65089 ima található a honlapon, összesen 151995 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd
Naponta frissül

Megszentelt tér - mindennapi imádság a világhálón

Sosem vagy egyedül, mikor imádkozol. Az egész világot behálózó, imádkozó közösség tagja vagy.

Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. www.szentter.com 

"Megszentelt teret" alakíthatunk ki mindennapjainkban, mintegy 10 percet szánva imádságra: itt és most, a számítógép előtt ülve, a képernyőn megjelenő útmutatások és a napi olvasmányokból választott szentírási szöveg segítségével.

Megszentelt teret az ignáci lelkiségre alapozva állítottuk össze. Loyolai Szent Ignác a 16. században élt baszk szerzetes, akinek a meglátásai Isten működéséről az emberi lélekben évszázadokon át rengeteg embernek jelentettek és jelentenek fogódzót.

Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. A Jezsuita Kommunikációs Központ kezdeményezésére született Írországban, 1999-ben. A honlap magyar fordítása 2006. óta működik.

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizenharmadik hét – péntek

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01

Jelenlét

"Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket." Itt vagyok, Uram. Eljöttem, hogy veled legyek. Gyógyító erődre vágyom.

Szabadság

Isten segítségét kérem, hogy ebben az imaidőben elszakadjak elfoglaltságaimtól, megnyíljak Isten felé, hogy tudjam jobban megismerni, szeretni, és szolgálni Őt.

Tudatosítás

Milyen csodálatos belépni jelenlétedbe, Uram!  Nem számít, hány óra van, vagy melyik országban élek, csak a nevedet kell kimondanom.

Isten igéje

Mt 9,9-13
Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert, aki a vámnál ült. Máténak hívták. Megszólította: »Kövess engem!« Az fölkelt és követte őt. Történt pedig, hogy amikor asztalhoz telepedett a házban, sok vámos és bűnös jött, és asztalhoz ült Jézussal és tanítványaival együtt. Ezt látva a farizeusok megkérdezték a tanítványait: »Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?« Ő meghallotta ezt és így szólt: »Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit tesz az: ‘Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot’. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.« (Óz 6,6)

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Ma az ír katolikusok Oliver Plunkett püspököt ünneplik, aki a 17. században halt mártírhalált. A vértanúk hitük melletti megingathatatlan elköteleződése kicsit mindig zavarba ejt bennünket. Köszönöm, Uram, ezeket az embereket. Segíts, kérlek, hogy legyen erőm feddhetetlenül élni, még akkor is, ha ez szenvedéssel jár.
 • Menjetek és tanuljátok meg, mit tesz az: ‘Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot’. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.« Most, ahogy Jézus előtt állok, kérem, segítsen, hogy jobban megérthessem e szavak értelmét. Olyan könnyű magasabbrendűnek képzelnem magam másoknál, ezért kérem, legyek képes elismerni bűnös voltomat Jézus végtelen irgalmassága előtt.

Imabeszélgetés

Jézus, te az evangélium szavain át szólsz hozzám. Ma válaszolni szeretnék hívásodra. Segíts felismernem munkálkodásodat mindennapi életemben.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizenharmadik hét – csütörtök

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
30

Jelenlét

Uram, amikor magányos vagyok, juttasd eszembe ígéretedet: "Sosem vagy egyedül, veled vagyok mindig. Igen, az idők végezetéig".

Szabadság

Megpróbálom elengedni gondjaimat, aggodalmaimat, melyek nyomasztanak. Teljesen átadom őket Istennek - legalább azalatt, amíg imádkozom. 

Tudatosítás

Jézus, te mindig jelen vagy, vársz rám. Add, hogy gyakrabban tudjak elcsendesedni. Hogy mindig vágyjak arra, hogy veled legyek. Hogy megismerjem békédet, szeretetedet.

