19190 ima található a honlapon, összesen 22718 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Kempis Tamás - Krisztus követése

  Kempis Tamás - Krisztus követése
  Naponta frissül

  Kempis Tamás O.S.A. (latinul: Thomas a Kempis),  (Kempen, 1379 – Zwolle, Agnietenbergi kolostor, 1471. július 25.) késő középkori holland bibliamásoló, latin nyelven író teológus, keresztény misztikus, egyházi író, az Ágostonos kanonokrend szerzetese, a devotio moderna legismertebb alakja.

  Krisztus követése (latinul: De imitatione Christi) Kempis Tamás középkori keresztény irodalmi műve. Korábban több más szerző is szóba jött ugyan, de ma már Kempis Tamás szerzőségét széleskörűen elfogadják.

  A mű sok – 1159 darab – szentírási idézettel, lelki és erkölcsi alapszabállyal igyekezik elvezetni az olvasót az önismeret útján az Istennel való egyesülés felé. Kéziratainak – 1424-től az 1. könyv, 1427-től mind a 4 könyv – száma meghaladja a 700-at. 95 fordításban, több mint 3000 kiadásban jelent meg, és napjainkig az egyik legolvasottabb lelki könyv. A Krisztus követését 1470-ben Augsburgban nyomtatták ki, és hamarosan nagyon népszerűvé vált. Német fordítása már 1448-ban, francia és spanyol fordítása 1493-ra készült el. Később görögül és héberül is megjelent. Ezzel a mű a Biblia után a második legelterjedtebb könyv a világon.

  Krisztus követése Második könyvA szent kereszt királyi útja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  04

  Mindazonáltal az a sokféleképpen gyötretett ember nem nélkülözi teljesen a könnyebbséget szerző vigasztalást, mert érzi, hogy keresztviselése sokszoros gyümölcsöt hoz.

  Ha jó szívvel veti vállát a kereszt alá, a zaklattatásnak mindenféle terhe az isteni vigasztalásba vetett bizalommá változik.

  És minél inkább megtörik testünk a szenvedésben, lelkünket annál jobban megerősíti a bennünk munkálkodó kegyelem.

  És nem is egyszer annyira megerősödik az ember a zaklattatás és a megpróbáltatás szeretetében, amely a Krisztus keresztjével való azonosulásnak forró vágyából ered, hogy nem is akarna fájdalom és zaklattatás nélkül élni, mert hiszi, hogy annál kedvesebb Isten előtt, minél többet, keservesebbet szenvedett s vállalhatott érte.

  Nem az ember teljesítménye ez, hanem Krisztus kegyelme, amely oly hatalmasan munkálkodik gyarló testünkben, hogy az buzgó odaadással vállalja és szereti is azt, amitől természete szerint eliszonyodik és megszalad.

  Nem az ember ösztönös természete szerint való az, hogy a keresztet fölvegyük, a keresztet szeressük, hogy testünket fegyelembe fogjuk, és szolgálatra vessük, hogy kerüljük a méltóságot, jó szívvel vegyük a gyalázkodást, hogy magunkat megutáljuk, és vállaljuk mások utálatát, hogy minden kárt, szerencsétlenséget eltűrjünk, és a világban semmi de semmi előnyt ne kívánjunk.

  Ha magadra nézel, magadtól képtelen vagy erre.

  De ha az Úrban bízol, erőt ad neked a mennyből, az meggyőzi a testet és a világot.

  Még a legnagyobb ellenségtől, az ördögtől sem kell majd félned, ha a hit fegyverzetét öltöd magadra, és címered Krisztus keresztje lesz.

  Szánd hát el magad arra, hogy mint Krisztusnak derék és hű szolgájához illik, férfiasan hordozd Urad keresztjét, aki szeretetből, érted vállalta a kereszthalált.

  Készülj neki, hogy ebben a nyomorult életben sok ellenkezést és ezerféle kellemetlenséget elviselj, mert úgy lesz dolgod, bárhová kerülj, erre találsz, akárhol rejtőzködöl.

  Kell, hogy így legyen, nincs más orvosság, amely a gonosz zaklatástól és a fájdalomtól megszabadíthat, csak az, hogy elfogadd önmagadat.

  Az Úr kelyhét kedvesen idd, ha az a vágyad, hogy barátja légy, és részed legyen benne.

