17233 ima található a honlapon, összesen 18918 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

  Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd
  Naponta frissül

  Megszentelt tér - mindennapi imádság a világhálón

  Sosem vagy egyedül, mikor imádkozol. Az egész világot behálózó, imádkozó közösség tagja vagy.

  Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. www.szentter.com 

  "Megszentelt teret" alakíthatunk ki mindennapjainkban, mintegy 10 percet szánva imádságra: itt és most, a számítógép előtt ülve, a képernyőn megjelenő útmutatások és a napi olvasmányokból választott szentírási szöveg segítségével.

  Megszentelt teret az ignáci lelkiségre alapozva állítottuk össze. Loyolai Szent Ignác a 16. században élt baszk szerzetes, akinek a meglátásai Isten működéséről az emberi lélekben évszázadokon át rengeteg embernek jelentettek és jelentenek fogódzót.

  Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. A Jezsuita Kommunikációs Központ kezdeményezésére született Írországban, 1999-ben. A honlap magyar fordítása 2006. óta működik.

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédSzent Péter apostol székfoglalása

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  22

  Isten jelenléte

  Megállok egy pillanatra, és a szeretetre
  meg a kegyelemre gondolok, amit Isten áraszt rám.
  A maga képére és hasonlatosságára teremtett.
  Szállást vett nálam.

  Szabadság

  Isten nem tekint idegenkedve a szabadságomra.
  Sőt, a Lélek életet lehel legbensőbb vágyaimba,
  gyengéden noszogat a jó felé.
  Add kegyelmed, Uram, hogy hagyjam, hadd burkoljon be a Szentlélek.

  Szerető figyelmesség

  Szerető Teremtőm jelenlétében
  őszintén számbaveszem érzéseimet,
  az elmúlt nap magaslatait, mélységeit, és azt, ami átlagos volt.
  Felfedezem-e Isten jelenlétét valamiben?

  Isten igéje

  Mt 16, 13-19

  Abban az időben amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.”
  Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti, kinek tartotok engem?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Hitünk megköveteli, hogy személyes választ adjunk a kérdésre: ki számomra Jézus (az Emberfia)? Nem elég, ha a Katolikus Egyház Katekizmusát, egyik vagy másik teológus nézetét idézem. "Ti pedig kinek mondotok engem?" Próbáljak meg válaszolni - ne csak a fejemmel, hanem a szívemmel is. Hasznos lehet feltenni magamnak a kérdést: "Ki Jézus nekem?" A választ imámban adhatom meg.
  • Figyeljük meg, Jézus mennyire hangsúlyozza, hogy Péter hite (és az enyém is) az Atya ajándéka. Mi az a szikla, amire Jézus egyházát építi: Péter személye vagy a hite?

  Párbeszéd

  Tudva, hogy még Isten jelenlétében vagyok, elképzelem Jézust, ahogy itt áll vagy ül mellettem. Elmondok neki mindent, ami a szívemet nyomja, úgy beszélek hozzá, mint jó barátomhoz.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 6. hét péntek

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  21

  Isten jelenléte

  "Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik terheket hordoztok,
  és én felüdítelek titeket."
  Itt vagyok, Uram.
  Jöttem, mert jelenlétedre vágytam.
  Gyógyító erődért epekedem.

  Szabadság

  Isten kegyelméből szabad életre születtem.
  Szabadon örülhetek mindannak a jónak és szépnek, amit nekem teremtett.
  Engedd, Uram, hogy a Te akaratod szerint éljek, szereteted teljes biztonságában.

  Szerető figyelmesség

  Életem mely területein érzek reményt, biztatást, fejlődési lehetőséget?
  Visszanézve az elmúlt hónapokra, felismerhetem, milyen tevékenységek vagy alkalmak hoztak bő termést. 
  Ha sikerül ilyet találnom, elhatározom, hogy a jövőben több időt, nagyobb figyelmet szánok rá. 

