47639 ima található a honlapon, összesen 95177 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

  Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás
  Naponta frissül
  Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
  Találkozás Krisztussal a napi evangélium és a hozzá kapcsolódó elmélkedések, valamint személyes elhatározások által.

  A napi elmélkedéseket a Regnum Christi Mozgalom tagjai és a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetesei írják a Katolikus Egyház adott napra előírt napi evangéliumához kapcsolódóan.

  Mi a napi elmélkedés?

  A napi elmélkedés egy rövid, minden nap e-mailben érkező, ingyenes levél, melyben saját számítógépén vagy okostelefonján könnyen elérheti

  • napi evangéliumot egy hozzá kapcsolódó imádsággal,
  • egy rövid elmélkedést a napi evangéliumról,
  • egy konkrét, aznapra szóló elhatározás-javaslatot, amit a gyakorlatban rögtön meg is valósíthat,
  • Szentatya és Erdő Péter bíboros atya havi imaszándékait.

  Kiknek ajánljuk?

  Önnek,

  • ha szeretné a Szentírást jobban megérteni és hitét elmélyíteni,
  • ha vágyik arra, hogy Krisztust, mint barátját jobban megismerje,
  • ha szeretne az imádság gyakorlatában jobban növekedni,
  • ha keresi a mélységes és feltétel nélküli Szeretetet.

  Regnum Christi Elmélkedés Építsük közösen Isten országát!Évközi huszonhatodik vasárnap

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  26

  Építsük közösen Isten országát!

  Evangélium:
  Mk 9,38-43. 45. 47-48
  Abban az időben János (apostol) így szólt Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.” Jézus ezt válaszolta: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az én nevemben – azért, mert Krisztuséi vagytok –, bizony, mondom nektek, nem marad jutalom nélkül.
  De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat olthatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik.”

  Bevezető ima: Uram, Jézus, hiszem, hogy velem vagy, amikor az imában szólítalak. Ezért bízom benne, hogy ebben az elmélkedésben is vezetsz engem. Erősítsd meg a hitemet!

  Kérés: Jézus, add, hogy készségesen együttműködjek mindenkivel a Te országod – a Szeretet – terjesztésében.

  Elmélkedés:
  1.Egység Krisztusban. Szent János panaszkodott, hogy mások Krisztus nevében démonokat űznek ki, de nem mindenben gondolkodnak úgy, mint ők, a kiválasztott tanítványok. Ebben az evangéliumi részben jobban megismerhetjük Isten hatalmas türelmét és alázatát. Ő pontosan ismeri az embert, és tudja, mennyire hosszú utat kell bejárnunk ahhoz, hogy megértsük és kövessük Jézust. Ezért Ő megértéssel és elfogadással van mindenki iránt, akinek a szívében megtalálható a jóakarat – legalább a szándék Jézus megbecsülésére. Nem a tökéletességet várja el tehát azoktól, akik szolgálnak neki. El kell sajátítanunk ezt a jézusi hozzáállást nekünk is! Akár plébániai közösségünkben vagy a családban, munkahelyünkön nekünk is meg kell nyílnunk, és együtt dolgozni minden jóakaratú emberrel. Ne a különbségeket keressük, amik elválasztanak minket egymástól, hanem mindig azt, ami összeköt minket! 

  2.Minden jóakaratú ember. A pápai enciklikák közül számos szól minden jóakaratú emberhez: mindenkihez, aki az igazságban él vagy nyitott arra, hogy abban éljen. Jézus megadta az egyetemes apostoli elkötelezettség mércéjét: a jóakaratú ember jellemzője a testvéri szeretet. Nyitottnak kell lennünk ezért minden ember felé. A feltételek nélküli testvéri szeretet a biztos út ahhoz, hogy felébresszük mások érdeklődését Krisztus és az Ő szeretetének megismerése iránt.

  3.A bűn súlya. Isten terve szerint senki sincs kizárva a megváltásból, még azok sem, akik bűnben élnek. De Jézus nagyon határozottan hív arra, hogy minden erőnkkel törekedjünk megszabadulni a bűneinktől, és ennek következményétől: a pokol kínjaitól. „Ha szemed megbotránkoztat, vájd ki,...” E nagyon erőteljes kép célja, hogy hangsúlyozza e tanítás jelentőségét. Azt, hogy mennyire fontos az evilági bűnök kerülése annak érdekében, hogy Jézussal együtt lehessünk egész örökkévaló életünkben a Mennyben.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, te megváltottál engem a bűn rabszolgaságából. A sötétségből a Te nagyszerű világosságodra hívtál engem. Segíts, hogy kövessem a példádat a testvéri szeretetben. Úgy szeretnék másokat szeretni, ahogyan Te szerettél  és szeretsz most is engem!

  Elhatározás: Ma elkötelezem magam egy szeretetből fakadó gesztusra egy olyan embertársam felé, aki távolabb áll tőlem. 

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

  Ökológiailag fenntartható életmódért: 

  Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés A hit ajándékaÉvközi huszonötödik hét – szombat

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  25

  Evangélium:
  Lk 9,43b-45
  Az ördögtől megszállott fiú meggyógyítása után a tanítványok csodálattal tekintettek Jézusra. Ő azonban figyelmeztette őket: „Véssétek szívetekbe, amit most mondok! Eljön az idő, hogy az Emberfiát az emberek kezére adják.” De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve maradt előttük. Kérdezni azonban nem merték e szavak értelme felől.

  Bevezető ima: Uram, áraszd ki rám a Te bölcsességedet, hogy értelmemet és lelkemet eltöltse a te örök életre vezető igazságod. Hitem által egyre jobban szeretlek téged, és mindjobban bízom a Te jóságodban. Uram, Jézus, újra eljövök hozzád és keresem a hit fényét, hogy tanításodat jobban meg tudjam érteni a szívemmel. Engedj nagyon közel magadhoz, hogy imáim tetszésedre legyenek!

  Kérés: Uram Jézus, erősítsd meg hitemet, hogy nyomdokaidon járjak!

  Elmélkedés:
  1. A tudományba vetett vak hit. Olyan sok mindennapi dolog van, amiket magától értetődőnek tartunk. Tulajdonképpen vakon hiszünk az elektromosságban, a felhőkarcolók hatalmas technikai berendezéseiben, csak hogy ezt a két példát említsük arra, mi minden tűnik számunkra teljesen természetesnek. Nem is gondolkozunk sokat ezekről a dolgokról, bízunk abban, hogy mindig és minden működni fog – anélkül, hogy mi azt értenénk. Tehát már az anyagi világ keretei között is szükségünk van bizalomra mások iránt ahhoz, hogy a hétköznapi világban boldoguljunk.

