55310 ima található a honlapon, összesen 120666 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Katolikus napi szent

Katolikus napi szent
Változó frissítés

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága, katolikus.hu honlapon olvasható napi szent, melyet az MKPK Sajtószolgálatának munkatársai állítanak össze. 

Sokak baráti segítségének és együttműködésének eredménye, akiknek önzetlenségét ezúton is tisztelettel köszönjük.

Napi szentSZENT VINCE DIAKÓNUS, VÉRTANÚ

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22
Napi szent SZENT VINCE DIAKÓNUS, VÉRTANÚ

Jézus Krisztus az egész teremtés középpontja és teljessége. Őbenne élet volt és ez az élet volt az emberek világossága. Benne az istenség egész teljessége lakozik. Így Jézus Krisztus, aki a világmindenség Királya és örök Főpapja.

A spanyol Osca, más leírás szerint Huesca nevű városban született, gazdag szülők gyermeke volt. Fiatalon elkezdett tanulni, kedvenc tananyaga a hittudomány volt.

A saragossai (Zaragóza) egyház első szerpapja lett Valériusz püspök mellett, aki egyben tanítómestere is volt. Mivel a püspök beszédhibás volt, Vince kellett, hogy helyette prédikáljon, hatására Zaragózában ugyancsak fellendült a vallásos élet.

A Diocletianus-féle üldözés idején, a hispániai Valenciába hurcolták a püspökével együtt. Hittagadásra képtelenek voltak rábírni őket, ezért a püspököt száműzetésre, őt pedig halálra itélték. 304. január 22-én szenvedett vértanúságot, miközben kegyetlenül megkínozták. Testét a valenciai templom főoltára alá temették.

Tisztelete azonnal, már Szent Ágoston idején elterjedt az egész Egyházban.

A szőlősgazdák és pincemesterek (vincellérek) védőszentje. Sokhelyütt ekkor tartják a szőlő szentelést: a gazda hajnalban szótlanul kivonul a szőlőbe, ott a szőlőt meghinti olyan borral, melyet Szent János evangelista ünnepén szenteltek.
forrás: Hankovszky Miklós

Példája:
Az Egyházban és a világban keress társakat feladataidhoz!

http://www.katolikus.hu/szentek/0122.html

Vértanúságának dicsőségét magasztalja a szentmise Kezdőéneke:
Ez a szent haláláig küzdött Istenének törvényéért, nem félt a gonoszok szavától, mert életének alapja szilárd kőszikla volt.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Minden bűn a szeretet gyilkosa. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy megújulva a szeretetben készek legyünk inkább az életünket áldozni, mint bűnt elkövetni.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki a keresztedből részt adtál a Téged szeretőknek:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki haláloddal megváltoztattad testi halálunk értelmét:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki megnyitottad számunkra a mennyek Országát:
Uram, irgalmazz!

Választható olvasmányok

SZENTLECKE 2Kor 4, 7-15
Isten Jézus Krisztusban meghívott minket az istengyermeki élet méltóságára, és kegyelmi ajándékaival az Ő isteni természetéből részesít minket. De nem szabad elfelejtenünk, hogy az eredeti bűn megsebezte a természetünket, és ezt a kegyelmi kincset törékeny cserépedényben hordozzuk!

EVANGÉLIUM Mt 10, 17-22
Urunk, Jézus Krisztus nem diadalt, tapsot, evilági elismerést ígért, hanem az Ő sorsának vállalását. A tanúságtevésért üldözés lesz a tanítványok osztályrésze; mégsem kell félniük: Ilyenkor a Szentlélek szól belőlük.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Imádkozzunk, Testvéreim, hogy a vértanúk erőssége, Urunk, Jézus Krisztus, acélozza meg akaratunkat, és egész életünk méltó hitvallás legyen.

 1. Add, Urunk, hogy hűségesek maradjunk Egyházad által adott hitünkhöz.
 2. Add, hogy egész életünkben Egyházad irányításával szolgáljunk Neked.
 3. Add, hogy állhatatos hitvallásunk vonzó legyen az igazságot kereső testvéreinknek.
 4. Add, hogy a szenvedések idején egyre növekedjék szeretetünk.
 5. Add, Urunk, hogy a hitvalló vértanúk érdeme elvezessen minket is Országodba.

Urunk, Jézus Krisztus! Te vagy a vértanúk erőssége, és gyarló természetünket is meg tudod erősíteni az igazság megvallására. Kérünk, Szent Vince példájára és közbenjárására add, hogy állhatatos hitvallásunkért egykor magadénak vallj mindannyiunkat mennyei Atyánk előtt. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.


Mindenható, örökkévaló Isten, kérünk, leheld belénk jóságosan Szentlelkedet, hogy szívünkben égjen az az erős szeretet, amellyel Szent Vince vértanú győzött minden testi gyötrelmen!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi szentBOLDOG BATTHYÁNY LÁSZLÓ

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22
Napi szent BOLDOG BATTHYÁNY LÁSZLÓ

Családapaként a boldogok között. Magyar népünknek szüksége van a hiteles példaképekre, olyan emberekre, akik jól tudták felhasználni képességeiket és lehetőségeiket. László herceg hallott Jézusról, mert volt, aki beszéljen róla. Akkor fognak sokan hallani Jézusról, ha merünk, tudunk beszélni róla.

Szemorvos, aki betegeinek nem csak a testét, hanem lelkét is igyekezett gondozni.
Családapa, aki gyermekeit hitre, tudásra, szép életre, jóra nevelt.

Batthyány-Strattmann László 1870. október 28-án, Magyarországon, Dunakilitiben született. Ősi magyar főnemesi család hatodik gyermeke volt. 1876-ban a család a félelmetes dunai árvíz elől menekülve Köpcsénybe költözött.

12 éves volt, amikor egészen fiatalon, 39 éves korában meghalt az édesanyja, akit nagyon szeretett. Ez mély nyomot hagyott a lelkében. Ettől kezdve gyakran mondta: orvos leszek, és ingyen gyógyítom majd a szegény betegeket. 1896-ban teljesült vágya, beiratkozhatott a bécsi orvostudományi egyetemre, ahol 1900-ban orvosi diplomát szerzett. Még egyetemi évei alatt, 1898. november 10-én házasságot kötött a mélyen vallásos Coreth Mária Terézia grófnővel. Nagyon boldog és harmonikus házasságukat Isten 13 gyermekkel áldotta meg.

1902-ben Köpcsényben 25 ágyas magánkórházat alapított, ahol kezdetben általános orvosként dolgozott. Később sebész, 1906-ban pedig szemészorvosi képesítést szerzett. Kiváló orvosi szaktudásának és kedves, közvetlen magatartásának a híre mindenfelé elterjedt. Olyan sok beteg keresett nála gyógyulást, hogy a Magyar Államvasutak külön, ún. „kórházvonatot” állított be számukra. Az első világháború idején igaz emberségről és nagy áldozatkészségről tett tanúságot. Ezt bizonyítja az is, hogy magánkórházát hadikórházzá alakította át. Amikor látta, hogy egyre több sebesült katona érkezik, kórházát emeletráépítéssel 120 ágyasra bővítette, hogy minden sebesültet be tudjon fogadni és gyógykezelésben részesíteni.

Gondja volt a faluból bevonult katonák családjaira is. A mai bölcsődékhez és óvodákhoz hasonló közös gyermekmegőrzőt létesített, hogy az egyedül maradt asszonyok férjeik helyett dolgozni tudjanak a mezőn és a ház körül abban a tudatban, hogy eközben kis gyermekeik élvezik a doktor úr feleségének a gondoskodását. 1915-ben meghalt nagybátyja, Batthyány-Strattmann Ödön. László örökölte a vagyonát és körmendi kastélyát. S egyúttal megkapta a hercegi címet és a Strattmann nevet. A trianoni békeszerződés után, mivel Köpcsény Ausztriához került, Batthyány-Strattmann László Magyarországra, Körmendre költözött. Itt az ajándékba kapott kastély egyik szárnyában ismét egy kórházat rendezett be, elsősorban szembetegek számára.

Ekkor már bel- és külföldön egyaránt az egyik legkiválóbb szemorvosnak tartották. Betegeit ingyen gyógyította. A kórházi kezelésért és ápolásért csupán azt kérte: imádkozzanak el érte egy Miatyánkot. Rászoruló betegeit nemegyszer komoly anyagi támogatásban is részesítette.

Testi egészségük mellett törődött betegei lelki egészségével is. A műtétek alkalmával betegeivel együtt imádkozott azért, hogy Isten áldása kísérje munkáját. Gyakran kijelentette: ő csak a műtétet végzi, a gyógyulást Isten adja. Ő csupán eszköz Isten kezében.

