86214 ima található a honlapon, összesen 204092 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések
Hetente frissül

Egyetemes könyörgések a vasárnapi és ünnepi szentmisékhez 

Az itt megjelentek azzal a céllal született, hogy segítse a papokat és a híveket a tevékeny és gyümölcsöző részvételben. Gondolatokat közöl a szentmise elején mondható bevezetőhöz, és új anyaggal bővíti az egyetemes könyörgések választékát. Mindkettő nem eléggé kiaknázott lehetősége annak, hogy a szentmisén való részvétel személyesebb legyen. A liturgikus szabályok szerint a hívek köszöntése után a pap vagy más segédkező rövid bevezetőt mondhat. Ez nem prédikáció. Legfőbb célja, hogy megadja a szentmise alapgondolatát, a részvétel alaphangját, és ráhangolja a híveket a napi ünneplésre.

Egyetemes könyörgések (Jn 3,16-18)Szentháromság vasárnapja

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
03

Bevezető

Isten három személyét a szeretet köti össze. Az Atya szereti a Fiút, és a kettőjük közötti szeretet maga a Szentlélek. A szeretet az Isten lényege. Ebből sugárzik felénk is az a szeretet, amely legfeltűnőbben a rólunk való gondoskodásban és bűneink megbocsátásában nyilatkozik meg. Ebben a szentmisében is szeretetből jelenik meg köztünk, és bűnbánattal készítünk neki helyet a szívünkben. Gyónom...

Hívek könyörgése

Istenünk, égi Atyánk! Szent Fiadat azért küldted a világba, hogy az isteni élet titkát kinyilatkoztassa nekünk. Mi, akik a Szentháromság titkát igaz hittel valljuk, bizalommal fordulunk hozzád!

1. Szentháromságú egy Isten! Segíts bennünket kegyelmeddel, hogy az Egyházon belül mindig készek legyünk az egymással való kapcsolat megteremtésére.

2. Add, hogy a tevékeny felebaráti szeretet hasson át mindenkit, akik Egyházunk és hazánk sorsát irányítják.

3. Add kegyelmedet egyházközségünk tagjainak, rokonainknak és barátainknak, hogy a hétköznapok egyformaságában a krisztusi szeretet fényét tudják sugározni.

4. Bátoríts Urunk bennünket, hogy merjünk nyitottak lenni egymás iránt, és életvitelünket az isteni szeretet hassa át.

5. Fogadd be a szeretet országába meghalt testvéreinket, akik benned bízva távoztak a földi életből.

Szentháromságú Istenünk! Köszönjük, hogy kinyilatkoztattad nekünk isteni életed bensőséges titkát, amely szereteted jele.E szeretet jegyében akarunk eljutni hozzád a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Jn 20,19-23)Pünkösdvasárnap

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
27

Bevezető 

Pünkösd a húsvétnak befejezése és beteljesedése. Üdvösségünk történetébe pünkösdkor lép be a Szentlélek, aki nem más, mint az Isten Lelke. A Szentlélek működése már az Úr Jézus életében is többször megnyilatkozott, a mennybemenetel óta pedig állandóan tevékenykedik az Egyházban. Az a feladata, hogy lelkünket megszentelje, és úgy irányítson minket, hogy Isten jelenléte általunk láthatóvá, érezhetővé legyen a világban. Nyissuk ki lelkünket a Szentléleknek, hogy minél jobban átjárjon bennünket. 

Hívek könyörgése 

Az Úr Jézus küldetést adott az apostoloknak. Ugyanígy küld bennünket is a világban való szolgálatra. Ehhez kérjük a Szentlélek segítségét! 

1. Az erő szellemét kérjük mindazok számára, akik Isten üzenetét hirdetik a világban. 

2. Az igazság szellemét kérjük mindazok számára, akik az élet értelmét őszintén keresik. 

3. A vigasztalás szellemét kérjük mindazok számára, akik vigasz nélkül és elhagyottan élnek. 

4. A szeretet szellemét kérjük mindazoknak, akik a gyűlölködés sötétségében botorkálnak, és a szeretet fényét nem ismerik. 

