107907 ima található a honlapon, összesen 258056 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Katolikus napi szent

Katolikus napi szent
Változó frissítés

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága, katolikus.hu honlapon olvasható napi szent, melyet az MKPK Sajtószolgálatának munkatársai állítanak össze. 

Sokak baráti segítségének és együttműködésének eredménye, akiknek önzetlenségét ezúton is tisztelettel köszönjük.

Napi szentSZENT RITA

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
22
Napi szent SZENT RITA

SZENT RITA Olaszországban, az umbriai kis hegyi faluban Rocca Porenában született 1380-ban. Szülei jómódú, tekintélyes emberek voltak. Gyermeküket taníttatni akarták, de a kisgyermek Rita másra vágyott. Az evangélium alapján a szegényebb életet kívánta, fontos volt számára az imádság és a szeretet különböző gyakorlatai.

Sokat imádkozott, kereste Jézus akaratát, Isten kedvét. Mikor eladósorba került, szülei sokáig győzködték, mert egy jómódú, de heves és meggondolatlan fiatalemberhez akarták férjhez adni. Sok imával készült a házasságára, elhatározta, hogy férjét megváltoztatja. Ez a következetes szeretetével sikerült is. 18 évig éltek békében és két fiuk született.

A szomszédjával egyszer aztán mégis csak összeverekedett a férj és a verekedésben a szomszéd meggyilkolta Rita férjét. Fiai ekkor a helyi szokás szerint vérbosszút esküdtek. Rita élete legnagyobb feladatát kellett, hogy megoldja: megbocsátani férje gyilkosának és fiait is rávenni a megbocsátásra. Sikerült neki. A vérbosszú elől menekülő szomszédot ő vezette biztonságba, fiait is lecsillapította.

Rita jóságáról és szeretetéről sok legenda született, a "lehetetlen ügyek pártfogójának" nevezték el. Fiai halála után szerzetbe vonult, a cassiai Ágostonrendi apácákhoz. Mintakép volt a szeretet, fegyelem, engedelmesség területén. A szenvedéseket, amit betegsége okozott, óriási türelemmel viselte.

1457. május 22-én halt meg. (Más forrás szerint 1434-ben.) A casciai kolostor templomában van a sírja, zarándokhely. Hivatalosan 1900-ban avatták Ritát szentté.

Példája:
Sok imával készülj minden feladatodra! Isten akarata az, hogy minden ember eljusson az üdvösségre. Jézusban nem csak új szövetséget kötött az emberrel, hanem új törvényt is adott. Ez a parancs nem megköt, hanem élete ad.

http://www.katolikus.hu/szentek/0522.html

Választható olvasmányok

Fil 3, 8-14
Törekszem a cél felé, annak a hivatásnak jutalmáért, amelyet Isten onnan felülről adott Jézus Krisztusban.

Lk 6, 27-38
Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi szentSIENAI SZENT BERNARDIN

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
20
Napi szent SIENAI SZENT BERNARDIN

SIENAI SZENT BERNARDIN 1380. szeptember 8-án született Sziena közelében, Massa-Carrara városkában egy gazdag bányatulajdonos családban. Apja kormányzati tisztséget töltött be. Négy éves korában mindkét szülőjét elvesztette. Rokonai nevelték.

Tehetséges jó tanuló volt, jámborul élt. A prédikációhallgatás és ministrálás volt kedvenc elfoglaltsága. Bámulatos memóriával jegyezte meg a beszédeket, szóról-szóra vissza tudta idézni pajtásainak.

Kerülte az illetlenséget, belepirult. A trágár, kétértelmű beszédet nem tűrte maga körül. A felebaráti szeretetben sem maradt el. Vonzotta a szerzetesi szegénység. A sienai egyetemen végzett tanulmányai befejeztével betegápolónak állt, és az 1400-as pestisjárványban hősiesen helyt állt akkor is, amikor sorra kihaltak mellőle. A betegséget ő is megkapta, de kigyógyulva életfordító elhatározása született.

Néhány hónapi elvonultság után 1402-ben ferences szerzetes lett S. Onofrioban, minorita. Itt kezdte szónoki működését, azonban gyenge hangja és állandó rekedtsége akadályozta, hogy tömegekhez szóljon. Bizalommal kérte a Boldogságos Szűz közbenjárását, és fokozatosan hangja és előadása olyan tökéletessé lett, hogy mindenki megcsodálta.