Betegei mellett a szegényekkel való együttérzése is sokféle módon megmutatkozott. Fennmaradt a köpcsényi és a körmendi szegények névsorát tartalmazó füzete. Rászorultságuk mértéke szerint pénzzel, ruhával, gabonával, fával rendszeresen támogatta őket. Ők is havonta megkapták járandóságukat, miként alkalmazottai a fizetésüket.

Batthyány-Strattmann László arisztokrata kortársai közül többen szép szónoklatokat mondtak a társadalmi igazságosságról, de vajmi keveset tettek ennek érdekében. Ő viszont igyekezett példát mutatni a szegényebb néposztályok sorsának javítására. Saját birtokából 200 ingyenes házhelyet osztott ki, biztosította a hozzájuk vezető közutakat is. Réteket, szántóföldeket adott ki jelképes díjért haszonbérbe. A bérleti díjat azonban a legtöbb esetben elengedte vagy a bérlőt arra kérte, hogy a díj egy részét juttassa el egy általa kijelölt szegény embernek.

Gyermekeit is a szegények szeretetére és a lelki szegénység szellemében nevelte. Visszaemlékezéseikben elmondták: nem is tudták, hogy gazdagok voltak. Megvolt mindenük, amire szükségük volt, de a fényűzést és a pazarlást nem ismerték.

Batthyány 1923-ban ünnepelte ezüstlakodalmát, házasságának 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból a pápa a beteggyógyítás terén végzett kiváló munkájáért egy érdemrenddel és dicsérő oklevéllel tüntette ki őt. A kitüntetést Schioppa pápai nuncius adta át az ünnepeltnek, majd utána levelében azt írta a pápának: „A magyarok szentnek tartják Batthyány-Strattmann Lászlót, és én biztosíthatom szentségedet, hogy valóban az is.”

Még inkább így vélekedtek róla családjának tagjai. Ebből a szempontból talán a legjelentősebb Isten Szolgája Ödön nevű, 21 éves korában elhunyt fiának a naplója. Ebben olvashatjuk: „Az én apámban az összes tulajdonságok jól megvannak, amelyeket egy ideális, eszményi atyában elképzelhetünk. Ő igazságos és jó, tudós és alázatos, komoly és vidám, életrevaló és igazi szent. Sőt benne nem csak eszményi atyánkat, hanem legjobb, legáldozatosabb, legönzetlenebb barátunkat is tiszteljük.”

A feleségével való kapcsolata mindvégig ideális volt. Együttes erővel arra törekedtek, hogy gyermekeiket istenfélő, becsületes embernek neveljék. A gyermekek szüleikkel naponta szentmisén vettek részt. Édesapjukkal együtt felváltva ministráltak és szentáldozáshoz járultak. A szentmise után az édesapa rövid keresztény tanítást adott a gyermekeknek. S kaptak feladatot is valamilyen jócselekedet gyakorlására. Este közösen elimádkozták az olvasót, és beszámoltak napi jócselekedeteik elvégzéséről is.

Köztudott, hogy a Batthyány család címerének egyik motívuma a pelikán madár, amely a néphit szerint a vérével táplálja kicsinyeit. Ugyanígy Batthyány-Strattmann László sem kímélte magát, nem ismert fáradságot és minden áldozatra kész volt, ha embertársainak szüksége volt rá. Bizonyára ezt a szolgálatkészségét akarta kifejezni azzal, hogy címerének jelmondatát „Hűséggel és bátorsággal” így módosította: „Hűséggel és szeretettel”.

Isten akaratában megnyugodva fogadta a szenvedést is. 1929-ben a bécsi Löw szanatóriumba került. Innen írta Lili leányának: „Meddig hagy még szenvedni a jó Isten, nem tudom. Annyi örömet adott nekem az életben, hogy most, 60 évemmel a nehéz időket is hálásan el kell fogadnom”. Húgának pedig ezt mondta: „Tudod, hogy én nagyon boldog vagyok? Kegyetlenül szenvedek, de szeretem szenvedésemet, és jólesik, hogy Krisztussal viselhetem”. 14 hónapig tartó súlyos, de türelemmel viselt szenvedés után 1931. január 22-én, Bécsben halt meg.

Holttestét Körmendre szállították, ahol a kastély kápolnájában ravatalozták fel. Gyógyult betegei és szegényei három napon át végeláthatatlan sorokban vonultak el koporsója előtt, és hangosan zokogva megvallották: a herceg úr szent volt. Holttestét Németújváron (ma Güssing) a családi sírboltban helyezték nyugalomra.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi szentSZENT ÁGNES SZŰZ, VÉRTANÚ

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21
Napi szent SZENT ÁGNES SZŰZ, VÉRTANÚ

Ágnes fiatalon vállalta a vértanúságot. Bízott Istenben, és ez a bizalom győzelmet hozott. Istenben való bizakodásunk meghozza a győzelmet, ha nem is mindig látható formában, ha nem is mindig e földi keretek között. Isten ígéretének örökösei lettünk. Mint az ígéret örököseinek nem szabad elfáradnunk, hogy ellanyhulnunk a szeretet cselekedeteiben. Mi már nemcsak az ígéret reményében élünk, hanem a tapasztalás bizonyosságával valljuk, hogy utunk abba a szentélybe vezet, ahová már a fő, Krisztus belépett.

Előkelő római családból született. Szüzességi fogadalmat tett, és ezért visszautasította a prokonzul fiának házassági ajánlatát. A prefektus először tisztaságától akarta megfosztani a Circus Agonialis mellett. A ruháitól megfosztott Ágnest leomló haja megvédte, ezért máglyahalálra ítélték. Mivel onnan is sértetlenül került vissza, lefejezték 258 január 21-én. forrás: Hankovszky Miklós

Születéséről, családjáról nincs adatunk. 13 éves volt, amikor a római városparancsnok pogány fia szenvedélyes szerelemmel próbálta megközelíteni. Ágnes az ékes szavak hallatán megvallotta, hogy ő már eljegyezte magát egy más Jegyessel.

A fiú és atyja nem tudta elképzelni, ki lehet a titokzatos vetélytárs. Gazdag ajándékokkal, ékszerekkel próbálták Ágnest elhódítani, majd az újabb kudarc után ádáz dühvel kezdtek kutatni az ifjú után, aki Ágnest rabságában tartja. Végül Ágnes nyíltan meg kellett vallja: Jézus Krisztus a jegyese.

Dioklecián császár keresztényüldöző parancsát próbálta ekkor a dühös városparancsnok felhasználni. Keményen megfenyegette Ágnest, de az nem ingott meg. Nem volt hajlandó beállni Veszta-istennő papnői közé sem. Ezután tisztaságától akarták megfosztani, de csodálatos fény védte meg, a városparancsnok fia pedig holtan rogyott a földre. A parancsnok könyörgött fia életéért. Ágnes imádkozott, ekkor a fiú feltámadt, és az eddig pogány ifjú a keresztények Istenét kezdte hirdetni a nép között. A pogány papok boszorkánysággal vádolták Ágnest.

A városparancsnok az előzmények után már semmit sem mert tenni, hanem inkább egy főtisztre bízta Ágnes ügyét, aki gyorsan máglyahalálra ítélte a leányt. A tűz azonban nem ártott neki. A főtiszt ekkor tőrrel ölte meg Ágnest. Ez 304-ben történt.

Sok csodás gyógyulás történt Ágnes közbenjárására. Konstancia, Nagy Konstantin császár leánya is Ágnes sírjánál gyógyult meg, ezután megtért, megkeresztelkedett, a sír fölé templomot emeltetett kolostorral, abban élt szüzességben.

kép: Juan Vicente Masip (1475-1550): Szent Ágnes vértanú, Museo del Prado, Madrid

Példája:
Élj mindég tisztán, tarts ki igazságod mellett, imádkozz mindenkiért, még ellenségeidért is!

http://www.katolikus.hu/szentek/0121.html

Mennyei születésnapját ünnepelve imádkozzuk a szentmise Kezdőénekét:
Örvendjünk, vigadjunk, mert a Mindenség Ura szent és dicsőséges szüzet tüntetett ki szeretetével.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Az állhatatos hitvallás tesz kedvessé minket Isten előtt. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy szakítva a hétköznapi élet bűnös cselekedeteivel, állhatatossá váljunk a hitvallásban.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki példát adtál az önátadó szeretetre:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki minden kegyelmet megadsz a Benned hívőknek:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki boldognak mondtad a tisztaszívűeket:
Uram, irgalmazz!

Választható olvasmányok

SZENTLECKE 1Kor 1, 26-31
Az üdvösség Isten ingyenes ajándéka. Nem lehet bérként kapni, sem emberi erővel kiérdemelni. De a kegyelmi meghívásra válaszolva még azok is eljuthatnak az örök üdvösségre, akik e világ szemében gyengék és oktalanok.

