55310 ima található a honlapon, összesen 120666 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd
Naponta frissül

Megszentelt tér - mindennapi imádság a világhálón

Sosem vagy egyedül, mikor imádkozol. Az egész világot behálózó, imádkozó közösség tagja vagy.

Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. www.szentter.com 

"Megszentelt teret" alakíthatunk ki mindennapjainkban, mintegy 10 percet szánva imádságra: itt és most, a számítógép előtt ülve, a képernyőn megjelenő útmutatások és a napi olvasmányokból választott szentírási szöveg segítségével.

Megszentelt teret az ignáci lelkiségre alapozva állítottuk össze. Loyolai Szent Ignác a 16. században élt baszk szerzetes, akinek a meglátásai Isten működéséről az emberi lélekben évszázadokon át rengeteg embernek jelentettek és jelentenek fogódzót.

Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. A Jezsuita Kommunikációs Központ kezdeményezésére született Írországban, 1999-ben. A honlap magyar fordítása 2006. óta működik.

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi harmadik vasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23

Jelenlét

Egy pillanatra elcsendesedem, próbálom felfogni, hogy Isten jelen van. Számomra. Itt és most. Jelen van abban, amit csinálok, az emberekben, akikkel találkozom, a helyzetekben, amikbe naponta kerülök. Hogy tehetném ezt az igazságot valóságossá a magam számára?

Szabadság

"Hagyjatok nyugodtan magamra. A cellában, ahova soha nem süt be a nap, ne szóljon hozzám senki. Ez az aranyló csend felszabadít." Versrészlet, amit egy fogoly írt a dachau-i koncentrációs táborban.

Tudatosítás

Jézus, te mindig jelen vagy, vársz rám. Add, hogy gyakrabban tudjak elcsendesedni. Hogy mindig vágyjak arra, hogy veled legyek. Hogy megismerjem békédet, szeretetedet.

Isten igéje

Lk 1,1-4,4,14-21
Mivel már sokan megkísérelték, hogy a köztünk beteljesedett eseményeket leírják, úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az Igének, jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek szorgalmasan utánajárjak, és sorban leírjak neked mindent, tiszteletreméltó Teofil, hogy meggyőződjél róla, mennyire megbízhatók azok a tanok, amelyekre tanítottak. Jézus most a Lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és mindenki magasztalta. Amikor Názáretbe ért, ahol nevelkedett, szombaton szokása szerint bement a zsinagógába, és felolvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták neki oda. Szétbontotta a tekercset, és épp azon a helyen, ahol ez volt írva: „Az Úr Lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.” Összetekerte az Írást, átadta a szolgának és leült. A zsinagógában minden szem rá szegeződött. S elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok.”

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Jézus felállt, hogy felolvasson egy részt Izajás prófétától. A kiválasztott hely az eljövendő Messiásról szólt. Magára alkalmazza a szavakat: „az Úr Lelke van rajtam”, és ezzel kihirdeti saját Messiás voltát. Ami ez után jön, azt akár "küldetésnyilatkozatnak" is nevezhetnénk a Messiás országáról: jó hírt hoz a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, látást a vakoknak stb.
 • Jézus a szolgáló király. Ez a mi hivatásunk is. Egyetlen Test tagjaiként adunk és kapunk, lehetővé tesszük egymás számára, hogy megtapasztaljuk a gazdagodást (a szegénység leküzdésével), a látást (vakságunk feloldásával) és a szabadságot (az elnyomás megszüntetésével).

Imabeszélgetés

Tudva, hogy még Isten jelenlétében vagyok, elképzelem Jézust, ahogy itt áll vagy ül mellettem. Elmondok neki mindent, ami a szívemet nyomja, úgy beszélek hozzá, mint jó barátomhoz.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszéd

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22

Jelenlét

Minél jobban ráhagyatkozunk Istenre, annál inkább érezzük jelenlétét. Napról napra közelebb vonz magához Isten szerető szíve.

Szabadság

Uram, gyakran gondolom azt, hogy saját életemet én irányítom. Segíts belátnom, hogy gyenge vagyok ekkora feladathoz. Kérem a kegyelmet, hogy át tudjam adni neked életem irányítását, s megízleljem az ezzel járó szabadság örömét. 

