55314 ima található a honlapon, összesen 120803 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás
Naponta frissül
Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
Találkozás Krisztussal a napi evangélium és a hozzá kapcsolódó elmélkedések, valamint személyes elhatározások által.

A napi elmélkedéseket a Regnum Christi Mozgalom tagjai és a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetesei írják a Katolikus Egyház adott napra előírt napi evangéliumához kapcsolódóan.

Mi a napi elmélkedés?

A napi elmélkedés egy rövid, minden nap e-mailben érkező, ingyenes levél, melyben saját számítógépén vagy okostelefonján könnyen elérheti

  • napi evangéliumot egy hozzá kapcsolódó imádsággal,
  • egy rövid elmélkedést a napi evangéliumról,
  • egy konkrét, aznapra szóló elhatározás-javaslatot, amit a gyakorlatban rögtön meg is valósíthat,
  • Szentatya és Erdő Péter bíboros atya havi imaszándékait.

Kiknek ajánljuk?

Önnek,

  • ha szeretné a Szentírást jobban megérteni és hitét elmélyíteni,
  • ha vágyik arra, hogy Krisztust, mint barátját jobban megismerje,
  • ha szeretne az imádság gyakorlatában jobban növekedni,
  • ha keresi a mélységes és feltétel nélküli Szeretetet.

Regnum Christi Elmélkedés Szabadulás és Isten látásaIsten igéjének vasárnapja

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23

Szabadulás és Isten látása

Evangélium:
Lk 1,1-4; 4,14-21
Már sokan vállalkoztak arra, hogy a körünkben lejátszódott eseményeket leírják, úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az isteni igének. Most jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek pontosan utánajárjak, és sorban leírjak neked mindent, tiszteletreméltó Teofil, hogy meggyőződjél róla, mennyire megbízhatók azok a tanítások, amelyekre oktattak.
Abban az időben: Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és mindenki elismeréssel beszélt róla. Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva: „Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.” Összetekerte az Írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az Írás, amelyet az imént hallottatok.”

Bevezető ima: Jézusom, Megváltóm! Hozzád jövök a mai imában, hogy Szentlelked közvetítésével egyre szorosabb kapcsolatban élhessek veled. Neked akarom adni a szívemet: kérlek, formáld azt akaratod szerint! Vágyom a Veled való minél nagyobb egységre, egészen azonosulni szeretnék a Te isteni vágyaiddal!

Kérés: Uram, tölts el engem egyre jobban a Te jelenléted örömével!

Elmélkedés:
1. „Az Úr Lelke van rajtam.” Minden jónak a közvetítője életünkben: Isten Lelke, a Teremtő Lélek. Ő az, aki Isten akaratát, hatalmát, az Atya teremtő Szavát ténylegesen megvalósítja a teremtett világban. Általában kevés szó esik a Szentlélek működéséről. Talán azért, mert az anyagi világ kézzelfogható tapasztalataihoz szokott gondolkodásunk számára nehezen megragadható az Ő szellemi lénye. Ha hasonlatot keresnénk a Szentlélek jellemzésére, talán a fényhullámok természetéhez hasonlíthatnánk. Ezek a levegőt keresztülszelve láthatatlanok, és csak akkor érzékeljük jelenlétüket, amikor egy tárgyba beleütközve arról visszaverődnek. Ekkor azonban csodálatos színeket tapasztalunk! Így tesz körülöttünk és bennünk a Szentlélek is. Amíg nem fordulunk hozzá az imában, addig létezése számunkra láthatatlan. De mihelyt a Lélek állandó áradata „beleütközik” hittel feléje forduló szívünkbe, azonnal érzékelhetjük nagyon is jelenvaló valóságát. Ő az, aki közvetíti számunkra mindazokat az ajándékokat, melyeket Isten végtelen szeretetében ki akar árasztani az életünkre. Hívjuk ezért gyakran: „Jöjj, Teremtő Lélek!”

2. Az örömhír. Jézus ebben az evangéliumi szakaszban összefoglalja az Evangélium üzenetének lényegét: szabadulás a foglyoknak és látás a vakoknak. Talán gyakran szemünk elől tévesztjük Jézus megváltó küldetésének célját. Ő nem azért jött közénk, hogy kellemes földi életet biztosítson számunkra úgy, ahogyan azt mi elképzeljük. Hiszen az Ő élete sem ilyen volt… De megajándékoz minket valami sokkal nagyobbal: Neki hatalma van arra, hogy megszabadítson minket a gonosz fogságából, és elvezesse vak lelkünket Isten látására! Ezekért a kegyelmekért folyamodjunk tehát hozzá mindenekelőtt!

3. „Elérkezett az Úr esztendeje” Az „Úr esztendeje” az ószövetségi törvényekben azt az előírást jelentette, hogy minden 50. esztendőben a korábban idegen kézre került földeket vissza kellett szolgáltatni eredeti tulajdonosuknak. Ez az isteni irgalmasság nagyon szép előképe – bár egyes történészek szerint kérdéses, hogy e törvényt mennyire érvényesítették a zsidó társadalomban. Isten azonban ténylegesen megvalósítja az „Úr esztendejét” Jézus küldetése által! Ő az, aki kereszthalálával valóságosan visszaadja nekünk a gonosz által elrabolt földeket, melyet a bűn által hatalmába kerített: a lelkünket. Lelkünk ezért a megváltás óta újra Isten tulajdonává lett! A mi szabad döntésünkön múlik, hogy valóban így legyen. Életünk legfontosabb céljának kell ezt tartanunk!

Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm, Atyám, hogy irgalmasságodban felajánlod számomra az Úr esztendejét! Köszönöm, Jézus, hogy értem vállalt áldozatoddal elhoztad számomra a szabadulás lehetőségét! Jöjj, Szentlélek Úristen mindennap az életembe, és segíts együttműködnöm Atyámmal saját magam és embertársaim szabadulásának érdekében. Segíts, Uram, hogy megértsem a gonosz elleni küzdelem: az éberség és a virrasztás fontosságát.

Elhatározás: Imádkozom a felismert megkötözöttségeimből való szabadulásomért.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. január hónapra:

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Ne az emberekre, hanem a Szentlélekre hallgassunk!Évközi második hét – szombat

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22

Ne az emberekre, hanem a Szentlélekre hallgassunk!
2022. január 22.

Evangélium:
Mk 3,20-21
Jézus az apostolok kiválasztása után tanítványaival együtt hazatért (Kafarnaumba, Péter házába). Ott azonnal nagy tömeg verődött össze, úgyhogy még evésre sem volt idejük. Amikor rokonai ezt meghallották, elindultak, hogy erőnek erejével magukkal vigyék, mert az volt róla a szóbeszéd, hogy eszét vesztette.

Bevezető ima: Uram, Jézus! Hálás vagyok neked az értünk odaadott életedért! Köszönöm, hogy az Evangélium hirdetése fontosabb volt számodra önmagadnál. Kérlek, hogy a mai imában növeld bennem a Te szeretetedet, amely oda akarja ajándékozni magát mindenkinek – minden körülmények között.

Kérés: Mennyei Atyám! Kérlek, vedd ki belőlem az önzés mételyét, és tölts el még jobban Önmagaddal!