  2. Természetfölötti hit. A mai evangéliumban hallott jézusi kijelentést csak „természetfölötti hittel” fogadhatjuk el. Ez a hit az Istenbe vetett feltétlen bizalmat jelenti.  Akkor mondhatom, hogy valóban hiszek Istenben, hogyha teljes bizonyossággal igaznak tartok mindent, amit Isten mond vagy tesz – abban az esetben is, ha emberi értelmemmel nem tudom átlátni és felfogni azt az igazságot. Ez a hit olyan ajándék, amelyet alázatosan kell kérnünk Istentől, hogy bevilágítsa egész életünket. Az Istenbe vetett hit és bizalom egy nagyobb tudásra vezet el minket, mint a tisztán emberi ismeretek. Jézusba vetett bizalommal imádkozzunk ezért a hitért!

  3. A kérdezéstől való félelem. A mai evangéliumi részben a tanítványok féltek feltenni kérdéseiket Jézusnak. Pedig nem szabad félnünk attól, hogy olyan dolgokról tegyünk fel kérdéseket, amiket nem értünk; ez teljesen természetes, és gyermeki bizalomra utal. Krisztusnak mindig van válasza a kérdéseimre – világos és érthető válaszai – még akkor is, ha én magam az adott pillanatban nem értem meg azonnal ezeket. Krisztus nem azt akarja, hogy az általa adott értékeket és tanítást passzívan fogadjam el. Azt akarja, hogy szabadon döntsek ezek mellett; nem is annyira azért, mert tökéletesen értek mindent, hanem azért, mert bízom Istenben, aki szeret engem.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus! Olyan természetes számomra, hogy életemet csupán emberi szemszögből nézzem. Megtanultam, hogy mindennapi életemben mindent logikusan megmagyarázzak, s ebben addig is eljutok, hogy már nem is hiszem azt, ami nem tűnik racionálisnak. Adj nekem éber hitet, hogy mindent a Te szemszögödből lássak! Add, hogy hitem világítsa be minden nap életem útját!

  Elhatározás: Mai imámban alázatosan fogom kérni Jézus Krisztustól a hit ajándékát. 

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

  Ökológiailag fenntartható életmódért: 

  Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Tanúságtétel szeretetbőlSzent Gellért püspök és vértanú

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  24
  Regnum Christi Elmélkedés Tanúságtétel szeretetből Szent Gellért püspök és vértanú

  Evangélium:
  Mt 10,28-33
  Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta nélkül! Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél! Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van.

  Bevezető ima: Uram, ha Te velem vagy, semmitől nem kell félnem. Tudom, hogy soha nem hagysz magamra, szólsz hozzám, meghallgatsz és vigyázol rám. Itt vagyok én is a mai imában, Uram, hogy veled legyek, figyeljek a szavaidra, és kérjem, hogy növekedjél bennem.

  Kérés: Jézusom, Szent Gellért vértanú ünnepén kérlek, hogy töltsd el a szívemet szeretettel és bátorsággal, hogy megéljem és megvédjem a beléd vetett hitemet!

  Elmélkedés:
  1. Büntetés a vértanúság? Néha nehezen értjük, hogy Isten miért teszi próbára azokat, akiket szeret. Például Szent Gellértet. Egészen kicsi korától az Úr szolgálatára szentelte magát, hűségesen hirdette a hitet, templomokat és iskolákat épített. És Isten ezeken túl a vértanúságot is kérte tőle. A világ szemében ez inkább büntetésnek tűnhet, mint jutalomnak. Nehéz lemondani valamiről, amit nagyon szeretünk, így az életünkről is. Szent Gellért mégis Istentől jövő ajándéknak látta a vértanúhalált, mert nagyon jól ismerte és szerette az Urat.

  2. Isten szeretete többet kér. A hit által tudjuk, hogy amikor Isten arra kér, hogy feláldozzunk valamit, amit nagyon szeretünk, akkor olyan szeretetre hív, amilyenre előtte nem voltunk képesek. Csak akkor lehetséges lemondani egy mélyen és helyesen szeretett dologról vagy személyről, ha ez a lemondás egy másik iránti még nagyobb szeretet gyümölcse. Ezért tesz bennünket próbára az Isten. Nem azért, hogy bebizonyítsuk neki, hogy szeretjük Őt, hanem hogy még jobban tudjunk szeretni. Így működik Isten az életünkben: kéri, hogy áldozzuk fel, amit szeretünk, de utána sokkal többet ad vissza, mint amit kért. Kéri a földi életünket, és az örök életet adja cserébe.

  3. „Ne féljetek!” Szent II. János Pál pápa és XVI. Benedek pápa is ezeket a szavakat ismételte pápai szolgálata kezdetén. Krisztus, aki jól ismeri az emberi szívet, tudja, hogy sok mindentől félünk. Ezek között található a szeretettől és az önátadástól való félelem, mert attól tartunk, hogy nem találunk válaszra vagy sebeket kapunk, csalódunk. Jézus azt kéri, hogy ne féljünk szeretni Őt és kiállni emellett a szeretet mellett szavainkkal, tetteinkkel és az életünkkel is. Nyissuk meg a szívünket Krisztusnak, aki „nem vesz el semmit és megad mindent”.

  Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, milyen nagy a Te szereteted irántam! Életedet adtad értem, hogy megválts. Egészen a végletekig szerettél engem. Kegyelmeddel tegyél képessé rá engem is, hogy ugyanígy szeresselek téged: feltételek és félelmek nélküli szeretettel!

  Elhatározás: A mai napon megpróbálok beszélni Jézusról valakinek, akivel találkozom. 

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

  Ökológiailag fenntartható életmódért: 

  Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Fáradozás Heródes megmentéséértPietrelcinai Szent Pio, áldozópap

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  23
  Regnum Christi Elmélkedés Fáradozás Heródes megmentéséért Pietrelcinai Szent Pio, áldozópap

  Evangélium:
  Lk 9, 7-9
  Heródes, a negyedes fejedelem mindenről értesült, amit Jézus tett és hirdetett. Nyugtalanság fogta el, mert egyesek azt mondták: „János támadt fel a halálból.” Mások szerint: „Illés jelent meg újra.” Voltak, akik azt állították: „A régi próféták közül kelt életre valamelyik.” Heródes így töprengett: „Jánost lefejeztettem... Ki lehet hát az, akiről ilyeneket hallok?” És kereste az alkalmat, hogy személyesen láthassa Jézust.

