19425 ima található a honlapon, összesen 23195 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Kiss Ulrich naplója

  Kiss Ulrich naplója
  Hetente frissül

  Kiss Ulrich SJ

  Jezsuita szerzetes vagyok menedzser múlttal és újságíró jelennel. Vállalkozók és vállalati vezetők edzője, krónikás és társadalomkutató.

  http://ulrichblog.wordpress.com

  Névjegyemen újabban társadalomkutatóként mutatkozom be. Van egy gyűjteményem régi névjegyekből. Voltam én már minden: egyetemista, marketing asszisztens, cégvezető, jezsuita novícius, majd másfél évtizedig egy egyetemi szakkollégium rektora. Kamasz koromban újságíró akartam lenni, Egon Erwin Kish és Richard Katz riportjai voltak a példaképeim. Édesapám azonban meggyőzött, az újságírás link szakma. Így lettem közgazdász. Nem bántam meg, hisz így legalább értek is valamihez. Végül – ez Isten humora – médiaember lettem, tévéműsorok szereplője, interjúalany és végső sorom ez a blog is gyerekkori álmom kései megvalósítása. A tanulság? Soha ne add fel álmaidat!

  Ui. Most új névjegyet kell nyomtatnom. Ismét egy szakkollégium rektora vagyok, a JRSZ-é (Jezsuita Roma Szakkollégium). Új álmok születnek. Nem számítottam rá 67 évesen. Isten még sok meglepetést tartogat!

  Kiss Ulrich naplójaVirágvasárnap

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  05
  Kiss Ulrich naplója Virágvasárnap

  Közben Jézust a helytartó elé állították. A helytartó megkérdezte tőle: „Te vagy a zsidók királya?” „Te mondod” – felelte Jézus. A főpapok és vének vádjaira azonban nem felelt semmit. Erre Pilátus így szólt hozzá: „Nem hallod, mi mindennel vádolnak?” De ő egyetlen vádjukra sem felelt. Ezen a helytartó igen meglepődött. Az ünnep napján a helytartó szabadon szokott bocsátani egy rabot, a nép kívánsága szerint. Volt akkor egy hírhedt rabjuk, Barabásnak hívták. Pilátus kérdést intézett hozzájuk: „Mit akartok, melyiket bocsássam el a kettő közül, Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak?” Tudta ugyanis, hogy csak irigységből adták kezére. Míg ott ült ítélőszékében, a felesége üzenetet küldött neki: „Ne legyen közöd annak az embernek a dolgához! Az éjjel álmomban sokat szenvedtem miatta.” A főpapok és a vének felbujtották a népet, hogy Barabást kérje ki, Jézusnak pedig kívánja halálát. A helytartó tehát föltette a kérdést: „Mit akartok, melyiket bocsássam el a kettő közül?” „Barabást!” – kiáltották. Pilátus tovább kérdezte: „Hát Jézussal, akit Krisztusnak mondanak, mit tegyek?” Mind azt kiabálták: „Keresztre vele!” „De hát mi rosszat tett?” – kérdezte. Annál inkább ordították: „Keresztre vele!” Pilátus látta, hogy nem megy semmire, sőt a zajongás még fokozódik is. Vizet hozatott, s a nép szeme láttára C „Ennek az igaz embernek vére ontásában én ártatlan vagyok – mondta. – Ti lássátok!” Erre az egész tömeg zúgta: „Vére rajtunk és fiainkon!” Akkor szabadon bocsátotta Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogy feszítsék keresztre.

  A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, s odagyűjtötték köré az egész helyőrséget. Megfosztották ruhájától, bíborszínű köntöst adtak rá. Tövisből koszorút fontak, fejére tették, jobb kezébe pedig nádszálat adtak. Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták: „Üdvözlégy, zsidók királya!” Közben leköpdösték, fogták a nádat, s verték a fejét. Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a palástot, s ráadták saját ruháját. Aztán elvezették, hogy keresztre feszítsék.

  Amint kifelé vonultak, találkoztak egy Simon nevű cirénei emberrel. Ezt kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Fölértek arra a helyre, amelynek Golgota, vagyis Koponyák helye volt a neve. Itt epével kevert bort adtak neki inni, de amikor megízlelte, nem akarta meginni. Aztán keresztre feszítették, és sorsot vetve megosztoztak ruháján, majd leheveredtek, és őrizték. Feje fölé táblát tettek, amelyre elítélése okát írták: „Ez Jézus, a zsidók királya.” Vele együtt két gonosztevőt is keresztre feszítettek, az egyiket jobbról, a másikat balról. Az arra menők káromolták, s fejüket csóválva mondogatták: „Te, aki lebontod és harmadnapra fölépíted a templomot, szabadítsd meg magad! Ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről!” Ugyanígy gúnyolódtak az írástudókkal és a vénekkel együtt a főpapok is: „Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le a keresztről, s akkor hiszünk neki. Az Istenben bízott. Mentse hát meg, ha akarja. Hisz azt mondta: Isten Fia vagyok.” Ilyen módon gyalázták a vele együtt megfeszített gonosztevők is.

