37914 ima található a honlapon, összesen 63964 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

  Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések
  Hetente frissül

  Egyetemes könyörgések a vasárnapi és ünnepi szentmisékhez 

  Az itt megjelentek azzal a céllal született, hogy segítse a papokat és a híveket a tevékeny és gyümölcsöző részvételben. Gondolatokat közöl a szentmise elején mondható bevezetőhöz, és új anyaggal bővíti az egyetemes könyörgések választékát. Mindkettő nem eléggé kiaknázott lehetősége annak, hogy a szentmisén való részvétel személyesebb legyen. A liturgikus szabályok szerint a hívek köszöntése után a pap vagy más segédkező rövid bevezetőt mondhat. Ez nem prédikáció. Legfőbb célja, hogy megadja a szentmise alapgondolatát, a részvétel alaphangját, és ráhangolja a híveket a napi ünneplésre.

  Egyetemes könyörgések (Lk 24,35-48)Húsvét 3. vasárnapja

  Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  17

  Bevezető

  Az egész húsvéti idő azt akarja tudatosítani bennünk, hogy az Úr Jézus nemcsak egy kiemelkedő történelmi személy, hanem a mi feltámadt, élő Üdvözítőnk, aki életünk középpontja lett. Teljesen eggyé akar lenni velünk áldó szavaival és a testévé vált kenyérrel. Egyúttal sürgeti, hogy húsvéti jó hírének legyünk tanúi, bátor hirdetői a világban. Helyezzük most magunkat jelenlétébe.

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Isten nagy szeretete az Úr Jézus által nyilvánul meg számunkra. Ezért ma is általa terjesszük eléje kéréseinket!

  1.   Urunk, bátorítsd Egyházadat, hogy az evangélium valódi jó hírként érkezzen minden emberhez.

  2.   Áldj meg minden férfit és nőt, minden fiatalt és öreget, akik nevedben küldetést vállalnak a családokban, és hivatásuknak érzik az evangélium igazságainak továbbadását.

  3.   Nyisd meg értelmünket és érzékeinket evangéliumod számára, hogy kovászként járja át egész életünket.

  4.   Segíts, hogy legyen bennünk kellő érzékenység és éberség, amikor alapvető emberi jogokat kell megvédenünk.

  5.   Add, hogy elhunytjaink az örökkévalóságban megnyugvásra leljenek.

  Mindezt Szent Fiad, Jézus Krisztus által kérjük, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, most és mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 20,19-31)Húsvét 2. vasárnapja

  Napi Ima12 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  10

  Bevezető

  Szent Tamás apostol kételkedéséről értesít a mai evangélium. A kételkedést és a hitet mi is sokszor átéljük. Amikor kételkedünk, nyílt lelkünk ablakai bezárulnak, amikor pedig hiszünk, megnyílnak. Amikor kitárulnak lelkünk ablakai, a remény éltető friss fuvallatával telnek meg lelkünk vitorlái. Az Úr Jézus el akar jönni hozzánk a legnagyobb zárkózottságunkban is, akár kételkedésből, akár kétségbeesésből származik az. Megérint bennünket jóságos szavával és életadó kenyerével. Hívjuk őt közénk, személyes életünkbe, hogy szeretete leheletével megszabadítsa lelkünket minden elzárkózástól.

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Az Úr Jézus megváltott bennünket. A megváltottság hitével kérjük őt bizalommal!

  1.   Bátorítsd Urunk Egyházadat, hogy nyitott szemmel nézze a ma világát, és segítsd, hogy békét hirdető szavadat érthető módon, világos szavakkal tudja hirdetni.

  2.   Áldd meg mindazokat, akik türelemmel, megértő módon gondoskodnak a kétségbeesett, meghasonlott, csalódott emberekről.

  3.   Jöjj be Urunk az ingadozó, beszűkült lelkek elzárt világába, hogy Szentlelked gyógyítsa és tágítsa szűk világukat.

  4.   Add, hogy mi keresztények áldássá váljunk mindazok számára, akik hozzánk fordulnak, és minket igényelnek.

  Feltámadt Üdvözítőnk, aki békét akarsz ajándékozni nekünk és általunk, teljesítsd jóságosán kéréseinket ma és mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 20,1-9)Húsvétvasárnap

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  03

  Bevezető

  Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. A feltámadás titkát a fizikai törvények ismeretének fényénél nem tudjuk ugyan megérteni, de az igazság győzelmét ujjongó érzésssel tudjuk ünnepelni. Mert amilyen égbekiáltó igazságtalanság volt az Úrnak halálra ítélése koholt vádak alapján, olyan igazságos volt a mennyei Atya igazságtétele Szent Fia feltámasztásával. Örülünk annak, hogy győzött az igazság! Mert mindig is így volt a történelemben, hogy az igazságot lehet ugyan ideig-óráig elnyomni, de végleg legyőzni nem lehet! Efölötti örömünkben tartsunk most lelkiismeret-vizsgálatot arról, hogyan érvényesül az igazság szelleme mindennapi életünkben.