1. Jézus otthon. Tudjuk, hogy Jézusnak Kafarnaumban volt az otthona nyilvános működése alatt. A mai rövid rész az evangéliumból arról tudósít, hogy a mi Urunk még otthon sem talált nyugalomra. Mindenhonnan özönlöttek hozzá az emberek, akik az Ő segítségére szomjaztak. Mi, ha egy fárasztó munkanap után hazaérkezünk, a megszolgált nyugalomra vágyunk. Az időnket azonban még ekkor is meg kell osztanunk másokkal: vár a családunk vagy mások, akikért felelősséggel tartozunk. Választhatjuk azt, hogy ilyenkor inkább bezárkózunk önzésünkbe, és csak a pihenéssel törődünk. És dönthetünk úgy is, mint Jézus, hogy örömmel szolgálunk szeretetünkkel mások felé akkor is, amikor ez komoly fáradságba, önmegtagadásba kerül. Ez utóbbi a kereszt útja, ami fizikai értelemben ugyan nehéz, de ez az az út, melyen kézzelfoghatóan megtapasztaljuk Isten közelségét. Ő újra és újra meglep minket hűségével és találékonyságával, ahogyan segítségünkre siet az érte vállalt nehézségeink közepette. Jézus mindig megerősíti ígéretét: „az én igám édes, az én terhem könnyű” (Mt 11,30).

2. A másokért odaadott élet. „Isten az alapján ítél majd meg bennünket, hogy milyen volt a kapcsolatunk a szegényekkel.” – tanítja Ferenc pápa. Jézus a végsőkig elmegy, hogy a gyógyítás és a tanítás lelki és testi táplálékát nyújtsa a szükséget szenvedő embereknek. Lemond arról, ami számára kellemes lenne: hogy hazatérve végre jóllakjon; mert tudja, hogy a körülötte összegyűlt emberek szükségletei még ennél is sürgetőbbek. Példájával erre hív bennünket is. Mondjunk le Isten országa érdekében arról, ami csupán a saját vágyaink kielégítését szolgálja: hogy komfortosan és kellemesen érezzük magunkat. Mert ennél sokkal fontosabb Isten országának építése a lelkek javára.

3. Egy „őrült” élet Istenért. Ezt az önátadást Isten ügyéért emberi logikával nem lehet sem megérteni, sem megvalósítani. Csakis akkor, ha egészen személyes kapcsolatban élünk Istennel a Szentlélek közvetítésével. Ehhez az imában és a szolgálatban való mindennapi gyakorlással juthatunk el. Így voltak ezzel a szentek is, ők is hosszú évek alatt formálódtak Isten kegyelme segítségével azokká az önmagukat Isten ügyéért odaadó emberekké, akiknek ma ismerjük őket. Ez a fajta „őrültség” az, melyről Jézus rokonai azt hitték, hogy a Mester „eszét vesztette”. De ő nem törődött ezekkel az értetlen emberi reakciókkal, hanem haladt tovább elszántan a Szentlélek sugallatait követve. Tegyünk magunk is ugyanígy!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, add, kérlek, jobban megértenem a Te Atyádért vállalt „őrültségedet”! Segíts, hogy valóban elhiggyem: ha én Téged szolgállak, akkor Te minden szükségemben mellettem állsz, és gondoskodsz az életemről és a lelkem üdvösségéről a Te szent akaratod szerint. Segíts megtapasztalnom, hogy ezen az úton járva minden földi örömnél nagyobb lelki örömöket ajándékozol nekem a veled való szeretetkapcsolat által.

Elhatározás: Imában elgondolkodom azon, milyen lemondást kér tőlem Isten az Ő odaadottabb szolgálata érdekében.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. január hónapra:

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Istennek nélkülözhetetlen kincse vagyok!Szent Ágnes szűz és vértanú

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21

Istennek nélkülözhetetlen kincse vagyok!

Evangélium:
Mk 3,13-19
Abban az időben Jézus fölment egy hegyre, és magához hívta, akiket kiválasztott. És ők csatlakoztak hozzá. Tizenkettőt választott ki, hogy vele tartsanak, és hirdessék az igét. Hatalmat is adott nekik a betegek gyógyítására és az ördögűzésre. A következő tizenkettőt választotta ki: Simont, akinek a Péter nevet adta; Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, Jakab testvérét – akiket Boanergesznek, vagyis „mennydörgés fiainak” hívott. Továbbá kiválasztotta Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot Alfeus fiát, Tádét, a kánaáni Simont és a karióti Júdást, aki később elárulta őt.

Bevezető ima: Mennyei Atyánk! Milyen felfoghatatlanok számunkra a Te útjaid! Meg nem érthetjük, milyen nagy szeretettel és bizalommal érzel irántunk, mellyel munkatársaiddá választottál bennünket. Add, hogy a mai imában jobban megérthessem ezt a titkodat, és jobban átérezzem az irántam táplált szeretetedet és bizalmadat.

Kérés: Jézusom, segíts kegyelmeddel, hogy a mai imában növekedjek az Istennek való önátadásban!

Elmélkedés:
1. Isten nagylelkű ajándékai. „Tizenkettőt választott ki, hogy vele tartsanak” – írja az evangélium. Jézus azért jött közénk, hogy minden isteni értékét továbbadja nekünk, embereknek, és bennünket az Ő teljesértékű munkatársaivá formáljon. Sokszor felmerül bennünk a kérdés Isten felé: „Miért nem semmisíted meg, Uram, ezt a sok rosszat itt a földön? Miért nem avatkozol közbe, hiszen Te mindenható vagy?”  De hol lenne a mi emberi méltóságunk, mely a jó és a rossz közötti döntés szabadságában áll, ha Isten egymaga akarna mindent „kézi vezérléssel” irányítani a világban? Az Istennel való együttműködésünk méltósága egy nagy misztérium, emberi létünk egyik legfontosabb eleme. Jézus tehát ezért hívta meg az apostolokat, hogy együtt munkálkodjanak vele saját maguk és mások üdvösségéért. Szolgálatuk minden pillanatában szabadságukban állt Jézus kérésére igent mondani vagy nemet mondani.

2. Az ember méltósága. Isten hatalma olyan végtelen, hogy nem csorbíthatja még az sem, hogy egészen megalázza magát az emberi szabad akarat előtt. Ő úgy döntött, hogy teljesen kiszolgáltatja Önmagát nekünk: országának növekedéséhez nélkülözhetetlenül szüksége van a mi igenünkre, a mi munkánkra és küzdelmeinkre. Elmélkedtem-e már ezen az igazságon, hogy Istennek milyen nagy szüksége van rám? Mint egy magatehetetlen betegnek az ápolóra… Ha belegondolok ennek mélységeibe, akkor felértékelődik minden pillanat és minden cselekedet az életemben! Soha többé nem kísérthet meg a gondolat, hogy „nem vagyok elég értékes, és nem is tudom, hogy mi haszna van az életemnek”. Biztos lehetek benne, hogy Isten szemében minden pillanatban tehetek valami értékeset az Ő győzelme érdekében. És Istennek erre szüksége is van, neki szüksége van rám! Minden mosollyal, minden rövidke imával, a legapróbb másokért végzett szolgálattal nagy örömöt szerzek az én alázatos és szelíd Istenemnek!

