19188 ima található a honlapon, összesen 22702 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

  Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések
  Hetente frissül

  Egyetemes könyörgések a vasárnapi és ünnepi szentmisékhez 

  Az itt megjelentek azzal a céllal született, hogy segítse a papokat és a híveket a tevékeny és gyümölcsöző részvételben. Gondolatokat közöl a szentmise elején mondható bevezetőhöz, és új anyaggal bővíti az egyetemes könyörgések választékát. Mindkettő nem eléggé kiaknázott lehetősége annak, hogy a szentmisén való részvétel személyesebb legyen. A liturgikus szabályok szerint a hívek köszöntése után a pap vagy más segédkező rövid bevezetőt mondhat. Ez nem prédikáció. Legfőbb célja, hogy megadja a szentmise alapgondolatát, a részvétel alaphangját, és ráhangolja a híveket a napi ünneplésre.

  Egyetemes könyörgések (Mt 21,1-11) Virágvasárnap

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  04

  Bevezető 

  Egyházunk ünnepei között hangulatilag egyik sem olyan ellentmondásos, mint virágvasárnap. Igaz ugyan, hogy Jeruzsálem népe kitörő örömmel fogadta az Úr Jézust. De az is igaz, hogy a tömeg hozsannája mögött sötét felhőként már ott sűrűsödik egy másik hangorkán: „Feszítsd meg őt!” Az örömujjongás mögött már készülőben van a kereszthalál drámai felvonása. Így az ünnep különös módon figyelmeztet arra, hogy Az Úr Jézus király ugyan, de trónja nem aranyból, nem ezüstből van, hanem a kereszt kemény fájából, amelyen a szeretet győz a gyűlölet felett, az isteni igazságosság minden jogtalanság felett. így válik a kereszt szégyenfája az élet szimbólumává. így lesz az Atya küldötte mindnyájunk Megváltójává. E gondolat jegyében ünnepeljünk ma. 

  Hívek könyörgése 

  Testvéreim! Forduljunk bizalommal Istenünkhöz, aki Fiának keresztáldozatában az emberiségnek megmutatta az élethez vezető utat! 

  1. Könyörögjünk azokért, akik a nagyhét elején készen állnak az üdvösség történetének megünneplésére. Nyisd meg Urunk szívüket az őszinte megtérésre, amely Krisztussal az élet megújítására vezeti őket. 

  2. Könyörögjünk azokért, akiknek a nagyhét ünnepi eseményei semmit sem jelentenek. Jussanak el annak felismerésére, hogy az Úr Jézus szenvedésével váltott meg minket. 

  3. Könyörögjünk azokért, akiket a szenvedés súlya nyom: merítsenek erőt Szent Fiad szenvedéséből, és fogadják el a keresztet bűneik jóvátételére. 

  4. Könyörögjünk minden emberért. Ismerje fel a világ, hogy az Úr Jézus önfeláldozó szenvedésével váltott meg bennünket. 

  5. Könyörögjünk a haldoklókért. Egyesítsd szenvedéseiket Szent Fiad szenvedésével, hogy haláluk után egyek lehessenek vele a mennyei boldogságban is. 

  Jóságos Istenünk! Szent Fiad halála garancia számunkra, hogy kegyelmeddel mindig mellettünk állsz. Hálát adunk ezért neked ma és életünk minden napján, Krisztus a mi Urunk által. Amen. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 11,1-45) Nagyböjt 5. vasárnapja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  28

  Bevezető 

  A mai evangéliumban egy csodáról, a halott Lázár feltámasztásáról fogunk hallani. Ennek kapcsán mondta az Úr Jézus: „Én vagyok a feltámadás és az élet.” Itt Ő nemcsak saját életéről beszél, amely nincs a földi létre korlátozva, hanem a mi életünkről is. Ő ugyanis örök életet ígért azoknak, akik vállalják a keresztény életet. Ennek az örök életnek első szakasza a földi élet, mert a kegyelem által már itt belekapcsolódunk Isten örök életébe. Aki a kegyelem állapotában él, annak lelkében béke, biztonság, derű és olyan boldogság él, amelyet más földi értékek nem tudnak biztosítani. Ez a megkezdett örök élet. Ezt akarjuk mi is elérni. 

