27177 ima található a honlapon, összesen 36575 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

  Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás
  Naponta frissül
  Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
  Találkozás Krisztussal a napi evangélium és a hozzá kapcsolódó elmélkedések, valamint személyes elhatározások által.

  A napi elmélkedéseket a Regnum Christi Mozgalom tagjai és a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetesei írják a Katolikus Egyház adott napra előírt napi evangéliumához kapcsolódóan.

  Mi a napi elmélkedés?

  A napi elmélkedés egy rövid, minden nap e-mailben érkező, ingyenes levél, melyben saját számítógépén vagy okostelefonján könnyen elérheti

  • napi evangéliumot egy hozzá kapcsolódó imádsággal,
  • egy rövid elmélkedést a napi evangéliumról,
  • egy konkrét, aznapra szóló elhatározás-javaslatot, amit a gyakorlatban rögtön meg is valósíthat,
  • Szentatya és Erdő Péter bíboros atya havi imaszándékait.

  Kiknek ajánljuk?

  Önnek,

  • ha szeretné a Szentírást jobban megérteni és hitét elmélyíteni,
  • ha vágyik arra, hogy Krisztust, mint barátját jobban megismerje,
  • ha szeretne az imádság gyakorlatában jobban növekedni,
  • ha keresi a mélységes és feltétel nélküli Szeretetet.

  Regnum Christi A kegyelem befogadása Évközi huszonötödik hét – szombat

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  26

  Evangélium: 
  Lk 9,43b-45
  Az ördögtől megszállott fiú meggyógyítása után a tanítványok csodálattal tekintettek Jézusra. Ő azonban figyelmeztette őket: „Véssétek szívetekbe, amit most mondok! Eljön az idő, hogy az Emberfiát az emberek kezére adják.”
  De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve maradt előttük. Kérdezni azonban nem merték e szavak értelme felől.

  Bevezető ima: Uram, a lelkek megmentése iránti megújult buzgósággal fordulok feléd. Hiszek benned, és irántam való szeretetedben. Taníts, hogy életemen átvilágítson katolikus hitem, és segíts, hogy hitemet terjesszem a világban. Növeld hitemet, reményemet, és szeretetemet, hogy Szent Pállal együtt kiálthassam: „Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem.” (Gal 2,20)

  Kérés: Urunk Jézus, adj nekem erős hitet, hogy ne csak érzelmileg, hanem erényesen is válaszoljak a kegyelmekre, amikkel életemben elhalmozol.

  1. Fizetni a kegyelemért. Az evangélium arról számol be, hogy a Jézust kísérő tanítványok csodálkoztak azon, amit tett. Isten működése az én életemben kegyelem. A kegyelem Isten ajándéka, emberi oldalról nem érdemelhetjük ki azt. Krisztus azonban itt azt mondja nekünk, hogy nem helyes azt gondolni, hogy az embernek sosem kell „fizetnie” a kapott kegyelemért. A fizetés első fajtája a figyelmesség. „Véssétek szívetekbe, amit most mondok!” Figyelmesnek lenni fáradságos. Ha nem figyelek, elszalaszthatom azt a kegyelmet, amit nekem szán. Krisztus mindannyiunkat figyelmeztet, hogy mindenki, aki Őt követi, nemcsak boldog pillanatokat fog megélni. Lesznek olyan idők is, amikor a Krisztushoz való hűség azt fogja jelenteni, hogy nem csak saját érzelmeink csalhatnak meg minket, hanem mások bűnei is kárt okoznak nekünk.

  2. Meg nem fizetett kegyelem. A fizetség másik aspektusa az, hogy a kegyelemért fizetni kell. Krisztus megfizette azt az árat. „Az Emberfiát az emberek kezére adják.” A megváltás nem lesz ingyen. Az üdvösségnek nagy ára lesz. Lukács beszámol arról, hogy a tanítványok „nem értették meg ezt a beszédet.” El volt rejtve előlük, hogy fel nem fogják, „Kérdezni azonban nem merték e szavak értelme felől.” Jézus tanítványai csodálkoztak a tettei fölött, de azt nem látták világosan, hogy Jézus ezekért a tetteiért életével fog fizetni. Én értem-e, hogy tartozom Istennek? Tudom-e, hogy mennyivel tartozom neki? Vagy talán titokban mégis azt gondom, hogy minden ingyen van. Milyen gyakran gyónom meg a bűneimet? Milyen gyakran keresem bűneim bocsánatát? Felfogtam-e, hogy Isten tőlem is elvárhat egy áldozatot? Hogyan is írta Szent Péter: „A szeretet sok bűnt eltakar.” (1.Pét. 4,8) Talán arra fog kérni Krisztus, hogy úgy éljek, ahogy Ő, és segítsek a hálátlan és bűnös emberiséget megváltani.

  3. Mártírhalál. A hit középpontja az, hogy a Krisztusban való hit a kereszthez vezet. Krisztus nem szeretné, hogy egyszerűen csak „követője” legyek, abban reménykedik, hogy apostolként küldhet engem a világba, Ezért késznek kell lennem tettei utánzására, és a hitemről való nyilvános tanúságtételre. A „tanú” szó eredetileg görögül az evangéliumokban „mártírt” jelent. Mártírok azok, akik a hitükért valamilyen árat fizetnek, - kicsit vagy nagyot- akár a testvéri szeretet apró cselekedeteivel, akár úgy, hogy vérüket adják Krisztusért. Ha félelemmel tölt el ez az elvárás, Szent Pál erőt ad nekem „Én azonban nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk, Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegezték nekem a világot, és engem is a világnak.” (Gal 6, 14) Jézus megengedi, hogy részt vegyek a megváltásban azáltal, hogy meghív: hitben válaszoljak az Ő csodálatos tetteire: „Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára.” (Kol 1,24)

  Beszélgetés Krisztussal: Jézus, Urunk, engedd felismernem akaratodat! Segíts, hogy nagylelkűen és bátran válaszoljak neked! Ne engedd, hogy visszariadjak attól, hogy egészen a tökéletes önátadásig hűséges legyek hozzád! A Te igád édes, és a Te terhed könnyű, ha mindennapi keresztemet szereteteddel veszem magamra. Segíts a lelkek megmentéséért fáradoznom!

  Elhatározás: Ma végrehajtok egy szeretetcselekedetet valakiért, aki nem szimpatikus nekem, vagy nagylelkűen és felelősségteljesen fogok szembenézni egy nehéz helyzettel.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Rosszul értelmezett identitásÉvközi huszonötödik hét – péntek

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  25

  Evangélium: 
  Lk 9,18-22
  Történt egyszer, hogy amikor egyedül imádkozott, és a tanítványok is vele voltak, megkérdezte őket: „Kinek tart engem a sokaság?” Ők ezt felelték: „Keresztelő Jánosnak, mások pedig Illésnek, mások pedig azt, hogy a korábbi próféták közül támadt fel valaki.” Azután megkérdezte tőlük: „Hát ti kinek tartotok engem?” Simon Péter válaszolt: „Az Isten Krisztusának.” Ő pedig rájuk parancsolt és meghagyta, hogy ezt senkinek se mondják el: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie, el kell, hogy vessék a vének, a papi fejedelmek és az írástudók, meg kell, hogy öljék, és harmadnapra föl kell támadnia.”

  Bevezető ima: Uram, a lelkek megmentése iránti megújult buzgósággal fordulok feléd. Hiszek benned, és irántam való szeretetedben. Taníts, hogy életemen átvilágítson katolikus hitem, és segíts, hogy hitemet terjesszem a világban. Növeld hitemet, reményemet, és szeretetemet, hogy Szent Pállal együtt kiálthassam: „Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem.” (Gal 2,20)

  Kérés: Urunk Jézus, taníts meg veled együtt építeni Egyházadat, és a szeretet civilizációját megteremteni, olyan módon, hogy nyilvánosan kiállok keresztény hitem és a keresztény erkölcs mellett.

