19188 ima található a honlapon, összesen 22702 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Kühár Flóris OSB napi breviárium

  Kühár Flóris OSB napi breviárium
  Naponta frissül

  Olya­nok ezek a lelki-szellemi vallomásos mondatok, mint be­tegeknek az infúzió: cseppenként jutnak véráramunkba, és úgy adják át gondolati hatóanyagaikat. Az ol­vasottak visszhangja azonnal „gyógyhatású" majd pedig a gondolatok — hónapok múltán - észrevétlenül összeállnak tartalmas élménnyé - „lelkigyakorlattá." Németh László nyomán valljuk, hogy "A gondolat ereje nem csak az, amit mond, hanem amit ad."

  Kralovánszky Ubul, Kühár Ede O.S.B.

  Rohanó világunkban még percekre se jut idő, hogy magunkba zárkózva gondolkodjunk életünk valós tartal­máról és szembenézzünk szellemi-erkölcsi értékeinkkel. A média-világ eltaposta az elmélyülés lehetőségét. Szüksé­ges ugyanakkor, hogy kiragadjuk magunkat a naponkén­ti testi-lelki kényszerűségből. Ennek lehetősége érdekében válogattunk Kühár Flóris életművéből, igen gazdag irodalmi munkásságából.

  Flórís atya az egyszerű nép köréből származott: több­gyermekes, földműves családba született 1893. jú­lius 5-én, egy - akkor még Magyarországhoz tartozó — Vas megyei faluban, Pártosfalván. Tíz esztendős lehetett, amikor Kőszegen, a Bencés Gimnáziumban folytatta ta­nulmányait. A kollégium szellemisége, lelkisége nyomán szerzetespapi hivatás érlelődött lelkében, így a tehetséges fiatalember Pannonhalmára került, ahol 1916-ban ünne­pélyes fogadalmat tett, majd Győrben pappá szentelték. Miután teológiai doktorátust szerzett az innsbrucki egye­temen, idehaza először a lelkipásztori szolgálat évei követ­keztek.

  Celldömölkön 1917-ben nehéz örökséget vett át, a há­ború okozta sebek: testi-lelki nyomorúság, fájdalom, sze­génység fogadta. Ez a tapasztalat elmélyítette érzékenysé­gét, amellyel a szociális kérdések felé fordult. Plébános­ként és leányoskolai igazgatóként felismerte az egyesületi közösségek megtartó erejét, ezért szorgalmazta megalaku­lásukat. Az általa létrehívott egyesületek egyike volt a cell­dömölki Mária Kongregáció, amelynek tagjai közt olyan lelkek formálódtak, mint Berecz Erzsébet Skolasztikáé, aki az alföldi tanyavilág nagy apostola és szerzetalapítója lett; akinek hivatását és küldetését épp a Kühár Flóris lé­nyéből kisugárzó bencés szellemiség határozta meg.

  1922 és 1929 között a tanári munka évei követ­keztek Flóris atya számára a pannonhalmi főiskolán. Lelkipásztorkodástant és egyházjogot adott elő, de tu­dományos és irodalmi tevékenysége, amely ebben az időben virágzott ki, más témákat is felölelt: pedagógiai, pasztorális3 és hagiográfiai4 tanulmányokat is publikált. Létre hívta a Pannonhalmi Szemle folyóiratot azzal a cél­lal, hogy a nagyközönség számára közvetítse a bencés szel­lemet, lelkiséget, s amelynek 1929-ig szerkesztője is volt.

  A kecskeméti bencés obláták5 igazgatójaként és Berecz Erzsébet révén ezekben az években ismerte meg Flóris atya a magyar Alföldet, azon belül a tanyaviíág népének helyzetét, szükségleteit, szegénységét, amelyben bizonyo­san visszaköszöntek celli lelkipásztori éveinek tapasztala­tai. Meglátta az értéket a hívő tanyai nép lelkében. Gya­korta vett részt népmissziókban, majd közreműködött az erre a missziós szolgálatra szánt női szerzetesközösség, a Szent Benedek Leányai Társaság megalapításában, gondo­zásában, temploma megépítésében.

  Flóris atyát 1929-ben Budapesten egyetemi magánta­nárrá habilitálták, s még ebben az évben a bencések római Szent Anzelm Egyetemén dogmatika-tanári kinevezést kapott: a szentségek dogmatikáját és pasztorálisát adta elő. Szigorú tanár volt, de önmagával szemben is igényes volt, így joggal várta el növendékeitől is. A római évek profesz-szori munkájának gyümölcse lett többek közt Az örök élet forrásai u hét szentségben című könyve, amelyben könnyű spirituális olvasmány formájában adta elő a szentségek teológiáját. Fontos volt számára, hogy a tudománynak köze legyen az élethez, hiszen azt kell, hogy szolgálja. Vallotta, hogy az elméleti és gyakorlati életnek ki kell egészíteniük egymást. Ugyancsak római tanárságának három éve alatt születtek szép, ma is megragadó „úti naplói", amelyekből e gondolati breviárium is bőséggel válogat.