Tudatosítás

Mindnyájan zarándokok vagyunk, úton feléd, Urunk. Elmélkedjünk földi életedről, és segítségeddel lépjünk lábaid nyomába.

Isten igéje

Mk 3,20-21
Amikor hazament, ismét nagy tömeg gyűlt össze, úgyhogy még evésre sem maradt idejük. Amikor övéi ezt meghallották, mentek, hogy megfogják, mert azt mondták, hogy megzavarodott.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Ma azt olvassuk, hogy Jézus „hazament”. Másutt viszont azt hallottuk tőle, hogy nincs hova lehajtania a fejét. Mondhatjuk azt is, hogy Jézus bárhol otthon lehet, de úgy is fogalmazhatunk, hogy ahol Jézus van, ott az otthon. Azt is hallottuk, hogy ahol ketten-hárman összegyűlnek az ő nevében, Jézus ott van velük. Vajon az én életemben otthonra lel? Megpihenhet a szívemben? Eszünkbe juthat a jól ismert taizéi ének: „Ubi caritas et amor, Ubi caritas, Deus ibi est.” - Ahol szeretet és jóság, Ahol szeretet, Ott van Istenünk.

Imabeszélgetés

Észre szoktam-e venni, hogyan hat rám Isten igéje, mialatt imádkozom? Kihívás elé állít? Megnyugtat? Vagy felidegesít? Elképzelem, hogy Jézus itt ül vagy áll mellettem, elmondom neki az érzéseimet, mint ahogy a barátok szokták, akik bíznak egymásban.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszéd

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21

Jelenlét

"Állj meg, és tudd, én vagyok az Isten." Uram, add, hogy Lelked vezessen, mialatt mindenben jelenlétedet keresem, mert csak nálad találok megnyugvást és felüdülést ebben a zaklatott világban.

Szabadság

Isten segítségét kérem, hogy ebben az imaidőben elszakadjak elfoglaltságaimtól, megnyíljak Isten felé, hogy tudjam jobban megismerni, szeretni, és szolgálni Őt.

Tudatosítás

Uram, megajándékoztál az éjszakai pihenéssel. Add, hogy éber óráimban ne feledkezzem meg jóságodról. Mutasd meg, hogyan oszthatom meg másokkal áldásaidat.

Isten igéje

Mk 3,13-19
Ezután fölment a hegyre, és magához hívta azokat, akiket akart. Azok hozzá mentek. Tizenkettőt rendelt, akiket apostoloknak nevezett, hogy vele legyenek, s hogy elküldje őket hirdetni az igét. Hatalmat adott nekik, hogy kiűzhessék az ördögöket. Ezt a tizenkettőt rendelte: Simont, akinek a Péter nevet adta, Jakabot, Zebedeus fiát, Jánost, Jakab testvérét, ezeket elnevezte Boanergesznek, vagyis a mennydörgés fiainak, Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot, Alfeus fiát, Tádét, a kánai Simont és az iskarióti Júdást, aki később elárulta.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Apostoloknak nevezte őket. Ezt a szót élesen meg kell különböztetnünk a „tanítványtól”. Tanítvány az, aki tanul, követi mesterét, magába szívja a tanítását, és beépíti az életébe. Az apostol ugyanakkor egy görög szóból származik, melynek jelentése „misszióba menni”, „küldetést teljesíteni”. Arra alkalmazzák, akinek megbízatása van a mestertől, hogy a tőle hallottakat továbbadja másoknak.
 • Ez a megnevezés egyszerre meghívás és válasz. És ez igaz mindegyikünkre. A hívás mindig ott van – hogyan válaszolunk rá?

Imabeszélgetés

Uram, segíts, hogy egyre inkább keressem jelenlétedet minden nap. Töltsd be szívemet szeretettel irántad. 

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi második hét – csütörtök

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20

Jelenlét

Arra gondolok, hogy Isten jelen van körülöttem, bennem. A világegyetem, a nap és a hold, a Föld, minden egyes molekula és atom, az összes létező Teremtője, Isten, benne van minden szívdobbanásomban.