3. Istenben maradni. Ahhoz azonban, hogy az életemet ilyen szemmel lássam, a Szentlélek „szemüvegére” van szükségem. Hát vegyem fel ezt a szemüveget, hogy vágyni tudjak arra, hogy mint a szőlővessző a szőlőtőn, mindig Istenben maradjak! Ahhoz ugyanis, hogy Istent tudjam szolgálni, nekem is szükségem van az Ő jelenlétére és kegyelmeire az életemben. Ferenc pápa így tanít erről:  „Ez a kölcsönös egymásban maradás egy misztérium, az élet gyönyörű misztériuma. Istennel kölcsönösen szükségünk van egymásra, és ez a kölcsönös megmaradás eredményezi a gyümölcsöt. Ez a keresztény élet! Igaz, a keresztény élet a parancsolatok betartása is, amit meg kell tenni. A keresztény élet a nyolc boldogság útján való járás, ezt is meg kell tenni. A keresztény élet az, ha irgalmas cselekedeteket hajtunk végre, ahogy az Úr az evangéliumban tanítja, ezt is meg kell tenni. De van más is: ez a kölcsönös megmaradás. Mi Jézus nélkül nem tehetünk semmit, ahogy a szőlővesszők tehetetlenek a szőlőtő nélkül. Ő pedig úgymond nélkülünk nem tud semmit tenni, mert a gyümölcsöt a szőlővessző termi, nem pedig a szőlőtő. Ez a kölcsönös megmaradás adja a bőséget, a termést.” (Homília, 2020. május 13.)

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, legyél a Mesterem, és vezess egyre mélyebbre az Atyával való együttműködés misztériumában! Segíts, hogy egyre jobban meghalljam vágyaidat, amit Te rajtam keresztül kívánsz véghezvinni ebben a világban embertársaim javára. Szabadíts meg az önző gondolatoktól és vágyaktól, és növeld az Atya mindenható szeretetébe vetett bizalmamat.

Elhatározás: Az Oltáriszentség előtt arra kérem Jézust, hogy segítsen mélyebben átéreznem az Atya nagy szükségét az én együttműködésem, az én érte hozott cselekedeteim iránt. Kérem segítségét, hogy félelem nélkül tudjak gondolni erre a nagy feladatra, és örömömet tudjam lelni minden cselekedetben, amit Isten győzelméért teszek.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. január hónapra:

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Jézussal legyőzzük a gonoszt!Évközi második hét – csütörtök

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20

Jézussal legyőzzük a gonoszt!

Evangélium:
Mk 3,7-12
Abban az időben tanítványaival együtt Jézus visszavonult a Genezáreti-tóhoz. Nagy tömeg követte Galileából. Sőt Júdeából és Jeruzsálemből, Idumeából meg a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, hogy milyen csodálatos dolgokat visz végbe. Jézus meghagyta tanítványainak, hogy tartsanak készenlétben egy bárkát a tömeg tolongása miatt. Sokakat meggyógyított ugyanis, és aki valami bajban szenvedett, mind ott tolongott körülötte, hogy legalább megérinthesse. Még a tisztátalan lelkek is, amint meglátták Jézust, leborultak előtte, és így kiáltoztak: „Te vagy az Isten Fia!” Ő azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ne híreszteljék, kicsoda ő.

Bevezető ima: Jézusom! Az ima ideje számomra a legfontosabb: a pillanat, ami után vágyódom; a táplálék, mely életben tart; a vigasz, mely erősít. Tudom, hogy Te itt vagy velem, akkor is, ha éppen nem érzékelem jelenlétedet. Ma igyekszem, hogy teljes igyekezettel és odaadó szívemmel imádkozzak, ne csupán az értelmemmel.

Kérés: Uram, segíts az ima idején megérinteni téged, ahogyan a tömeg megérintett a tenger partján!

Elmélkedés:
1. A tisztátalan lelkek leborultak előtte. Jézus Istentől származó hatalma nem csak a testi gyógyulásokban nyilvánul meg. Az evangelista mintha még nagyobb hangsúlyt fektetne a gonosz lélektől való szabadításra. Üdvösségünk szempontjából valóban a lelkünk tisztasága, nem pedig testünk egészsége a fontos. Mégis könnyen megfeledkezhetünk a gonosz elleni küzdelem jelentőségéről, hiszen a lelkünk állapota nem olyan kézzelfogható. Gyakran önmagunk számára sem könnyen felismerhetők lelkünk betegségei. Nyilvánvaló tendencia korunkban a gonosz, mint személy létezésének tagadása, ezért sokszor magunk sem sejtjük, hogy valójában ki lapul egy-egy lelki problémánk mögött. A gonosz, aki a hazugság atyja, mestere a rejtőzködésnek és a megtévesztésnek. Gyakran csak a mély ima során, a Szentlélek világosságában tudjuk felismerni alattomos jelenlétét problémáink gyökerénél.

2. Küzdelem és éberség. Jézus a Miatyánkban tanít minket arra, hogy mindennap (akár többször is) kérjük Istentől a gonosztól való szabadulást. Ennyire fontos számára lelki éberségünk! Mert a gonosz „ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el.” (1Pt 5,8) Legyünk nagyon hálásak Egyházunknak, hogy oly sok hatékony fegyvert nyújt nekünk ebben a harcban, és éljünk velük a lehető leggyakrabban! Hiszen amint a mai evangéliumi részben olvashattuk, csak Isten hatalma tud megszabadítani és oltalmazni bennünket. Leghatékonyabb fegyvereink: a szentmise, a szentségimádás, a szentgyónás, az imádság, a Szentírás szavairól való elmélkedés és nem utolsósorban a szeretet cselekedetei. Minden egyes – talán aprónak tűnő – győzelmünk a gonosz kísértése felett, és helyette egy jócselekedet elvégzése növeli bennünk Isten jelenlétét és csökkenti a gonosz befolyását. Jézus örömmel ünnepli meg velünk együtt minden ilyen kisebb-nagyobb győzelmünket! Amint együtt örült tanítványaival is, evangelizációs útjuk minden egyes sikere felett: „Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből” (Lk 10,18).

3. „Te vagy az Isten Fia!” A mai evangéliumi szakasz arra buzdít minket, hogy legyen mély bizalmunk Isten gonosz feletti hatalmában. Még akkor is, ha életünk számos eseménye vagy problémája miatt néha úgy tűnhet számunkra, hogy átcsapnak fejünk felett a hullámok. Kapaszkodjunk ekkor is erősen az Egyház kegyelmi ajándékaiba! Minél nagyobb a bizalmunk, annál nagyobb lesz a győzelmünk is!

Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm, Jézusom, hogy ebben a mai imában jobban megismerhettem a Te hatalmadat. Add, hogy isteni szereteted vonzására egész életemmel válaszoljak, és téged soha meg ne tagadjalak! Segíts, kérlek, hogy az életem mindennapi apró döntéseiben ellene tudjak mondani a gonosz kísértéseinek a Te kegyelmedből!

Elhatározás: Törekszem arra, hogy a felismert kísértések pillanataiban azonnal Jézus segítségét kérjem, és az Ő nevében ellene mondjak a gonosznak: „Jézus nevében, távozz tőlem!”

Ferenc pápa imaszándéka  2022. január hónapra:

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Szentlélek vagy merevség?Évközi második hét – szerda

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
19

Szentlélek vagy merevség?

Evangélium:
Mk 3,1-6
Egy szombati napon Jézus betért a kafarnaumi zsinagógába. Volt ott egy fél kezére béna ember. A farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton. Vádaskodni akartak ugyanis ellene. Jézus felszólította a béna kezű embert: „Állj ide középre!” Aztán megkérdezte a körülállókat: „Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy veszni hagyni?” Ők azonban hallgattak. Erre Jézus szívük keménységén elszomorodva haragosan végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez: „Nyújtsd ki a kezedet!” A beteg kinyújtotta kezét, és meggyógyult. Erre a farizeusok kimentek, és tanakodni kezdtek a Heródes-pártiakkal, hogy miként okozhatnák Jézus vesztét.

Bevezető ima: Uram, Jézusom! Köszönöm neked, hogy Szentlelked által ma is magadhoz vonzasz engem. Köszönöm, hogy imára hívod a szívemet, mert mindennap oly nagy vággyal szeretnél találkozni velem. Add a mai imában kegyelmedet, hogy én is a szívem mélyéről vágyjak szüntelenül együtt lenni veled!