1417-től szerzetespap lett. Haláláig kora egyik legnagyobb hatású népszónoka volt, a Szűzanya, Szent József és Jézus Nevének tiszteletét terjesztette.

Egy időre eltiltották az igehirdetéstől, mert a tévtanítások ellen határozottan szót emelt, és alattomosan bevádolták. 1439-ben részt vett a firenzei zsinaton, küzdött a görögökkel való unióért. Rajta kívülálló okok miatt hiúsult meg ez az egyesülés. Kapcsolatban volt kora szinte valamennyi tudósával. Kapisztrán Szent Jánossal meg kívánták reformálni a ferences rendet, visszatérve a Szent Ferenc által tanított életformához.

1444. május 20-án halt meg Aquilában. Már 1450-ben szentté avatta V. Miklós pápa, főképp tanítványának, Kapisztrán Szent Jánosnak önfeláldozó fáradozására. 1862-ben mozgalom indult egyházdoktorrá nyilvánítása érdekében, ehhez azonban szükséges műveinek megfelelő kiadása.

kép: Luis Tristán: Sienai Szent Bernardin, XVI. század, Museo delle Belle Arti, Siviglia

Példája:
Tehetségedet a lehető legtökéletesebben használd ki!

http://www.katolikus.hu/szentek/0520.html

Választható olvasmányok

ApCsel 4, 8-12
Nincs üdvösség senki másban, egyedül Jézus Krisztusban.

Lk 9, 57-62
Követlek téged, bárhová mégy.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi szentSZENT I. JÁNOS PÁPA

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
18
Napi szent SZENT I. JÁNOS PÁPA

SZENT I. JÁNOS pápa Tusciában (Toszkána) született. 523. augusztus 12-én lett pápaA római birodalom szétesése után a birodalom két felén két uralkodó kormányzott. A két egyház is ellentétben állt egymással.

Nyugaton az arianizmus terjeszkedett, keleten a katolikusokat támogatták. A nyugaton uralkodó ariánus Teodorik keleti gót király kérésére János pápa Konstantinápolyba utazott I. Jusztinusz (Jusztinián) császárhoz közvetítés céljából. Konstantinápolyban a nép is és a császár is tisztelettel és nagyon ünnepélyesen fogadták Jánost.

A pápa mindenben megegyezett a császárral, az ariánusok elleni rendeleteket is visszavonták, így utazott vissza Rómába. Ám a jószolgálati próbálkozást az elégedetlen és gyanakvó király börtönbüntetéssel viszonozta. A nyirkos és sötét börtönben a pápát éheztették. Néhány nap múlva, 526. május 18-án a pápa a börtönben meghalt. Az egyház vértanúnak tekinti a pápát. A 12. században felvették a római naptárba. Halála napjára 1969-ben került az ünnepe.

Példája:
Hűségesen hajts végre minden megbízatást!

Ebben az időszakban állította össze Dionysiusz Exiguusz szerzetes a húsvét számítási könyvét. Megállapította Jézus születési évét, ami az új, Krisztus születésétől számított keresztény időszámításnak az alapja. A számításban néhány évet tévedett ugyan, a kutatás mai állása szerint, de teljesen pontos számítás ma sincs, megbízható történelmi adatok hiánya miatt.

http://www.katolikus.hu/szentek/0518.html

Választható olvasmányok

Jel 3,14b.20-22
Aki kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek, és vele étkezem, őmeg velem.

Lk 22,24-30
Nektek adom az országot, mint ahogy Atyám nekem adta.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi szentNEPOMUKI SZENT JÁNOS

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
16
Napi szent NEPOMUKI SZENT JÁNOS

"Az üdvösség híre nekünk szól!" Nepomuki szent János is ennek az örömhírnek lett hirdetője papként, gyóntatóként. Az ő közbenjárásával szeretnénk járni a jézusi utat, a bűnbánat útját, a szeretet útját.

NEPOMUKI SZENT JÁNOS 1350 körül született a cseh erdős hegység pilseni járásának Pomuk nevű piciny falujában, szegény családból. Csecsemőkorában súlyos betegsége miatt szülei megfogadták, hogy felgyógyulása esetén papnak fogják nevelni. Felgyógyult, és Prágába került. Jogot tanult, majd pap lett, azonban életéről csak a vértanú-legendájából ismerünk pontos adatokat. Prágában népszerű hitszónok volt, érseki titkár, azután kanonok, majd általános érseki helytartó lett.