  Elmélkedés: 
  1.Közvéleménykutatás. Noha a modern szociológia és a politikatudomány azt állítja, hogy a közvélemény kutatás modern korunk jellemzője, itt Jézus mutatja be a saját személyéről akkoriban elterjedt véleményeket. Jézus nem azért töltötte imával az éjszakát, mert aggódott az imázs miatt. Jézus ténylegesen meghozott egy döntést. Vezetőket választott. a tizenkét apostolt, és imádkozott Istenhez, az Atyához, hogy adjon nekik ítélőképességet. Az, amit gondolnak és mondanak, hallomáson alapszik-e, vagy mélyen magukévá tették-e az igazságot? A válaszok, amiket a tanítványok adnak, önmagukért beszélnek: az első: „Keresztelő János”. Hogyan lehetséges ez? Keresztelő János és Jézus kortársak voltak, két különböző személy. Keresztelő János nyilvánosan megvallotta: „Nem én vagyok a Messiás”. De a „közvélemény” mindent rosszul értelmezett. Azután a lista más nevekkel folytatódik, de még mindig nincs köztük az igazi. Jézus tanítványai valószínűleg csak ekkor kezdenek el komolyabban elgondolkodni.

  2. Adatgyűjtés. Jézus ezután az igazságra tereli a szót, abban a reményben, hogy van valaki, aki szívből meg van győződve. „Hát ti kinek tartotok engem?” Elég a tömegből, elég a félrebeszélésből, elég abból, hogy az egyetlen igazán fontos kérdést kerülgetik. Jézus őket választotta ki, miért követték Őt? Merne-e valaki eredményt mondani, anélkül hogy előzőleg szavazást tartana róla. Az adatok feldolgozása a következő eredményt adja: Jézus egy személy, aki nem e földről származik, és Simon Péter bátran kimondja: „Az Isten Krisztusának” tartja Őt. Pétert Krisztus választotta ki, és ő elgondolkodott annak az igazságán, amit megtapasztalt - szívből meg volt győződve, és nyilvánosan tanúságot tett a hitéről. Péter keresztény – egy személy élő hittel – aki méltó Krisztus nevének viselésére. Talán az ő véleménye, ami most nyilvánossá vált, általános elfogadásra talál. Én lezártam-e a kutatásaimat? A szívemmel kerestem-e Jézust? Merem-e nyilvánosan megvallani Krisztusról az igazságot? Hiszen Ő a királyok Királya, és az urak Ura.

  3. Értelmezni. Miért van ez az ellentmondás a közvélemény és az igazság között? Az ellentmondás jelentős. Krisztus megmagyarázza, és elvezeti az apostolait a megértésre. Mivel Jézus az igazság oldalán áll, és tanúságot tesz róla, a világban róla kialakult vélemények vezetnek el kínszenvedéséhez és halálához. „Az Emberfiának sokat kell szenvednie, el kell, hogy vessék a vének, a papi fejedelmek és az írástudók, meg kell, hogy öljék, és harmadnapra föl kell támadnia.” Jézus felkészíti a tanítványait arra a misszióra, amire kiválasztotta őket. Ki fog a megpróbáltatások közepette mellette állni? Kész vagyok-e arra, hogy Krisztusban való hitemért az ellentmondás jele legyek, amikor nyilvános tanúságot teszek mellette?

  Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, Tarzusi Saulnak meg kellett kérdeznie: „Ki vagy Te, Uram?” - amikor félreismerte személyedet, tanítványaidat üldözte, és hadat üzent az Egyháznak. Kegyelmedből világosítsd meg igazságoddal a szívemet, hogy felismerjelek téged a testvéreimben! Add, hogy ne hagyjam szenvedélyeimet, hogy elvakítsanak, és ne engedjem, hogy befolyásoljon az ordító tömeg, aki a Te szentjeidet kövekkel dobálja.

  Elhatározás: Ma valami igazat és jót fogok mondani egy embertársamról.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Tanúságtétel szeretetbőlSzent Gellért püspök és vértanú

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  24

  Evangélium: 
  Mt 10, 28-33
  Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Féljetek inkább attól, aki a lelket is és a testet is el tudja pusztítani a gyehennában. Két verebet ugye egy fillérért árulnak? És egy sem esik közülük a földre a ti Atyátok tudta nélkül. Nektek azonban még a hajszálaitok is mind meg vannak számlálva a fejeteken. Ne féljetek hát, hisz különbek vagytok ti sok verébnél. Mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom Atyám előtt, aki a mennyekben van. De azt, aki megtagad engem az emberek előtt, én is meg fogom tagadni Atyám előtt, aki a mennyekben van.

  Bevezető ima: Uram, ha Te velem vagy, semmitől nem kell félnem. Tudom, hogy Te sose hagysz magamra, szólsz hozzám, meghallgatsz és vigyázol rám. Itt vagyok én is, Uram, hogy veled legyek, figyeljek a szavaidra és engedjem, hogy vigyázz rám.

  Kérés: Jézusom, Szent Gellért vértanú ünnepén kérlek, hogy töltsd el a szívemet szeretettel és bátorsággal, hogy megéljem és megvédjem a beléd vetett hitemet!

  Elmélkedés: 
  1. Büntetés a vértanúság? Néha nehezen értjük, hogy Isten miért teszi próbára azokat, akiket szeret. Például Szent Gellértet. Egészen kicsi korától az Úr szolgálatára szentelte magát, hűségesen hirdette a hitet, templomokat és iskolákat épített. És Isten ezeken túl a vértanúságot is kérte tőle. A világ szemében ez inkább büntetésnek tűnhet, mint jutalomnak. Nehéz lemondani valamiről, amit nagyon szeretünk, így az életünkről is. Szent Gellért mégis az Úrtól jövő ajándéknak látta a vértanúhalált, mert nagyon jól ismerte és szerette Őt.

  2. Isten szeretete többet kér. A hit által tudjuk, hogy amikor Isten arra kér, hogy feláldozzunk valamit, amit nagyon szeretünk, akkor olyan szeretetre hív, amilyenre előtte nem voltunk képesek. Csak akkor lehetséges lemondani egy mélyen és helyesen szeretett dologról vagy személyről, ha ez a lemondás egy másik iránti még nagyobb szeretet gyümölcse. Ezért tesz bennünket próbára az Isten. Nem azért, hogy bebizonyítsuk neki, hogy szeretjük Őt, hanem hogy még jobban tudjunk szeretni. Így működik Isten az életünkben: kéri, hogy áldozzuk fel, amit szeretünk, de utána sokkal többet ad vissza, mint amit kért. Kéri a földi életünket és az örök életet adja cserébe.

  3. Ne féljetek! Szent II. János Pál pápa, emeritus XVI. Benedek pápa és Ferenc pápa is erre hív minket. Krisztus, aki jól ismeri az emberi szívet, tudja, hogy sok mindentől félünk. Ezek között található a szeretettől és az önátadástól való félelem, mert attól tartunk, hogy nem találunk válaszra, vagy ami még rosszabb, sebeket kapunk, csalódunk. Jézus azt kéri, hogy ne féljünk szeretni Őt és kiállni emellett a szeretet mellett szavainkkal, tetteinkkel és az életünkkel is. Nyissuk meg a szívünket Krisztusnak, aki „nem vesz el semmit és megad mindent”.

  Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, milyen nagy a Te szereteted irántam! Életed adtad értem, hogy megválts. Egészen a végsőkig szerettél engem. Taníts meg ugyanígy szeretnem téged - feltételek és félelmek nélküli szeretettel.

