65089 ima található a honlapon, összesen 151995 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Kühár Flóris OSB napi breviárium

Kühár Flóris OSB napi breviárium
Naponta frissül

Olya­nok ezek a lelki-szellemi vallomásos mondatok, mint be­tegeknek az infúzió: cseppenként jutnak véráramunkba, és úgy adják át gondolati hatóanyagaikat. Az ol­vasottak visszhangja azonnal „gyógyhatású" majd pedig a gondolatok — hónapok múltán - észrevétlenül összeállnak tartalmas élménnyé - „lelkigyakorlattá." Németh László nyomán valljuk, hogy "A gondolat ereje nem csak az, amit mond, hanem amit ad."

Kralovánszky Ubul, Kühár Ede O.S.B.

Rohanó világunkban még percekre se jut idő, hogy magunkba zárkózva gondolkodjunk életünk valós tartal­máról és szembenézzünk szellemi-erkölcsi értékeinkkel. A média-világ eltaposta az elmélyülés lehetőségét. Szüksé­ges ugyanakkor, hogy kiragadjuk magunkat a naponkén­ti testi-lelki kényszerűségből. Ennek lehetősége érdekében válogattunk Kühár Flóris életművéből, igen gazdag irodalmi munkásságából.

Flórís atya az egyszerű nép köréből származott: több­gyermekes, földműves családba született 1893. jú­lius 5-én, egy - akkor még Magyarországhoz tartozó — Vas megyei faluban, Pártosfalván. Tíz esztendős lehetett, amikor Kőszegen, a Bencés Gimnáziumban folytatta ta­nulmányait. A kollégium szellemisége, lelkisége nyomán szerzetespapi hivatás érlelődött lelkében, így a tehetséges fiatalember Pannonhalmára került, ahol 1916-ban ünne­pélyes fogadalmat tett, majd Győrben pappá szentelték. Miután teológiai doktorátust szerzett az innsbrucki egye­temen, idehaza először a lelkipásztori szolgálat évei követ­keztek.

Celldömölkön 1917-ben nehéz örökséget vett át, a há­ború okozta sebek: testi-lelki nyomorúság, fájdalom, sze­génység fogadta. Ez a tapasztalat elmélyítette érzékenysé­gét, amellyel a szociális kérdések felé fordult. Plébános­ként és leányoskolai igazgatóként felismerte az egyesületi közösségek megtartó erejét, ezért szorgalmazta megalaku­lásukat. Az általa létrehívott egyesületek egyike volt a cell­dömölki Mária Kongregáció, amelynek tagjai közt olyan lelkek formálódtak, mint Berecz Erzsébet Skolasztikáé, aki az alföldi tanyavilág nagy apostola és szerzetalapítója lett; akinek hivatását és küldetését épp a Kühár Flóris lé­nyéből kisugárzó bencés szellemiség határozta meg.

1922 és 1929 között a tanári munka évei követ­keztek Flóris atya számára a pannonhalmi főiskolán. Lelkipásztorkodástant és egyházjogot adott elő, de tu­dományos és irodalmi tevékenysége, amely ebben az időben virágzott ki, más témákat is felölelt: pedagógiai, pasztorális3 és hagiográfiai4 tanulmányokat is publikált. Létre hívta a Pannonhalmi Szemle folyóiratot azzal a cél­lal, hogy a nagyközönség számára közvetítse a bencés szel­lemet, lelkiséget, s amelynek 1929-ig szerkesztője is volt.

A kecskeméti bencés obláták5 igazgatójaként és Berecz Erzsébet révén ezekben az években ismerte meg Flóris atya a magyar Alföldet, azon belül a tanyaviíág népének helyzetét, szükségleteit, szegénységét, amelyben bizonyo­san visszaköszöntek celli lelkipásztori éveinek tapasztala­tai. Meglátta az értéket a hívő tanyai nép lelkében. Gya­korta vett részt népmissziókban, majd közreműködött az erre a missziós szolgálatra szánt női szerzetesközösség, a Szent Benedek Leányai Társaság megalapításában, gondo­zásában, temploma megépítésében.