  A vigasztalásokat hagyd Istenre, bánjék velük úgy, ahogyan tetszik neki.

  Te pedig szánd el magadat a bajok elviselésére, és azokat tekintsd legnagyobb vigasztalásodnak, mert nincsenek arányban az evilágban elviselt szenvedések azzal az eljövendő dicsőséggel, amelyet általuk kiérdemlünk, még akkor sem, ha mind egymagadnak kellene is elviselned őket.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Krisztus követése Második könyvA szent kereszt királyi útja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  03

  Ha örömest hordozod a keresztet, ő hordoz téged, és a kívánt véghez vezet, ahol tudniillik vége szakad a szenvedésnek, bár evilágon az lehetetlen.

  Ha kedvetlenül hordozod, terhedre lesz, önmagad is elnehezedel, de mégiscsak ki kell tartanod.

  Ha egy keresztet elhárítasz, kétségtelenül másikra találsz s talán nehezebbre.

  Azt hiszed, kikerülheted, amit senki halandó ki nem került?

  Melyik szent volt evilágon kereszt és zaklattatás nélkül?

  Maga a mi Urunk Jézus Krisztus sem volt egyetlen órányit sem szenvedés meg fájdalom nélkül, amíg köztünk élt.

  Úgy kellett – mondja az Írás –, hogy Krisztus szenvedjen, és föltámadjon a halálból, úgy menjen be dicsőségébe.

  Te hogy kereshetnél másik utat, mint azt a királyit, amely a szent kereszt útja?

  Krisztus egész élete kereszt volt és mártíromság, te meg nyugodalmat és örömet keresnél magadnak?

  Megcsalatol, hidd el, megcsalatol, ha mást keresel, mint hogy békével tűrhesd a zaklattatást, mert az egész halandó élet telve nyomorúsággal, mindenfelől hordozza a kereszt jelét.

  És minél magasabbra jutott valaki a lelkiekben, gyakran annál nehezebb keresztekre talál, mert a szeretet csak növeli számkivetésünk kínját.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Krisztus követése Második könyvA szent kereszt királyi útja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  02

  Sokan keménynek látják ezt a szót: tagadd meg magadat, vedd föl kereszted, és kövesd Jézust.

  De sokkal keservesebb azt a végső szót hallani: Távozzatok tőlem, átkozottak az örök tűzre.

  Márpedig akik most örömest hallják és követik a keresztről szóló evangéliumot, akkor majd nem rettegnek az örök kárhozat hallásától.

  E kereszt jele lesz az égben, amikor az Úr eljön, hogy ítéljen.

  Akkor a kereszt szolgái, akik életüket a Megfeszítetthez szabták, nagy bizalommal járulnak majd az ítélő Krisztus elé.

  Mit félsz hát fölvenni a keresztet, ha azzal juthatsz el Isten országába?

  A keresztben van az üdvösség, a keresztben az élet, a keresztben az ellenségtől való oltalom, a keresztben a mennyei öröm kiáradása, a keresztben lelkünk ereje, a keresztben szívünk vigadozása, a keresztben az erény summája, a keresztben az életszentség foglalata.

  Nincs léleküdvösség, örök életre nyíló remény, csak a keresztben.

  Vedd hát föl a keresztedet és kövesd Jézust, akkor az örök életre jutsz.

  Előtted jár vállán a kereszttel, meghalt érted a kereszten.

  Hogy te se átalld kereszted hordozni, és vágyva vágyj meghalni a kereszten.

  Mert ha vele együtt meghalsz, vele életre támadsz.

  Ha társa leszel kínjai közt, részed lesz dicsőségében is.

  Íme hát minden a kereszten áll, minden a halálon fordul, nincs is más út az életre és az igaz belső békére, csak a szent kereszté s a mindennapos önmegtagadásé.

  Járj, amerre akarsz, keresd, ami csak eszedbe ötlik, sem fönt magasztosabbat, sem lent biztonságosabbat nem találsz a szent kereszt útjánál.

  Intézz és rendezz mindent akaratod és jótetszésed szerint, csak azt találod mindenütt, hogy valamit tűrnöd is kell, ha tetszik, ha nem; s így a keresztet mindig fölleled.

  Mert hol testi fájdalmat érzel, hol lelkedben kell belső háborúságot elviselned.