  Magyarországra visszatérve, 1931-ben újra pannonhal­mi tanár lett, emellett a területi apátság esperese és tan­felügyelője. Tucatnyi körlevél, papi lelkigyakorlat kézirata jelzi, hogy komolyan vette hivatalát. Esperesként felada­ta volt, hogy végiglátogassa a főapátság plébániáit, véle­ményt alkosson róluk és javaslatot tegyen megújításukra. Megbízatása a liturgiától a kántori szolgálaton keresztül az iskolák állapotának megvizsgálására szólt; ezeken kívül papi lelkigyakorlatok és koronák tartására. Rendszeresen szervezett és vezetett tanítógyűléseket az egyházmegyei ta­nítóság lelki képzésének és elméleti-gyakorlati továbbkép­zésének előmozdítására, valamint a személyes kapcsolatok építésére. Az Actio Catholica egyházmegyei igazgatója­ként, annak programjához kapcsolódva, szorgalmazta az iskolán kívüli népművelést. Flóris atya 1935-ben budapesti házfőnök6 lett. A ház naplója tanúja annak, milyen mozgalmas éveket élt a fő­városban: a Bencés Gimnázium hittanára volt és egyete­mi magántanár is a Hittudományi Karon. Emellett ko­moly katolikus közéleti tevékenységet folytatott. Az Actio Catholicán kívül részt vett a katolikus magyar egyetemi és főiskolai hallgatók szövetségének, az Emericanának mun­kájában is, mint a föderáció lelkészi karának vezetője, praelátusa. A katolikus nagygyűlések és az Eucharisztikus Világkongresszus előkészítéséből is kivette részét, amely­ben kiváló szervezői tehetsége mutatkozott meg. Az iro­dalmi életbe is bekapcsolódott - Babits Mihály teológiai tanácsadója volt a himnuszfordításokban. És folytathat­nánk a sort, mi mindenből vette ki részét a Budapesten töltött nyolc év alatt. Nagy ívű életpályája - a környezete számára - hirtelen, de számára nem készületlenül teljese­dett be 1943-ban. Teste az általa épített tiszaújfaíui Zár­datemplom kriptájában nyugszik.

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  04

  Az Egyház a szentmise átváltoztató szavait a három evangéliumban és Szent Pálnál található elbeszélé­sekből állította össze. A kenyér konszekrációjában most csak ez van: ez az én testem, a kehely konszekrációjában azonban azt is mondja a pap: mely értetek és sokakért kiontatik. Mivel a szentségi szavak azt létesítik, amit ki­fejeznek, mint ahogy az utolsó vacsorán is azt fejezték ki, azért természetes, hogy a szentmisében. Krisztusnak ér­tünk átadatott, azaz feláldoztatott teste és értünk kiontott vére van jelen, ugyanaz a szent test, mely a kereszten fel­áldoztatott, ugyanaz a szent vér, mely ott kiontatott. Az Üdvözítő úgy parancsolta: Ezt cselekedjétek az én emlé­kezetemre. Tehát természetes, hogy az apostolok és utó­daik ezt cselekszik, ugyanazt, mint Krisztus. A szentmi­sében: opus nostrae redemptionis exercetur, a mi megvál­tásunk műve folytatódik, pontosabban: műveltetik, gyako­roltatik. Ha az átváltoztatás szavait egészükben, a jelzős mellékmondattal együtt fogjuk fel, úgy, ahogy az Üdvözí­tő és az ő papjai mondják, akkor nyilvánvaló lesz előttünk ez. Hisz Krisztus teste a szentmisében is az a test, mely ér­tünk adatik; az ő vére az a vér, mely értünk ontatik.