  Hívek könyörgése

  Krisztus feltámadásában megnyílt előttünk az Istenhez vezető út. Annak tudatában, hogy őszinte keresztény életünkkel jó úton járunk, terjesszük kéréseinket bizalommal Üdvözítőnk elé!

  1.   Nyisd meg Urunk lelki szemeinket: szívünket, értelmünket és érzékeinket, hogy a húsvét misztériumát méltón tudjuk magunkévá tenni.

  2.   Segítsd Egyházadat, hogy ismerje fel az idők jeleit, és húsvéti reménységgel közelítse meg a ma emberét.

  3.   Vezesd Urunk tartós békéhez a népeket, akik békétlenkednek és háborúznak egymással. Add meg nekik a megbékélés szellemét.

  4.   Feltámasztó erőddel légy támasza a betegeknek és a szenvedőknek, önts beléjük bizalmat és reményt.

  5.   Segíts nekünk keresztényeknek, hogy húsvéti lélekkel tudjuk és merjük alakítani azt a társadalmat, amelyben élünk.

  Erre kérünk örök Isten, aki minket Szent Fiad által megváltottál, és a Szentlélek szellemében az örök életre szántál. Bízunk abban, hogy jó úton vezetsz minket ma és mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 13,1-15)Nagycsütörtök

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  01

  Bevezető

  A mai estén minden templom az utolsó vacsora termét idézi. A megváltás nagy eseményeire emlékezve fel akarjuk szítani magunkban azt a lelkületet, amely az Úr Jézusban is megvolt. Egyrészt emlékezünk az Ő szolgáló szeretetére, amellyel megmosta tanítványai lábát. Másrészt átérezzük azt a nagy szeretetét, amellyel megalapította az Oltáriszentsé-get, és ezzel a saját testét és vérét hagyta ránk lelki táplálékul. Ugyanakkor megalapítja a papságot, és rájuk bízza a megváltás értékes gyümölcseit. Ezekkel a gondolatokkal vegyünk részt ma este az Úr Jézus áldozatában.

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Kérjük alázatos lélekkel az Úr Jézust, akit az Atya a Szentlélekkel szentelt fel örök főpappá, hogy könyörüljön rajtunk!

  1.   Urunk! Te felmentél Jeruzsálembe, hogy vállald értünk a szenvedést, és így juss a feltámadás dicsőségébe. Vezesd el Egyházadat az örök húsvétra!

  2.   Urunk! Te keresztfádat az élet fájává tetted. Add gyümölcseit bőkezűen azoknak, akik a keresztségben újjászületnek.

  3.   Te a keresztfán függve irgalmaztál a bűnbánó gonosztevőnek. Kérünk, bocsáss meg nekünk is, bűnös szolgáidnak.

  4.   Urunk! Te a keresztfán is imádkoztál ellenségeidért. Segíts minket is kegyelmeddel, hogy őszintén meg tudjunk bocsátani mindenkinek.

  5.   Urunk! Te a szereteted szent emlékét hagytad nekünk az Oltáriszentségben. Add, hogy a szentáldozás hívő közösségünket a szeretet családjává tegye.

  Mindenható Istenünk! Szent Fiad halálában és feltámadásában biztos reményt adtál hitünk beteljesedéséhez. Segíts mindannyiunkat, hogy a megismert igazságok útján járva eljussunk örök célunkhoz, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mk 11,1-10)Virágvasárnap

  Napi Ima13 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  27

  Bevezető

  A mai ünnepnek két arca van. Először arra emlékezünk, hogy az Úr Jézus bevonult Jeruzsálembe, az emberek pálmaágakkal a kezükben nagy lelkesedéssel hozsannát kiáltanak neki, Dávid fiának, a Messiásnak. De az örvendezés nem tart sokáig. Már előre vetíti árnyékát a szenvedés, amikor a tömeg Pilátus előtt ezt üvölti: „Feszítsd meg őt!” Egymást váltják a hozsanna és a „Feszítsd meg”. A köszöntés és az árulás. A reménység és a csalódás. Mindezek a mi életünket is jellemzik. Amikor tehát lélekben mi is beállunk a tömegbe, és eszünkbe jut, hogy bűneinkkel mi is „Feszítsd meg”-et kiáltottunk, bánjuk meg bűneinket, hogy majd a feltámadás örömében részesülhessünk.