Flóris atyát 1929-ben Budapesten egyetemi magánta­nárrá habilitálták, s még ebben az évben a bencések római Szent Anzelm Egyetemén dogmatika-tanári kinevezést kapott: a szentségek dogmatikáját és pasztorálisát adta elő. Szigorú tanár volt, de önmagával szemben is igényes volt, így joggal várta el növendékeitől is. A római évek profesz-szori munkájának gyümölcse lett többek közt Az örök élet forrásai u hét szentségben című könyve, amelyben könnyű spirituális olvasmány formájában adta elő a szentségek teológiáját. Fontos volt számára, hogy a tudománynak köze legyen az élethez, hiszen azt kell, hogy szolgálja. Vallotta, hogy az elméleti és gyakorlati életnek ki kell egészíteniük egymást. Ugyancsak római tanárságának három éve alatt születtek szép, ma is megragadó „úti naplói", amelyekből e gondolati breviárium is bőséggel válogat.

Magyarországra visszatérve, 1931-ben újra pannonhal­mi tanár lett, emellett a területi apátság esperese és tan­felügyelője. Tucatnyi körlevél, papi lelkigyakorlat kézirata jelzi, hogy komolyan vette hivatalát. Esperesként felada­ta volt, hogy végiglátogassa a főapátság plébániáit, véle­ményt alkosson róluk és javaslatot tegyen megújításukra. Megbízatása a liturgiától a kántori szolgálaton keresztül az iskolák állapotának megvizsgálására szólt; ezeken kívül papi lelkigyakorlatok és koronák tartására. Rendszeresen szervezett és vezetett tanítógyűléseket az egyházmegyei ta­nítóság lelki képzésének és elméleti-gyakorlati továbbkép­zésének előmozdítására, valamint a személyes kapcsolatok építésére. Az Actio Catholica egyházmegyei igazgatója­ként, annak programjához kapcsolódva, szorgalmazta az iskolán kívüli népművelést. Flóris atya 1935-ben budapesti házfőnök6 lett. A ház naplója tanúja annak, milyen mozgalmas éveket élt a fő­városban: a Bencés Gimnázium hittanára volt és egyete­mi magántanár is a Hittudományi Karon. Emellett ko­moly katolikus közéleti tevékenységet folytatott. Az Actio Catholicán kívül részt vett a katolikus magyar egyetemi és főiskolai hallgatók szövetségének, az Emericanának mun­kájában is, mint a föderáció lelkészi karának vezetője, praelátusa. A katolikus nagygyűlések és az Eucharisztikus Világkongresszus előkészítéséből is kivette részét, amely­ben kiváló szervezői tehetsége mutatkozott meg. Az iro­dalmi életbe is bekapcsolódott - Babits Mihály teológiai tanácsadója volt a himnuszfordításokban. És folytathat­nánk a sort, mi mindenből vette ki részét a Budapesten töltött nyolc év alatt. Nagy ívű életpályája - a környezete számára - hirtelen, de számára nem készületlenül teljese­dett be 1943-ban. Teste az általa épített tiszaújfaíui Zár­datemplom kriptájában nyugszik.

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01

A tihanyi échóval98 néz szembe a füredi parti sétány­ról az ember. A félsziget úgy úszik hullámos hátá­val, tevepúpszerű hegyeivel a Balaton vizén, mint egy óri­ási ősállat. Idegen testet hordoz a fején, a monostor épü­letét. Kissé fel is emeli a fejét, mintha szabadulni akarna a rája rakott tehertől. A monostor nem inog meg ettől a mozdulattól. Szilárdan áll a maga őrhelyén... A monos­tor templomának tengelye pontosan kelet-nyugat irányát követi. Szentélyének, alsótemplomának ablakait a Bala­ton vizéből kelő nap festi színesre; alkonyatkor búcsúzó­ra betekint a bakonyi hegyek vonulatát aranyszínben für­dető Nap.

A templom északi falában rejtőzködik Tihany vissz­hangos nimfája. Titokzatos lény ez a tihanyi nimfa. Ar­cának színét senki se látta, hiába hívogatja költők lantja, hiába sírdogál előtte a holdnak halvány fényén egy vagy több magános, árva szív. A tudomány emberei még kevés­bé alkalmasak rá, hogy titkát megfejtsék. Hiszen, amint lámpásukkal odavilágítanak az öreg templom falára, úgy járnak, mint az orvos, ki hullát boncolva akarja megtalál­ni a lelket. A visszhang nimfája inkább mutatná arcát a poétának, mint Aristoteles99 utódának.