  A hatodik órától a kilencedik óráig sötétség borult az egész földre. Kilenc óra tájban Jézus felkiáltott, hangosan mondva: „Éli, Éli, lamma szabaktani?” Vagyis: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” Ezt hallva az ott állók közül néhányan megjegyezték: „Illést hívja.” Egyikük rögtön odaszaladt, fogott egy ecetbe mártott szivacsot, rátűzte egy nádszálra, és inni adott neki. A többiek meg így beszéltek: „Hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megszabadítsa!” Most Jézus még egyszer hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét.

  Erre a templom függönye kettéhasadt, felülről egészen az aljáig, a föld megrendült, sziklák repedtek meg, sírok nyíltak meg, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Feltámadása után előjöttek a sírokból, bementek a szent városba, és többeknek megjelentek. A százados és a többiek is, akik Jézust őrizték, a földrengés és a történtek láttára igen megijedtek: „Ez valóban Isten Fia volt” – mondták. Mt 27,11-54

  Mosom kezeimet

  Mottó: S a nép szeme láttára megmosta kezét. Most, amikor a járvány miatt szüntelenül kezet mosunk, eszünkbe kell, hogy jusson ez a mondat. A hatalom mossa kezeit, ez ma már közmondásos. A pilátusi kézmosás a szolidaritás megtagadásának jel volt. “Ennek az igaz embernek vére ontásában én ártatlan vagyok.” Más szóval, ő, Pilátus nem felel a történtekért. Mostani helyzetünkben azonban a kézmosás a puszta racionalitáson túl, jelképesen azt is jelenti, hogy mindnyájan felelősek vagyunk egymásért. Hogy nem védhetjük meg önmagunkat, csak úgy, hogy egymást is védjük. A régi járványokban ez a közösségi tudat, amelyet a pápai Urbe et Orbi áldás felemelő módon megjelenített, még nem létezett, és ki-ki menekült, amerre csak látott, és csak magával és családjával törődött. Daniel Defoe „A londoni pestis”-ben megírta, hogyan menekültek a City módos polgárai, mihelyst híre ment a vésznek. A napokban írta a sajtó, hogy megugrott a kereset magányos kastélyok és déltengeri jachtok iránt a piacon. Magyarázatul hozzáteszi, hogy nem is a járványtól félnek legjobban, hanem a szerintük bekövetkező anarchiától. Semmi bizalmuk sincs sem a közhatalomban, sem a polgárok szolidaritásában! Ekképp azonban hűek önmagukhoz, hisz ők régóta minden tekintély felszámolását követelik a szabadság nevében. Mossák kezeiket, mondván, semmi közük a tömegekhez. Az sem gondolkodtatja el őket, hogy miniszterelnökök és kancellárok is karanténba kerültek. Szemükben ezek is csak a tömeg része. Vajon hánynak a felesége szenved baljós álmot? Hánynak a felesége üzeni meg, ne legyen közük az ártatlan halálához? Arra várnak, hogy a függöny meghasadjon? Lám, a pápai áldás képsorában az üres templom és az üres tér kereszteződésén ott állt a Szentség, a teljes szolidaritás jeleként. Az Úr nem menekül el, az Úr velünk van.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaNagyböjt 5. vasárnapja

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  26
  Kiss Ulrich naplója Nagyböjt 5. vasárnapja

  Abban az időben: Lázár testvérei megüzenték Jézusnak: „Uram, nézd, beteg, akit szeretsz!” Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt: „Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére fog szolgálni, hogy az Isten Fia megdicsőüljön.” Jézus szerette őket: Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott időzött még, ahol volt, aztán így szólt a tanítványokhoz: „Menjünk el ismét Júdeába!”  Amikor Jézus megérkezett, Lázár már négy napja a sírban feküdt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! De tudom, hogy most is, bármit kérsz Istentől, megadja neked.” Jézus ezt felelte neki: Testvéred fel fog támadni! Erre Márta így szólt: Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus folytatta: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is hal, élni fog. Mindaz, aki él és hisz énbennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt?” Márta ezt válaszolta neki: Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön! Jézus a lelke mélyéig megrendült és megindult. Megkérdezte: Hova temettétek? Azok így szóltak: „Jöjj, Uram, és lásd!”  Ekkor Jézus könnyekre fakadt: Erre a zsidók megjegyezték: „Nézzétek, mennyire szerette őt!”  Némelyek azonban így szóltak: „Ő, aki visszaadja a vak látását, nem akadályozhatta volna meg, hogy meghaljon?”  Jézus pedig, még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment, amely egy nagy kővel elzárt barlang volt. Jézus így szólt: „Vegyétek el a követ!” Márta, az elhunyt testvére megjegyezte: „Uram, már szaga van, hiszen negyednapos.” Jézus ezt válaszolta neki. „Mondtam már neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét!” Elvették tehát a követ. Jézus az égre emelte szemét, s így szólt: „Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. „Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék: te küldtél engem!”  E szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta: „Lázár, jöjj ki!” A halott azonnal kijött, kezén és lábán a rátekert leplekkel, arcán pedig a kendővel, amelyet fejére csavartak. Jézus megparancsolta: „Oldjátok föl, hogy járni tudjon!” A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták, amit cselekedett. Jn 11,1-45

   

  Együttérzés

  Mottó: „Nem akadályozhatta volna meg, hogy meghaljon?” – A tömegben mindig van néhány hálátlan okoskodó. Lázár szomszédjai is átlagemberek voltak. Volt, aki azt látta, hogy mennyire szerette Jézus a barátját. Volt, aki empátia és együttérzés helyett méltatlankodott. Azt mondják, az esetek többségében az optimisták és a pesszimisták fele-fele arányban vannak jelen minden tömegben. Kérdés, ki a hangosabb. Kik a szavahihetők? A vélemények, amikor Jézusról van szó, nemcsak a népben, de meg egy baráti testvérpárban is megoszlanak.

