának birtokosa; anyagi helyzete nem volt ugyan fényes, de nevét tisztelték mindenfelé, ahol megismerhették műveltségét és tudományát.

  Nem akar azonban feltűnést kelteni. Megvárja a szüreti szünetet, s akkor értesíti a hatóságot és a szülőket távozásáról. Anyjával, fiával s néhány barátjával Cassiciacumba vonul s imád- ság, elmélkedés, munka között készül a szentkeresztség felvételére.

  A 386. esztendőben, április 24-25. között éjjel keresztelte meg Ambrus püspök Milánóban.

  Cassiciacumból Afrikába akarnak költözni. Útközben édesanyja meghalt (387).

  A könyv többi részét Ágoston anyja emlékezetének szenteli. Szeretet és óvatosság vezetik tollát; nem is toll az, hanem véső, amely a világ egyik legnagyobb emberének kezében föl- séges plaszticitással vési ki az emlékezet kövén a tűrésben kitartó, a szenvedésben okos, a szeretetben hős, az állapota minden erényével ékes nagy édesanya alakját.

  Lehetetlen azokat a sorokat megindulás nélkül olvasni, s lehetetlen a világirodalom ezen egyik legremekebb nekrológjában bámulva meg nem ismerni írójának tüneményes lelki nagyságát. Ágoston - immár püspök - tizenhárom évvel anyja halála után írja e könyvét. Szíve akkor már meghiggadt, fájdalma elszelídült, emlékezése mégis annyira eleven, színei annyira üdék, szeretete és gyöngéd bámulata annyira új, hogy szinte keressük a könnyek nyomait, amelyek írás közben bizonyára bőven hullottak a könyv lapjaira a szent püspök szeméből.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Titkos szót hall és megtér.

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  20

  Nem akartam továbbolvasni. Nem is volt szükséges. Amint ugyanis a mondat végére értem, mintha a biztos megnyugvás fénye árasztotta volna el szívemet, a kételkedésnek utolsó árnyéka is eloszlott belőlem.

  Ujjamat vagy egyéb valami jelet odatéve betettem a könyvet s immár egész nyugodtan mindent elmondtam Alypiusnak. Azt, hogy őbenne mi ment végbe - nekem sejtelmem sem volt róla -, a következő módon közölte velem. Először is látni akarta, mit olvastam. Meg- mutattam. Elolvasta, de tovább, mint én. Nem is tudtam, mi a mondat folytatása. Ez volt:

  „A hitben erőtlent pedig karoljátok fel.”

  Ő meg ezt a mondást vonatkoztatta magára, s ezt meg is mondta nekem. Az intelem őt csak megerősítette; ő ugyanis minden késedelem és vergődés nélkül érlelte meg elhatározását s életmódjával egyébként is teljesen egybevágó jószándékát. Erkölcsök dolgában úgyis régóta magasan állott fölöttem.

  Onnan anyámhoz siettünk.

  Jelentjük a dolgot. Örül. Elmondjuk, hogyan történt. Ujjong örömében, győzelmet emleget s áldást mond Neked, ki „mindent megtehetsz bőven azon túl is, amit kérünk, vagy értünk” (Ef 3,20). Mert látta, hogy sokkal többet megadtál bennem, mint amennyit panaszos könnyeivel és sóhajtásaival kérni szokott tőled részemre.

  Magadhoz fordítottál ugyanis egészen. Már nem kívánkoztam feleség után, már nem voltak földi reményeim, hanem együtt álltam anyámmal a hit irányzóján, ahol engem sok-sok évvel ezelőtt neki megmutattál. Sírását örömre fordítottad bővebben, mint reménylette és sokkal tisztábbra és bensőbbre, mint aminőt érezhetett volna régi vágya teljesülésén: a tőlem származó unokák látásán!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Titkos szót hall és megtér.

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  19

  Egyszer csak fiú- vagy leányhangot hallok a szomszéd házból. Énekelt s ezt ismételgette:

  Tolle, lege! Tolle, lege! Vedd, olvasd! Vedd, olvasd!

  Arcom pillanat alatt megváltozott, s lázasan kutattam emlékezetemben, van-e valami olyan játékfajta, amelyben a gyermekek ehhez hasonló éneket szoktak énekelni, de nem emlékez- tem, hogy bármikor hallottam volna.

  Visszanyomtam könnyeim áradatát s felugrottam, mert semmi mást, égi parancsot láttam e jelben, hogy nyissam ki a Szentírást s olvassam el a szemembe ötlő legelső fejezetet. Anto- niusról is beszélték, hogy az Evangélium-olvasásra érkezve, neki szóló intelemnek vette az éppen felolvasott szavakat. „Menj, add el, amid vagyon és oszd a szegényeknek és kincsed leszen a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem” (Mt 19,21). S e csudálatos szózatra tüstént hozzád pártolt.