(A TIHANYI ÉCHÓVAL)

98. Echo - visszhang

99. Aristoteles (Kr.e. 384-322) - Görög tudós és filozófus, a modern európai tudomány atyja és előfutára. Mesterével, Platónnal együtt a nyugati kultúra leg­nagyobb hatású gondolkodói közé tartozik. Már az ókorban híressé vált nemcsak filozófiai művei miatt, de a kiemelkedő tehetségű makedón hadvezér és des-pota, Nagy Sándor nevelőjeként is.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
30

A betegek kenetével a jó halálra akarja az Egyház elő­készíteni a beteg hívőt. Az élet küzdelmeit, harca­it betetőzi, megkoronázza a halálharc. A többi szentségek az élet küzdelmeire adnak segítséget; a szentkenet a végső harcra erősít meg minket. A haláltól minden élő irtózik; a hívőben ez a rettegés még erősebb lehet, mert a halálon túl látja az örök kárhozatot. Sötétség borítja el lelkivilá­gát, szükség van világosságra, fényre, mely a betegek ola­jából árad rája; testét-lelkét gyöngeség veri le; a kegyelem ott áll, hogy megerősítse, sőt, ha üdvössége úgy kívánja, testi egészséget is visszaadja.

A betegek kenete hasonlít a bérmáláshoz. A bérmálás az élet harcára ád erőt, a betegek kenete a halálharcra. Aki ennek erősítő kegyelmét veszi, az biztos futammal feje­zi be pályáját, nem bizonytalanra megy, hanem a biztos diadalra, Megkönnyíti őt az Űr, hogy a halálharcban ne győzzön rajta az ördög, hanem jó harcot harcolva sies­sen az örök hazába, ahol Krisztus Jézusnak szelíd és fön­séges arca várja. Ez a kenet legyőzi a feloszlástól való bor­zadást, úgy hogy a hívő vágyódik feloszlani, hogy Krisz­tussal lehessen.


(Az ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatokSzent Péter és Szent Pál apostolok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
29

Szent Pál és Szent János (evangéliuma) ezért nem je­lentenek lényegesen újat az apostoli egyház Krisz­tus-tanának kifejlődésében. Amit Szent Pálból előbb idéz­tünk, abban az ö Krisztushite nyer kifejezést. Szent Já­nos ehhez a hithez nem ád mást, mint alkalmas vallás­bölcseleti műszót, terminust, midőn a Kyrios Christos-t (94) Logos-nak (95) mondja. Hiszen János működési helyén, Efezusban beszélt évszázadokkal előbb Herakleitos (96) a vi­lágban benne rejlő, működő Logos-ról, a világrendről, ennek értelmi előfeltevéséről. A stoa átveszi ezt a fogal­mat, de maga is panteisztikusan (97) magyarázza, mint a vi­lágban benne lakozó törvényszerűséget. A Logos az alap­ja annak, hogy a világban rend van és az emberen ész van, hogy tehát logikus, eszes lény... Hogy mi az új, eredeti Szent Jánosnál, azt evangéliumának elején mondja: „kez­detben volt a Logos (Ige), - tehát nem akkor lett, mikor a világ és a Logos Istennél volt, és Isten volt a Logos (te­hát nem közvetítő, alárendelt lény az Isten és a világ közt). Ez volt kezdetben Istennél. A Logos részt vesz a világte­remtésben: "mindenek ő általa lettek, és nála nélkül sem­mi sem lett, ami lett."

(Egyetemes vallástörténet)

94.    Kyrios Christos - Krisztus az Úr

95.    Logos — Ige. Itt a János evangélium értelmezésében: „Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett."

96.    Herakleitos  -  Epheszoszi  Hérakleitosz   (kb.   Kr.e. 535—475), az Égei-tenger partján található Epheszoszban született preszókratikus filozófus. Hé­rakleitosz úgy tekintett saját magára, mint aki e világ felépítésével kapcsolatban olyasmiket is tud, amit a többi ember nem. Továbbá azt is elpanaszolja, hogy hiába akarja megosztani ezt a tudást, a többségnek nem sikerül felismernie az igazságot, amely elmondá­sa szerint „közös", azaz minden ember számára hoz­záférhető, ha csak a megfigyelésre és az értelemre tá­maszkodik, és nem képzel magának egy félrevezető értelmet.