  Márta és Mária egyaránt szerették Jézust. Ki-ki a maga temperamentuma szerint. Márta eléje sietett, Mária otthon várta be őt. Amikor hittanos fiatalokat leszavaztatok, ki hogy tenne, ott is fele-fele arányban oszlanak meg a maradók és az eléje sietők. De az igazi választás az a válasz, amit Jézusnak adunk kérdésére: Hiszed ezt? Ha erre egyenes igennel tudunk válaszolni. Akkor is, ha a halottnak már „szaga” van.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaHatalom

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  23
  Kiss Ulrich naplója Hatalom

  A mostani globális járvány arra döbbentette rá a haladás-hívő polgárokat, hogy az ember képzelt hatalma valóságban illuzórikus, és van felsőbb hatalom. Petőfit parafrazeálva Bár felül az ember és alul a vírus, azért a vírus az úr. Élet és halál ura. Persze a hatalom békeidőben, két krízis között, szelídebb arccal jelenik meg, és könnyebb filozofálni róla. A hatalom ott van mindennapjainkban, családjainkban, közösségeinkben. Jó vagy rossz? Hogyan bánjunk vele? 

  Mert hatalma nem csak azoknak van, akiket hatalmasnak tartanak: a politika és a gazdaság irányítóinak. Hatalma van a tanárnak és a szülőknek. A tanárnak a diák, a szülőknek gyermekük felett. Minden felnőttnek a gyerekek felett. Nagy a kísértés, hogy akár csak kényelemből, minden rossz szándék nélkül, visszaéljünk vele. A kisember is néha hatalomhoz jut. Mondjuk a tisztviselő, vagy titkárnő, aki dönthet afelől, kit engedjen be a feletteshez, kit nem. Vagy az asszisztensnek a rendelőben, hogy kit mennyit várakoztathat. Az átkosban az eladóknak is volt, ha pult alól árusítottak. A bőség és a szinte korlátlan árukínálat idején nincs már hatalmuk. A ragály idején a közhatalom ügyel arra, hogy a hirtelen támadt hiánnyal egyikük-másikjuk vissza ne éljen.

  A hatalomhoz nem kell sem karhatalom, sem törvényes előjog. Egyenlők között vannak egyenlőbbek.

  A hatalom elválaszt

  Menedzserkarrierem végnapjaiban, nem sokkal belépésem előtt a rendbe, egy neves párizsi divattervező parfümjét vezettük be a német piacon. Az ünnepélyes nyitányra Európa talán legelegánsabb luxusáruházában, a berlini KaDeWe-ben került sor. A Mester elhozta magával Párizsból csillogó kollekcióját és két legszebb modelljét, akik mind a bemutatón, mind este az Operában, ahova a Mester kérésére mentünk, elkísértek bennünket. Sőt, PR oblige, velünk jöttek a szicíliai étterembe is, ahova meghívtuk az énekeseket, akik a Mester személyes barátai voltak. Persze, mindenki őket nézte. „Van még valami kívánságod?” – kérdeztem a Mestert a desszert után. „Menjünk el a falhoz” – kérte a Mester. Nem volt kétséges, milyen falra gondolt.

  Taxival mentünk és megálltunk az emelvények egyikén, ahonnan át lehetett nézni a túloldalra, Keletre. Mindnyájan csendbe burkolóztunk. A csendet vendégem törte meg egy eléggé meglepő mondattal: „Tudja, Kiss, az embereket két dolog mozgatja: a pénz és a szerelem”. Hogy jutott ez eszébe ott a Falnál, a metsző hidegben? Nem tudni, de én így reagáltam: „Van egy harmadik motor is: A hatalom”. Én persze a Falra gondoltam. A hatalomról ez jutott eszembe. A Falról meg a Hatalom. Ő azonban ábrándozva így válaszolt: „Engem a hatalom soha nem érdekelt”. Igaz, akinek van hatalma, az kevesebbet töpreng rajta, mint az, aki csak vágyik rá. Amikor a Mester legközelebb Amerikába ment, átküldte előre repülőn a Bentley-jét. Volt rá hatalma. Volt rá pénze. Eszébe se jutott, hogy a pénz hatalmat kölcsönöz neki. Az meg végképp nem, hogy ez a hatalom törékeny. Később is, miután beléptem a rendbe, kapcsolatban maradtunk. Az utolsó levelében panaszkodott, hogy megfosztották a cége irányításától. Nem lett szegény ember, de a hatalma drasztikusan csökkent. Sok alapító sorsa ez.