EVANGÉLIUM Mt 13, 44-46)
Jézus két példabeszéddel világítja meg, hogy a természetfölötti élet mindennél értékesebb, és semmi sem hasonlítható hozzá. Az egész életet megfordító elhatározás, és mindent feláldozó szeretet szerzi meg számunkra az üdvösséget.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, Urunkat, Jézus Krisztust, a szüzesség kedvelőjét, vonzzon minket is példájával a tiszta és áldozatos életre.

 1. Olts szívünkbe, Urunk, Irántad égő szerelmet, hogy testünk-lelkünk önátadásával szeressünk Téged.
 2. Adj bátorságot, hogy az üldözések, meg-nem-értések, gúnyolódások ellenére is megmaradjunk szeretetedben.
 3. Teremts belénk alázatos szívet, hogy vonzó legyen tisztaságunk.
 4. Add, hogy parancsaid megtartásában a szeretet növekedését és ne a kereszthordozást lássuk.
 5. Add nekünk a tisztaszívűek boldogságát, hogy mi is megláthassuk Istent.

Urunk, Jézus Krisztus! Te vállaltad az emberi sorsot, és mindenben hasonlóvá akartál lenni hozzánk, a bűnt kivéve. Kérünk, add, hogy mérhetetlen szeretet-sugárzásodat Szent Ágnes szűz és vértanú példájára tökéletes szeretet-önátadásunkkal viszonozzuk. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.


Mindenható, örökkévaló Isten, aki a gyöngéket választod ki a világból, hogy az erőseket megszégyenítsed, engedd jóságosan, hogy akik szűz vértanúd, Szent Ágnes ünnepét üljük, mindig érezzük, hogy Nálad oltalmába vesz minket!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi szentBOLDOG ÖZSÉB, PÁLOS RENDALAPÍTÓ

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20
Napi szent BOLDOG ÖZSÉB, PÁLOS RENDALAPÍTÓ

Az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend alapítója.Előkelő szülők gyermeke volt. Pappászentelése után nemsokára esztergomi kanonok lett. 1246-ban lemondott méltóságáról és a pilisi erdőségben remetéskedett.

Csodás látomása után a környékbeli remetéket maga köré csoportosította. Ezeknek lelki vezetőjük lett, majd idővel Pilisszentkereszten templomot és kolostort építve, megvetette a Remete Szent Pálról elnevezett Pálos rend alapját 1250-ben. Ő lett az első főnökük, és a pilisi kolostorból kormányozta szerzetét. 1270-ben halt meg.
forrás: Hankovszky Miklós

http://www.katolikus.hu/szentek/1113-210.html

Remete-életének hálaadását mondja el a szentmise Kezdőéneke:
Az Úr az én örökségem és osztályrészem. Te adod ezt nekem, Uram. Kiváló sorsban részesültem, örökségem drága nekem.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Mindannyian sajátos hivatást kaptunk az Úrtól. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy maradék nélkül tölthessük be hivatásunkat.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki szegénységben jöttél a világra:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki teljes függetlenséget kívánsz követőidtől:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki Országodba hívtál minden jószándékú embert:
Uram, irgalmazz!

Választható olvasmányok

SZENTLECKE Fil 3, 8-14
Földi létünk önmagában is érték, és minden,ami a létünkkel kapcsolatos: érték. Mégis, mindezek eltörpülnek és szinte értéktelenné válnak, ha a dolgokat Krisztushoz mérjük. Semmit sem lehet hozzá hasonlóvá tenni, ami felérne Krisztus ismeretével és az Ő szolgálatával.

EVANGÉLIUM Mt 11, 25-30
Isten mindent átadott a Fiúnak: Övé az egészvilág fölötti uralom. De hatalmát nem az önkény jellemzi, hanem a szelídség és az alázatos szívűség. Így bátran mehetünk Hozzá, és tanulhatunk Tőle, mert példája életet ad a világnak.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, Urunkat, Jézus Krisztust,hogy irgalmas szeretetével adjon új szenteket hazánknak és Egyházának.

 1. Adj, Urunk, újhivatásokat, akik életük példájával tanítanakaz akaratod szerinti életre.
 2. Növeld bennünk az örök élet megismerésének vágyát, hogy a magány perceit gyümölcsözően használjuk fel.
 3. Add, hogy a lélek csendjében meghallhassuk a Szentlélek indításait.
 4. Add, hogy akik életüketNeked adták, állhatatosak maradjanakönátadásukban.
 5. Add, hogy földipályafutásunk után szent őseink társaságábankapjunk helyet.

Urunk, Jézus Krisztus! Teelhoztad nekünk az örök életre szóló kinyilatkoztatást a mennyei Atya szeretetéről. Kérünk, érintsd meg szívünket, hogy Boldog Özséb példájára megszeressük a magány beszédes csendjét, és kinyilatkoztatásod igazságait. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi szentSZENT FÁBIÁN PÁPA, VÉRTANÚ

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20
Napi szent SZENT FÁBIÁN PÁPA, VÉRTANÚ

Jól csak a szíveddel látsz, tanítja a róka a Kis Herceget. Isten a szíveket vizsgálja, ismeri szándékainkat, erőnket és gyengeségünket. Bizalommal álljunk elé a mai napon is.

Ősi római családból származott. 236-ban választották pápává. Origenész tőle kért feloldozást az irataiban előforduló tévedésekért. Fábián pápa rendezte a keresztény temetőhelyeket. Oratoriumokat emeltetett föléjük, és a diakónusok felügyeletére bízta azokat. Déciusz császár alatt szenvedett vértanúhalált 250-ben. A Kallixtusz katakombában temették el, ahol megmaradt a sírköve is.

236-ban választották Róma és az Egyház püspökévé, egy aránylag békés korszakban (Maximinusz császár halála után). Megszervezte a szegénygondozást, hét diakónus közt osztva szét a területet. Elrendelte a vértanúakták összegyűjtését.

A Décius-féle üldözés idején, 250-ben szenvedett vértanúságot, az új terror első áldozatai közt volt, amint Szent Ciprián írja.

A Callixtus katakombában temették el.
forrás: Hankovszky Miklós

Példája:
Segíts a rászorulókon, tehetséged szerint.

http://www.katolikus.hu/szentek/0120.html

Kiválasztottságát magasztalja a szentmise Kezdőéneke:
Kiválasztotta és főpapjává szentelte őt az Úr, megnyitotta kincstárát és elhalmozta őt kegyelmével. Istenünk, ki papjaidnak dicsősége vagy, kérünk, add, hogy Szent Fábián vértanúd segítő közbenjárására a hitben és méltó szolgálatodban mi is előbbre haladjunk!

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Szüntelenül hangzik felénk is a kérdés: Szeretsz-e engem? Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy szeretet-vallomásunk őszinte és igaz lehessen.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki az apostolokra alapoztad Egyházadat:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki minden embert meghívtál Titokzatos Tested, az Egyház közösségébe:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki a bűnbocsánatot és Szent Tested titkát Egyházadra bíztad:
Uram, irgalmazz!

SZENTLECKE 1Pét 5, 1-4
Szent Péter, az első pápa, főpásztori tekintélyével és egyházfői aggodalmával tanítja és figyelmezteti az egyházi elöljárókat hivatásuk betöltésére.<>EVANGÉLIUM Jn 21, 15-17
Jézus, amikor már közel volt az idő, amikor már vissza kellett térnie az Atyához, gondoskodni akart apostolairól, és mindazokról, akik az apostolok szavára hinni fognak Benne. Azért a teljes szeretet-vallomás után a főhatalmat rábízta Péterre.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, a Pásztorok Pásztorát, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy szent, és önmagukat is feláldozó főpapokkal és papokkal kormányozza Egyházát.

 1. Adj, Urunk, új papi hivatásokat, akik egész létükkel szolgálnak Neked.
 2. Őrizd meg, Urunk, a hit tisztaságát, hogy eljuthassunk az igazi világosságra.
 3. Add, hogy a lelkipásztorok önfeláldozó munkája megőrizze a hívek egységét.
 4. Add, Urunk, hogy mindig buzgón ragaszkodjunk templomunkhoz; szívesen fenntartsuk és szépítsük.
 5. Szent főpapjaink és lelkipásztoraink vezetésével végy minket Országod dicsőségébe.

Egyházadnak legfőbb Pásztora, Urunk, Jézus Krisztus! Kérünk, vezess bennünket Helyetteseiddel az igazság útján, hogy az igaz hitben megnövekedve, irányításoddal eljussunk a megdicsőült Egyházba. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi szentSZENT SEBESTYÉN VÉRTANÚ

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20
Napi szent SZENT SEBESTYÉN VÉRTANÚ

Az Újszövetség mindent megújít. A régi szertartások helyébe állította Krisztus keresztáldozatát, és az ároni papság helyébe Krisztus örök főpapságából részesíti azokat, akiket az oltár szolgálatára lefoglalt. Ezeket helyezte a hívek élére, hogy jó példával előljárjanak és mint az újszövetség sáfárai az engedelmesség útjára tanítsanak.