Kérés: Uram, segíts megszabadulnom azoktól a rossz szokásaimtól, melyek akadályoznak, hogy befogadjam szeretetedet, amit Szentlelked által közvetíteni akarsz nekem. Növeld bennem a nyitottságot és figyelmességet Szentlelked iránt!

Elmélkedés:
1. Figyelték, vajon meggyógyítja-e szombaton. A farizeusok viselkedéséből egyértelműen látszik, hogy vallásosságuk mennyire messzire került Isten eredeti szándékától: a szeretet középpontba állításától. A zsidó vallási vezetők többségének a szíve nem volt nyitott Istenre, és nem hallották meg a Szentlélek sugallatait. Ehelyett az Istennel való szövetség ingyenes meghívását ideológiává, emberek által felállított törvények betartásává alacsonyították. Isten ezért nem tudja már felszítani bennük az emberek iránti együttérzést. Önzővé és merevvé váltak, akik nem képesek felismerni a szeretet hívását. Ezt a hibát mi, keresztények is elkövethetjük, ha hitünket csupán betartandó szabályok gyűjteményévé tesszük. Isten ennél sokkal többet akar adni és kérni is tőlünk: a vele való mindennapi egységet és a szeretetével való tevékeny együttműködést. Ez a Szentlélek sugallatainak követésével valósul meg, melyre fokozatosan válhatunk egyre alkalmasabbá. Azáltal, hogy háttérbe törekszünk szorítani önmagunkat; és gyakran hívjuk a Szentlelket, hogy legyen társunk minden cselekedetünkben.

2. „Állj ide középre!” Jézus kihívóan viselkedik a farizeusokkal szemben, mert fel akarja hívni a nép figyelmét a vallási vezetők önző és szeretettelen viselkedésére. Ezért állítja a béna kezű embert középre; egyfajta nyílt támadást intéz a farizeusok merevsége és vaksága ellen. „Ahol merevség van, onnan hiányzik Isten Lelke, mert Isten Lelke szabadság.” – tanítja Ferenc pápa (homília 2020. május 15.) A Szentlélek által közvetített szeretet szabadságát hirdeti Jézus e példájával is a népnek. 

3. Tanakodni kezdtek, miként okozhatják vesztét. A farizeusok önmaguk felé forduló, kihűlt szíve tökéletes talaj a gonosz számára, hogy megfertőzze őket az irigység és a féltékenység mérgével. Elvakultságukban nem látják a jót, amit Jézus csodáival üzen számukra: hogy elérkezett közénk Isten országa! Isten ingyenes szeretete láttán haragra gerjednek, mert sötétségükben azt nem képesek befogadni. Kérjük a Szentlelket, töltsön be és erősítsen meg minket, hogy mi magunk mindenkor el tudjuk kerülni az irigység és a féltékenység csapdáját, amely megakadályoz a szeretet iránti nyitottságban.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm jóságodat és bátorságodat! Milyen kicsiny vagyok én, és milyen óriási távolság választ el minket egymástól! Köszönöm, hogy arra hívsz – minden gyengeségemmel, bűnömmel és korlátaimmal együtt – hogy apostolod legyek. Segíts, hogy soha ne engedjek szívemben a gonosznak, hanem növeld bennem a szívbéli jóságot, hogy egyre inkább olyan legyek, mint Te!

Elhatározás: Törekszem a gonosz rosszra kísértő gondolatait minél hamarabb felismerni, és Jézus segítségét hívva csírájában elfojtani, mielőtt elhatalmasodhatnának bennem.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. január hónapra:

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés A mennyország a bölcsekéÁrpád-házi Szent Margit

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
18

A mennyország a bölcseké

Evangélium:
Mt 25,1-13
Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: „Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!” Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat: „Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!” Az okosak ezt válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!” Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: „Uram, Uram! Nyiss ajtót nekünk!” De ő így válaszolt: „Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket!” Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!

Bevezető ima:  Drága Jézusom! Hálatelt szívvel jövök hozzád ebben az imában, tudva, hogy már sokszor elszalasztottam jöveteledet vagy hívásodat, mert annyi más dologgal voltam elfoglalva. Köszönöm, hogy ma újra kopogtatsz szívem ajtaján, és hogy Te mindig adsz nekem egy új alkalmat lámpásom feltöltésére!

Kérés: Uram, kérlek, erősítsd meg bennem a reményt, hogy ki tudjam várni a Te idődet siettetés, türelmetlenség nélkül. És kérlek, töltsd fel szívem lámpását a soha ki nem fogyó hit kegyelmével!

Elmélkedés:
1. A mennyország eljövetele. A tíz szűz példája arra tanít minket, hogy az Úrral való találkozás a legfontosabb esemény lesz az életünkben. Ezért leginkább az esküvő jelentőségéhez hasonlítható, amely visszavonhatatlanul meghatározza egész további földi életünk boldogságát – vagy rossz döntés esetén a boldogtalanságát. Felhívja a figyelmünket arra, hogy csak a balgák olyan rövidlátók, hogy az esküvő jelentőségét alábecsüljék, és ne készüljenek fel rá kellőképpen.  E történet azt hangsúlyozza, mennyire fontos a bölcs felkészülés az Úrral, a mi Vőlegényünkkel való döntő találkozásra. A nagy napot virrasztva kell várni, és nem szabad úgy viselkedni, mint a vízözön előtti emberek vagy a tesszaloniki keresztények, akik az időpont bizonytalansága miatt tétlenségre és haszontalan dolgok művelésére adták magukat (vö. 1Tess 4,11 és 2 Tess 3,6-12).

2. El ne aludjunk! Egész életünknek a nagy találkozás várásává kell válnia! Az embernek nem szabad engednie, hogy a hosszú – és bizony, nehézségekkel teli – várakozásban erőt vegyen rajta a langyosság és a hitetlenség. A bibliai hagyományban az álom a lelki restségre utaló kép, míg az égő lámpások az imában való folyamatos virrasztást jelképezik; az éjszaka pedig az Isten távollétét: a bennünket érő megpróbáltatásokat és szenvedéseket. Jézus ebben a képszerű, szép történetben arra szólít, hogy ne lanyhuljon az Isten megérkezésébe vetett hitünk akkor sem, amikor szenvedéseink miatt Istent nagyon távolinak érezzük, és a vele való találkozást oly bizonytalannak! Mert az Úr mindig váratlanul érkezik hozzánk, sokszor olyankor, amikor emberi módon egyáltalán nem is számítunk rá.

3. A mennyország ígérete ad erőt a virrasztáshoz. Bízzunk benne egészen szilárdan, hogy a szükséges időben Jézus mindig mellettünk lesz, és támaszt nyújt számunkra! Csak soha ne feledjünk el elegendő olajat biztosítani a mécsesünkbe, amely segít minket az Úr felismerésében: ez pedig a hűséges imádság olaja! Ha kitartó vagyok a várakozásban, ez annak a jele, hogy figyelmet, megbecsülést és szeretetet tanúsítok az iránt a személy iránt, akire várakozom; és bizonyítja, mennyire vágyom a vele való találkozásra. Adjon a mennyország ígérete erőt számomra, hogy felül tudjak emelkedni a földi élet megpróbáltatásain, és a csüggedtség helyett örömmel és bizalommal várjam a Vőlegény érkezését! Virrasztásom alatt ezért ne a nehézségeimre fókuszáljak, hanem a Krisztussal való megígért együttlét örökkétartó boldogságára! Aki felhagy az Isten szavába vetett bizalommal, mellyel hitünk virrasztását táplálhatjuk, annak abban abban a legfontosabb órában Jézus ezt fogja mondani: „Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket!” 

