55310 ima található a honlapon, összesen 120663 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Kilenced - NOVENA

Kilenced - NOVENA
Naponta frissül

Amikor kilencedet imádkozunk, azt mély és az adott Szent vagy Isteni személy közbejárásának erejébe vetett nagy bizalommal tegyük! Végezzük el szentgyónásunkat, lehetőleg minden nap vegyünk részt szentmisén, és ha lehetséges járuljunk szentáldozáshoz! Ezekben a napokban gondosan őrizkedjünk minden bűntől! Napi munkánkat, minden cselekedetünket, örömünket és nehézségeinket ajánljuk fel Istennek, aki annál inkább meghallgatja imádságunkat, minél nagyobb bizalommal és minél állhatatosabban imádkozunk.

KILENCED Jó házastársért Boldog Taigi Annamáriához

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23
KILENCED Jó házastársért Boldog Taigi Annamáriához

Az alábbi imádságot kilenc napon át imádkozzuk:

1. Ó Boldog Taigi Annamária, alázatos engedelmességed által, mellyel alávetetted magadat és imádtad az Egy Igaz Isten Három Személyének magasságos misztériumát, nyerd el számomra a kegyelmet a Szentháromságtól, amit bizalommal kérek: …. (mondd el kérésedet, válaszd ki a megfelelőt: 1,2, vagy 3)*** Dicsőség az Atyának…  (3-szor)

2. Ó Boldog Taigi Annamária, nagy szereteted és irgalmas gyöngédséged által, mellyel Jézus életének titkait szemlélted, nyerd el számomra a kegyelmet, amit annyira kérek: …. (ismételd el kérésedet, válaszd ki a megfelelőt: 1,2, vagy 3)
Dicsőség az Atyának…  (3-szor)***

3. Ó Boldog Taigi Annamária, a Szent Szűz iránti gyermeki odaadásod által, nyerd el tőle számomra a kegyelmet, melyet alázatosan kérek: …. (ismételd el kérésedet, válaszd ki a megfelelőt: 1,2 vagy 3)***
Dicsőség az Atyának…  (3-szor)

Ámen.

 

***
• 1) - hogy megtaláljam a férfit/nőt, akit Isten hitvesemül rendelt számomra

vagy:

- hogy .......(név/gyermekem) megtalálja  a férfit/nőt, akit Isten hitveséül rendelt számára.

• 2) - hogy a hitvesem és én, mindketten növekedni tudjunk az erényekben, hogy szent házastársai legyünk egymásnak és szent szülei gyermekeinknek.

vagy:  

- hogy ......  (név/gyermekem) és hitvese  mindketten növekedni tudjanak az erényekben, hogy szent házastársai legyenek egymásnak és szent szülei gyermekeiknek.

• 3) - hogy felismerhessem Isten Akaratát, és azt szeretettel és türelemmel kövessem.

vagy:

- hogy ......  (név/gyermekem) felismerhesse Isten akaratát, és azt szeretettel és türelemmel kövesse.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED Boldog Batthyány-Strattmann Lászlóhoz Kilencedik napSzeretete a szegények iránt

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21
KILENCED Boldog Batthyány-Strattmann Lászlóhoz Kilencedik nap Szeretete a szegények iránt

Kilencedik nap

Boldog Batthyány-Strattmann László szeretete a szegények iránt

Olvasmány: Lk 10, 25-37:
      „Egy törvénytudó felállt, hogy próbára tegye. »Mester - szólította meg - mit tegyek, hogy eljussak az örök életre?« Megkérdezte tőle: »Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?« Így válaszolt: »Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig mint saját magadat.« »Helyesen feleltél. Tégy így, és élni fogsz.« - válaszolta neki. De igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: »Kit tekintsek felebarátomnak?« Erre Jézus átvette a szót: »Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték és félholtan otthagyták. Történetesen egy pap tartott lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Ugyanígy közeledett egy levita is. Látta, de továbbment. Végül egy szamariainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött a sebeire és bekötözte, magát az embert pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha többet költenél, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki rablók kezébe került?« »Aki irgalmas szívű volt iránta.« - felelte. Jézus így folytatta: »Menj és tégy te is hasonlóképpen.«“ 

      Boldog Batthyány László a szegények iránti szeretetet édesanyjától tanulta. Már gyermekkorában, a kalocsai internátusban zsebpénzén szegény gyerekeknek vett játékot. Soha nem volt rátarti: a szegények testvérének, atyjának tekintette magát. Elvből elutasította a politizálást, nem szóval, hanem tettekkel akart segíteni. Összjövedelmének kétharmad részét fordította gyógyító és szociális szolgálatra. Köpcsényben is, Körmenden is felmérte a környék szegényeinek életét és a tőle telhető minden lehetséges módon igyekezett változtatni életkörülményeiken. Nem volt általános társadalombiztosítás: ingyen gyógyított, ingyen adott gyógyszert, alkalmazottait halálukig ellátta: birtokából névleges összegért 200 telekrészt osztott, rászorulóknak sokszor erejét is meghaladó kölcsönöket nyújtott: „visszafizetendő az örökkévalóságban” szavakkal. 
      Gyermekeinek gyakran hangoztatta: „A gazdagok nem jutnak be a mennyországba.” A családi ebédlőben a gyerekek egy asztalra helyezték mindig, amiről a szegények számára az étkezés során lemondtak. Nem akarta számon tartani, kinek mit adott, hogy „ne tudja a bal kéz, mit nyújtott a jobb.” Sokat tett megyei és országos szinten az akkor népbetegségnek számító tüdőbaj és trachoma leküzdéséért. Meg volt arról győződve, hogy vagyonát csak sáfárként kezelheti: mindezt azért kapta Istentől, hogy az evangélium szellemében a szegényeket szolgálja vele. Függetlenül társadalmi helyzetétől és az akkori gondolkodásmódtól, magatartása egyetlen mércéjét Isten iránti szeretete határozta meg. Egyre mélyülő istenszeretete késztette arra, hogy minden emberben Krisztust szeresse, aki pedig elsősorban azokkal azonosította magát, “akik éheznek, szomjaznak és ruhátlanok”.
      Dr. Batthyány szociális magatartásának titkára unokahúga így világított rá: “A földi élet javait értéktelennek tekintette. Minden vágya kizárólag az örök javakra irányult. Övéi ellátásán kívül minden rendelkezésére álló jövedelmét a szegényekre fordította, különösen utolsó tíz, Körmenden töltött évében.” 
      Felesége tanúsága szerint a „szegények orvosának” az volt a vágya, hogy Szent Ferencet utánozva ő maga teljesen a gondviselő Istenre hagyatkozzék, és önmagát - tehát tudását, idejét, anyagi javait, szíve szeretetét - egészen embertársai rendelkezésére bocsássa. Mindenkinek mindene akart lenni, hogy maga körül mindenkit üdvözítsen. Tudta, hogy Jézus a lelki szegényeknek ígérte a mennyek országát. 

