55314 ima található a honlapon, összesen 120803 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések
Hetente frissül

Egyetemes könyörgések a vasárnapi és ünnepi szentmisékhez 

Az itt megjelentek azzal a céllal született, hogy segítse a papokat és a híveket a tevékeny és gyümölcsöző részvételben. Gondolatokat közöl a szentmise elején mondható bevezetőhöz, és új anyaggal bővíti az egyetemes könyörgések választékát. Mindkettő nem eléggé kiaknázott lehetősége annak, hogy a szentmisén való részvétel személyesebb legyen. A liturgikus szabályok szerint a hívek köszöntése után a pap vagy más segédkező rövid bevezetőt mondhat. Ez nem prédikáció. Legfőbb célja, hogy megadja a szentmise alapgondolatát, a részvétel alaphangját, és ráhangolja a híveket a napi ünneplésre.

Egyetemes könyörgések (Lk 1,1-4.4,14-21)Évközi 3. vasárnap

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22

Évközi 3. vasárnap

 

(Lk 1,1-4.4,14-21)

 

Bevezető

A mai szentmise evangéliuma ezzel a mondattal fejeződik be: „Ma teljesedtek be az írás szavai.” E szavakkal az Úr Jézus nyíltan megvallotta, hogy ő az a Messiás, akiről az ószövetségi próféta jövendölt. így is mondhatta volna: Én vagyok a várva várt Messiás. A hallgatóság ennek hallatára felháborodott, olyannyira, hogy az Úr Jézust közös erővel le akarták taszítani egy magas hegyről. A Szentírás szavait ma is be lehetne fejezni ezzel a mondattal: Ma teljesedtek be az írás szavai. Az Úr Jézus tanítása ugyanis, amit az újszövetség könyvei tárnak elénk, ma is felháborodást szül egyesekben, és rátámadnak azokra, akik az evangélium igazságait nyíltan hirdetik. 1996-ban 206 hithirdetőt öltek meg a világban. Imádkozzunk ma azért, hogy az Úr Jézus örök igazságainak ne ellenségei, ne kritizálói legyünk, hanem hirdetői és megvalósítói. Így teljesedjék be az írás szava rajtunk ma, holnap és mindörökké.

 

Hívek könyörgése

Imádkozzunk az Úr Jézushoz, aki azért jött közénk, hogy üdvösséget szerezzen minden embernek!

1.   Hálát adunk Urunk magasztos tanításodért, amelyet számunkra Egyházad kétezer éves története is hitelesített.

2.   Istenünk! Te alkottál mindent. Add, hogy a teremtett világban meglássuk kezed alkotásait, és észrevegyük benne végtelen bölcsességedet.

3.   Te véreddel szentesítetted az új és örök szövetséget. Add, hogy kegyelmed erejével parancsaidat teljesítve hűek maradjunk hozzád.

4.   Vérednek üdvösséges patakjával mosd le bűneinket, és örvendeztesd meg népedet.

Mindenható Istenünk! Tekints jóságosán a Te népedre, amely a dicséret és a kiengesztelődés áldozatát mutatja be neked, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Jn 2,1-11)Évközi 2. vasárnap

Napi Ima17 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
15

Évközi 2. vasárnap

 

(Jn 2,1-11)

 

Bevezető

A mai evangélium a kánai mennyegző történetét tárja elénk. Egy lakodalom mindig zárt családi ünnepség, ahol meghívott vendégek vannak jelen. Szólás-mondás is keletkezett ebből: Hívatlan vendégnek ajtó mögött a helye. Ezért az evangélista fontosnak tartja megjegyezni, hogy „Jézus is hivatalos volt”. Az Úr Jézus a mi életünkben is részt akar venni. Nemcsak a vasárnapi szentmisében, hanem hétköznapjainkban is. Várja, hogy hívjuk, hogy kinyissuk előtte a szívünket. Nem tolakszik, de szívesebben jön, ha hívjuk. Helyesen cselekszünk, ha vendégül látjuk őt, mert jelenléte lelki gazdagodást jelent számunkra. A kánai fiatal házaspár is jól járt vele, hiszen az ő javukra tette első csodáját, amikor a vizet borrá változtatta. A mai szentmisében is nyitott szívet kíván tőlünk, hogy betérhessen hozzánk tanításával és kegyelmével.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Forduljunk bizalommal Urunkhoz, Üdvözítőnkhöz, aki szereti, táplálja és óvja Egyházát. Kérjük, hallgassa meg kéréseinket!