  Hívek könyörgése 

  Testvéreim! Márta azt mondta az Úr Jézusnak: „Mindazt, amit Istentől kérsz, Isten megadja neked.” Ezzel a bizalommal forduljunk mi is feltámadt Urunkhoz! 

  1. Urunk! Hálát adunk neked, hogy a bűnből, a lelki halálból feltámasztasz minket a szentgyónásban kapott feloldozás által. 

  2. Add, hogy mindig nagyra becsüljük szentségeidet, amelyekkel Egyházadban kegyelmeidet megkapjuk. 

  3. Urunk! Add meg embertársainknak azt a képességet, hogy példád szerint folyamatosan építsék a szeretet erős hídjait, amikor a gyűlölet és a félreértés összetöri a nemzetek közötti kapcsolatot. 

  4. Adj lelki erősítést azoknak, akik szeretteik halála miatt beletemetkeznek a gyászba, és elvesztik életkedvüket. Szomorúságukban adjon nekik vigaszt az a tudat, hogy újra találkozhatnak majd Istennél szeretteikkel. 

  5. Add, hogy életünk végén szentségeiddel megerősítve távozzunk ebből a földi hazából. 

  Urunk, Istenünk, Te élet és halál ura vagy. Add, hogy a lelki halálból mindig fel tudjunk támadni, és földi életünket befejezve részünk legyen az örök életben. Krisztus a mi Urunk által. Amen. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 9,1-41) Nagyböjt 4. vasárnapja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  21

  Bevezető 

  A mai vasárnap örvendező vasárnap. A mindennapi életben sok mindennek tudunk örülni: örülünk a jó időnek, a szép virágos kertnek, az új ruhának, a kitűnő bizonyítványnak, a fizetés emelésének, a sikeres munkának és még sok másnak. Amikor azonban a nagyböjti liturgiában arról hallunk, hogy „Örvendezz Isten népe! Szívből örüljetek!” (Iz 66), az Egyház nem ilyen örömökre gondol, hanem a tiszta lelkiismeret örömére. Ugyanis szívből örvendezni csak a tiszta szívű ember tud. Ezért sürgeti a bűnbánatot, a lelki megtisztulást. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, mi az akadálya bennünk a lelki tisztulásnak, hogy aztán eltávolítva az akadályt megérezzük a tiszta lelkiismeret örömét, boldogságát. 

  Hívek könyörgése 

  Testvéreim! Forduljunk kéréseinkkel bizalommal az Úr Jézushoz, aki azért jött, hogy mindenkinek szolgáljon, és mindenkivel jót tegyen! 

  1. Urunk! Taníts bennünket az emberek szolgálatára, és így utánozzunk téged, aki a szeretetből fakadó szolgálatban példát adtál nekünk. 

  2. Segítsd Egyázad püspökeit, papjait, diakónusait, hogy szavukkal és cselekedeteikkel hitelesen mutassák be a világnak a szeretet magasztosságát. 

  3. Add, hogy nagyböjti önmegtagadásainkat az irántad való szeretet hassa át. 

  4. Urunk! Légy irgalmas minden megholt testvérünkhöz, és mutasd meg nekik arcod fényességét. 

  Istenünk! Te Szent Fiad által bemutattad nekünk a szeretet gyakorlását, mint az üdvösség útját. Kegyelmed segítségével életünk végéig ezen az úton akarunk haladni, hogy elnyerjük az igazi boldogságot most és mindörökre. Amen. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 4,5-42) Nagyböjt 3. vasárnapja