  Érdemes hát elgondolkodom, mennyire ragaszkodom a hatalomhoz? Milyen áldozatokat hozok érte? Érdemes? A száműzött királyok idejében a hatalom elvesztése jóval drámaiabb volt. Ma lehet, hogy csak a céges bankkártyát veszik el tőled. Vagy a céges kocsit. Felkészültél rá?

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaMARADJ OTTHON

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  22
  Kiss Ulrich naplója MARADJ OTTHON

  Letegeznek. Celebek és munka nélkül maradt pop énekesek, sportolók és influencerek. Hol marad az emberi jogvédők ageizmus-ellenes tiltakozása? Jászberényi József, volt kollégám a néhai Zsigmond Király Főiskolán, ezt írja feddőleg a Polgári Szemlében: „Saj­ná­la­tos módon, min­den po­zi­tív tö­rek­vés el­le­né­re min­den nap­nyu­ga­ti tár­sa­da­lom­ban jel­lem­ző az idő­sek va­la­mi­lyen fokú meg­bé­lyeg­zé­se.” Felzárkóztunk volna? De nem. Eleve élen járunk, legalábbis Jászberényi szerint: „minél ke­le­tebb­re uta­zunk Eu­ró­pá­ban, a diszk­ri­mi­ná­ció annál jel­lem­zőbb, annak el­le­né­re is, hogy ahogy a nyu­ga­ti­ak, úgy a ke­let-eu­ró­pai al­kot­má­nyok is exp­li­cit vagy imp­li­cit módon tar­tal­maz­zák a hát­rá­nyos meg­kü­lön­böz­te­tés til­tá­sát

  Amúgy a magyar kormány egészen korrektül felhívást intéz az „idős állampolgárokhoz”, maradjanak otthon! Itt nincs tegezés. a felkiáltó jel nekem azt jelenti, hogy ez kicsit több mint kérés, kicsit visszafogottabb, mint a parancsol, vagy előírás. Meg is indokolják a felszólítást: „A koronavírus gyorsan terjed, és tudjuk, hogy az idősekre a legveszélyesebb. Ezért arra kérjük idősebb honfitársainkat, hogy maradjanak otthon.” Majd hozzáfűzi a Kormány Információ, koronavirus.gov.hu aláírással: „… és mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy ne kelljen kimenniük az utcára, és ne kelljem elhagyniuk a lakásukat.” 

  Ugye, szép?

  Rákattintottam a kormány honlapjára. Gyors egymásutánban statisztikák kergetőznek a halottak, és a meggyógyultak számáról. Van azionban egy kis gondom. A legtöbb nyugdíjas képtelen a videóklippek pörgő ritmusát felvenni,. Félő továbbá, hogy a számok áradata inkább megbénítják, semhogy megnyugtassák a tanácsot és vigaszt keresők hadát. De jó lenne egy a korosztálynak megfelelő, nagy technikai tudást nem követelő, barátságos, megnyugtató, de mégis egyenes beszédet és ábrázolásmódot választani? Nemde, a gyerekeknek szánt műsort az ő szintjüknek és érzéseiknek megfelelő módon alakítják ki. A nagyszülők ezt nem érdemlik meg?

  Nem kellene tesztelni valós öregekkel az ajánlatot, hogy a) megtalálják-e azt az információt, amire szükségük van? b) el tudnak-e jutni valós (nem virtuális) segítőkhöz, például, hogy élelemmel lássák el őket?

  Az öregek türelmesek. No meg makacsok, ahogy ezt egy spanyolországi magyar lány mondja, aki már valós vesztegzár alatt él, és könyörög nekünk, nyugdíjasoknak, ne legyünk makacsok. Szerinte a gyerekeknek azért is van a legtöbb túlélési esélye, mert ők engedelmeskednek.

  Lehet, hogy itt egyéni vagy közösségi kezdeményezésre lenne szükség? Az öregek megsegítésének konkrét kigondolására és megszervezésére? Ki kezdi? Mikor lesz a „maradj otthonból”, „maradjunk otthon?” Együtt? Mikor lesz az otthonból valós otthon és nem fogda?

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaNagyböjt 4. vasárnapja

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  19
  Kiss Ulrich naplója Nagyböjt 4. vasárnapja