  Isten igéje

  Mark 8,34-9,1

  Jézus egy alkalommal magához hívta a népet és tanítványait, majd így szólt hozzájuk:
  „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki értem és az evangéliumért elveszíti életét, megmenti azt. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkének kárát vallja? Mit is adhat az ember cserébe a lelkéért?
  Aki e hűtlen és bűnös nemzedék előtt szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.”
  Aztán még hozzáfűzte: „Bizony mondom nektek, a jelenlévők közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják Isten hatalomban eljövő országát.”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Ebből az evangéliumi szakaszból megjegyezhetem, hogy mi, "a nép", maradjunk hűségesek Jézus értékrendjéhez: az önmegtagadáshoz, az igazsághoz, a mások iránti együttérző jósághoz, és ne e világ értékeihez: a kapzsisághoz, a magunkkal szembeni elnéző magatartáshoz, a hírességekhez igazodjunk. Csak így nyerhetem el az igaz életet.
  • Kr. u. 64 körül, mikor Márk a könyvét írta, a keresztények üldözést szenvedtek az evangéliumért. Mennyivel több keresztényt végeznek ki napjainkban a Krisztushoz való hűségükért!

  Párbeszéd

  Saját szavaiddal tanítottad meg, hogyan imádkozzam.
  A szépséges „Mi Atyánk"-imádság mindent magába foglal, amit mondani szeretnék.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele. 
  Hálát adok minden sugallatért, amit esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 6. hét csütörtök

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  20

  Isten jelenléte

  Ahogy most megállok előtted, Uram, töltsd el szívemet és egész lényemet
  vágyakozással Feléd.

  Szabadság

  Olyan könnyű beleesni a vagyon csapdájába.
  Add, Uram, hogy szabad legyek
  minden kapzsiságtól és önzéstől.
  Juttasd eszembe, hogy a legjobb dolgok az életben
  ingyen vannak: szeretet, nevetés, törődés, osztozás.

  Szerető figyelmesség

  Jézusom, Te mindig szeretettel voltál a gyermekekhez, mikor a földön közöttünk jártál.
  Taníts meg, hogy gyermeki bizalommal forduljak Feléd.
  Abban a biztos tudatban akarok élni, hogy sohasem hagysz el engem.

  Isten igéje

  Mk 8, 27-33

  Ezután Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreájának a környékére. Útközben megkérdezte tanítványait: „Kinek tartanak engem az emberek?” Azok így válaszoltak: „Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának.” Erre megkérdezte tőlük: „Hát ti mit mondotok, ki vagyok?” Péter válaszolt: „A Messiás vagy.” A lelkükre kötötte, hogy ne szóljanak róla senkinek.
  Az első jövendölés a szenvedésről.
  Ezután arról beszélt nekik, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, a főpapok és az írástudók elvetik, megölik, de harmadnapra feltámad. Ezt egészen nyíltan megmondta. Erre Péter félrevonta, és szemrehányást tett neki. De ő hátrafordult, ránézett tanítványaira, s így korholta Pétert: „Távozz tőlem sátán, mert nem az Isten dolgaival törődsz, hanem az emberekével.”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Márk evangéliumában az alapkérdés: „Kinek tartotok engem?” Péter helyesen válaszol. De még az út elején tart. Csak később, Jézus passiója után fogja megérteni a szenvedés megváltó szerepét, .
  • Uram, amikor azt látod, hogy nem értelek meg, ne mondj le rólam. Hadd szívleljem meg hívó szódat, hogy „kövesselek”, ahogy a jó tanítvány megy Mestere után. Erősíts meg szenvedés idején, viseljem türelemmel az elháríthatatlan szenvedést úgy, ahogy Te tetted. Add hinnem, hogy szenvedésemmel hozzájárulok a világ megmentéséhez.

  Párbeszéd

  Nem mindig jönnek könnyen a szavak, Uram.
  Nézz a szívembe, látni fogod a békesség utáni vágyódást.
  Vigyázz rám, Uram.
  Tudom, hogy mindig mellettem vagy.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 6. hét szerda

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  19

  Isten jelenléte

  "Álljatok meg, és lássátok, hogy én vagyok az Isten."
  Uram, szavaid jelenléted nyugalmát és fenségét közvetítik.

  Szabadság

  Bármi alkalmas arra, hogy mélyebb szeretetet, teljesebb életet fakasszon bennem. 
  Vágyaimat mégis gyakran megakasztja a tökéletesség illúziója.
  Kérem Istent, hogy szabadságom által vágyaimat harmonikus, szeretettel hömpölygő, élő dallammá vezényelje.