Később egy sikeres böjti beszédsorozat eredménye képen IV. Vencel király udvarába került, itt a szerepe a szegényekről való gondoskodás volt, a szegények "alamizsnás ember"-nek nevezték. Mindenki hozzá fordult ügyes bajos dolgával, és ő örömmel foglalkozott a sok kéréssel. Johanna királyné is támogatta fáradozásait. Jánost választotta lelki atyjának is, gyakori gyónója volt. János az Egyház érdekeit védelmezve szembe került a királlyal, ezért több főpappal együtt a király elfogatta és megkínoztatta.

Vencel király hirtelenharagú, kíváncsi és féltékeny ember volt. Faggatni kezdte Jánost, hogy miről beszélgetnek a gyónáskor. János a gyónási titokra hivatkozva azonnal visszautasította a kíváncsi kérést. Nem használt sem ígérgetés, sem fenyegetés. Kínvallatásra ítélte dühében a király, de a gyónásból egy szót sem tudtak kiszedni a papból. Ekkor a szentet összekötözve éjjel a Prágán átfolyó Moldvába dobták 1393. március 20-án a Károly-hídról. Nem sűlyedt holtteste a víz alá, hanem április 17-én a víz színén úszott, és úgy fénylett az éjszakában, mintha többszáz gyertya világította volna meg.

A prágaiak kihozták a vízből a holttestet, és elégtételt követeltek az "alamizsnás atya" haláláért a királytól. A király a Szent Vitus székesegyházban temettette el a vértanút, mégpedig a legnagyobb ünnepélyességgel.

Tisztelete a középkorban gyorsan terjedt el Közép- és Kelet-Európában. A prágai Károly-hídon 1638-ban állították fel szobrát, ennek mintájára mindenfelé emeltek hasonló szobrot tiszteletére. Legtöbb ábrázolásánál feje körül öt csillagból álló koszorú látható, ez a latin TACUI (= hallgattam) szó 5 betűjét jelképezi

1719-ben sírját felbontották és nyelvét épségben találták. 1729-ben avatták szentté. 1929-től Csehország fő védőszentje. (Forrás: Rieth József: Szentjeink 1998)

Példája:
Legyél megbízható!

http://www.katolikus.hu/szentek/0516.html

Választható olvasmányok

Sir 21, 26-31
A bölcs ember tud hallgatni; a fecsegő gyűlöletessé válik.

Mt 11, 2-10
Isten a szilárd jellemű embert választja szószólójának, és teszi az embertársak üdvösségének szolgájává.

Hívek könyörgése (Bárdosy Éva)

 1. Hálát adunk a mai napért, irgalmadért és jóságodért, amellyel gondot viselsz az egész világra. Hogy alkalmas eszközeid legyünk az evangélium terjesztésében, hallgass meg, Urunk!
 2. Az apostolokkal és Máriával, Édesanyánkkal mi is egy szívvel-lélekkel imádkozunk naponta a Szentlélek kiáradásáért! Hallgass meg, Urunk!
 3. Őrizd meg élő folytatásodként az Egyházat, hogy még vallási beidegződéseink se álljanak sose az Örömhír terjedésének útjába! Hallgass meg, Urunk!
 4. Adj Egyházadnak mindig olyan vezetőket, akik a zűrzavarok közben is meghallják és elevenen közvetítik akaratodat, s akik által mi is eleven kapcsolatban maradunk a Szőlőtővel! Hallgass meg, Urunk!
 5. Erősítsd meg papjainkat az állhatatosságban és a hűségben, hogy hivatásukban az élet értelmét lássák és megéljék! Hallgass meg, Urunk!
 6. Nepomuki Szent János közbenjárására is ajándékozz meg minket a bűnbánat kegyelmével! Hogy a kiengesztelődés szentségével mindig tiszta szándékkal, nagy bizalommal és irántad való hálával éljünk! Hallgass meg, Urunk!
 7. Adj Szentlelked által tisztánlátást a sokfelé ágazó, áttekinthetetlen tanítások közepette. Te légy a pásztorunk, hogy bizalommal és nagykorúan járjunk nyomodban! Hallgass meg, Urunk!
 8. Szabadíts meg nagy ellenségünktől, a gőgtől, önnön fontosságunk eltúlzásától! Ne legyen ez se a békesség, az egymás iránti szeretet és bizalom akadálya! Hallgass meg, Urunk!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi szentA FATIMAI BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
13
Napi szent A FATIMAI BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA

A Boldogságos Szűz 1917-ben, májustól októberig jelent meg a három fatimai gyereknek: Luciának, Ferinek és Jácintának. Lúcia 2005-ben hunyt el, Ferencet és Jácintát II. János Pál pápa avatta boldoggá Fatimában.