  Abban az időben: Jézus útközben látott egy vakon született embert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett, ez vagy szülei, hogy vakon született?” Jézus ezt felelte: „Sem ez nem vétkezett, sem a szülei. Mindez azért van, hogy megnyilvánuljanak rajta Isten tettei. Amíg nappal van, nekünk annak tetteit kell cselekednünk, aki engem küldött. Eljön ugyanis az éjszaka, amikor senki sem cselekedhet. Amíg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak.” E szavak után a földre köpött, sarat csinált a nyállal, a sarat a vak szemeire kente, és így szólt: „Menj, mosakodj meg a Silóé tavában.” Silóé annyit jelent, mint Küldött. Ő elment, megmosdott, és amikor visszatért, már látott. A szomszédok, és akik azelőtt koldusként ismerték, így szóltak: „Nem ez az, aki itt ült és koldult?” Egyesek azt mondták, hogy: „Ez az!” Mások pedig: „Nem, csak hasonlít rá.” Ő azonban kijelentette:” Én vagyok az!” Erre az embert, aki nemrég még vak volt, odavitték a farizeusokhoz. Aznap ugyanis, amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a vak szemét, szombat volt. Ezért a farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan kezdett látni. Ezt válaszolta: „Sarat tett a szememre, megmosdottam, és most látok.” A farizeusok közül egyesek megjegyezték: „Nem Istentől való az az ember, hiszen nem tartja meg a szombatot.” Mások azonban így szóltak: „Bűnös ember hogyan tudna ilyen csodákat tenni?” És szakadás támadt köztük. Azután újból faggatni kezdték a vakot: „Te mit gondolsz arról, aki megnyitotta szemeidet?” Ő azt felelte: „Hogy próféta!” A zsidók ezt felelték neki: „Te oktatsz minket, aki mindenestül bűnben születtél?” És kitaszították őt. Jézus meghallotta, hogy kitaszították. Amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: „Hiszel-e az Emberfiában?” Ő így válaszolt: „Ki az, Uram, hogy higgyek benne?” Jézus ezt felelte: „Látod őt, aki veled beszél: ő az!” Mire az ember így szólt: „Hiszek, Uram!” És leborult előtte. Azután Jézus ezt mondta: „Ítélkezni jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, megvakuljanak.” Meghallotta ezt néhány körülötte álló farizeus, és megkérdezte: „Csak nem vagyunk mi is vakok?” Jézus így felelt: „Ha vakok volnátok, bűnötök nem volna. De ti azt mondjátok, hogy láttok, ezért megmarad bűnötök.” Jn 9,1-41

   

  Csak nem vagyunk mi is vakok?

  MottóCsak nem vagyunk mi is vakok?” – Lám, nem is olyan egyszerű apostolnak lenni, vagy akár csak tanítványnak! Nem mindig azok az igehirdetés bajnokai, akiknek adottságai a közvélemény szerint leginkább adottak. A múlt héten színre lépő szamáriai asszony látszólag semmiképp sem volt alkalmas a feladatra. Diszkvalifikálta eleve, hogy nő, és ráadásul egy szekta híve volt. És botrányhős. Mégis, egész közössége az ő hatására tért meg. A vak koldus sem rendelkezett társadalmi tőkével, hogy higgyenek neki. Az őt faggató farizeusok azonban a közmegegyezés szerint szakemberek voltak a kérdésben. Mondhatnám, hogy túl okosak voltak, hogy higgyenek. Jézus ezek után valami különöset tesz. Nem is kísérli meg okoskodó ellenfeleinek meggyőzését. Ő a vak hitére kíváncsi. S a vak látja, amit a tudósok nem. De a hithez még egy lépés kell. Megérteni, hogy nem a sár és a víz gyógyították meg, hanem a találkozás azzal, aki megérintette őt. A szó teljes értelmében. Megérintette szemét és megérintette szívét. Ő ma is az, aki velünk beszél.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaNagyböjt 3. vasárnapja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  15
  Kiss Ulrich naplója Nagyböjt 3. vasárnapja

  Abban az időben: Jézus Szamaria egyik városába, Szikárba érkezett, közel ahhoz a földhöz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob kútja. Mivel Jézus útközben elfáradt, leült a kútnál. Az idő dél felé járt. Közben odajött egy szamariai asszony, hogy vizet merítsen. Jézus megkérte: Adj innom! Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Az asszony elcsodálkozott: Hogyan kérhetsz te, zsidó létedre tőlem, szamariai asszonytól inni? A zsidók ugyanis nem érintkeztek a szamaritánusokkal. Jézus így felelt: Ha ismernéd Isten ajándékát, és tudnád, hogy ki mondja neked: Adj innom!, inkább te kérnéd őt, és ő élő vizet adna neked. Az asszony ezt felelte: Uram, hiszen vödröd sincs, a kút pedig mély. Honnan vennéd az élő vizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki nekünk ezt a kutat adta, amelyből ő maga is ivott, meg a fiai és az állatai? Jézus erre megjegyezte: Mindaz, aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, nem szomjazik meg soha többé. Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne. Erre az asszony megjegyezte: Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne legyek szomjas, és ne kelljen ide járnom vizet meríteni. Látom, hogy próféta vagy! Atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálem az a hely, ahol imádni kell őt. Jézus ezt felelte: Hidd el nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor az Atyát nem itt és nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi pedig azt, akit ismerünk, hiszen az üdvösség a zsidóktól ered. De eljön az óra, sőt, már itt is van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat vár. Isten ugyanis Lélek, azért akik őt imádják, lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így szólt: Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek. Ha majd eljön, ő tudtunkra ad mindent. Erre Jézus kijelentette: Én vagyok az, aki veled beszélek. Abból a városból a szamaritánusok közül sokan hittek benne. Mikor kijöttek hozzá a szamaritánusok, megkérték őt, hogy maradjon nálunk. Ott is maradt két napig. Ezután így szóltak az asszonyhoz: Most már nem a te szavadnak hiszünk. Hallottuk őt mi magunk is, és tudjuk, hogy valóban ő a világ Üdvözítője. Jn 4,5-15. 19b-26. 39a 40-4242