97.    Panteizmus - a mindenséget az istenséggel azonosító filozófiai és vallási felfogás.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
28

Szent Pál apostol, aki Krisztus testének, az Egy­háznak lett szolgája, hogy teljesen érvényt szerez­zen isten igéjének: nagy titkot, misztériumot hirdet. Tit­kot, mely századok és nemzedékek óta eí volt rejtve, most azonban kinyiíatkoztattatott a szentjeinek, kikkel az Isten meg akarta ismertetni, hogy ez a titok a dicsőségnek gaz­dagságát adja a pogányoknak. Ez pedig nem más, mint az, hogy „Krisztus bennetek van, ami a dicsőségnek remé­nye." Ezt a titkot az Atyaisten titkának nevezi. Nem a vi­lág bölcsességét hirdeti, sem ezen világ veszendő fejedel­meiét, hanem Istennek titokzatos, elrejtett bölcsességét, melyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre, melyet senki sem ismert ezen világ fejedelmei közül. Az Isten nagy titka az ő világmegváltó terve, mely a teremtés után bűnbeesett emberiséget fel akarja támasztani a bűn­ből, kiengesztelni, megváltani. Ezt a titkot nyilvánította ki Krisztusban. Ezért „kiragadott minket a sötétség ha­talmából és áthelyezett szeretett Fia országába. Benne van megváltásunk a vére által és a bűnök bocsánata." Az Úr Jézus maga a kinyilatkoztatott misztérium, az Atyaisten mélységes tervének feltárulása.

(Az ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
26

A közösség a történelmi ember élettere, miliője, be­léje születik, mint otthonába, községébe, hazájá­ba. De alkot is magának közösséget: valójának Árvasága hajtja másokhoz, keres támaszt, társat, barátot; gyengesé­ge, védtelensége ösztönzi a társulásra, hogy többedmagával erősebb legyen az életért való harcban. Hatalomvágya űzi mások igába fogására; életének ismerettel, tudással, mű-veszettel, boldogsággal való telítése mind-mind közösség­alkotásra sarkalja.
Mint a közösség tagja: az egyén ad is, veszít is a közös­ségben. A közösség a szellemi értékeinek piaca, kicseré­lő helye... A szülők, a társadalom, az Egyház biztosítják a neveléssel, tanítással a kultúra javainak átoröklését az if­jabb nemzedékre; a kimagasló egyéniségek értéktöbblet­ükkel gazdagítják saját hazájukat, sőt az emberiséget.
A közösségnek alapformája: a conjugium - közös iga a házasságban ~ mindvégig megmarad, melyben az egyén szabadságát áldozza fel, akár önként, akár kényszerből a közjó, a törvény, a közvélemény, a terror és a pánik hatal­mának. Néha úgy tűnik fel, hogy az egyén egészen elvész a közösségben.

(A szellemi lét megnyilvánulásai)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
25

A keresztény kultusz már a keresztség által is a Krisz­tus halálával szerzett üdvösség, megváltás közlő­je lesz. Egészében más, mint a mózesi törvény által pa­rancsolt kultusz, mely csak árnyéka, előképe volt a Krisz­tusban adott jövendő javaknak. Ennek a kultusznak a fő-ténye az eucharisztika, kenyérszegés, melyet már az első apostoli község Jeruzsálemben nem a templomban, ha­nem „házankint" végzett, „mídŐn vigadozással és a szív egyszerűségével vették magukhoz az eledelt, és dicsérték az Istent." Ez a kenyérszegés nem volt más, mint az utol­só vacsora eucharisztikus áldozatának megújítása. A kul­tusz legfőbb ténye az Úr emlékáldozata (anamnézis) volt, az ő Testének és Vérének áldozata, mely által az Űr halá­lát hirdették. Ez a kultusz forrasztotta össze egy testté az Úr híveit, úgyhogy egyesültek vele és az ő Lelke élt ben­nük. Ez választotta el őket a pogányok kultuszától. „Az áldás kelyhe, melyet megáldunk, nemde Krisztus vérében való részesülés-e? És a kenyér, melyet megtörünk, nemde az Úr testében való részesedés-e? Mert egy kenyér, és egy test vagyunk sokan, mindnyájan, kik egy kenyérben részesülünk..."