  E gondolat hatása alatt visszasiettem oda, ahol Alypius ült, mert odatettem az Apostol könyvét, mikor fölkeltem onnan. Fölkaptam, kinyitottam s egyetlen hang nélkül olvastam azt, amire tekintetem legelőször esett:

  „Nem tobzódásokban és részegeskedésekben, nem ágyasházakban és szemtelenségekben, nem versengésben és irigykedésben, - hanem öltözzetek az Úr Jézus Krisztusba, és a testet ne ápoljátok a kívánságok szerint” (Róm 13,13).

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Titkos szót hall és megtér.

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  18

  Egyszer csak fiú- vagy leányhangot hallok a szomszéd házból. Énekelt s ezt ismételgette:

  Tolle, lege! Tolle, lege! Vedd, olvasd! Vedd, olvasd!

  Arcom pillanat alatt megváltozott, s lázasan kutattam emlékezetemben, van-e valami olyan játékfajta, amelyben a gyermekek ehhez hasonló éneket szoktak énekelni, de nem emlékez- tem, hogy bármikor hallottam volna.

  Visszanyomtam könnyeim áradatát s felugrottam, mert semmi mást, égi parancsot láttam e jelben, hogy nyissam ki a Szentírást s olvassam el a szemembe ötlő legelső fejezetet. Anto- niusról is beszélték, hogy az Evangélium-olvasásra érkezve, neki szóló intelemnek vette az éppen felolvasott szavakat. „Menj, add el, amid vagyon és oszd a szegényeknek és kincsed leszen a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem” (Mt 19,21). S e csudálatos szózatra tüstént hozzád pártolt.

  E gondolat hatása alatt visszasiettem oda, ahol Alypius ült, mert odatettem az Apostol könyvét, mikor fölkeltem onnan. Fölkaptam, kinyitottam s egyetlen hang nélkül olvastam azt, amire tekintetem legelőször esett:

  „Nem tobzódásokban és részegeskedésekben, nem ágyasházakban és szemtelenségekben, nem versengésben és irigykedésben, - hanem öltözzetek az Úr Jézus Krisztusba, és a testet ne ápoljátok a kívánságok szerint” (Róm 13,13).

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Titkos szót hall és megtér.

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  17

  Gondolataim mindig mélyebbre hatoltak. Mikor aztán lelkem titokzatos mélységeit fel- kutatták és nyomorúságomat a maga egész mivoltában szemeim elé összehordták, rettentő vihar támadt bennem, amelynek nyomában eleredt könnyeim zivataros áradata. Úgy éreztem, hogy egyedül jobb lesz elsírnom könnyeimet.

  Hogy tehát szabadon kiszakadhasson belőlem minden könny és minden sóhajtás, felugrottam Alypius mellől és elmentem olyan messze, hogy jelenléte immár nem lehetett terhemre. Úgyis észrevett már valamit rajtam; azt hiszem ugyanis, hogy mondottam neki valamit, s hangom rezgése megmutatta neki, hogy tele vagyok könnyekkel. Eltávoztam tehát mellőle, ő meg ottmaradt ülőhelyünkön s mérték nélkül csudálkozott.

  Leroskadtam, azt sem tudom, hogyan, az egyik fügefa alá s szabadon eresztettem könnyeimet. Patakként omlottak szemeimből kedves áldozatul neked, s talán nem ezen szavakkal, de ebben az értelemben szakadatlanul panaszkodtam előtted: „És te Uram, meddig, óh meddig haragszol egészen? Ne emlékezzél régi gonoszságainkra!” (Zsolt 6,4; Zsolt 78,5. 8).

  Mert éreztem, hogy bűneim rabja vagyok, és panaszos szóval kiáltoztam: Mikor lesz vége ennek az örökös holnapra hagyatkozásnak? Miért nem most mindjárt? Miért nem szakajtja meg ez az óra életem gyalázatosságát?

  Így sóhajtoztam s szívem a legkeserűbb bánat könnyeit sírta.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Leírja nagy viaskodását testi indulataival.

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  16

  Onnan ugyanis, amerre arcomat fordítottam, s ahova féltem átpártolni, elém tűnt az önmeg- tartóztatás tiszta fönsége. Derült volt illetlen vidámság nélkül. Kedves mosollyal hívogatott, hogy csak menjek, ne kételkedjek. Felém nyújtotta szent kezeit, hogy elfogadjon és magához vonjon.

