17230 ima található a honlapon, összesen 18751 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Kühár Flóris OSB napi breviárium

  Kühár Flóris OSB napi breviárium
  Naponta frissül

  Olya­nok ezek a lelki-szellemi vallomásos mondatok, mint be­tegeknek az infúzió: cseppenként jutnak véráramunkba, és úgy adják át gondolati hatóanyagaikat. Az ol­vasottak visszhangja azonnal „gyógyhatású" majd pedig a gondolatok — hónapok múltán - észrevétlenül összeállnak tartalmas élménnyé - „lelkigyakorlattá." Németh László nyomán valljuk, hogy "A gondolat ereje nem csak az, amit mond, hanem amit ad."

  Kralovánszky Ubul, Kühár Ede O.S.B.

  Rohanó világunkban még percekre se jut idő, hogy magunkba zárkózva gondolkodjunk életünk valós tartal­máról és szembenézzünk szellemi-erkölcsi értékeinkkel. A média-világ eltaposta az elmélyülés lehetőségét. Szüksé­ges ugyanakkor, hogy kiragadjuk magunkat a naponkén­ti testi-lelki kényszerűségből. Ennek lehetősége érdekében válogattunk Kühár Flóris életművéből, igen gazdag irodalmi munkásságából.

  Flórís atya az egyszerű nép köréből származott: több­gyermekes, földműves családba született 1893. jú­lius 5-én, egy - akkor még Magyarországhoz tartozó — Vas megyei faluban, Pártosfalván. Tíz esztendős lehetett, amikor Kőszegen, a Bencés Gimnáziumban folytatta ta­nulmányait. A kollégium szellemisége, lelkisége nyomán szerzetespapi hivatás érlelődött lelkében, így a tehetséges fiatalember Pannonhalmára került, ahol 1916-ban ünne­pélyes fogadalmat tett, majd Győrben pappá szentelték. Miután teológiai doktorátust szerzett az innsbrucki egye­temen, idehaza először a lelkipásztori szolgálat évei követ­keztek.

  Celldömölkön 1917-ben nehéz örökséget vett át, a há­ború okozta sebek: testi-lelki nyomorúság, fájdalom, sze­génység fogadta. Ez a tapasztalat elmélyítette érzékenysé­gét, amellyel a szociális kérdések felé fordult. Plébános­ként és leányoskolai igazgatóként felismerte az egyesületi közösségek megtartó erejét, ezért szorgalmazta megalaku­lásukat. Az általa létrehívott egyesületek egyike volt a cell­dömölki Mária Kongregáció, amelynek tagjai közt olyan lelkek formálódtak, mint Berecz Erzsébet Skolasztikáé, aki az alföldi tanyavilág nagy apostola és szerzetalapítója lett; akinek hivatását és küldetését épp a Kühár Flóris lé­nyéből kisugárzó bencés szellemiség határozta meg.

  1922 és 1929 között a tanári munka évei követ­keztek Flóris atya számára a pannonhalmi főiskolán. Lelkipásztorkodástant és egyházjogot adott elő, de tu­dományos és irodalmi tevékenysége, amely ebben az időben virágzott ki, más témákat is felölelt: pedagógiai, pasztorális3 és hagiográfiai4 tanulmányokat is publikált. Létre hívta a Pannonhalmi Szemle folyóiratot azzal a cél­lal, hogy a nagyközönség számára közvetítse a bencés szel­lemet, lelkiséget, s amelynek 1929-ig szerkesztője is volt.

  A kecskeméti bencés obláták5 igazgatójaként és Berecz Erzsébet révén ezekben az években ismerte meg Flóris atya a magyar Alföldet, azon belül a tanyaviíág népének helyzetét, szükségleteit, szegénységét, amelyben bizonyo­san visszaköszöntek celli lelkipásztori éveinek tapasztala­tai. Meglátta az értéket a hívő tanyai nép lelkében. Gya­korta vett részt népmissziókban, majd közreműködött az erre a missziós szolgálatra szánt női szerzetesközösség, a Szent Benedek Leányai Társaság megalapításában, gondo­zásában, temploma megépítésében.

