23658 ima található a honlapon, összesen 31720 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

  Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések
  Hetente frissül

  Egyetemes könyörgések a vasárnapi és ünnepi szentmisékhez 

  Az itt megjelentek azzal a céllal született, hogy segítse a papokat és a híveket a tevékeny és gyümölcsöző részvételben. Gondolatokat közöl a szentmise elején mondható bevezetőhöz, és új anyaggal bővíti az egyetemes könyörgések választékát. Mindkettő nem eléggé kiaknázott lehetősége annak, hogy a szentmisén való részvétel személyesebb legyen. A liturgikus szabályok szerint a hívek köszöntése után a pap vagy más segédkező rövid bevezetőt mondhat. Ez nem prédikáció. Legfőbb célja, hogy megadja a szentmise alapgondolatát, a részvétel alaphangját, és ráhangolja a híveket a napi ünneplésre.

  Egyetemes könyörgések (Mt 11,25-30)Évközi 14. vasárnap

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  05

  Bevezető

  Az évközi 14. vasárnapon, ragyogó napsütésben jöttünk Isten oltára elé, hogy neki hálát adjunk egész heti munkánkért, és további segítségét kérjük. Hallgatni akarjuk Istenünk üzenetét, hogy vallási ismeretünk gazdagodjék, venni akarjuk az élet kenyerét, hogy hitünkben erősödjünk. Hiszünk abban, hogy számunkra Isten jelenti a holnapot, és csak vele lehet teljes az életünk. Tudjuk azt is, hogy végső soron neki tartozunk számadással, ezért végzünk most lelkiismeret-vizsgálatot, és tartunk bűnbánatot a bűneink felett...

  Hívek könyörgése

  Urunk, Istenünk! Te új reménnyel ajándékoztál meg minket, irányt kereső, kérdező, olykor csalódott embereket, amikor Szent Fiadat elküldted hozzánk. Ma is reménnyel terjesszük eléd kéréseinket!

  1. Könyörgünk Urunk mindazokért, akik az evangélium magját hintik szét a világban. Adj nekik kitartást, türelmet és bátorságot, hogy el ne lankadjanak.

  2. Könyörgünk mindazokért, akik szavadra figyelnek. Tárd ki leiküket, nyisd meg szemüket, hogy legyenek vetésed számára termékeny föld, és nőjjön bennük az elvetett mag.

  3. Könyörgünk Urunk azokért, akikben megfakult a remény. Segítsd őket, hogy Egyházad által újra erőre kapjanak, újra talpra álljanak.

  4. Könyörgünk önmagunkért is, hogy legyen türelmünk önmagunkhoz, és erősödjék bennünk a beléd vetett bizalom, és a tőled kapott kegyelem erejéből a magunk iránti bizalom.

  Urunk, Istenünk! Miként a mag meghozza gyümölcsét a földben, úgy termékenyítsd meg a mi szívünket is, hogy mindig örvendező lélekkel dicsőítsünk téged, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mt 16,13-19)Szent Péter és Pál apostolok ünnepe

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  29

  Bevezető

  Azt a két apostolt ünnepeljük ma, akik egy napon haltak vértanúhalált Rómában 67-ben, június 29-én. Közülük Péter jelenti a szilárdságot, az állhatatosságot és a folytonosságot. Pál pedig a nyíltságot, az evangélium teljességét és szabadságát. így ők ketten együtt jelentik számunkra az Egyház teljes képét. Mindkettőjükben az a kegyelem működött, amely bennünket is összehozott ebben az órában, hogy a szentmisében lelkileg megújuljunk. Kezdjük bűnbánattal...

  Hívek könyörgése

  Az apostolok fejedelmét, Urunkat, Jézus Krisztust kérjük ma bizalommal!

  1. Áldd meg Urunk szentatyánkat, N. pápát és püspökeinket, hogy legyen elszánt akaratuk a nyíltságra és az egységre. Add, hogy általuk megvalósuljon szándékod az Egyházban.