Diokleciánusz császár kedvelt tisztje (a praetoriánusok I. kohorszának centuriója) volt. Keresztény hite miatt a császár egy réten fához köttette, és saját katonáival nyilaztatta. Egy keresztény matróna, Iréne ápolta. Felgyógyulása után szemrehányást tett a császárnak kegyetlensége miatt, ezért az súlyos dorongokkal agyonverette. Holttestét a római szennyvízcsatornába dobták. Lucina nevű matróna - látomása révén - rátalált, és a Via Appián temettette el. Ezen a helyen áll a róla elnevezett Szent Sebestyén bazilika.

Példája:
Kötelességedet teljesítsd mindenekelőtt!

http://www.katolikus.hu/szentek/0120-15.html

Vértanúságának erejét csodáljuk a szentmise kezdőénekével:
" Ez a szent haláláig küzdött Istenének törvényéért, nem félt a gonoszok szavától, mert életének alapja szilárd kőszikla volt."

Bűnbánati cselekmény
Testvéreim! Krisztusból merítettek erőt a szent vértanúk, hogy állhatatosak maradjanak a szenvedésekben. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel szorosan kapcsolódjunk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz.
Jézus Krisztus, Aki erőt öntesz a hitvallókba, hogy hűségesek maradjanak:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki elvetted a félelmet az örök élet reményével:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki megígérted, hogy a Téged megvallókat magadénak vallod Atyád előtt:
Uram, irgalmazz!

Választható olvasmányok

1Pét 3, 14-17
Szent Péter felkészít bennünket a szenvedésekre és megpróbáltatásokra. Ösztönöz arra, hogy Krisztust hordozzuk szívünkben, mert Ő a mi reménységünknek oka, és a szép élet záloga.

Mt 10, 28-33
Jézus tanítása száműzi a félelmet és bizonytalanságot. Isten örök szeretete minden emberi életet szem előtt tart. A vértanúság nagyszerű tanúságtétel Krisztusról, amely azonnal Isten Országába vezeti a vértanút.

Egyetemes könyörgések

Imádkozzunk, Testvéreim, a vértanúk Királyához, erősítsen meg bennünket az Iránta való szeretetben, hogy a szent vértanúk erejével tehessünk tanúságot Róla.

 1. Növeld, Urunk, szeretetünket, hogy a pogány korszellem ellenére is ragaszkodjunk Hozzád.
 2. Adj igazi bátorságot, hogy vállalni tudjuk hitünkért a megpróbáltatásokat és üldözéseket.
 3. Engedd, hogy tanuljunk Tőled: szelídek és alázatos szívűek legyünk.
 4. Oltsd lelkünkbe az irgalom lelkületét, hogy meg tudjunk bocsátani ellenségeinknek.
 5. Vezess bennünket, Urunk, a földi életből a szentek társaságába.

Urunk, Jézus Krisztus! Te engedelmességeddel a szeretet legragyogóbb példáját adtad, és megihletted a vértanúk lelkét az önmagát feláldozó szeretetre. Kérünk, Szent Sebestyén vértanúd közbenjárására növeld bennünk is Irántad az önfeláldozó szeretetet. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi szentÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
18
Napi szent ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT

Szent Margit szülei fogadalma révén került a domonkos nővérek közé. Felnőtt fejjel maga is felvállalta szülei akaratát, teljes szívvel Istennek ajánlotta önmagát. Imádságával, a békéért való munkálkodásával szolgálta családját és nemzetét. Milyen jó lenne, ha ma is sok fiatal szülei szándékában Isten akaratát fedezné fel!

1242-ben született Spalatóban, Klissza várában (Dalmáciában, a mai Horvátországban), ahova a tatárjárás elől menekültek.. Szülei voltak: IV. Béla király és Laszkarisz Mária, testvérei: Boldog Kinga, Boldog Jolán, és Boldog Konstancia.

A tatárjárástól szerencsésen megmenekülve Istennek nevelték Margitot, fogadalmat tettek, hogyha az ország megmenekül, lányukat teljesen Isten szolgálatára szentelik. Már három évesen dominikánus apácák nevelték, Veszprémben. Nagyon vallásos volt, gyorsan tanult, sokat foglalkozott családja szentéletű őseinek történetével. Tíz évesen a Nyulak szigetére a dominikánus apácákhoz került, fogadalmat tett. Kereste a bőjt mellett az önmegtagadást, sőt önsanyargatást. A munkákból kivette a részét, nem válogatott, igénytelen volt. Betegeket ápolt. Dinasztikus házassági ajánlatokat utasított vissza.

1261-ben örök fogadalmat tett. Önfegyelmezés, a keresztény szeretet gyakorlása, teljes Istennek adottság, a legalacsonyabb szolgai munka, hősies vezeklés és a családi béke munkálása jellemezte életét. A kemény munka és önmegtagadás, valamint családi tragédiák legyengítették, súlyos beteg lett, tizenkétnapi szenvedés kioltotta életét. Szentség hírében halt meg 1271. január 18-án a Nyulak szigeti (ma Margit sziget) kolostorban.

Már 1271. június 13-án kérte V. István király (Margit bátyja) húga szentté avatását X. Gergely pápától, V. Ince 1276-ban újabb vizsgálatot indított, Károly Róbert, Mátyás király és II. Ferdinánt is sürgette az eljárást. 1943. november 19-én avatta végül is szentté XII. Piusz pápa. Hamvai ma is a (róla elnevezett) Margit-szigeten nyugszanak egy hatalmas vörös márványlap alatt, ezt tisztelői helyezték el ott halálának 700 éves évfordulóján. forrás: magvető lista 2003

Szent Margit a magyar lányok védőszentje. Ez önmagában is felveti a kérdést: vajon ma a fiatal lányok mennyiben követik az ő példáját? A modern 'példaképek' mellett vajon ma is megállja helyét?
Nyilván ma nem szívesen veszik az emberek, ha áldozathozatalra, lemondásra vagy önmegtagadásra szólítják fel őket. És a fiatalság különösképpen is ódzkodik tőle. Pedig minden emberközpontú filozófia (vegyük csak pl. a ma divatos keleti filozófiákat) is azt ajánlja, hogy önmagunk fékezésével, önmegtagadással lehet nagy eredményeket elérni minden területen (a nagy tudósok is lemondtak szórakozásról, néha még családról is, hogy a tudománynak éljenek és eredményes legyen munkásságuk).
Így igazából azt kell, hogy mondjuk: Szent Margit ma is, most is igenis példakép. Még akkor is, ha kevesen akarják követni. Ráadásul, még valamit meg tud mutatni a ma ifjúságának: azt, hogy egy nemes cél érdekében érdemes - ha kell - még az
életünkről is lemondani. Mint ahogy ő a hazáért, az országért szentelte Istennek életét, ma is szükség van arra, hogy az embereket, az egyházért, sokak üdvösségéért Istennek szenteljük, adjuk oda egész életünket. Így biztosan az okos szüzek közé fogunk tartozni, akik bemehetnek a menyegzőre és elérhetik boldogságukat.

Példája:
Szüleid álmai legyenek a Te álmaid is.

http://www.katolikus.hu/szentek/0118.html

Büszke örömmel ismételjük a szentmise Kezdőénekének szavait:
Örvendjünk, vigadjunk, mert a mindenség Ura szent és dicsőséges Szüzet tüntetett ki szeretetével.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Urunk, Jézus Krisztus reánk bízta testvéreinket, hogy engesztelésünkkel mentségükre legyünk. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy imádságaink engesztelő áldozatként szálljanak Urunk elé.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki példát adtál nekünk a szelídségre és az alázatosságra:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki reánk bíztad a kiengesztelődés szolgálatát:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki Barátaidban példaképeket adtál, hogy nyomukba lépjünk:
Uram, irgalmazz!

DICSŐSÉG

SZENTLECKE 2Kor 10,17-11,2
Szent Pál felelősséget érzett a korintusi egyházközségért, és mint tiszta szüzeket akarta elvezetni őket Krisztushoz. Az Anyaszentegyház szépen alkalmazza ezt a szentírási részletet Szent Margitra, aki felelősséget érzett egész nemzetéért, és engesztelő életével akart segítségére lenni magyar népünknek.

EVANGÉLIUM Mt 25, 1-13
Az Úr eljöveteléről beszél az evangéliumi részlet, és az éberségről. A gondos, éber embert okosnak, az alvót pedig balgának nevezi. A példabeszédben az okos szüzek is elalszanak, számukra is váratlanul érkezik a vőlegény, de az okosak felkészülten várakoztak, azért be is mentek a vőlegénnyel a menyegzőre.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, Urunkat, Jézus Krisztust, a szüzesség kedvelőjét, hogy Szent Margit példájára vonzzon sok magyart az áldozatos életre.