  Néha Isten hagy el, máskor felebarátod vet próbára, s ami még rosszabb, sokszor magad terhére leszel, és semmi orvosság, vigasztalás szabadulást, könnyebbülést nem ad, hanem addig kell tűrnöd, míg Isten akarja.

  Mert Isten azt akarja, hogy megtanuld a zaklattatást vigasztalás nélkül eltűrni, és hogy magadat egészen neki vesd alá, hogy a zaklattatás alázatosabbá tegyen.

  Senki szívből úgy át nem érzi Krisztus szenvedését, mint akinek hasonló szenvedésben része volt.

  A kereszt tehát mindig készen van, mindenütt vár téged.

  Nem futhatsz el előle, bárhová szaladj, mert akárhová vetődöl, magadat le nem rakhatod, magadra mindig rátalálsz.

  Tekints föl, tekints le, tekints ki, tekints befelé: mindenütt megtalálod a keresztet, kell is, hogy mindenütt béketűréssel légy, ha belső békességet akarsz, és el akarod nyerni az örök koronát.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Krisztus követése Második könyvKevesen vannak, akik Jézus keresztjét szeretik

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  01

  Hol van olyan ember, aki ingyen akarná Istent szolgálni?

  Kevés válik annyira lelki emberré, hogy mindent levessen magáról.

  Mert ki találna lélekben igazán szegényt, minden teremtménytől elszakadottat?

  Bizony messze földön becsben áll az ilyen.

  Ha mindenét odaadná is az ember, még semmi az, ha sanyarú bűnbánatot tart: édeskevés, ha minden tudományba beavattatott: messze jár még, ha tündöklő erényre, lángoló buzgóságra tett szert, még soknak híjával van: tudniillik egynek, ami a legeslegfontosabb.

  Mi az?

  Hogy miután mindentől elszakadt, szakadjon el magától is, egészen lépjen ki önmagából, és semmit meg ne tartson önmaga szeretetéből.

  És miután mindent megtett, amiről tudta, hogy meg kell tennie, érezze úgy, hogy semmit se tett, ne vegye sokba, amit sokra lehetne tartani, hanem őszintén haszontalan szolgának hirdesse magát, amint az Igazság kívánja.

  Ha megteszitek mindazt, amire szól a meghagyásotok, mondjátok, haszontalan szolgák vagyunk.

  Így valóban szegény és lélekben mezítelen lehet, és elmondhatja a prófétával: magányos és szegény vagyok én.

  De senki sem gazdagabb, hatalmasabb és szabadabb annál, aki el tudja hagyni önmagát és mindenét, és vállalni tudja a legutolsó helyet.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Krisztus követése Második könyvKevesen vannak, akik Jézus keresztjét szeretik

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  31

  Sokan sürögnek Jézus körül, akik szeretik az ő mennyei országát, kevesen, akik keresztje alá hajtják vállukat.

  Sokan vannak, akik vágyakoznak vigasztalására, de kevesen kérnek részt a megpróbáltatásból.

  Lakomájában sokan mellé ülnek, böjtjét kevesen vállalják.

  Arra mindenki vágyakozik, hogy vele örvendezzék, kevesen akarnak valamit szenvedni érte.

  Sokan követik Jézust a kenyértörésig, de kevesen isszák ki vele a szenvedés kelyhét.

  Sokan áldják a csodáit, kevesen követik a kereszt gyalázatáig.

  Sokan szeretik Jézust addig, míg kellemetlenségük nem támad miatta.

  Sokan dicsérik és áldják, míg tőle vigasztalásokban részesülnek.

  Amint pedig elrejtőzik és egy kis időre magukra hagyja őket, vagy panaszkodni kezdenek, vagy túlságosan is elhagyják magukat.

  Ám akik Jézust Jézusért szeretik, és nem saját vigasztalásuk miatt, azok éppúgy áldják őt a zaklattatásban, és ha szívük szakadna is, mint a legédesebb vigasztalás idején.

  S ha sosem akarná vigasztalásban részesíteni őket, akkor is mindig dicsérnék, és hálát adnának neki.

  Ó, mire nem képes a Jézust irányzó tiszta szeretet, amelybe nem vegyül semmi önérdek vagy önszeretet.

  Hát nem béresnek kell-e mondani mindazokat, akik folyton vigasztalást keresnek?