  2. Urunk, Te feltámadásod után Péter köré gyűjtötted nyájadat. Kérünk, hogy jó pásztorként gyűjts össze minden népet egyetlen akolba.

  3. Te, aki Pál apostolt küldted a pogány népek megtérítésére, add, hogy az evangélium örömhíre minden emberhez eljusson.

  4. Töltsön el Urunk minden keresztény embert az az apostoli szellem, amely a két apostolfejedelmet lelkesítette.

  Urunk, Te nagy keresztet tettél apostolaid vállára, de példád nyomán nem vonakodtak a szenvedéstől, és a sok ellenállás leküzdésével el is jutottak országodba. Ebben akarjuk mi is követni őket és eljutni hozzád, aki élsz és uralkodol mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mt 10,37-42 és 2Kir 4,8-11.14-16a)Évközi 13. vasárnap

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  28

  Bevezető

  A mai olvasmányban olyan asszonyról fogunk hallani, aki befogadja házába Illés prófétát. Az akkori viszonyok között hallatlan merész cselekedet volt ez egy asszonytól. Aki ilyet tett, azt már vádolhatták házasságtöréssel. Mégis megtette, mert meg volt győződve, hogy Illés az Isten embere. Nem törődik tehát azzal, hogyan vélekednek majd az emberek, sem azzal, hogy férjével nehézségei támadnak majd emiatt. E bátor kiállás adott helyzetben eszünkbe juttatja azokat az embereket, akiknek egy adott helyzetben tenni vagy mondani kellene a lelkiismeretük alapján, de félnek környezetük bírálatától. Azzal mentegetik magukat: Mit szólnak hozzá az emberek? Kérdezzük meg most magunkat: Meddig mennénk el ilyen esetben, hogy hűek maradjunk meggyőződésünkhöz?

  Hívek könyörgése

  Imádkozzunk Istenünkhöz, égi Atyánkhoz, aki minket az Úr Jézus követésére hívott!

  1. Adj Urunk híveidnek bátorságot, hogy hűen kövessék lelkiismeretük szavát, amikor a hatalom kötöttségei vagy hagyományos bilincsek miatt fogva érzik magukat.

  2. Támogass minket kegyelmeddel, hogy társadalmi életünkben az ütközési helyzeteket a szolidaritás szellemében tudjuk megoldani.

  3. Atyánk! Segíts bennünket, hogy cselekedeteink mindig tükrözzék elveinket, meggyőződésünket.

  4. Jutalmazd meg elhunyt testvéreinket, akik hűséges tanúid voltak a földön.

  Urunk! Te adsz híveid életének tartalmat és gazdagságot. Tiéd legyen a hála és a dicsőség, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jer 20,10-13)Évközi 12. vasárnap

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  21

  Bevezető

  Rendes körülmények között senkit sem idéznek a törvény elé hite miatt. Vannak azonban esetek, amikor könnyen Jeremiás sorsára jut az, aki a hite alapján tiltakozik az igazságtalanság ellen, nyíltan védi az emberi méltóságot. Azt emiatt megrágalmazzák, törvényszék elé idézik és elítélik. Jeremiás hű maradt meggyőződéséhez, mert bízott az Úrban. Története azóta sokszor ismétlődött az elmúlt századok során, és manapság sem tartozik a ritkaságok közé. De számunkra is feladja a kérdést: Vajon a mi hitünk elég erős-e ahhoz, hogy adott esetben készek vagyunk mintegy lövészárokba állni? Vajon merünk-e nehéz helyzetben lelkiismeretünk szerint cselekedni? Bánjuk meg hit elleni bűneinket...

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Könyörögjünk mennyei Atyánkhoz, aki Szent Fiát, mint hűséges tanút elküldte hozzánk, és benne példát adott nekünk!