5. Az állhatatosság kegyelmét kérjük a bérmálkozók számára, hogy hűségesek legyenek hitük gyakorlásában. 

Méltó és igazságos, hogy mindenhol hálát adjunk az Atyának és a Fiúnak a Szentlélek bőséges ajándékaiért, most és mindörökké. Amen. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Mt 28,16-20)Urunk mennybemenetele

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
20

Bevezető

A katekizmusban tanultuk, hogy Isten mindenhol jelen van. Ezt az igazságot a Miatyánk úgy fogalmazza meg, hogy „amint a mennyben, úgy a földön is.” A mai ünnep ezt az igazságot annak hangsúlyozásával tárja elénk, hogy Isten jelenléte a világban határtalan. Az Ő országa, az Ő léte éppoly fontos az ember földi életében, mint az égiek életében. Jézus valóságos Isten, de emberré lett, magára vette emberi sorsunkat, a halált is. Majd feltámadott egy új életre, és negyven nap után felment a mennybe. Ma Isten mintegy felszólít minket, hogy földi életünkben ne korlátozzuk munkálkodását.

Hívek könyörgése

Testvéreim! Forduljunk bizalommal a Dicsőség Királyához, aki ma győztesen felment a mennybe, és ott helyet készít számunkra!

1. Dicsőség Királya! Segítsd mindazokat, akik nevedet tisztelik, hogy egységre találjanak a hitben.

2. Adj erőt és bátorságot az államférfiaknak, hogy felelősségük tudatában mindig igazságosan hozzák meg döntéseiket.

3. Urunk! Te megdicsőülve mentél a mennybe. Add, hogy lélekben már most veled legyünk.

4. Könyörgünk hozzád egyházközségünkért. Add, hogy egykor mindnyájan együtt lehessünk veled dicsőséges országodban.

Jóságos Istenünk, a tiéd minden az egész világon. Benned élünk, mozgunk és vagyunk. Jöjjön el a Te országod a mennyben és a földön, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Jn 14,15-21)HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
13

Bevezető 

A mai evangéliumban hallani fogjuk az Úr Jézus szavát: „Ha engem szerettek, parancsaimat megtartjátok.” Ez a mondat két dologra hívja fel a figyelmünket. Először arra, hogy a parancs megtartásának értéke nagyobb, ha szeretetből fakad, mintha a büntetéstől való félelem miatt engedelmeskedem. Másodszor pedig arra figyelmeztet, hogy szeretetünket éppen akkor mutatjuk meg, amikor megtartjuk Isten parancsát. Akinek tehát a szeretet motiválja az engedelmességet, az nem úgy érzi magát, mintha súlyos teher nyomorgatná, hanem öröm tölti el lelkét, hiszen valamivel kimutathatta szeretetét. A mai lelkiismeret-vizsgálatban azt kérjük számon magunktól, hol maradtunk adósok a szeretettel. 

Hívek könyörgése 

Az Úr Jézus megígérte nekünk a Szentlelket, akit az Atyától küld nekünk. A Lélek erejében bízva forduljunk bizalommal égi Atyánkhoz kéréseinkkel! 

1. Imádkozzunk az Egyház minden felszentelt szolgájáért, hogy igehirdetésük és tanításuk által a hívek erősödjenek a hitben és az egymás iránti szeretetben. 

2. Imádkozzunk a keresztényekért, akik szerényen, de úgy akarnak hitben, reményben és szeretetben élni, hogy bizonyságtételük másokat is magával ragadjon. 

3. Imádkozzunk a művészekért, hogy műveik mindenkor Isten nagyságát és szépségét hirdessék. 

4. Imádkozzunk azokért, akiket hitük gyakorlása miatt kinevetnek, elnyomnak vagy üldöznek. Segítsd őket, hogy hitvalló életükkel maradjanak állhatatosak. 