 1. Engedd, hogy szüntelen szemünk előtt legyen: kötelességünk engesztelni nemzetünkért.
 2. Tégy bennünket is szerénnyé, alázatossá és szeretettel teljessé.
 3. Add, hogy készséges szívvel vállaljunk minden szolgálatot, és testvéreinkben Neked szolgáljunk.
 4. Adj erős akaratot, hogy megkezdett buzgóságunk napról napra növekedjék.
 5. Engedd, hogy egykor a szent magyarok közé kerülhessünk.

Urunk, Jézus Krisztus! Te nemzetünknek Szent Margitban nagy engesztelőt és csodás példaképet adtál. Kérünk, add, hogy Szent Margit nyomát követve mi is engesztelni tudjunk nemzetünkért Téged, Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.


Istenünk, szüzesség kedvelője és őre, kinek jóvoltából szolgálód, a mi Margitunk a szűzi tisztaság ékességét a jó cselekedetek érdemével egyesítette, kérünk, segíts, hogy lelkünk épségét az üdvös bűnbánattal visszanyerhessük!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi szentREMETE SZENT ANTAL APÁT

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
17
Napi szent REMETE SZENT ANTAL APÁT

Szent Antal remeteként is sokak tanítója lett, mert Isten üzenetét közvetítette. Isten hívása ma is felhangzik, ma is vannak, akik közvetítik az üzenetet. Szeretnénk meghallani szavát, megtenni akaratát.

Egyiptom Kóma nevű falujában született 251-ben. 18 éves korában teljes árvaságra jutott. Az evangéliumi tanácsra eladta minden vagyonát, és remeteségbe vonult. Hamar nagy tökéletességre tett szert. A magányban heves kísértéseket szenvedett el. 35 éves korában befalaztatta magát egy romvárosba, és ott elmélkedésben és imádságban töltött 20 esztendőt. A Szentírást könyv nélkül tudta. 311-ben Maximinus császár keresztényüldözésekor Alexandriába ment, és a vértanúk körül tevékenykedett. Az üldözés után Thebaiszba vonult vissza. Még egyszer járt Alexandriában, amikor bebizonyította az ariánusok ellenében, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. 105 éves korában halt meg.

250 körül Egyiptomban született, a Kóma nevű faluban, gazdag családban. Nem szeretett iskolába járni, bár csodálatos emlékezőtehetsége volt. A Szentírást szívesen hallgatta, lassanként teljesen megtanulta, idővel már könyv nélkül tudta. Tizennyolc évesen a család birtokainak örököse lett, de nem talált örömet a vagyonban, pénzben.

Szülei halála után gondoskodott hugáról, majd javait szétosztotta a szegények közt, elvonult a pusztába az ott szép számban élő remeték közé, ott bűnbánó, de dolgos életet élt.

Sok kisértéssel kellett megküzdenie: a vággyal az elhagyott gondtalan világ iránt, majd a bizonytalansággal, hogy van-e értelme nehéz életének. A kísértések ellen még nagyobb önmegtagadások vállalásával küzdött. Sokan keresték fel tanácsait kérve. Sok követője akadt, az egyiptomi remeteség atyja lett, az Egyházért dolgozott.

A Diocletiánus-féle üldözés idején támogatta a hitvallókat, szeretett volna vértanúvá válni, de Isten más útat szabott neki. és Szent Atanázt segítette az ariánusok elleni küzdelemben.

Ezen a napon ünnepelte halála napját a kopt, szír és bizánci egyház, az 5. századtól pedig a Jeruzsálemi egyház is.

A nyugalom országába vágyunk, amely isten Országa. Az oda vezető utat viszont csak együtt járhatjuk végig. Rajtam is múlik, hogy a másik ember Isten közelébe jut-e. Beteghordozó lehetek, ha legalább imádságomban Jézus elé viszem azokat, akik nem találnak el Jézushoz, azokat, akik távol járnak az Istentől.

kép: Maestro dell'Osservanza: Remete Szent Antal, 1425 körül, Louvre múzeum, Párizs

Példája:
A felismert igazságért kitartóan küzdjél!

http://www.katolikus.hu/szentek/0117.html

Lélekben gazdag életét találóan foglalja össze a szentmise Kezdőéneke a Zsoltáros szavaival:
Az igaz ember virágzik, mint a pálma, megsokasodik, mint Libanon cédrusa. Az Úr házában vert gyökeret, Isten házának csarnokaiban.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Mindannyian sajátos hivatást kaptunk az üdvösség elérésében. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy semmiféle bűn ne korlátozzon az örök élet felé vezető úton.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki mindenben kísértést szenvedtél, hogy példát adjál nekünk:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki a tökéletességre hívtál minket:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki az anyag-világ vonzásától óvtál bennünket:
Uram, irgalmazz!

Ef 6, 10-13. 18
A gonosz szellem támadásait lelki fegyverekkel kell visszaverni.

Mt 19, 16-21
Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el, amid van; aztán jöjj, kövess engem!

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, az életszentség szerzőjét, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy hívjon minket is a belső tökéletességre, és kegyelmével tegyen állhatatossá minket.

 1. Add, Urunk, hogy nyitott lélekkel hallgassuk evangéliumod igéit.
 2. Adj erős akaratot, Urunk, hogy készséges és engedelmes lélekkel kövessük kegyelmi indításaidat.
 3. Engedd, hogy minden gondolatunkkal és cselekedetünkkel közelebb jussunk Hozzád.
 4. Tedd termékennyé gondolatainkat, hogy helyesen imádkozzunk, és szívesen elmélkedjünk.
 5. Add, hogy a megkezdett örök élet földi pályafutásunk letelte után elnyerje teljességét.

Urunk, Jézus Krisztus! Végtelen szeretetedben Szent Antalt a világ forgatagából a lélek magányába hívtad, és gazdaggá tetted lelkét kegyelmeddel. Kérünk, hogy modern korunk rohanásában magára maradt és magányos emberi szíveket is vonzzad Magadhoz, Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.


Istenünk, ki Remete Szent Antalnak megadtad, hogy a pusztában szolgáljon Neked, kérünk, segíts minket közbenjárására, hogy önmagunkat megtagadván Téged mindig és mindenek fölött szeressünk!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi szentRemete Szent Pál

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
15
Napi szent Remete Szent Pál

Csábító, hogy küzdelmünket egészen másra hagyjuk, és nem tegyünk erőfeszítést a sikerért. Csábító, hogy mindent Istenre hagyjunk, és magunk csak várjuk a sült galambot. Isten segítsége nem marad el, ha az ember alázattal kéri, és minden tőle telhetőt megtesz.

A thébai remeték atyja. A Déciusz-féle üldözéskor (250) a thébai hegyek közé menekült, és ott egy sziklabarlangban hatvan évig élt minden embertől távol: elmélkedésben és önmegtagadásban, míg 113 éves korában a 96 éves Remete Szent Antal rá nem talált. Legendás életének történetét Szent Jeromos írta le. Holttestét 1381-ben Nagy Lajos királyunk megkapta Velencétől, és a budaszentlőrinci pálos kolostorban helyezték el, amely a Remete Szent Pálról nevezett Pálos rend központi háza volt.

Szent Jeromos írja róla, hogy Egyiptomban, gazdag családba született, szüleit fiatalon, már 15 évesen elveszítette. 249 körül a Décius-féle üldözés elől a thébai hegyek közé menekült, mert a vértanúsághoz nem érzett magában elegendő erőt, ugyanis sógora a vagyon megszerzése érdekében fel szándékozott jelenteni őt..

Itt az emberektől távol, a pusztában egy barlangban élt, sokat böjtölt, sok önmegtagadást vállalt, sokat imádkozott és elmélkedett. Szándéka volt az üldözés időszaka után visszatérni szülőföldjére, de megszeretve a magányt, meg az állatokat, ott maradt a pusztában, összesen kilencven évet élt itt.

Közelében más remeték is éltek, de nem tudott róluk. Nem sokkal halála előtt, álmában kapott jel hatására találkozott Remete Szent Antallal. 340 táján halt meg. Szent Antal temette el Pált, a legenda szerint két oroszlán ásta ki számára a sírgödrét.

Testét 1169-ben Tébából Konstantinápolyba vitték, 1240-ben pedig onnan a velenceiek vitték el városukba. 1381-ben Velencéből Nagy Lajos uralkodása idején a pálosok budaszentlőrinci kolostorába került.