Könyörögjünk!
Istenünk! Szent Fiad egészen szegényen akart e világra jönni, hogy kiüresítve önmagát gazdagítsa a szegényeket. 
Boldog László Szolgád is Jézus útját járva, együttérző szeretettel karolta fel a szegényeket és enyhítette gondjaikat. Add, kérünk, hogy példáját követve, mi is készek legyünk megosztani javainkat a rászorulókkal. Krisztus a mi Urunk által. Amen. 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség. 

Ima a szentté avatásáért
Szűzanyánk és Szent József, pártfogástokba ajánljuk Boldog Batthyány László szenttéavatási ügyét! Boldog Batthyány László, Isten Szolgája! Pártfogold Isten előtt kérésemet! 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED Boldog Batthyány-Strattmann Lászlóhoz Nyolcadik napSzeretete a betegek iránt

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20
KILENCED Boldog Batthyány-Strattmann Lászlóhoz Nyolcadik nap Szeretete a betegek iránt

Nyolcadik nap

Boldog Batthyány-Strattmann László szeretete a betegek iránt

Olvasmány: Mt 20, 29-34: 
      „Amikor elhagyták Jerikót, nagy tömeg kísérte. Az útszélen két vak ült. Hallva, hogy Jézus megy arra, elkezdtek kiáltozni: »Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk!« A nép csitította őket, hogy hallgassanak, de ők annál jobban kiáltoztak: »Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk!« Jézus megállt, odahívta őket magához és megkérdezte tőlük: »Mit akartok, mit tegyek?« »Uram - felelték - hogy megnyíljék a szemünk.« Jézus megkönyörült rajtuk, és megérintette szemüket. Azon nyomban visszakapták látásukat és követték őt.” 

      Már életében is az a hír járta róla, hogy a körmendi herceg a Szegények Orvosa. Hivatástudata az Üdvözítő betegeket gyógyító tevékenységében gyökeredzett. Végső soron pedig Isten iránti szeretetét fejezte ki közérthető módon, amikor enyhíteni akarta a betegek szenvedéseit. Ezt írta naplójába:
      „Én szeretem hivatásomat, a beteg megtanít, hogy mindig jobban szeressem Istent, és a betegekben Istent szeretem, a beteg többet segít nekem, mint én neki! Imádkozik értem, és elhalmoz békével engem és családomat. A beteg Isten jóságából Cyrenei Simonná tesz engem, mert segítek Krisztus keresztjét hordozni, a felebarát keresztjét a felebaráti szeretet által.” 
      Hivatástudatából következik, hogy olyan kedvesen és gyengéden tudott közeledni betegei felé, hogy azok mindjárt bizalmukba fogadták. 
      Egyszer egy kislány szeméből kellett eltávolítania idegen anyagot. A gyermek félt és sírt. A jóságos doktor azonban így bátorította: „Ne sírj! Ketten fogjuk elvégezni a műtétet. Te megfogod könyökömnél a kezemet, amelyben ez a csipesz van, aztán segítesz nekem kivenni a vasreszeléket a szemedből. Ha fájdalmat érzel, megszorítod a könyököm és mindjárt megállunk. Egyet pihenünk, és máris készen vagyunk.” 
      Sógornőjéhez írt levelében saját maga gyakorlatáról beszélt, amikor így határozta meg a keresztény betegszolgálat mikéntjét: „Lilly, adjuk oda a szívünket teljesen egészen a kedves betegnek!” 

      Aztán a továbbiakban több olyan akadályt sorolt fel neki, amely gátolja az igazi keresztény betegszolgálatot. A türelmetlenségről pl. a következőket írta: 
      „Sokat hibázunk türelmetlenséggel is. Úgy kellene, hogy minden beteghez alapos adag türelmet vigyünk magunkkal, és minden rossz hangulatot a betegszoba előtt hagyjunk. Sose éreztessük a beteggel, hogy kevés időnk van számára, hallgassuk meg nagyon figyelmesen szenvedéseit, és jegyezzük meg magunknak amit mond, hogy mindenekelőtt nagy részvétünket lássa. Kezünk minden mozdulata a betegágynál csupa türelem, szelídség és kímélet legyen, és minden csak szeretetet leheljen; soha ne legyünk sietősek, felületesek, mintha csak minél előbb készen akarnánk lenni, se lármásak és hevesek. Hiszen olyan jól esik a betegnek, ha gyöngeségében, fájdalmában látja iránta való figyelmünket, amely mindenben megnyilvánul, a halk járásban, halk beszédben és cselekvésben. Szép szokás, ha a betegnek nyújtott orvosságot, ételt-italt előzőleg megáldjuk.” 
      Végrendeletében is megköszönte istennek, hogy mint orvos a szenvedő embereknek szolgálatára lehetett:
      „...mint életemben mindig, e helyen is mély hálát adok a Teremtőnek, hogy az orvosi pályára hívott. Ha boldogok akartok lenni, tegyetek másokat boldoggá.” 

Könyörögjünk! 
Istenünk! Szent Fiad megkülönböztetett szeretettel karolta fel a betegeket. Nem egyszer csodával is visszaadta nekik egészségüket. 
Szent Fiad szeretete hatotta át Boldog László Szolgád betegszolgálatát. Kérünk, égi közbenjárása nekünk is nyissa meg szemünket, hogy a betegben Jézust lássuk, és neki szolgáljunk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség. 