Isten igéje

Mt 9,1-8
Ezután beszállt a bárkába, átkelt a tengeren és elment a saját városába. Ekkor íme, odahoztak hozzá egy ágyon fekvő bénát. A hitüket látva Jézus azt mondta a bénának: »Bízzál, fiam! Bűneid bocsánatot nyertek.« Erre egyesek az írástudók közül azt mondták magukban: »Ez káromkodik.« Jézus látta gondolataikat és így szólt: »Miért gondoltok gonosz dolgokat a szívetekben? Ugyan mi könnyebb, azt mondani: ‘Bocsánatot nyertek bűneid’, vagy azt mondani: ‘Kelj föl és járj’? Hogy pedig lássátok, hogy az Emberfiának hatalma van a földön a bűnöket megbocsátani – s ekkor a bénához fordult –: Kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza!« Az fölkelt és hazament. Amikor a tömeg látta ezt, félelem fogott el mindenkit, és dicsőítették Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • A férfi, akiről ebben a történetben hallunk, teljesen be volt zárva szegény testébe. Soha nem gyógyult volna meg, ha nem hívja segítségül határozott fellépésű barátait. Vajon én is lelki bénultságban élek, a csüggedtség, félelem, tehetetlenség vagy bűntudat csapdájában? Tudom, hogy be vagyok zárva, ám képtelen vagyok kiszabadulni?
 • Kihez fordulhatnék, hogy segítsen megtalálni az utat vissza az Úrhoz?

Imabeszélgetés

Drága Jézus, megnyitom előtted szívemet. Elmondok neked mindent, ami bánt. Tudom, hogy érdekel minden, ami velem történik. Taníts meg, hogyan éljek állandóan annak tudatában, hogy törődsz velem ma, törődni fogsz velem holnap, és életem minden napján. 

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédSzent Péter és Szent Pál apostolok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
29

Jelenlét

Isten velem van, de még inkább: Isten bennem van. Elmélkedjek egy darabig Isten életadó jelenlétén a testemben, az elmémben, a szívemben.

Szabadság

Leginkább az akadályoz meg a szabadság elérésében, hogy elvárásaim vannak magammal szemben, és rettegve gondolok arra, milyennek kellene lennem. Megszokott, automatikus reakcióim megkötöznek, akadályoznak abban, hogy a növekedés új útjait fedezzem fel. Azt kérem, azért imádkozom, hogy érezzem meg a belső szabadságot, s ragadjam meg az új kihívásokat és lehetőségeket, melyek felé Isten irányítani akar.

Tudatosítás

Ahogy a mondás tartja: mindennek megvan a maga helye és ideje. Uram, add, hogy mindig vágyjam a jelenlétedben töltött időre. Halljam meg hívásodat.

Isten igéje

Mt 16,13-19
Amikor Jézus Fülöp Cézáreájának vidékére ment, megkérdezte tanítványait: »Kinek tartják az emberek az Emberfiát?« Ők ezt felelték: »Egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, mások meg Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül.« Erre megkérdezte őket: »És ti kinek tartotok engem?« Simon Péter válaszolt: »Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.« Jézus azt felelte neki: »Boldog vagy, Simon, Jónás fia! Mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én Atyám, aki a mennyekben van. Én pedig mondom neked: Te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom építeni egyházamat, s az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyekben is.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Olyan megnyugtató számunkra Simon Péter viselkedése! Jézus látta a hatalmas potenciált ebben az ingatag, lobbanékony, tökéletesnek nem mondható emberben. Meglátta a sziklaszilárd benső magot, melyre ráépítheti egyházát. 
 • Lelki fejlődésünk szempontjából alapvető, hogy tudjuk, bocsánatot nyertünk. Ez volt a meghatározó különbség Péter és Júdás között. Júdás számára elképzelhetetlen volt a megbocsátás lehetősége. Ő, aki hallotta Jézus szájából, hogy hetvenszer hétszer is meg kell bocsátani, nem tudott Isten elé állni bocsánatért.

Imabeszélgetés

Uram, légy mindig mellettem. Adj nekem benned bízó szívet. Köszönöm, hogy szeretsz.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizenharmadik hét – kedd

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
28

Jelenlét

Örvendezzen szívem ebben az imaidőben! Juttasd eszembe, Uram, áldásaidat, melyekkel elhalmoztál. 

Szabadság

"Nagyon kevés ember fogja fel, mivé alakíthatná őt Isten, ha átadná neki magát, és hagyná, hogy kegyelme formálja őt" (Szent Ignác). Kérem a kegyelmet, hogy teljesen Isten szeretetére bízzam magamat.

Tudatosítás

Lelkem vágyik jelenlétedre, Uram. Amikor feléd fordítom gondolataimat, béke és megelégedés vár. 