Az ő nevét vette fel a pálos rend, az egyetlen magyar alapítású, Boldog Özséb által alapított szerzetesrend. Remete Szent Pált és történetét a budapesti Egyetemi Templomban a pálosok által készített képek, szobrok, faragványok ábrázolják. A templom berendezését és díszítését a pálosok készítették.

Az imádság a keresztény ember életformája. Jézus példát adott, hogy kell egyedül lennem Istennel, csendben, magányban. A remeték egész életükre vállalják ezt az életformát. Nekünk a városban kell megtalálnunk időnként pusztai magányunkat.

http://www.katolikus.hu/szentek/0115.html

Méltán alkalmazható reá a Zsoltáros szava:
Az igaz ember virágzik, mint a pálma, megsokasodik, mint Libanon cédrusa. Az Úr házában vert gyökeret, Isten házának csarnokaiban

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Mindannyian sajátos hivatást kaptunk az Úrtól. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy maradék nélkül tölthessük be hivatásunkat.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki szegénységben jöttél a világra:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki teljes függetlenséget kívánsz követőidtől:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki Országodba hívtál minden jószándékú embert:
Uram, irgalmazz!

Választható olvasmányok

Fil 3, 8-14
Törekszem a cél felé, annak a hivatásnak jutalmáért, melyet Isten onnan felülről adott Jézus Krisztusban.

Mt 11, 25-30
Országa titkait a mennyei Atya elrejtette a bölcsek és okosak elől, de feltárta a kicsinyeknek.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Imádkozzunk, Testvéreim, Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, hogy gyújtsa meg szívünkben a mennyek Országa titkai iránti érdeklődést és vonzódást.

 1. Add, Urunk, hogy egész érdeklődésünket kitöltse a mennyei titkok ismeretének vágya.
 2. Adj erőt, hogy szabadok legyünk a földiek vonzásától.
 3. Adj kitartást, hogy állhatatosan törekedjünk az égiek felé.
 4. Add, hogy az emberi véleményektől függetlenül, mindvégig megmaradjunk a jóban.
 5. Add, hogy a lélek elmélyedő vágya kiteljesedjék az Isten-látás szemléletében.

Urunk, Jézus Krisztus! Te mindenkit magadhoz akartál vonzani, hogy az örök élet igazságaira tanítsad. Kérünk, add, hogy Remete Szent Pál közbenjárására és példájára, a lelkieket mi is mindennél többre értékeljük, és a mennyeiek szemléletében elnyerjük a bölcsesség ajándékát Tőled, Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.


Istenünk, ki az első remetét, Szent Pált, aki e világ zűrzavarából visszavonult a pusztai magányba, a mai napon vetted föl az angyalok társaságába, kérünk, közbenjárására tisztíts meg a világ minden szennyétől, és mennyei ajándékoddal szentelj meg minket! (Régi pálos misekönyvből.)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi szentSZENT HILÁRIUSZ PÜSPÖK, EGYHÁZTANÍTÓ

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
13
Napi szent SZENT HILÁRIUSZ PÜSPÖK, EGYHÁZTANÍTÓ

A mai ember milyen sokszor megtapasztalja, hogy a maga ereje kevés, de nem találja a megfelelő erőforrást. A Szentírás ismerete megtanít arra, hogy Istenhez mindig bátran forduljunk, és Ő teljesíti szívünk vágyát.

Hilarius a mai Franciaország területén, Poitiers-ben született 315-ben. Az emberi élet céljáról gondolkodott, és ezért a Szentírást kezdte tanulmányozni. Kereszténnyé lett, majd hamarosan püspökké választották. Küzdött az arianizmus ellen, ezért Konstancius császár Kisázsiába száműzte. 356-59-ig tartó száműzetésében a görög egyházatyákat tanulmányozta, és ott is küzdött az arianizmus tanításai ellen; ezért hazaküldték. 361-ben részt vett a párizsi zsinaton. Saturninus arlesi érseket letétette arianizmusa miatt. Több könyvet írt, különösen a Szentháromság-tan kifejtésében van nagy érdeme.

Hiláriusz (Vidor) 315-ben a mai franciaországi Poitiers-ben született. Felnőtt korában keresztelkedett meg; 350 körül lett szülővárosának püspöke. Ebben az időben terjeszkedett a Krisztus istenségét tagadó ariánus tévtanítás. Hiláriusz, éppúgy, mint kortársai, Szent Vazul, Szent Atanáz és a többiek, minden erejét latba vetve küzdött az igaz tanításért. Konstanciusz császár száműzte őt a birodalom keleti részébe. Itt írta főművét, "A Szentháromságról" című könyvet. Bölcsességgel és tudománnyal gazdag műveket írt, amelyekkel a katolikus hitet erősítette. Nagyon jól ismerte a Szentírást. A zsoltárokhoz és Máté evangéliumához magyarázatot is írt; azon kívül költött szép himnuszokat is. A császár halála után hazatérhetett. Meghalt január 13-án, 367 körül.

Hilarius idejében Poitiers álmos kisváros volt Gallia római provinciában, ahol unatkoztak a helytartók. Szórakozásra és mulatságra csak kevés alkalom nyílott. Nem voltak ott sem híres iskolák, sem híres emberek, a tanulni vágyóknak a bordeaux-i iskolát kellett fölkeresniük. A város a közlekedési csomópontoktól messzi-távolra esett. A kereszténység a 4. század előtt aligha verhetett itt gyökeret.

Hilarius vidéki ember volt. A hosszú téli napokat és az éjszakákat arra fordította, hogy gyarapítsa műveltségét és szellemi gazdagságát. Tudásszomja nagy volt. Jól ismerte a latin írókat, akik nagymértékben meghatározták kemény, ellentétekben gazdag stílusát, amelyet később tudatosan magasabb szintre emelt, amikor Isten nagyságáról kellett szólnia.

Amint Venantius Fortunatus, a költő följegyezte, Hilarius nem volt keresztény. Megházasodott és egy leánya született. Életének a keresztségét megelőző időszakáról sajnos csak keveset tudunk.

Már érett férfi volt, amikor egy este a Biblia olvasása közben mélyen megragadta Istennek önmagáról tett tanúsága. Elhatározta, hogy megváltoztatja életét. El akarta nyerni Istentől azt a tökéletes boldogságot, amelyre annyira vágyakozott. Valószínűleg ekkor kezdett közeledni a kicsiny helybéli keresztény közösséghez.

Mindennél jobban üldözte a halál gondolata: "Megkaphatom-e Istentől jutalmamat, ha a halál kiolt bennem minden érzést és minden életet? Értelmem elutasította magától ezt a kételyt. Erős meggyőződést adott nekem, hogy Isten sohasem hívott volna létre, olyan létre, amely képes a gondolkodásra és a bölcsesség megszerzésére, ha más oldalról csak erőim kikerülhetetlen hanyatlására és az örök halálra adott volna kilátást."

Hilarius föliratkozott a hitjelöltek jegyzékébe. Nem tudjuk, hogy feleségével és lányával együtt-e? Nem sokkal később húsvétra virradó éjjel fölvette a keresztséget. Föltűnést keltő esemény volt ez Poitiers-ben, hiszen az ő társadalmi köreiből csak kevesen tartoztak a keresztény közösségbe. Külsőleg semmi sem változott az új keresztény életében, folytatta régi életmódját, de új szellemmel telítette. Szent János evangéliuma után nagy elmélyüléssel olvasta Szent Máté evangéliumát, amely utolsó kételyeitől is megszabadította. 350 körül meghalt a város püspöke, akinek a nevét sem ismerjük. A keresztény nép összegyűlt és közfelkiáltással Hilariust választotta püspökké. A választást különösebb lelkesedés nélkül, de feladatának tudatában fogadta. Egyszer úgy emlékezett meg róla, mint "ráruházott hivatalról".

Jó érzéke volt a dolgok lényege iránt, ezért mindenekelőtt az igehirdetés feladatának szentelte magát. Az éppen tanulmányozott Szent Máté-evangéliumot magyarázta híveinek. A szöveg szellemi értelmét tárta föl előttük, s ennek a kommentárnak a szövege ránk maradt. Nem mindig volt könnyű gondolatait és fejtegetéseit követni, tekintélye mégis egyre növekedett. Öt-hat év alatt kiépítette egyházmegyéjét. Mártont, Gallia későbbi apostolát, eredménytelenül próbálta maga mellett tartani mint diákonusát. Papjait valószínűleg közös életre fogta össze. Messze volt Rómától és az ariánusokkal vívott küzdelmektől, amelyek az egyház keleti felében már teljes hevességgel folytak. Megvallotta, hogy "a niceai hitvallásról még csak nem is hallott, amíg számkivetésbe nem küldték".