  Szerető figyelmesség

  Tudatosítom magamban, hogy a Te jelenlétedben vagyok, Uram.
  Menedéket keresek szerető szívedben.
  Mikor gyönge vagyok, te vagy az Erősségem.
  Mikor szomorú vagyok, te vagy a Vigasztalóm.

  Isten igéje

  Mk 8, 22-26

  Jézus és tanítványai egy alkalommal Betszaidába érkeztek. Ott egy vakot vezettek hozzá, és kérték, hogy érintse meg. Ő kézen fogva kivezette a vakot a faluból. Aztán nyállal megnedvesítette szemét, rátette kezét, és megkérdezte: „Látsz-e valamit?”
  Az fölnézett, és így szólt: „Látom az embereket. Olyanok, mintha a fák járkálnának.” Erre ismét rátette kezét a vak szemére. Most már tisztán kezdett látni, és úgy meggyógyult, hogy élesen látott mindent.
  Ezután hazaküldte, és meghagyta neki: „Erről senkinek se beszélj a faluban!”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Jézus a falun kívülre vezette a vak embert, és miután meggyógyította, azt mondta neki, hogy ne térjen oda vissza. Ebben az imaidőben én is kissé hátrébb lépek elfoglaltságaimtól, hogy egyedül legyek Jézussal. Vannak-e olyan gondjaim, amik gátolnak ebben? Van-e ami aggaszt, és az Úr kezébe helyezhetem?
  • A férfi fokozatosan nyerte vissza látását, nem egyszerre. Időt szánok arra, hogy felismerjem, imám hogyan segít észrevenni és értékelni a világosságot és vigasztalást, amit Isten ad. Látva, hogy Isten milyen gyengéden nyitja meg szememet, hitet és reményt kérek tőle, hogy tovább növekedjék bennem a jóságába vetett bizalom.

  Párbeszéd

  Tudom, Uram, hogy nincs szükség szavakra, amikor feléd fordulok. A szívembe látsz. Ismered vágyaimat, szükségleteimet. Kezedbe helyezem magam.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 6. hét kedd

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  18

  Isten jelenléte

  Drága Jézus, jelenlétedre vágyakozva jövök most eléd.
  Szeretnélek úgy szeretni, ahogyan te szeretsz engem.
  Soha semmi ne válasszon el engem Tőled.

  Szabadság

  Sok ország népe szenved ebben a pillanatban is a háború pusztításától.
  Fejemet lehajtva mondok köszönetet szabadságomért.
  Imádkozom mindazokért, akik börtönben vagy fogságban vannak.

  Szerető figyelmesség

  Uram, Te adtad az éjszakát, hogy pihenhessek.
  Add, hogy ébredésem idején se feledkezzem meg hozzám való jóságodról.
  Úgy irányíts, Uram, utamon, hogy áldásodat másokkal is megoszthassam.

  Isten igéje

  Mk 8, 14-21

  A tanítványok egy alkalommal áthajóztak a Genezáreti-tavon. Elfelejtettek kenyeret vinni magukkal, és csak egy kenyerük volt a bárkában. Jézus a lelkükre kötötte: „Vigyázzatok! Óvakodjatok a farizeusok és Heródes kovászától!”
  Ők egymásközt arról beszélgettek, hogy nem hoztak magukkal kenyeret. Jézus észrevette, és így szólt: „Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Még most sem értitek, és nem fogjátok föl? Még mindig érzéketlen a szívetek? Van szemetek, és nem láttok? Van fületek, és nem hallotok? Nem emlékeztek arra, hogy amikor öt kenyeret megtörtem ötezer embernek, hány tele kosár maradékot szedtetek össze?” Azt válaszolták: „Tizenkettőt.”
  „És amikor hetet törtem meg négyezer embernek, hány tele kosár maradékot szedtetek össze?” Azt felelték: „Hetet.”
  Erre újra megjegyezte: „Hogyan lehet, hogy még mindig nem értitek?”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Elképzelem, hogy Jézus szeretettel néz rám, gyengéden beszél hozzám, és arra hív, hogy értsem meg és fogadjam be szívembe az örömhírt.
  • Jézus nemcsak a gyomorba való mindennapi kenyérről beszél. Imádkozom azért, hogy szemem meglássa, fülem meghallja, értelmem a kegyelem révén felfogja Isten jóságát, és befogadjam a táplálékot, melyet Isten kínál nap mint nap.