Az első világháború szörnyű vérzivatart zúdított az egész világra, sok-sok könnyet, gyászt, fájdalmat és ínséget okozva. 1917. május 13-án a portugáliai Fatimában a Szent Szűz megjelent három pásztorgyermeknek: Lucia Santosnak, valamint Francesco (Ferenc) és Jacinta (Jácinta) Martónak, és engesztelésre, imádságra és bűnbánatra szólította őket. A jelenések a következő hónapokban a 13. napon megismétlődtek. Az utolsó jelenéskor, október 13-án történt a "napcsoda", melyet előre jelzett a Szűzanya.

Urunk Jézus Krisztus a kereszten Szent Anyjára bízta az emberiséget, és a Szent Szűz valóban hathatós közbenjáró volt a történelem folyamán. Gondolkodó, féltő anyai szeretetének megnyilatkozása a fatimai jelenéssorozat is. II. János Pál 2000. május 13-án Fatimában boldoggá avatta Ferencet (+1919. április 14.) és Jácintát (+ 1920. február 20.). Ünnepük: február 20. Lucia 2005. február 25-én költözött az örökkévalóságba.

1. Hódolattal szól az ének, neked édes Szűzanyánk,
Magasztalva áldunk téged, kegyes égi patrónánk.
Téged dicsér mindörökké híveidnek szózata
Köszönjük, hogy itt vagy köztünk Fatimai Szűzanya

2. Fatimából jöttél hozzánk, Fölemelted trónusod
Míg csak élünk, meg nem szűnünk dicsérni jóvoltodat.
Téged dicsér mindörökké híveidnek szózata
Köszönjük, hogy itt vagy köztünk Fatimai Szűzanya

3. Ó Szűzanyánk kérve kérünk, Tárd ki nékünk Szívedet
Trónusodról, nézd kegyesen, Benned bízó népedet
Téged dicsér mindörökké híveidnek szózata
Köszönjük, hogy itt vagy köztünk Fatimai Szűzanya

4. Szeplőtelen Szíved nékünk, Menedékünk, támaszunk
Tiéd legyen egész éltünk, Örömünk és bánatunk.
Téged dicsér mindörökké híveidnek szózata
Köszönjük, hogy itt vagy köztünk Fatimai Szűzanya

Dallam Hozsanna 171. ének

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi szentSZENT PONGRÁC

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
12
Napi szent SZENT PONGRÁC

SZENT PONGRÁC az ázsiai Frigiában született, azonban Rómában családjának gazdag ősi földbirtoka volt. mikor atyja magas lázban elhunyt, nagybátyjához került Rómába.

Pongrác szívesen barangolt a szabad természetben, szerette a virágokat, az állatokat. De az embereket is. Társaival barátságban élt, mégha azok rabszolgák voltak is. Egyszer egy tanyán idős emberrel találkozott, Marcellinusz pápával, aki ott bujkált a birtokon. A találkozásból ismeretség, majd barátság lett.

Nemsokára Pongrác is, nagybátyja is megkeresztelkedett. Hamarosan a rejtőzködő pápát is felfedezte a hatóság, Pongrácot és nagybátyját is feljelentették a császárnál. Kiderült a császár előtt, hogy Pongrác is keresztény, ám a keresztényeket bátran védelmezte a császár előtt is. Minden hiába, vallomása nyomán a császár 304. május 12-én lefejeztette. Temetetlenül hagyott holttestét egy bátor nő temette el. Sírja fölé már száz év múltán templomot emeltek. Sok csoda hitelesítette Pongrác életszentségét. Tiszteletét Szent Bonifác terjesztette el Európában. A fagyosszentek egyike.

kép: Hervé S. Flament: Szent Pongrác

Jézus a jó pásztor, aki vezeti híveit. Ő a kapu, rajta keresztül léphetünkbe az örök életbe. A szentek is az ő vezetéásével járták életük útját, adták életüket Jézusért. A szentek példája sarkall minket, hogy Jézus nyomában járjunk.

Példája:
Gyakran - a nyilvánvaló igazság ellenére - nem hiszik el a kereszténység üzenetét!

http://www.katolikus.hu/szentek/0512.html

Választható olvasmányok

Jel 19, 1. 5-9a
Boldogok, akik hivatalosak a Bárány mennyegzős lakomájára!