Mennyei Atyánk, Te jól tudod, mi válik javunkra. Ezért terád bízzuk kérésünk meghallgatását, Krisztus a mi Urunk által. Amen. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Jn 14,1-12) HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
06

Bevezető 

Tamás apostol nem volt felületes, hiszékeny természetű ember, inkább kutató, az igazságot kereső lélek. Nemcsak az Úr Jézus feltámadásáról akart személyesen meggyőződni, hanem már korábban vette magának a bátorságot, hogy megkérdezze: „Uram, nem tudjuk, hová mégy. Hogyan ismerhetnénk hát az utat?” Ezzel a kérdéssel az Úr Jézus szájából az egyik legmarkánsabb mondatot hívta elő, amelyet Ő magáról mondott: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” Ez a mondat egy egész életprogramot ad: Ismerjük meg azt az utat, amelyet az Úr Jézus járt, őrizzük meg azt az igazságot, amelyet tőle tanultunk, és a szeretet gyakorlásával törekedjünk az örök életre. Ehhez segítsen mai szentmisénk is. 

Hívek könyörgése 

Imádkozzunk az Úr Jézushoz, aki helyet készít nekünk az égben az Atyánál! 

1. Urunk! Erősítsd az apostolok minden utódját a hitben, hogy evangéliumodat meggyőzően hirdessék. 

2. Vezesd az élet értelmét keresőket arra az útra, amelyet Te mutattál nekünk. 

3. Segítsd kegyelmeddel mindazokat, akik a televízió, rádió és az újságok területén az információk terjesztésében dolgoznak, hogy mindenkor az igazságnak kötelezzék el magukat. 

4. Add, hogy a betegek, rokkantak és a hátrányos helyzetűek vigaszt nyerjenek szenvedésükben az égi haza reményében. 

5. Add meg halottainknak azt a helyet, amit Atyád házában készítettél nekik. 

Urunk! Te azt akarod, hogy Atyád házában mindnyájan veled legyünk a földi élet után. Legyen meg a te akaratod! Hála és dicséret legyen nevednek az Atyával és a Szentlélekkel együtt, most és mindörökké. Amen. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Jn 10,1-10)HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
29

Bevezető 

Az Úr Jézus a mai evangéliumban a juhok számára ajtónak mondja magát. Mi a keresztség által tartozunk juhai közé. Amint a juhoknak tudniuk kell, hol van az akolba vezető ajtó, nekünk is tudnunk kell, hol, hogyan találunk rá az Úr Jézusra, ismernünk kell hangját, nyelvét, amelyen szól hozzánk, hív bennünket. A mai ember számára nagy segítséget jelent a computer az élet minden területén. De csak akkor, ha ismerjük a számítógép nyelvezetét, terminus technicusát. Az Úr Jézusnak is van saját nyelve, saját hangja, amely különbözik a világ hangjától. Ha a világnézetek tarkaságából, a sokféle szignál közül ki akarjuk hallani az Úr Jézus hangját, rá kell állnunk az evangélium hullámhosszára. Erre szolgál minden vasárnapi szentmise, ehhez segít hozzá mai közös imánk, és az igehirdetés is. 

Hívek könyörgése 

Testvéreim! Az Úr Jézus megígérte nekünk, hogy velünk marad a világ végéig. Sokszor nyit ajtót nekünk, mert azt akarja, hogy „életünk legyen, és bőségben legyen.” Forduljunk hozzá bizalommal! 

1. Urunk, Jézus Krisztus! Könyörgünk hozzád mindazokért, akik hisznek benned. Add, hogy életet ígérő szavaid legyenek mindig cselekedeteik vezérfonala. 

2. Segítsd Egyházunk püspökeit és papjait, hogy mindig tudják, mire kötelezi őket az igazság ismerete és a szeretet. 

3. Urunk! Támassz a keresztény családokból papi és szerzetesi hivatásokat, akik ajtót nyitnak a feléd vezető úton mindnyájunknak. 