  Flóris atyát 1929-ben Budapesten egyetemi magánta­nárrá habilitálták, s még ebben az évben a bencések római Szent Anzelm Egyetemén dogmatika-tanári kinevezést kapott: a szentségek dogmatikáját és pasztorálisát adta elő. Szigorú tanár volt, de önmagával szemben is igényes volt, így joggal várta el növendékeitől is. A római évek profesz-szori munkájának gyümölcse lett többek közt Az örök élet forrásai u hét szentségben című könyve, amelyben könnyű spirituális olvasmány formájában adta elő a szentségek teológiáját. Fontos volt számára, hogy a tudománynak köze legyen az élethez, hiszen azt kell, hogy szolgálja. Vallotta, hogy az elméleti és gyakorlati életnek ki kell egészíteniük egymást. Ugyancsak római tanárságának három éve alatt születtek szép, ma is megragadó „úti naplói", amelyekből e gondolati breviárium is bőséggel válogat.

  Magyarországra visszatérve, 1931-ben újra pannonhal­mi tanár lett, emellett a területi apátság esperese és tan­felügyelője. Tucatnyi körlevél, papi lelkigyakorlat kézirata jelzi, hogy komolyan vette hivatalát. Esperesként felada­ta volt, hogy végiglátogassa a főapátság plébániáit, véle­ményt alkosson róluk és javaslatot tegyen megújításukra. Megbízatása a liturgiától a kántori szolgálaton keresztül az iskolák állapotának megvizsgálására szólt; ezeken kívül papi lelkigyakorlatok és koronák tartására. Rendszeresen szervezett és vezetett tanítógyűléseket az egyházmegyei ta­nítóság lelki képzésének és elméleti-gyakorlati továbbkép­zésének előmozdítására, valamint a személyes kapcsolatok építésére. Az Actio Catholica egyházmegyei igazgatója­ként, annak programjához kapcsolódva, szorgalmazta az iskolán kívüli népművelést. Flóris atya 1935-ben budapesti házfőnök6 lett. A ház naplója tanúja annak, milyen mozgalmas éveket élt a fő­városban: a Bencés Gimnázium hittanára volt és egyete­mi magántanár is a Hittudományi Karon. Emellett ko­moly katolikus közéleti tevékenységet folytatott. Az Actio Catholicán kívül részt vett a katolikus magyar egyetemi és főiskolai hallgatók szövetségének, az Emericanának mun­kájában is, mint a föderáció lelkészi karának vezetője, praelátusa. A katolikus nagygyűlések és az Eucharisztikus Világkongresszus előkészítéséből is kivette részét, amely­ben kiváló szervezői tehetsége mutatkozott meg. Az iro­dalmi életbe is bekapcsolódott - Babits Mihály teológiai tanácsadója volt a himnuszfordításokban. És folytathat­nánk a sort, mi mindenből vette ki részét a Budapesten töltött nyolc év alatt. Nagy ívű életpályája - a környezete számára - hirtelen, de számára nem készületlenül teljese­dett be 1943-ban. Teste az általa épített tiszaújfaíui Zár­datemplom kriptájában nyugszik.

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  22

  Az emberi lélek létének, mibenlétének megismerése nehéz bölcseleti feladat. A filozófiatörténet kezde­tei óta benne van ez a kérdés az emberi gondolkozás sok­szor tekervényes és zűrzavaros pályájában. Hogy a gon­dolkodó ember nem tudja megismerni azt, ami legköze­lebb esik hozzá, ami legbensőbb mivoltát alkotja, saját lelkét, az mindenesetre különös jelenség. De vajon nem ugyanígy vagyunk-e a látással is - nemde, ami nagyon kö­zel van a szemünkhöz, azt látjuk legkevésbé. A nagy távol­ság és a nagy közelség egyformán akadálya a látásnak; a szem nem látja önmagát, csak tükörben.
  A lélek oly közel van hozzánk, hogy egészen bennünk van, oly közel van hozzánk, hogy vele látunk, gondol­kozunk; csodálkozunk-e tehát azon, hogy éppen a lel­ket nézzük legnehezebben? Most a lélekszemléletnek azt a módját kíséreljük meg, melyet Szent Ágoston fejezett ki frappánsan két szóval: Noverim te, noverim me! (36)
  Lelkünk meglátásához, megismeréséhez tükör kell; oly tükör, mely a mi látszatvalóságunkat végtelen tökéletes­ségben mutatja ~ ez a tükör az Isten.