Mt 11, 25-30
Országa titkait a mennyei Atya elrejtette a bölcsek és okosak elől, de feltárta a kicsinyeknek.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi szentBOLDOG SALKAHÁZI SÁRA SZŰZ ÉS VÉRTANÚ

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
11
Napi szent BOLDOG SALKAHÁZI SÁRA SZŰZ ÉS VÉRTANÚ

SALKAHÁZI SÁRA 1899. május 11-én született Kassán. 1929-ben Budapesten belépett a Szociális Testvérek Társaságába, ahol fogadalmakkal, teljesen Istennek szentelte életét.

Örökfogadalmi mottója: "Alleluja! Ecce ego, mitte me!" Krisztus iránti szenvedélyes szeretete fejeződött ki nagylelkű apostoli buzgóságában. Sokirányú szociális, mozgalmi és írói tevékenységet folytatott. Részt vesz az üldözöttek mentésében a II. világháború idején. 1943-ban tudatosan felajánlotta életét a Társaságért, különösen a gyengékért, betegekért, azon esetre, ha egyházüldözés, a Társaság és a testvérek üldözése következne be. 1944. december 27-én elhurcolták és menekítetjeivel együtt a Dunába lőtték.

"Felajánlom magam, mint áldozatot a Társaságért" (Napló részlet, 1943.)

A szentmise kezdőéneke:
Szentjeidet, Urunk, örök világosságod világába vezeted; övék a boldogörökkévalóság. Alleluja.

Könyörgés a mise elején
Mindenható, örök Isten, te boldog Sára szűz és vértanú neked szenteltéletét mártíromsággal koronáztad meg. Kérünk, engedd, hogy hirdethessüka szegényeknek az üdvösséget, a raboknak a szabadulást, aszomorkodóknak az örök életet. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiadáltal, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Istenmindörökkön örökké. - Ámen

Felajánló könyörgés
Fölséges Istenünk, fogadd el dicsőítő és engesztelő áldozatunkat,amelyet Boldog Salkaházi Sára vértanúd ünnepén bemutatunk neked, hogyez az áldozat valóban szerezze meg nekünk bocsánatodat, és örök hálátfakasszon szívünkben. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen

Áldozási ének
Ha a búzaszem nem hull a földbe, és meg nem hal, egyedül marad; de hameghal, bőséges termést hoz.

Áldozás utáni könyörgés
A mai ünnepet örömmel megülve részesültünk mennyei ajándékaidban,Istenünk. Add meg, kérünk, hogy mi, akik ezzel az áldozati lakomávalFiad halálát hirdetjük, a szent vértanúkkal együtt Fiad dicsőségesfeltámadásának is részesei lehessünk. Aki él és uralkodikmindörökkön-örökké. - Ámen

Könyörgés a zsolozsmából:
Mindenható, örök Isten, te Boldog Sára szűz és vértanú neked szenteltéletét mártíromsággal koronáztad meg. Kérünk, engedd, hogy hirdethessüka szegényeknek az üdvösséget, a raboknak a szabadulást, aszomorkodóknak az örömet. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi szentBOLDOG GIZELLA

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
07
Napi szent BOLDOG GIZELLA

BOLDOG GIZELLA Bajorországban, Regensburgban született a 980-as évek elején, Veszekedő (Civódó) Henrik bajor herceg-fejedelem lányaként. Kiváló nevelésben részesült, a család lelki vezetője Szent Wolfgang (Farkas) püspök volt.

Testvérei közül II. Henrik tette naggyá az uralkodóházat, Brúnó regensburgi püspök volt, Brigitta nővére pedig a regensburgi kolostor feje volt. Regensburg után Gandersheimben tanult tovább. Kitűnően megtanult latinul.

996-ban a magyar Géza fejedelem megkérte fia, István herceg számára Gizella kezét. Gizellának más álmai voltak ugyan, de engedve a rábeszélésnek, végül is igent mondott. István herceget meghívták Bajorországba, itt találkozott először Gizellával. Scheyern várában a német császári család jelenlétében világra szóló mennyegzőt tartottak. Gizella ezután népes kisérettel (lovagok, papok, mesteremberek) a magyar fejedelmi udvarba, Esztergomba költözött, és 1000-ben, Géza halála után István is megkapta a magyar koronát és Gizella is királynévá lett koronázva.