Ima a szentté avatásáért
Szűzanyánk és Szent József, pártfogástokba ajánljuk Boldog Batthyány László szenttéavatási ügyét! Boldog Batthyány László, Isten Szolgája! Pártfogold Isten előtt kérésemet!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED Boldog Özséb közbenjárásáértKilencedik nap

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
19
KILENCED Boldog Özséb közbenjárásáért Kilencedik nap

Kilencedik nap

Boldog Özséb halálos ágyán kéri testvéreit, hogy folytassák azt, amit Isten akaratából megkezdtek. (Gyéressy, 73.old)

- a szerzetes hűsége a kis jelentőségű dolgokban is –

Kis dolgokban való hűség I.
Sok függ ettől. Az életszentség kérdése is ezen dől el. A kötelességteljesítés erőpróbája is ez. A Szentlélek munkája is hozzá van kötve. Ez nem kicsinyesség, mely a dolgokat nem veszi észre. Euge serve bone, quia in pauca…

 

I. Mit jelent a kis dolgokban való hűség?

Közismert apró teendők, melyekből legtöbb van az életben. Minden, még a legnagyobb tetteinknek is alkotó elemei a részletek, a kis figyelmességek, kis törvények megtartása, kis gondosságok, a végső simítások, apró engedelmességek, udvariasságok, kis kegyelmek felhasználása…
Milyen kis dolgokról lehet itt beszélni? Milyen kis dolgoknak van jelentősége?
Képzeljük csak el a mestert és szobrát, festőt és festményét. Micsoda aprólékosság! Vagy milyen finom hallásra van szükség a hegedű hangolásánál! Építésnél is micsoda pontosság és számítások szükségesek ahhoz, hogy az építmény sokáig megbízható legyen!

Ezen épül fel a fizikai rend! Ide a Szentlélek kegyelme és a jóakarat kell, amely tanul a Szentlélektől és szófogadóan befogadja a kicsiben való hűség indításait, mint a jó tanítvány, aki megteszi azt, amit mondanak neki. Ebből lesz később jó mester.

Mi a hűség?
1. Nagyra becsülöm ezeket a kicsiségeket.
2. Szívesen kísérem őket figyelemmel.
3. Akarom őket pontosan tenni.
4. Meg is teszem! Mint igazi servus fidelis.

 

II. Miért fontos a kis dolgokban való hűség?

1. Mert igen nagy dolog. A mindvégig való kitartás (perseverentia finalis) is ezekből tevődik össze. Legtöbbünk nem nagy dolgokra van hivatva, de aki mégis, az is kicsivel kezdte. Természetünk nincs erre beállítva. A lustaság, a kevélység ebben ellenünk dolgoznak.
2. Nehéz dolog, mert egyenletes kitartásban, hosszúságban van a lényege. Mert színes hangulatok, jóleső szenvedélyek nem támogatják a hűséget, a természetünk inkább taszítja, mint vonzza. Kivéve, ha valakit némely irányban megneveltek, vagy ha valakinek valamelyest nőies hajlama van.
3. Fönséges nagy dolog, mert művészet. A művészet is micsoda kis dolgokból tevődik össze. Hősiesség! Akinek pl. nem természete a türelem, udvariasság, kötelességteljesítés, de lassú munkával mégis természetévé teszi – ez hősiesség a javából. A Szentlélek alkotó munkájába való igazi bekapcsolódás.
4. Istennek tetsző nagy dolog, mert az erkölcsi rendbe tökéletesen beleillik. Ez az Ő szent akarata. Ezáltal jutunk a legnagyobb tökéletességhez és boldogsághoz a mennyben. Ez az Isten terve az emberről.

A kis dolgokban való hűség igen hasznos dolog.

Pozitív oldalról nézve: Lelkiismeretes pontosság az utolsó vonásig. A teljes megbízhatóság, mely azonos a kis dolgokban való hűséggel.
Ha följebbvaló vagy és tudod, hogy ilyen az alattvalód… hogy amit megmondtál, az biztosan meglesz, milyen nyugodt lehetsz…
Embertársaid között, kiket nevelsz, szervezel, ha akad ilyen, mely haszon!
Lelkileg. Ez a szentség csodás szövevényének horgolása. Ez a papi életszentség briliánsának türelmes gyémántköszörülése. Ez a papi életszentség dómjához az apró kőtégla rakosgatása.
Rengeteg kegyelmet kapsz általa! Főleg, ha szándékod tiszta.

Negatív oldalról nézve: Megmenekülsz sok kellemetlenségtől, sok bajtól, rengeteg bocsánatos bűntől! Ennek legjobb orvossága ez! Sőt, nem egy halálos bűntől is, sőt komoly romlástól.
Szükséges is, ahhoz, hogy igazán kötelességteljesítő ember légy. Hogy bűnöktől mentes légy, hogy kifejlődj szent pappá, erős jellemmé.
Sok megnyugvással és vigasszal jár.
Ha próbáltad már, akkor tudod, ha még nem, akkor ízleld meg. Figyelj meg ilyen embereket, és ha jó emberismerő vagy, lásd milyen jóleső tudat tölti el őket.
A kis dolgokban való hűtlenség olyan, mint a szúrágás, mint a termeszmunka, mint a hajófúrás. Rengeteg ilyen elhanyagolt apróság miatt szétmállik életed épülete és romhalmazzá lesz.
Özséb atyánk tehát nem nagy dolgokat kért a testvérektől halálos ágyán. Csak annyit, hogy amit elkezdtek, azt folytassák. A szerzetesi élet nagyszerűsége nem abban áll, hogy valaki híres lesz a saját korában, hanem abban, hogy az igazgyöngy, amit megtalált, és amiért eladta mindenét, mindvégig ott marad a szeme előtt, és többé nem hajlandó mást eléje helyezni.

P. Botfai Levente OSPPE

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED Boldog Batthyány-Strattmann Lászlóhoz Hetedik napSzeretete családja iránt

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
19
KILENCED Boldog Batthyány-Strattmann Lászlóhoz Hetedik nap Szeretete családja iránt

Hetedik nap

Boldog Batthyány-Strattmann László szeretete családja iránt 

Olvasmány: Zsolt 127,1-5:
      „Boldog ember, ki féli az Urat,
      aki az Úrnak ösvényén halad.
      Kezed munkáját élvezni fogod,
      boldog leszel és jó lészen sorod.
      Feleséged mint szépen termő szőlőtő oldalad mellett,
      fiaid, mint olajfa-csemeték asztalod körül.
      Bizony így nyer áldást az a férfiú,
      aki féli az Istent.
      Az Úr áldjon meg téged Sionról,
      hogy örömmel láthasd szüntelen családod erényes életét.”