Isten igéje

Mt 8,23-27
Amikor beszállt a bárkába, követték őt a tanítványai. És íme, olyan nagy vihar támadt a tengeren, hogy a bárkát elborították a hullámok. Ő pedig aludt. Odajöttek és felkeltették: »Uram, ments meg, elveszünk!« Ő azt mondta nekik: »Miért vagytok gyávák, ti kishitűek?« Majd fölkelt, rászólt a szelekre és a tengerre, s nagy csendesség lett. Az emberek pedig elcsodálkoztak és így szóltak: »Kicsoda ez, hogy még a szelek és a tenger is engedelmeskednek neki?«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Bennünket is szoktak vad hullámok csapkodni: fásultság, rémület, kételkedés, kétségbeesés, szenvedély, nyugtalanság. Ilyenkor, mintha aludna Jézus. A tanítványoknak meg kellett szólítaniuk őt, hogy reagáljon. Legközelebb, ha úgy tűnik, összecsapnak fejem fölött a hullámok, eszembe jut-e, hogy az Úrhoz kiáltsak, tudva, hogy meghallja kiáltásom?
 • „Ki ez?” – kérdezgették egymástól a tanítványok. Ki nekem Jézus? Milyen viharos tenger fenyegeti lelkem életét?

Imabeszélgetés

Néha elgondolkodom, mit mondanék neked, Uram, ha személyesen találkoznánk. Azt hiszem, így szólnék: Köszönöm, Uram, hogy mindig velem voltál. Biztosan tudom, hogy voltak idők, amikor ölben vittél. Amikor a Te erődből jutottam túl az élet nehéz szakaszain.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 13. hét – hétfő

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
27

Jelenlét

Isten velem van, de még inkább: Isten bennem van. Elmélkedjek egy darabig Isten életadó jelenlétén a testemben, az elmémben, a szívemben.

Szabadság

Uram, add, hogy mindig kövessem szent akaratodat, tudva, hogy a te erőd mindenen átsegít.

Tudatosítás

Körülvesz szerető jelenléted, Uram, de tudom, mennyire törékeny és gyenge vagyok. Köszönöm, hogy esendőségemmel irgalmas ölelésedben szembesülhetek.

Isten igéje

Mt 8,18-22
A körülötte levő tömeg láttán Jézus megparancsolta, hogy menjenek át a túlsó partra. Akkor odajött hozzá egy írástudó és azt mondta neki: »Mester, követlek téged, ahová csak mész.« Jézus azt felelte neki: »A rókáknak odujuk van, az ég madarainak pedig fészkük, az Emberfiának azonban nincs hová lehajtania a fejét.« A tanítványai közül egy másik azt kérte tőle: »Uram, engedd meg nekem, hogy előbb elmenjek, és eltemessem az apámat.« De Jézus azt felelte neki: »Kövess engem, hagyd a halottakra, hogy eltemessék a halottaikat.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Nagy kihívás ez a tanításod, Uram. Segíts, hogy maradjak veled, szavaiddal, és elmélkedjem azon, mit üzennek számomra.
 • A tanítványság rendkívüli hitet, bizalmat, elköteleződést követel. Milyen az én elköteleződésem az Úr és evangéliuma mellett? Uram Jézus, köszönöm, hogy tanítványaid között tartasz számon. Adj meg nekem minden szükségeset ahhoz, hogy szorosan, hűségesen a nyomodban járjak. 

Imabeszélgetés

Isten igéje mindig gyümölcsöző. Mialatt elmélkedem róla, hogyan érint meg az, amit most olvastam? Vigasztalást érzek? Kihívást?

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizenharmadik vasárnap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
26

Jelenlét

Csendesedjetek el, és lássátok, hogy én vagyok az Isten. Uram, szavaid jelenléted nyugalmát és fenségét közvetítik.

Szabadság

Ahhoz kérem kegyelmedet, hogy higgyem el, mivé válhatnék és mi mindent tehetnék, ha hagynám hogy te, Istenem, szeretett Teremtőm, továbbteremts, vezérelj és alakíts engem.

Tudatosítás

Hogy érzem magam? Derűs vagyok, és könnyű a szívem? Vagy nyomaszt valami? Talán nagyon nyugodt, békés vagyok, és örömöt okoz, hogy itt lehetek. De ugyanígy, lehet, hogy ideges vagyok, talán aggódom vagy bosszankodom valami miatt. Elismerem valós lelkiállapotomat. Isten a valós önmagamat szereti.