Szabadság

"Egy vastag, ormótlan fatörzs sosem hinné el, hogy csodálatra méltó szobor válhatik belőle, és sosem adná meg magát a szobrász vésőjének, aki a maga zsenialitásával meglátja benne a mesterművet" (Szent Ignác). Isten kegyelmét kérem, hogy hagyjam magam szerető Teremtőm keze által formálódni.

Tudatosítás

Szerető Teremtőm jelenlétében őszintén számbaveszem érzéseimet az elmúlt napon, a magaslatokat, a mélységeket, és azt, ami átlagos volt. Felfedezem-e Isten jelenlétét valamiben?

Isten igéje

Mk 3,7-12
Jézus tanítványaival visszavonult a tó partjára. Nagy tömeg követte Galileából, Júdeából, Jeruzsálemből, Idumeából, a Jordánon túlról, Tírusz és Szidón környékéről szintén nagy tömeg gyűlt köréje, mert oda is eljutott a híre, hogy milyen nagy dolgokat visz végbe. Szólt tanítványainak, tartsanak készenlétben egy bárkát, nehogy a tolongó tömeg agyonnyomja. Sokakat meggyógyított, úgyhogy akiknek volt valami bajuk, mind ott tolongtak körülötte, hogy legalább megérinthessék. A tisztátalan lelkek pedig, mihelyt meglátták, elé vetették magukat, és elkezdték kiáltozni: „Te az Isten Fia vagy!” De ő keményen rájuk parancsolt, hogy ne vigyék szét a hírét.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Jézus tudta, hogy az emberek még nem állnak készen az ő valódi kilétének kinyilatkoztatására. Viszonyulásuk hozzá még nagyon felszínes. Saját azonnali szükségleteik miatt fordultak hozzá, nem valódi követőkként. Kapni akartak, nem adni vagy megosztani.
 • De nem küldte el őket. Tudta, hogy komoly szükségleteik vannak, amiket csak ő tud kielégíteni. Tele volt részvéttel irántuk, és alig várta, hogy gyógyulást hozzon életükbe. Ma is ezt nyújtja nekünk.

Imabeszélgetés

Hogyan hatott rám Isten szava az evangéliumban? Hidegen hagyott? Vigaszt találtam benne? Esetleg arra indít, hogy változtassak valamin? Elképzelem, hogy Jézus itt áll vagy ül mellettem, felé fordulok, és megosztom vele gondolataimat, érzéseimet.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi második hét – szerda

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
19

Jelenlét

Most, hogy megérkeztem hozzád, drága Jézus, arra gondolok, milyen gyakran jövök azért, hogy valamit kérjek Tőled. Ma nem akarok mást, csak Veled lenni. Szívem válaszoljon a szeretetedre.

Szabadság

Uram, add, hogy sose tartsam magától értetődő dolognak, hogy szabad vagyok. A te kegyelmednek köszönhetem lelkem szabadságát. Töltsd meg lelkemet békéddel, örömöddel.

Tudatosítás

Ahogy a mondás tartja: mindennek megvan a maga helye és ideje. Uram, add, hogy mindig vágyjam a jelenlétedben töltött időre. Halljam meg hívásodat.

Isten igéje

Mk 3,1-6
Ismét betért a zsinagógába. Volt ott egy béna kezű ember. Figyelték, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádat emelhessenek ellene. Felszólította a béna kezű embert: „Állj középre!” Aztán megkérdezte őket: „Szabad szombaton jót vagy rosszat tenni, életet megmenteni vagy veszni hagyni?” Hallgattak. Erre keményszívűségükön elszomorodva haragosan végignézett rajtuk, majd az emberhez fordult: „Nyújtsd ki a kezed!” Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. A farizeusok erre kimentek, s a Heródes-pártiakkal együtt tanakodni kezdtek, hogyan okozhatnák vesztét.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Egy újabb jelenet, ahol Jézus kimutatja érzelmeit: elszomorodott, és haragudott rájuk keményszívűségük miatt. Szomorú volt, mert hozzáállásuk nagyon nem illett olyan emberekhez, akik hisznek Istenben. És haragudott a kegyetlen igazságtalanság miatt, aminek kitették volna ezt az embert.
 • Láthatjuk, hogy Jézus nem azzal törődik, hogy megtartja vagy megszegi-e valaki a törvényt. Csak a szeretet cselekedetei számítanak. Ahogy Pál apostol mondja: „ha szeretet nincs bennem, mit sem érek”.