  1. Urunk! Állj ott minden ember mellett, aki síkra száll az igazságosságért és az emberi méltóságért.

  2. Erősítsd kegyelmeddel azokat, akik a megbékélésért küzdenek, és igyekeznek megszüntetni az ellenségeskedést.

  3. Urunk! Ébresztgesd a keresztények lelkiismeretét, hogy nehéz körülmények között is merjenek kiállni az evangélium örök igazságai mellett.

  4. Tedd teljessé elhunytjaink életét országodban azáltal, hogy megajándékozod őket az örök élettel.

  Mennyei Atyánk! Tudjuk és erősen hisszük, hogy nem hagyod magukra azokat, akik nehéz helyzetben tanúskodnak melletted. Köszönjük ezt, legyen érte hála és dicsőség, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mt 11,25-30)Jézus Szent Szívének ünnepe

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  19

  Bevezető

  Ma az Úr Jézusnak irántunk való nagy szeretetét ünnepeljük. A mai napon arra kérjük, hogy szeretetét bennünk is lobbantsa lángra. Ő nemcsak buzdított a szeretetre, hanem életével, cselekedeteivel példát mutatott az igazi szeretetre: hiszen betegeket gyógyított, ínségben szenvedőkön segített, fáradhatatlanul tanított, és végül életét áldozta értünk. Vizsgáljuk meg magunkat, mi az akadálya annak, hogy tettekre váltsuk szeretetünket? Tartsunk bűnbánatot, és nyissunk utat a szeretetnek saját életünkben.

  Hívek könyörgése

  Jézusunk, hozzád könyörgünk, aki nekünk testvérünk, barátunk és a földi életben útitársunk vagy, akár a szenvedés sötét útján, akár a boldogság fényes ösvényén haladunk!

  1. Add Urunk, hogy a világ gazdagjai és hatalmasai elismerjék minden ember jogát az élethez, a munkához, a szabadsághoz és a szabad vallásgyakorláshoz.

  2. Vigasztald meg azokat az embereket, akik bennünk csalódtak, mert szeretetlenek voltunk irántuk.

  3. Urunk, adj erőt és bátorságot, hogy bocsánatkéréssel megtegyük az első lépést a megbékéléshez, és ezzel mutassuk meg szeretetünket.

  4. Add megértenünk, hogy elsősorban a szegényeken és a betegeken át jutunk el Istenhez.

  5. Üdvözítsd jóságosán elhunyt testvéreinket, hogy teljes mértékben részesedjenek megváltásodban.

  Hálásan köszönjük Urunk Jézusunk, hogy szereteted védelmében élhetünk. Ezért imádunk és dicsőítünk téged ma, holnap és mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 6,51-58)Úrnapja, Krisztus Testének és Vérének ünnepe

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  14

  Bevezető

  Úrnapja az Oltáriszentség nyilvános ünnepe. Kilépünk vele a templomból, és ünnepi körmenetben megmutatjuk a világnak, mint drága kincsünket. Közös énekünkkel, imánkkal sorakozzunk fel körülötte. Az Oltáriszentség éppen ezáltal Krisztus Egyházának egy testévé forraszt bennünket, amint a kenyér is sok búzaszemből lesz egy egésszé. Ahogyan a családfő asztalhoz ülteti övéit, hogy táplálja őket, úgy gyűjti össze Egyházunk híveit, hogy égi kenyérrel erősítsen bennünket. Mivel mindez irántunk való szeretetből történik, szívesen ünnepelünk Úrnapján. Jogosnak érezzük, hogy a „szeretet kútfejének dicsőség és üdv legyen!”

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Forduljunk bizalommal az Úr Jézushoz, aki Szent Testével táplálja lelkünket!

  1. Urunk! Vezesd el a jólétben élő embereket annak felismerésére, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Isten igéjével is.

  2. Add megértenünk, hogy a jól végzett szentáldozás segít bennünket a bűn elleni küzdelemben.

  3. Őrizz meg bennünket a méltatlan, szentségtörő szentáldozástól.