Isten igéje

Lk 9,51-62
Történt pedig, hogy amikor közeledtek felvételének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt, akik el is indultak, és a szamaritánusok egyik helységébe érkeztek, hogy szállást készítsenek neki. Azok azonban nem fogadták be, mert Jeruzsálembe szándékozott menni. Ennek láttára tanítványai, Jakab és János ezt mondták: »Uram! Akarod-e, hogy kérjük, szálljon le tűz az égből, és eméssze meg őket?« (2Kir 1,10} De ő hozzájuk fordulva megfeddte őket, és elmentek egy másik faluba. Amint mentek az úton, valaki azt mondta neki: »Követlek téged, bárhová mész!« Jézus azt felelte neki: »A rókáknak odujuk van, az ég madarainak pedig fészkük, az Emberfiának azonban nincs hová lehajtania a fejét.« Egy másiknak ezt mondta: »Kövess engem!« Az így felelt: »Uram! Engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat!« Jézus ezt válaszolta neki: »Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat; te pedig menj, hirdesd az Isten országát!« Egy másik is mondta: »Uram! követlek; de engedd meg, hogy előbb búcsút vegyek házam népétől!« Jézus azt felelte neki: »Aki kezét az ekére teszi és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Nagyon kemény kijelentések vannak ebben a szakaszban. Első leendő követőjének Jézus azt válaszolja, hogy mielőtt követése mellett dönt, fel kell fognia, hogy ez mivel jár. A záró mondat még erősebb: »Aki kezét az ekére teszi és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára«.  Nemcsak követnünk kell Jézust bármi áron, hanem tegyük azt azonnal és teljes szívvel.

Imabeszélgetés

A beszéd ajándéka csodálatos ajándék. Használjam mindig kedvességgel. Legyek lassú a kemény, sértő, haragos szavak kimondásában.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédKeresztelő Szent János születése

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
25

Jelenlét

Személyiségem alakulását az befolyásolja, ami számomra jelen van. Elgondolkodom azon, hogy miközben sokminden hat rám, Isten állandóan jelen van szeretetével. Megállok, és azért imádkozom, hogy hagyjam Istent most ebben a pillanatban is hatni a fejlődésemre.

Szabadság

„Nagyon kevesen fogják fel, mivé tudná tenni őket Isten, ha átadnák Neki magukat, s hagynák, hogy az Ő kegyelme formálja őket.” Kérem Isten kegyelmét, hogy teljesen át tudjam adni magam szeretetének.

Tudatosítás

Életem mely területein érzek reményt, biztatást, növekedést? Visszanézve az elmúlt hónapokra, észrevehetem, milyen tevékenység vagy alkalom hozott bő termést. Ha látok ilyen területet, elhatározom, hogy a jövőben több időt szánok rá, nagyobb figyelmet szentelek neki.

Isten igéje

Lk 1,57-66,80
Azután eljött az ideje, hogy Erzsébet szüljön; és fiút szült. Meghallották szomszédai és rokonai, hogy az Úr nagy irgalmasságot cselekedett vele, és együtt örvendeztek vele. Történt pedig, hogy a nyolcadik napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni. De az anyja így szólt: »Semmiképpen sem, hanem Jánosnak fogják hívni.« Erre azt mondták: »De hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így neveznének.« Megkérdezték tehát az apját, hogyan akarja őt nevezni. Ő pedig írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá: »János a neve.« Mindnyájan elcsodálkoztak. Erre azonnal megnyílt a szája és a nyelve, megszólalt, és magasztalta Istent. Félelem szállta meg összes szomszédjukat, s e dolgok híre elterjedt Júdea egész hegyvidékén. Mindannyian, akik hallották, a szívükbe vésték ezt, és kérdezték: »Mi lesz ebből a gyermekből?« Mert az Úr keze volt vele. A gyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, és a pusztában volt addig a napig, amíg nyilvánosan fel nem lépett Izraelben.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Sára, Rebeka, Hanna, valamint Sámson névtelen anyja mellett Erzsébet egyike azoknak az asszonyoknak a Bibliában, akik hosszú évek meddősége után fogantak, és gyermeket szültek. Izajás a meddő asszony metaforát használja Izraelre, „aki nem szültél, … nem vajúdtál”. A Biblia meddő asszonyai éveken át képtelenek voltak valami új kezdetet elindítani. Erzsébet most született gyermeke a valaha volt legnagyobb új kezdet előfutára lesz.
 • Sosem késő újrakezdeni. Istennel semmi sem lehetetlen.