  Elhatározás: A mai napon megpróbálok beszélni Jézusról valakinek az iskolában vagy a munkahelyemen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Dönts szabadon!Pietrelcina-i Szent Pio szerzetes és áldozópap

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  23

  Evangélium: 
  Lk 9, 1-6
  Jézus összehívta a tizenkét apostolt. erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett, és a betegségek gyógyítására. Majd elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket. Azt mondta nekik: „Semmit se vigyetek az útra, se botot, se táskát, se kenyeret, se pénzt, és két köntösötök se legyen! Amelyik házba betértek, ott maradjatok, és onnan induljatok tovább! Ha pedig valahol nem fogadnak be titeket, a várost elhagyva, még lábaitok porát is rázzátok le bizonyságul ellenük!” Útra keltek tehát, bejárták a falvakat, hirdették az evangéliumot, és gyógyítottak mindenütt.

  Bevezető ima: Csodálatos elméletek vannak, Uram, de megélni azokat sokkal jobb. Azért teremtettél engem, hogy megismerjelek, szeresselek, hogy szolgáljalak életemmel, és boldog legyek veled az örök életben. Segíts, hogy megélhessek mindent ezek közül a rendkívüli elvek és alapigazságok közül. Hiszek benned Uram, mert Te táplálod kitartásomat, és folyamatosan biztatsz, hogy kitartsak ígéreteid mellett. A Te szereteted ösztönöz, hogy viszontszeresselek téged. Add, hogy ebben a szeretetben növekedjek, és az önszeretetem csökkenjen!

  Kérés: Uram, segíts, hogy a Te kegyelmedre, és ne a világi dolgokra hagyatkozzak!

  Elmélkedés:
  1. A küldetés. Krisztus mindenféle felszerelés nélkül küldte ki apostolait a világba, hogy hirdessék az Örömhírt. A gondviselésbe kellett bízniuk. Jézus úgymond minimalizálja úti felszerelésüket, hogy semmit ne vigyenek magukkal. Hogyan tudták megérinteni az embereket? Ahogy Szent Pál, ők is megértették, hogy Jézus egy bizonyos távolságból irányítja a lépéseiket: „Őérte mindent veszni hagytam, sőt szemétnek tekintek, csakhogy Krisztust elnyerjem.” (Fil. 3, 8). Jézus korlátokat adott a tanítványoknak azért, hogy megtanítsa őket arra, hogy az iránta való szeretetük terem gyümölcsöt, és nem a „karrierépítés”. Bennem van-e ez a meggyőződés otthon, vagy amikor dolgozom, vagy amikor éppen gondoskodom szükségleteimről? Kész vagyok-e akár kilométereket is megtenni, ha egyházközösségem arra kér, hogy tegyek meg egy rövid kis utat?

  2. Szabadon minden földi dologtól. Krisztus óv minket attól, hogy vagyont halmozzunk fel, nem annyira azáltal, ahogy beszél, hanem ahogyan cselekszik. Úgy küldi ki barátait, mint bárányokat a farkasok közé, nem arra küldi őket, hogy egész hétvégén csak pihenjenek egy kényelmes fotelben. Jézus a saját maga mutat jó példát, s ezzel támasztja alá tanítását arról, hogy milyen egy sikeres apostol. Egy koszos barlangban született, mindenféle kényelem és luxus-vendégfogadó nélkül. Egy jászol volt az első ágya. Elküldte Pétert, hogy a hal szájából szedje ki az érmét, mert nem volt pénze, hogy megfizessék az adót. Olyan egyszerű eseteket ismertetett meg az egész világgal, mint az asszonnyal való találkozása a kútnál, vagy egy temetési menet a faluban. Valaki másnak a sírjába lett eltemetve. Az anyagi javak megléte vagy hiánya nem akadályozhat meg abban, hogy beteljesítsük azt, amire az Úr küldött minket.

  3. Szabad választás. Jézus nem egy túlélőtáborba küldte az apostolokat. Mégis úgy tűnt, hogy minél keményebb körülmények voltak, annál nagyobb volt a vonzereje. Ez úgy tűnik, mint egy misztikus valóság, amely körülvesz minden olyan isteni indíttatású apostoli munkát, vagy feladatot, amelyre a keresztények vállalkoztak. Ezek a galileai halászok úgy tűntek, hogy szabadon nekikezdtek egy számukra ismeretlen foglalkozásnak. Jézus adott nekik erőt és tekintélyt, ez motiválta őket. Az apostolok valami olyan rejtett kincset tapasztaltak meg, amely akkora lelkesedéssel töltötte be őket, hogy ennek a kincsnek a megszerzéséért és a másokkal való megosztásáért mindenről lemondtak. Ez a kincs Krisztus. Jézus és az apostolok között baráti kapcsolatnak kellett lennie, mivel ehhez a felelősségteljes küldetéshez elég volt egy rövid magyarázatot adnia. A Szentírás azt mondja: „Útra keltek tehát, bejárták a falvakat...” Az apostolok képesek voltak gyorsan dönteni, hogy mit tegyenek, hiszen a bennük lévő „cserépedényben” olyan kincset hordoztak, amelyet mindenfelé szét kellett osztaniuk.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, akármilyen csodálatosak is az anyagiak, össze sem lehet hasonlítani azzal, hogy téged birtokolhatlak, és rólad beszélhetek másoknak. Nézd erőfeszítéseimet, amelyeket érted teszek, és áldd meg azokat! Uram, segíts, ahogy segítettél Szent Pálnak is, hogy folytassam a küzdelmet a mennyei koronáért, amely nem halványul el, és a rozsda nem fog rajta.

  Elhatározás: Ma meg fogom találni a módját, hogy meglátogassam az Oltáriszentséget, és ott komolyan imádkozzak a Szentatya szándékára.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Isten gyermekeivé fogadott bennünketÉvközi huszonötödik hét – kedd

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  22

  Evangélium: 
  Lk 8,19-21
  Jézus egyszer egy házban tanított, amikor odajöttek hozzá az anyja és testvérei, de nem juthattak hozzá a sokaság miatt. Szóltak neki: „Anyád és testvéreid kinn állnak, látni akarnak téged.” Ő azonban ezt felelte nekik: „Azok az én anyám és testvéreim, akik Isten igéjét hallgatják és megcselekszik.”

  Bevezető ima: Uram, a lelkek megmentése iránti megújult buzgósággal fordulok feléd. Hiszek benned, és irántam való szeretetedben. Taníts, hogy életemen átvilágítson katolikus hitem, és segíts, hogy hitemet terjesszem a világban. Növeld hitemet, reményemet, és szeretetemet, hogy Szent Pállal együtt kiálthassam: „Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem.” (Gal 2,20)

  Kérés: Uram Jézus, taníts meg engem akaratodra, hogy felvétethessek Isten családjába!

  Elmélkedés: 
  1. Kapcsolatok. Ez a rövid evangéliumi rész bepillantást enged Jézus magánéletébe nyilvános működése idején. Elhagyta otthonát; elkezdte az Örömhírt terjeszteni; és mégis a szerettei még mindig az élete elválaszthatatlan részei. „Odajöttek hozzá az anyja és testvérei.” Mária és a többiek Dávid házából, akik gyermekkora óta ismerték, keresik a társaságát. A tömeg, aki Krisztus szavát figyelemmel hallgatja, érzékeli, milyen nagy jelentőséget tulajdonít Jézus a családnak. Isten az ember természetébe oltotta a családot. A lelkiismeret felfedheti ezeknek a kapcsolatoknak a jelentőségét. „Tiszteld atyádat és anyádat.” Ügyelek-e én is családi életemre? Munkám és egyéb elfoglaltságaim nem tartanak-e attól vissza, hogy a családommal törődjek? Visszatartok-e én másokat attól, hogy a családjuk iránti kötelességeiknek eleget tegyenek?