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  14

  Bevezető 

  A víz fontos szerepet tölt be életünkben. Az emberi test aránylag hosszú ideig kibírja étel nélkül, de a folyadék hiánya néhány napon belül halálát okozza. Azonban nemcsak testi szomjúság van. Ha hiszünk a pszichológusoknak, ma sokan vannak, akiknek üres a lelke, érzelmi világuk kiszáradt, életcél nélkül tengődnek. Ők lelki szomjúságban szenvednek. Az Úr Jézus számukra tudja adni az evangélium kegyelmi forrását, ha hozzá térnek, és a szentségek üdítő forrásából merítenek. Hála az isteni gondviselésnek, mi közel vagyunk az élő vizek forrásához, csak élnünk kell vele. A mai szentmisében tágra nyitjuk lelkünket, hogy bőven kapjunk az Úr Jézus kegyelmi gazdagságából. Gyónom... 

  Hívek könyörgése 

  Mennyei Atyánk! Te vagy az irgalom és a jóság forrása, aki Szent Fiad, Jézus Krisztus által megnyitottad számunkra az üdvösség útját. Hozzád fordulunk bizalommal kéréseinkkel! 

  1. Urunk! Add, hogy mindig kötelességünknek érezzük imádásodat a szentmiseáldozat bemutatása által. 

  2. Add, hogy szívesen vállaljunk anyagi áldozatot, amikor templom építésére kérnek tőlünk segítséget. 

  3. Add, hogy a felnövekvő nemzedék megismerjen, szeressen téged, és az irántad való szeretetből teljesítse üdvösségszerző parancsaidat. 

  4. A nagyböjt legyen számunkra kegyelmi idő, amikor évi szentgyónásunk elvégzésével megnyitjuk lelkünket a kegyelmek befogadására. 

  5. Add, hogy utolsó óránk a megszentelő kegyelem állapotában találjon minket. 

  Urunk, Jézus Krisztus! Hálásan köszönjük neked, hogy a keresztség és bűnbánat szentségei által megadod nekünk a bűntől való szabadulás lehetőségét, és így megnyitod nekünk az élő vizek forrását. Ezért áldunk és dicsérünk téged, most és mindörökké. Amen. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mt 17,1-9)Nagyböjt 2. vasárnapja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  07

  Bevezető 

  Jó dolog az, ha időnként kikapcsolódunk a hétköznapok egyformaságából. Nekünk keresztényeknek ilyen kikapcsolódás a vasárnapi szentmise, amikor intenzívebben találkozunk az Úr Jézussal, mint a napi imáinkban. Olyas valami történik velünk, mint a három tanítvánnyal a színeváltozás hegyén. Ők együtt voltak az Úrral a hétköznapokban is, de a hegyen való együttlét nagyobb élményt adott nekik. Itt annyira jól érezték magukat, hogy szívesen maradtak volna a hegyen továbbra is. A hegyről azonban le kellett jönni, és amit ott átéltek, hallottak, azt magukkal vitték a hétköznapokba, és erőt merítettek belőle. Mai szentmisénken mi is erőt akarunk meríteni. Ehhez tegyük az Úr Jézus elé bűnbánatunkat... 

  Hívek könyörgése 

  Testvéreim! Forduljunk kéréseinkkel mennyei Atyánkhoz, aki Szent Fia által velünk van e szentmisében, és akitől erőt, lelki békét nyerhetünk! 

  1. Add Urunk, hogy szentmiséinken mindig eltöltse szívünket az együttesen végzett ima és a közös éneklés öröme. 

  2. Add, hogy töltse el lelkünket bizalom és béke, amikor az imádságban veled beszélgetünk. 

  3. Imádkozzunk azokért, akik az evangélium hirdetésének magasztos feladatát vállalták magukra. Töltse el őket a Szentlélek adománya. 

  4. Urunk! Ösztönözz bennünket a Szentírás rendszeres olvasása által a veled való találkozásra. 

  5. Add, hogy a halál órája a kegyelem állapotában találjon bennünket, és a szent útra valóval megerősítve távozzunk a földi életből. 