  Bevezető ima: Uram, köszönöm, hogy hozzám jössz ebben az imádságban. Mélyen megérint szereteted. Hiszem, hogy arra választottál, hogy a Te követed legyek, és hirdessem szavaidat és szeretetedet ebben a világban. Jézusom, a tiéd vagyok. Szeretni akarlak teljes szívemből.

  Kérés: Uram, segíts, hogy növekedjen bennem a szeretet a Te akaratod iránt!

  Elmélkedés:
  1. „Kereste az alkalmat, hogy személyesen láthassa Jézust.” Isten kegyelme be akart törni még Heródes gőgös, uralkodói szívébe is! Isten valóban nem személyválogató, Ő mindenkit magához akar vonzani. Az Isten utáni vágyakozás magvát láthatóan Heródes lelkében is elültette, bármily állhatatlan és gyönge jelleme volt. Látszik, hogy Heródes nem érzéketlen Krisztus iránt, hiszen próbálkozott találkozni vele.

  2. A néma kiáltás. Heródes a döntésképtelen szívben megjelenő zavarok megtestesítője. Ez a határozatlanság még az alázatosan megtestesült Isten türelmét is próbára teszi. Amikor mégis találkozik Heródes Jézussal a keresztre feszítés napján, Jézus csendben marad. Nem tudhatjuk, hogy e csendben mi minden történt Jézus és Heródes között... Nem ismerhetjük a Szentlélek szavakkal ki nem fejezhető próbálkozásait, amikor Heródes szabad akaratával harcolt. Jézus nagylelkűen meghívta Zakeust egy lakomára, az örök élet paradicsomát ígérte egy haldokló rablónak – de csendben maradt Heródesnek. Talán ebben a csendben ezernyi olyan szó szólalt meg, amelyet az evangélista soha nem jegyzett le.

  3. A történelem, az élet tanítómestere. A Szentírás Heródes példája által tanít bennünket, hogy nem szabad elszalasztanunk a kegyelem kínálkozó alkalmait a megtérésre – vagy a még mélyebb megtérésre! Heródes bezárta szívét a kegyelem meghívása előtt, s ennek következménye, hogy kemény büntetést kapott: „A kitűzött napon Heródes királyi ruhába öltözve ítélőszékbe ült és beszédet intézett hozzájuk. A nép pedig így kiáltozott: »Isten szavai ezek, nem emberé!« De azonmód lesújtott rá Isten angyala, mert nem hárította Istenre a tiszteletet. Férgek emésztették el, úgy halt meg.” (ApCsel 12,21-23). Én kihasználom-e a kegyelmi ajándékokat – úgy, ahogyan a jobb lator tette – amiket Isten felajánl nekem? 

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus! Végtelen szereteted által adj nekem türelmet és kitartást, hogy buzgón küzdjek Örömhíred hiteles hirdetéséért az emberek között! Adj bátorságot, hogy az igazságot mondjam a hatalmasok és a koldusok előtt is! Uram, Jézus, a tiéd akarok lenni. Tégy engem alázatossá és engedelmessé!

  Elhatározás: Figyelmes és kedves leszek valakivel, akiről tudom, hogy távol áll Istentől. Segíteni akarok az Úrnak, hogy rajtam keresztül megérintse őt szeretetével.

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

  Ökológiailag fenntartható életmódért: 

  Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Dönts szabadon!Évközi huszonötödik hét – szerda

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  22
  Regnum Christi Elmélkedés Dönts szabadon! Évközi huszonötödik hét – szerda

  Evangélium: Lk 9, 1-6
  Jézus összehívta a tizenkét apostolt. Erőt és hatalmat adott nekik az ördögök felett és a betegségek gyógyítására.
  Aztán szétküldte őket, hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket. Meghagyta nekik: „Semmit se vigyetek az útra: se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt! Két ruhátok se legyen!
  Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem utaztok! De ha nem fogadnak be, hagyjátok el a várost, és a port is rázzátok le lábatokról vádképpen ellenük!” Azok útra keltek, bejárták a falvakat. Hirdették mindenütt az evangéliumot, és meggyógyították a betegeket.

  Bevezető ima: Mennyei Atyám! Azért teremtettél engem, hogy megismerjelek és szeresselek, hogy szolgáljalak életemmel, és boldog legyek veled az örök életben. Hiszek benned Uram! Te táplálod a hitemet, és folyamatosan biztatsz, hogy kitartsak ígéreteid mellett. A Te szereteted ösztönöz, hogy viszontszeresselek téged, és szeretetedet megosszam másokkal. Add, hogy ebben a szeretetben növekedjek, és az önszeretetem csökkenjen!

  Kérés: Uram, segíts, hogy a Te kegyelmedre, és ne a világ tévhiteire hagyatkozzak!

  Elmélkedés:
  1. A küldetés. Krisztus minden felszerelés nélkül küldte el apostolait a világba, hogy hirdessék az Örömhírt. A gondviselésben kellett bízniuk. Jézus minimalizálja úti felszerelésüket; azt kérte tőlük, hogy semmit ne vigyenek magukkal a legszükségesebb ruhadarabokon kívül. Hogyan tudták mégis megérinteni az embereket? Ahogyan Szent Pál, ők is megértették, hogy Isten kegyelme irányítja a lépéseiket: „Őérte mindent veszni hagytam, sőt szemétnek tekintek, csakhogy Krisztust elnyerjem.” (Fil. 3, 8). Jézus korlátokat adott a tanítványoknak azért, hogy megtanítsa őket arra, hogy az iránta való szeretetük terem gyümölcsöt, nem pedig mindaz a felesleges limlom, amivel körülvesszük magunkat. Bennem megvan-e ez a meggyőződés? 

  2. Szabadon a földi dologtól. Krisztus óv minket attól, hogy vagyont halmozzunk fel – nem csak azáltal, amit tanít, hanem ahogyan élt. Úgy küldi barátait, mint bárányokat a farkasok közé. Jézus saját maga mutat jó példát, s ezzel támasztja alá tanítását arról, hogy milyen egy sikeres apostol. Egy szegényes és piszkos barlangban született, minden kényelem nélkül. Egy jászol volt az első ágya. A lehető legegyszerűbb körülmények között élt, mialatt Isten örömhírét hirdette az embereknek. Valaki másnak a sírjába lett eltemetve. Életéből világosan láthatjuk, hogy az anyagi javak bőségének hiánya nem akadályozhat meg abban, hogy beteljesítsük azt, amire az Úr küldött minket.