  Nem az igazolódik-e róluk, hogy inkább magukat szeretik, nem Krisztust?

  Hiszen folyvást saját javukon, hasznukon jár az eszük.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Krisztus követése Második könyvIsten kegyelméért hálával tartozunk

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  30

  Aki jártas a kegyelem ajándékában, és megnevelődött az attól való megfosztatásnak ostorcsapásai alatt, az nem lesz oly vakmerő, hogy bármi jót magának tulajdonítson, hanem inkább szegénynek és csupasznak vallja önmagát.

  Ismerd Istenének, ami az övé, s azt tulajdonítsd magadnak, ami a tiéd.

  Vagyis adj hálát Istennek a kegyelemért, és csak magad vádold a bűneidért, gondold meg, hogy téged semmi meg nem illet, csak az értük járó büntetés.

  Foglald el mindig az utolsó helyet, akkor neked adják a legelsőt, mert a magaslat meg nem áll anélkül, ami odalent van.

  Isten azokat ismeri legnagyobb szenteknek, akik legkisebbek önmaguk szemében, s minél nagyobb dicsőség veszi őket körül, annál alázatosabbak.

  Igazsággal, mennyei dicsőséggel sosem telnek el, akik kapva kapnak a csalóka dicsőségen.

  A kevélyek teljesen alkalmatlanok arra, hogy Istenben alapot vessenek és megszilárduljanak.

  Azok pedig, akik Istennek tulajdonítják mindazt a jót, amiben részük van, egymástól nem várnak dicséretet, hanem csak arra a dicsőségre törekszenek, amely Istentől való, és azon vannak, hogy bennük és minden szentben Isten dicsőüljön meg minden fölött, mindig csak erre törekszenek.

  Légy hát hálás a legcsekélyebbért is, akkor méltó leszel arra, hogy többet kapjál.

  Tekintsd a legkisebbet a legeslegnagyobbnak, s ami inkább megvetésre méltó, azt különleges ajándéknak.

  Ha az ajándékozó méltóságát megfontolod, semmi adományát nem véled majd kicsinek, silánynak.

  Mert nem kicsi az, amit a fölséges Isten ad.

  Még ha büntetést, csapásokat mérne is reád, azt is hálával kell fogadnod, mert amit enged, hogy történjék velünk, mind üdvösségünkre fordítja.

  Aki Isten kegyelmében meg akar maradni, legyen hálás a vett kegyelemért, türelmes a kegyelem megvonásakor.

  Imádkozzék, hogy visszatérjen, óvatos és alázatos legyen, hogy el ne vesszen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Krisztus követése Második könyvIsten kegyelméért hálával tartozunk

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  29

  Miért keresel nyugodalmat, hiszen fáradozásra születtél.

  Inkább a tűrésre rendezkedjél be, ne a vigasztalásra, a kereszthordozásra, ne az örömre.

  A világ fiai közül is ki ne vállalná szívesen a vigasztalást meg a lélek vidámságát, ha mindig része lehetne benne?

  Hiszen a lelki vigasztalás gyönyörűségesebb evilág minden gyönyörénél, minden testi élvezetnél.

  Mert minden evilági öröm vagy csalóka, vagy rút.

  Csak a lélek öröme jelent igaz és tisztességes vígságot, amit az erény ad, és Isten áraszt a tiszták szívébe.

  De ezekkel az Istentől származó vigasztalásokkal senki sem bővelkedhetik kénye-kedve szerint, mert a kísértés ideje nem sokáig távozik.

  Sok minden ellene van Isten kegyelmi látogatásának: a lélek hazug szabadsága és a túlságos önbizalom.

  Isten jót tesz velünk, amikor vigasztalásának kegyelmében részesít, de mi rosszat teszünk, amikor nem tulajdonítunk mindent Istennek hálaadó imádságunkban.

  Azért nincs is bennünk szabad folyása a kegyelem sok ajándékának, mert hálátlanok vagyunk a kegyelemosztó Isten iránt, és nem vezetünk vissza mindent a forráshoz, amelyből kibuggyant.

  Mert aki hálás a kegyelemért, az mindig újabb kegyelemben részesül, de a fennhéjázótól elvétetik az, amit meg szokott kapni az alázatos.

  Nem kívánok olyan vigasztalást, amely a töredelemben szegényebbé tenne.