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Az Úr Jézus emberi életünknek minden ívét, lépcsősorát végigjárta. Nemcsak a hozsannázás örömét érezte, hanem a szenvedés számos fájdalmát is. Ezért teljes bizalommal fordulhatunk feléje minden gondunkkal és bajunkkal!

  1.   Imádkozzunk az Egyházért, hogy minden ember előtt nyitott, vonzó legyen, hogy részt tudjon venni az emberek örömében, boldogságában, de ugyanakkor szükségében és szenvedésében is.

  2.   Imádkozzunk azért, hogy az ó- és újszövetség népei tiszteljék, értsék meg egymást, és a világ minden jóakaratú emberével együtt tudjanak működni.

  3.   Imádkozzunk az üldözöttekért, hogy a szenvedésben is meg tudják őrizni emberi méltóságukat, és találjanak olyan embereket, akik együtt éreznek velük, és segítenek rajtuk.

  4.   Imádkozzunk önmagunkért, hogy a hitből erőt merítsünk a szenvedések elviselésére és enyhítésére.

  5.   Imádkozzunk halottainkért, hogy a megváltás gyümölcsét élvezzék, és eljussanak a mennyei Jeruzsálembe.

  Urunk, Jézus Krisztus! Te vagy az, akit a kereszten felmagasztaltak, aki mindenkit magadhoz vonzol. Hisszük, hogy általad lettünk megváltottak. Dicséret és hála ezért neked ma és mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 12,20-33)Nagyböjt 5. vasárnapja

  Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  20

  Bevezető

  Nagyböjt 5. vasárnapjának liturgiája az Úr Jézus szenvedésének és halálának legmélyebb értelmére mutat rá. Arra ti., hogy az Úr Jézus halála a kereszten nem egy katasztrófa volt, hanem oly hatalmas győzelem, amelynek részesévé akar tenni minket is. Az Úr Jézus kereszthalála ugyanis nagy ígéretet tartalmaz: aki lemond önmagáról, aki mintegy meghal önmagának, az észreveszi felebarátját, meglátja annak gondját, baját, rátalál a szenvedő emberre, megtalálja benne a szenvedő Jézust. Az Úr Jézus példája nyomán mi se zárjuk el szívünket, kezünket azoktól, akik segítségünket várják. Vizsgáljuk meg magunkat, van-e bennünk segítő szeretet?

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Az Úr Jézus a búzamag, amely meghal és bő termést hoz, ő szenvedése által jutott el küldetése csúcsára. Könyörögjünk a világ szenvedőiért!

  1.   Könyörgünk Urunk Egyházadért, amely jó mag gyanánt került földünkbe. Add, hogy oltalma, menedéke legyen az embereknek.

  2.   Könyörgünk a keresztényekért. Add, hogy nyitottak legyenek embertársaik szükségletei iránt.

  3.   Könyörgünk Urunk, azokért a férfiakért és nőkért, akik a világ politikáját és gazdasági életét irányítják. Add, hogy segítsenek elkerülni a háborút, az erőszakot és a száműzést.

  4.   Imádkozzunk a sok millió menekültért. Add, hogy segítségünk által vigasztalást, életkedvet kapjanak, és emberi méltóságukat megőrizhessék.

  5.   Könyörgünk megholt testvéreinkért. Add, hogy az örök életben élvezzék oltalmazó szeretetedet.

  Urunk Jézus Krisztus! Te vagy az elvetett mag, amely meghal és bő termést hoz. Köszönjük, hogy a világ üdvössége lettél, aki élsz és uralkodói az Atyával és a Szentlélekkel együtt. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 3,14-21)Nagyböjt 4. vasárnapja

  Napi Ima12 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  13

  Bevezető

  Nagyböjt a bűnbánat ideje, a lélektisztulást sürgető időszak. Erre utal az ilyenkor használatban levő lila szín is. A komoly önvizsgálat, a magunkba szállás ideje ez. A bűntől megszabadult ember lelkét azonban már az öröm, a felszabadultság érzése járja át. Ugyanis az olyan ember, akinek tiszta a lelkiismerete, annak mindig derült a lelke. Erre hívja fel figyelmünket a mai vasárnap, amelyet örvendező vasárnapnak hívunk. Mai szentmisénkben kérjük Urunkat, hogy mindnyájan eljuthassunk erre a derűs lelkületre.