  3. Szabad választás. Ezek a galileai halászok egészen szabad döntésükből kezdtek el egy számukra teljesen ismeretlen feladatot. Jézus adott nekik erőt és tekintélyt, és ez volt minden kapaszkodójuk. Az apostolok mégis egy olyan rejtett kincset fedeztek fel, mely akkora lelkesedéssel töltötte be őket, hogy ennek a kincsnek a megszerzéséért és a másokkal való megosztásáért mindenről lemondtak. Ez a kincs: Jézus Krisztus. Jézus és az apostolok között igen mély baráti kapcsolatnak kellett lennie, hiszen ehhez az ismeretlen és felelősségteljes küldetéshez elegendő volt a Mesternek egy rövid kérése. A Szentírás azt mondja: „Útra keltek tehát, bejárták a falvakat...” Az apostolok készek voltak pillanatok alatt dönteni, mert a bennük lévő „cserépedényben” olyan kincset hordoztak, amelyet mélyen vágytak mindenki számára szétosztani.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus! Akármilyen csodálatos is ez a teremtett világunk, össze sem hasonlítható azzal, hogy téged birtokolhatlak, és rólad beszélhetek másoknak. Tekints, kérlek, erőfeszítéseimre, amiket érted teszek, és áldd meg azokat! Uram, segíts, ahogy segítettél Szent Pálnak is, hogy folytassam a küzdelmet a mennyei koronáért, amely nem halványul el, és a rozsda nem fog rajta.

  Elhatározás: Ezen a héten időt fordítok arra, hogy meglátogassam az Oltáriszentséget, és elmélyülten imádkozzak előtte.

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

  Ökológiailag fenntartható életmódért: 

  Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés A hit szemüvegén átSzent Máté apostol és evangélista

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  21
  Regnum Christi Elmélkedés A hit szemüvegén át Szent Máté apostol és evangélista

  Evangélium:
  Mt 9,9-13
  Abban az időben amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá: „Kövess engem!” Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: „Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?” Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: »Irgalmasságot várok és nem áldozatot!« Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”

  Bevezető ima: Urunk, Te vagy a Jóság és az Élet. Ha közel vagyok hozzád, béke és öröm tölt el. Te megérdemled, hogy szívem teljes szeretetével bízzak benned. Köszönöm neked az élet ajándékát, s a szeretteimet. Köszönöm neked az Egyházat, amelyet apostolaidra építettél.

  Kérés: Uram, segíts, hogy egyszerű és egyenes legyek hitemben!

  Elmélkedés:
  1. Az egyszerűség áldás. Az adószedők árulók voltak a zsidók szemében, hiszen a rómaiaknak dolgoztak, az Isten választott népének elnyomóit szolgálták ki. Emiatt a zsidók szóba sem álltak velük. Ezzel szemben Jézus nem csak szóba áll Mátéval, hanem egyenesen ezt mondja neki: „Kövess engem.” Máté azonnal fölállt és követte Őt, anélkül, hogy bármit is kérdezett volna. Milyen csodálatos az ő egyszerűsége!  Nem tudta, hogy mit jelent számára ez a meghívás. Nem sejtette azt sem, hogy Krisztus őt egynek szánja a tizenkettő közül. Máté nem ült le, hogy számítgasson, egyszerűen bízott Jézusban. Aztán továbbmegy egy újabb lépéssel: meghívja Jézust a házába vacsorára. Egy zsidó általában csak a legigazabb és hozzá legközelebb álló barátait és rokonait hívja meg a házába. Ez az intimitás, barátság, és a szeretet jele. Máté messzire megy: leteríti a vörös szőnyeget Krisztus elé az életében.  

  2. Bonyolult számítgatások. Máté egyenességével és nyíltságával szemben áll a farizeusok „áltisztessége”. Megbotránkoznak azon, hogy Jézus együtt vacsorázik egy olyan bűnössel, mint Máté.  Ők csak a kritizálni valót keresik Jézusban, ezért szembesítik a Rabbit az ő „szégyenletes viselkedésével”.  A szívük egészen hideg, kihűlt benne a szeretet, ezért nem értették meg a Messiás viselkedését. Ez megtörténhet velünk is, a mi életünkben, amikor ítélkezünk másokon, ahelyett, hogy hit és könyörület lenne bennünk. Még mielőtt észrevennénk, máris elutasítottuk, és lehetséges, hogy meg is szégyenítettük a szomszédunkat, egy civil hatóságot, egy papot, vagy püspököt... Nem próbáljuk meg az eseményeket  Isten természetfölötti perspektívájából nézni, hanem inkább a mi emberi szemszögünkből ítélkezünk.

  3. Vissza az alapokhoz. „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.” Jézus ismét arra hív minket, hogy emeljük gondolatainkat természetfölötti síkra. Miért lett az Isten emberré? Gyakran ismételjük a következő sorokat, legalább hetente, vasárnaponként, a hitvallásban: „Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből…” Nagyon fontos, hogy a hit szemével lássunk és ítéljünk meg mindent. Egy igaz hívő, egy igaz apostol ki kell, hogy alakítsa ezt a „hatodik érzéket” a mindennapi életben. Ezt imával, gyakori és bensőséges Istenkapcsolattal tudjuk kialakítani. Kérnünk kell Istentől a hit ajándékát, ami egy új életszemlélettel ajándékoz meg minket.  

  Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, egyszerűvé szeretnék válni, aki elfogad téged és parancsaidat anélkül, hogy számítgatna vagy panaszkodna. Szabadíts meg minden akadálytól, és add meg nekem a kegyelmet, hogy meggyőződéses, hűséges és bátor apostola legyek országodnak, mint Szent Máté apostol!

  Elhatározás: Visszatekintek az imában az elmúlt napomra, és kérem a Szentlélek segítségét, hogy felismerjem, amikor ítélkező és szeretetlen voltam másokhoz.

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

  Ökológiailag fenntartható életmódért: 

  Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés A tiszta szív világosságaÉvközi huszonötödik hét – hétfő

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  20
  Regnum Christi Elmélkedés A tiszta szív világossága Évközi huszonötödik hét – hétfő

  Evangélium:
  Lk 8,16-18
  Jézus egyszer így beszélt tanítványaihoz: Ha valaki lámpát gyújt, nem takarja le, vagy nem rejti az ágy alá. Inkább felteszi a tartójára, hogy aki belép a házba, világosságot találjon. Semmi sincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne jutna; és nincs olyan titok, ami ki ne derülne, és nyilvánvalóvá ne lenne. Ügyeljetek hát, hogy milyen figyelemmel hallgattok! Akinek ugyanis van, az még kap hozzá; akinek pedig nincsen, az még azt is elveszíti, amiről azt vélte, hogy az övé.