      Boldog Batthyány László házasságában a család-egyház tökéletes megvalósulását szemlélhetjük. Krisztus áll családja középpontjában, ahol mindenkit átitatott tanítása: a szeretet. A családtagok egymást segítették a tökéletességre, és ebben elöl járt az édesapa.
      Nagy megértésben, szeretetben élt hitvesével. Egymást kölcsönösen kiegészítették. Ha netán súrlódás vagy nézeteltérés támadt közöttük - hiszen ők is emberek voltak -, mint jelszót mondták egymásnak: „Korintusi levél!, s akkor már tudja ő is, én is, mit kell tenni” - írta egyik naplójegyzetében. 
      Nagy gondja volt gyermekei nevelésére. 1926. július 21-én naplójában ezt jegyezte le:
      „A fák Körmend-Csákány közti úton mind egész ferdén nőttek, túlságosan rövid ideig volt mellettük karó, mikor elrothadt, senki nem pótolta és idővel valamennyiüket megdöntötte a szél. A gyermekeknek is sokáig szükségük van a jó nevelésre, hogy az életben szilárdan álló fák maradjanak, fölfelé néző koronával, és akkor nincs vihar, amely meg tudná hajlítani őket.”
      Gyermekeinek minden nap kis erénygyakorlatokat, önmegtagadásokat adott fel, hogy akaratuk nevelését és az áldozat értékét megkedveltesse velük. A közös imádság, a családi szentáldozás mindennapos gyakorlat volt náluk. Gyermekei előtt tekintélyét a szeretetben képviselte. Együtt játszott, együtt szórakozott velük. Maga készítette játékokkal szerzett örömet nekik. Nem halmozta el gyermekeit evilági javakkal, pedig megtehette volna. Karli születésnapjára csupán egy jegyzettömböt kapott. Az ikrek névnapján írta naplójába: „Sajnos nincs semmim, amit ajándékba adhatnék, csak egy régi fűrészt Francinak.” 
      Gyermekeit rendszeres munkára nevelte. Szintén naplóbejegyzés: „Délután Mamival és a kicsikkel a gyümölcsösbe mentünk és mind segítettünk gyomlálni. Nagyon mulatságos volt a kicsiknek. Gyakran elkezdett valamelyik egy nagy gazt kihúzni, nem ment, akkor mindjárt 2-3 másik jött oda, cibálták a nagy gyomot, az egyszerre engedett, s mind a négyen hátrabukfenceztek.” 
      Nevelési gyakorlatát imával támasztotta alá. Legkisebb gyermeke elsőáldozásának ünnepére mozgósította egész családját, sőt mások imáját is kérte. „Hanem Karli igazán szerencsegyerek! A bencés kolostorban holnap 103 rendtag fogja szentáldozását érte felajánlani, a nádasdi erdőben 40 kongreganista ugyanezt... aztán egész családunk. - És én, mint apa küldöm majd a Mindenhatóhoz az én kicsi, vagy talán nagy kérésemet: engedje, hogy Karli vagy lélekorvos, pap legyen, vagy testi orvos, mint én.” 
      Szent József gondosságával akarta családfői szerepét betölteni. Ezért reggeli imájában az Ő közbenjárásával kérte Istentől ehhez a kegyelmet. 

Könyörögjünk! 
Istenünk! Szent Fiad megszentelte a családi életet, amikor Földre jöttekor a Szentcsaládba testesült és annak központja lett. 
Boldog László Szolgád is szentnek tartotta a családi közösséget, és a Szentcsalád példájára Jézust tette családi otthona középpontjává. Kérünk, szenteld meg családjainkat, hogy Boldog László Szolgád példáját követve és közbenjárását kérve, családjainkban szeretet és béke uralkodjék, a családtagok pedig egymás megszentelésén tudatosan fáradozzanak. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

Ima a szentté avatásáért
Szűzanyánk és Szent József, pártfogástokba ajánljuk Boldog Batthyány László szenttéavatási ügyét! Boldog Batthyány László, Isten Szolgája! Pártfogold Isten előtt kérésemet! 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED Hazánkért 2022. Szeretet FöldjeKilencedik nap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
18
KILENCED Hazánkért 2022. Szeretet Földje Kilencedik nap

Imakilencedünk utolsó napján elmondjuk személyes és közös közbenjáró imádságunkat hazánkért és nemzetünkért, abban a bizalomban, hogy Isten szeret minket és meghallgatja imáinkat:

Személyes megvallás és közbenjáró ima mindannyiunkért

Mennyei Atyánk!
Hálát adok neked azért, hogy képviselhetem országunkat és egyházunkat előtted és az emberek előtt.
Kérlek segíts, hogy bűneim ellenére jól végezzem el a rám bízott feladatokat.
Kérünk Téged, add, hogy az erőtlenek erőben részesüljenek, a buzgók az életszentség teljességére eljussanak, a bűnösök megtérjenek, a betegek meggyógyuljanak, a sötétségben élők megszabaduljanak a gonoszság erőinek kötelékeiből, a szűkölködők és szenvedők gondjaikban enyhülést kapjanak!
Bennünket pedig vezess el a teljes egységre Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására, hogy hazánk, mint a Szeretet földje felvirágozzon és minden helyzetben megdicsőítse a Te neved a Szentlélek ajándékai és kegyelmei által.
Köszönöm Atyám, hogy kedves neked ez a föld és megsegítesz minket. Ámen.


Általános közös közbenjáró ima hazánkért és nemzetünkért

 1. - Jézusom, Te mondtad: „Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek.” Íme, zörgetünk, keresünk és kérjük a kegyelmet, hogy szabadíts meg minket a sátán és a gonosz lelkek minden hatásától és befolyásától, hogy egészen szabadon és tisztán élhessünk a Te dicsőségedre és az emberek megmenekülésére.
- Miatyánk.., Üdvözlégy.., Dicsőség... Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom benned.