  Hívek könyörgése

  Istenünk, aki tele van irgalommal irántunk, a kegyelem gazdagságával áraszt el bennünket, hogy tetteink által nyilvánvalóvá legyen jelenléte a világban. Ezért bizalommal fordulunk hozzá kéréseinkkel!

  1.   Add Urunk, hogy a nagyböjti bűnbánatban megtisztuljunk bűneinktől, és minden tettünket a szeretet irányítsa.

  2.   Segítsd Egyházadat, hogy bátran hirdesse az evangélium örömhírét a világban, és ezáltal az emberek eredményesebben végezzék napi munkájukat.

  3.   Urunk, segítsd Egyházadat a népek közötti béke megteremtésében és megőrzésében.

  4.   Add, hogy le tudjunk mondani a nem szükséges dolgokról és segítségére tudjunk sietni nélkülöző testvéreinknek.

  Istenünk, Te megadod a bűnbánóknak bűneik bocsánatát. Irgalmazz hozzád könyörgő népednek, hogy bűneiket megvallva, elnyerjék bocsánatodat. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 2,13-25)Nagyböjt 3. vasárnapja

  Napi Ima14 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  06

  Bevezető

  Nagyböjt 3. vasárnapja a kereszténység tanításának lényeges, központi üzenetét hangsúlyozza számunkra. Azt ti., hogy Isten, akihez az Úr Jézus utat nyit nekünk, nem más, mint a Tízparancs Istene. Isten, akinek akaratát az Úr Jézus teljesítette egészen a kereszthalálig, ugyanaz az Isten, aki Izrael népét kiszabadította az egyiptomi szolgaságból. Az üdvösség történetében tehát Isten irgalma és jósága folyamatosan van jelen, és az Úr Jézus Egyháza által folytatódni fog a világ végéig. Ebben a hitben kérjük bizalommal most is bűneink bocsánatát. Gyónom...

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Az Úr Jézussal való közösségünk hozza létre a keresztények közösségét. Ezért mi, mint Isten szent népe imádkozzunk egymásért és világunk gondjaiért!

  1.   Add Urunk, hogy a keresztény egyházak Isten parancsait úgy tekintsék, mint amelyek biztos utat mutatnak egy tartalmas élethez.

  2.   Add, hogy a politikai és társadalmi élet vezetői érezzék át felelősségüket az élet, a béke és a szabadság védelméért, az általad alkotott világ megóvásáért.

  3.   Add Urunk, hogy a társadalom peremére szorult felebarátaink: a betegek, a szegények, a magányosok megtalálják a nekik segítő testvért, és így megérezzék szerető jóságodat.

  4.   Add Urunk, hogy egyházközségünkben a fiatalok és öregek egyaránt megtapasztalják a Szent Kereszt jelében a Szentlélek erejét és bölcsességét.

  5.   Add, hogy halottaink halálod és feltámadásod által elnyerjék vágyaik beteljesedését: eljussannak az örök életbe.

  Mennyei Atyánk! Te évezredek óta vezeted az emberiséget az üdvösség útján, és mi is tapasztaljuk üdvösséghozó szándékodat. Ezért hálát adunk neked, és dicsőítünk téged életünk minden napján, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mk 9,2-10)Nagyböjt 2. vasárnapja

  Napi Ima16 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  27

  Bevezető

  A világ körülöttünk gyakran sötétnek látszik. Némelyek azt gondolják, hogy ez a világ menthetetlen. Mi keresztények is biztosan tudjuk, hogy ennek a világnak vége lesz, de vele a mi életünk nem fejeződik be. Erre hívja fel figyelmünket a mai liturgia olvasmánya, amikor felidézi Ábrahám történetét. Ábrahám nem érti, miért kéri tőle Isten Izsák feláldozását, mégis hajlandó ezt megtenni. A tanítványok sem értették, miért kell Jézusnak meghalnia. Egyházunk arra akar minket rávezetni, hogy akkor is bízzunk az isteni gondviselésben, amikor nem értjük Isten szándékait. A szenvedés sötét óráiban reméljük, hogy az alagút sötétségének végén felragyog az Úr Jézus húsvéti fénye, és annak világánál majd mindent megértünk. A mai szentmisében is kaphatunk a kegyelemnek ebből a fényéből.

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Krisztus a mi legfőbb tanítómesterünk, aki azért jött, hogy szolgáljon, és mindenkivel jót tegyen. Kérjük ezért alázattal és bizalommal!

  1.   Urunk! Segítsd püspökeinket és papjainkat, akiket vezetőkké és pásztorokká tettél Egyházadban, hogy segítségeddel mindenkit elvezessenek az Atyához.