  Párbeszéd

  Néha eltűnődöm, mit mondanék Neked, Uram, ha személyesen találkoznánk.
  Talán így szólnék: „Köszönöm, Uram, hogy mindig mellettem voltál.
  Biztosan tudom, hogy voltak idők, mikor a tenyereden hordoztál, Uram.
  Mikor a Te erőd segítségével jutottam keresztül életem sötét szakaszán."

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 6. hét hétfő

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  17

  Isten jelenléte

  Add, Uram, hogy teljesen átéljem jelenlétedet.
  Burkolj be szeretetedbe.
  Add, hogy szívem a tiéddel eggyé váljon.

  Szabadság

  „Hagyjatok csak egészen egyedül,
  E cellában hol fény sose derül,
  Hol soha senki engem nem szólít,
  Ez arany csend bizton megszabadít."

  (A dachaui koncentrációs tábor egyik rabjának a verse, ford. Bodó Mária)

  Szerető figyelmesség

  Mikor arcomon a nap melegét érzem, tudatosítom, hogy  jelen vagy a világunkban.

  Isten igéje

  Mk 8, 11-13

  Egy alkalommal farizeusok mentek Jézushoz, és vitatkozni kezdtek vele. Égi jelet kértek tőle, mert próbára akarták tenni.
  Ő lelke mélyéből felsóhajtott, és így szólt: „Miért akar jelet ez a nemzedék? Bizony mondom nektek: ez a nemzedék nem kap semmiféle jelet.”
  Ezzel otthagyta őket. Ismét hajóba szállt, és átkelt a Galileai-tó túlsó partjára.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Isten pontosan tudja, mennyire szeretnék néha jelet kapni. De Isten azt is tudja, mennyi jel van körülöttem és bennem. Időt szánok arra, hogy észrevegyem Isten működésének csodáit.
  • Jézus felismerte, hogy nem tudja kielégíteni a bizonyíték iránti mohó vágyat. Eltávolít Jézustól, ha a végső szót akarom, a meggyőző bizonyítékot hajszolom. Segíts, Uram, hogy tudjam, mikor álljak le a kereséssel.

  Párbeszéd

  Beszélgess Jézussal a most olvasott szentírási szakaszról. 
  Mi ragadott meg benne?
  Talán lassan tudatod felszínére emelkedik egy beszélgetés, amiben részt vettél, egy történet, amit nemrég olvastál.
  Hogyan kapcsolódik az olvasott evangélium szavaihoz, ami eszedbe jutott, megvilágítják-e egymást?

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
  miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 6. vasárnap

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  16

  Isten jelenléte

  Egy pillanatra elcsendesedem, próbálom felismerni Isten jelenlétét.
  Számomra. Itt és most. Jelen van abban, amit csinálok,
  az emberekben, akikkel találkozom, a helyezetekben, amikbe naponta kerülök.
  Hogy tehetném ezt a valóságot valóságossá a magam számára?

  Szabadság

  A szabadság nagyszerű ajándékát adtad nekem, Uram.
  Add, kérlek, hogy megszabaduljak a rasszizmus és intolerancia minden formájától.
  Tudatosítsd bennem, Uram, hogy a Te szerető szemedben mindnyájan egyenlők vagyunk.

  Szerető figyelmesség

  Tudatosítom magamban, hogy a Te jelenlétedben vagyok, Uram.
  Menedéket keresek szerető szívedben.
  Mikor gyönge vagyok, te vagy az Erősségem.
  Mikor szomorú vagyok, te vagy a Vigasztalóm.