2. - Jézusom, Te mondtad: „Amit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” Íme, most nevedben kérjük az Atyától a kegyelmet, hogy minden testi és lelki betegségtől meggyógyulhassunk és egészségesen, a Te hatalmad jeleként élhessünk a Te dicsőségedre és az emberek megmenekülésére.
- Miatyánk.., Üdvözlégy.., Dicsőség... Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom benned.

3.- Jézusom, Te mondtad: „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.” Íme, most szavad csalatkozhatatlanságára támaszkodunk, és kérjük a kegyelmet, hogy minden erőtlenségünkből, gyengeségünkből, hitetlenségeinkből, reménytelenségeinkből és szeretetlenségeinkből emelj ki minket, hogy Általad erős, a Te mértékedet tartó és szeretetteli életet élhessünk a Te dicsőségedre és az emberek megmenekülésére.
- Miatyánk.., Üdvözlégy.., Dicsőség... Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom benned.

Jézusom Szentséges Szíve, Te nem tudsz részvétlen lenni a szerencsétlen iránt, légy irgalmas hozzánk, nyomorult bűnösökhöz is. Add meg nekünk Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, a Te és a mi gyengéden szerető Édesanyánknak a közbenjárására a kért kegyelmeket.

Szent József, az Úr Jézus nevelőatyja, könyörögj érettünk. (Pio atya nyomán)

Drága Jézusom! Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és az igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED Boldog Batthyány-Strattmann Lászlóhoz Hatodik napÖrök életbe vetett reménye

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
18
KILENCED Boldog Batthyány-Strattmann Lászlóhoz Hatodik nap Örök életbe vetett reménye

Hatodik nap

Boldog Batthyány-Strattmann László örök életbe vetett reménye   

Olvasmány: Jel 14, 1-3:
      „S láttam a Bárányt, ott állt Sion hegyén, és vele száznegyvennégyezer, aki homlokán viselte a nevét és Atyjának a nevét. Aztán szózatot hallottam az égből, mint a nagy vizek zúgását, vagy szörnyű mennydörgés robaját. A szózat, amelyet hallottam, emlékeztetett arra, ahogyan a hárfások pengetik hárfájukat. Új éneket énekeltek a trón előtt, a négy élőlény és a vének előtt. Az éneket senki sem tudta megtanulni, csak a földről megváltott száznegyvennégyezer.” 

      Ödön fia halála után, a hátrahagyott kottái között Isten Szolgája talált egy verset, melyet a megboldogult súlyos betegsége előtt néhány héttel zenésített meg:
Fáradt vagyok, a ringó ágak 
Úgy csalogatnak pihenésre! 
És te én lelkem hová, hová? 
Magasan szálló felhők fölé;
Odavisz engem, mert fáradt vagyok
Az Örök Szeretet, övéi közé!” 

      A gyászoló édesapa szíve tele volt megnyugvással, és ezt a megnyugvást éppen az örök életbe vetett szilárd reménye adta meg neki. 
      Minden szenvedését, de különösen halálos betegségének nagy megpróbáltatását is a mennyország reményének fényében viselte el.
      Nem a panasz vagy a türelmetlenség hangzik ki gyermekei nevelőnőjéhez írt leveléből, hanem a béke és a megnyugvás Isten akaratában: „... tizenegy hónap óta sokat, bizony nagyon sokat szenvedek... sokkal könnyebb volt az Úristenért betegeket gyógyítani, mint éjjel-nappal szenvedni. De Isten elsősorban jó Atya, ki annyira sok örömet és békességet ad nekem, hogy csak nagy hálával lehetek iránta, aki mindenesetre még a temérdek fájdalmaimat is szeretetből küldi.” 
      Reményét, hogy az Isten letöröl szemünkről minden könnyet és kárpótol a földi szenvedésért majd az Ő országában, és a szenvedés az Isten szeretetének jele, napi imáiban is kifejezésre juttatta. Húga arról értesít róla írt könyvében, hogy betegágyán látogatói előtt is hangosan így imádkozott:
      „Édes Jézus, add, hogy napról napra jobban szeresselek. Istenem, most érzem, hogy szeretsz engem, és én bízom Tebenned. - És sokszor mondta látogatóinak: Kimondhatatlanul szenvedek. Sohasem hittem volna, hogy ember képes legyen ennyi fájdalmat elviselni. De jól van ez így, minden jó, amit Isten tesz.” Más helyen saját tapasztalatát írja le: „Fájó szívvel néztem, hogy szántja végig arcát a szenvedés, s hogyan peregnek végig a szenvedés szülte könnyek, és akkor arra gondoltam, hogy most születik meg a jóságos testvér lelke a mennyország dicsőségének.” 
      A nagybeteg Isten Szolgája Jézussal viselte a keresztet, és hitt abban, ha vele szenvedünk, vele is fogunk megdicsőülni. Ugyancsak húga ír erről:
      „Két nappal halála előtt, az utolsó találkozásnál, látta, hogy aggodalommal van tele a szemem, és sietett megnyugtatni:
      - Tudod, hogy én nagyon boldog vagyok? Kegyetlenül szenvedek, de szeretem szenvedéseimet, és jól esik, hogy Krisztusért viselhetem.” 
      Az örök élet reménye azonban nemcsak közvetlen halála előtt jelentkezett nála mint szenvedéseiben vigasztalás, hanem egész életét betöltötte a Megdicsőült Egyház tagjaival való találkozás öröme. Erről az 1926. november 1.-i naplójegyzete így tanúskodik: 
      „Mindenszentek. Kedves nap: hisz legszűkebb családunkban is három gyerek van, aki Isten jóságából a mindenszentekhez számít. - Ödön az ő csodálatos halálával, a kis Mizike, aki ártatlan angyalként halt meg, és a legkisebb, Karli, néhány naposan én kereszteltem meg. És milyen számolatlan sok, kanonizálatlan szent volt és van ezen a világon! Csodálatos lesz majd egyszer mindezeket viszontlátni az ég ragyogásában.” 