1.   Urunk! Te minden szentmisében égi lakomát készítesz nekünk. Add, hogy mindig készséges lélekkel jelenjünk meg oltárod asztalánál.

2.   Tudatosítsd a házasságra készülők lelkében, hogy Te vagy az a „hatalmas harmadik”, aki az emberi szíveket örökre szóló szeretettel tudja egybekötni.

3.   Urunk! Vedd gondviselő oltalmadba azokat, akik jogos igényeikért küzdenek, hogy örömben és biztonságban éljenek.

4.   Légy a szegények menedéke, nyújts nekik segítséget a szorongattatásban.

Urunk, Istenünk! Te arra hívtál meg bennünket, hogy a világ előtt tanúságot tegyünk gondviselő jóságodról és végtelen hatalmadról. Adj nekünk erőt és bátorságot, hogy hivatásunkat eredményesen tölthessük be mai társadalmunkban. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 3,15-16.21-22)Urunk megkeresztelkedése

Napi Ima15 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
09

(Lk 3,15-16.21-22)

Bevezető

Ma az Úr Jézusnak a Jordán folyóban történt megkeresztelkedésére emlékezünk. Az üdvösség történetének ezt az eseményét semmi reklám, semmi propaganda nem előzi meg, Isten feltűnés nélkül cselekszik. A Jordán hullámaiból egyszerűen kiemelkedik az Atya küldöttje, aki az emberiség megszabadítására jött közénk. Látszólag egy a sok közül, akik akkor Jánosnál kerestek bűnbocsánatot. Senki nem gondolja, hogy valami jelentős személy az, aki beállt a bűnösök sorába, aki a bűnbocsánat szentségét hozza minden embernek. Isten ma is feltűnés nélkül cselekszik. Például egy kis ostyát és a kehelyben kevés bort helyezünk az oltárra, és azok színe alatt megjelenik a legszentebb, maga az Úr Jézus. Imádkozzunk Istenünkhöz, hogy szemünk mindig nyitott legyen, és észrevegyük Istennek mindazt az intézkedését, ami feltűnés nélkül, de javunkra történik.

 

Hívek könyörgése

Könyörögjünk az Úr Jézushoz, aki szentségeiben a Szentlélek által osztogatja nekünk segítő és megszentelő kegyelmeit!

1.   Köszönjük Urunk, hogy a keresztség által Egyházadba fogadtál minket.

2.   Segítsd a megkeresztelt embereket, hogy hitük szerint tudjanak és merjenek élni.

3.   Segítsd a szülőket, hogy megkeresztelt gyermekeik hitoktatásáról lelkiismeretesen gondoskodjanak.

4.   Add, hogy szentségeidet mindenkor a legnagyobb tisztelettel és tiszta szándékkal vegyük magunkhoz.

Urunk, add, hogy szentségeid által erősödjék bennünk a lelkünkért való felelősség és az egymás iránti szeretet, most és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Mt 2,1-12)Vízkereszt, Urunk megjelenése 

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
06

Bevezető

Ma Urunk megjelenésének napját ünnepeljük, amit háromkirályok ünnepének is nevezünk. Üdvösségtörténetünk azon eseményének emléknapja ez, amikor az Úr Jézus a pogány világnak is kinyilvánította istenségét. Maga a történet mesébe illőnek tűnik, pedig egyáltalán nem az. Ugyanis a következő hitigazságot hirdeti számunkra: Jézus Krisztus az a csillag, akit követnünk kell, Ő az az út, amelyen járnunk kell. Ahogy a napkeleti bölcsek a csillagot követték - hogy megtalálják a Megváltót -, úgy kell nekünk is követnünk Jézust. A napkeleti bölcsek útjuk során különböző akadályokkal találkoztak, de azokat leküzdve siker koronázta útjukat. Mi is célba érünk az Isten felé vezető úton, ha bátran vállaljuk a kersztény élettel járó küzdelmeket. Ez a mai ünnep fő mondanivalója.