Beszélgetés Krisztussal: Drága Jézusom! Annyira vágyom meglátni arcodat, veled találkozni! Kérlek segíts, hogy hű maradjak hozzád, ezzel viszonozva a Te végtelen szeretetedet és hűségedet irántam. Tisztítsd meg lelki szemeimet, hogy felismerjelek, és téged tükrözhesselek a világnak! Ismerni téged, életem legnagyobb kincse! Köszönöm ezt neked!

Elhatározás: A mai napon egy rövid imában Szent Margit közbenjárását kérem hazánk és népünk jövőjéért. 

Ferenc pápa imaszándéka  2022. január hónapra:

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés A vőlegény új örömeSzent Antal apát

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
17

A vőlegény új öröme

Evangélium:
Mk, 2,18-22
Abban az időben Keresztelő János tanítványai és a farizeusok böjtöltek. Ezért néhányan odamentek Jézushoz és megkérdezték tőle: „Miért van az, hogy Keresztelő Jánosnak és a farizeusoknak a tanítványai böjtölnek, a tieid meg nem böjtölnek?” Jézus így válaszolt: „Vajon böjtölhet-e a násznép, míg velük van a vőlegény? Amíg a vőlegény velük van, nem böjtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt. És akkor, azon a napon majd böjtölnek. Senki sem varr régi ruhára új szövetből foltot. Vagy ha igen, akkor az új szövet kiszakítja a régit, és a szakadás még nagyobb lesz. És új bort sem tölt senki régi tömlőbe; vagy ha mégis, a bor szétveti a tömlőt, és a bor is, meg a tömlő is tönkremegy. Az új bor új tömlőbe való.”

Bevezető ima: Jézusom, mily nagy öröm és ajándék számomra, hogy ismét együtt lehetek veled! Szeretnélek egyre mélyebben megismerni. Szeretnék még erősebben remélni benned. Nagyobb állhatatossággal szeretnélek szeretni a mindennapjaimban. Egyedül Te adhatod meg nekem ezt az ajándékot! Egyedül Te tehetsz engem országod bátor és örömteli apostolává.

Kérés: Uram, segíts megélni a Te örömödet! Melyet mindenkinek oda akarsz ajándékozni, aki Téged követ, és kész arra, hogy hordozza veled a szeretet szolgálatának keresztjét.

Elmélkedés:
1. A vőlegény öröme. Az Ószövetség prófétái, különösen Ozeás és Izajás házassághoz hasonlítja Izrael és Isten kapcsolatát. Izrael a menyasszony, aki gyakran hűtlen, és Jahve a vőlegény. Ha Krisztus magát vőlegénynek mondja, akkor olyan címet vesz igénybe, mely egyedül Isten számára van fenntartva. Mi jut eszünkbe a vőlegényről és a lakodalomról? Az öröm! Krisztus azért jött, hogy örömöt adjon nekünk, olyan örömöt, mely az örökkévalóságig tart. Nem a világ elmúló örömöcskéit, hanem ennél összehasonlíthatatlanul többet: a belső lelki békét, melyet azok tapasztalnak meg, akik Istenbe tudják vetni a bizalmukat.

2. Kell-e a keresztényeknek böjtölni? Krisztus azt mondja, hogy a tanítványai böjtölni fognak akkor, amikor elveszik tőlük a vőlegényt. Márk evangéliumában ez az első utalás az eljövendő szenvedésre. A böjt egy módja annak, hogy Krisztus szenvedéséből részt vállaljunk. A böjt, az áldozat és az önmegtagadás cselekedetei is eszközök arra, hogy a földi javakhoz való kötődésünktől feloldjanak, és szorosabban kössenek Krisztushoz. Az ellentmondás csak látszólagos a böjtölés által megkívánt önmegtartóztatás és az öröm között. Hiszen Isten kegyelmei éppen akkor képesek kibontakozni az életünkben, amikor nem nehezítik el a szívünket a test és az önző énünk könnyen megszerezhető, kellemes élményei.

3. „Az új bor új tömlőbe való.” Jézus a szövetre varrott folt és az új bor példájával  nagyon erőteljesen szemlélteti az általa hirdetett isteni tanítás forradalmi újdonságát. Ezzel nem arra akar utalni, hogy az ószövetségi tanítás ezennel érvényét veszítené, de erőteljesen fel akarja hívni a figyelmünket arra, hogy üzenetének megértéséhez egy egészen újfajta hozzáállásra van szükség. Jézus tanításában annyi az újdonság, hogy ezeket csak akkor vagyunk képesek befogadni, ha egészen szakítunk a régi ember gondolkodásával és szokásaival! A kereszténység egy egészen radikális új életre hív meg bennünket! Krisztus kegyelme mindig megadja nekünk az erőt ahhoz, hogy az Ő forradalmát továbbvigyük a saját életünkkel. De ehhez nekünk is hozzá kell járulnunk azzal, hogy lemondunk mindazokról a szokásainkról, melyek megakadályozzák a szeretet hatalomra jutását bennünk. Ez az önmagunkkal való benső, lelki küzdelem egy sok türelmet igénylő, hosszú folyamat, de Jézus soha nem fog cserbenhagyni bennünket az úton!

Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm Neked, Uram, az új életet, melyet Te hoztál el nekem: kegyelmed isteni életét bennem és azokban, akik téged követnek. Segíts megosztanom ezt az örömöt másokkal! Vágyom arra, hogy örömöd betöltsön, és kisugározhassam mások felé.

Elhatározás: Törekszem mindjobban úgy élni, hogy elfelejtem önmagamat, és azon fáradozom, hogy a körülöttem élő embereket szolgáljam szükségeikben. 

Ferenc pápa imaszándéka  2022. január hónapra:

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés A közbenjáró ima hatalmaÉvközi második vasárnap

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
16

A közbenjáró ima hatalma

Evangélium:
Jn 2,1-11
Abban az időben: Menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.” Jézus azt felelte: „Mit akarsz tőlem, asszony! Még nem jött el az én órám.” Erre anyja szólt a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!”
Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik két-három mérős. Jézus szólt a szolgáknak: „Töltsétek meg a korsókat vízzel!” Meg is töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik: „Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak.” Odavitték. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való. A szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy hívatta a vőlegényt, s szemére vetette: „Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort.” 
Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne.

Bevezető ima: Uram, köszönöm neked, hogy Édesanyádat az én édesanyámnak is adtad, mielőtt elhagytad a földi életet. Bízom abban, hogy Mária mindig mellettem áll, és elkísér utamon. Hálás vagyok Mennyei Édesanyánknak anyai gondoskodásáért és fáradhatatlan közbenjárásáért minden földi gyermeke érdekében. A mai imában különösen is az ő oltalmába ajánlom magamat!

Kérés: Jézusom, segíts, hogy gyengéd és mély tisztelettel szeressem én is Édesanyádat!  

Elmélkedés:
1. Nincs már boruk.  Egy jó édesanya mindig gondoskodik arról, hogy a dolgok rendben legyenek, és ebben a Szűzanya sem kivétel. Elsőként veszi észre, hogy az ifjú házasok kifogytak a borból. Egymás között beszélgetnek tanácstalanul. Mária azonban tudja, ki az, aki ebben a helyzetben segíteni tud, és hozzá fordul. Ő hisz Fiának hatalmában, hogy Isten Fiaként képes megoldani a problémát. Mária nem tartja távol magát a problémáktól akkor sem, ha ő itt csak egy meghívott vendég. Ha nem segít az ifjú párnak, az örömteli ünneplés könnyen kudarcba fulladhatna. Abban az időben az esküvők egy hetes ünnepséget jelentettek. Mi lesz az ünnepből, ha hiányzik a bor? 