  Oh, a gyönyörű példáknak micsoda teljességét mutatta nekem! Temérdek fiú és leánygyermek, a nagyszámú ifjúsággal együtt minden kor, tisztes özvegyek, pártás aggok valamennyien a szent tisztasággal ékesen, amely semmiképpen sem volt gyümölcstelen bennük, mert termékeny méhéből s tőled, jegyesétől Uram, gazdagon fakadtak örömeik.

  Rám mosolygott, s mosolya buzdítás volt, mintha mondta volna: S te nem tudnád megtenni, amit ezek a férfiak és nők megtettek? Azt hiszed talán, hogy ezek maguktól erősek, és nem Uruk Istenüktől? Támaszkodjál egészen az Úrra! Ne félj, nem tér ki előled, nem enged elesni! Tedd bizalommal s meglátod, felkarol és meggyógyít.

  Én meg véghetetlenül szégyenlettem magamat, mert még mindig fülemben voltak ama hiába- való sugdosások, s határozatlanul tétováztam. Ő meg ismét mintha beszélni kezdett volna:

  - Zárd el lelkedet tested minden tisztátalan vágyakozása elől, s elvész hatalma. Élvezetekről fecseg neked, de az mind semmi a te Urad Istened törvényéhez képest.

  Így győzködtem magam magammal.

  Alypius szakadatlanul mellettem volt s szó nélkül várta, mi lesz az én szokatlan nagy felindulásom eredménye.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Leírja nagy viaskodását testi indulataival.

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  14

  Így nyavalyogtam és kínlódtam a szokottnál is jóval kegyetlenebb önvádak között; vergőd- tem, nyújtóztam bilincseimben, ha netán leszakadnának egészen rólam. Úgy is alig tartottak már, de mégis tartottak. Azonfelül te is kavartad bensőmet, Uram. Könyörületed a félelem és szégyen kettős korbácsával szigorkodott ellenem, nehogy ellanyhuljak megint, nehogy tépetlen maradjon rajtam bilincseim vékony és gyenge maradéka; nehogy megerősödjék s engem ismét és még erősebben megkötözzön.

  Folyton biztatgattam magamat: Megteszem, most mindjárt megteszem! S e szavakkal már kész is volt elhatározásom; már majdnem végre is hajtottam, és - semmit sem tettem. Nem hanyatlottam ugyan vissza az előbbi állapotomba, hanem ott állottam az elhatározó ponton s mintegy megpihentem. Azután nekilendültem. Már majdnem ott voltam, már csak egy hajszál hiányzott, már szinte elértem és megfogtam, - s nem voltam ott, nem értem el, nem fogtam meg, mert halogattam meghalni a halálnak és élni az életnek, s több ereje volt bennem a gonosz réginek, mint az új jónak. Sőt maga a perc, melyben más emberré kellett lennem, minél jobban közeledett, annál nagyobb rémülettel töltött el; de azért nem riasztott vissza, el sem fordított, hanem függőben tartott.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Erős bizonyságot köt azon állítása ellen,hogy a jó és, rossz természete van benne.

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  13

  Például mikor azt latolgatja valaki, hogy fegyverrel, vagy méreggel gyilkoljon-e; hogy ezt vagy azt az idegen tulajdont ragadja-e el, mert mindkettőt el nem ragadhatja; hogy élvezetekre pazarolja-e pénzét, vagy zsugori módon takarékoskodjék; cirkuszba menjen-e vagy színházba, ha ugyanazon időre esik mindegyikben az előadás. Hozzáfűzhetem a harmadik lehetőséget is: vagy, alkalom adódván lopni menjen-e idegen házba, vagy - íme a negyedik lehetőség! - inkább házasságtörést kövessen-e el, ha erre is nyílik alkalom. Tegyük fel, hogy mindez egyazon időben történhetnék csak, s egyenlő a vágyakozás minden irányban; mivel egyszerre valamennyit nem lehet megtenni, ugyebár négy, vagy a kívánatos dolgok temérdek sokasága miatt még többféle ellenkező akarat cibálja a lelket, de azért a manicheusok mégsem tanítják, hogy ilyen sok külön-külön önálló állomány (szubsztancia) volna az emberben?

  Ugyanez ráillik a jóirányú akarásokra is.

  Kérdezem ugyanis tőlük, jó dolog-e az Apostol írásaiban gyönyörködni? Jó dolog-e valamely komoly zsoltárt élvezni? Jó-e az evangéliumot fejtegetni? Minden kérdésemre azt felelik: igen.

  Hogyan? Hiszen ha mindez egyformán gyönyörűséges volna egy és ugyanazon időben, nemde akkor a különböző irányú akaratok széthúzzák szívünket a fontolgatás alatt, hogy mégis melyiket válasszuk? Mind jó, s küzdenek egymással, míg a választás rá nem esik valame- lyikre, ami azután egybekovácsolja az egész, több irányra szakadt akaratot.