Könyörögjünk!
Istenünk! Te Szent Fiad által megnyitottad az utat nekünk mennyei országod felé. Tudjuk, hogy ez az út kereszthordozás Krisztussal itt a földön, amely Vele éri el célját a mennyben.
Boldog László Szolgád, az örök élet reményében hősies lélekkel viselte el a szenvedés és a halál gyötrelmét, mert keresztjét Jézussal hordozta. Add, kérünk, hogy példáját követve türelmesek legyünk szenvedéseinkben és megbékéltek halálunkban. Krisztus, a mi Urunk által. Amen

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

Ima a szenttéavatásáért
Szűzanyánk és Szent József, pártfogástokba ajánljuk Boldog Batthyány László szenttéavatási ügyét! Boldog Batthyány László, Isten Szolgája! Pártfogold Isten előtt kérésemet!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED Boldog Özséb közbenjárásáértNyolcadik nap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
18
KILENCED Boldog Özséb közbenjárásáért Nyolcadik nap

Nyolcadik nap

Boldog Özséb és testvérei

- Az engesztelő lelkület –

A címet inkább így kellene pontosítani: Boldog Özséb és a nemzete. Tehát, amely közösségből vétetett, és amelyhez tartozik.
A magyarok, amikor bemutatkoznak, előbb említik családnevüket. Azt a családot, amely magáénak tud, nevel, óv, emberi körülményeket próbál biztosítani élethez. Ezután mondják csak keresztnevüket, amely a személyiséget jelzi.
Manapság fordítva szeretnek gondolkodni az emberek. Én vagyok a lényeges, egyéb tényezők háttérbe szorulhatnak. Így a család, nemzet, nyugodtan félretehető, de így én magányossá, életképtelenné válok.
Ezt az állapotot Boldog Özséb nemzete szintjén megtapasztalta. A király, nemzetmentő rendelkezései miatt egyes nagyuraknál elvetésre talált. Így a tatárjárás fenyegetése ellenére magára maradt. A következmény az ország romlását hozta magával. Az erkölcsi szétesettség megszüntetésében Boldog Özséb komoly szerepet vállalt. Összegyűjtötte a vezeklő, imádkozó remetéket. Istent kereső életüknek többlet-célt adott: vezekeljenek a nemzetért, amelyből vétettek.
A remeték életmódjára nagy szükség volt, hiszen ők mutatták be a gyökeres Krisztus- követés módját. A remete életébe valójában nem fér bele a felemás kereszténység, mert ő határozottan szemben áll a helytelen korszellemmel. A remeteség indulása is ezt mutatja. A vértanúk korának az elköteleződés volt a lényege. Megkeresztelkedtem? Várható, hogy hitemért gyötrelmes kínhalált kell szenvednem. Sebaj! Azért lettem keresztény, hogy földi életemmel bizonyítsam: Krisztussal akarok élni az örökkévalóságban.
A milánói rendelet után már előnyt is élvezhettek a keresztények. Fellazult a hit és az elköteleződés. A remeték ezt fölismerve, kivonultak ebből az életformából. Boldog Özséb is a lángoló istenszeretet életét vitte be a népért való vezeklésbe. Az elkötelezett élet lényege a lángoló istenszeretet. Ha őrá gondolunk, mindezeknek eszünkbe kellene jutnia.
Keresztényként nem szabad megalkudni a középszerűséggel - radikalitásra vagyunk meghívva. Korunk emberére azonban leselkedik egy veszély, amely abban áll, hogy összekeverjük a teljesítménykényszert azzal, amit Krisztusnál radikalitásnak látunk. Az egészséges radikális élet azt jelenti, hogy merek tisztaságban, szegénységben és engedelmességben élni, és feladni saját elképzeléseimet, merek Istenben élni és nem a saját elgondolásaim szerint.
Nagy csapda, talán a mai kor emberének különösen, hogy saját elgondolásaim szerint éljek és a saját terveimet vigyem végig, elhagyva a régiek bölcsességét.
Ez a törekvés a saját – legjobbnak tűnő – célok megvalósítására ad az embernek annyi munkát, feladatot, hogy közben azt gondolja: nagyon radikális életet él. Sohasem unatkozik, minden idejét kihasználja arra, hogy szolgáljon, mindig elérhető, bármit lehet tőle kérni, soha nem mond nemet. A fáradtság és kimerülés számára annak a jele, hogy jól teljesít. Senki nem kaphatja őt azon, hogy lazsál. Közben pedig csak roncsolja saját magát. Ráadásul közben elfogy az ideje és az energiája, és nem lesz képes arra sem, hogy oda forduljon az igazán radikális élet felé, azaz az imádság, a magány, a szegénység felé, amelyek pedig megalapozzák a radikális élet lehetőségét.
A teljesítményekben való tetszelgés, vagy - más oldalról nézve a megfeleléskényszer - ugyanis rengeteg időt elrabol, és azt a lehetőséget is, hogy az ember reflektáljon arra, amit tesz, ahogyan él.
A radikális élethez igazán arra van szükség, hogy az ember először megismerje Isten szeretetét és így lassan el tudja engedni a teljesítménykényszert. Ez az út pedig csakis a magányon és az imádságon keresztül vezet.
A jól felfogott radikalitás azt jelenti, hogy GYÖKERESTŐL (radix=gyökér) kitépem a világias gondolkodást magamból, és Isten bölcsessége szerint élek.
A helytelenül felfogott radikalitás annyit jelent, hogy miközben szétosztom magam, hagyom kitépni életem igazi gyökereit is, melyek Istenben vannak.
A Szentlélek segít, hogy megláthassam saját életemben a visszahúzó erőket és az előre vivő megoldásokat. Szívem szeretete erőt ad a megvalósításhoz, hitem pedig nem engedi a megtorpanást, visszafordulást. Minél több hitellenes életmódot látok, annál inkább ragaszkodom az Egyház tanításához, szentségeihez, liturgiájához.

Boldog Özséb, mutass nemzetmentő lelkületet, hogy követve téged, minél több lelket vezessünk a helyes útra. Ámen

P. Udvarnoky László István OSPPE

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED Hazánkért 2022. Szeretet FöldjeNyolcadik nap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
17
KILENCED Hazánkért 2022. Szeretet Földje Nyolcadik nap

Keresztények vagyunk, Jézus Krisztusról nevezett emberek, az Ő testének tagjai és a Szentlélek temploma. De milyen templom ez? Romos és koszos, homályos és alig nyitható. Valóban a föld sója és a világ világossága vagyunk, hegyen épült város? Vagy hagytuk, hogy azt a hegyet elfoglalják „más evangéliumok” evilág prófétái és apostolai, hamis kultuszok és álkeresztény szekták haszonlesői, politikai, gazdasági, kulturális kaméleonok, akik a keresztény jelvényt haszonért, befolyásért, elfogadásért ugyan magukra veszik, de annak tartalmához nincs, vagy alig van közük.