  (AZ ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  31

  A bérmálás kiszolgáltatásában három mozzanat van, mely a krizmával (45) való megkenés szertartásában egyesül: a kézrátétel, a krizmával való kenés, a kereszttel való megjelölés.
  Az Üdvözítő a kézrátétel jelét maga is többször hasz­nálta. Ezzel a jellel gyógyított betegeket, ezzel áldotta meg a hozzája vezetett kisdedeket. Miután megígérte tanítvá­nyainak a Szentlelket, mennybemenetelekor „kezeit fel­emelve megáldotta őket". A mennybe szállt Üdvözítőt a földdel, az ő Egyházával - ezek az áldásra emelt karok kapcsolják össze. Helyetteseiként az apostolokat hagy­ta a földön. Az apostolok, miután pünkösd napján vet­ték a Szentlelket, és az egybeseregletteket megkeresztel­ték — a Szentlelket a megkeresztelt hívekkel kezüknek rá­juk való tevésével közölték, amiről az Apostolok Cseleke­detei tanúskodnak. A kézrátétellel Krisztus teljesen bir­tokába veszi az embernek lelkét, a maga szolgálatára fog­lalja le. Ez volt a bérmálás szentségének az apostolok ál­tal való kiszolgáltatása... Az Egyház továbbadja ezt az ál­dást. És hogy igazán hatékony áldás legyen, ezzel a jellei közli a legjobb vigasztalót, a lélek édes vendégét, felüdítő­jét, a Szentlelket.

  (AZ ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

  45. Krizma — Olívaolaj és balzsam megszentelt keveréke. A nagycsütörtöki mise alatt a püspök szenteli meg, s így lesz a bérmálás anyaga. Krizmát használnak azok­hoz a szertartásokhoz, amelyeket a püspöknek kell végeznie.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  29

  A szentségekben mindig a titkok jelenlétét, az Isten érintését kell hinnünk, ezért úgy kell állnunk előt­tük, azzal a tisztelettel, mellyel Mózes állt a csipkebokor előtt. Le kell vetnünk előttük a hétköznapi lelket, a meg­szokottságot, a gépiességet.
  Az Isten kezdetben teremtette a világot, elrendezte az elemeket, fölékesítette a földet növényekkel, betöltötte a levegőt, tengert és földet állatokkal, és az egész természet koronájaként megalkotta az embert. Az Alkotó örömé­vel gyúrta azt az anyagot, melyből Ádám testét alakítot­ta. Tanulságos az a kép a Sixtina-kápolna mennyezetén, melyen Michelangelo Ádám teremtését állítja elénk. A te­remtés koronája, akinek testét az Isten művészete formál­ta arányossá, szervezetét célszerűvé, megjelenését széppé: ott fekszik a teremtő Isten előtt. Az Isten utoljára érint fe­léje, a teremtés művét most fejezi be. A holt anyagba az Isten ujjának érintésére átszáll a lélek, vele az élet. Erre megmozdul Ádám feje, szeme megnyílik csodálkozó, há­lás pillantásra. A teremtmény öntudatra ébredése ez. Első szava, érezzük, hogy ez szól megnyílt szeméből: Te alkot­tál, a tied vagyok.

  (Az ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  28

  Sok vihart látott már Szent Péter hajója, de olyan­ban még alig volt része, mint amilyen fenyegette, mikor VII. Pius (44) trónra lépett. A felvilágosultság, az em­beri szellemnek ez a magabízó elszakadása Istentől, a pá­rizsi Notre Dame~ban az Ész istennőjeként egy utcalányt emelt oltárra.
  A hitetlenség az istengyűlöletig fajult és tombolt a hí­vők vérében. Robespierre hiába iktatta megint törvénybe az Isten létét, a forradalom elszabadult szellemét nem ál­líthatta meg, a guillotine tovább vágta a papok, apácák, szerzetesek nyakát. Azok a papok, akik hívek maradtak az Egyházhoz, bujdostak, vagy kivándoroltak, a forradal­mi alkotmányra felesküdött papok pedig nem kellettek a népnek. Úgy látszott, hogy az Egyház Franciaországban teljesen összeomlott és a forradalmi seregek a század utol­só évtizedében mindenfelé elvitték a forradalom rombo­ló szellemét. Napóleon szédületes győzelmei egymás után ropogtatták a régi Európa hatalmai és évszázados trónok kerültek egy-egy győzelem után a lomtárba. A régi kirá­lyok, hercegek ott tolongtak Napóleon előszobája előtt és boldogok voltak, ha lakájainak kegyeihez hozzáférkőztek.