  Bevezető ima: Jézus, a tökéletes Tisztaság! Buzdíts példáddal az állhatatos imára! Add, hogy soha ne fáradjak bele a próbálkozásba, hogy mindennap egy lépéssel közelebb jussak hozzád az imán keresztül. 

  Elmélkedés:
  1. Figyelmesen hallgatni Jézust Jézus ebben az evangéliumi szakaszban világosan kifejti, hogy egészen forradalmi, küzdelmes követésre hív bennünket. Ő nem olyan tanítványokat keres, akik büszkén kereszténynek nevezik magukat, de azért kényelmesen beleolvadnak a világ szürkeségében. Ő hív, hogy merjünk egészen mások lenni, mint a körülöttünk élők. Vállajuk a kiállást egy népszerűtlen értékrend képviseletében: amely nem önmagunk testi kényeztetését hirdeti, hanem éppen ellenkezőleg! Azt tanítja, hogy csakis akkor lehetünk boldogok, amikor Isten szeretetének a fényét öltjük magunkra. Ez a fényesség könnyen felismerhető: gondoljunk csak Szent Kalkuttai Teréz anya kisugárzására. De nem csak ő maga, hanem az ő tanítását követő nővérek is továbbadják a világnak Krisztus jóillatú fényességét. Nem elérhetetlen ez a titok ezért számunkra sem!

  2. „Aki belép a házba, világosságot találjon” Nagyon egyszerű a nővérek „receptje”: naponta egy óra ima az Oltáriszentség előtt. Mondhatjuk, hogy ez a szerzetesek feladata, nem az enyém... Isten nem vár el tőlem többet, mint amire a jelenlegi életállapotomban képes, alkalmas vagyok. Ha ennyi ima tényleg nem fér bele az időbeosztásomba, Isten megelégszik kevesebbel is. De ha kegyelmeket szeretnék elnyerni Istentől, ez a részemről is mindennap komolyabb áldozatot igényel. Olyan idő felajánlását, amit csak Istennel töltök. Ez az Istenre figyelő ima önti belém Isten szeretetének fényességét.

  3. Akinek van, az még többet kap Első hallásra Isten nagyon igazságtalannak tűnik ebben a szakaszban. Jézus itt az állhatatosságot szeretné megértetni velünk. Akinek van hite, akármilyen kevéske is, és ezt belefekteti az imába, az a befektetett időt kamatostul kapja vissza Istentől. Ha naponta csak 10 percet töltök kezdetben az imával, Isten kegyelméből meg fogom tapasztalni ennek az imaidőnek a gyümölcseit, kegyelmi ajándékait az életemben. Ha tiszta a szívem, akkor levonom a következtetést, hogy érdemes még több időt ráfordítanom az imára, mert szükségem van még több kegyelemre Istentől. Az imáim gyümölcseit tapasztalva pedig még tovább növekedik a hitem. Akinek tehát van hite, még több hitet – és vele együtt kegyelmet kap. Akinek viszont nincsen hite – és ebből fakadó imaélete, attól a gonosz hamarosan elragadja azokat a lelki kincseket is, amiket eddig birtokolt. „Minden az imával kezdődik.” - tanítja nekünk Teréz anya - „Ha nem kérünk szeretetet Istentől, nem lesz bennünk szeretet, és mi sem tudunk adni belőle másoknak. A hit és az ima a kapcsolat Istennel, és ahol megvan ez a kapcsolat, ott lehetséges a szolgálat.”

  Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, te példát adtál nekünk életedben a mély hittel és teljes odaadással végzett mindennapi imára! Kérem tőled mindennap a kegyelmet, hogy Szent Véred által oltalmazzál meg attól, hogy bármikor is elhanyagoljam a szívből fakadó imádságot.

  Elhatározás: A héten minden egyes nap időt fogok szánni arra, hogy kettesben legyek Jézussal az imában.

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

  Ökológiailag fenntartható életmódért: 

  Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Isten szolgáinak szolgájaÉvközi huszonötödik vasárnap

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  19
  Regnum Christi Elmélkedés Isten szolgáinak szolgája Évközi huszonötödik vasárnap

  Evangélium:
  Mk 9, 30-37
  Abban az időben Jézus és tanítványai átmentek Galileán. De Jézus nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik: „Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad.” Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni.
  Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük: „Miről vitatkoztatok az úton?” Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük. Leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt: „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.” Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, és ezt mondta nekik: „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem.”

  Bevezető ima: Uram, taníts, hogy igazán tudjak szeretni a szolgálat által, és így követhesselek téged az önfeláldozásban! Segíts, hogy ne tartsam magamat olyan fontosnak; legyőzzem önzésemet, hogy másokat tudjak szolgálni az irántad érzett szeretetből!

  Elmélkedés:
  1. A prófétai jövendölés Jézus azért jött e világra, hogy meghaljon a mi bűneinkért és az egész világ bűneiért. Itt kinyilvánítja, hogy hamarosan szenvedni fog, hiszen éppen ezért jött, hogy magát áldozatként átadja az Atyának és bűneink terhét magára vállalja. Ez a szolgálat leghatalmasabb tette: életét adta barátaiért. Jézus nyugodt szívvel fogadja az Atya akaratát, és megpróbálja felkészíteni apostolait az elkövetkezendő időszakra. De az apostolok szíve még nem kész arra, hogy megértsék tanítását. Élvezik a Jézussal töltött időt, és nem képesek felismerni a tervet, hogy Jézusnak szenvedéssel kell megmentenie a világot, és minket kiengesztelni az Atyával. Nem fogják fel, hogy Jézus ilyen módon akarja szeretetét kinyilvánítani.

  2. „Miről beszélgettetek az úton?” Nagyon gyakran megesik, hogy Krisztus közelében akarunk lenni, de egyidejűleg megtapasztaljuk, hogy mennyire eluralkodik rajtunk önzésünk és én-központúságunk. Az apostolokat Jézus rajtakapta, hogy azon vitatkoznak: ki közülük a legnagyobb. Még volt mit tanulniuk, hogy olyanok legyenek, mint Krisztus: magunkat a másikért föláldozni, és semmit sem a saját javunkért tenni. „Bizony, bizony mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal meg, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz” (Jn12,24). Milyen gyakran kell magunkat erre a lényegi igazságra újra és újra figyelmeztetni, és újra és újra gyakorolnunk a meghalást önmagunknak Krisztus követése során! Milyen gyakran vagyunk önzőek!