  Isten igéje

  Mt 5,17-37

  Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni. Bizony mondom nektek, míg ég és föld el nem múlik, egy i betű vagy egy vesszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden beteljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl e legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt igen kicsinek fogják hívni a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja őket, az nagy lesz a mennyek országában. Ezért mondom nektek: ha igazságotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába.
  Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták: Ne ölj! Aki öl, állítsák a törvényszék elé. Én pedig azt mondom nektek: Már azt is állítsák a törvényszék elé, aki haragot tart embertársával. Aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagytanács elé. Aki azt mondja neki, hogy te bolond, méltó a pokol tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy embertársadnak valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki embertársaddal, aztán térj vissza és ajánld fel ajándékodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny idejében, amikor még az úton vagy vele, nehogy átadjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a poroszlónak, és börtönbe kerülj. Bizony mondom neked, nem szabadulsz ki, amíg az utolsó fillért is meg nem fizeted.
  Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követett el vele. Ezért ha jobb szemed megbotránkoztat, vájd ki és dobd el! Inkább egy tagod vesszen oda, mintsem az egész tested a kárhozatra jusson. Ha jobb kezed visz bűnbe, vágd le és dobd el! Inkább egy tagod vesszen oda, mintsem az egész tested pokolba kerüljön. Ezt is előírták: Aki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét – hacsak nem paráznasága miatt –, okot ad neki a házasságtörésre. S aki elbocsátottat vesz feleségül, házasságot tör.
  Hallottátok ezt a régieknek szóló parancsot is: Ne esküdjél hamisan, hanem tartsd meg az Úrnak tett esküdet. Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek, sem az égre, mert az Isten trónja, sem a földre, mert az lába zsámolya, sem Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa. Még saját fejedre se esküdjél, mert egyetlen hajszáladat sem tudod fehérré vagy feketévé tenni. Így beszéljetek inkább: az igen igen, a nem nem. Ami ezenfelül van, a gonosztól való.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Jézusnak ez a tanítása a Hegyi beszéd része, egyike azoknak a nézeteinek, amelyek a keresztre feszítéséhez vezettek. Mózesre hivatkozik, a nagy Törvény-hozóra, amikor így szól: "Hallottátok a parancsot ...", de hozzáteszi: "Én viszont azt mondom néktek..."
  • Az következik ebből, hogy ő tekintélyesebb személy Mózesnél. A befolyásos vezetőkben, akik nem rokonszenveztek Jézus személyével, ellenséges érzületet váltott ki megváltó üzenete. Nem fogadták el tanítását egy olyan országról, mely a mózesinál magasabb erkölcsi szintet vár el az ember viselkedésétől. Jézus új időket hirdet.
  • Isten ugyanakkor sosem parancsol olyasmit, amihez ne adná meg az erőt. Kegyelmének segítségét ajánlja fel, mely képessé tesz a ránk bízott feladat elvégzésére. Ezt a megerősítőst kérnünk kell. "Kérjetek, és kaptok, keressetek, és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek." Ide illik a régi ír mondás: "Isten kegyelme közelebb van, mint az ajtó".

  Párbeszéd

  Beszélgess Jézussal a most olvasott szentírási szakaszról. 
  Mi ragadott meg benne?
  Talán lassan tudatod felszínére emelkedik egy beszélgetés, amiben részt vettél, egy történet, amit nemrég olvastál.
  Hogyan kapcsolódik az olvasott evangélium szavaihoz, ami eszedbe jutott, megvilágítják-e egymást?

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
  és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 5. hét szombat

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  15

  Isten jelenléte

  Isten itt van, most ahogy elkezdem az imát.
  Itt van körülöttem, az érzéseimben, a gondolataimban, mélyen a bensőmben.
  Egy pillanatra megállok, hogy tudatosítsam Isten életadó jelenlétét.

  Szabadság

  A szabadság nagyszerű ajándékát adtad nekem, Uram.
  Add, kérlek, hogy megszabaduljak a rasszizmus és intolerancia minden formájától.
  Tudatosítsd bennem, Uram, hogy a Te szerető szemedben mindnyájan egyenlők vagyunk.

  Szerető figyelmesség

  Jézusom, eszembe jut szenvedésed a Getszemáne kertben.
  Hányszor válaszoltál kiáltásomra, mikor szenvedésemben Hozzád fordultam!
  Add, hogy mindig segítsek, mikor megkérnek rá.