Imabeszélgetés

Uram, segíts, hogy egyre inkább keressem jelenlétedet minden nap. Töltsd be szívemet szeretettel irántad. 

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi második hét – kedd

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
18

Jelenlét

Mindig jólesik együtt lenni barátokkal. Mikor Hozzád jövök, Uram, tudom, hogy Teremtőm jelenlétében vagyok. Szeretetből teremtettél. Hajszálaim számát is ismered. Veled lenni a legjobb, Uram.

Szabadság

Uram, add kegyelmedet, hogy mentes legyek mindenfajta mértéktelenségtől. Ne engedd, hogy elragadjon a gazdagság utáni vágy. Tartsd meg tisztán szívemet és elmémet, hogy téged szolgáljon és szeressen.

Tudatosítás

Ahogy a mondás tartja: mindennek megvan a maga helye és ideje. Uram, add, hogy mindig vágyjam a jelenlétedben töltött időre. Halljam meg hívásodat.

Isten igéje

Mk 2,23-28
Egy szombaton vetésen vitt keresztül az útja. Tanítványai útközben tépdesték a kalászt. Erre a farizeusok megszólították: „Nézd, olyat tesznek szombaton, amilyet nem szabad!” De ő megfelelt nekik: „Sose olvastátok, mit csinált Dávid, amikor ínséget szenvedett, és társaival együtt éhezett? Abjatár főpap idejében bement az Isten házába, és megette a szent kenyereket, amelyeket csak a papoknak volt szabad megenniük, s adott a társainak is.” Aztán ezt mondta nekik: „A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Az Emberfia ezért Ura a szombatnak is.”

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Jézus kijelenti, hogy minden törvény az emberért van, és nem fordítva. Gyakran előfordul, hogy keresztény életünk a szabályok körül forog, középpontjában nem a szeretet és az ember áll. 
 • A mi hitünk a szeretet törvénye – szeretet Isten és ember iránt. Minden cselekedetünket és viselkedésünket a szeretet törvényéhez kell igazítanunk.

Imabeszélgetés

Jézus, te az evangélium szavain át szólsz hozzám. Ma válaszolni szeretnék hívásodra. Segíts felismernem munkálkodásodat mindennapi életemben.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi második hét – hétfő

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
17

Jelenlét

Isten fensége betölti a világot (G. M. Hopkins). Elidőzöm Isten jelenlétében, mely körülvesz, ott van minden porcikámban és  lényem mélységében.

Szabadság

Irányíts mindig úgy, hogy teljesítsem szent akaratodat, tudva, hogy a Te erőd végig segíteni fog.

Tudatosítás

Kapcsolatok hálójában élek: kötődöm a természethez, emberekhez, Istenhez. Átgondolom e kapcsolatokat, és hálát adok a belőlük áradó életért. Találok elvékonyodott vagy elszakadt szálakat is - sajnálkozást, dühöt, csalódást érezhetek miattuk. Imádkozom az elfogadás és a megbocsátás ajándékáért.

Isten igéje

Mk 2,18-22
János tanítványai és a farizeusok böjtöltek. Ezért akadtak, akik odamentek hozzá és megkérdezték: „Miért van az, hogy János tanítványai és a farizeusok tanítványai böjtölnek, a tieid meg nem böjtölnek?” Jézus így válaszolt: „Böjtölhet a násznép, míg vele a vőlegény? Amíg velük a vőlegény, nem böjtölhetnek. De eljön az idő, amikor kiragadják körükből a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Senki sem varr régi ruhára új szövetből foltot. Vagy ha igen, akkor az új szövet kiszakítja a régit és a szakadás még nagyobb lesz. És senki sem tölti az új bort régi tömlőbe, vagy ha mégis, a bor szétveti a tömlőt, és a bor is, a tömlő is tönkremegy. Az új bor új tömlőbe való.”