  2. Az én családom vagy Isten családja? Miből áll egy emberi kapcsolat? Isten a teremtéskor beleplántálta az ember természetébe a családi kapcsolatokat. Isten Fiának megtestesülése révén egy új kapcsolatot teremtett közte és az emberek között; Isten Fiának a személye által az emberi természet közvetlen kapcsolatban áll Istennel. Amikor Gábriel angyal Mária előtt kinyilvánította Isten tervét, ő így felelt: „Legyen nekem a te igéd szerint.” (Lk 1,38) Jézus egészen személyese módon írja le az édesanyját, amikor a következőket mondja: „Azok az én anyám és testvéreim, akik Isten igéjét hallgatják és megcselekszik” Mária minden ember számára példaképe az Isten iránti engedelmességnek. Ha a Krisztus iránti hitben cselekszem, személyes, családi kapcsolatba kerülök vele.

  3. Isten gyermekeként örökösei. Jézus feltárta előttünk a titkot, miképpen lehetünk anyja és testvérei: ha követjük szavát. Szent Pál ezt a titkot szemléli. „De amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és a törvény alattvalója lett, hogy azokat, akik a törvény alatt voltak, megváltsa, és elnyerjük a fogadott fiúságot. Mivel pedig fiuk vagytok, Isten elküldte fiának lelkét szívünkbe, aki azt kiáltja: Abba. Atya! Tehát többé nem vagy már szolga, hanem fiú, akkor örökös is azt Isten által.” (Gal 4,4-7)

  Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, taníts meg engem figyelni az Isten akaratára, hogy igazán testvérednek tekinthessem magam.

  Elhatározás: Ma Isten iránti szeretetből úgy irányítom a cselekedeteimet, hogy a családi kapcsolataim javuljanak Krisztus tetszésére.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi A hit szemüvegén átSzent Máté apostol és evangélista ünnepe

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  21

  Evangélium: 
  Mt 9,9-13
  Amikor Jézus továbbment, látott egy Máté nevű embert, amint ott ült a vámnál. Szólt neki: "Kövess engem!" Az felállt és követte. Amikor később vendégül látta házában, sok vámos meg bűnös jött oda, s Jézussal és tanítványaival együtt asztalhoz telepedett. Ezt látva a farizeusok megkérdezték tanítványaitól: "Miért eszik mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?" Jézus meghallotta, és így válaszolt: "Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket."

  Bevezető ima: Urunk, Te vagy a jóság és az élet. Ha közel vagyok hozzád, béke és öröm tölt el. Te megérdemled, hogy szívem teljes szeretetével bízzak benned. Köszönöm neked az élet ajándékát, a családomat és mindenekfölött a hitemet. Hálás vagyok az Egyházért is, amit apostolaidra építettél.

  Kérés: Uram, segíts, hogy egyszerű és egyenes legyek hitemben!

  Elmélkedés: 
  1. Az egyszerűség áldás. Az adószedők árulók voltak a zsidók szemében, hiszen a rómaiaknak dolgoztak, az Isten választott népének „elnyomóit” szolgálták ki. Egy átlagos zsidó szóba sem állt volna ilyenekkel. És itt van Jézus, aki azt mondja: „Kövess engem.“  Máté rögtön fölállt és követte Őt, anélkül, hogy bármit is kérdezett volna. Milyen csodálatos az ő egyszerűsége!  Nem tudta, hogy Krisztus őt egynek szánja a tizenkettő közül. Bizonyos értelemben azt mondhatjuk, hogy aláírt egy üres csekket és odaadta Jézusnak. Máté nem ült le, hogy számítgasson, egyszerűen elfogadta az ajánlatot. Aztán továbbmegy egy lépéssel: meghívja Jézust a házába vacsorára. Egy zsidó általában csak a legigazabb és hozzá legközelebb álló barátait és rokonait hívja meg a házába. Ez az intimitás, barátság, és a szeretet jele. Máté messzire megy és leteríti a vörös szőnyeget Krisztus elé az életében.  

  2. Bonyolult számítgatások. Máté egyenességével és nyíltságával szemben áll a farizeusok „ál-tisztességessége”. Megbotránkoznak azon, hogy Jézus együtt vacsorázik egy olyan bűnössel, mint Máté.  Muszáj szembesíteniük a Rabbit az ő „szégyenletes viselkedésével”.  Az a gond, hogy nem értették meg a legfontosabb dolgot a Messiásról. Túlságosan racionálisan tekintenek Krisztusra (és Istenre), amikor az egyetlen igaz életszemlélet a hit és a szeretet. Ez gyakran megtörténik velünk is, a mi életünkben, amikor ítélkezünk történéseken, vagy másokon, ahelyett, hogy hit és könyörület lenne bennünk. Még mielőtt észrevennénk, máris elutasítottuk, és lehetséges, hogy meg is szégyenítettük a szomszédunkat, egy civil hatóságot, egy papot, vagy püspököt. A dolgokra nem természetfölötti perspektívából tekintünk, hanem sokkal inkább a mi emberi szemszögünkből ítélkezünk.

  3. Vissza az alapokhoz. Krisztus mindent távlatokba helyez vissza. „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.” Jézus ismét arra hív minket, hogy emeljük gondolatainkat természetfölötti síkra. Miért lett az Isten emberré? Gyakran ismételjük a következő sorokat, legalább hetente, vasárnaponként, a hitvallásban: „Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből…” Nagyon fontos, hogy a hit szemével lássunk és ítéljünk meg mindent. Egy igaz hívő, egy igaz apostol ki kell, hogy alakítsa ezt a „hatodik érzéket” a mindennapi életben. Ezt imával, gyakori és bensőséges Istenkapcsolattal tudjuk kialakítani. Kérnünk kell Istentől a hit ajándékát, ami egy új életszemlélettel ajándékoz meg minket.  

  Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, egyszerűvé szeretnék válni, aki elfogad téged és parancsaidat, anélkül, hogy számítgatna vagy panaszkodna. Szabadíts meg minden akadálytól és add nekem kegyelmed, hogy meggyőződéses, hűséges és bátor apostola legyek országodnak, mint Szent Máté apostolod!

  Elhatározás: Imádságos párbeszédben az Atyával, meg fogom vizsgálni a mai napom három eseményét. (Akár otthon, akár a kocsiban, akár a sorban állás alatt… ) 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi A tétlen apostolÉvközi huszonötödik vasárnap

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  20

  Evangélium: 
  Mt 20, 1-16a
  Mert hasonló a mennyek országa a házigazdához, aki korán reggel kiment munkásokat fogadni a szőlőjébe. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor a harmadik óra körül is kiment, látott másokat is ott ácsorogni tétlenül a piactéren. Azt mondta nekik: „Menjetek ki ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom majd nektek.” Azok elmentek. Azután a hatodik és a kilencedik óra körül ismét kiment és ugyanígy tett. Mikor a tizenegyedik óra körül kiment és megint talált ott ácsorgókat, azt mondta nekik: „Miért álltok itt egész nap tétlenül?” Azt felelték neki: „Mert senki sem fogadott fel minket.” Erre azt mondta nekik: „Menjetek el ti is a szőlőbe.” Amikor beesteledett, a szőlő ura így szólt intézőjéhez: „Hívd a munkásokat, és add ki nekik a bérüket, kezdve az utolsóktól az elsőkig.” Jöttek azok, akik tizenegy óra körül kezdtek, és kaptak egy-egy dénárt. Mikor az elsők sorra kerültek, azt gondolták, hogy többet fognak kapni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor megkapták, zúgolódni kezdtek a gazda ellen: „Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és egyformán kezelted őket velünk, akik viseltük a nap terhét és hevét.” Ő azonban így válaszolt az egyiküknek: „Barátom! Nem vagyok veled igazságtalan. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Fogd, ami a tiéd, és menj! Én ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Vagy nem szabad azt tennem az enyémmel, amit akarok? Rossz szemmel nézed talán, hogy én jó vagyok?” Így lesznek az utolsókból elsők és az elsőkből utolsók.”