Egész életét a királyi család szolgálatára szentelte. Veszprém városát, királynéi városát felfejlesztette. Sajnos nem tudjuk, hogy hány gyermeket szült, de mindegyiket kiváló nevelésben részesítette. Erre Szent Imre példája is ékes bizonyíték. Veszprémben női szerzetes kolostort alapított. Egyházi felszereléseket készítettek. A koronázási paláston, valamint a XVIII. János pápának ajándékozott miseruhán valószínűleg személyesen is dolgozott.

István halála után az utódok nem sokra becsülték az özvegy királynét, előbb Veszprémben tartották fogva, és csak III. Henrik seregei tudták 1045-ben az országból kiszabadítani. Passauban élt ezután, és állítólag 1060-ban (más forrás szerint 115 éves korában, tehát 1110-ben) halt meg. Hazai hagyomány úgy tudja, hogy Veszprémben hunyt el. Halála után nemsokára már szentként tisztelték, 1911-ben kezdődött azonban csak el a szentté avatási eljárás. Passaui sírja a magyarok zarándokhelye. Lázas betegségekben, bőrbetegségekben szokták segítségét kérni.

Jézus feltámadása értelmet és célt adott az ember életének, még küzdelmeinek, szenvedéseinek is. A feltámadás ténye nem csak örömmel tölt el, hanem ember testvéreink iránti felkelősséggel is.
Példája:
Ha több hivatást is felismersz magadban, a magasabbrendűt válaszd!

http://www.katolikus.hu/szentek/0507.html

Könyörgés
Urunk, Istenünk, te megtanítottad Boldog Gizellát, hogy már itt a földön országodat keresse és az élet különféle útjain neked szolgáljon. Közbenjárására engedd, hogy hivatásunkban hűségesek maradjunk és egykor beléphessünk a megígért országba.A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Választható olvasmányok

Péld 31, 10-13. 19-20. 30-31
Az asszony igazi ékessége az, hogy istenfélő

Mt 13, 44-46
Isten országa többet ér minden földi kincsnél

Egyetemes könyörgésekTestvéreim, magyar népünk megtérítését Isten a szentek sokaságával segítette. Boldog Gizella királyné közbenjárásával imádkozzunk közösen új apostoli lelkületű szentekért.

 1. Add, Urunk, hogy Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre, az első szent magyar család eszmény legyen a magyar családok előtt.
 2. Segítsd a mai szülőket és nevelőket, hogy a felnövekvő nemzedéknek az élet minden területén jó példát mutassanak.
 3. Add, Urunk, hogy Boldog Gizella példájára mi is szeressük és értékeljük a csendet és a magányt.
 4. Növeld bennünk az imádság szeretetét, hogy lelkünk szorosan kapcsolódjon hozzád.
 5. A mennybe felvett Szent Szűz és nemzetünk szentjeinek közbenjárására fogadd, Urunk, az égi hazába elhunyt testvéreinket.

Urunk, Jézus Krisztus, népünk megtérítésének apostoli munkájában Boldog Gizellát adtad Szent István királyunknak segítőtársul. Add, kérünk, hogy közbenjárására a magyar édesanyák és leányok a vallásos hit mélységeit és az imádságos csendet megszeressék és osztatlan szívvel ragaszkodjanak hozzád. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi szentSZENT FLÓRIÁN VÉRTANÚ

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
04
Napi szent SZENT FLÓRIÁN VÉRTANÚ

SZENT FLÓRIÁN egy régi legenda szerint még gyermekkorában az imádságával megmentett egy házat a tűzvésztől.Felső-Ausztriában, a Duna jobb partján szolgált, Lorch-ban (Laureacumban), mint egy csapat parancsnoka.

304-ben Diocletianus császár parancsára kegyetlen keresztényüldözés tört ki. Noricum tartomány székhelyén, Laureacumban is a kormányzó ítélőszéke elé állították a keresztényeket. Az elsők közt, önként jelentkezett Flórián.

Megpróbált segíteni a hívőkön, de a kormányzó hajthatatlan volt. Flóriánt malomkővel a nyakában a mai Enns folyóba vetették. Holttestét egy Valéria nevű asszony emelte ki a folyóból, ő temette el nagy tisztelettel. Ereklyéi részben Rómába, részben (III. Lucius pápa adományozásából) Krakkóba kerültek.