2. Jézus sohasem mond nemet Anyjának. „Máriának ez az anyasága a kegyelem rendjében szüntelenül megmarad. Mert ezt az üdvösséges feladatot a mennybevételekor sem tette le, hanem szüntelen közbenjárásával kieszközli nekünk az örök üdvösség ajándékait. Ezért nevezik a Boldogságos Szüzet az Egyházban Szószólónak, Segítőnek, Oltalmazónak, Közvetítőnek. Természetesen ezeket úgy kell érteni, hogy ne csökkentsék Krisztus, az egyetlen Közvetítő méltóságát és hatóerejét, és ahhoz semmit hozzá ne adjanak.” (Lumen Gentium, 62) Mária megértette a hivatását. Ő folyamatosan közbenjár értünk, mert segíteni akar nekünk. Elviszi Fia elé kéréseinket, mert Krisztus minden szükségünkben segíteni tud nekünk. 

3. A közbenjárás az én feladatom is! A Szűzanya földi életében a leghatékonyabb közbenjáró volt, akitől magam is sokat tanulhatok. Szűz Mária soha nem a saját problémái miatt aggódott. Ő bizonyosan tudta, hogy mi a feladata: ha ő Isten dolgaival törődik, akkor Isten majd gondoskodni fog az ő személyes gondjairól. Ez a szemlélet jellemzi az oltárra emelt szenteket is. Magam is törekedjek így tekinteni az életemre, és az önmagamba fordulás helyett legyek figyelmes a környezetemben élők mindennapi szükségleteire! Az önzetlenségből fakadó, mások javáért esdeklő imákat Isten nem fogja figyelmen kívül hagyni! A szentek élettörténetei bizonyítják, hogy milyen nagy csodákat visz végbe Isten az egyes emberek életében és a világtörténelemben egyaránt, ha elhivatottan közbenjárunk nála kéréseinkkel! Oswald Chambers  „Krisztus mindenekfelett” c. könyvében így ír a közbenjáró küldetésről: „A közbenjárásban Isten elé viszed azt a személyt vagy körülményt, ami éppen a szíveden fekszik. A közbenjárás úgy történik, hogy odaállok az illető helyére. (Akikért imádkozom, azoknak) ...át kell jutniuk az Istennel való élő közösségbe. Isten olyat hoz elő a lelkekben, amit másként nem teremthetne meg, csak a közbenjáró könyörgés által.”

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom! Segíts, hogy Mária példájából megtanuljam, hogyan kell teljes hittel élni! Kérlek, hogy növeld bennem az önzetlen szeretetet, amely nem a maga javát keresi, hanem Isten gondjaira bízva saját életét, megnyitja szívét a rászorulók és a szenvedők szükségletei iránt. Segíts, hogy megértsem a közbenjáró ima jelentőségét, és fontosnak tartsam, hogy gyakoroljam azt mások érdekében.

Elhatározás: Imádkozom az önzetlenségben való növekedésért, és kérem ehhez a Szűzanya közbenjárását. 

Ferenc pápa imaszándéka  2022. január hónapra:

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Jézus asztaltársaságaRemete Szent Pál

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
15

Jézus asztaltársasága

Evangélium:
Mk 2,13-17
Miután Jézus meggyógyított egy bénát, kiment a Tibériás-tó partjára. Nagy sokaság tódult hozzá, ő pedig tanította őket.
Amint Jézus elhaladt a vám mellett, észrevette, hogy ott ül Lévi, aki Alfeus fia volt. Odaszólt neki: „Kövess engem!” Lévi (akit Máténak is hívtak) felállt, és követte. Később Jézus elment vendégségbe Lévi házába. Ott Jézussal és tanítványaival együtt sok vámos és nyilvános bűnös is asztalhoz telepedett, mert sokan oda is elkísérték. Amikor a farizeusok közül való írástudók látták, hogy Jézus együtt eszik a nyilvános bűnösökkel és a vámosokkal, ezzel a kérdéssel fordultak a tanítványokhoz: „Miért eszik és iszik a ti Mesteretek együtt a vámosokkal és a nyilvános bűnösökkel?” Ennek hallatára Jézus ezt válaszolta nekik: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.”

Bevezető ima: Istenem, Atyám, gyengéden tekintesz rám, mint egy kisgyermekre. Jézus, Isten Fia, számodra szegény elveszett bárány vagyok, akit felveszel és viszel, amikor kimerülök bűneim súlya alatt. Szentlélek Úristen, száraz faként nézel rám, amit szereteteddel kell lángra gyújtanod. Köszönöm Szentháromság, hogy méltatlanul barátoddá akarsz fogadni engem. Végtelenül hálás vagyok, hogy igaz otthonra leltem benned, ahol megpihenhetek.

Kérés: Uram, adj nekem nagylelkű szívet!

Elmélkedés:
1. Fölkelt és követte Őt. Máté nem tett fel ezernyi kérdést, hanem egy pillanat alatt döntött Jézus mellett – a biztos megélhetése helyett. Azonnal felállt asztala mellől, és követte Őt. Pedig fogalma sem volt arról, hogy milyen élet vár rá ezután. Amikor Jézus hív, soha nem ad térképet, csak iránytűt. Nem látjuk a teljes képet, csak az irányt tudjuk. Minden nap arra hív, hogy kövessük Őt, hogy mélyítsük szeretetközösségünket vele, és hogy szemünk mindig figyeljen rá, „mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag fel nem ragyog a szívetekben.” (2Pét 1,19) Máté nem tudta, hogy az élete miként alakul majd, de azt igen, hogy változtatnia kell rajta, és hogy ebben csak Jézus tud segíteni neki. Biztos volt benne, hogy bízhat Jézusban, olyannyira, hogy teljesen ráhagyatkozott. Jézus erre hív engem is!

2. Jézus asztaltársasága. „Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem.” (Jel 3,20) Máté ismerősei társaságában elhívását ünnepli. Végtelen örömét, hogy rátalált az Isten Fiára, nem tudja magában tartani: szükségét érzi, hogy megossza másokkal. Máté mondhatott volna nemet, vagy azt: „nem még, nem most”. De nem hezitált, nem okoskodott... Jézus kopogtatott az életében, és Máté nyitott volt Isten hívására. Azután, mint a szamariai asszony, szaladt és hívott másokat, hogy ők is találkozhassanak Jézussal. Máté igenjével Jézus másokhoz is eljutott. Bármikor, amikor igent mondok Jézusnak, olyankor Ő nem csak bennem tud növekedni, hanem az én együttműködésem által másokban is – rajtam keresztül. Ma ismét hív, hogy igent mondjak kéréseinek, és kegyelmének eszköze legyek mások számára. „Nézd, az ajtóban állok és kopogok…”

3. Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? „Amikor még erőtlenek voltunk, Krisztus éppen akkor meghalt a bűnösökért.” (Róm 5,8) Határtalanul szeretni nem azt jelenti, hogy elfogadjuk valakinek a bűnös életét. Szeretjük őt, amint van, mert nem ítélkezünk felette, hanem ehelyett együttérzéssel vagyunk a problémái és a nehézségei iránt. A valóságot csak Isten látja a másik emberrel kapcsolatban. Ő ismeri a történetét, a családi nehézségeit, az (esetleg őseitől örökölt) megkötözöttségeket, az elszenvedett lelki terheket. Az ítélkezést ezért Istenre kell bíznunk! A mi feladatunk az, hogy ne a másik ember hibáit tartsuk a szemünk előtt, hanem az értékeket lássuk meg és ismerjük el mindenkiben! Így máris egészen más szemmel és sokkal nagyobb szeretettel tudunk fordulni feléjük.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusunk, aki mindannyiunk szelíd szívű és türelmes Pásztora vagy! Add a Te szelídséged és együttérzésed kegyelmét az én szívembe is, hogy a Te tekinteteddel és a Te bölcsességeddel nézzek minden emberre!