  (Isten képe az emberen)

  36. Noverim te, noverim me - Ismerd meg magad és megismered az Istent. Hippói Szent Ágoston írta a Vallomások című művében.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  21

  Megszoktuk már, hogy a mai világnak a középkoritól való különbségét a gyárkémények és a kőcsipkés tornyával égbeszökő dóm egymás mellé állítása jelképezze. Ez a szimbólum sokat mond annak, aki kultúrák arcáról tud olvasni. A dómok a város szíveiben álltak, napkeltekor feléjük indult a nép; a gyár - bármennyire tolakszik befelé - kénytelen megállni a kültelkeken. Beszél az élet, a lélek ébresztője, orgonaszó és korális (35) volt a nyitványa, istenimádás, áldozat volt a tartalma. Ma melódiáját a gépek zúgása, kattogása adja, merő hangzavar káoszban őrli az élet malma az embert. Mi más volt az élet ritmusa akkor, midőn nappal és az éjjel változását jelezték a tornyok és az éjjeli őrök, az egyházi év a jelen időbe állította a vasárnapok és az ünnepek színes hangulatával az örök ember Krisztusból születő, vele küzdő, szenvedő, feltámadó életritmusát, és ez az élethullám végigáradt a társadalom rétegein, emelte a hétköznapok egyhangúságát, mint a kéziratok iniciáléi a sorok betűseregét.

  (Az imádság értékelése...)

  35. Korális - A gregorián dallamok egyik elnevezése. Az emberi hang természetes dallamosságában gyökere­ző, modális hangrendszerű, egyszólamú ének, a kö­zépkori műveltség integráns része.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  19

  A nagyságos Duna hosszú ívvel nyújtózkodik Al­mástól az esztergomi várhegy felé, mintha a hegy lábánál meg akarna állni, hogy a hegy gyönyörködjék a folyó tükrében. Messziről dunántúli dombok hullámos hada kíséri. A várhegy előtt kettéválik a folyó, két karjá­val szigetet zár be. A párkányi híd könnyed ívei lebegnek a tovazajló habok felett, melyek tisztelettel térnek ki az elé­jük lépő hegy elől.
  A Duna akkor is így tisztelgett az esztergomi várhegy előtt, mikor még ember nem vette a hegyet birtokába, hogy a sasok fészke helyére, a maga várát, biztonságos me­nedékét ráépítse. A hegy arcéle akkor is kutatóan meredt az előtte hömpölygő vizekre, midőn még csak az elemek hullámzottak benne, és az elemek folyamán nem hajó­zott még a történelem. A vízcseppek vájták a maguk med­rét, hullámaik tovaszálltak a tér és idő medencéjében. A Duna fénylő sávja akkor is végigszelte Európa közepét, midőn az ember még nem adott néki nevet és az emberi szem nem fogta össze térképpé csodálatos pályáját... Az embersors folyamának más erők vájják a medrét: az értel­met sugárzó szem és az akarat ereje. E kettő teszi az em­bert úrrá az anyag felett.

  (Esztergom)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  18

  Bizony más volt az a néplélek, mely valaha a női­ség és anyaság eszményét ezen képekbe vetítette és ezekről szívta magába az élet örömét, vigasztalását, mint az a lélek, mely a hitújítás óta elhúzódott a templomtól, hagyta rommá válni és most egy jókora falu csak a szom­széd faluval társultan tud egy tanterembe való gyermeket az iskolás korig felnevelni. A mai Veleméren nem a Má­ria-kultusz virul, de virul helyette az egyke... De más­ként értékelte az a világ az emberi életet, a halhatatlan lelket, mely a szentély jobboldalán Szent Ágoston püs­pök alatt ott látta Szent Mihály arkangyalt (33), a „Michael, praepotitus paradisi-t (34), kezében a mérleggel, melynek egyik serpenyőjében ott a lélek, a másikon pedig a bűn súlya, melyet az ördög nyom lefelé, hogy a mérleg az ő javára billenjen. A szegény lelket csak az őrzőangyal tá­mogatja, hogy a mérleg egyensúlyban maradjon. Ma tán mosolyra gerjeszt ez az ábrázolás. A mai lélek elvesztette a „pondus aeternitatis"-t, az örökkévalóság súlyát-, mely élet­célt adna neki és vele a kegyelemből fakadó erkölcsi életet, az emberi tetteknek az örökkévalóság szemszögébe való irányítását és ebből való mérlegelését. 