A 353-as esztendőig Galliában senki sem törődött az arianizmussal. A keresztény Kelet hitvitáiba csak a trieri püspök bonyolódott bele, aki befogadta a száműzött Alexandriai Szent Atanázt. Hilarius távol maradt az arles-i (353) és a milánói (355) zsinatokról. Ezeket Constantius császár hozta össze. Másodszor is elmozdították Atanázt, és megnyitották a birodalom nyugati tartományainak kapuit az arianizmus előtt.

355-ben Hilarius állt az arles-i Saturniusszal szemben kibontakozó ellenállás élére. Saturnius volt tudniillik az arianizmus fő képviselője Galliában. Hilarius megszervezte a galliai püspökök gyűlését, és meggyőzte őket, hogy vizsgálják fölül az arles-i határozatokat, különüljenek el az ariánus püspököktől, és utasítsák vissza Atanáz elítélését. Nem sokáig váratott magára a császár ellenintézkedése, amelyet Saturnius sugallt: Hilariust száműzetésbe küldték Kisázsiába.

356--359 között élt Hilarius ott: "Fogságomban nem veszítettem el derűmet, mert Isten igéjét nem lehet bilincsbe verni." Száműzetése ellenére nagy mozgási szabadságot élvezett, amelyet alaposan ki is használt, hogy jobban megismerje Keletet. Korábban úgyszólván semmit sem tudott a birodalom keleti tartományairól. Fokozatosan megismerte az ottani egyházi helyzetet, a teológiai problémákat, és belelátott a keleti gondolkodás sajátságaiba. Látván a tanításban mutatkozó zavarokat és tévedéseket, elhatározta, hogy teljes világossággal írásba foglalja a Szentírásra vonatkozó igaz katolikus tanítást és a teológiai érveket. Már száműzetésének első hónapjaiban elkezdte írni A Szentháromság című főművét, amelynek talán szerencsésebb volt az eredeti címe: A hitről az ariánusokkal szemben. "Kényszerítve láttam magamat, hogy ügyetlen szavaimmal negvilágítsam ezeket a kimondhatatlan titkokat, és az emberi nyelv elégtelenségeire bízzam azokat a misztériumokat, amelyeket tulajdonképpen hitünkbe és lelkünk tiszteletébe zárva kellene őriznünk." Hilarius számára a teológia sohasem a puszta tudásvágy kielégítése, hanem mindig az élő Isten megközelítése volt.

Keleti tartózkodásának köszönhető az is, hogy veszített gall merevségéből. Nagyszabású békítő munkába fogott: kísérletet tett a 325 óta közzétett hitvallási formulák értelmének kifejtésére. Az ellentáborban is elismerte azt, ami nem volt merőben rossz, és ahol csak lehetségesnek látszott, igyekezett az igaz hitnek megfelelő értelmezést találni. Érintkezésbe lépett az ariánusokkal: "Nem tartottam bűnnek, hogy társalogjak velük vagy belépjek templomaikba, mindenesetre anélkül, hogy hitüket elfogadnám, vagy hogy nagyon bizakodnék abban, hogy együtt dolgoznak velünk a béke helyreállításán."

Hilarius e fáradozásaival kihívta maga ellen azoknak a "hithű" köröknek a rosszallását, amelyek nem voltak képesek összeegyeztetni az igazságot és a keresztény szeretetet, a tanbeli szilárdságot és a kölcsönös megbecsülést.

Ott volt a szeleukiai zsinaton, de nem sikerült az értelmet diadalra segítenie. Éppen ilyen kevés sikerrel járt a császárral való találkozása Konstantinápolyban, mert a saját földijei lettek árulói, akiknek hithűségét pedig annyira megdicsérte. Ez nagy megaláztatást jelentett számára.

Végül is a keleti ariánusok gondoskodtak róla, hogy "Kelet bajkeverőjét" visszaküldjék hazájába. Hazatérve legfőbb feladatának azt tartotta, hogy az igaz hitet visszaállítsa. Sulpicius Severus elmondja, hogy a poitiers-i püspök ebben az időben a kétely és a félelem időszakát vészelte át. A száműzetés és az egyházi események élesen megvilágították előtte, hogy a teológiai alaptételek mennyire tehetetlenek a császári hatalom túlkapásaival szemben. A párizsi zsinaton (361) elérte a galliai arianizmus két fejének, Arles és Perigueux püspökének kiközösítését. A rigoristák bosszúságára a többi ariánus érzületű püspökkel szemben Hilarius ismét tanújelét adta józanságának és bölcsességének. Az volt az alapelve, hogy azokat a püspököket, akik elismerték korábbi tévedésüket, hagyják meg a helyükön. Ez volt a gall egyház szerencséje. "Az egész világnak be kellett látnia -- írja Sulpicius Severus --, hogy gall hazánk Hilarius püspök föllépése által szabadult meg a szakadástól."

Amikor visszatért püspöki városába, ott találta Mártont, aki beszámolt neki az igaz hit észak-itáliai összeomlásáról. 364-ben az új császár, Valentiniánus trónralépése után a poitiers-i püspök kezdeményezően lépett fel Itáliában és megszervezte Itália püspökeinek milánói gyűlését, de az nem volt képes az ügyesen védekező ariánus püspököt, Auxentiust eltávolítani a város püspöki székéből.

Ez a kudarc mélyen megrendítette Hilariust. Arra indította, hogy röpiratot írjon Contra Maxentium (Maxentius ellen) címmel, amelyben éles határozottsággal megbélyegezte a császár beavatkozását a vallási ügyekbe. Ezután egyre inkább visszavonult a csatározásoktól.

Életének utolsó éveit békében töltötte, miközben az igaz hit egyre újabb sikereket ért el. Hilarius ismét a Biblia tanulmányozásának szentelhette magát, és újra hozzálátott tanító munkájához. A zsoltárokat magyarázta híveinek: a szó szerinti értelem alól kibányászta mélyebb értelmük drágaköveit. A boldogság szombati nyugalmáról vagyis az örök boldogságról így ír: "Azzal készülünk föl rá, ha imádkozunk, virrasztunk, sokat olvassuk a Szentírást, ha böjtölünk, alázatosak vagyunk minden viszontagság ellenére is."

Hilarius írt liturgikus himnuszokat is azzal a szándékkal, hogy a híveket bevezesse a teológiai igazságok ismeretébe és szorosabban bekapcsolja a liturgikus ünneplésbe, de nem sok sikert aratott velük. Túlságosan sok volt bennük a teológia ahhoz, hogy elnyerjék a nép tetszését. Ezen a téren a milánói Szent Ambrus szerencsésebb kézzel dolgozott. De mit számított már neki akkor a siker vagy a balsiker! Szemét szilárdan az Úrra szegezte "irgalmasságának beteltéig". A vihar elcsitult, Hilarius élvezte a békét és várta az igazak jutalmát. 367-ben halt meg püspöki városában, Poitiers-ban. Korábban, megtérése és megkeresztelkedése előtt félelemmel töltötte el a halál. Most úgy jelent meg előtte, mint a fogyatkozást nem ismerő hajnal fénye, "amelyben vég nélkül hirdetheti az Úr hűségét és szeretetét".

A 6. századi Jeromos-féle martirológium szerint Hilariust 367. január 13-án temették el. Rómában a 13. század óta január 14-én ünnepelték, mert Vízkereszt oktávája elfoglalta 13-át. 1969-ben, mivel ez a nap fölszabadult, újra 13-ra tették az ünnepét.

Poitiers-i Szent Hilarius saját szavai tanúsítják, micsoda szenvedélyességgel vetette magát az ariánusokkal folytatott hitvitákba.

Amikor a szeleukiai zsinaton (359) eredménytelenek maradtak fáradozásai, és igazhitű püspöktársai határozatlannak mutatkoztak állásfoglalásukban, ilyen szemrehányást tett nekik egy harcos iratban: "Egy szolga -- nem azt mondom, hogy jó szolga, hanem csak olyan átlagos --, nem tűri, hogy gazdáját gyalázzák. Bosszút áll érte, ha módjában áll. Egy katona életének veszélyeztetésével is védelmezi királyát, sőt még akkor is így tesz, ha a saját testét kell eleven védőpajzsként eléje vetnie. Egy házőrző kutya ugatni kezd, mihelyt valami szimatot kap, és felugrik a legkisebb gyanús neszre. Ti pedig halljátok, hogy az emberek azt mondják: Krisztus, az Isten igaz fia nem Isten!

Isten Fia által szólt hozzánk. Fia pedig azt akarta, hogy mindig legyenek, akik továbbadják az Üzenetet. Ezért választott ki apostolokat, ezért hív ma is szolgálatára, akár papként, akár világban élő hívőként hirdessük Isten Országának örömhírét.

http://www.katolikus.hu/szentek/0113.html

Tanítói bölcsességét magasztalja a szentmise Kezdőéneke:
Szólásra nyitotta ajkát az Egyházban, a Bölcsesség és az Értelem Lelkével töltötte be őt az Úr. A dicsőség ruháját adta reá.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Csak a bűntől mentes lélek jut el az igaz Isten-ismeretre. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel helyesen ismerjük meg az Istent.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki a világba jövet megvilágosítasz minden embert:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki egylényegű vagy az Atyával:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki megtanítottál minket az üdvösség útjára:
Uram, irgalmazz!