   

  Adj innom

  Mottó: Ott volt Jákob kútja – Szent Ignác a lelkigyakorlatban minden elmélkedést kettős ún. előgyakorlattal kezdi. Az első – könyvében a 46. pont – a kegyelem kérése: „Kérjek kegyelmet Istentől, a mi Urunktól, hogy minden szándékom, cselekedtem és tevékenységem, tisztán az isteni Felség szolgálatára és dicsőítésére irányuljon.”  Ebben az alkalmi lelkigyakorlatban Jézus elvezeti az asszonyt pont erre: banális – ámbár fontos, életbe vágó – tevékenysége, a vízhozás átalakul apostoli igehirdetéssé: egész közösségét elvezeti a hitre. És ebben a „színhely kialakítása”, ahogy Szent Ignác az első előgyakorlatot nevezi, kulcs lesz. A kút, akkoriban eleve a találkozás helye, heurisztikus kulcs, értelmező jelkép lesz, mely az örök forrássá alakul át, nem valamely csodás tett, hanem pusztán az újraértelmezés során. A kút, amely két eltérő hagyomány és értelmezés okán az elidegenedés, az elszakadás jelképe volt, más-más értelmezésé, most mintegy bevezető, nyitány lesz az egyetemesség és egység irányába. Összeköt. Nemcsak két múltat, vélt ellenségeket, hanem embert és Istent is. És a Lélek lép a víz helyébe. Nemcsak szomjunkat oltja, hanem a lelkünkét is. Örökre.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaNagyböjt 2. vasárnapja

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  05
  Kiss Ulrich naplója Nagyböjt 2. vasárnapja

  Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és ennek testvérét, Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha akarod, felállítok itt három sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek és Illésnek egyet! Még beszélt, amikor íme, fényes felhő borította be őket, és a felhőből egy hang hallatszott. Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!

  Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: Keljetek fel, és ne féljetek! Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad! Mt 17, 1-9

   

  Sátorverés

  Mottó: S külön velük fölment egy magas hegyre – Mit gondolhatott a három kiválasztott, miért adott Jézus nekik külön tanítást, miért nyújtott nekik magánleckét? Hogyan vélekedjünk az effajta magán-kinyilatkoztatásról? Lehet-e egy lelkigyakorlat részvevői között pozitívan diszkriminálni, ahogy manapság mondanák?

  A rendkívüli esemény elszigetelten nem értelmezhető, csakis a szövegösszefüggésben, vagyis a történelmi idő és tér együttesében. Az, például, hogy felvitte őket egy „magas hegyre,” tudatos volt, jelképes, és az is üzenetértékű, hogy nem egy történelmi emlékekkel terhes helyre vitte őket, hanem névtelen csúcsra: itt valami új, valami soha nem volt kezdődik. Igen, lehet spekulálni a párhuzamról a Sínai-heggyel, de nagyobb, vagy legalábbis egyenrangú a különbség, hisz Jézus nem egymaga ment fel a hegyre, hanem magával vitte a három kiválasztottat. Péter a jelenet radikális újdonságát nem tudta értékelni, amit sátorépítésre tett ajánlata is mutat: Jézus valójában nem egy a három közül, de Jézus kitünteti őket, azzal, hogy társalog velük. Ezzel egyszerre tette a három tanítványt egy szintre Mózessel és Illéssel, miközben megmutatta saját teljesen egyedülálló helyét is a történtekben, és ezzel a történelemben, az üdvtörténetben. A böjtben a vigasz és vigasztalanság közel állnak egymáshoz. Fel kell azonban mennünk a hegyre, hogy elérhessük a vigaszt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaNagyböjt 1. vasárnapja

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  27
  Kiss Ulrich naplója Nagyböjt 1. vasárnapja

  Abban az időben: A Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő, és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré! Jézus ezt felelte: Írva van: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazon igével, mely Isten szájából származik. Ezután a szent városba vitte őt a sátán, és a templom oromzatára állította. Így szólt: Ha Isten Fia vagy, vesd le magad! Hiszen írva van: Angyalainak megparancsolta: A tenyerükön hordoznak téged, hogy kőbe ne üsd a lábadat! Jézus ezt válaszolta: De az is írva van: ne kísérts Uradat, Istenedet! Végül egy hatalmas hegyre vitte őt a sátán. Megmutatta neki a világ valamennyi országát és azok gazdagságát. Azután így szólt: Ezt mind neked adom, ha leborulsz és imádsz engem! Ekkor Jézus azt mondta neki: Takarodj, sátán! Mert írva van: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! Erre otthagyta őt a sátán, és íme, angyalok jöttek és szolgáltak neki.  Mt 4, 1-11

  Mit gondolnak?