 

Hívek könyörgése

A mennyei Atya elküldte hozzánk Szent Fiát, hogy általa üdvözöljünk. Kérjük őt alázattal!

1.   Szent Egyházunk legyen mindnyájunk számára nyitott, hogy minden ember eljusson az üdvösségre.

2.   Erősítsd a gyengéket, bátorítsd a csüggedőket, hogy megmaradjanak mindnyájan az igazság útján.

3.   Gyámolítsd a magányosokat és betegeket, érezzék mindig, hogy Te mellettük vagy.

4.   Könyörögjünk azokért, akiket ma az önelégültség és az előítéletek megakadályoznak abban, hogy a kegyelem fénye lelküket megérintse.

Mennyei Atyánk! Te ismered fájdalmainkat, ezért ajánljuk egész életünket végtelen szeretetedbe, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Jn 1,1-18)Karácsony 2. vasárnapja

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
02

 Bevezető

Megváltónk születésekor fényes csillag gyulladt fel Betlehem felett. Karácsonykor ünnepi fény árasztja el a város utcáit, tereit. Karácsonyfáinkon gyertyák csillognak. Az oltáron, ahol szentmisét mutatunk be, mindig gyertyát gyújtunk. Mindenhol fény és csillogás. A mai evangélium is ilyesmiről beszél: „Az igazi világosság, mely minden embert megvilágít, a világba jött.” (Jn 1,9) Ez pedig nem más, mint az Úr Jézus, aki azt mondja magáról: „Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben.” (Jn 8,12). Mi azt az utat akarjuk járni, amelyet az Úr Jézus világít meg. Tanításának fényénél tartsunk ma lelkiismeret-vizsgálatot...

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! A történelem folyamán filozófiák jöttek és mentek, ideológiák születtek és meghaltak, csillagok ragyogtak és lehulltak, de az Úr Jézus tanítása ma is tisztán és vonzóan világít nekünk. Ezért bizalommal kérjük a mi Urunkat!

1.   Add Urunk, hogy lelkünk mindig kegyelmed fényében ragyogjon, és a bűn soha el ne homályosítsa azt.

2.   Segítsd a misszionáriusokat, hogy igehirdetésük nyomán a pogány népek között is felragyogjon az evangélium fénye.

3.   Add Urunk, hogy a keresztények élete útmutató fény legyen a világban.

4.   Add, hogy a földi életből távozó testvéreink meglássák isteni arcod fényét.

Hálát adunk neked, mennyei Atyánk, hogy Szent Fiad tanításának fényénél biztosan haladhatunk feléd, és kegyelmed erejével segítesz is bennünket ma és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 2,16-21)Újév, Szűz Mária istenanyaságának ünnepe 

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
01

Bevezető

Mindnyájatoknak, akikkel az új esztendő küszöbét átléptük, szívből kívánok Istentől megáldott új évet. A ma kezdődő esztendő 365 napjával üres űrlapokat terít elénk, amiket majd nekünk kell kitölteni. A ránk váró napokat úgy kell hasznosítanunk, hogy azok tartalmasak, gyümölcsözőek legyenek. A magunk tapasztalata alapján azonban jól tudjuk, hogy szándékainkat a magunk erejéből nem vagyunk képesek megvalósítani, hanem szükségünk van vezetőkre, példaképekre, akik segítenek bennünket. Ezeknek nagy seregéből emelkedik ki a Szűzanya, akinek ma istenanyai méltóságára emlékezünk. Azzal a bizalommal tekintünk rá az év hajnalán, hogy a mi utunk is elvezet a jóságos Úrhoz, aki Máriát anyjául választotta magának. A mai szentmisében kérjük őt, hogy minket is soroljon választottai közé, és hogy segítségével mindennap jobb keresztények lehessünk.

 

Hívek könyörgése

Forduljunk bizalommal az esztendő első napján az idők Urához!

1.   Hálát adunk Urunk, hogy még időt engedtél javulásunkra.

2.   Segíts mindnyájunkat, hogy szolgálatunk ebben az évben jobb legyen, mint az elmúlt évben volt.

3.   Add kegyelmedet, hogy Szent Fiad szolgálatában mindenkor a Szűzanya példáját kövessük.

4.   Áldd meg mindennapi munkánkat és jóra való törekvéseinket az év minden napján.