  2.   Urunk! Taníts bennünket az emberek szolgálatára, hogy így kövessünk téged, aki szolgálni jöttél, és nem azért, hogy neked szolgáljanak.

  3.   Urunk! Te vagy a világ világossága. Add, hogy minden ember felismerjen téged, mint a világ Üdvözítőjét.

  4.   Légy irgalmas minden meghalt testvérünkhöz, és mutasd meg nekik arcod fényességét.

  Urunk, Istenünk! Te egyszülött Fiadat adtad a világ életéért. Ne engedd, hogy áldozata eredménytelen maradjon életünkben, hanem kegyelmének erejével elnyerjük a megváltás gyümölcseit! Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mk 1,12-15)Nagyböjt 1. vasárnapja

  Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  20

  Bevezető

  Ezen a héten hamvazószerdával megkezdődött a nagyböjt, a bűnbánati idő. Ennek alapgondolatát maga az Úr Jézus így fogalmazza meg: „Az idő betelt, közel van az Isten országa.” Egyházunk felhív bennünket, hogy újra és újra foglalkozzunk az Isten országával, amely közel jött hozzánk. Felhív arra, hogy többet foglalkozzunk lelkünkkel, vezekléssel. Felhív arra, hogy válalljunk önmegtagadásokat bűneink jóvátételére. Mindehhez az Úr Jézus irányt mutat és kegyelmével erősít minket. E gondolatok jegyében tartsunk lelkiismeret-vizsgálatot mai szentmisénk kezdetén.

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Az Úr Jézus ismeri azokat a kísértéseket, amelyek körülvesznek bennünket a világban. De ugyanakkor azt is hirdeti nekünk, hogy a mennyei Atya végtelenül szeret minket. Ezért bizalommal imádkozzunk hozzá!

  1.   Imádkozzunk az Egyházért és mindazokért, akik felelős állást töltenek be. Add, hogy mindig és mindenütt bátran és nagy vonzerővel hirdessék Isten evangéliumát.

  2.   Imádkozzunk azokért, akik a politikai és gazdasági életért viselnek felelősséget. Add, hogy ne engedjenek a hatalom kísértéseinek, és döntéseikben a közösség javát tartsák szem előtt.

  3.   Imádkozzunk azokért, akik ezekben a napokban a keresztség felvételére készülnek. Add, hogy eltöltse őket a benned való hit öröme.

  4.   Imádkozunk halottainkért. Add Urunk, hogy eljussanak Szent Fiad örök országába.

  Urunk, Istenünk! A nagyböjt kezdetén újra elindulunk feléd azon az úton, amelyet Szent Fiad mutat nekünk. Segíts bennünket, hogy mindvégig kitartsunk és eljussunk hozzád, Krisztus a mi Urunk kegyelme által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mt 6,1-6. 16-18)Hamvazószerda

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  17

  Bevezető

  Egyházunkban a mai nappal kezdődik a nagyböjt. Ez egy bűnbánati időszak, amely előkészít bennünket legnagyobb vallási ünnepünkre, a húsvétra. Az Egyház hamuval jelöl meg bennünket. Ezzel figyelmeztet arra, hogy testi életünk múlandó. A lelkünk az, amely örök életre kapott meghívást. Ebben az időszakban a lelkünket kell jobban szépíteni, erősíteni megszokott vallási életünk felülvizsgálatával és testi önmegtagadásokkal. Olyan ez az időszak lelkünk számára, mint az időszakos szerviz az autó számára. Istenben bízó lélekkel és felelősséggel indulunk el ma a bűnbánat útján.

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Forduljunk kéréseinkkel az Úr Jézushoz, aki példájával is mutatja nekünk a helyes életutat!

  1. Imádkozzunk azokért, akik a nagyböjti időben az újrakezdés nagy lehetőségét látják, és bátran felülvizsgálják eddigi életüket.

  2. Imádkozzunk azokért, akik feltűnően szükséget szenvednek, és mindenképpen rászorulnak mások segítségére.

  3. Imádkozzunk azokért, akik magányosan, mindenkitől elhagyatva élnek, és imádságunkra szorulnak.

  4. Imádkozzunk azokért, akiknek mindenük megvan, és mégis elégedetlenek az életükkel.

  5. Imádkozzunk önmagunkért, hogy életünk végső órája bűnbánatban találjon bennünket.

  Urunk, Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy mutatod nekünk az örök életre vezető utat. Add, hogy mindig szívesen és bátran járjuk, és bízzunk segítségedben, most és mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."