47641 ima található a honlapon, összesen 95191 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

  Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések
  Hetente frissül

  Egyetemes könyörgések a vasárnapi és ünnepi szentmisékhez 

  Az itt megjelentek azzal a céllal született, hogy segítse a papokat és a híveket a tevékeny és gyümölcsöző részvételben. Gondolatokat közöl a szentmise elején mondható bevezetőhöz, és új anyaggal bővíti az egyetemes könyörgések választékát. Mindkettő nem eléggé kiaknázott lehetősége annak, hogy a szentmisén való részvétel személyesebb legyen. A liturgikus szabályok szerint a hívek köszöntése után a pap vagy más segédkező rövid bevezetőt mondhat. Ez nem prédikáció. Legfőbb célja, hogy megadja a szentmise alapgondolatát, a részvétel alaphangját, és ráhangolja a híveket a napi ünneplésre.

  Egyetemes könyörgések (Mk 9,38-43.45.47-48)Évközi 26. vasárnap

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  25

  Bevezető

  Azoknak az embereknek az arcai, akik gyakran jelennek meg a tv képernyőjén, annyira ismerőseinkké válnak, mint a szomszédasszony, akivel naponta találkozunk a lépcsőházban. A templomban Isten arcával találkozunk. Azonban az a kép, amelyet Istenről a bibliában ismerünk meg, nem egységes, sokféle alakban mutatkozik meg előttünk. A legjellemzőbb vonása azonban nem a szigorúság, nem a büntető, bosszúálló arc, hanem a megbocsátó, irgalmas Isten arca. Imáink közül is sok így kezdődik: Jóságos Istenünk, hatalmadat mindenek előtt a könyörületben, a kíméletben tapasztaljuk meg. Ez bátorít fel bennünket arra, hogy tőle mindig, tehát ma is bűneink bocsánatát kérjük. Gyónom...

   

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Forduljunk bizalommal emberszerető Istenünkhöz, aki irgalmas Atyánk!

  1.   Irgalmas Istenünk, add nekünk a bűnbánat és az imádság lelkét, hogy igaz szeretettel szeressünk téged és embertársainkat.

  2.   Könyörülj a békétlenséget szító embereken, és állandóan ösztönözz minket a béke megteremtésére és megőrzésére.

  3.   Tedd nagylelkűvé a világ szegényei iránt azokat, akik bővelkednek anyagi javakban, hogy a gazdagok és szegények együtt zengjék dicsőségedet.

  4.   Bocsásd meg nekünk, hogy nem becsültük meg Szent Fiadat a szegényekben és a szenvedőkben.

  Istenünk, Te jól ismersz bennünket, és elfogadsz minket olyannak, amilyenek vagyunk. Köszönjük irántunk való irgalmas szeretetedet, és magasztalunk érte ma, holnap és mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mk 9,30-37)Évközi 25. vasárnap

  Napi Ima19 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  18

  Bevezető

  Amikor az Úr Jézus tanításával ismerkedünk, olykor úgy tűnik, hogy általa az erkölcsi világrend visszájára fordult. Például a mai evangéliumban elhangzik ez a mondat: „Aki első akar lenni, legyen az utolsó és mindenkinek a szolgája.” Fordított világnak érezzük. Ha azonban teljes összefüggésében szemléljük a krisztusi tanítást, mindent helyesnek találunk. Ugyanis az Úr Jézus azt hangsúlyozza, hogy legfontosabb a mennyei Atya szolgálata. Egy alkalommal így fogalmazza meg ezt: „Nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem, hogy én szolgáljak.” Mi akkor azonosulunk vele, ha elsősorban Istennek szolgálunk, az Ő akaratát teljesítjük. Ma is azért imádkozunk, hogy ez sikerüljön. Vizsgáljuk meg lelkünket, helyesen szolgálunk-e Istennek.

   

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Az Úr Jézus értékskáláján középpontban állnak a gyermekek, a kicsinyek. A mi körünkben pedig sokszor a szélre szorulnak. Most elsősorban értük imádkozzunk!

  1.   Istenünk! Védd, oltalmazd a gyermekeket, akik világunkban sok veszélynek vannak kitéve.

  2.   Állíts segítőkész lelkeket a háborúk áldozataiért, akik az erőszak és terror elől saját hazájukból kénytelenek menekülni.