  Így van akkor is, amikor az örök boldogság gyönyörködtet felülről, itt alul meg valamely ideiglenes jó élvezete csalogat; a lélek ugyanaz, de sem azt, sem ezt nem akarja egész akaratá- val. Nagy kín neki ez a széthúzás; az egyiket értelme akarja, a másikat érzékisége nem hagyja.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Erős bizonyságot köt azon állítása ellen,hogy a jó és, rossz természete van benne.

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  12

  Tegyük fel, hogy testvéreink közül valaki egymással ellenkező két kívánkozása között ingadozva azt latolgatja, hova menjen, színházba-e, vagy a mi templomunkba. Nem ingadoz- nak-e a manicheusok, hogy ehhez mit szóljanak? Vagy azt kell ugyanis - nyilván akaratuk ellenére - mondaniok, hogy a templomunkba menést sürgető akarat jó, amint jót cselekszik mindenki, aki az Egyház titkainak birtokában kötelessége szerint templomba jár; - vagy el kell fogadniok, hogy két rossz természet, két rossz lélek küszködik minden egyes emberben. Igen, de akkor nem igaz az ő szokásos tanításuk, hogy a két akarat közül egyik jó, másik rossz. Vagy pedig rátérnek az igazságra s nem tagadják többé, hogy a fontolgatás tulajdonképpen csak ingadozás egy és ugyanazon lélek különböző irányú akarata között.

  Mikor tehát azt észlelik, hogy az emberben két akarat ellenkezik egymással, ne hánytorgassák többé, hogy két ellenkező állományból és két ellenkező erőből eredő ellentétes, egy jó és egy rossz lélek viaskodik benne. Mert te magad, Istenem, örök Igazság, szégyenbe hagyod, le- cáfolod és meggyőzöd őket temérdek esettel, amelyekben az akarat mindkét irányban nyilván gonosz.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Ágoston vallomások Erős bizonyságot köt azon állítás ellen,hogy a jó és, rossz természete van benne.

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  11

  Pusztuljon színed elől, Uram, minthogy el is pusztul, minden ostobán fecsegő lélekkufár, akik, mivel a fontolgatás tényénél kétféle akarati irányt figyeltek meg, azt állítják, hogy két különböző lelkes természet van bennünk, egy jó és egy rossz. Ők maguk igazán rosszak, mikor ilyen gonoszul gondolkoznak, s ugyanők jókká válhatnak, ha helyesen gondolkoznak, s egyetértenek az igazsággal; így azután rájuk illenék Apostolod mondása „Egykor sötétség voltatok, most pedig világosság vagytok az Úrban” (Ef 5,8).

  Világoskodni szeretnének ugyanis, de nem az Úrban, hanem önmagukban, mikor azt gondolják, hogy a lélek mivolta ugyanaz, mint Istené, de éppen ezzel még sűrűbb sötétséggé változnak, mert istenkáromló elbizakodottságuk messze ragadja őket a te igaz világossá- godtól, amely minden e világra jövő embert megvilágosít.

  Vigyázzatok s legyen szerénység abban, amit beszéltek! „Járuljatok inkább őhozzá, és megvilágosodtok, s orcátok nem szégyenül meg.”

  Mikor azt fontolgattam, hogy régi határozatom szerint az én Uram szolgálatába szegődöm, én voltam az, aki akart is, nem is; én magam. De sem akarásom nem volt teljes, sem nem akarásom. Ez okon győzködtem magammal, ezért volt szakadás bennem. Nem akartam én ezt a szakadást sem, de ez azért nem jelentette azt, hogy még egy lélek van bennem, hanem csak azt, hogy ez az én lelkem büntetése.

  Nem én idéztem elő magamban ezt az ellentétet, hanem a bűn, amely, mint az első szabad elkövetett bűn büntetése, bennem lakozott, mert én is Ádám maradéka vagyok.

  Ha csakugyan annyi ellentétes természetünk volna, mint ahány akarás összeütközik bennünk egymással, akkor nem kettő volna, hanem sok.

  Tegyük fel, hogy valaki azon töpreng, hova menjen, a manicheusok gyülekezetébe-e, vagy a színházba. A manicheusok rögtön rámondják, hogy íme a két természet, az egyik, a jó, idehajlítja, a másik, a rossz, odafordítja; - mert hogyan is volna egyébként lehetséges az ellentétes akaratok eme működése! - Én meg azt mondom, hogy mindegyik akarat gonosz; az is, amely őhozzájuk, az is, amely a színházba kívánkozik. Ők persze csak azt tartják jónak, amely hozzájuk tereli az embert. De mi jogon?

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."