Úr Jézus, Béke Fejedelme! Adj békét szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak, most és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 2,41-52)Szent Család vasárnapja

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
26

Bevezető

Karácsony hetében a Szent Családot állítja lelki szemeink elé az Egyház. A család Isten gondolata. Isten férfit és nőt teremtett, és családdal kezdődött az emberiség élete a földön. Megváltónk is családban született és nevelkedett. A Szent Család példaképe lehet a mai családoknak is. Elsősorban abban, hogy szülessen gyermek a családban, akit a szülők szeretnek, és úgy nevelnek, hogy segítségükkel a gyermekek megtalálják saját életútjukat. Tehát a szülők tudatában vannak, hogy Isten bízta rájuk a gyermeket, és egykor el kell számolniuk arról, hogyan töltötték be szülői feladatukat. Példakép a Szent Család továbbá abban, hogy a szülőknek nehéz helyzetekben is együtt kell élniük, és egymást kölcsönösen segíteniük. Heródes gyilkos szándéka miatt a Szent Család együtt menekült Egyiptomba. Mária pedig a kereszt alatt osztozott fia fájdalmában. Mai szentmisénkben imádkozzunk azért, hogy minden keresztény család Isten akarata szerint töltse be sajátos hivatását.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Imádkozzunk azért, hogy a Szent Család példakép legyen a keresztény családok számára!

1.   Urunk, Istenünk, segítsd a szülőket, hogy egymással szeretetben és hűségben élve jó példát tudjanak adni gyermekeiknek.

2.   Legyen a család a szeretet meleg fészke, ahol az öreg nagyszülők is otthon érzik magukat.

3.   Erősítsd meg a szülők lelkében azt a meggyőződést, hogy gyermekeikre időt kell szentelni, és problémáikkal foglalkozni kell.

4.   Adj Urunk gyermekszerető társadalmat, és családokat támogató törvényhozókat.

Jézus, Mária és József! Ti példaadóan betöltöttétek a családban az égi Atyától kapott feladatot. Segítsetek minket, hogy mindennapi kötelességünket mi is úgy végezzük, hogy ezáltal elnyerhessük földi és örök boldogságunkat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Jn 1,-18)Karácsony

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
24

Bevezető

Ránk köszöntött az egyházi év bensőséges, varázsos ünnepe, a karácsony. Nem pogány társadalmunk felszínes, csillagszórós karácsonya, hanem az Istent kereső lelkek legmélyebb vágyának beteljesülése, amikor boldogan, megrendülten és tágra nyílt szemekkel nézünk a jászolban mosolygó gyermekre, akiben azt kell felismernünk, hogy a megtestesült Isten, aki megváltásunkra jött. Ajkunk önkéntelenül is imára nyílik: Isten hozott miközénk, Mindenség Királya, aki annyira becsülöd az emberi létet, hogy annak minden mozzanatát magad is meg akarod tapasztalni! Érkezésed nagy örömmel tölti el szívünket, mert rádöbbenünk, hogy mindez miérettünk történik. Vajon megérdemeljük-e, hogy eljöttél hozzánk? Vizsgáljuk meg...

 

Hívek könyörgése

Testvéreim, Megváltónk születésének ünnepén az istengyermekség örömével imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz!

1.   Add Urunk, hogy minden ember a betlehemi pásztorok hitével fogadja a megtestesülés szent titkát.

2.   Urunk, tégy bennünket magadhoz hasonlóvá, hogy ne csak nevünkben legyünk Isten gyermekei, hanem életünk jó példájával is.

3.   Add, hogy az angyalok békeszózata felerősödjék a világban, és a gonoszsággal teli háborúk megszűntével elkövetkezzék a béke.

4.   Add Urunk, Jézusunk az örvendetes karácsony boldogságát a gyermeket váró édesanyáknak, és áldd meg azokat, akik szívesen vállalják az élet továbbadásának magasztos feladatát.