  Mottó: „Ha Isten Fia vagy” – Milyen különös is ez a feltételes mód! Végig fogja kísérni Jézus életét, nyilvános működését. Nyitány és záróaktus. „Ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről” gúnyolódtak „az arra járók”, amikor már a kereszten függött. „Az arra járók” véletlenül összeverődő tömeget jelent, mint ma egy autóbaleset szemtanúinak esetében. A bámészkodókat, akik alig látnak valamit, de azért van véleményük a dologról. Persze az illetékesek, a vének és a főpapok, szóval a korabeli elit, sem volt különb: „Másokat megszabadított, önmagát nem tudja megszabadítani.” És önkényesen a hit feltételévé tették ezt az önszabadítást, annak elvárását.

  „Ha (már megint ez a feltételes mód!) Izrael királya ő, szálljon le most a keresztről, és hiszünk neki.” (Mt 27, 42) A küldetés hitelesítője a közvélemény szemében a hatalom. Ha nincs hatalmad, senki sem vagy. Valljuk be őszintén, hogy ilyen sértésre legtöbben úgy válaszolnánk, hogy valami háttér-hatalommal védekeznénk, mint a kisgyerek, aki azt bizonygatja, hogy apja bezzeg erős, nagyon erős. Jézus azonban nincs ráutalva, hogy bizonyítson ellenfeleinek. S ha van hitünk, elég hitünk, mi sem erőfitogtatással bizonyítunk. Szelídséggel és alázattal, ahogy Jézus tanította. Persze, neki is meg kellett ezt tanulnia. A negyven napos lelkigyakorlat, melyet Máté virtuálisa átéltet velünk, volt az a „tanfolyam”, ahol a Mester felkészült a rá váró szenvedésre, de mindenekelőtt a kísértésre. Az Írásból merített erőt, de amikor a Sátán, képzett teológusként akarta erőfitogtatásra rávenni, nagyobb erőforrása is volt: a keresztség, amit épp megkapott és az Atya üzenete: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.” (Mt 3, 17) És ebből a Forrásból mi s meríthetünk!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaÉvközi 7. vasárnap

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  20
  Kiss Ulrich naplója Évközi 7. vasárnap

  Abban az időben: Jézus így szólt tanítványaihoz: Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle. Hallottátok, hogy ez mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igaznak, mind a bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok! Mt 5, 38-48

  A bírónak mindig igaza van

  MottóAki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat – Legutóbb azon töprengtünk, hogyan változna, hogyan alakulna az ügyvédek sorsa, ha mindig igennel vagy nemmel kéne válaszolnunk, s nem a szokásos, „igen, de”vel. Jézus azonban átlát rajtunk. Bezárja ezt a kiskaput is! Az ügyvédekre hárítani a felelősséget, nem járja. Az ügyvédek megbízóinál kéne kezdeni a reformot. Azaz nem is kéne felkeresnünk az ügyvédet, hanem a peres felet, azt, akivel vitánk van, vagy akinek vitája van velünk. Édes mindegy: nekünk kell kezdeményeznünk. Évekkel ezelőtt történt egy egyesületben, hogy még az alakuló ülésen megtámadott az egyik szervezőtársam. Körleveleket küldözgetett több alapítónak, mert nem értett velem egyet. A dolog kezdett elmérgesedni, egyre többen kaptak e levelekből másolatot. Pedig akkoriban nem volt még internet, ezért el kellett menni a postára feladni a leveleket, Végül meguntam, és felkerestem a vitapartneremet lakásán, Nehezen engedett be, de végül egy másfél órás beszélgetés után aláírtunk egy közös nyilatkozatot. Nem kellett több szinte naponta a postára mennem.. Ilyen egyszerű.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaÉvközi 6. vasárnap

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  13
  Kiss Ulrich naplója Évközi 6. vasárnap

  Abban az időben: Jézus így szólt tanítványaihoz: „Mondom nektek: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Hallottátok a parancsot? Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták: Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet! Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Legyen a ti beszédetek „igen, igen, nem, nem”; ami ennél több, az a gonosztól van.” Mt 5, 20-22a, 27-28. 33-34a 37

   

  Igen Nem

  Mottó: a régieknek ezt mondták: – mit várnánk ilyen bekezdés után? Megerősítést vagy szigorítást? Netán enyhítést? Évszázadokon keresztül annak volt hitele, ami ősrégi volt, mint ahogy a kort is tisztelték, egészen a negyedik parancs értelmében. A Tízparancsolat azonban az alaptörvény volt, erre alapozta az Ú a Szövetséget. Lehet ezen módosítani, anélkül, hogy a Szövetséget magát megkérdőjeleznénk?