  4. Segíts mindnyájunkat, hogy tisztességes munkával tudjuk megkeresni mindennapi kenyerünket.

  5. Urunk! Ne engedd, hogy szent útravaló nélkül távozzunk a földi életből.

  Úr Jézus! Te légy erőnk és lelki táplálékunk életutunkon! Az Oltáriszentségben mindig tiszta lélekkel akarunk magunkhoz venni téged, aki élsz és uralkodói az Atyával és a Szentlélekkel, most és mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 3,16-18)Szentháromság vasárnapja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  07

  Bevezető

  Isten három személyét a szeretet köti össze. Az Atya szereti a Fiút, és a kettőjük közötti szeretet maga a Szentlélek. A szeretet az Isten lényege. Ebből sugárzik felénk is az a szeretet, amely legfeltűnőbben a rólunk való gondoskodásban és bűneink megbocsátásában nyilatkozik meg. Ebben a szentmisében is szeretetből jelenik meg köztünk, és bűnbánattal készítünk neki helyet a szívünkben. Gyónom...

  Hívek könyörgése

  Istenünk, égi Atyánk! Szent Fiadat azért küldted a világba, hogy az isteni élet titkát kinyilatkoztassa nekünk. Mi, akik a Szentháromság titkát igaz hittel valljuk, bizalommal fordulunk hozzád!

  1. Szentháromságú egy Isten! Segíts bennünket kegyelmeddel, hogy az Egyházon belül mindig készek legyünk az egymással való kapcsolat megteremtésére.

  2. Add, hogy a tevékeny felebaráti szeretet hasson át mindenkit, akik Egyházunk és hazánk sorsát irányítják.

  3. Add kegyelmedet egyházközségünk tagjainak, rokonainknak és barátainknak, hogy a hétköznapok egyformaságában a krisztusi szeretet fényét tudják sugározni.

  4. Bátoríts Urunk bennünket, hogy merjünk nyitottak lenni egymás iránt, és életvitelünket az isteni szeretet hassa át.

  5. Fogadd be a szeretet országába meghalt testvéreinket, akik benned bízva távoztak a földi életből.

  Szentháromságú Istenünk! Köszönjük, hogy kinyilatkoztattad nekünk isteni életed bensőséges titkát, amely szereteted jele.E szeretet jegyében akarunk eljutni hozzád a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 20,19-23)Pünkösdvasárnap

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  30

  Bevezető 

  Pünkösd a húsvétnak befejezése és beteljesedése. Üdvösségünk történetébe pünkösdkor lép be a Szentlélek, aki nem más, mint az Isten Lelke. A Szentlélek működése már az Úr Jézus életében is többször megnyilatkozott, a mennybemenetel óta pedig állandóan tevékenykedik az Egyházban. Az a feladata, hogy lelkünket megszentelje, és úgy irányítson minket, hogy Isten jelenléte általunk láthatóvá, érezhetővé legyen a világban. Nyissuk ki lelkünket a Szentléleknek, hogy minél jobban átjárjon bennünket. 

  Hívek könyörgése 

  Az Úr Jézus küldetést adott az apostoloknak. Ugyanígy küld bennünket is a világban való szolgálatra. Ehhez kérjük a Szentlélek segítségét! 

  1. Az erő szellemét kérjük mindazok számára, akik Isten üzenetét hirdetik a világban. 

  2. Az igazság szellemét kérjük mindazok számára, akik az élet értelmét őszintén keresik. 

  3. A vigasztalás szellemét kérjük mindazok számára, akik vigasz nélkül és elhagyottan élnek. 

  4. A szeretet szellemét kérjük mindazoknak, akik a gyűlölködés sötétségében botorkálnak, és a szeretet fényét nem ismerik. 