  (Velemér)

  33. Arkangyal - az angyalok felett álló (hierarchikus tekintetben) üdvözült szellemi lények. Mihály / Michael arkangyalt az arkangyali seregek vezérének, a mennyei seregek fejedelmének tekintették és ma is az Egyház oltalmazójának, küzdelmeink pártfogójá­nak tekintik. A világ végén harcolni fog minden hívő keresztény lélekért, hogy kiragadja őket a sátán hatal­mából. Már a haldoklókat is oltalmazza, majd átve­zeti őket a másvilágra.

  34. Michael praepositüs paradisi - Michael, a paradi­csom kapujának őre. Michael, a Mennyek kormány­zója.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  17

  Ez a templom a tabernaculum Dei, az Isten sátra az emberek közt. Az ember itt oly közeinek érzi az Is­tent. A festő sem beszél jelképekkel, mint a gótikus művé­szet egy csoportba festi az égieket, szentjeiket és az élőket. Mi alpesen túli emberek sokszor megütközünk azon, mily otthonosan, úgy érezzük: tiszteletlenül viselkedik az olasz nép templomaiban. Mintha az Isten fönséget nem érezné, mintha a „mysterium tremendum" (29) őket nem érintené! Azt mondta valaki, az olasz úgy viselkedik Istennel szem­ben, mintha nem atyja, hanem bácsija volna. Ebben a templomban érthetővé válik az olasz nép vallásos lelke. Az Isten jelenlétének, közelségének tudata Péterből a csodás halfogás után kiváltotta azt az érzést: menj tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. De Péter utána ment a ten­geren, hogy vele, mellette legyen. A gyermekszívű János megpihent az Úr keblén, mikor ő jelenlétének misztériu­mát, a nagy szentséget alapította. Távolság- és közelség-érzés, úgy változik a vallásos kedélyben, mint a napfény és árny a Madonna templomában. Az olasz nép lelkének húrjain nem a Miserere (30) adja a vezérlő szólamot, hanem a Magnificat (31, 32).

  (Szent Lukács Madonnája)

  29. Mysterium tremendum - rettentő (a szónak nem a negatív, ijesztő értelmében) misztérium, titok.

  30. Miserere — Könyörülj — az 50. zsoltár kezdőszava alapján a legismertebb bűnbánati zsoltár neve.

  31, 32 Magnificat - Szoros értelemben a Boldogságos Szűz Mária hálaéneke, mellyel látogatásakor Erzsébet kö­szöntésére válaszolt. Tágabb értelemben a közösségi ima, a zsolozsma állandó része, díszes tónusú hála­adó ének. Fontosabbnak tekinti tehát a hálaadást, mint a könyör­gést.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  16

  Ha az ember András király alapítólevelét, majd fi­ának, Dávid hercegnek 1090 táján kelt ado­mánylevelét olvassa, akkor megérti azt is, hogy a „szent hajdannak" ez a mesébe illő alkotása az ősi magyar vallá­sos élménynek köszönheti létét, az üdvösségyágynak, a lé­lek másvilági életéről való gondoskodásnak. A Szent Ist­ván korában még pogány Arpád-ivadéknak Vászolynak fiai, András és Béla lengyelországi bujdosó korukban ve­szik fel a keresztségét, testvérük, Levente, pogány marad. Pogány őseik a maguk módján gondoskodtak haló poruk megdicsőítéséről, tovább élő lelkük jósorsáról; erről Attila temetésének leírása és az eddig feltárt fejedelmi sírok tesz­nek tanúságot.
  Krisztus hite tisztultabb eszmét nyújtott a másvilágról, a halottnak nem volt szüksége leölt ellenségekre, rabszol­gákra, vele együtt halálba menő ágyasokra, sírjába teme­tett lovára és fegyvereire. De szüksége volt arra, hogy az örökkévalóságba jó cselekedetek és a földön élők imádsá­gai kísérjék; hogy a krisztusi áldozat megújítása, a zsolozs­ma könyörgése enyhítse tisztuló lelkének szenvedését és segítse az élet Urához való bejutását. 

  (A TIHANYI ÉCHÓVAL)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."