  3.   A menekültek érezzék meg gondviselő jóságodat, amikor a felebaráti szeretet melege körülveszi őket.

  4.   Tégy türelmessé minket embertársaink iránt, akik nem felelnek meg a társadalmi elvárásoknak, hogy a rajtuk kívül álló okok miatt ne érezzék magukat hátrányos helyzetben.

  5.   Add meg kérünk az emberek igazságtalansága miatt szenvedő híveidnek béketűrésük jutalmául az örök boldogságot.

  Istenünk! Köszönjük, hogy Szent Fiad példája által megmutattad nekünk a szolgálat magasztos értékét. Segíts bennünket, hogy a szeretetből fakadó szolgálatainkkal mi is példát adjunk a világnak, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mk 8,27-35)Évközi 24. vasárnap

  Napi Ima16 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  11

  Bevezető

  Vallásunk sokféleképpen hozza kapcsolatba életünket a kereszttel. Amikor csak belépünk a templomba, keresztet vetünk, minden szentmisénket keresztvetéssel kezdjük, a kereszt csúcsosodik tornyainkon, keresztet állítunk a sírokra. Mindez arra akar emlékeztetni minket, hogy a kereszt jelében nyertük el a megváltást. Kereszteléskor is keresztet rajzolunk a gyermek homlokára, ami arra figyelmeztet, hogy keresztségünkkel az Úr Jézus keresztútját is magunkra vállaltuk, és végig kell járnunk. Ez az út gyakran nehéz, roskadozunk a teher alatt, amely vállunkra nehezedik. De erősen hisszük, hogy a Krisztussal együtt hordott kereszt mindig a dicsőséghez vezet. Imádkozzunk ma azért, hogy életünk keresztje lelkünk javára legyen.

   

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Az Úr Jézus értünk vállalta a keresztet. Kérjük kegyelmét, hogy hűséges társai lehessünk a kereszt viselésében!

  1.   Megváltónk! Szenvedésed által add meg híveidnek, hogy fékezni tudják testük bűnös kívánságait, és így akadálytalanul közeledjenek feltámadásod ünnepéhez.

  2.   Tanítsd meg híveidet, hogy megpróbáltatásaikat a Te szenvedéseddel egyesítve viseljék el, és ezzel megnyilvánuljon életükön üdvösséged műve.

  3.   Bátorítsd azokat, akik a hitetlen, közömbös világban megvallják hitüket, és a Krisztus mellett tanúskodó élet mellett döntenek.

  4.   Vigasztald meg azokat, akik testi vagy lelki szükséget szenvednek, hogy békéjüket benned találják meg.

  5.   Emlékezzél azokra, akik eltávoztak ebből az életből, és áraszd rájuk a feltámadás dicsőségét.

  Urunk, Jézus Krisztus! Egyházad a kereszt jelét veteti magunkra és mindenre. Taníts meg minket a kereszt titkát tisztelni és vállalni, és ezáltal Isten ereje nyilvánuljon meg életünkön, ma és mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mk 7,31-37)Évközi 23. vasárnap

  Napi Ima19 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  04

  Bevezető

  A mai evangéliumban a süketnéma meggyógyitásának történetét fogjuk hallani. A történet nemcsak arra hívja fel figyelmünket, hogy a halló és beszélő képességeink Istentől kapott értékes adományok, és ezeknek az adományoknak a birtokában nemcsak arra kell gondolnunk, hogy legyünk készek Isten szavának meghallgatására a fülünkkel, Isten imádására a nyelvünkkel, hanem azokra az emberekre is gondolhatunk, akikről azt mondja az Úr Jézus: „Látván nem látnak, hallván nem hallanak.” Vagyis: Látják a helyes utat, de letérnek róla, hallják az igazságot, de hazugságot beszélnek. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, vajon Isten akarata szerint használjuk-e fülünket és nyelvünket mindennapi életünkben?

   

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Úgy imádkozzunk gondviselő Istenünkhöz, hogy kéréseink megfeleljenek az Ő akaratának!

  1.   Add Urunk, hogy szentatyánk, N. pápa és Egyházunk püspökei, papjai, diakónusai korszerűen és teljes meggyőződéssel hirdessék az evangéliumot.