  Urunk, Jézus Krisztus! Köszönjük neked, hogy ebben a szép templomban összegyűlhetünk asztalod körül, ahol Igéddel és Szent Testeddel erősítesz minket. Legyen dicséret és hála érte nevednek, most és mindörökké. Amen. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mt 4,1-11)Nagyböjt 1. vasárnapja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  29

  Bevezető 

  Nagyböjt első vasárnapján az Úr Jézus szavai hangzanak felénk: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazon igével, amely Isten szájából származik.” A kenyér táplálja testünket, az ígéret szava pedig a reményt lelkünkben. Az Úr Jézus a nekünk ígért szó. Ő azért jött, hogy életünk teljes legyen, bőségben legyen. Ámde bőségben van a kísértés is, sőt bőségben vannak a bűneink is! Ezért figyelmeztet arra a nagyböjti idő, hogy ezeket ellensúlyozzuk önmegtagadásainkkal, a böjt vállalásával, a bűnbánat és a szeretet gyakorlásával. 

  Hívek könyörgése 

  Testvéreim! Úgy terjesszük ma kéréseinket a mi Urunk elé, mint akik a keresztségben vele szövetségre léptünk, és a testvérek gyülekezete lettünk! 

  1. Imádkozzunk azokért, akiknek nincs meg a mindennapi kenyerük. Add Urunk, hogy segítséget kapjanak általunk. 

  2. Imádkozzunk azokért, akiknek lelkében a médiák zűrzavart okoznak. Add Urunk, hogy felfedezzék az Úr Jézus szavát, mint az élet forrását, és hozzá igazodjanak. 

  3. Imádkozzunk azokért, akik az igehirdetésban az Úr Jézus szavát életükkel teszik hitelessé. Adj nekik állhatatosságot az Ige szolgálatában. 

  4. Imádkozzunk önmagunkért, akik a gonosz lélek kísértéseit tapasztaljuk. Add Urunk, hogy imádsággal és önmegtagadással győzhessünk a kísértések felett. 

  Istenünk! Te nem hagysz bennünket magunkra, hanem mindig mellettünk állsz. A Te szavad vezessen bennünket földi zarándokutunkon. Tiéd legyen a tisztelet és a dicsőség, Krisztus a mi Urunk által. Amen. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mt 5,38-48) Évközi 7. vasárnap

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  22

  Bevezető 

  Az Úr Jézus a főparancsban azt kívánja tőlünk, hogy szeressük felebarátainkat a családban, a baráti körben, a munkahelyen, a villamoson, vagyis szeressünk mindenkit, még ellenségünket is. De felmerül bennünk a kérdés: Vajon ez a parancs teljesíthető követelés-e, vagy csak ajánlás? Egyáltalán: elkerülhetetlen feltétele-e az emberi együttélésnek? A kérdésre maga az Úr Jézus adja meg a választ azzal, hogy az ő szeretete határtalan, és mindent meghaladóan azzá vált a kereszten. „Amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást.” Tehát róla, az ő szeretetéről vegyünk mértéket. Mai szentmisénkben adjunk hálát Istennek, hogy az ő szeretete képessé tud tenni bennünket a felebaráti szeretetre. 

  Hívek könyörgése 

  Testvéreim! Ebben a közösségben, amelyben mindenki tudja, hogy Isten elfogadott, és szeret minket az Úr Jézusban, emeljük szavunkat könyörgő imára! 

  1. Szeretet Istene! Könyörgünk hozzád azokért, akiket nem szeretnek, és kitaszították őket a társadalomból. Add, hogy a mai keresztények által ők is megtapasztalják Isten közelségét. 

  2. Könyörgünk azokért, akik nem tudják egymást szeretni. Add, hogy a szívükbe oltott gazdagságot, mint isteni adományt felfedezzék, és a szeretetadás örömét megérezzék. 

  3. Szerető Urunk! Távolítsd el a keresztény családokból az önzést és a kényelemszeretetet, hogy ezáltal szeretetben éljenek. 