Imabeszélgetés

Uram, segíts, hogy mindig figyeljek a fontos dolgokra az életben. Törődjem a körülöttem élőkkel. Keressem jelenlétedet azokban, akikkel találkozom. 

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédJézus Szentséges Szíve

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
24

Jelenlét

Arra gondolok, hogy Isten jelen van körülöttem, bennem. A világegyetem, a nap és a hold, a Föld, minden egyes molekula és atom, az összes létező Teremtője, Isten, benne van minden szívdobbanásomban.

Szabadság

"Hagyjatok nyugodtan magamra. A cellában, ahova soha nem süt be a nap, ne szóljon hozzám senki. Ez az aranyló csend felszabadít." Versrészlet, amit egy fogoly írt a dachau-i koncentrációs táborban.

Tudatosítás

Uram, add, hogy mindig vágyakozzam arra, hogy jelenlétedben időzzek. Sose felejtsem el jóságodat irántam. Vezess, hogy áldásaidat másokkal is megosszam.

Isten igéje

Lk 15,3-7
Akkor ezt a példabeszédet mondta nekik: »Ha közületek valakinek száz juha van, és egyet elveszít közülük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e az elveszett után, amíg meg nem találja? Amikor megtalálja, örömében vállára veszi, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, és azt mondja nekik: ‘Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett juhomat!’ Mondom nektek: éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben is egy megtérő bűnös miatt, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Jézus nagyon világosan megmutatja ebben a példabeszédben, hogy az ő szemében minden élet értékes. Minden ember, akivel találkozom, felbecsülhetetlen és pótolhatatlan. Jézus fenekestül felforgatja a bevett hozzáállást: a „kicsik” a legértékesebbek, azok az emberek, akiket a világ nem tart fontosnak.. Az én megnyilvánulásaim ma tükrözik-e ezt a hozzáállást?
 • Ha én lennék az egyetlen megváltásra szoruló ember a világon, Jézus akkor is meghalna értem. Beleborzongok ebbe? Vagy megrémülök? Miért?

Imabeszélgetés

Jézus, te mindig itt vagy, és vársz rám. Sokszor megfeledkezem rólad, beszippantanak a mindennapi gondok, tennivalók. Add, hogy tudjak gyakrabban elcsendesedni. Hogy megismerjem a te békédet, a te nyugalmadat.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszéd

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
23

Jelenlét

A nappal vagy az éjjel bármelyik percében megszólíthatjuk Jézust. Ő mindig várja, figyeli hívásunkat. Mekkora áldás ez! Nincs szükség telefonra, emailre, csak egy belső suttogásra.

Szabadság

Olyan könnyű beleesni a gazdagság csapdájába.  Add, Uram, hogy szabad legyek minden kapzsiságtól és önzéstől. Juttasd eszembe, hogy a legjobb dolgok az életben ingyenesek: a szeretet, a nevetés, a törődés, az osztozás.

Tudatosítás

Szerető Teremtőm jelenlétében őszintén számbaveszem érzéseimet az elmúlt napon, a magaslatokat, a mélységeket, és azt, ami átlagos volt. Felfedezem-e Isten jelenlétét valamiben?

Isten igéje

Mt 7,15-20
Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik bárányok képében jönnek hozzátok, belül pedig ragadozó farkasok. A gyümölcseikről ismeritek fel őket. Vajon szednek-e a tövisről szőlőt, vagy a bogáncsról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. A jó fa nem teremhet rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek. Tehát a gyümölcseikről ismeritek fel őket.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • A digitális világ tele van instant gurukkal, akik okosan összeszerkesztett klipekben mindenre azonnali megoldásokat kínálnak. Mikor legközelebb belebotlok egy ilyen „hamis prófétába”, az lesz az első dolgom, hogy a vonzó színfalak mögött a gyümölcsöt keressem az ígéretek helyett.
 • Ebben a szakaszban a terméketlen fügefáról szóló példázatot olvassuk. A tulajdonos megparancsolja kertészének, hogy vágja ki a fát. A kertész azonban még egy év türelmet kér, hogy ápolja, trágyázza a növényt, és a tulajdonos beleegyezik. Ám a kapott idő véges. Egyikünk sem tudja, mennyi ideje van hátra. Imádkozzunk kegyelemért, hogy megérezzük az idő sürgetését.