Istenünk, a Te jóságodból árad ránk minden kegyelem. Állj mellettünk az élet küzdelmeiben, űzd el szívünkből a sötétséget, hogy megváltott lélekkel állhassunk majd eléd és dicsérhessünk téged mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 1,39-45)Advent 4. vasárnapja

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
18

Bevezető

A mai evangélium az üdvösségtörténetnek azt a mozzanatát jeleníti meg, amikor a Szűzanya meglátogatja rokonát, Erzsébetet. Ő örömmel üdvözli Máriát, hiszen nemsokára megszüli gyermekét, Keresztelő Jánost, aki a Megváltó előfutára lesz. Máriát a szeretet mozgatta, amikor kimozdult otthonából. Amikor a karácsonyt várjuk, nekünk is mozdulnunk kell, mintegy elébe kell mennünk érkező Urunknak. Mert aki csak passzív módon várja az ünnepet, aki semmit sem tesz azért, hogy karácsonykor szívében is lakást vegyen az Úr Jézus, az annyi, mintha bezárná a vendég előtt az ajtót. Elindulásunk legegyszerűbb módja, ha segítséget nyújtunk valamelyik rászoruló embertársunknak. Kövessük Mária példáját a szeretet útján, így biztosan találkozunk Jézussal.

 

Hívek könyörgése

Az Úr Jézus eljött hozzánk e világba, de a mi szívünkben is lakást akar venni. Jóságát megköszönve forduljunk hozzá közös imánkkal!

1.   Nyisd meg Urunk lelki szemeinket, hogy felismerjünk téged szenvedő embertársainkban.

2.   Segíts minket, hogy Mária példájára mi is elmenjünk azokhoz, akiknek szüksége van ránk, és türelmesek legyünk azokhoz, akik közel állnak hozzánk.

3.   Ajándékozz nekünk nyitott szívet, amellyel le tudunk hajolni bajba jutott embertársainkhoz.

4.   Adj nekünk erős hitet, amelyből béke és erő fakad életünk keresztjének elviseléséhez.

Urunk, az történjék velünk, amit akarsz, és úgy legyen, ahogyan akarod, csak segíts megérteni és teljesíteni szent akaratodat ma, holnap és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 3,10-18)Advent 3. vasárnapja

Napi Ima16 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
11

Bevezető

Advent harmadik vasárnapjának jelszavát Szent Pál apostol fogalmazza meg: „Örvendjetek szüntelen az Úrban!” Akkor intézi e szavakat a filippi hívekhez, amikor már tudja, hogy kivégzése közel van. Ez meglepő, mert a halál küszöbén az emberek nem szoktak örvendezni. Azonban a szentek életében nem így van. Szent Pál így vélekedik: „Kívánok meghalni és Krisztussal lenni.” Tehát éppen annak örül, hogy már „az Úr közel van” hozzá. Az ő esetében ez azt jelenti, hogy lelke Isten előtt rendben van, azért öröm és béke tölti el. Vagyis: aki Istenben gazdag, annak a lelke tele van örömmel. Ez az öröm csillog az ártatlan gyermek szemében is. Amikor Egyházunk advent harmadik vasárnapján Szent Pál szavaival köszönt bennünket, egy fontos dologra hívja fel figyelmünket. Arra, hogy karácsonyi örömünk akkor lesz igaz és hiteles, ha Istennel kibékülünk. Adventben mindnyájan arra vagyunk meghíva, hogy nyissuk ki lelkünk ajtaját, mert érkezik hozzánk az Úr Jézus, akinek születési ünnepére készülünk. Vizsgáljuk meg lelkünket, hol tartunk a karácsonyra való készüléssel.

 

Hívek könyörgése

Alázattal könyörgünk az öröm Istenéhez, aki életünkbe éltető fényt hoz!

1.   Urunk, adj erőt és bátorságot Egyházadnak, hogy az emberbaráti szeretetet mindig hitelt érdemlően hirdesse és élje.

2.   Ajándékozd meg új reménnyel, az újrakezdés örömével azon híveidet, akiket betegség keserít, vagy akire a magány súlya nehezedik.

3.   Segíts felfedezni lelkünkben a kis örömöket és a nyomukban fakadó békét, hogy ezáltal köznapi életünk elviselhetőbb és neked tetszőbb legyen.

4.   Örvendeztesd meg az örök élet szépségeivel azokat, akik szeretetben haltak meg.