  Nem vágyódom a kinyilatkoztatott igazságoknak olyan átélésére, amelyből kevélység fakadna.

  Mert nem minden szent, ami magasztos, nem mindig jó, ami jólesik, nem minden vágyunk tiszta, és nem föltétlenül kedves Isten előtt, ami nekünk kedvünkre van.

  Örömmel fogadom azt a kegyelmet, amelynek segítségével mind alázatosabb és megilletődöttebb leszek, mind készebb arra, hogy önmagamból kilépjek.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Krisztus követése Második könyvAmikor minden vigasztalásnak híjával vagyunk

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  28

  Miben reménykedhetem tehát, vagy mibe vethetem bizalmamat, ha nem egyedül Isten nagy irgalmasságába, a mennyei kegyelem reménységébe?

  Mert hiszen még ha kezünk ügyében vannak is derék, istenfélő emberek, jó barátok, vagy szent könyvek, szép olvasmányok, vagy gyönyörű énekek és himnuszok, mindez keveset ér, nemigen ízlik, ha elhagy a kegyelem és saját szegénységemben magamra maradok.

  Akkor nincs jobb orvosság, mint a türelem meg az, hogy magam megtagadom és Istenre bízom.

  Soha senkit nem találtam, aki olyan vallásos és olyan jámbor lett volna, hogy Isten egyszer-egyszer meg ne vonta volna tőle a kegyelmét, hogy ne érezte volna buzgóságának lankadását.

  Egy szent sem ragadtatott olyan magasra, nem részesült akkora megvilágosodásban, hogy előbb-utóbb kísértést ne szenvedett volna.

  Mert nem méltó az Isten mélységes titkainak ismeretére, aki Istenért valami zaklattatásban meg nem próbáltatott.

  A közeledő vigasztalásnak jele szokott lenni a megelőző kísértés.

  Mert mennyei vigasztalását a kísértésben megpróbált embereknek ígérte Isten.

  „A győztesnek – mondja – enni adok az élet fájáról.”

  Hiszen arra való az isteni vigasztalás, hogy erősebbek legyünk a megpróbáltatások elviselésében.

  A kísértés pedig azért követi a vigasztalást, hogy el ne bizakodjunk a jóban.

  Az ördög nem alszik, a test nem halott, légy hát kész szüntelen a küzdelemre, mert jobbról, balról soha nem nyugvó ellenség vesz körül.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Krisztus követése Második könyvAmikor minden vigasztalásnak híjával vagyunk

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  27

  Amikor tehát Isten lelki vigasztalásban részesít, adj érte hálát, és fogadd el, de Isten ajándékaként fogadd, ne saját érdemed jutalmaként.

  Ne fuvalkodj fel, ne örülj szertelenül, hiába ne hivalkodj, inkább tegyen alázatosabbá az ajándék, tetteidben is légy körültekintőbb, tiszteletteljesebb, mert elmúlik majd az az óra, és rádszakad a kísértés.

  Amikor pedig elvétetik a vigasztalásod, ne ess rögtön kétségbe, hanem alázatosan és türelmesen várd bizalommal a mennyei látogatást, mert elég hatalmas az Isten ahhoz, hogy megsokszorozva visszaadja neked vigasztalását.

  Nem új, nem szokatlan ez azoknak, akik jártasak Isten útjaiban, mert a nagy szentek és a régi próféták életében gyakori volt az efféle változás.

  Azért mondta egyikük Isten kegyelmi látogatásának idején: „Így szóltam bőségemben: nem ingok meg soha.”

  Mikor pedig eltávozott tőle az a kegyelem, amelyben része volt, hozzáfűzte: „Elfordítottad tőlem arcodat, megrendültem.”

  De még így sem esett kétségbe, hanem annál hevesebben fohászkodott Istenhez, mondván: „Hozzád kiáltok, Uram, Istenemhez könyörgök.”

  Végül betakarította imádságának gyümölcsét, és tanúságot tett arról, hogy meghallgatásra talált, mondván: „Meghallgatott az Úr és megszánt engem, az Úr lett az én segítőm.”

  De miben?

  „Örömre váltottad – mondja – panaszomat, és vigadozásba foglaltál engem.”

  Ha így történt nagy szentekkel, nekünk gyarlóknak, szegényeknek sem szabad kétségbe esnünk azért, hogy hol buzgóság, hol lelki szárazság a sorsunk.