Flóriánt a lengyelek és a tűzoltók védőszentjükként tisztelik. Régebben szokás volt a házakra a szent szobrát állítani, amint egy égő házra sajtárból önti a vizet.

kép: Dionysius Stanetti: Szent Flórián, 1764, aranyozott hársfa, magasság 248 cm, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Példája:
Segíts a kiszolgáltatottakon, küzdj az emberi jogokért!

http://www.katolikus.hu/szentek/0504.html

Könyörgés
Istenünk, te Szent Flórián vértanú emléknapján örömmel töltesz el minket. Engedd, hogy akinek dicsőséges győzelmét tiszteljük a földön, annak boldog társaságát elnyerjük a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Választható olvasmányok

Jel 12, 10-12a
A vértanúk nem kínélték életüket mindhalálig, Krisztusért.

Jn 15, 18-21
Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.

Egyetemes könyörgések
Testvéreim, a felebaráti szeretet, amit Jézus oly sokszor hangsúlyozott, az örök életet szerzi meg. Ehhez kérünk most közös imával erőt és kegyelmet.

 1. Növeld, Urunk, bennünk az őszinte felebaráti szeretetet.
 2. Adj világos látást, hogy minden embert értékeljünk és becsüljünk.
 3. Add kegyelmedet, hogy minden embertársunk iránt türelmet és megértést tanúsítsunk.
 4. Tégy készségessé bennünket, hogy Szent Flórián példájára mindig készen álljunk a szeretetszolgálatra.
 5. Add, hogy az ítéletkor jobbodon kaphassunk helyet.

Urunk, Jézus Krisztus, te megtanítottál minket arra, hogy a szeretet szolgálata kedvessé tesz bennünket a mennyei atya előtt. Add, kérünk, hogy Szent Flórián vértanú példáját követve, teljesítsük a szeretet parancsát és közbenjárására eljuthassunk a mennyei hazába. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi szentSZENT FÜLÖP ÉS JAKAB APOSTOLOK

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
03
Napi szent SZENT FÜLÖP ÉS JAKAB APOSTOLOK

Mutasd meg nekünk az Atyát! – kérjük mi is Jézustól, mert bennünk van az Isten látás vágya. A világot, és benne kezed műveit szemlélve már sejtjük hatalmadat, Urunk. Tetteidet látva már érezzük közelségedet. Járj velünk az úton, Urunk, amely az Atyához vezet, és taníts minket az egyetlen igazságra, amely az örök életet jelenti!

Fülöp és Jakab, a két apostol, Jézus feltámadásának tanúja, akik szavaikkal és életükkel tanúsították Jézus feltámadását, az Atya szeretetét. Példájuk minket is arra indít, hogy tanúságot tegyünk Húsvét öröméről.

Fülöp Betszaidában született. Eredetileg Keresztelő Szent János tanítványa volt. Az elsők között hívta meg őt Jézus apostollá. Az apostolok felsorolásában mindig az ötödik helyen említi őt a Szentírás. Vértanúhalált szenvedett: Hieropoliszban keresztre feszítették.

Jakab az Úr unokatestvére, Alfeus fia. Ő az egyik szentírási úgynevezett "katolikus levél" szerzője. Jeruzsálem első püspöke, aki az apostoli zsinaton a pogányságból megtért keresztények érdekeit képviselte. Kemény életet élt, és sok zsidót térített a hitre. 62-ben szenvedett vértanúságot.

Fülöp példája:
Hivatásunk van, mindenkinek van, köteles követni!

Jakab példája:
Taníts szóval és tettel! Erre kötelez a keresztségben kapott küldetésed!

http://www.katolikus.hu/szentek/0503.html

A szentmise olvasmányai

1Kor 15, 1-8
Az Úr feltámadása után megjelent Jakabnak, majd az összes apostolnak.

Jn 14, 6-14
Oly régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem?

Egyetemes könyörgések (Bárdosy Éva)

 1. Amikor az első tanítványokért és a magunk tanítvány-mivoltáért hálát adunk neked, hallgass meg, Urunk!
 2. Köszönjük, hogy ilyen türelmes Mesterünk vagy! Hogy szavaidban és tetteidben meglássuk és fölismerjük Atyádat, aki hozzánk küldött, hallgass meg Urunk!
 3. Vezesd püspökeinket és papjainkat az örömteli szolgálat útján! Óvd meg őket is, minket is a fennhéjázó kiválasztottság-tudattól! Hallgass meg, Urunk!
 4. Óvd meg a mi egyházi vezetőinket a féltékenység, hiúság, hatalomvágy minden kísértésétől! Hogy egymást szeretettel hordozzák és támogassák a közös munka során, hallgass meg, Urunk!
 5. Hogy mindaz, amit ma teszünk, gondolunk vagy mondunk, kiállja egészen a világosság próbáját! Őrizz minket ma is minden bűntől! Hallgass meg, Urunk!
 6. Nevelj belőlünk jó testvéreket, akik csak a szolgálatban, a többiek boldogításában akarják egymást túlszárnyalni! Hallgass meg, Urunk!
 7. Hogy minden megkeresztelt felnőtt valóban Krisztus-követővé váljék a napi imádság, a szentségek vétele és az embertársak szolgálata által! Hogy kereszténységünk középpontjában Jézus Krisztus álljon, hallgass meg, Urunk!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi szentSZENT ATANÁZ