  Vegyük, mondjuk az esküt! Nemde politikailag a társadalmi stabilitás, a kölcsönös megbízhatóság záloga volt. Eltörölni kockázatos. Jézus azonban azt akarta, vállaljuk ezt a látszólagos kockázatot, és térjünk meg Legyen minden szavunk olyan hiteles, mint eddig csak az eskü volt. Azaz lett volna, ha nem járatjuk le, azzal, hogy úton-útfélen esküdözünk. A megoldás egyszerűnek tűnik Jézus szájából, válasszunk egyenes igen, és egyenes nem között. Ez az örökös „ámbár, de”, és a hasonló kibúvók halála. A kiskapukat be kéne zárni. Rossz hír ez az ügyvédeknek. Vagy csak a rossz ügyvédeknek? Az ügyet védjük, vagy az alperest? Az elkövetőt, vagy az áldozatot? Az egyenes igen-nemmel mind jó járnánk!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaÉvközi 5. vasárnap

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  06
  Kiss Ulrich naplója Évközi 5. vasárnap

  Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint hogy kidobják, s az emberek eltapossák. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Ha világot gyújtanak, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat! Mt 5, 13-16

  A világ Világossága

  Mottó: Ti vagytok a világ világossága – ugye, találó hasonlat, metafora, amivel Jézus az apostoli feladatkört leírja. Méltó párja az emberhalásznak, mellyel elhívta őket. Mindez nagy programbeszédének, amelyet a hegyi beszéd néven ismerünk, a nagy nyitánya. Miután a tömegnek soha nem hallott távlatokat nyit meg, amikor meghívja azokat a boldogságra, akik erre legkevésbé voltak jelöltek, a kor felfogása szerint, tanítványai felé fordult, Nekik is utat mutatott. Ez a kilencedik boldogság, mely gyalázást és üldözést ígér nekik. A kettős kijelentés – ti vagytok a föld sója és ti vagytok a világ világossága – az apostoli küldetést immár pozitívan fogalmazza újra. Ti vagytok a többlet. Ti vagytok a több. – mondja nekik. De egyúttal a felelősségre s emlékezteti őket: ha megszűnnek a föld savának lenni, nincs már semmi, de semmi értékük. A világosság esetében nem használ ilyen negatív fordulatot, nem mondja meg, mi történik, ha nem teljesítik küldetésüket. Ehelyett hangsúlyozza e küldetés egyetemes voltát: mindenkinek világítsanak a házban. Majd kifejti nekik, mit is jelent ez: a jótettek a világosság forrásai, azok világítsanak.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaUrunk bemutatása - Gyertyaszentelő Boldogasszony

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  30
  Kiss Ulrich naplója Urunk bemutatása - Gyertyaszentelő Boldogasszony

  Amikor elteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő volt írva: az anyaméhet megnyitó minden elsőszülött fiú az Úr szentjének hivatik; s az áldozatot is be akarták mutatni, ahogy az Úr törvénye előírta: egy pár gerlicét vagy két galambfiókát.

  Íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű igaz és istenfélő ember. Várta Izrael vigaszát, és a Szentlélek volt rajta. Kinyilatkoztatást kapott a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek indítására a templomba ment. Amikor a szülők a gyermek Jézust bevitték, hogy a törvény előírásának eleget tegyenek, karjába vette és áldotta az Istent ezekkel a szavakkal, „Most bocsásd el, Uram, szolgádat, szavaid szerint békében, mert látta szemem üdvösségedet, melyet minden nép színe előtt készítettél, világosságul a pogányok megvilágosítására, és dicsőségül népednek, Izraelnek.” Apja és anyja csodálkoztak azon, amit fiukról mondott. Simeon megáldotta őket, és így szólt anyjához, Máriához: „Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak – a te lelkedet is tőr járja át –, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai.” Volt egy Áser törzséből való, Anna nevű prófétaasszony, Fánuel leánya, aki már igen öreg volt. Hét évig élt férjével lánysága után, aztán özvegyen maradt. Már nyolcvannégy esztendős volt. Nem hagyta el a templomot soha, éjjel-nappal böjtben és imádságban szolgált. Ebben az órában is odajött, dicsőítette az Istent, és beszélt róla mindenkinek, aki csak várta Jeruzsálem megváltását. Miután így eleget tettek az Úr törvényének, lementek galileai városukba, Názáretbe. A gyermek pedig nőtt és erősödött, bölcsesség töltötte be, és az Isten kegyelme volt rajta. Lk 2,22-40

  Célba érés

  Mottó: Várta Izrael vigaszát. Simeon és Anna tanúságtételének sok olvasata van, és mindegyik igaz és a gyermek Jézus látszólag nagyon rövid története általuk igen gazdaggá és tartalmassá lesz. Egyfelől a két idős ember képviseli a választott népet és annak évszázados várakozását. Simeon szavaival, rajta keresztül e nép meglátta az „üdvösséget”. Innen Simeon és Anna öröme. De mások, sokan, nem látták, amit ők láttak. Az ő tanúságtételük jelképes marad, a történet ezzel korántsem zárul le, csak az ő egyéni történetük végződik happy endben. Másfelől miközben meghirdetik, hogy beteljesült a prófécia, új próféciát mondanak, de ez már nem a jövendő Megváltóra, hanem a konkrét gyerekre vonatkozik. Benne sűrűsödik össze a világtörténelem. Amely folytatódik. Immár Jézussal, mint középponttal.

  Hol ebben a mi helyünk? Ez a történet arra tanít, hogy az öregeknek is hivatása van. Ugyanaz, csak másképp, mint a gyermeké. Világító példakép lesz. Ez az új történet nem az erősek, a hatalmuk teljében tündöklők történet lesz, amint azt Heródes szánalomra méltó próbálkozása mutatja. A leggyengébbek új szövetsége lesz a győztes. Beszéljünk róla mindenkinek.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."