A mi bűnünk is, hogy a világ sötétségbe merül. A mi viszálykodásaink, megalkuvásaink, felszínességünk jó ürügy Isten ellenségeinek, hogy ránk mutogassanak és rajtunk mulassanak. Széltől lengetett nádként csapódunk jobbra-balra, törött cserépedényként hordozzuk Isten elszivárgó kegyelmeit, dohos ciszternaként gubózunk magunkba megposhadt tartalmunkkal együtt.

De most szeretnénk visszafordulni hozzád, Istenünk! Megvalljuk bűneinket és esedezve kérünk, éleszd újjá bennünk kegyelmeidet! Hadd legyünk valóban krisztusi emberekké, hogy körüljárva és jót cselekedve, Isten áldását hordozva megújíthassuk a Föld színét! Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen.

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED Árpád-házi Szent Margit tiszteletéreKilencedik nap

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
17
KILENCED Árpád-házi Szent Margit tiszteletére Kilencedik nap

KILENCEDIK NAP

Szent Margit magyar tulipánunk. Hazánk legnehezebb órájában az ő áldozatából merített erőt az újjászületéshez, az ő kedvéért mentette meg Isten az országot a tatárdúlás temetőjéből. Azóta is hányszor vérzett a nemzet. Csak most heverjük ki az igazságtalan Trianont. S ki tudja, mi vár még erre a vértanú-nemzetre itt, a Kelet és Nyugat mesgyéjén.

Ima. Áldott légy, szent pártfogónk, hazánk dísze és virága. Szent Margit! Oltalmadba ajánljuk annyit vérzett hazánkat. Légy mellette békés és vészes napjaiban. Őrködj ifjúságán, különösen a magyar leányok testi-lelki tisztaságán, áldd meg a magyar népet és segíts építenünk egy szebb magyar jövendőt. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED Boldog Batthyány-Strattmann Lászlóhoz Ötödik napLegnagyobb megpróbáltatása

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
17
KILENCED Boldog Batthyány-Strattmann Lászlóhoz Ötödik nap Legnagyobb megpróbáltatása

Ötödik nap

Boldog Batthyány-Strattmann László legnagyobb megpróbáltatása

Olvasmány: Mk 15, 33-37:
      „Hat óra tájban az egész földre sötétség borult, egészen kilenc óráig. Kilenc órakor Jézus hangosan felkiáltott: »Eloi, Eloi, lamma szabaktáni?« Ez annyit jelent: »Istenem, Istenem, miért hagytál el?« Az ott állók közül néhányan hallották és megjegyezték: »Illést hívja.« Valaki odafutott, s ecetbe mártott szivacsot nádszálra tűzve inni adott neki. »Hadd lássuk, - mondta - eljön-e Illés, hogy megszabadítsa!« Jézus hangosan felkiáltott és kilehelte lelkét.” 

      Batthyány László Isten-szeretetének és Istenre hagyatkozásának legnagyobb próbatétele az elsőszülött, 21 éves Ödön fia elvesztése volt. Még jobban megnehezítette az elszakadás fájdalmát számára, hogy az angyali tiszta-lelkű ifjú rövid élete sugárzott az Isten-telítettségtől.

Fény, dicsőség, világ pompája, 
Minden hiúság tőlem elmehetsz,
Minden elmúlik, veszélyt rejt magában,
Világ engem boldoggá nem tehetsz.” 

      Ezt olvashatjuk az ifjú hátrahagyott versei között.
      Az édesapa boldogan figyelte elsőszülött gyermeke életszentségre való törekvését. Nagy öröm töltötte be lelkét, valahányszor hallotta a szentmiséken Ödön fia átszellemült harmóniumjátékát... A család szemefénye azonban máról holnapra megbetegedett. Az orvos apa aggódó szívvel nézte fiát. Összeszorult torokkal, némán állt a műtőasztal mellett, amikor látta, hogy a vakbél és az egész hasüreg már teljesen elgennyesedett. De még többet is látott. Előre látta a borzasztó kínokat és a kérlelhetetlen halált. 
      Lelki vívódását Erzsébet húga írja le rá emlékező kis könyvében. Amikor a beteg gyermeke felteszi neki a kérdést:
      „Papi, mondd papi, meg kell nekem halnom?” Az apa kábult gyötrődéssel néz fia angyaltiszta arcába. Nincs remény, nincs mentség, jajdul fel szegény szomorú szíve. Hasztalan volt minden imája, hiába szedte össze minden igyekezetét, ő a nagy tudású orvos... Egész életét a betegeknek szentelte, és most tehetetlenül áll legdrágább gyermekének kórágya mellett... Száz meg száz szenvedőnek nyújtott enyhülést, és ennek az egynek fájdalmait nem tudja csillapítani.... Száz meg száz beteget ragadott ki a halál torkából, és most ölbetett kezekkel kell nézni, hogyan rabolja el a szörnyű rém éppen azt, akiért nemcsak tudását, de gazdagságát, sőt még életét is szívesen odaadná... Mit tegyen? Feltárja előtte a szörnyű valóságot?... Vagy pedig tagadja el? ...Kezei ideges reszketéssel tétováznak ide-oda az ifjú fején. 
      - A jó Isten hatalma végtelen - szól végül is halkan - a mi tudásunk eltörpül mellette. Ő egy pillanat alatt visszaadhatja egészségedet, de az orvostudomány lemondott életedről... 
      Kimondta a súlyos szavakat... kimondta a rettenetes valóságot, amely olyan szörnyű súllyal nehezedett lelkére... 
      - Papi, drága papi, ne légy szomorú - szól melegen, vigasztalóan, mikor meglátja arcán a szétáradó nagy-nagy megviseltséget - hiszen ha meghalok, nemsokára a mennyországban leszek, mert én mindig nagyon-nagyon szerettem az Istent. 
      Amikor pedig lezárta szeretett fia szemét, így szólt a halálos ágy mellett térdeplő szeretteihez: „Most pedig menjünk a kápolnába és köszönjük meg az Istennek, hogy eddig miénk lehetett Ödön.” 
      Temetésén erőt sugárzott, arcán valami földöntúli béke ömlött el. Remény töltötte be szívét: Isten országában találkozni fog szeretett fiával. 
      Ezt a szilárd reményét le is írja naplójában: „Fönn az égben megemlékezik rólunk, és mi is mindig megemlékezünk róla itt a földön, míg csak vele egyesülve nem dicsérjük majd örökké az Istent. Örömmel, hogy fiúnk volt érett koráig, és fájdalommal, hogy elveszítettük. De csak rövid időre! Mert tovább siet az élet folyója az örök cél felé az élet sziklái fölött, közeledik már a tenger, a cél, a végtelen, a végtelen örökkévalóság, Istennel egyesülve.” 