  5. Az állhatatosság kegyelmét kérjük a bérmálkozók számára, hogy hűségesek legyenek hitük gyakorlásában. 

  Méltó és igazságos, hogy mindenhol hálát adjunk az Atyának és a Fiúnak a Szentlélek bőséges ajándékaiért, most és mindörökké. Amen. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mt 28,16-20)Urunk mennybemenetele

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  24

  Bevezető

  A katekizmusban tanultuk, hogy Isten mindenhol jelen van. Ezt az igazságot a Miatyánk úgy fogalmazza meg, hogy „amint a mennyben, úgy a földön is.” A mai ünnep ezt az igazságot annak hangsúlyozásával tárja elénk, hogy Isten jelenléte a világban határtalan. Az Ő országa, az Ő léte éppoly fontos az ember földi életében, mint az égiek életében. Jézus valóságos Isten, de emberré lett, magára vette emberi sorsunkat, a halált is. Majd feltámadott egy új életre, és negyven nap után felment a mennybe. Ma Isten mintegy felszólít minket, hogy földi életünkben ne korlátozzuk munkálkodását.

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Forduljunk bizalommal a Dicsőség Királyához, aki ma győztesen felment a mennybe, és ott helyet készít számunkra!

  1. Dicsőség Királya! Segítsd mindazokat, akik nevedet tisztelik, hogy egységre találjanak a hitben.

  2. Adj erőt és bátorságot az államférfiaknak, hogy felelősségük tudatában mindig igazságosan hozzák meg döntéseiket.

  3. Urunk! Te megdicsőülve mentél a mennybe. Add, hogy lélekben már most veled legyünk.

  4. Könyörgünk hozzád egyházközségünkért. Add, hogy egykor mindnyájan együtt lehessünk veled dicsőséges országodban.

  Jóságos Istenünk, a tiéd minden az egész világon. Benned élünk, mozgunk és vagyunk. Jöjjön el a Te országod a mennyben és a földön, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 14,15-21)HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  16

  Bevezető 

  A mai evangéliumban hallani fogjuk az Úr Jézus szavát: „Ha engem szerettek, parancsaimat megtartjátok.” Ez a mondat két dologra hívja fel a figyelmünket. Először arra, hogy a parancs megtartásának értéke nagyobb, ha szeretetből fakad, mintha a büntetéstől való félelem miatt engedelmeskedem. Másodszor pedig arra figyelmeztet, hogy szeretetünket éppen akkor mutatjuk meg, amikor megtartjuk Isten parancsát. Akinek tehát a szeretet motiválja az engedelmességet, az nem úgy érzi magát, mintha súlyos teher nyomorgatná, hanem öröm tölti el lelkét, hiszen valamivel kimutathatta szeretetét. A mai lelkiismeret-vizsgálatban azt kérjük számon magunktól, hol maradtunk adósok a szeretettel. 

  Hívek könyörgése 

  Az Úr Jézus megígérte nekünk a Szentlelket, akit az Atyától küld nekünk. A Lélek erejében bízva forduljunk bizalommal égi Atyánkhoz kéréseinkkel! 

  1. Imádkozzunk az Egyház minden felszentelt szolgájáért, hogy igehirdetésük és tanításuk által a hívek erősödjenek a hitben és az egymás iránti szeretetben. 

  2. Imádkozzunk a keresztényekért, akik szerényen, de úgy akarnak hitben, reményben és szeretetben élni, hogy bizonyságtételük másokat is magával ragadjon. 

  3. Imádkozzunk a művészekért, hogy műveik mindenkor Isten nagyságát és szépségét hirdessék. 

  4. Imádkozzunk azokért, akiket hitük gyakorlása miatt kinevetnek, elnyomnak vagy üldöznek. Segítsd őket, hogy hitvalló életükkel maradjanak állhatatosak. 