  (A TIZENKÉT PlUS)

  44. VII. Pius - (1742. augusztus 14. - 1823. augusztus 20.) a 251. pápa, 1800-ban történt megválasztásá­tól, haláláig. 1809-ben Napoleon elhurcoltatta a Va­tikánból és oda csak 1814-ben térhetett vissza, ö ál­lította vissza a jezsuita rendet.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  27

  A házasság szentsége — eszköze az isteni Gondvise­lés természetfölötti útjainak! Azáltal, hogy a há­zastársakat összeköti, hogy különböző érzésvilágú, lelkü­letű embereket összeforraszt, nemcsak az a célja, hogy a szíveket, az érzelmeket - tegye eggyé, hanem az is, hogy az egyik fél által a természetfölötti életet is átadja a má­siknak, íme a keresztény hitves feladata, isteni elhívatá-sa a mai világban! Akár férfi, akár nő, szentelje meg a há­zastársát, vigye közelebb Krisztushoz az Egyházhoz, segít­se a bűnbánatban, segítse az Úr testéhez való járulásában! De nemcsak a házastárs megszentelését célozza a házas­sági kegyelem, hanem a házasság gyümölcsének, a gyer­meknek megszentelését is... azokban, akik épen tartják, őrzik, hívő életükkel együtt működnek vele: hozzájárul a gyermekek megszenteléséhez. Ezáltal is beletartozik a há­zasság a praedestinatio (43) rendjébe. Bámulatos, mily mély­ségek rejlenek néha a szentarás egy-egy gondolatában. A hívő szülő gyermekei szentek lesznek, mondja Szent Pál. És a szentek élete nem ennek az igazságnak az illusztrá­ciója? Nem látni-e néha - egész családfákat, melyeknek ágai - szentek, mert a törzs is szent!

  (AZ ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

  43. Preadestinatio - Előre elrendeltetés (predesztiná­ció). Az egyik legmélyebb és legnehezebb kérdése a keresztény teológiának. Megkülönböztetjük a pre­desztinációt a kettős predesztinációtól. Az előbbi a megigazulásra, az örök üdvösség elérésére irányul, míg az utóbbi a megátaíkodottságban való megma­radásra, az örök elkárhozásra is érvényes.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatokGyümölcsoltó Boldogasszony

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  25

  Az égből leszállott a Magasságbelinek Fia és a Szent­lélek erejével megtestesült a Szűz méhében. A rég várt Megváltó a földre szállt és a Szent Szüzet választot­ta édesanyjául.
  Ez volt a gyümölcsoltó tavasz. Emlékét hitdeti minden­nap háromszor a hegyek, völgyek, rónák fölött csengő ha­rangszó, melyre kalaplevéve köszönti az ember Megváltó­jának, Istenének anyját, az angyal köszöntésével és imád­ságába foglalja azokat a szavakat, melyek kimondásától függött az Ige, a második isteni személy megtestesülése.
  „Az angyali üdvözlet által adja tudtunkra Isten - úgy­mond Szent Jeromos - mily szép és nagyságos a minden­kor szűz Boldogasszony. Azt mondja az angyal: Üdvöz­légy malaszttal teljes, az Űr van teveled. Úgy illet, hogy az Isten a kegyelmek teljes bőségével gazdagítsa azt, aki a mennyek dicsőségét, a földnek Urat adott, általa száll béke a földre, hit a világba; általa veszett a bűn, nyert ren­det az élet, szabályt az erkölcs. Valóban malaszttal teljes, mert mások részenként kapták, de Máriáta a kegyelem özöne egyszerre szállt rá, betöltötte mindaz a kegyelem, ami Krisztusban van - bár másként, mint Krisztus."

  (Szűz Mária élete)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  24

  Az ősegyház atyáinak hitét akarjuk föleleveníteni, hogy a szentségeket sohse nézzük üres szertartás­nak, puszta tárgynak, cselekménynek, hanem az isteni je­lenlét tudatának lenyűgöző és fölemelő áhítatába emel­kedjünk. A kert, pompázó virágainak szirmát a nap fény­sugarai festik, a levélnek zöldjét ugyancsak a napfény csa­logatja ki. Sötét odúban nem zöldellnek a növények. A virágszirom hálával fordul a nap felé, neki nyílik hajnal­ban és búcsúztában összecsukódik. A Nap a maga áldott világosságával és melegével, tehát erejével dédelgeti a ter­mészetet, egészen közel van hozzá, simogatja, csókolgat­ja - állaga szerint mégis messze van...
  A háromszemélyű egy Isten, az Igazság Napja bár át­hatolhatatlan fényben lakozik, még sincsen távol a föld­től; betölti jelenlétével az egész világot és a világ neki még­sem tartó edénye. Az Isten végtelen, tehát mindenütt je­len van. Ezzel a végtelenségével jelen van ott, ahol a szent­ségeket kiszolgáltatják, és ott is, ahol nem szolgáltatják ki. Jelen van a megigazult emberben és jelen van a bűnösben. Ez a különbség a Nap jelenléte és az Isten végtelenségé­nek jelenléte közt.

  (Az ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."