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
02
Napi szent SZENT ATANÁZ

ALEXANDRIAI SZENT ATANÁZ (görögösen Athanasziosz), 295-ben született Alexandriában, keresztény szülők gyermekeként. Ifjúkoráról nem sokat tudunk, nem tudjuk, kiknél tanult.

Írja, hogy néhány tanítója az üldöztetésben vesztette életét. Csak több éves pusztai remetesége ismert. Itt Remete Szent Antal vezetése alatt alakult ki kemény jelleme. Élt-halt a tudományért, az egész szentírást fejből tudta.

Tudása miatt Sándor pátriárka 319-ben diakónussá szentelte. Mint diakónus részt vett a niceai zsinaton 325-ben, püspöke segítője volt Áriusz püspök ellen. A zsinat 318 püspöke ünnepélyesen elitélte Áriusz tévedését, és ebben óriási része volt Atanáznak.

328-ban egyhangú felkiáltással alexandriai püspök lett. A niceai egyetemes zsinat ugyan őt igazolta, de a szellemi győzelem ellenére továbbra is politikai üldözéseknek volt kitéve. Igaztalan vádakkal zsinat elé idézték, és hiába bizonyult be a vádak tarthatatlansága, az öregedő Konstantin császárt meggyőzték az ellenfelek, hogy Atanáz békétlenséget szít. Trierbe száműzték.

50 éven keresztül, öt császár alatt küzdött az arianizmus ellen. Emiatt öt alkalommal kellett száműzetésbe mennie, ott összesen 17 évet töltött el. A száműzetést arra használta, hogy ott is hirdette az isteni igazságot. Megírta Remete Szent Antal életrajzát, híveit, akik mindvégig hűségesen kitartottak mellette levelekkel kormányozta.

Az üldöztetések nem vették erejét, idős korában is töretlen erővel tevékenykedett. A sok üldöztetés sem tette keserűvé és megtorlóvá. Az igaz hit védelmének egyik legnagyobb alakja volt. 373-ban hunyt el. Ereklyéi 750 körül Konstantinápolyba kerültek, majd 1453-ban (Konstantinápoly török kézre kerülésekor) Velencébe, a Szentkereszt-templomba.

A fejfájás ellen szokták segítségét kérni.
(Forrás: 
Rieth József: Szentjeink 1998)

Példája:
A nehézségeket fogadd úgy, hogy megedzzenek!

http://www.katolikus.hu/szentek/0502.html

Választható olvasmányok

1Jn 5,1-5
Aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia, legyőzi a világot!

Mt 10,22-25a
Amikor egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba.

Egyetemes könyörgések (Bárdosy Éva)

 1. Amikor hálát adunk, dicsérünk és kérlelünk Téged, közös imádságunk egy szívvel, lélekkel szóljon Hozzád, hallgass meg, Urunk!
 2. Járja át a Szentlélek szabadon fújó szele Egyházunkat! Hogy Titokzatos Tested tagjaiként mindnyájan naponta újjászülessünk a Lélekben! Hallgass meg, Urunk!
 3. Jézusunk, személyed titka, istenséged és emberséged egysége nem először okozott szakadást egyházadban. Adj alázatos hitet, amely elfogadtatja velünk, hogy a titok mindig meghaladja emberi korlátainkat, de attól az igazság igaz marad! Hallgass meg, Urunk!
 4. Adj bölcsességet a hit és az élő víz őrzőinek, hogy amikor a tévedéseket elítélik, a tévedésért felelős embert mégse ítéljék el! Hogy irgalmasok legyenek, mint Te vagy! Hallgass meg, Urunk!
 5. Hogy a sokféleségben megvalósuló egység láthatóvá véljék az egyházban is a te tanításod fényében! Hallgass meg, Urunk!
 6. Hogy a kényelmetlenséget, a meg nem értést, a kitaszítottságot, még a száműzetést is bátran elviseljük a Te barátságodért! Hallgass meg, Urunk!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."