  Bevezető ima: Uram, az imádság elején kérlek, hogy nyisd meg szívemet és lelkemet, hogy nyitott legyek a hívásodra, hogy a szőlődben dolgozzak. Nem tudom, hogy miért éppen engem néztél ki, miért engem választottál. Kérlek, segíts, hogy önzetlen választ tudjak adni arra, amire meghívtál!

  Kérés: Uram Jézus, néha habozok egészen átadni magamat neked, mert attól félek, hogy magányosan és segítség nélkül maradok. Segíts, hogy megérezzem a nap folyamán a jelenlétedet és felfogjam, hogy az ember akkor kap, amikor ad!

  Elmélkedés: 
  1. A felhívás, hogy segítsünk az aratásnálAz aratás urának munkásokra van szüksége. Kimegy a piacra, ahol olyan embereket talál, akik semmilyen munkát nem végeznek. Mindenkit meghív, akit talál és így mi is meghívást kapunk, hogy a szív apostolai legyünk. Korra, végzettségre, nemre, szociális hovatartozásra való megkülönböztetés nélkül. Talán néhányan azt gondolják, hogy nem eléggé tehetségesek, hogy Krisztusért tegyenek valamit, mások azt gondolják, hogy túl fiatalok, megint mások, hogy ez a feladat számukra túl nehéz. Krisztus számára ezek elfogadhatatlan kifogások. Amit keres, az önzetlen szív és egy kis jó szándék, hogy a szőlőjében dolgozzunk. A többiről Ő gondoskodik. A gyümölcs tőle származik, nem tőlünk. Emeritus XVI. Benedek pápa pontifikátusa elején ezt mondta: „Ne féljetek Krisztustól! Nem vesz el tőletek semmit, hanem mindent nektek ad! Aki neki adja magát, megkapja a százszorosát! Igen, nyissátok ki, tárjátok ki az ajtókat Krisztusnak – és megtaláljátok az igazi életet!” (2005. április 24.)

  2. És TE mit teszel? Manapság sokat beszélünk a tűnőben lévő társadalmi-erkölcsi értékekről. A gonoszság és az erőszak vesz minket körül. Az imában azt mondjuk Istennek: „Uram, nézd a világot. Nem látod, hogy elpusztulunk? Miért nem teszel valamit?” Ha valóban arra törekednénk, hogy meghalljuk a válaszát, lehet, hogy ezt hallanánk: „Miért nem teszel TE valamit? Miért ülsz egész nap tétlenül?” Lehetséges, hogy tudjuk, mit kellene tennünk. És talán sosem volt bátorságunk szembenézni a valósággal, és a problémát komolyan venni. Az Úr fáradhatatlanul mondja nekünk: „Te is dolgozhatsz a szőlőmben.” Némelyeket már nagyon korán meghív, másokat csak később. A nap és a hely nem fontos, ami számít, az a válaszunk, amint meghallottuk hívását.

  3. Fizetség, amely minden várakozásunkat felülmúlja. Péter feltette a kérdést, ami néha minket is foglalkoztat: „Íme, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz hát velünk?” (Mt 19,27-30) Mintha azt is hozzáfűzné: Megéri? Krisztus a piactéren a legjobb kereskedő, vele kötheti az ember a legjobb üzletet. Teljes jutalmat ígér, akkor is, ha valaki az utolsó órában érkezik. Mindenért, amit otthagy az ember érte, a százszorosát ígéri ebben az életben, és még az örök életet hozzá. És ez a jutalom valóban felülmúl minden elképzelhetőt. Most tehát csak rajtunk áll, mit vagyok képes Krisztusért feláldozni? Néhány forintot, néhány bizonytalan elhatározást. A napom néhány szabad pillanatát. Azt, ami azután megmarad, miután mindet megcsináltam, ami érdekel. Krisztus sohasem kényszerít. Meghív minket. Mindenképp gondolnunk kell arra, hogy amikor segítünk Istennek a lelkek megmentésében, saját lelkünket mentjük meg. És így gyűjtünk kincseket a mennyben.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, ma olyan érthetően hallom a hangodat, mint még soha. Köszönöm, hogy a szőlődben dolgozhatok. Érted mindet hajlandó vagyok megtenni. Tudom, hogy lesznek pillanatok, amikor nehezemre fog esni és gyengének fogom érezni magam. Add kegyelmedet és erődet, és akkor azt kérheted tőlem, amit csak akarsz. Látod, Uram készséggel teljesítem  akaratodat. Tégy apostoloddá!

  Elhatározás: Ma mindazt meg akarom adni Istennek, amit tudok, mégpedig úgy, hogy minden tevékenységemet intenzívebben és tiszta szándékkal fogom elvégezni. Mindent fel akarok áldozni Isten iránti szeretetem jeléül.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Termékeny talajÉvközi huszonnegyedik hét – szombat

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  19

  Evangélium:
  Lk 8, 4-15
  Mikor pedig nagy tömeg gyűlt egybe, és a városokból özönlöttek hozzá, a következő példabeszédet mondta: „Kiment a magvető magot vetni. Amint vetett, az egyik mag az útfélre esett. Ezt azután eltaposták, és az ég madarai felszedegették. A másik sziklára esett. Ez kikelt, de aztán elszáradt, mert nem volt nedvessége. Egy másik a tövisek közé esett. A tövisek is felnőttek vele, és elfojtották. De más szemek a jó földbe estek. Kikeltek és százszoros termést hoztak.” Amikor ezt elmondta, felkiáltott: „Akinek van füle a hallásra, hallja meg!” Tanítványai később megkérdezték őt, hogy mit jelent ez a példabeszéd. Ő ezt mondta nekik: „Nektek adatott, hogy megismerjétek Isten országának titkait, másoknak csak példabeszédekben, hogy nézvén ne lássanak, és hallván ne értsenek. Ez tehát a példabeszéd: A mag Isten igéje. Az útfélre hullott magok azok, akik hallgatják, de azután eljön az ördög, és kiveszi az igét szívükből, nehogy higgyenek és üdvözüljenek. A kősziklára hullott magok azok, akik, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nincs gyökerük; egy ideig hisznek, a kísértés idején azonban elpártolnak. A tövisek közé hullott magok azok, akik hallgatják, de az élet gondjai, gazdagsága és gyönyörűségei később elfojtják bennük az igét, és gyümölcsöt nem teremnek. Amelyik pedig jó földbe esett, azokat jelenti, akik tiszta és jó szívvel hallgatják az igét, megtartják, és gyümölcsöt hoznak állhatatosan.”

  Bevezető ima: Úr Jézus, hiszem, hogy Te vagy Isten Fia, aki azért jött, hogy szeretetből megváltson bennünket. Megtestesülésed reménnyel tölt el. Hálám jeléül csak annyit tehetek, hogy teljes szívemből, lelkemből és erőmből téged szeretlek.

  Kérés: Szelíd és alázatos szívű Jézus, tedd a szívemet a tiédhez hasonlóvá!