  Mennyei Atyánk, Te jól tudod, mi válik javunkra. Ezért terád bízzuk kérésünk meghallgatását, Krisztus a mi Urunk által. Amen. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 14,1-12) HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  09

  Bevezető 

  Tamás apostol nem volt felületes, hiszékeny természetű ember, inkább kutató, az igazságot kereső lélek. Nemcsak az Úr Jézus feltámadásáról akart személyesen meggyőződni, hanem már korábban vette magának a bátorságot, hogy megkérdezze: „Uram, nem tudjuk, hová mégy. Hogyan ismerhetnénk hát az utat?” Ezzel a kérdéssel az Úr Jézus szájából az egyik legmarkánsabb mondatot hívta elő, amelyet Ő magáról mondott: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” Ez a mondat egy egész életprogramot ad: Ismerjük meg azt az utat, amelyet az Úr Jézus járt, őrizzük meg azt az igazságot, amelyet tőle tanultunk, és a szeretet gyakorlásával törekedjünk az örök életre. Ehhez segítsen mai szentmisénk is. 

  Hívek könyörgése 

  Imádkozzunk az Úr Jézushoz, aki helyet készít nekünk az égben az Atyánál! 

  1. Urunk! Erősítsd az apostolok minden utódját a hitben, hogy evangéliumodat meggyőzően hirdessék. 

  2. Vezesd az élet értelmét keresőket arra az útra, amelyet Te mutattál nekünk. 

  3. Segítsd kegyelmeddel mindazokat, akik a televízió, rádió és az újságok területén az információk terjesztésében dolgoznak, hogy mindenkor az igazságnak kötelezzék el magukat. 

  4. Add, hogy a betegek, rokkantak és a hátrányos helyzetűek vigaszt nyerjenek szenvedésükben az égi haza reményében. 

  5. Add meg halottainknak azt a helyet, amit Atyád házában készítettél nekik. 

  Urunk! Te azt akarod, hogy Atyád házában mindnyájan veled legyünk a földi élet után. Legyen meg a te akaratod! Hála és dicséret legyen nevednek az Atyával és a Szentlélekkel együtt, most és mindörökké. Amen. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 10,1-10)HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  02

  Bevezető 

  Az Úr Jézus a mai evangéliumban a juhok számára ajtónak mondja magát. Mi a keresztség által tartozunk juhai közé. Amint a juhoknak tudniuk kell, hol van az akolba vezető ajtó, nekünk is tudnunk kell, hol, hogyan találunk rá az Úr Jézusra, ismernünk kell hangját, nyelvét, amelyen szól hozzánk, hív bennünket. A mai ember számára nagy segítséget jelent a computer az élet minden területén. De csak akkor, ha ismerjük a számítógép nyelvezetét, terminus technicusát. Az Úr Jézusnak is van saját nyelve, saját hangja, amely különbözik a világ hangjától. Ha a világnézetek tarkaságából, a sokféle szignál közül ki akarjuk hallani az Úr Jézus hangját, rá kell állnunk az evangélium hullámhosszára. Erre szolgál minden vasárnapi szentmise, ehhez segít hozzá mai közös imánk, és az igehirdetés is. 

  Hívek könyörgése 

  Testvéreim! Az Úr Jézus megígérte nekünk, hogy velünk marad a világ végéig. Sokszor nyit ajtót nekünk, mert azt akarja, hogy „életünk legyen, és bőségben legyen.” Forduljunk hozzá bizalommal! 

  1. Urunk, Jézus Krisztus! Könyörgünk hozzád mindazokért, akik hisznek benned. Add, hogy életet ígérő szavaid legyenek mindig cselekedeteik vezérfonala. 

  2. Segítsd Egyházunk püspökeit és papjait, hogy mindig tudják, mire kötelezi őket az igazság ismerete és a szeretet. 

  3. Urunk! Támassz a keresztény családokból papi és szerzetesi hivatásokat, akik ajtót nyitnak a feléd vezető úton mindnyájunknak. 

  4. Könyörgünk önmagunkért, hogy úgy tudjunk mindig bízni benned, mint a legjobb barát szavában. 

  Urunk, Jézus Krisztus! Igéd hatalmas, és erőt sugároz felénk. Bízunk segítségedben életünk minden napján, és dicsőitünk téged az Atyával és a Szentlélekkel együtt, most és mindörökké. Amen. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."