  3. Mindenkinek a szolgája Egy igaz keresztény legyen minden ember szolgája; legyen meg benne az alázat, az egyszerűség, a lemondás és a szeretet erénye. Krisztus ebben a legtökéletesebb példát mutatta nekünk, amikor elhagyta a mennyországot, hogy emberként jöjjön közénk, és megváltson minket. Megmutatta nekünk, hogyan kell szeretni, amikor megmosta tanítványai lábát; azokét, akik később elhagyták, és Júdás lábát, aki elárulta Őt. Milyen nehéz a szolgálat és a nagylelkűség szellemében megingathatatlanul élni! Csak akkor lehetséges, ha az imádságban mély tapasztalatokat szerzünk Isten irántunk való személyes szeretetéről – amint Jézus is egészen bizonyos volt az Atya iránta való szeretetében. Imádkozzunk gyakran az Oltáriszentség előtt, ahol a legjobban tudjuk ezt megtapasztalni! Isten szeretetéről megbizonyosodva pedig naponta többször is kérjük Isten kegyelmét, hogy munkálja ki az Ő szeretetét  bennünk is.

  Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, taníts meg arra, hogy ne aggódjak önmagam és a fontosnak tartott dolgaim miatt! Segíts, hogy örömre leljek az adakozásban, és segíts terjesztenem szeretetedet, amit elhoztál erre a földre! Úgy akarom testvéreimet szolgálni, ahogyan te tetted: egészen a hősies önfeláldozásig. Segíts hinnem ebben az igazságban: „Aki meg akarja menteni életét, elveszíti, aki azonban értem elveszíti, az megtalálja.” ( Mt 16,25)

  Elhatározás: Át fogom gondolni ma a lelkiismeretvizsgálat során, hogy kapcsolataimban nem vagyok-e én-központú és önző, ahelyett, hogy a felebaráti szeretet és szolgálat lelkülete szerint élnék. Kérem Isten kegyelmét, hogy formálja újjá a szívemet az ő Szent Szíve szerint.

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

  Ökológiailag fenntartható életmódért: 

  Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés A jó földÉvközi huszonnegyedik hét – szombat

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  18
  Regnum Christi Elmélkedés A jó föld Évközi huszonnegyedik hét – szombat

  Evangélium:
  Lk 8,4-15
  Amikor egyszer a városokból nagy tömeg gyűlt Jézus köré, ő ezt a példabeszédet mondta nekik:
  „Kiment a magvető magot vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett; ott eltaposták, és az égi madarak felcsipegették. Némely mag köves helyre esett. Alighogy kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége. Némely pedig tövisek közé hullott. A tövisek felnőttek vele együtt, és elfojtották. A többi jó földbe hullott. Kikelt, és százszoros termést hozott.” E szavak után Jézus felkiáltott: „Akinek füle van, hallja meg!”
  Akkor megkérdezték tanítványai, hogy mi a példabeszéd értelme. Így válaszolt: „Nektek megadatott, hogy megértsétek Isten országának titkait. A többieknek csak példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek.
  A példabeszéd értelme ez: a mag Isten igéje. Az útfélre eső mag azokat jelenti, akik hallgatják az igét, de aztán jön az ördög, és kiveszi a szívükbe hullott igét, hogy ne higgyenek, és így ne is üdvözüljenek. A köves talajra hullott mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, örömmel be is fogadják, de az nem ver bennük gyökeret. Egy ideig hisznek, de a kísértés idején elpártolnak. A tövisek közé eső mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, de az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei elfojtják bennük a növekedést, és termést nem hoznak. A jó földbe eső mag végül azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, jó és erényes szívvel meg is tartják, és termést is hoznak állhatatosságban.”

  Bevezető ima: Uram, alapvető szükségem van az imára. Hiszem, hogy a lelkemben lakozol. Arra hívsz, hogy bízzam benned, és szeresselek teljes szívemből. Tegyél képessé arra, hogy a szívemet teljesen megnyissam előtted!

  Kérés: Úr Jézus! Add, hogy jó talaj legyek, ahol Igéd temérdek gyümölcsöt hoz!

  Elmélkedés:
  1. Jézus a magvető. Az Úr soha nem áll meg. Nincs olyan pillanat, amikor ne azon dolgozna, hogy közelebb kerüljek hozzá. Krisztus folyamatosan szórja a magvait a szívembe. Inspirációk, fények, tanítások, mások jó példája. Ezek Jézus erőfeszítései, hogy meghozzam az életszentség gyümölcsét. Isten elvetett magvai növekedhetnek a szívemben, és gyümölcsöt hozhatnak. Mindössze meg kell adnom nekik a helyet, hogy növekedhessenek. Lelki növekedésem azon múlik, hogy mennyire vagyok képes együttműködni az Ő szeretetével. Felszabadítani az útját, és megfékezni az önteltségemet és makacsságomat, hogy azzal meg ne fojtsam őket. 

  2. Madarak és kövek. Krisztus felfedi előttünk, hogy valójában mi munkálkodik bennünk. Megmutatja a három akadályt, amivel mindnyájunknak szembe kell nézni. Az első a szív keménysége, ami megakadályoz minket abban, hogy változzunk, jobbak legyünk. Lelkünk fő ellensége nagy előnyt kovácsol e ragaszkodásunkból, gátolja fejlődésünket. Krisztus hatalma hasztalan, ha a szívemet bezárom előtte, amikor azt gondolom, hogy nekem nem kell javulnom, mert már így is elég jó vagyok... A második akadály az érzelmesség és a felszínesség. Könnyen összetéveszthetem a Krisztus-követést az érzelemgazdag imádsággal. Gyakran azt gondoljuk, elég azt éreznünk, hogy „fel vagyok dobva” lelkileg, vagy elegendő a „lelkiismeretemet megnyugtatom” imádság. E kettő veszélye, hogy csak addig követem Jézust, amíg jólesik, mert valójában nem akarom elmozdítani a köveket, a valódi akadályokat, amik az életembe ágyazódtak. Amint Jézus a köveket akarná eltávolítani, akkor már nem is vágyódom annyira a Jézussal való mély kapcsolatra. Ez nem igazi szeretet, sokkal inkább az önzés kifinomult formája.