Istenünk, hálát adunk neked földi életünk örömeiért, amiket tőled kapunk, és amelyeket a tiszta lelkiismeret fakaszt bennünk, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 3,1-6)Advent 2. vasárnapja

Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
04

Bevezető

Ma az adventi koszorún a második gyertyát gyújtottuk meg. Ez jelzi az ünnep közeledését, másrészt pedig sürgeti az adventi program megvalósítását, amelyet Keresztelő Szent János így fogalmaz meg: „Készítsétek elő az Úr útját.” Távolítsuk el az útból gonoszságaink hatalmas szikláit, építsük meg a bűnbánat hídjait mulasztásaink szakadékai fölé. Készítsünk sima ösvényt önmegtagadásainkkal. Ebben a lelki felkészülésben segíthet minket annak tudata, hogy velünk együtt sok keresztény ember halad az Isten felé vezető úton, akikkel közös reményt hordozunk lelkünkben. Nem vagyok tehát magányos gyalogos, hanem Istenben bízó emberek közösségében haladok. Segít azoknak a jó példája, akik átérzik a felelősséget önmagukért és másokért, akik megértették, hogy Isten minden embert részesíteni akar a megváltás örömében, minden embert szívére akar ölelni. Istennek ez a magasztos terve általunk is közelebb kerülhet a megvalósuláshoz, ha vállaljuk az adventi programot. Készítsük hát az Úr útját.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Isten nem könyörtelen bíránk, hanem irgalmas Atyánk, akinek érző szíve van hozzánk, esendő emberekhez. Tárjuk eléje bizalommal kéréseinket!

1.   Urunk, tágítsd nagyra Egyházunk szívét, hogy benne és működése által az emberek megérezzék irántunk való szeretetedet.

2.   Sokasítsd meg világunkban azokat az embereket, akiknek szívügye a béke megőrzése és az igazságosság védelme.

3.   Add, hogy ezekben az adventi napokban egyre jobban felismerjük karácsony lényegét, és a csillogó külsőségek ne vezessenek bennünket hamis útra.

4.   Elhunyt testvéreinket engedd be országod ragyogó fényébe.

Urunk, segíts nekünk megépíteni azt a hidat, amely a bűnök fölé emelkedik, és amelyen át biztosan eljutunk hozzád, Szent Fiad, Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 21,25-28.34-36)Advent 1. vasárnapja

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
27

Bevezető

Adventben arra az időre emlékezünk, amikor az emberek a Megváltót várták. Mi is várakozásban vagyunk, az Úr Jézus születésének ünnepére készülünk. Advent nemcsak emlékeztetni akar bennünket az üdvösség történetének nagy eseményére, hanem egyben felhívás számunkra, hogy lelkünket készítsük elő az Úr befogadására. Lépjünk ki a lelki tunya-ságból, és távolítsuk el az utunkból mindazt, ami akadályozza karácsonyi ünneplésünket. Az Úr Jézus nem elégszik meg a külső ünnepléssel, hanem személyes találkozást akar híveivel.Vizsgáljuk meg lelkünket, milyen akadályok tornyosulnak előttünk azon az úton, amelyen Jézus közeledik felénk.

 

Hívek könyörgése

Isten elküldte Szent Fiát a világba, hogy megváltson bennünket, és visszatérhessünk az általa kijelölt helyes útra. Hogy ez mindegyikünkben megvalósulhasson, kérjük bizalommal Urunkat advent napjaiban!

1.   Imádkozzunk a lelkipásztorokért, akik karácsony ünnepét készítik elő híveik számára. Add, hogy szolgálatuk közben teljes szívvel tudjanak vágyakozni az Úr Jézus után.

2.   Imádkozzunk egyházközségünk családjaiért. Add, hogy a hit és szeretet növekedjék bennük.

3.   Imádkozzunk egyházközségünk összes hívéért. Segítsd őket, hogy a gondoktól és az aggodalmaktól megszabadulva át tudják érezni a karácsony örömét és szépségét.

4.   Imádkozzunk azokért, akik a szomorú magányosság terhét hordozzák. Add, hogy ők is megérezzék annak a szeretetnek a melegét, amit Jézusunk hozott a világba.

Urunk! Te szereteted által világosságot és boldogságot árasztasz lelkünkbe. Ahogyan közénk jöttél megtestesülésed által, úgy akarsz legyökerezni szívünkbe is kegyelmed által. Tisztelet, imádás és hála legyen ezért neked mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."