Imabeszélgetés

A beszélgetés nem azt jelenti, hogy állandóan én beszélek. A másikra is figyelek. Ha Jézussal beszélgetek, tanuljak meg csendben maradni, figyelni is. Magam elé képzelem, ahogy gyöngéden rám néz, szeretettel rám mosolyog. Őszintén elmondhatok neki mindent, ami bánt, ami gondot okoz. Nyíltan beszélek neki félelmeimről, kétségeimről. Megkérem, segítsen, hogy teljesen rábízzam, átadjam neki magam, tudva, hogy ő mindig a legjobbat akarja nekem.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizenkettedik hét – szerda

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
22

Jelenlét

A nappal vagy az éjjel bármelyik percében megszólíthatjuk Jézust. Ő mindig várja, figyeli hívásunkat. Mekkora áldás ez! Nincs szükség telefonra, emailre, csak egy belső suttogásra.

Szabadság

Olyan könnyű beleesni a gazdagság csapdájába.  Add, Uram, hogy szabad legyek minden kapzsiságtól és önzéstől. Juttasd eszembe, hogy a legjobb dolgok az életben ingyenesek: a szeretet, a nevetés, a törődés, az osztozás.

Tudatosítás

Szerető Teremtőm jelenlétében őszintén számbaveszem érzéseimet az elmúlt napon, a magaslatokat, a mélységeket, és azt, ami átlagos volt. Felfedezem-e Isten jelenlétét valamiben?

Isten igéje

Mt 7,15-20
Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik bárányok képében jönnek hozzátok, belül pedig ragadozó farkasok. A gyümölcseikről ismeritek fel őket. Vajon szednek-e a tövisről szőlőt, vagy a bogáncsról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. A jó fa nem teremhet rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek. Tehát a gyümölcseikről ismeritek fel őket.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • A digitális világ tele van instant gurukkal, akik okosan összeszerkesztett klipekben mindenre azonnali megoldásokat kínálnak. Mikor legközelebb belebotlok egy ilyen „hamis prófétába”, az lesz az első dolgom, hogy a vonzó színfalak mögött a gyümölcsöt keressem az ígéretek helyett.
 • Ebben a szakaszban a terméketlen fügefáról szóló példázatot olvassuk. A tulajdonos megparancsolja kertészének, hogy vágja ki a fát. A kertész azonban még egy év türelmet kér, hogy ápolja, trágyázza a növényt, és a tulajdonos beleegyezik. Ám a kapott idő véges. Egyikünk sem tudja, mennyi ideje van hátra. Imádkozzunk kegyelemért, hogy megérezzük az idő sürgetését.

Imabeszélgetés

A beszélgetés nem azt jelenti, hogy állandóan én beszélek. A másikra is figyelek. Ha Jézussal beszélgetek, tanuljak meg csendben maradni, figyelni is. Magam elé képzelem, ahogy gyöngéden rám néz, szeretettel rám mosolyog. Őszintén elmondhatok neki mindent, ami bánt, ami gondot okoz. Nyíltan beszélek neki félelmeimről, kétségeimről. Megkérem, segítsen, hogy teljesen rábízzam, átadjam neki magam, tudva, hogy ő mindig a legjobbat akarja nekem.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédGonzága Szent Alajos

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
21

Jelenlét

Add, Uram, hogy teljesen átéljem jelenlétedet. Burkolj be szeretetedbe. Add, hogy szívem a tiéddel eggyé váljon.

Szabadság

Uram, elengedem aggodalmaimat, nehezteléseimet, félelmeimet, melyekhez néha annyira ragaszkodom. Add, hogy megnyissam kezemet és szívemet,  hogy szabadon fogadni tudjam az ajándékokat, melyekre most szükségem van.