  Isten igéje

  Mk 8, 1-10

  Egy alkalommal ismét nagy tömeg vette körül Jézust. Mivel nem volt mit enniük, odahívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: „Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Ha pedig étlen bocsátom haza őket, kimerülnek az úton, hiszen többen közülük messziről jöttek.”
  Tanítványai így feleltek: „Honnan vehetnénk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy mind jóllakjanak?”
  Jézus ekkor megkérdezte tőlük: „Hány kenyeretek van?” Azt felelték: „Hét.” Akkor meghagyta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Majd fogta a hét kenyeret, hálát adott, megtörte és odaadta tanítványainak, hogy osszák szét. Szét is osztották a nép között. Volt néhány kisebb haluk is. Azokat is megáldotta és meghagyta, hogy osszák szét.
  Ettek, és jól is laktak. Aztán felszedték a maradékot: hét kosár telt meg vele. Mintegy négyezren voltak. Azután elbocsátotta őket. Maga pedig tanítványaival hajóba szállt, és Dalmanuta környékére ment.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Ez a jelenet Márk evangéliumának hatodik fejezetét idézi fel: az ötezer ember jóllakatását. De van néhány apró különbség. Ugyanúgy, ahogy az előző történetben, itt is vannak utalások az Eucharisztiára: Jézus hálát ad és megtöri a kenyeret, ahogy az utolsó vacsorán tette. Ez alkalommal csak hét kenyeret tör meg és két halat. Néhány tudós a hetes számban utalást lát a hét diakónus küldetésére a nem zsidó származású népekhez, amelyet az Apostolok Cselekedete említ (ApCsel 6:1-7). Minden keresztény meghívást kapott a misszionálásra abban az értelemben, hogy megosztja Isten feltétel nélküli szeretetét másokkal.
  • A jelenlévő emberek kenyere táplálta a tömeget. Jézus azt használja, amit rendelkezésére tudunk bocsátani a sajátunkból. Általunk mondja igéit, és általunk szereti a világot. Éppúgy ámulunk, mint a tanítványok, hogy csekélyke hozzájárulásunk milyen sokat tehet a szeretet ereje által.

  Párbeszéd

  A beszéd óriási ajándék.
  Bárcsak kedvesen élnék vele!
  Bárcsak vigyáznék, hogy ne ejtsek ki durva és sebző szavakat, és hogy ne haragból szóljak!

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédSzent Cirill, Szent Me­tód Európa társvédőszentjei

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  14

  Isten jelenléte

  Uram, most, hogy idejöttem hozzád,
  töltsd fel szívemet és egész lényemet
  jelenléted csodájával.

  Szabadság

  Uram, nem akarom a szabadság ajándékát magától értetődőnek venni.
  Megáldottál a lélek szabadságának ajándékával. Töltsön el a Lélek a Te békéddel és örömöddel.

  Szerető figyelmesség

  Jézusom, add, hogy életem minden napján tudatában legyek jelenlétednek,
  hatalmadnak és szeretetednek.

  Isten igéje

  Lk 10, 1-9

  Ezek után az Úr kiválasztott más hetvenkettőt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni készült. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásra. Menjetek! Úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit ne üdvözöljetek. Ha betértek egy házba, először ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll békességetek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ott abban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert a munkás megérdemli a maga bérét. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket s hirdessétek: Közel van hozzátok az Isten országa!

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Mély hálával imádkozom Szent Lukácsért és a többi evangélistáért. Rajtuk keresztül ismerhettem meg sok millió társammal együtt Jézust, és dönthettem követése mellett.
  • Kérem a kegyelmet, hogy mindenekelőtt Jézustól kapott küldetésem hatalmánál fogva álljak készen, és akarjam terjeszteni az evangélium örömét, bárhol legyek is. Kérem, hogy egyike legyek a munkásoknak, akiket az Úr az aratásába küld.

  Párbeszéd

  Beszélni kezdek Jézushoz az evangéliumi szakaszról, amit most olvastam. 
  Melyik része érintett meg? Talán eszembe jut valami, amit nemrég hallottam, egy baráti beszélgetés, vagy egy történet, amit olvastam. Ha így van, segít-e ez az emlék, hogy felismerjem, milyen üzenete van számomra a mai evangéliumnak?

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
  miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 5. hét csütörtök

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  13

  Isten jelenléte

  Lelkem vágyik jelenlétedre, Uram.
  Mikor Feléd fordítom gondolataimat,
  békére lelek, és jól érzem magam.

  Szabadság

  Bármi alkalmas arra, hogy mélyebb szeretetet, teljesebb életet fakasszon bennem. 
  Vágyaimat mégis gyakran megakasztja a tökéletesség illúziója.
  Kérem Istent, hogy szabadságom által vágyaimat harmonikus, szeretettel hömpölygő, élő dallammá vezényelje.