4. Könyörgünk önmagunkért, hogy úgy tudjunk mindig bízni benned, mint a legjobb barát szavában. 

Urunk, Jézus Krisztus! Igéd hatalmas, és erőt sugároz felénk. Bízunk segítségedben életünk minden napján, és dicsőitünk téged az Atyával és a Szentlélekkel együtt, most és mindörökké. Amen. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 24,13-35)HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
22

Bevezető 

Amint az időjárásban a napsugaras nyarat borús, felhős ősz követi, úgy változik lelkünk világa is. Ma, húsvét 3. vasárnapján az emmauszi tanítványokkal találkozunk az evangélium történetében. A jeruzsálemi asszonyok már a feltámadás hírének örvendeznek, amikor az emmauszi tanítványok szomorú szívvel távolodnak Jeruzsálemtől. Csalódottnak érzik magukat, mert úgy tűnik, mintha az Úr Jézus cserben hagyta volna őket. Pedig már ott volt mellettük: „Megtörte a kenyeret és odaadta nekik.” Ez volt az ismertetőjel az Úr részéről. A kenyér színében velünk is megosztja életét az Úr Jézus. A mai szentmisében is velünk lesz. 

Hívek könyörgése 

Testvéreim! Feltámadt Üdvözítőnk minket is részesíteni akar a feltámadásban. Ezzel is kimutatja szeretetét irántunk. Forduljunk hozzá bizalommal! 

1. Adj Urunk Egyházad vezetőinek nyitott fület és érző szívet, hogy jól gondozzák azokat, akiket rájuk bíztál. 

2. Segítsd tévelygő embertársainkat, hogy rátaláljanak a feléd vezető útra. 

3. Urunk, tégy minket Egyházad hiteles tanúivá ezen a világon. 

4. Maradj velünk, Urunk, életünk estéjén, és add meg majd nekünk a boldogító istenlátás kegyelmét. 

5. Fogadd be országodba azokat, akik a feltámadás hitével távoztak el közülünk. 

Hatalmas Istenünk! Te vagy minden ember számára a helyes életcél és a gondviselő jóság. Hála és dicsőség legyen érte, Krisztus a mi Urunk átal. Amen. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Jn 20,19-31)HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
15

Bevezető 

A mai vasárnap régi nevén fehérvasárnap. Az őskeresztények ugyanis ezen a napon vetették le azt a fehér ruhát, amit keresztelésük napján, húsvétkor felöltöttek. Később erre a napra került az elsőáldozás, amelyre mindnyájan szívesen emlékezünk vissza. így is van rendjén, hogy vallási életünknek ez a szép ünnepnapja mindig elevenen éljen szívünkben. Minden szentáldozás arra erősít minket, hogy Jézus jó hírének tanúi lehessünk. Vizsgáljuk meg magunkat, mi maradt meg elsőáldozási lelkületünkből, jó szándékainkból. 

Hívek könyörgése 

Testvéreim! Azokra gondolva, akik ma járulnak először szentáldozáshoz, forduljunk kéréseinkkel a feltámadt Üdvözítőhöz! 

1. Add Urunk, hogy templomunk sok ember számára legyen az Istennel való találkozás színhelye. 

2. Add, hogy mindazon gyermekek, akik az idén járulnak az első szentáldozáshoz, mindig érezzék szeretetedet és közelségedet. 

3. Add Urunk, hogy szüleik és mindazok, akik a hit továbbadásáért felelősek, meggyőző keresztények legyenek. 

4. Add, hogy betegeink az élet kenyere által új erőre és életkedvre kapjanak. 

5. Add Urunk, hogy halálunk óráján az élet kenyere legyen útravaló lelki táplálékunk. 

Urunk, Istenünk! Te ismered húsvéti örömünket, de gondjainkat, küzdelmeinket is. Hallgasd meg hozzád intézett könyörgéseinket, és fogadd érte hálánkat, Krisztus a mi Urunk által. Amen 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Mt 28,8-15)Húsvéthétfő

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
10

Bevezető 

Húsvét a legnagyobb ünnep Egyházunkban. Nagy jelentőségét az is mutatja, hogy nemcsak egy vasárnapot szánunk az ünneplésre, hanem egy héten keresztül a feltámadás örömében imádkozunk, énekelünk. Sőt! Egészen pünkösdig minden vasárnapot a feltámadás gondolatának szentelünk. Az oltár mellé állított nagy gyertya is a feltámadt Krisztusra irányítja figyelmünket, aki meg nem szűnő világosságunk. 