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Jézus mindkét képpel arra mutat rá, hogy ő, az ő tanítása és az ő útja nem ítélhető meg a régi, hagyományos mérce szerint. Jézus radikális változást hozott abban, ahogyan Istenhez és egymáshoz viszonyulunk.
 • Jézus útja egészen más. Elsősorban a bensőre vonatkozik, nem a külsőségekre. Alapvetően szeretetkapcsolatra épül, szeretetre, mely a másik jóllétére törekszik. Ha régi mércével mérjük, nehézségekbe ütközünk. Szükségünk van arra, hogy „Krisztus gondolatait birtokoljuk”, ahogy Pál apostol írja.

Imabeszélgetés

Jézus, te az evangélium szavain át szólsz hozzám. Ma válaszolni szeretnék hívásodra. Segíts felismernem munkálkodásodat mindennapi életemben.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi második vasárnap

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
16

Jelenlét

Ahogy elkezdem ezt az imát, tudom, Isten itt van. Körülöttem, az érzéseimben, a gondolataimban, mélyen a bensőmben. Egy pillanatra megállok, hogy átéljem Isten életadó jelenlétét. 

Szabadság

Uram, te szabadnak teremtettél. Szentlelked vezetésével szabadon akarlak követni. Áraszd lelkembe a vágyat, hogy napról napra egyre jobban megismerjelek és szeresselek.

Tudatosítás

Milyennek látom ma magam? Hogy állok Istennel? Másokkal? Van valami, amiért hálás lehetek? Köszönjem meg. Bánok valamit? Kérjek bocsánatot.

Isten igéje

Jn 2,1-11
Harmadnap menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.” Jézus azt felelte: „Mit akarsz tőlem, asszony! Még nem jött el az én órám.” Erre anyja szólt a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!” Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik két-három mérős. Jézus szólt nekik: „Töltsétek meg a korsókat vízzel!” Meg is töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik: „Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak.” Odavitték. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való – a szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták –, hívatta a násznagy a vőlegényt, s szemére vetette: „Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort.” Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Mária ott van az ünnepségen. Az ő érzékeny figyelmessége révén értesült Jézus a vőlegény gondjáról. Ebben a történetben Mária nemcsak Jézus anyja, hanem az egyházat is képviseli.
 • Jézus a keresztény közösségen keresztül jön el hozzánk. Az egyházban, keresztény testvéreink közösségében tanulunk arról az életről, melynek Jézusban örülhetünk Isten szándéka szerint, melyben osztozhatunk vele, és megoszthatjuk azokkal, akikkel találkozunk.

Imabeszélgetés

Uram, belevésted tenyeredbe a nevemet. Ha mások meg is feledkeznek rólam, te sohasem fogsz. 

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi első hét – szombat

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
15

Jelenlét

Isten velem van, de még inkább: Isten bennem van. Elmélkedjek egy darabig Isten életadó jelenlétén a testemben, az elmémben, a szívemben.

Szabadság

"Mint kisdiákot, úgy tanított Isten ezekben a napokban" (Szent Ignác). Arra gondolok, hogy még sok mindenre meg kell, hogy tanítson Isten. Kérem kegyelmét, hogy meghalljam tanítását, és engedjem, hogy hasson rám.

Tudatosítás

Tudom, hogy Isten feltétel nélkül szeret, ezért megengedhetem magamnak a teljes őszinteséget. Hogy telt a napom? Most hogy érzem magam? Nyíltan az Úr elé tárom érzéseimet.

Isten igéje

Mk 2,13-17
Megint kiment a tó partjára. Az egész sokaság hozzá ment, ő pedig tanította őket. Ahogy a vámnál elhaladt, látta, hogy ott ül Lévi, Alfeus fia. Így szólt hozzá: „Kövess engem!” Az felállt és követte. Lévi házában asztalhoz telepedett. Sok vámos és bűnös is ott ült együtt Jézussal és tanítványaival az asztalnál, mivel sokan voltak, akik követték őt. Amikor a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és vámosokkal eszik, megszólították tanítványait: „Miért eszik és iszik együtt a vámosokkal és a bűnösökkel?” Jézus meghallotta és így válaszolt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.”