  Szerető figyelmesség

  Segíts Uram, hogy mindinkább tudatában legyek jelenlétednek.
  Add, hogy másokban is felismerjem jelenlétedet.
  Töltsd el szívemet hálával azokért a pillanatokért, amikor mások gondoskodásán keresztül tapasztalhattam meg Szeretetedet.

  Isten igéje

  Mk 7, 24-30

  Ezután elindult és Tírusz és Szidón környékére ment. Itt betért egy házba, és nem akarta, hogy tudjanak róla. De nem maradhatott rejtekben. Egy asszony, akinek a lányát tisztátalan lélek szállta meg, hallott felőle, odasietett hozzá és a lába elé borult. Az asszony görög volt, szírföníciai származású. Kérte, hogy űzze ki a lányából az ördögöt. Ezt mondta neki: „Hagyd jóllakni előbb a gyermekeket. Nem való ugyanis elvenni a gyerekektől a kenyeret, és a kiskutyának dobni.” De az így felelt: „Igen, Uram, de azért a kiskutyák is esznek az asztal alatt abból, amit a gyerekek elmorzsálnak.” Erre így szólt hozzá: „Ezekért a szavakért menj, az ördög elhagyta lányodat.” Amikor hazaért, lányát az ágyon fekve találta. Már elhagyta az ördög.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Az evangéliumok egyik nagy nőalakját látjuk a jelenetben. Teljes figyelme Jézusra irányul, és arra, amit szeretne kérni tőle. Nem magával törődik, csak a kislánya számít. Nem riasztja el Jézus elutasító válasza. Nem megy el, tovább érvel, és végül lebontja az ellenállás falát. Rendületlenül bízik Jézusban.
  • Képzeletben csatlakozz hozzá hazafelé menet. Vajon mit érez, mit gondol, mire számít? Nézd, ahogy odaszalad gyermeke ágyához – és látja, hogy elhagyta őt a gonosz lélek. Nagyon sokat tanulhatunk ebből a történetből az igazi imádságról.

  Párbeszéd

  Hogyan hatott rám Isten szava az evangéliumban?
  Hidegen hagyott?
  Vigaszt találtam benne? Esetleg arra indít, hogy változtassak valamin?
  Elképzelem, hogy Jézus itt áll vagy ül mellettem,
  felé fordulok, és megosztom vele gondolataimat, érzéseimet.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédévközi 5. hét szerda

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  12

  Isten jelenléte

  Ahogy most megállok előtted, Uram, töltsd el szívemet és egész lényemet
  vágyakozással Feléd.

  Szabadság

  Isten segítségét kérem,
  hogy ebben az imaidőben elfoglaltságaimtól elszakadjak,
  és megnyíljak Isten felé,
  hogy tudjam jobban megismerni, szeretni, és szolgálni Őt.

  Szerető figyelmesség

  Tudom, hogy Isten feltétel nélkül szeret,
  ezért megengedhetem magamnak a teljes őszinteséget.
  Hogy telt a napom? Most hogy érzem magam?
  Nyíltan az Úr elé tárom érzéseimet.

  Isten igéje

  Mk 7, 14-23

  Jézus egy alkalommal ismét magához hívta a népet, és így tanította őket:
  „Hallgassatok rám mindnyájan, és jól értsétek meg! Nem az szennyezi be az embert, ami kívülről jut az emberbe; hanem ami az emberből származik, az szennyezi be őt.”
  Amikor Jézus a népsokaság elől bement a házba, tanítványai megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme. Ezt felelte: „Hát még ti sem értitek? Nem tudjátok, hogy amit megeszik az ember, az nem szennyezheti be, mert nem a szívébe jut, hanem a gyomrába, és a félreeső helyre kerül?” Ezzel tisztának mondott minden ételt.
  Aztán így folytatta: „Ami az emberből ered, az teszi tisztátalanná az embert. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik, és ez teszi tisztátalanná az embert.”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Jézus újra magához hívja a sokaságot. Meg kell ismételnie, hangsúlyozni akarja, amit korábban tanított. Az illem, a helyes viselkedés szabályai csoportonként változnak. De a jóság vagy rosszaság, ami mögötte áll, független a társadalmi különbségektől. Ezt kell megértenünk.
  • Jézus beszédei furcsák, ellentmondásosak, szíven ütik hallgatóit. A zsidó szokások az élelemmel kapcsolatban pont az ellenkezőjét állították, mint amit Jézus mond. Ők úgy tartották, hogy bizonyos ételek, például a sertés fogyasztása tisztátalanná tesz. Egyes tudósok kétségbe vonják, hogy Jézus valóban mondta-e, amit Márk leírt, hogy minden étel tiszta. Ha Jézus egyértelműen ezt monda, akkor miért volt a korai Egyházban az a sok, kemény küzdelem a kóser ételekkel kapcsolatban, amiről Szent Pál leveleiben és az Apostolok cselekedeteiben olvasunk?
  • Látom, hogy mennyi jó dolog vesz körül, és hálát adok érte. Észreveszem azt is, hogy néha a jó dolgok elvonják figyelmemet a jóság forrásától, és bocsánatot kérek.