  2.   Segíts bennünket, hogy Isten igéjét ne csak hallgassuk, hanem szavunkkal és életünkkel is hirdessük.

  3.   Erősítsd bennünk a figyelmet azok iránt, akik bárminemű testi fogyatékosságban szenvednek, hogy érezzék a feléjük forduló szeretetet.

  4.   Add, hogy a földi életből távozott testvéreink boldog feltámadásra ébredjenek.

  Istenünk! Köszönjük, hogy ép testtel, egészséges érzékszervekkel ajándékoztál meg minket. Hálából úgy akarjuk azokat használni, hogy neked dicsőségedre, lelkünknek pedig hasznára legyenek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mk 7,1-8.14-15.21-23)Évközi 22. vasárnap

  Napi Ima17 imádkozás /layout/img/logo.png

  Aug
  28

  Bevezető

  Talán ismerős számunkra az a helyzet, amikor felebarátunk nem szívből, csak a társadalmi szokások kényszerének hatására visz ajándékot. Nem akarja, hogy azt híreszteljék róla: ez semmi ajándékot nem hozott. Ajándékozik tehát, de nem szívből. Az Úr Jézus is tapasztal ilyet saját népe körében. Már Izaiás kifakad emiatt: „Ez a nép ajkával dicsér engem, szíve azonban távol van tőlem.” Ezért figyelmezteti az Úr Jézus kortársait, hogy ne az edények tisztaságára helyezzék a súlyt, hanem lelkük tisztaságára. Ma így fogalmazna: Ne a társadalmi szokásokra figyeljetek, hanem a lelkiismeret szavát kövessétek. Vizsgáljuk meg magunkat, azt mutatjuk-e kifelé, ami a szívünkben van, és tartsunk bűnbánatot életünk kétszínűsége felett.

   

  Hívek könyörgése

  Imádkozzunk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a szívek és vesék vizsgálója, hogy segítsen bennünket az őszinte vallásossághoz!

  1.   Add Urunk, hogy a püspökök és plébánosok igehirdetése és élete őszinte meggyőződésről tanúskodjék.

  2.   Segíts Urunk kegyelmeddel, hogy az egymás iránti magatartásunk a megbecsülés és a testvéri szeretet megnyilatkozása legyen.

  3.   Segítsd a családtagokat, hogy egymásnak mindig igazat mondjanak, és ezáltal a kölcsönös bizalom légkörében éljenek.

  4.   Add, hogy életünk utolsó órája a Te kegyelmedben találjon bennünket.

  Istenünk, Te az igaz szíveket keresed. Segíts mindnyájunkat, hogy külső cselekedeteink mindenkor belső meggyőződésből fakadjanak, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 6,60-69)Évközi 21. vasárnap

  Napi Ima14 imádkozás /layout/img/logo.png

  Aug
  21

  Bevezető

  Vannak életünkben olyan idők, amikor nehezen értjük meg Isten akaratát. A mai evangélium is ilyen helyzetről beszél. Az Úr Jézus saját testét és vérét akarja övéinek táplálékul adni, de hallgatósága értetlenül hallgatja szavait. Bennünk is megdöbbenést okoz, ha arról hallunk, hogy egy ártatlan embert meggyaláznak, üldöznek. Értelmünkkel nem tudjuk felfogni. Amíg értelmünk fel tudja dolgozni az eseményeket, addig könnyű hinni. A hit ott kezdődik el igazán, amikor nem értjük Istent, és mégis bízunk benne. Ilyen bizalom van Péter apostolban, amikor azt mondja: „Uram, az örök élet igéi nálad vannak.” Kérjük ma Istent, hogy mi is ilyen lelkülettel tudjuk követni Urunkat életünk nehéz helyzeteiben.

   

  Hívek könyörgése

  Testvéreim, ha feltétel nélkül hiszünk Istenben, akkor örömben és bánatban rá bízhatjuk az életünket. E bizalom alapján terjesszük elő kéréseinket!

  1.   Könyörgünk azokért, akik csalódtak az Egyházban. Urunk, mutass fel előttük jó példát a meggyőződéses keresztény életre.

  2.   Könyörgünk azokért, akik fájdalmasan tapasztalták, hogy az Isten felé vezető út fáradságosabb, mint ők gondolták. Kérünk Urunk, bátorítsd őket a hit útján.