  A Lélek jön, majd visszavonul – akaratának tetszése szerint.

  Azért mondja Jób: „Meglátogatod őt virradatkor, és hirtelen próbára veted.”

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Krisztus követése Második könyvAmikor minden vigasztalásnak híjával vagyunk

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  26

  Nem nehéz akkor kevésbe venni az emberi vigasztalást, amikor Isten vigasztal.

  De nagy, igen nagy szó, ha valaki mind emberi, mind isteni vigasztalástól megfosztva is helyt áll, Isten dicsőségéért igyekszik elviselni lelki számkivettetését, semmiben sem keresi önmagát, nem tekint saját érdemére.

  Mi van abban, ha jókedvű vagy és áhítatos a kegyelem látogatásának idején?

  Ezt az órát mindenki várva várja.

  Könnyű lovaglása esik annak, akit Isten kegyelme hordoz.

  Csoda-e, ha nem érzi a terhet, akit a Mindenható hord a tenyerén, akit a legnagyobb vezér vezet?

  Jólesik nekünk, ha van valami vigasztalásunk, és nehezen vetkőzzük le önmagunkat.

  Szent Lőrinc vértanú meg a pap, akinek diakonusa volt, azzal győzte le a világot, hogy semmibe vette mindazt, ami a világban kívánatosnak mutatkozik.

  Krisztus szeretetéért még azt is jó szívvel eltűrte, hogy elválasszák tőle Isten főpapját, Sixtust, akit annyira szeretett.

  Így a Teremtő iránt tanúsított szeretete nagyobbnak bizonyult az emberek iránt valónál, és az emberi vigasztalás helyett inkább Isten akaratát kereste.

  Így tanuld meg te is elhagyni Isten szeretetéért – még oly szükséges és kedves barátodat is, s ne keseredj el, ha barátod elhagy, inkább gondold meg, hogy egyszer mindnyájunknak el kell szakadnunk egymástól.

  Sokat és sokáig kell az embernek magával viaskodnia, míg megtanulja egészen legyőzni önmagát, s minden érzését-indulatát Istenre összpontosítani.

  Mikor az ember önmagában bízik, könnyen lehajol emberi vigaszért.

  De aki igazán szereti Krisztust, és szorgalmasan törekszik a tökéletesedésre, az nem bukik a vigasztalások után, nem keres szívet melegítő élményeket, hanem inkább azon van, hogy Krisztusért kemény próbák közt is megálljon, és nehéz föladatokat is megoldjon.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Krisztus követése Második könyvJézus bizalmas barátsága

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  25

  Mindenkit Jézusért szeress, Jézust pedig önmagáért.

  Egyedül Jézus az, akit különös szeretettel kell szeretnünk, őt minden barátunknál jobbnak, hívebbnek ismerjük.

  Őérte, őbenne mind barátaid, mind ellenségeid legyenek kedvesek neked.

  Imádkozz értük mindnyájukért, hogy őt megismerjék és szeressék.

  Sose kívánd, hogy külön figyelemmel dicsérjenek vagy szeressenek, mert ez egyedül Istent illeti, akihez nincs hasonló.

  Ne óhajtsd senkinek szívét lefoglalni, téged se foglaljon le másnak szerelme, hanem Jézus legyen benned és minden jóakaratú emberben.

  Szíved legyen tiszta és szabad, semmi teremtmény ne hálózza be.

  Mindent le kell vetned, és tiszta szívvel kell Istenhez fordulnod, hogy megnyílhass és láthasd, mily édes az Úr.

  Bizony el nem jutsz idáig, csak ha kegyelme eléd jő és vonzani kezd, hogy miután egészen kiüresedtél és fölszabadultál, egyedül te magad egyedül ővele egyesülhess.

  Mert mikor Isten kegyelme bennünk működik, akkor mindenre van erőnk.

  Amikor pedig elhagy, szegények és gyámoltalanok vagyunk, csak ostor alá valók.

  De ilyenkor sem kell magunkat elhagynunk, kétségbeesnünk, hanem inkább háborgás nélkül Isten akaratára kell hagyatkoznunk, s mindent, ami nyakunkba szakad, Jézus Krisztus dicsőségére eltűrnünk, mert télre nyár következik, az éjszakára nappal virrad, vihar után fölragyog a nap.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."