Tudatosítás

Hogy érzem magam? Derűs vagyok, és könnyű a szívem? Vagy nyomaszt valami? Talán nagyon nyugodt, békés vagyok, és örömöt okoz, hogy itt lehetek. De ugyanígy, lehet, hogy ideges vagyok, talán aggódom vagy bosszankodom valami miatt. Elismerem valós lelkiállapotomat. Isten a valós önmagamat szereti.

Isten igéje

Mt 7,6,12-14
Ne adjátok a szent dolgokat kutyáknak, és gyöngyeiteket ne dobjátok a disznók elé, nehogy eltapossák azokat lábukkal, és megfordulva széttépjenek titeket. Mindazt, amit szeretnétek, hogy megtegyenek nektek az emberek, tegyétek meg ti is nekik. Mert ez a törvény és a próféták. A szűk kapun át menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a pusztulásba vezet, és sokan vannak, akik bemennek rajta. S milyen szűk a kapu és szoros az út, amely az életre visz, és milyen kevesen vannak, akik megtalálják!

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Egy szűk szakaszon való átjutáshoz koncentrációra és kitartásra van szükség. El kell kerülnünk a szélesebb, vonzóbb utak csábítását. Ha az életünk során elénk kerülő zavaró tényezők és kísértések elé korlátokat rakunk, és az így kialakult szűk ösvényen haladunk, eljutunk Isten szélességébe és hosszúságába, magasságába és mélységébe.
 • Elég éber vagyok-e ma, hogy felismerjem a kísértést, mely végső célomtól eltérítő mellékutakra vezet? Tudok-e imádkozni kegyelemért, hogy ellen tudjak állni neki?

Imabeszélgetés

Észre szoktam-e venni, hogyan hat rám Isten igéje, mialatt imádkozom? Kihívás elé állít? Megnyugtat? Vagy felidegesít? Elképzelem, hogy Jézus itt ül vagy áll mellettem, elmondom neki az érzéseimet, mint ahogy a barátok szokták, akik bíznak egymásban.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizenkettedik hét – hétfő

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
20

Jelenlét

Add, Uram, hogy teljesen átéljem jelenlétedet.
Burkolj be szeretetedbe.
Add, hogy szívem eggyé váljon a tiéddel.

Szabadság

Tölts el Szentlelkeddel, Uram, hogy belső szabadságra jussak. Szentlelked ébresszen vágyat szívemben, hogy napról napra jobban megismerjelek és szeresselek.

Tudatosítás

Uram, megajándékoztál az éjszakai pihenéssel. Add, hogy éber óráimban ne feledkezzem meg jóságodról. Mutasd meg, hogyan oszthatom meg másokkal áldásaidat.

Isten igéje

Mt 7,1-5
Ne ítéljetek, hogy el ne ítéljenek titeket. Mert amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal fognak megítélni titeket is, és amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is. Miért látod meg a szálkát testvéred szemében, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Vagy hogyan mondhatod a testvérednek: engedd, hogy kivegyem a szemedből a szálkát, amikor íme, a gerenda ott van a te szemedben? Képmutató! Vesd ki előbb a magad szeméből a gerendát, akkor fogsz majd látni, hogy kivehesd a szálkát testvéred szeméből!

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Gyakran előfordul, hogy saját hibáinkat viseljük el a legnehezebben a másikban. Ez az evangéliumi szakasz arra figyelmeztet, hogy hagyjuk az ítélkezést Istenre, inkább forduljunk irgalommal mások gyengeségei felé. De ha abban az összefüggésében tekintünk erre a részre, hogy Jézus parancsa szerint úgy kell szeretnünk felebarátunkat, mint magunkat, és azt kell kérnünk, hogy úgy bocsásson meg nekünk az Atya, ahogy mi is megbocsátunk másoknak, egyértelművé válik, hogy saját magunknak is meg kell bocsátanunk.
 • Uram, add kegyelmedet, hogy vegyem észre, ha késztetést érzek az ítélkezésre. Segíts, hogy találjam meg magamban ugyanazt a hibát, amit a másikban ostorozok, és imádkozzam megbocsátásért – nem csak a másik, hanem önmagam számára is.

Imabeszélgetés

A beszéd ajándéka csodálatos ajándék. Használjam mindig kedvességgel. Legyek lassú a kemény, sértő, haragos szavak kimondásában.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."