  3.   Könyörgünk azokért a szülőkért és gyermekekért, akik nem bíznak egymásban. Kérünk Urunk, segítsd őket, hogy megtalálják az egymáshoz vezető utat.

  4.   Könyörgünk a lanyha és közömbös keresztényekért. Segítsd őket Urunk, hogy egyértelműen és következetesen tudják követni az evangélium tanítását.

  Urunk, Istenünk! Nem könnyű téged mindig megérteni, és ez néha kikezdi, gyengíti hitünket. Hálásak vagyunk neked, ha ilyenkor nyomunkba szegődsz, és rávezetsz arra az útra, amely az örök boldogságunkba torkollik, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Lk 1,39-56)Nagyboldogasszony

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Aug
  20

  Bevezető

  Nagyboldogasszony ünnepén hitünknek arra a titkára emlékezünk, hogy a Szűzanyát földi élete után Isten egyedülálló módon test szerint is magához emelte az égbe. Az történt vele, ami a szentekkel és velünk is történni fog az utolsó ítélet napján: teste újra egyesült a lélekkel, és így került testestül-lelkestül Szent Fia országába. Tehát meghalt, de teste nem maradt a sírban. Nevezhetjük ezt Mária „feltámadásának” is, mert éppen úgy üresen maradt a sírja, mint az Úr Jézusé, de Egyházunk ezt úgy fejezi ki, hogy Mária megdicsőülése. A mi keresztény életünk is arra legyen beállítva, hogy az utolsó nap, amikor testünk majd feltámad a sírból, számunkra az megdicsőülés legyen. Ezt hitünk által érhetjük el. A Szentírás mondja: „Boldog vagy Mária, mert hittél”. Legyen ez a mai ünnep nekünk is hitünk erősítésére.

   

  Hívek könyörgése

  Örvendező lélekkel kérjük ma a megdicsőült Szűzanyát, hogy vigye imánkat Szent Fia elé!

  1.   Urunk Jézus Krisztus, aki Máriától nyerted földi életedet, segíts bennünket, hogy hit szerinti életünk jutalmául Szent Anyáddal együtt örvendezzünk majd az égben.

  2.   Segítsd Egyházadat, hogy a feltámadás hitének hirdetésével erősíteni tudja az emberek lelkét.

  3.   Könyörgünk Urunk az öregekért, a megtörtekért, mindazokért, akik mások segítségére vannak utalva. Add, hogy testi gyengeségükben is erős maradjon bennük a remény.

  4.   Add Urunk, hogy a Mennyország Királynőjének közbenjárására minden nép elnyerje a béke ajándékát.

  Urunk, Jézus Krisztus, Te földi anyádat szeretettel felemelted magadhoz az égbe. Ez a mi szívünkben is örömet fakaszt, és hálát adunk érte ma és mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 6,51-58)Évközi 20. vasárnap

  Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

  Aug
  14

  Bevezető

  Mindenki tudja, hogy milyen fontos a véradás a másik ember élete számára. Az Úr Jézus a mai evangéliumban saját vérét ajánlja fel nekünk, hogy általa örök életünk legyen. Szándékát úgy akarja megvalósítani, hogy életét áldozza fel értünk. Ehhez nagy szeretet kell, és a szentmisében erre emlékezünk. Itt az oltáron titokzatos kapcsolat jön létre az isteni és az emberi között. „Aki issza az én véremet, annak örök élete lesz.” Tiszta lélekkel akarjuk ezt megtenni, ezért mondjuk: Gyónom...

   

  Hívek könyörgése

  Imádkozzunk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki az élet kenyerével akar bennünket elvezetni az örök hazába!

  1.   Engedd Urunk, hogy az emberek felismerjék, mily közel vagy hozzájuk mások személyében, azokban, akikkel naponta találkoznak.