  Elmélkedés: 
  1. Az alázatosság a kulcs a szentté-váláshoz. Mily sok útja van az elbukásnak! Jézus azt mondta: „Én vagyok az Út.” Ezt az utat követem? Isten kegyelme nélkül belőlem is könnyen rossz termőföld válik, és elutasítom Jézust, nem szívom magamba, vagy csak nem gyakorlom az Ő tanítását. Ha jó termőfölddé akarok válni, el kell ismernem Isten kegyelmét és hálát kell adnom érte. Nehézségek idején alázatosan, kitartóan és türelmesen meg kell vallanom a hibáimat és újra el kell indulnom. Tudom, hogy Isten csodás dolgokra képes egy alázatos szívvel. De azt is tudom, hogy egy büszkeséggel teli szívben nehezen tud munkálkodni.

  2. Lelkiismeretből. Mi lehet rosszabb egy halott lelkiismeretnél, egy olyan lelkiismeretnél, melyet az állandó bűnök és kompromisszumok elaltattak? A gonosz lélek megkeményedett szívben, vagy bűntől halott lelkiismeretben könnyedén eltereli a figyelmet Isten igazságáról. Folyamatosan formálni kell a lelkiismeretemet az Egyház tanítása szerint, és erősíteni az eltökéltségemet az imádság és a szentségek segítségével. Jézus mondta: „Én vagyok az Igazság.” Megtanultam felismeri az igazságot és örülni neki?

  3. Gyümölcsöt hozni. Milyen gyümölcsökre vágyik Isten tőlem? Például a lelkek megtérésére, a saját lelkemnél kezdve. Kitartóan tudom formálni és védeni a lelkemet? Idővel jobb lett az imaéletem, vagy még mindig a gyerekkori szintemnél tartok? Közelebb akarok hozni másokat Krisztus teljességéhez? Szeretnék jól imádkozni, a Szentírást jobban megismerni? Meglátom-e a családomban az apostoli munkám elsődleges célpontját, azt a helyet, ahol a leginkább kéne gyümölcsöt teremnem Krisztus számára? Türelmes vagyok a családommal? Cselekedeteim közel állnak Isten Igéjéhez? Jézus azt mondta: „Én vagyok az Élet.” Ő az én életem? Csak akkor teremhetek jó gyümölcsöt.

  Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, Te vagy számomra az Út, az Igazság és az Élet. Ezért olyan termőfölddé szeretnék válni, mely Igéd által harmincszoros, hatvanszoros, százszoros termést hoz. „Szavad fáklya a lábam elé, világosság az utamon.” (Zsolt 119, 105). Adj erőt, amikor megkísért a könnyű út, mert az általában zsákutcába vezet!

  Elhatározás: A vasárnapi szentmisén teljes figyelmemet az Igeliturgiára fordítom, hogy Isten Igéje gyökeret verhessen a szívemben.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Krisztus rendíthetetlen követőiÉvközi huszonnegyedik hét - péntek

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  18

  Evangélium: 
  Lk 8, 1-3
  Ezután bejárta a városokat s a falvakat, tanított, és hirdette az Isten országát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított: Mária, melléknevén magdalai, akiből hét ördög ment ki, Johanna, Heródes intézőjének, Kuzának a felesége, Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla. 

  Bevezető ima: Mennyei Atyám, Te végtelen szeretetből teremtettél engem. Bár gyakran nem szeretlek úgy, ahogyan egy jó gyermektől méltó lenne, mégis elhalmozol ajándékaiddal. Elküldted Fiadat, hogy megváltson bűneimtől és egyesítsen veled és önmagával. Ketten elküldtétek a szeretet és igazság Lelkét, a Szentlelket, hogy bennem lakozzon. Nyisd meg szívemet és szememet mindannak a felismerésére, amit velem tettél és folyamatosan teszel, hogy így növekedjek a nagylelkűségben veled, az Egyházzal és minden testvéremmel együtt. Tökéletesíts engem szereteted tüzében, hogy miképpen Fiadat és a Szentlelket erre a világra küldted, a Te küldetésed által én is lángra lobbantsam ezt a világot!

  Kérés: Úr Jézus, add, hogy lelkem rendíthetetlenül szolgáljon téged!

  Elmélkedés:
  1. Imádkozd a rózsafüzért! Számos pápa, püspök, pap és szent buzdított bennünket arra, hogy gyakran imádkozzuk a rózsafüzért, akár naponta is. Tanácsukra kihasználjuk ezt a nagyszerű lelki támaszt? Amikor a rózsafüzért imádkozzuk, a Szentíráson elmélkedünk. Ez az evangéliumi részlet a Világosság rózsafüzérének harmadik titkáról szól: Jézus meghirdeti Isten országát. A rózsafüzér húsz titkának átelmélkedése által jobban megismerjük Jézus életének kiemelkedő fontosságú pillanatait és közelebb kerülünk hozzá. Ráadásul mindezt szent anyjának, Máriának a közbenjárása által tesszük. Máriának volt minden ember között a legközvetlenebb kapcsolata Krisztussal. Nyilvánvalóan ő is segítette az említett asszonyokat abban, hogy jobban megismerjék, megszeressék és szolgálják a Fiát.

  2. A női méltóság. „Az Egyház történetének első idejétől kezdve a férfiak mellett sok nő is volt, akik teljes tartalmában megjelenítették a menyasszony válaszát a megváltó Vőlegény szeretetére. Elsőként ott látjuk azokat az asszonyokat, akik mindennap ott voltak Krisztus közvetlen közelében, és mennybemenetele után az apostolokkal együtt "állhatatosak voltak az imádságban" az utolsó vacsora termében, Jeruzsálemben pünkösd napjáig. Pünkösdkor a Szentlélek szólt Isten népének "fiai és leányai" által, akik beteljesítették Joel próféta jövendölését. Ezek az asszonyok és később mások is sajátos karizmáik és sokoldalú szolgálataik révén cselekvő és fontos részt vállaltak az ősegyház életében, az első és az azt követő keresztény közösségben... Szent Pál a Krisztusért való "fáradozásról" beszél, ami az apostoli Egyház különböző szolgálatait jelenti. E szolgálat a "családi egyházakban" kezdődött, melyekben az őszinte hit anyáról a gyermekekre és unokákra száll, ahogyan az Timóteus házában történt. (Szent II. János Pál pápa, Mulieris Dignitatem, 27). "Megújult hűséggel merítsünk az evangéliumból, mely magának Krisztusnak a magatartásából fakadó, múlhatatlan érvényű üzenetet hordoz éppen a nők mindenfajta kihasználás és elnyomás alóli fölszabadításának témakörével kapcsolatban is. Ő, midőn túllépett az akkori kultúra előírásain, a nőkkel szemben nyitott, figyelmes, elfogadó és odahajló magatartást tanúsított. Ily módon tisztelte a nőben azt a méltóságot, melyet az öröktől fogva hordoz Isten tervében és szeretetében. (Szent II. János Pál pápa, Levél a nőknek).

  3. A szent asszonyok hűsége. A Lukács evangéliumában említett asszonyok Jézust követték és Őt, illetve tanítványait szolgálták. Akkor is mellette maradtak, amikor Jézust szenvedésekor egy híján az összes tanítványa elhagyta. Elkísérték Őt a Kálváriára, megálltak a kereszt lábánál és megszervezték temetését és balzsamozását. Hűségükért elnyerték a jutalmukat. Jézus feltámadása után először az asszonyoknak jelent meg. Egyedül ők láthatták az angyalokat. Jelen voltak Krisztus mennybemenetelénél és Pünkösdkor, és valószínűleg közelebb álltak Máriához, mint az apostolok. Szolgálatuk és hűségük a megpróbáltatások idején hősies volt. Megélték annak az állításnak az igazságát, hogy Krisztusnak „szolgálni uralkodás" (Lumen Gentium, 36).

  Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, sokat tanulhatunk a bibliai asszonyok példájából. Hűségük és szolgálatkészségük rendíthetetlen volt és sosem hagytak el téged. Azt akarom, hogy az én életem is így nézzen ki. Szeretném, ha rám is így számíthatnál. Akkor is kiállok melletted, ha nehezemre esik, mert Te is kiálltál mellettem.

  Elhatározás: Ma felkeresem és beszélek egy olyan nővel, aki áldozatkészségével és szeretetteljes szolgálatával kiemelkedő példát mutatott nekem.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi A bűnös asszony, aki bocsánatot nyertÉvközi huszonnegyedik hét - csütörtök

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  17

  Evangélium: 
  Lk 7, 36-50
  Egy farizeus meghívta, hogy egyék nála. Betért hát a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy a farizeus házában van vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat hozott. Megállt hátul a lábánál, és sírva fakadt. Könnyeit Jézus lábára hullatta, majd hajával megtörölte, elárasztotta csókjaival, és megkente illatos olajjal. Mikor ezt a farizeus házigazda látta, így szólt magában: "Ha próféta volna, tudná, hogy ki és miféle az, aki érinti: hogy bűnös nő." Jézus akkor hozzá fordult: "Simon, mondanék neked valamit." Az kérte: "Mester! Hát mondd el!" "Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte mind a kettőnek. Melyikük szereti most jobban?" "Úgy gondolom az, akinek többet elengedett" - felelte Simon. "Helyesen feleltél" - mondta neki. Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: "Látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, s nem adtál vizet a lábamra. Ez a könnyeivel áztatta lábamat, és a hajával törölte meg. Csókot sem adtál nekem, ez meg egyfolytában csókolgatja a lábam, amióta csak bejött. Aztán a fejemet sem kented meg olajjal. Ez meg a lábamat keni illatos olajával. Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyer, mert nagyon szeretett. Akinek kevés bűnét bocsátják meg, az csak kevéssé szeret." Aztán így szólt az asszonyhoz: "Bűneid bocsánatot nyernek." A vendégek összesúgtak: "Ki ez, hogy még a bűnöket is megbocsátja?" De ő ismét az asszonyhoz fordult: "A hited megmentett. Menj békével!"

  Bevezető ima: Uram, köszönöm ezt a veled töltött időt. Segíts jól használnom! Erősítsd hitemet, hogy meglássam kezedet, mely az életemet vezérli! Erősítsd reményemet, hogy minden tekintetben megbízzak benned! Növeld szeretetemet, hogy életem legapróbb részleteiben is hű lehessek hozzád! Add, hogy sose távolodjak el tőled!

  Kérés: Úr Jézus, add, hogy igaz lélekkel ülhessek veled egy asztalhoz, miközben megadom a neked kijáró tiszteletet.

  Elmélkedés: 
  1. Krisztus Isten. Ismét azt lájuk, hogy Jézus olyasmit tesz, ami az Ószövetségben csak Istennek állt jogában: bűnöket bocsát meg. Ez a bűnbocsánat mind a mai napig Isten kezében van, és Ő földi szolgái, a papok révén adja nekünk ezt a kegyelmét. Ahogyan C. S. Lewis is rámutat erre A tiszta kereszténység című művében, nem lehetséges úgy végigolvasni a Szentírást, hogy a végére Krisztust csak egy nagy prófétának és nem Isteni személynek tartanánk. Vagy Isten volt, vagy pedig ördögtől megszállott. És Ő egyértelműen kimondta, hogy Isteni személy. „Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.” (Jn 8, 58) - nevezte meg magát azzal a névvel, melyet Isten Mózessel beszélve önmagának adott: „Aki vagyok.” Isteni természetéről minden alkalommal egyértelműen nyilatkozott, amikor bűnöket bocsátott meg, ami minden evangéliumban gyakran előfordul. Ha egyszer elköteleződünk Jézus mellett, mi történhet még?

  2. Sok vétek sok kegyelmet vonz. Isten egy céllal lépett be az időbe és térbe: hogy minél több lelket megmentsen a bűn szolgaságából. A megszentelő kegyelem ajándéka, mely ős-szüleink első bűnével elveszett, most ismét a miénk lehet Krisztus által. Ez a megszentelő kegyelem szó szerint megnyitja számunkra a mennyek kapuit, ha együttműködünk vele. A mennyben egyetlen bűnös megtérésén és megmentésén is örvendeznek. Ezért az egész menny Jézussal együtt örült az asszony megtérésének. Az asszony könnyekig hatódott e kegyelem elnyerése miatt, és szívét elárasztotta a Krisztus iránt érzett szeretet. A történelem bővelkedik olyan emberekben, akiknek sok bocsátatott meg és nagy szeretetük volt: Szent Mária Magdolna, Szent Pál, Assisi Szent Ferenc, Szent Ágoston, és még sokan mások. Hogyan követhetjük őket? Isten nagyon szeret minket, és szeretne minél többször találkozni velünk a bűnbocsánat szentségében, akár ötszáz dénárral tartozunk neki, akár ötvennel. Szeretné, ha a valódi szabadságot elnyervén - melyben őt ismerjük, szeretjük és szolgáljuk - sírnánk örömünkben.

  3. Hogyan nyerjük el Krisztust? Jézus a Simon nevű farizeusnál vacsorázik, ő mégis sok akkortájt elterjedt vendéglátói kötelességet elmulaszt. Simon nem köszönti csókkal Jézust, nem ad neki vizet a lábmosáshoz és nem keni be a fejét olajjal. Ezek a mulasztások Simon hitének hiányosságát mutatják, különösen a síró asszonnyal összevetve, aki mindennek eleget tesz. Jézus minden szentmise alkalmával velünk vacsorázik. Vágyik erre az együttlétre:” Vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek.” (Lk 22,15). Mi hogyan készülünk a vele való találkozásra, a szentáldozásra? Milyen állapotban tartjuk a lelkünket? Teljesítem-e az Istennek járó alapvető udvariassági gesztusokat, mint amilyen az időben érkezés, megfelelő öltözködés, térdhajtás illetve általában a szeretet és tisztelet? Elmagyaráztam gyermekeimnek (koruknak megfelelően) a szentmise részeit? Megerősítettem őket az Oltáriszentségbe vetett hitükben?

  Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, bűneim megbocsátása új életet és reményt adott nekem. Kegyelmed által teljesen megújultam. Nagyon hálás vagyok ajándékodért, ami megtöltötte szívemet örömmel. Köszönöm a meghívásodat, hogy az Eucharisztikus asztalnál veled együtt egyek. Semmi más nem adhatna többet nekem. Add, hogy sose vegyem megszokottnak ezt az ajándékot. Segíts a szentmisén teljesen rád figyelnem és mindenféle udvariasságnak eleget tennem!

  Elhatározás: A vasárnapi szentmisére legalább öt perccel előbb érkezem, hogy szívemet és lelkemet felkészítsem a szentáldozásra. Ha nincs módom misére menni, az online misehallgatás előtt elcsendesedem, és így készülök fel az Úr befogadására. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Az igazság szabaddá teszÉvközi huszonnegyedik hét – szerda

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  16

  Evangélium: 
  Lk 7, 31-35
  "Kihez hasonlítsam ennek a nemzedéknek a tagjait? Kihez hasonlók? A gyerekekhez hasonlítanak, akik ott tanyáznak a piacon és egymásnak kiabálják: Furulyáztunk nektek, és nem táncoltatok, siratót énekeltünk, de nem zokogtatok. Mert eljött Keresztelő János, kenyeret nem eszik, bort nem iszik, s azt beszélitek róla, hogy ördöge van. Eljött az Emberfia, eszik és iszik, s azt mondjátok rá, lám, milyen falánk, iszákos ember, a vámosok és a bűnösök barátja. A bölcsességet azonban minden gyermeke igazolja."