  4. Távolíts el tőlünk minden bosszúállást, hogy a rosszért is jóval tudjunk fizetni. 

  Urunk, Jézus Krisztus! Legyen hála és dicséret a Te nagy szeretetedért, amely útmutatónk marad ma, holnap és mindörökké. Amen. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mt 5,17-37) Évközi 6. vasárnap

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  15

  Bevezető 

  Mindennapi életünkben tele vagyunk előírásokkal, törvényekkel, tiltásokkal, és ezek sok gondot okoznak nekünk. Olykor azt hisszük, jobb volna nélkülük. De az Úr Jézus is azt mondja: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt.” Sőt, még szigorítja a parancsokat, amint hallani fogjuk a mai evangéliumban. Azonban tudnunk kell, hogy Isten törvénye nem elviselhetetlen teher akar lenni, hanem útmutatás a helyes életre. Ő egészen magáénak akar minket, testestül-lelkestül. Mindig igazságosan ítél meg minket, lelkiismeretünk alapján. 

  Hívek könyörgése 

  Testvéreim! Imádkozzunk bizalommal az Úr Jézushoz, hiszen Ő testvérünk és irgalmas Istenünk! 

  1. Urunk! Adj erőt és lelkesedést azoknak a férfiaknak és nőknek, akik szerte a világon evangéliumodat hirdetik. 

  2. Adj széles látókört és igazságérzetet azoknak, akik a társadalom törvényeit megalkotják, és azok megtartásán fáradoznak. 

  3. Segítsd ifjúságunkat annak megértésében, hogy rend és törvény nélkül nem lehet emberhez méltó életet élni. 

  4. Urunk! Adj kitartást, bátorítást azoknak, akik diplomáciával, adományok gyűjtésével a békét szolgálják. 

  5. Jutalmazd meg az örök élettel azokat, akik a földi életben parancsaid útján járnak. 

  Urunk! Te megjártad az emberi élet minden csúcsát és mélységét, és bemutattad, hogyan lehet a mennyei Atya akaratát teljesíteni. Legyen ezért neked hála és dicsőség, most és mindörökké. Amen. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mt 5,13-16) Évközi 5. vasárnap

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  08

  Bevezető 

  Ma, az évközi 5. vasárnapon is újra kérdezzük magunkat: hogyan éljünk keresztényként ebben a világban, amelyben sokan nem akarnak tudni Istenről? Mit tegyünk annak érdekében, hogy az anyagi érdekek ne szorítsák háttérbe a segítőkészséget és a szolidaritást? Újból és újból keressük annak lehetőségét, hogyan lehetünk a föld sója és a világ világossága ebben a szekularizált világban. Töprengünk, új utakat keresünk, mert szent meggyőződésünk, hogy az istentisztelet és az ember szolgálata, a jámborság és az igazságosság elválaszthatatlanul összetartoznak. Szinte ösztönösen érezzük ezt. Ezt sugalmazza a mai szentmise is. 

  Hívek könyörgése 

  Testvéreim! Kérjük Isten segítségét ahhoz, hogy mindig összhang legyen belső hitünk és külső cselekedeteink között! 

  1. Urunk! Add, hogy Egyházad minden tagja a föld sója és a világ világossága legyen. 

  2. Adj lelki erőt azoknak, akik az erőszak és a terror áldozatai lettek, vagy akiket elnyomnak és kizsákmányolnak. 

  3. Urunk! Ébresztgesd a világ hatalmasainak, gazdagjainak lelkiismeretét, hogy ne menjenek el részvétlenül a kisemberek nyomorúsága mellett. 

  4. Segíts mindnyájunkat, hogy mindig szívesen gyakoroljuk az irgalmasság lelki és testi cselekedeteit. 

  Istenünk! Te nem a győzteseket viseled szíveden, hanem a veszteseket, azokat, akiknek nincs semmi esélyük. Te vagy az ő reményük és a mi reménységünk egyaránt. Ezért dicsérünk téged és hálát adunk neked, Krisztus a mi Urunk által. Amen. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."