  2.   Segíts minket, hogy az Eucharisztia titkát mindig nagy örömmel ünnepeljük.

  3.   Egyházközségünk hívei örömmel tegyenek eleget a szeretetlakomádra szóló meghívásnak.

  4.   Haldokló testvéreinket segítsd hozzá, hogy az élet kenyerével megerősödve távozzanak e földi hazából.

  Urunk, Jézusunk! Köszönjük neked, hogy az Oltáriszentséget adtad nekünk lelkünk erősítésére. Mindenkor tisztelettel és hálával akarjuk azt szívünkbe fogadni, hogy eljussunk hozzád, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 6,41-51)Évközi 19. vasárnap

  Napi Ima15 imádkozás /layout/img/logo.png

  Aug
  07

  Bevezető

  A mai szentmise olvasmányában arról értesülünk, hogy Isten Illés prófétának kenyeret és vizet ad hosszú útjára. Nekünk is megvan a mindennapi kenyerünk, ami nemcsak munkánk eredménye, hanem Isten gondviselése is. Gondoljunk csak az időjárás viszontagságaira, ami nem tőlünk függ. Csodálatos az a folyamat, ahogyan Isten gondoskodik testi életünkről. Még csodálatosabb azonban az a mód, ahogyan lelkünkről akar gondoskodni, amikor magát az Úr Jézust kínálja nekünk kenyér alakjában. „Aki ebből a kenyérből eszik, örökké élni fog.” Az Úr Jézus tehát a lelkünket élteti, táplálja, erősíti. Amint azonban a mindennapi kenyérért is meg kell dolgozni, lelki erőfeszítés kell ahhoz is, hogy bűn nélküli szívet biztosítsunk Jézusnak az ő befogadására. Ezért kezdjük szentmisénket bűnbánattal. Gyónom...

   

  Hívek könyörgése

  Urunk, a mi Istenünk az élet Istene. Azt akarja, hogy nekünk is gazdag életünk legyen. Ezért bizalommal fordulunk hozzá kéréseinkkel!

  1.   Segíts Urunk mindazoknak, akik a politikában, a gazdasági életben és a társadalomban vezető pozíciót töltenek be, hogy az életet ne megsemmisíteni törekedjenek, hanem felelős szolgálatukkal előmozdítsák annak fejlődését.

  2.   Támogasd kegyelmeddel mindazokat, akik síkra szállnak a víz, a levegő és a Föld tisztaságáért.

  3.   Tégy Urunk bennünket is élő kenyérré mások számára, hogy a mi példamutatásunk által bátran és örömmel cselekedjék a jót.

  4.   Szabadíts meg minket a gonosztól, hogy embertársaink számára elfogadhatók legyünk, és ne mérgezzük meg a velük való együttlétünket.

  Jóságos Istenünk, köszönjük neked, hogy zsákutcáinkból mindig kivezetsz, és az élet útjára állítasz. Légy számunkra továbbra is útmutató fény, hogy elérkezzünk az örök életbe, a te Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 6,24-35)Évközi 18. vasárnap

  Napi Ima14 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  31

  Bevezető

  A csodás kenyérszaporítás után sokan azért keresték az Úr Jézust, mert jóllakatta őket. Nehezen tudta megértetni az emberekkel, hogy „nem csak kenyérrel él az ember.” Van olyan éhség is, amit nem lehet kenyérrel, kaláccsal, hússal lecsillapítani. Nagyon jól mutatja ezt azoknak a gazdagoknak az élete, akik jólétben élnek, és mégis elégedetlenek az életükkel. Az Úr Jézus éppen azért hív bennünket ismételten közösségbe, közös istentiszteletre, hogy megtapasztaljuk ennek a másik életnek a szépségét, melegét, természetfeletti értékét. Ma is ezért vagyunk együtt.

   

  Hívek könyörgése

  Isten új élettel ajándékoz meg bennünket az Egyházban. Úgy akar bennünket megváltoztatni, hogy majd mi legyünk mások számára az élet kenyerévé. Erre gondolva imádkozunk most hozzá bizalommal!

  1.   Add Urunk, hogy a földi jólétért való küzdelem ne oltsa ki az emberek lelkéből az örök üdvösség vágyát.

  2.   Add, hogy egyházközségünk váljék a meleg otthonosság helyévé minden keresztény ember számára.

  3.   Áldd meg azokat, akik a világban az igazságosság megvalósulásáért, és a tisztességes békéért fáradoznak.