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Ahogy már láthattuk, Jézus egész küldetése a szabadításról és megváltásról szól, arról hogy visszaállítsa az emberek egész-ségét. De hogyan tudna segíteni a bűnösöknek a változásban, ha nem kerülne személyes kapcsolatba velük?
 • Az, hogy együtt van a bűnösökkel, nem jelenti azt, hogy Jézus egyetért velük, vagy szemet huny helytelen viselkedésük fölött. A betegeknek van szükségük gyógyulásra, mondja. Ehhez viszont az orvosnak fel kell vennie velük a kapcsolatot. Én hogyan tudnék közel jutni azokhoz az emberekhez, akikkel találkozom, hogyan tudnék részt venni gyógyításukban?

Imabeszélgetés

Szentlelked vezessen a másokkal való viselkedésemben. Add, hogy a beszéd ajándékát kedvesen használjam.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi első hét – péntek

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
14

Jelenlét

Mindig jólesik együtt lenni barátokkal. Mikor Hozzád jövök, Uram, tudom, hogy Teremtőm jelenlétében vagyok. Szeretetből teremtettél. Hajszálaim számát is ismered. Veled lenni a legjobb, Uram.

Szabadság

Irányíts mindig úgy, hogy teljesítsem szent akaratodat, tudva, hogy a Te erőd végig segíteni fog.

Tudatosítás

Ahogy a mondás tartja: mindennek megvan a maga helye és ideje. Uram, add, hogy mindig vágyjam a jelenlétedben töltött időre. Halljam meg hívásodat.

Isten igéje

Mk 2,1-12
Néhány nap múlva visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy a házban van, annyian összejöttek, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el. Hirdette nekik az igét. Közben hoztak egy bénát, négyen cipelték. Mivel a tömegből nem tudták eléje vinni, kibontották fölötte a tetőt, és a nyíláson át engedték le a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Hitüket látva, Jézus így szólt a bénához: „Fiam, bűneid bocsánatot nyertek.” Néhány írástudó is ült ott. Ezek ilyen gondolatokat forgattak magukban: „Hogy beszélhet ez így? Káromkodik. Ki bocsáthatja meg a bűnt más, mint az Isten?” Jézus lelkében belelátott gondolataikba. „Miért gondoltok ilyeneket magatokban? – kérdezte. – Mi könnyebb? Azt mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek vagy azt mondani: Kelj föl, fogd az ágyadat és menj? Tudjátok hát meg, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!” Ezzel odafordult a bénához: „Mondom neked, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza!” Az felkelt, fogta a hordágyat és mindenki szeme láttára elment. Mindnyájan ámultak, dicsőítették az Istent, s mondták: „Ilyet még nem láttunk soha.”

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Ez a történet a barátságról és a hitről szól. Négy férfi elhozza béna barátját, nagyon szeretnének Jézushoz jutni vele. Nem számít az akadály, megbontják a tetőt, és leeresztik barátjukat Jézus lába elé. 
 • Jézust megérinti hitük őbenne és szeretetük barátjuk iránt. Hogyan vonatkoztathatom ezt a történetet saját életemre? Ki vagyok én ebben a történetben: az egyik barát? A béna ember? Vagy esetleg Jézus?

Imabeszélgetés

Tudva, hogy még Isten jelenlétében vagyok, elképzelem Jézust, ahogy itt áll vagy ül mellettem. Elmondok neki mindent, ami a szívemet nyomja, úgy beszélek hozzá, mint jó barátomhoz.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi első hét – csütörtök

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
13

Jelenlét

Szívem örüljön benned, Uram. Add, hogy újuljak meg minden nap. 

Szabadság

"Mint kisdiákot, úgy tanított Isten ezekben a napokban" (Szent Ignác). Arra gondolok, hogy még sok mindenre meg kell, hogy tanítson Isten. Kérem kegyelmét, hogy meghalljam tanítását, és engedjem, hogy hasson rám.

Tudatosítás

Tudom, hogy Isten feltétel nélkül szeret, ezért megengedhetem magamnak a teljes őszinteséget. Hogy telt a napom? Most hogy érzem magam? Nyíltan az Úr elé tárom érzéseimet.