  Bevezető ima: Uram, legyen számomra a minden az imának ez a pillanata: a pillanat, amire vágyódom, az étel, ami életet ad, a vigasztalás, ami megerősít. Tudom, hogy akkor is dolgozol bennem, amikor nem érezlek, és nem vagyok képes jelenlétedet tudatosítani magamban. Teljes szívemből és odaadással akarok imádkozni, és nem csak az eszemmel.

  Kérés: Úr Jézus, add, hogy mindig az igazságot keressem és annak minden következményét elfogadjam az életemben.

  Elmélkedés: 
  1. Kifogások nélkül keresd az igazságot! A hit minden esetben Isten ajándéka, de nekünk is együtt kell működnünk a kegyelmével és nyitottnak kell lennünk az igazságra, hogy ezt az ajándékot elnyerhessük. Ebben a szentírási részletben Jézus azokhoz szól, akik üres kifogásokra hivatkozva akarják Őt elutasítani. Azokhoz a gyermekekhez hasonlítja őket, akik annyira el vannak foglalva a saját véleményükkel, hogy képtelenek megérteni az igazságot. Van egy történet, melyben egy négyéves lány alig hajlandó megválni a műanyag gyöngyeitől, hogy cserébe apjától igazgyöngyöket kapjon. Milyen gyakran viselkedünk mi is így, a saját bűnös életünkbe vagyunk annyira elmélyülve, hogy képtelenek vagyunk befogadni egy Krisztussal élt élet hitelességének, szépségének és szabadságának a lehetőségét! Mily gyakran utasítjuk vissza gyenge kifogásokra hivatkozva Őt, aki jelen van az Egyház tanításában? Hányszor ragaszkodunk a saját műanyag-kincseinkhez?

  2. A szentek, mint példaképek. Jézus szerint „A bölcsességet minden gyermeke igazolja”. Ha ez a „bölcsesség” Krisztust jelenti, a gyermekei pedig a „bölcsesség gyermekei”, mely a héber szóhasználatban a bölcs embereket jelenti, akkor ez a szentírási részlet a szenteket dicséri. Ők azok a bölcs férfiak és nők, akik az évszázadok során nem csak nyitottak voltak Isten igazságának befogadására, hanem ezt az igazságot másoknak is hirdették, gyakran az életük árán is. (Navarrai Biblia: Szt. Lukács). Korunk egyik nagyszerű vívmánya az a sok könyv és film, amely a szentek életével foglalkozik. Mikor olvastam utoljára egy szent írását vagy életrajzát, és mutattam fel őt példaként a gyermekeim előtt?

  3. A szeretet szavai. Minden, amit teszünk és birtoklunk, Isten ajándéka, beleértve a beszéd és a kommunikáció ajándékát is. A beszédnek fontos szerepe van a megváltásban. Isten Bábel tornyának építőit a beszédük révén zavarta meg és oszlatta szét. Isten megáldotta és egyesítette az Újszövetség emberét, az Egyházat a beszéd csodájával: pünkösdkor a tanítványokat mindenki megérthette. Ebben a szentírási részletben láthatjuk, hogy az emberek a beszédük értékes ajándékát arra használták, hogy hazugságokat terjesszenek Jézusról és Keresztelő Szent Jánosról. Úgy használjuk ezt az ajándékot, mint a szentek, vagy mint Krisztus ezen kortársai? Figyelünk arra, hogy másokról jót mondjunk, és a harag idején inkább csendben maradjunk? Kerüljük a pletykákat és a rágalmakat? Elolvastuk már a Katekizmusnak azt a részletét, mely a nyolcadik parancsolatot tárgyalja?

  Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, a saját véleményem és ötleteim üresek és gyengék, amikor nem a Te igazságodra épülnek. Te vagy az Igazság. Add, hogy sose legyek olyan bolond, hogy a saját elképzeléseimet jobbnak tartsam a tieidnél. Segíts meglátnom az igazat, és add kegyelmed, hogy a félrevezetést mindig felismerjem és vissza tudjam utasítani. Végül arra kérlek, Uram, hogy az én szavaim hadd segítsenek másoknak is az igazság útján járni. Szeretném, ha a szeretetteljes beszéd lenne a névjegyem.

  Elhatározás: Ma legalább két emberről jót mondok és kerülöm a pletykálkodást.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Fájdalmak anyjaÉvközi 21. hét – kedd, A fájdalmas Szűzanya

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  15

  Evangélium: 
  Lk 2, 33-35
  Apja és anyja csodálkoztak azon, amit fiukról mondott. Simeon megáldotta őket, és így szólt anyjához, Máriához: "Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak - a te lelkedet is tőr járja át -, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai."

  Bevezető ima: Édesanyám, Mária, fájdalmak anyja! Azért jöttem ma hozzád, hogy tanuljak tőled és elkísérjelek szenvedésedben. Miként Szent János is hűségesen állt melletted a keresztfa tövében, amikor tőr járta át a szívedet, úgy akarok ma én is kitartani melletted, és megtanulni a szenvedést csendben és békével tűrni.

  Kérés: Úr Jézus, segíts, hogy mindig bízzak benned és hű legyek hozzád, különösen a megpróbáltatások idején. Add, hogy a legnehezebb helyzetben is tanúságot tegyek rólad!

  Elmélkedés: 
  1. A kereszt alatt találjuk meg Máriát. Mária kitartott a hitben, reményben és szeretetben Fiával, a mi Urunkkal a szenvedései és halála idején. Képzeld el a fajdalmát, amint a kereszt alatt állt, képtelenül arra, hogy enyhítsen szeretett fiának szenvedésein. Jézus az egész emberiség anyjává tette Máriát, amikor Jánost rábízta. Most találkozhatunk vele, ha elfogadjuk saját szenvedéseinket. Mindig bátran folyamodjunk Mária segítségéért vagy vigasztalásáért.

  2. Mária segít megutálni a bűnt. Mária tiszta, az eredendő bűntől mentes és kegyelemmel teljes. Nem érdemelte meg, hogy fiával együtt kelljen szenvednie. De az így elnyert érdemei felbecsülhetetlen értéket jelentenek számunkra. Bármely más emberi lénytől eltérően őt nem terheli fia halálának felelőssége. Ő mindenkinél jobban érezte annak a bűnnek a terhét, mely Jézus szenvedéseit okozta. Mária segíthet nekünk bűneink teljes felismerésében és megbánásában. Mindig segít nekünk, amikor szentgyónásra készülünk. Csak kérnünk kell őt.

  3. Mária példát ad az engedelmességre. Isten akaratát kell követnünk akkor is, ha engedelmességünk szenvedésekhez vezet. Mária engedelmessége sok földi szomorúsághoz vezetett, ahogy Simeon megjósolta. Ő mégis tökéletesen engedelmes volt Istenhez, példát adva az Egyháznak és a világnak. Hite erős volt és cselekedetei állhatatosak, mert bízott abban, hogy Isten tudja, mit tesz.

  Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, a Te szenvedésed csodálatos példája mellett nekünk adtad édesanyád példáját is. Amint szemléljük a kereszt tövében álló Máriát, nem hagyjuk őt egyedül. Szent Jánoshoz hasonlóan mi is az otthonunkba visszük őt. Fájdalmak anyja, ha könnyezel, én akarom letörölni a könnyeid, és minél jobban segíteni neked.

  Elhatározás: Ma elimádkozom a rózsafüzért és arra kérem Istent, hogy segítsen a szenvedések idején kitartani.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."