Hívek könyörgése 

Az Úr Jézus az emmauszi úton feltárta tanítványai előtt a szenvedés titkát és annak értékét. Őhozzá forduljunk most kéréseinkkel! 

1. Urunk, Megváltónk! Könyörögjünk papjainkért. Add, hogy örömmel lássák el feladatukat, az evangélium hirdetését és a szentségek kiosztását. 

2. Könyörögjünk azokért, akik az egyházi segélyszervezetekben tevékenykednek. Add Urunk, hogy erősek maradjanak a nyomor és a szükség elleni harcban. 

3. Könyörögjünk egyházközségünk híveiért. Add, hogy mindig tudatában legyenek keresztény felelősségüknek. 

4. Könyörögjünk azokért, akik a feltámadás hitében haltak meg. Urunk, részesítsd őket szépséged fényében. 

Urunk, Istenünk! Nyisd meg szemünket, hogy mindenkor meglássuk embertársaink szenvedését, és add, hogy téged lássunk a szenvedő emberben. Velük együtt akarunk áldani és dicsőíteni téged, ma és mindörökké. Amen. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Jn 20,1-9)Húsvétvasárnap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
08

Bevezető 

Tegnap este ünnepélyesen hoztuk be a templomba a húsvéti gyertyát, azt hirdetve a világnak, hogy az Úr Jézus feltámadásával a világ világossága lett, és beragyogja egész életünket. Örülünk, ujjongunk ezen a napon, mert a keresztség által összefonódtunk az Úr Jézussal, és részesévé válhatunk az ő életének. Örülünk, mert a kereszthalál nem volt záró pontja életének, hanem egy elpusztíthatatlan, új életnek a kezdete, és egyben a mi életünknek a jövője, reménye. Ma egyrészt az Úr Jézus győzelmének örvendezünk, másrészt annak, hogy nyomdokain haladva ránk is dicsőséges feltámadás vár. 

Hívek könyörgése 

Testvéreim! Imádkozzunk a dicsőségesen feltámadt Krisztushoz, aki megtörte a halál hatalmát! 

1. Könyörögjünk Egyházunkért. Add Urunk, hogy az egész földön bizonyságot tegyen halálodról és feltámadásodról, és sikerrel tölthesse be feladatát. 

2. Könyörögjünk az államok vezetőiért. Add Urunk, hogy mindenkor átérezzék a másokért vállalt felelősséget, és ne feledkezzenek meg arról, hogy döntéseikről egyszer számot kell adniuk az örök bíró előtt. 

3. Könyörögjünk a szülőkért. Add Urunk, hogy példamutató életet éljenek, és ne feledkezzenek meg gyermekeik vallásos neveléséről. 

4. Könyörögjünk önmagunkért, akik a keresztségben meghaltunk a bűnnek, és Isten fogadott gyermekei lettünk. Add Urunk, hogy gondosan őrizzük lelkünk kegyelmi állapotát. 

5. Könyörögjünk mindazokért, akik előttünk távoztak el a földi életből. Add Urunk, hogy beteljesedjék reményük, és részesüljenek feltámadásod érdemeiben. 

Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Mindezért legyen hála tenéked, most és mindörökké. Amen. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Jn 13,1-15)Nagycsütörtök

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
06

Bevezető 

Nagycsütörtök estéje az Úr Jézus szenvedésének kezdete. A sírás, a kihallgatás, a kínzások mindegyike már elindulás a kivégzés felé. Az Úr Jézus előre látja mindazt, ami reá vár. Magáévá teszi az Atya akaratát, kész élete feláldozására. A kenyér és a bor is előre jelzik, hogy önmagát fogja adni másokért. Szorong élete miatt, az életösztön benne is erős, de az Atyába vetett bizalma nem rendül meg egy percig sem. A másokért élő, halálra készülő Jézussal akarunk ma este együtt érezni. 

Hívek könyörgése 

Testvéreim! Együttérző szívvel könyörögjünk a mindenható Atyához azon az estén, amikor az Úr Jézus szenvedése elkezdődött! 

1. Imádkozzunk azokért, akik igazságtalan ítéletekkel hosszú fogságban vezekelnek. Add Urunk, hogy Megváltónk szenvedése adjon nekik erőt a börtönben. 

2. Imádkozzunk a munkanélküliekért és a hajléktalanokért. Óvd meg őket a kétségbeeséstől, és erősítsd a gondviselésbe vetett reményüket. 

3. Imádkozzunk Szentatyánkért, püspökeinkért és papjainkért. Add Urunk, hogy kegyelmed erejével megmaradjanak magasztos hivatásukban. 

4. Imádkozzunk önmagunkért. Add Urunk, hogy az Oltáriszentség vétele által erőt nyerjünk a szenvedések elviselésére. 

Istenünk, Atyánk! Szent Fiadnak nehéz útja volt. Segítsd azokat, akik a ma nehéz útjait járják. Állj mellettük kegyelmeddel. Erre kérünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Mt 21,1-11) Virágvasárnap

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
01

Bevezető 

Egyházunk ünnepei között hangulatilag egyik sem olyan ellentmondásos, mint virágvasárnap. Igaz ugyan, hogy Jeruzsálem népe kitörő örömmel fogadta az Úr Jézust. De az is igaz, hogy a tömeg hozsannája mögött sötét felhőként már ott sűrűsödik egy másik hangorkán: „Feszítsd meg őt!” Az örömujjongás mögött már készülőben van a kereszthalál drámai felvonása. Így az ünnep különös módon figyelmeztet arra, hogy Az Úr Jézus király ugyan, de trónja nem aranyból, nem ezüstből van, hanem a kereszt kemény fájából, amelyen a szeretet győz a gyűlölet felett, az isteni igazságosság minden jogtalanság felett. így válik a kereszt szégyenfája az élet szimbólumává. így lesz az Atya küldötte mindnyájunk Megváltójává. E gondolat jegyében ünnepeljünk ma. 

Hívek könyörgése 

Testvéreim! Forduljunk bizalommal Istenünkhöz, aki Fiának keresztáldozatában az emberiségnek megmutatta az élethez vezető utat! 

1. Könyörögjünk azokért, akik a nagyhét elején készen állnak az üdvösség történetének megünneplésére. Nyisd meg Urunk szívüket az őszinte megtérésre, amely Krisztussal az élet megújítására vezeti őket. 

2. Könyörögjünk azokért, akiknek a nagyhét ünnepi eseményei semmit sem jelentenek. Jussanak el annak felismerésére, hogy az Úr Jézus szenvedésével váltott meg minket. 

3. Könyörögjünk azokért, akiket a szenvedés súlya nyom: merítsenek erőt Szent Fiad szenvedéséből, és fogadják el a keresztet bűneik jóvátételére. 

4. Könyörögjünk minden emberért. Ismerje fel a világ, hogy az Úr Jézus önfeláldozó szenvedésével váltott meg bennünket. 

5. Könyörögjünk a haldoklókért. Egyesítsd szenvedéseiket Szent Fiad szenvedésével, hogy haláluk után egyek lehessenek vele a mennyei boldogságban is. 

Jóságos Istenünk! Szent Fiad halála garancia számunkra, hogy kegyelmeddel mindig mellettünk állsz. Hálát adunk ezért neked ma és életünk minden napján, Krisztus a mi Urunk által. Amen. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."