  Párbeszéd

  Tudom, Uram, hogy nincs szükség szavakra, amikor feléd fordulok. A szívembe látsz. Ismered vágyaimat, szükségleteimet. Kezedbe helyezem magam.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
  miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 5. hét kedd

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  11

  Isten jelenléte

  Uram, segíts, hogy megnyíljak Feléd egészen, mialatt félreteszem evilági gondjaimat.
  Tölts el békéddel, szereteteddel.

  Szabadság

  "Szabad vagyok."
  Ahogy így leírva nézem e szavakat, úgy érzem, repes a lelkem. 
  Igen, csodálatos a szabadság élménye.
  Köszönöm, Istenem.

  Szerető figyelmesség

  Tudva, hogy Isten feltétel nélkül szeret, őszintén számbaveszem az elmúlt napot, az eseményeket, az érzéseimet.
  Hálás lehetek valamiért? Akkor köszönetet mondok.
  Megbántam valamit? Akkor bocsánatot kérek.

  Isten igéje

  Mk 7, 1-13

  Egy alkalommal köré gyűltek a farizeusok néhány Jeruzsálemből való írástudóval együtt. Látták, hogy egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könyökig, így tartják magukat a vének hagyományaihoz. És ha piacról jönnek, addig nem esznek, míg meg nem mosakszanak. S még sok más hagyományhoz is ragaszkodnak: így például a poharak, korsók, rézedények leöblítéséhez. A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték: „Miért nem követik tanítványaid az ősök hagyományait, miért eszik tisztátalan kézzel a kenyeret?” Ezt a választ adta nekik: „Találóan jövendöl rólatok, képmutatók, Izajás, amikor így ír: Ez a nép ajkával tisztel, ám a szíve távol van tőlem. De hiábavalóan tisztelnek, mert tanaik, amelyeket hirdetnek, csak emberi parancsok. Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi hagyományokhoz, a korsók és poharak megmosásához és sok ehhez hasonlóhoz ragaszkodtok.” Majd így folytatta: „Szépen semmibe veszitek Isten parancsát, hogy hagyományotokat állítsátok a helyére.” Mózes azt mondta: „Tiszteld apádat és anyádat.” És: „Aki gyalázza apját és anyját, az halállal lakoljon.” Ti viszont ezt mondjátok: Ha valaki azt mondja apjának vagy anyjának, hogy korbán, azaz áldozati ajándék az, amivel segíthetnélek, már nem engeditek meg neki, hogy valamit is tegyen apjáért vagy anyjáért. Isten szavát érvénytelenítitek hagyományotokkal, amellyel azt átadjátok. És sok ehhez hasonlót tesztek.”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Jézus és tanulatlan tanítványai körébe kifinomult írástudók keverednek Jeruzsálemből, akik már elsajátították a rituális tisztaság bonyolult szabályait, és lenézték azokat, akik nem ismerték őket. Mi, keresztények, szintén meg tudjuk határozni, hogy milyen az istenfélő, tiszteletreméltó magatartás, és közben megfeledkezünk arról, hogy a szív az, ami számít. Jézus mindig átlát viselkedésünk külsőségein, ha a szeretet és a jóság háttérbe szorul.

  Párbeszéd

  Mi minden kavarog a gondolataimban, mialatt imádkozom?
  Békesség van bennem? Gond nehezedik rám? Közömbösséget érzek?
  Elképzelem, hogy Jézus mellettem itt ül vagy áll mellettem, és megosztom vele érzéseimet.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."