  3. Tövisektől a jó talajig. A harmadik akadályra sose gyanakodtunk volna. Gondoljuk egy aggódó, elkötelezett emberre, aki mindent meg akar csinálni, aki az élet összes kihívásának meg akar felelni. Ezért mutat rá Jézus, hogy sokszor magunknak gyártjuk a problémákat, magunkat kötjük gúzsba. Ez valami furcsa megelégedettséghez is vezet. Talán túlzottan félünk Krisztus követésének szabadságától, mert az valódi felelősség? Könnyedén bújunk a „túl sok dolgom van” kifogás mögé. A földi kötelezettségeink rabjává válunk, és nem marad időnk az Életre, ami mögötte van. Például az igazán őszinte, elmélyült imára vagy arra, hogy a saját elképzeléseink helyett meghalljuk szívünk mélyén Isten akaratát: a Szentlélek sugallatait.  Amikor Krisztus a szívembe néz, jó talajt lát, és gazdag termés lehetőségét. Az akadály és a veszély a fegyelmezetlenségem és a mértéktelenségem.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, köszönöm, hogy tanítasz engem! Segíts, hogy teljesen őszinte legyek előtted! Alázatosan elfogadom, hogy az életem a Te ajándékod. Adj erőt, hogy neked tetszően éljek, és sok termést hozzak!

  Elhatározás: Kérem Isten kegyelmét, hogy megszabaduljak az elvárásoktól való félelmemtől. 

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

  Ökológiailag fenntartható életmódért: 

  Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Fáradhatatlanul a misszióbanBellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  17
  Regnum Christi Elmélkedés Fáradhatatlanul a misszióban Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító

  Evangélium:
  Lk 8,1-3
  Abban az időben Jézus bejárta a városokat és a falvakat, tanított és hirdette az Isten országát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított: Mária, melléknevén Magdalai, akiből hét ördög ment ki; Johanna, Heródes intézőjének, Kuzának a felesége; Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla.

  Bevezető ima: Mindenható Atyám! Köszönöm, hogy ma is imádkozni hívtál. Add, hogy mindennél jobban vágyjam a veled való találkozásra! Úgy szeretnék imádkozni, hogy tudatában vagyok, ki vagy Te a számomra: Istenem, mindenem.

  Kérés: Úr Jézus, lobbantsd fel bennem a lelkesedés tüzét, hogy elhatározzam: itt és most meg akarom tenni, amire tanítasz engem! Kérem ehhez a Te kegyelmedet!

  Elmélkedés:
  1. Az aratnivaló sok... „Bejárta a városokat és a falvakat.” Jézus fáradhatatlanul a betöltendő küldetésének szenteli magát. Nem törődik a fáradtsággal, az elutasítással oly sokak részéről, sem azzal, hogy számtalan ember nem érti meg az üzenetét, és egyenesen bolondnak tartják. Mindez megeshet velünk is, Jézus mai követőivel. Adjon számunkra minden helyzetben erőt és kitartást Jézus kitartása. Kérjük Urunktól az állhatatosság kegyelmét ahhoz, hogy az Ő tanítását hirdessük másoknak, „akár alkalmas, akár alkalmatlan” ez a munka éppen számunkra (vö: 2Tim 4,2).

  2. Az asszonyok hálája. Milyen jó látni, hogy vannak Jézus körül olyan asszonyok, akik hálásak neki, amiért különféle komoly bajokból megszabadította őket. Akik emiatt hajlandók feladni kényelmüket és hírnevüket, és teljes szívvel Jézust szolgálják. Vajon én felismerem-e, mi minden jót kaptam eddigi életemben Istentől? Ha nem is volt szükségem olyan nyilvánvaló szabadulásra vagy csodás gyógyulásra, mint amin ezek az asszonyok keresztülmentek, akkor is hatalmas dolgokért adhatok hálát Urunknak: minden talentumom, értékem Isten ajándéka! Legyek ennek tudatában, és efeletti hálával ajánljam fel mindenemet Jézus szolgálatára.

  3. Támogatni az Úr munkáját. Jézus hív minket, hogy csatlakozzunk küldetése beteljesítéséhez mindannyian, hivatásunk és lehetőségeink szerint. Hogyan tehetem meg ezt? Honnan tudhatom, hogy mi az a feladat, küldetés, amire valóban Isten hív engem? Teremtsek lehetőséget a Jézusra figyelő mély imára rendszeresen, lehetőleg az Oltáriszentség előtt. Minél állhatatosabb vagyok ebben, annál nagyobb bizonyossággal fogom tudni megkülönböztetni Jézus hangját a szívemben a saját elképzeléseimtől.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézusom! Köszönöm a példamutatásodat. Indítsd fel bennem a kiolthatatlan vágyat, hogy szeretetemmel minél több emberhez elvigyelek téged!

  Elhatározás: Mai kötelességeimet örömmel végzem, mert tudom, hogy ezzel is osztozok Krisztus küldetésében. 

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

  Ökológiailag fenntartható életmódért: 

  Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés A szeretet gyógyító ereje Szent Kornél pápaés Szent Ciprián püspök, vértanúk

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  16
  Regnum Christi Elmélkedés A szeretet gyógyító ereje Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök, vértanúk

  Evangélium:
  Lk 7,36-50
  Abban az időben: Egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat hozott. Megállt hátul Jézus lábánál. Sírt, könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte, és csókolgatta. Végül pedig megkente illatos olajjal.
  Ennek láttára a vendéglátó farizeus így szólt magában: „Ha ez próféta volna, tudná, hogy ki és miféle, aki érinti őt: hogy ez egy bűnös nő.” Jézus akkor hozzáfordult: „Simon, mondanék neked valamit.” Az így válaszolt: „Mester, beszélj!”
  „Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte tartozását mindkettőnek. Melyikük szereti most jobban?” „Úgy gondolom az, akinek többet engedett el – felelte Simon. „Helyesen ítéltél” – válaszolta Jézus. Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: „Látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, s te nem adtál vizet a lábamra. Ez viszont könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölgette. Csókot sem adtál nekem, ez meg szüntelenül csókolgatja lábamat, amióta csak bejött. Aztán te nem kented meg fejemet olajjal. Ez meg kenetet öntött a lábamra. Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, az kevésbé szeret.” Aztán így szólt az asszonyhoz: „Bocsánatot nyertek bűneid. Menj békével!”

  Bevezető ima: Szentháromság egy Isten, nem láthatlak, de velem vagy. Nem érinthetlek, de a Te kezedben vagyok. Lényedet felfogni nem tudom, de teljes szívemből szeretni akarlak.

  Kérés: Úr Jézus, taníts példád és szavaid által! Segíts, hogy nyitott legyek a szeretetedben való növekedésre nap mint nap!

  Elmélkedés:
  1. Látszólagos nyitottság, öntelt lélek. Simon, a farizeus, látszólag nyitott az Úr felé. Meghívja vacsorára. Megfigyeli Őt. Sőt szívélyes beszélgetésbe elegyedik vele. Mégis látjuk, hogy Simon belül elítéli az Urat, visszautasítja. A farizeusi hozzáállás éppen abban rejlik, hogy megpróbáljuk Istent beleerőltetni abba az előzetes elképzelésünkbe, hogy szerintem Istennek milyennek kellene lennie, és mit kellene tennie. Simon nem látja saját bűnét: ami az önteltség. 