  4.   Vigasztald meg azokat, akik szeretteiktől váltak meg, segítsd őket, hogy találjanak kiutat gyászukból.

  5.   Add, hogy a szent útravaló által megerősítve távozzunk a földi életből.

  Istenünk, Te Szent Fiad, Jézus által akarsz minket az örök boldogságra vezetni. Engedd úgy boldogulni népedet a földön, hogy elnyerje az örök életet, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 6,1-15)Évközi 17. vasárnap

  Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  24

  Bevezető

  Az Úr Jézus újszerű tanításának és csodáinak híre sok emberhez eljutott. Jöttek is mindenfelől az emberek kiéhezve, az üdvösség utáni vággyal eltelve. Nem csalódtak. Az Úr Jézus nemcsak életet adó tanítást adott nekik, hanem kenyeret is. Több ezer ember jóllakik, és úgy megtelik szívük hálával, hogy királlyá akarják őt választani. Erről fogunk hallani a mai evangéliumban. A csodás kenyérszaporítás nemcsak távoli esemény számunkra, hanem olyan valóság, amely most is lejátszódik istentiszteletünk órájában. Ugyanis az Úr az oltárra kerülő ostyákban megsokszorozza önmagát, és mindenki részesülhet belőle. Mi tudjuk ezt, ezért is jövünk szentmisére. Erősödni, gazdagodni akarunk abból, amit az Úr Jézus osztogat. Tegyük magunkat méltóvá a vele való találkozásra. Gyónom...

   

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Azzal a bizalommal járulunk a gondviselő Istenhez, hogy Ő megadja nekünk azokat a földi javakat, amik emberhez méltó életünkhöz szükségesek!

  1.   Adj Urunk Egyházad vezetőinek szociális lelkületet, hogy mindenkor észrevegyék az emberek testi-lelki igényeit.

  2.   Vezesd Egyházadhoz azokat, akik a szeretet kenyere után vágyakoznak.

  3.   Láttasd meg a teremtett világ szépségeit azokkal, akik most e napokban éppen szabadságukat töltik.

  4.   Mindazoknak, akik Jézus szent nevére vannak keresztelve, töltse el lelkét béke, bizalom és irántad való hála.

  5.   Fogadd be az örök béke országába azokat, akik ma hunytak el.

  Urunk Jézus Krisztus! Hálát adunk neked, mert gondoskodsz mindennapi kenyerünkről, és köszönjük neked, hogy a kenyér színében önmagad adod nekünk lelki táplálékul. Add, hogy méltók legyünk ajándékaidra ma, holnap és mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mk 6,30-34)Évközi 16. vasárnap

  Napi Ima15 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  17

  Bevezető

  Néha azt kívánjuk, bárcsak tovább tartana a nap, mint 24 óra. Sok a tennivaló, sok a feladat, az idő meg kevés. Úgy érezzük, jó lenne kikapcsolódni, a napi taposómalomból kiszabadulni. Ámde a nyugalom nem jön csak magától hozzánk, nekünk magunknak kell időt biztosítani a pihenésre, a kikapcsolódásra. A mai evangélium is ezt sugalmazza, amint majd hallani fogjuk. Amikor templomba jövünk, tulajdonképpen kiemeljük magunkat mindannak a szorításából, ami napról napra mozgat, űz-hajt bennünket. Amikor kitárjuk szívünket Isten felé, a nyugalomnak nyitunk ablakot. Itt egy kicsit hagyjuk magunkat formálódni, hogy lelkileg megerősödve helyt tudjunk állni mindennapi kötelességeinkben. Tartsunk csendet...

   

  Hívek könyörgése

  Testvéreim, könyörögjünk gondviselő Istenünkhöz embertársainkért, akik békére és üdvösségre vágynak!

  1.   Add Urunk, hogy a kötelességüket becsületesen teljesítő emberek mind eljussanak a megérdemelt pihenéshez.

  2.   A nyári szünidő szolgáljon tanulóifjúságunk testi és lelki erejének gyarapodására.

  3.   Imádkozzunk mindazokért, akik hajszoltnak, nyugtalannak, űzöttnek érzik magukat. Segitsd őket, hogy közeledben nyugalomra találjanak.

  4.   Könyörögjünk mindazokért, akik az ige hirdetésének szolgálatában állnak, hogy kedvüket ne veszítsék, hanem hivatásukban örömet találjanak.

  5.   Elhunyt testvéreinket fogadd jóságosán örök nyugalmadba.

  Jóságos mennyei Atyánk! Mindnyájan benned bízunk, mert Szent Fiad által szeretetedet megfoghatóvá tetted számunkra. Általa dicsérünk és magasztalunk téged mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."