(Egyetemes vallástörténet)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
23

Mindhalálig szomorú lelke a bűntől rettegett leg­jobban. Micsoda utálat égett benne, az Isten fi­ában a bűnnel szemben! Neki nincs más értése, mint az Atya dicsősége - és most érzi, tudja, hogy ez a bűn. A vi­lág bűne, az egész világ rája nehezedik Pedig nincs más köze hozzá, minthogy önként magára vette. Ő a Bárány, akinek a vállán a világ bűnének, a peccatum mundi-nak (93) a terhe. Hogy nyomja szívét a gonoszság? Hogy tépi alá­zatos lelkét — a gőg, az első emberé, aki Istenhez akart ha­sonló lenni és az ő utódaié!
Összeroskad, hogy a föld porába nyomja a gőgöt. Hogy kínozza a világ kevélysége, mértéktelensége, telhetetlensé­ge! A sok gyilkosság kínozza, az érzékí bűnök fertője -minden szennyével rája borul. Ha néha minket is kínoz a lelkiismeret, ha bűneink vádlóként szállnak szembe ve­lünk, ha múltunk ítélettel fenyeget — gondoljunk arra, mi lesz velünk a halálban — és mi volt akkor, amikor minden személyes bűnünk is az Isten bárányát vádolta, kínozta, sebezte! Mily rettentő lehetett annak a bűnnek az a tel­jessége, mely a világ kezdetétől a világ végéig — mindent, mindent, mindent - az ő vállára rakott.

(AZ ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

93. Peccatum mundi - A világ bűnei

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
22

Messze-messze, túl a vizek ringó síkján, halvány párák áttetsző ködén, egyszer csak felpiroslik a látóhatár legszélén egy piros sarló; alig van fénye, álmo­san, halványan emelkedik és telik. Csalódtam benne. Azt vártam, úgy támad fel, mint óriás máglyának tüzes láng­ja. Minden sugarát előre küldte, felitatta tengerrel és ég­gel. Neki nem maradt ragyogása. Korongja feltör a köd­falon és mindjárt égnek a felhők, tüzesen fénylik a napke­rék széle, majd meggyullad az egész gömb. Elhagyta a ten­gert és a ködöt, pillanatra diadalmasan tekint szét, tekin­tete vakítón lángol, már nem érzek csalódást, behunyom szemem és úgy is érzem, hogy sugarai rajtam égnek.
Míly alázatos lesz az ember, mikor ennyi fény simul ar­cára, mikor szemét szúrja, égeti a gyémántszikrát lövel­lő tenger és a Nap udvarában lángoló bárányfelhők sere­ge. Míg csak korongját láttam a vízen úszni, ősi mítoszok derengtek bennem. Mintha az Alvilágban járt volna éjjel és az árnyak hazájában árnyékává lett volna önmagának. Álomvilágból szállt fel, sötét mélységek sírjából, a halál birodalmából? Most már érzem, tudom, hogy a napkel­te: újjászületés.

(Napkelte a tengeren)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
20

A metafizikai távlatot nevezi Péter „Isten elhatáro­zott tervének és eloretudásának." Pál apostol pe­dig isteni ökonómiának, üdvrendnek. Ezt nevezi a hel­lén: mysteriumnak, az Isten elrejtett bölcsességének, me­lyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. A hellén misztérium, tan is volt, kultusz is volt, tisztulást, szabadulást váró közösség is volt.
A krisztusi misztériumnak is hasonló a szerkezete. Ben­ne van, mint a plátói ideában a reális tárgy, eszményét, ideáját találja meg minden vallásforma. Lényegesen ma­gasabb jellegű tehát minden más vallásformánál, hiszen ezt a krisztusi misztériumot nem ismerte senki ezen vi­lág fejedelmei közül, ez nem ennek a világnak a bölcses­sége, sem ezen világ veszendő fejedelmeié. Az isteni öko­nómia, üdvrend öröktől fogva készíti az emberiség szá­mára a megváltást. Vílágteremtés, bűnbeesés, a bűn ál­talános uralma, az emberiség szétválása, bálványimádá-sa mind csak út, föltétel a Megváltóhoz. „Ő a láthatat­lan Istennek képmása, elsőszülött minden teremtmény előtt, mert benne teremtetett minden az égben és a föl­dön, a láthatók és láthatatlanok, minden őáltala és őérette teremtetett."

(Egyetemes vallástörténet)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."