Választható olvasmányok

1Jn 2, 18-25
Aki megvallja a Fiút, az elismeri az Atyát is.

Mt 5, 13-19
Ti vagytok a világ világossága

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, az igazság Napját, Jézus Krisztust, igazságának fényével világosítsa meg gondolatainkat, hogy megerősödjünk a hitben és az igazi keresztény életben.

 1. Add, Urunk, hogy bátran és félelem nélkül valljuk meg hitünket.
 2. Távolíts el tőlünk minden tévedést és kételyt.
 3. Erősíts bennünket, hogy a korszellem ellenére is ragaszkodjunk Egyházad tanításához.
 4. Engedd, hogy életünk példája nyomán mások is rátaláljanak az emberi élet értelmére és céljára.
 5. Add, hogy egész életünk hitvallása elvezessen minket Országodba.

Urunk, Jézus Krisztus! Te híveidet Egyházad szent tanítóival akartad elvezetni a teljes igazságra. Kérünk, Szent Hiláriusz püspök tanításával megerősítve, életünk minden pillanata hitvallás lehessen Általad, Aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké.


Mindenható Istenünk, ki Szent Hilarius püspöknek megadtad, hogy Fiad istenségét állhatatosan védelmezze, kérünk, engedd, hogy ezt a misztériumot kellő módon értsük, és az igazságnak megfelelően tegyünk róla hitvallást!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi szentPENNAFORTI SZENT RAJMUND PAP, SZERZETES

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
07
Napi szent PENNAFORTI SZENT RAJMUND PAP, SZERZETES

Rajmund rendi elöljáróként vezette a rábízottakat. Kérjük Istent, hogy adjon ma is Egyházának jó vezetőket, akik Isten útján vezetik a keresztény népet, és tanúságot tesznek az Isten szeretetéről.

A Barcelona melletti Pennafort várában született 1175 körül. Az aragóniai királyi családdal rokonságban volt. Barcelonai kanonok lett. Bolognában jogot tanított. Belépett a dominikánus rendbe. Rómába rendelték, és ott IX. Gergely pápa káplánja és gyóntatója volt. Ő állította össze IX. Gergely pápa rendeleteinek gyűjteményét (Decretales). 1238-ban a rend főnökévé választották, de két év múlva lemondott. Nolascoi Szent Péterrel megalapította a Fogolykiváltók rendjét (Mercedariusok). Barcelonában halt meg 1275 január 6-án.

Példája:
Legyél sokoldalú és nagyon szorgalmas!

http://www.katolikus.hu/szentek/0107.html

Reá emlékeztet a szentmise Kezdőéneke:
Az Úr lelke rajtam, mert fölkent engem, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket.

Választható olvasmányok

2Kor 5, 14-20
Isten reánk bízta a kiengesztelődés szolgálatát.

Lk 12, 35-40
Legyünk mindenkor készen az ISten előtti számadásra!

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy kegyelmével indítson minket is törvényei ismeretére, és a szeretet parancsának betöltésével eljuthassunk a szentek tudományára.

 1. Vonzz minket is, Urunk, követésedre és szolgálatodra.
 2. Add, hogy szeretetedet mindennél többre értékeljük.
 3. Ajándékozz meg bennünket igazi szabadsággal, hogy ne ragaszkodjunk túlzottan semmihez sem ezen a földön.
 4. Engedd, hogy igazi buzgóság töltsön el bennünket Egyházadért.
 5. Hivatásunk betöltésével vezess bennünket a szentek társaságába.

Urunk, Jézus Krisztus! Te minden hívedet szolgálatodra hívtad meg, de a földi tevékenységeket különböző módon jelölted ki. Kérünk, Szent Rajmund közbenjárására kegyelmeddel tölthessük be hivatásunkat, hogy a felebaráti szeretetben megnövekedve, eljuthassunk Hozzád, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi szentNAGY SZENT VAZUL PÜSPÖK, EGYHÁZTANÍTÓ

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
02
Napi szent NAGY SZENT VAZUL PÜSPÖK, EGYHÁZTANÍTÓ

Kortársak voltak, és Kis-Ázsiában születtek: Vazul Caesareában, Gergely Nazianzban. Szüleik is, testvéreik is a szentek között vannak. Konstantinápolyban találkoztak, és ott szövődött barátságuk. 370-ben mindketten püspökök lettek: Vazul Caesareában, Gergely Szozimában. Vazul kitűnt élet-szentségével, írói és szónoki tehetségével, kormányzati bölcsességével.

Valószínűleg 330-ban született, a cezáreai Kappadókiában. Neve eredetileg görögösen Bazileiosz volt. Családjában hat szent is volt: édesapja, édesanyja (Emmélia), nagyanyja valamint testvérei: Makrina, Gergely és Péter. Apja a város jónevű ügyvédje, szónoka volt. Vazul Konstantinápolyban, majd Athénben tanult, itt ismerkedett meg kiváló barátjával, későbbi társával, Nazianzi Gergellyel.

Húszéves elmúlt, amikor megkeresztelkedett. Keresztségét olyan komolyan vette, hogy szerzetbe akart vonulni. Meglátogatta az akkoriban már virágzó szerzetes-közösségeket Szíriában, Palesztínában és Egyiptomban. Hazatérve megalapította a bazilita-rendet, a bensőségesebb, közös életre vágyók számára.

Ő maga példát mutatott társainak, a liturgiában, a közös munkában, a tanulásban és az önfegyelmezésben. Küzdöttek az arianizmus ellen. 364-ben pappá szentelték Vazult, majd 370-ben Cezárea püspökévé lett. Az ariánussá lett császár Vazult is meg akarta nyerni a tévtanításnak, eredménytelenül, küldötte, Modesztusz nem tudta őt megnyerni.

Vazul püspök 379. január 1-én halt meg.

Példája:
Tanulj, hogy rendíthetetlen és megingathatatlan légy!

http://www.katolikus.hu/szentek/0102.html

Mindkettőjük életszentségét, hatalmas tudását és a keresztény tanításban való állhatatosságát magasztalja a szentmise Kezdőéneke: Az igaz ember bölcsességet beszél, nyelve helyesen szól, szívében Isten törvénye lakik.

 

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Az igazi tudás közelebb vezet bennünket az igaz Isten-ismerethez. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy megtisztult lélekkel eljussunk a helyes Isten-ismeretre.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki elhoztad nekünk Isten örök bölcsességét: Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki kinyilatkoztattad a mennyei Atya titkát: Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki Egyházadra bíztad az örök élet igéit: Uram, irgalmazz!

SZENTLECKE Ef 4, 1-7; 11-13
Szent Pál arra figyelmeztet bennünket, hogy a keresztség által Krisztus Titokzatos Testének tagjai lettünk, azért cselekedeteinknek méltóvá kell lenni ehhez a fölséges hivatáshoz. De hivatásunkat csak akkor tudjuk betölteni, ha Krisztusba oltva maradunk.

EVANGÉLIUM Mt 23, 8-12Isten Országában mindnyájan csak tanítványok vagyunk, és nem mesterek. Az élet Tanító Mestere maga Jézus Krisztus. Ezért mindenkinek, még a tanítóknak is alázatosan állandóan tanulniuk kell, hogy egyre közelebb kerüljenek a helyes Isten-ismerethez.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük esdeklő imánkkal Urunkat, Jézus Krisztust, adjon Egyházának szentéletű és tudós papokat és főpapokat, akik életük példájával vezetik a rájuk bízott híveket.

 1. Add, Urunk, hogy a szentek ösztönző példáját gyermeki lélekkel kövessük.
 2. Add, hogy minden eszmeáramlatban állhatatosak maradjunk a hitben.
 3. Add, hogy hitünkből fakadóan, tevékeny legyen a felebaráti szeretetünk.
 4. Add, Urunk, hogy serények legyünk, ha jót kell tenni.
 5. Add, hogy szentjeid példája életszentségre vezessen minket.

Urunk, Jézus Krisztus! Te irgalmasan megadod azoknak, akik hittel ragaszkodnak Hozzád, az igazság fényét és az életszentséget. Kérünk, Szent Vazul és Szent Gergely példájára és közbenjárására vezess el a szeretet tökéletességére és a teljes igazságra. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.


Istenünk, ki Nagy Szent Vazult azért adtad Egyházadnak, hogy példája és tanítása világosságul szolgáljon, kérünk, engedd, hogy igazságodat alázatosan megtanuljuk és hűséges szeretetben tettekre is váltsuk!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."