Könyörögjünk! 
Istenünk! Te Szent Fiadat az Olajfák hegyén halálgyötrelemben angyalod által vigasztaltad és a kereszten elhagyatottságában is megerősítetted. 
Tekints Boldog László Szolgádra, aki Jézussal egyesítette lelki szenvedéseit és tőle merített erőt, reménységet a legnagyobb megpróbáltatásában is. Add, hogy szeretteink elvesztésében is mindig a Te bölcs rendelkezésedet lássuk és Benned vigasztalódjunk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

Ima a szentté avatásáért
Szűzanyánk és Szent József, pártfogástokba ajánljuk Boldog Batthyány László szenttéavatási ügyét! Boldog Batthyány László, Isten Szolgája! Pártfogold Isten előtt kérésemet!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED Árpád-házi Szent Margithoz 9. napJézus boldog jegyese

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
17
KILENCED Árpád-házi Szent Margithoz 9. nap Jézus boldog jegyese

9. nap
 

Jézus boldog jegyese

      1242. január 27-én született és 1271. január 18-án, 28 éves korában szállt a mennybe a mi szentünk lelke, édes Jegyeséhez, Akit mindenekfölött, oly nagy szerelemmel szeretett.
Margit kapcsolata mély volt szüleivel. Gyakran kikérték tanácsát még államügyekben is, és az ő békeszerző áldozatának volt köszönhető, hogy király atyja kibékült fiával, a későbbi V. István királlyal.
Erős kötelékkel szerette a szüleit, éppen ezért gyors haláluk megtörte Margitot. A sok vezekléstől, munkától legyengült szervezete és szíve lassanként megtörte összes fizikai erejét, és felemésztette őt hatalmas, lángoló szeretete.
     1270. Karácsonyán Margit már alig tudott beszélni. Mindig ő olvasott fel a Dávid zsoltárokból, és mesélt társnőinek a szent Karácsonyról, a leggyönyörűbb, szépséges Asszonyról, Máriáról, akihez sosem talált foghatót. Karácsonykor egyesült az Ő nagy szegénységükkel és nem vigadozott, hanem még inkább böjtölt, hogy egységben legyen a Szent Családdal. Legenda szerint Margit látomásban ott volt Betlehemben, a születés barlangjában.
     Az utolsó karácsonykor áttetsző volt már teste, hófehér az arca és lángolóan tüzes, szép kék tekintete.
Már csak pislákolt benne az élet, míg végül magas lázzal elvágódott a köves udvaron, amint vizet vitt a dézsában a konyhába. Tél volt, dermesztően hideg. Margit keze a sok jeges vízben megpucolt haltól kisebesedett, felhasadozott, vérzett. Ő mégis mindig ragyogó mosolyával utolsó pillanatig szolgálta Krisztusban kedves testvéreit. A szeretettől esett el.
     Egyik soror vette észre, amint áthaladt a kerten és felsikoltott. Margitot bevitték és lefektették. Hívatták az orvost, de ő nem tudott már segíteni. A magas láz nem ment le többé.
Szentünk kérette az atyát, adja fel számára a szent kenetet. Mihály atya megkente tehát kezeit, homlokát, ajkait, fülét, lábát. A legenda szerint amint elhangzottak a szent bűnbocsátó szavak, minden egyes végtag megkenésénél egy hang szólott: „Nem vétkezett!” „Nem vétkezett!” Az atya eleinte azt hitte, hogy valaki szólt, de hiába kereste a hang forrását, nem lelte. Megrendülten távozott.
     Margit 12 napon át szenvedett, de a mosoly nem hagyta el ajkait. Tekintetéből derű sugárzott és szeretet. A nővérek sírva vették körül, de ő megintette őket: „Miért sírtok én édes atyámfiai, örvendenetek kellene, hogy imhol' közelít az óra, amikor elnyerem csekély érdemem mérhetetlen jutalmát.”
Szép szóval intette őket, maradjanak helyükön, ne hagyják el hivatásukat – amint oly gyakran akadályozta meg egy-egy megingó nővér eltávozását.
     Megígérte, hogy amíg teste ott pihen náluk, a kolostoron nem vesz erőt vihar…
Az apácák zokogtak.
Az infirmatóriumban (betegszoba) hirtelen felült a szent és utoljára ezt mondta:
„A te kezedbe Uram, ajánlom lelkemet!” – Majd ágyára visszahanyatlott és visszaadta lelkét Teremtőjének.                                            

 Szent Margit sírja nem maradt fenn: eredetileg a Margit-szigeti kolostor templomában volt a nyugvóhelye, de amikor a domonkos apácák elhagyták a Szigetet a török elől menekülve, akkor földi maradványait is magukkal vitték új lakóhelyükre, Pozsonyba, a klarissza kolostorba. Ott a 18. században nyoma veszett. Sírhelye megmaradt márványán ez van írva: SANTA MARGARITA.
 

Mennyei Atyánk! Szent Margit érdemeiért, könyörülj magyar hazánkon, egész Egyházunkon! Ezekben a vészterhes időkben mentsd meg Uram a Te népedet, a Te híveidet a szorongattatástól, üldözéstől, vérontástól! Adj békét a világnak!

Miatyánk….Üdvözlégy….Dicsőség….

Árpád-házi Szent Margit, könyörögj érettünk! Ámen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."