Elhatározás: Gyakorlom Jézus megértő és irgalmas lelkületét, aki nem a tökéleteseket akarja magához vonzani, hanem a gyöngéket. Mivel emberi erővel nem vagyok képes az Ő türelmére, ezért rendszeresen kérem ehhez imában Isten kegyelmét.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. január hónapra:

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Ha egyetértésben kérünk, megkapjuk az Atyától!Évközi első hét – péntek

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
14

Ha egyetértésben kérünk, megkapjuk az Atyától!

Evangélium:
Mk 2,1-12
Néhány nap múlva Jézus visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy otthon van, annyian jöttek össze, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el; ő pedig hirdette nekik az igét. Közben odahoztak hozzá egy bénát. Négyen vitték. Mivel a tömegtől nem fértek a közelébe, kibontották fölötte a tetőt, ahol volt, és a nyíláson át leengedték a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva hitüket, így szólt a bénához: „Fiam, bocsánatot nyertek bűneid.”
Ült ott néhány írástudó is. Ezek így gondolkodtak szívükben: „Hogy beszélhet ez így? Káromkodik! Ki más bocsáthatja meg a bűnt, mint egyedül az Isten?” Jézus azonnal észrevette, hogy magukban ilyeneket gondolnak, így szólt tehát hozzájuk: „Miért gondoljátok ezt szívetekben? Mi könnyebb: Azt mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek, vagy azt mondani: Kelj föl, fogd ágyadat és járj? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!” Ezzel odafordult a bénához: „Mondom neked: Kelj föl, fogd az ágyadat, és menj haza!” Az felkelt, fölvette ágyát, és mindannyiuk szeme láttára eltávozott. Mindenki elcsodálkozott. Dicsőítették Istent, és azt mondták: „Nem láttunk még ilyet sohasem!”

Bevezető ima: Szentlélek Úristen! Jöjj a szívembe, az elmémbe, és járd át isteni erőddel az akaratomat, hogy a mai imaidő alatt egészen bele tudjak simulni Isten jelenlétébe és az Ő szent akaratába!

Kérés: Jézusom, segíts, hogy teljesen megbízzak minden ember iránti feltétlen szeretetedben és gondoskodásodban!

Elmélkedés:
1. Négyen vitték. A történetben szereplő béna embert sok bűn terhelte, olyannyira, hogy Istentől elfordult élete miatt súlyos testi betegség is úrrá lett rajta. Ennek ellenére volt a környezetében négy jóakaratú és tettrekész ember, akik készek voltak teljes szívvel a segítségére sietni. Nem a bűnösségét nézték, hanem a nyomorát és a rászorultságát látták meg. Elhatározták, hogy segítenek neki eljutni Jézushoz, aki az egyetlen reményt jelenthette számára. Ha csak egy jószándékú ismerőse lett volna, az kevés lett volna ahhoz, hogy segíteni tudjon rajta. Az igazán nagy feladatokat csak a jóakaratú emberek összefogása valósíthatja meg!

2. Kibontották a tetőt. A négy barát tehát kész volt az együttműködésre, és így elérték céljukat: eljutottak a hordágyon fekvő beteggel Jézus közelébe. De a nehézségek ekkor csak tovább fokozódtak: a hatalmas tömegen lehetetlenségnek tűnt keresztülvergődni a hordággyal. Akár csüggedten fel is adhatták volna: „Ennyire jutottunk, ennél többet nem tehetünk érted…” De szeretetük nem engedte, hogy cserben hagyják barátukat. Lehet, hogy épp a Szentlélek sugallatára jutott eszükbe az  a merész ötlet, hogy kibontsák a tetőt Jézus feje fölött. Bizonyára sokakat megbotránkoztattak ezzel a megoldással, Jézus azonban láthatóan értékelte bátorságukat és elszántságukat. Jézus e történettel számunkra is azt üzeni, hogy legyünk bátrak a Szentlélek sugallatainak követésében – mégha néha nagyon szokatlannak és váratlannak is tűnnek! Fontos, hogy ne a megszokásainkhoz és az emberi számításainkhoz ragaszkodjunk, ha valóban szeretni akarunk! Merjük vállalni az újszerű utak kockázatát, ha az mások javát szolgálhatja.

3. Hitüket látva. Jézus azonnal felismerte a négy barát mindenre elszánt igyekezetét, hogy béna társukat az Ő közelébe juttassák. A hitük nem csak felszínes volt, hanem komoly áldozatokat vállaló tettekkel bizonyították, mennyire bíznak Jézus isteni hatalmában és megbocsátó szeretetében. Ez az elszántságuk hozta meg barátjuk számára a szabadulást és a teljes gyógyulást. Nézzünk körül a saját környezetünkben, kinek van szüksége hasonló felkarolásra, mint a történetben szereplő bénának. Akit megkötöznek bűnei, önmaga már képtelen Isten felé közeledni. Feltétlenül szüksége van azok segítségére, akik Isten kegyelméből nagyobb hittel rendelkeznek. A hívők közösségének összefogása és erős hite képes felemelni a súlyosabb bűnösöket is!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, milyen csodálatos a Te bölcsességed! Mások hitét látva megkönyörülsz a magatehetetlen bűnösön is. Add, hogy felismerjem az egymás iránt érzett felelősség fontosságát! Segíts, hogy képes legyek saját magamban is felismerni gyengeségeimet, és kész legyek alázattal mások segítségét kérni lelki és akár testi gyógyulásomért!

Elhatározás: Elmélkedek az alábbi evangéliumi szakaszról: „Azt is mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól.” (Mt 18,19)

Ferenc pápa imaszándéka  2022. január hónapra:

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Szabaddá válni, hogy szerethessekSzent Vidor (Hiláriusz) püspök és egyháztanító

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
13

Szabaddá válni, hogy szerethessek

Evangélium:
Mk 1,40-45
Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: „Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, azonnal elküldte, és így szólt hozzá: „Nézd, senkinek se szólj erről, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért ajánld fel a Mózes által rendelt áldozatot, bizonyságul nekik.” Ő azonban, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább távolabbi, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.

Bevezető ima: Jézus, köszönöm neked, hogy együtt tölthetem veled ezt az imaidőt! Olyan nagy szükségem van rád életemben minden pillanatában! Mégis annyira könnyen engedem, hogy teendőim elfoglaljanak, és a feladataimat nélküled akarjam megoldani... Elhalványodsz a távolban, s a bűn néha fenyegető közelségbe kerül hozzám. De tudom, hogy feltétel nélküli szereteted mindig tárt karokkal vár engem. Szeretlek, Uram, növeld szeretetemet!

Kérés: Jézusom! Mosd le bűneimet, és segíts távol tartani őket! Tisztíts meg és oltalmazz engem a Te Szent Véreddel!