Isten igéje

Mk 1,40-45
Egy leprás jött hozzá, térdre borult előtte, s így kérte: „Ha akarod, megtisztíthatsz.” Jézusnak megesett rajta a szíve, kinyújtotta kezét, és így szólt hozzá: „Akarom, tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. De Jézus szigorúan ráparancsolt s elküldte, ezt mondva neki: „Vigyázz, ne szólj róla egy szót sem senkinek, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld fel tisztulásodért a Mózes rendelte áldozatot, bizonyságul nekik.” Ám az, alighogy elment, mindenfelé híresztelni és terjeszteni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett nyilvánosan be a városba, inkább távolabbi, csendesebb helyeken tartózkodott. Az emberek mégis mindenünnen jöttek hozzá.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Jézust mélyen megérinti a leprás könyörgése. Jellemző Márk evangéliumára, hogy kifejezi Jézus érzelmeit. Jézus nemcsak sajnálja a leprást, hanem együtt is érez vele. Kéri, hogy ne beszéljen senkinek a gyógyulásáról. Jézus nem akar szenzációt.
 • De hogyan bírta volna ki a leprás, hogy ne mesélje el mindenkinek csodálatos gyógyulását? Az örömhír lelkes hirdetőjévé vált. A mi Jézus-tapasztalatunknak milyen következménye van? Elég lelkesek vagyunk ahhoz, hogy megosszuk az örömhírt másokkal?

Imabeszélgetés

Drága Jézus, megnyitom előtted szívemet. Elmondok neked mindent, ami bánt. Tudom, hogy érdekel minden, ami velem történik. Tanítsd meg, hogyan éljek állandóan annak tudatában, hogy törődsz velem ma, törődni fogsz velem holnap, és életem minden napján. 

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi első hét – szerda

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
12

Jelenlét

Megállok egy pillanatra, és Isten életadó jelenlétére gondolok a testemben, mindenben körülöttem, és életem egészében. 

Szabadság

Megpróbálom elengedni gondjaimat, aggodalmaimat, melyek nyomasztanak. Teljesen átadom őket Istennek - legalább azalatt, amíg imádkozom. 

Tudatosítás

Hogy érzem ma magam? Fáradt vagyok? Ideges? Nem vagyok formában? Ha ezek bármelyike fennáll, el tudom-e engedni a gondot, ami most megzavar?

Isten igéje

Mk 1,29-39
A zsinagógából Jakabbal és Jánossal együtt egyenesen Simon és András házába ment. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Ezt azonnal elmondták Jézusnak. Odament hát hozzá, s kézen fogva fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik. Napnyugta után, amikor beesteledett, odahordták hozzá a betegeket és az ördögtől megszállottakat. Az egész város az ajtó elé gyülekezett. Sok beteget meggyógyított különféle betegségekből, és sok ördögöt kiűzött, de nem engedte őket szóhoz jutni, mert tudták, hogy kicsoda. Hajnaltájban, amikor még sötét volt, Jézus elindult, és kiment egy elhagyatott helyre imádkozni. Simon és társai utánamentek, hogy megkeressék. Amikor megtalálták, ezt mondták neki: „Mindenki téged keres.” De ő így válaszolt: „Menjünk máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, hiszen azért jöttem.” S bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, és ördögöket űzött ki.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Ez a jelenet a rendelkezésre állás fontosságáról tanít. Vallási közösségként elérhetőknek kell lennünk a valóban rászorulók számára. Ugyanakkor figyelnünk kell elérhetőségünk határaira is. Meg kell találnunk az egyensúlyt az emberek szükségletei és saját korlátolt forrásaink között. Nem segítünk rajtuk azzal, ha a kiégésig hajtjuk magunkat.
 • Alapvető fontosságú az Istennel töltött „minőségi idő”, amikor imádkozunk és feltöltjük energiaraktárunkat. Jézus példát mutat erre ebben a jelenetben azzal, hogy elvonul egy elhagyatott helyre imádkozni. Maradjunk mindig közel a szeretet forrásához.

Imabeszélgetés

Jézus, te az evangélium szavain át szólsz hozzám. Ma válaszolni szeretnék hívásodra. Segíts felismernem munkálkodásodat mindennapi életemben.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."