  2. Megváltás. A farizeus azt gondolja, hogy bűntelen, és nem ismeri be, hogy szüksége van a Megváltóra. Emiatt a büszke hozzáállása miatt nem képes felismerni, hogy ki is ő valójában az Isten előtt: egyszerű teremtmény, akinek Isten kegyelmére és segítségére van szüksége. Simon azt akarta, hogy Isten feleljen meg az előfeltételeinek, és ezért utasítja el Jézust. Ez a büszkeség alapvetése. Eltorzítja és meghamisítja a valóságot, úgy hogy Jézus nem hatolhat át rajta. Ezzel szemben az asszony tudja magáról, hogy bűnös, és felismeri szükségességét a megváltásra. Felismeri Jézusban, hogy ő az „Út, az Igazság és az Élet.” (Jn 14,6) Fájdalmasan megtapasztalja a helyét, és ezért buzgón vágyakozik a megváltás után. Krisztus megbocsátásról szóló szavai és szeretete mélyen megérintik a szívét, és bűnbánatra hívják. Ez az alázatosság alapvetése. Az igazság ismerete és alázatos elfogadása teszi lehetővé a megváltást.

  3. Krisztus jósága. Urunk viselkedése mind az asszonnyal, mind Simonnal a szeretet kiegyensúlyozottságát mutatja. Óvatosan kerüli a szélsőséges ítélkezést vagy a közömbösséget mások bűne iránt. Krisztus meghal mindkettőjükért: ez az oka annak, hogy reményt és vigasztalást ajánlhat a bűnbánónak, és bánatra hívja az önteltet. Ebben látjuk Krisztus jóságát. Azért jött, hogy megmentsen mindnyájunkat. De ehhez fel kell ismernünk az Ő értünk élő önzetlen szeretetét, és vágynunk kell arra, hogy kövessük Őt ebben.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, segíts, hogy megértsem: ki vagyok én, és ki vagy Te! Indítsd fel bennem az alázatot bűnösségem miatt, és a hálát megbocsátó jóságodért!

  Elhatározás: A mai napon nem keresek kibúvót bűneim és tévedéseim alól; megnyitom a szívemet Jézus kegyelme előtt.

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

  Ökológiailag fenntartható életmódért: 

  Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Az otthonomba vinni MáriátA Fájdalmas Szűzanya

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  15
  Regnum Christi Elmélkedés Az otthonomba vinni Máriát A Fájdalmas Szűzanya

  Evangélium:
  Jn 19,25-27
  Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: „Asszony, nézd, a fiad!” Aztán a tanítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány.

  Bevezető ima: Uram, Te olyan sokféleképpen mutattad meg nekem gondoskodó szeretetedet. Az egyik ilyen alkalom, amikor édesanyádat János apostolra bíztad, és ezzel minden embernek adtad őt – köztük nekem is. Növeld hitemet, hogy a hozzá fűződő kapcsolatom igazabb és szorosabb legyen! Add meg nekem a meggyőződést, hogy Mária mindig elkísér engem anyai szeretetével, és a reményt, hogy közbenjárásával számtalan kegyelmet nyerhetek el. 

  Kérés: Mária, segíts, hogy odaadóbb gyermeke legyek Mennyei Atyánknak! Segíts a te hiteddel bíznom, és küzdenem a szeretet győzelméért.

  Elmélkedés:
  1. A keresztnél állva. Ma a „Fájdalmas Szűzanya” ünnepe van. Bár Gábriel főangyal Mária hivatásáról szóló üzenetében még nem említette a rá váró fájdalmakat, csak a megváltás ígéretét. Jézus születése után Simeon kiegészítette Mária küldetésének teljes valóságát: „…jel lesz, amelynek ellentmondanak. A te lelkedet is tőr járja át –, hogy nyilvánosságra jussanak sok szív gondolatai.” (Lk 2,35) Amikor Mária felismerte, hogy hivatása azzal fog kiteljesedni, hogy Fiát végigkíséri keresztútján, ezt engedelmes lélekkel meg is tette. Ő Isten titokzatos tervét akarta megvalósítani, nem szegült ellen, hanem mindig közel állt Jézushoz és eltűrte mindazt a szenvedést, amit ez jelentett a számára.

  2. Jézus utolsó akarata. Jézus szavai, melyeket anyjához és szeretett tanítványához intézett, a végső akarata: a végrendelete. Ő a szeretett személynek azt adja örökbe, ami legkedvesebb számára. Máriának egy barátot ad, akit oly nagyon szeret, akinek szüksége lesz Máriára az előtte álló megpróbáltatások közepette. Jánosnak a legnagyszerűbb emberi támaszt adja, az édesanyját, aki a leghűbb követője. Tudja, hogy Máriának szüksége lesz egy fogadott fiúra, aki majd kíséri és megvigasztalja.

  3. Mária boldoggá tesz engem is. Jézusnak a kereszten kinyilvánított végrendelete nem csupán azt jelenti, hogy Máriát János anyjául adta, hanem e végakarata az egész leendő Egyház Édesanyjának tette meg őt. „Krisztus tanítványának életében a máriás jelleg különösen abban nyilvánul meg, hogy gyermeki bizalommal fordul Isten anyjához, annak a végrendeletnek megfelelően, amit Krisztus a Golgotán adott. Amennyiben a hívő, János apostol példájára – aki „házába fogadta” Krisztus anyját –, gyermeki módon bízza magát Máriára, és mindenbe bevezeti, ami saját belső életéhez tartozik, vagyis emberi és keresztény „én”-jébe, akkor az „befogadja őt” ... Így nyilvánul meg az a lélek szerinti anyaság, amely a kereszt alatt és az utolsó vacsora termében jelenlévő Mária feladata lett.” (Szent II. János Pál: Redemptoris Mater 45.)

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, nem lehetek elég hálás azért, hogy édesanyádat rám bíztad, és engem őrá. Gondoskodni szeretnék róla úgy, hogy figyelmes, hűséges fia vagyok, aki téged követ. Ez fogja őt megvigasztalni és szívét örömre deríteni. Mária, légy mindig mellettem, és járj közben értem Istennél, hogy kitartóan kövessem Fiadat!

  Elhatározás: Ma személyesen szeretnék Máriához fordulni, akár spontán beszélgetésben vele, akár Krisztus életének titkain szemlélődve a rózsafüzérben. 

  Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

  Ökológiailag fenntartható életmódért: 

  Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."