Elmélkedés:
1. Ha akarod. Egy leprás odamegy Jézushoz, és térdre borul előtte. „Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!” Ez a leprás magától nem tudott megszabadulni betegségétől – mi még kevésbé tudunk a magunk erejéből megszabadulni a bűneinktől. A lepra súlyos betegség volt. Elszakította az embert a családjától, és kiűzte a városon kívülre egy magányos helyre. A lepra a bűn jelképe. A bűn elszakít bennünket Istentől és a többi embertől. Nekünk is ugyanazzal az alázattal és bizalommal kell közelednünk Jézushoz, ahogyan azt a leprás tette! Ennek a történetnek az a célja, hogy megmutassa nekünk Krisztus szívét. Megmutatja szeretetét és vágyát arra, hogy megszabadítson minket a bűneinktől. Ne féljek ezért a Szentlélek világosságát kérve őszintén szembenézni a bennem lévő hibákkal és szeretetlenséggel! Akarjam felismerni ezek különféle megnyilvánulási módjait a viselkedésemben és a cselekedeteimben! Mert csak akkor tud meggyógyítani Mennyei Orvosom, ha alázattal leborulok előtte, és kérem: „Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!”

2. Akarom. Jézus meg akarta gyógyítani a leprást. Nemcsak meggyógyította, hanem meg is érintette. Visszahozta ezt az embert a magányból és megérintette az életét. Milyen szépen mutatja meg ez a történet nekünk Krisztus szívét! Bűneink sohasem űzik el Őt tőlünk! Jézus mindig készen áll arra, hogy segítségünkre siessen, amikor csak segítségül hívjuk! Képes vagyok arra, hogy a bűneim okozta sebeket feltárjam Jézus előtt, hogy meggyógyíthasson, megtisztítson és újra egészségessé tegyen?

3. Jézus azt akarja, hogy szabadok legyünk. A bűn megakadályoz minket abban, hogy olyanok legyünk, amilyennek lennünk kellene. „Mindenki szolga, aki bűnt követ el.” (Jn 8,34). Jézus mentes volt a bűntől, ezért szabad volt arra, hogy szeressen és másokat szolgáljon. Nem hajtotta mohóság vagy gyűlölet. Nem hajtotta büszkeség, és nem tartotta vissza a kényelmesség. Szabad volt a szeretetre, és szeretett egészen a kereszthalálig. A bűn önmagunkba zár minket. Magunkkal vagyunk elfoglalva, és a másik ember már csak alárendelt szerepet játszik vagy egyáltalán nem is törődünk vele. Milyen gyakran mondunk „nem”-et másoknak, és tudomást sem veszünk az ő szükségleteikről! Nem a bűn tesz-e vakká bennünket, és nem az önzés tart-e vissza attól, hogy úgy szeressünk, ahogyan Krisztus szeret minket? Krisztus meg tud szabadítani a bűntől, hogy képesek legyünk úgy szeretni, ahogyan Ő!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, szeretnék szabad lenni, de szükségem van a segítségedre! Nélküled semmire sem jutok. Segíts bíznom benned! Add, hogy ne a saját fejem után menjek, mintha nélküled is eredményesen tudnék küzdeni. Tégy engem szabaddá, hogy szerethesselek téged és másokat is!

Elhatározás: Ma elimádkozom az 51. zsoltárt szeretteimért és magamért.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. január hónapra:

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Jézus meggyógyít engem isÉvközi első hét – szerda

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
12

Jézus meggyógyít engem is
2022. január 12. Évközi első hét – szerda

Evangélium:
Mk 1,29-39
Abban az időben Jézus kijött a kafarnaumi zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik. Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda. (Másnap) Jézus kora hajnalban felkelt, kiment (a házból), elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utána mentek. Amikor megtalálták, azt mondták neki: „Mindenki téged keresi” De ő azt felelte: „Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem.” És elment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket.

Bevezető ima: Jézusom, Te végtelenül csodálatos Isten! Köszönöm a földön eltöltött életedet, mellyel megmutattad Atyád minden emberi értelmet meghaladó hatalmát és szeretetét! Köszönöm, hogy Te ma is velünk vagy az Oltáriszentségben, és ezért én is személyesen találkozhatok veled. Segíts a mai imában még jobban átéreznem a Te közelségedet!

Kérés: Mennyei Atyám! Növeld a hitemet és a szeretetedben és hatalmadban való bizalmamat!

Elmélkedés:
1. Jézus gyógyít. „Sokakat meggyógyított” – írja Szent Márk apostol. Jézus szívében túlcsordul a vágy, hogy minden embernek, aki hozzá fordul, közvetítse a Mennyei Atya fenséges hatalmát. Az Ő teremtő erejét, mellyel helyre tudja állítani bennünk azt az embert, akinek Ő megalkotott bennünket. Ennek a teremtő aktusnak a részét képezik a testi és lelki gyógyulások és a gonosztól való szabadulások is.  Isten mindenkit olyanná akar formálni, amilyennek a bűn nélkül megálmodott. Ezzel a bátor hittel forduljunk Krisztushoz, és kérjük mindennap gyógyító és újjáteremtő kegyelmét!

2. Kora hajnalban hosszasan imádkozott. Ahhoz, hogy Isten kegyelme valóban hatni tudjon bennünk, a legfontosabb, hogy rászánjuk nagylelkűen az időt a Vele való találkozásra: az imádságra! Erre mutat példát számunkra Jézus azzal, hogy napjait hosszas imádsággal kezdi. Ezt nagyon fontos az emlékezetünkbe vésni! Isten csak a rá figyelő csöndben tudja újjáformáló művét megvalósítani bennünk! Amikor imádkozunk, legyen valódi csönd a lelkünkben! Engedjünk teret annak, amit Isten akar tenni és cselekedni bennünk. Ne nyomjuk el Őt felszínesen mondott szavakkal vagy azzal, hogy a saját gondolatainkra és érzéseinkre koncentrálunk! Legyünk kíváncsiak valóban Őrá, halljuk meg, amit Ő akar mondani nekünk! Haljunk meg az imaidőben önmagunknak, és engedjük, hogy Isten azt tegyen bennünk, amit Ő akar! Mondhatjuk neki: „Uram, tegyél velem most azt, amit Te akarsz, és add meg nekem azokat a kegyelmeket, amiket most meg akarsz adni.” Amikor mindezt az Oltáriszentség jelenlétében tesszük, akkor VALÓBAN meglátogatjuk az élő Jézust, és Ő megteheti velünk is ugyanazokat a csodákat, mint amiket 2000 évvel ezelőtt tett!

3. Menjünk el máshová is, hogy hirdessük az evangéliumot! Ha az ima csöndjében mi is olyan átadottan figyelünk az Atyára, ahogyan Jézus tette, akkor megtapasztaljuk Isten csodáit az életünkben. Ezeket nem csupán önmagunk érdekében kapjuk! Aki megtapasztalja Isten hatalmát, tartozik Istennek azzal, hogy ezt az örömhírt továbbadja a körülötte élőknek is. Ne hallgassunk ezért Istentapasztalatainkról! Jézushoz hasonlóan legyünk mi is nyughatatlanok: keressük mindig a lehetőségét annak, hogyan ismertethetjük meg Isten megtapasztalt szeretetét másokkal!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, Megváltóm! Köszönöm neked, hogy csodálatos módon Te mindig velem vagy, és kézen fogva vezetsz életem útján! Köszönöm neked életed értem meghozott áldozatait, amelyek által megváltottál engem! Segíts, hogy megváltásod gyümölcseit el is tudjam nyerni a hittel hozzád forduló állhatatos imádságaimban!

Elhatározás: Törekszem arra, hogy több teret engedjek Isten cselekvésének az imáim alatt.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. január hónapra:

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."