19187 ima található a honlapon, összesen 22698 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Dr. Tempfli Imre atya Stuttgarti katolikusok

  Dr. Tempfli Imre atya Stuttgarti katolikusok
  Változó frissítés

  Dicsértessék a Jézus Krisztus!


  A Stuttgarti Magyar Katolikus Egyházközségünket 1947. május 13-án hozta létre Isten Szolgája, Dr. Johann Baptist Sproll rottenburgi püspök. Jelenleg mintegy 13 ezer híve van a történelmi Magyarország minden tájegységéről.
  A 15 misézőhely mindegyikében minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a keresőknek fáklya, az otthontalanoknak otthon és mindenkori híveinknek állandó erőforrás lehessünk.

  https://www.stuttgarti-katolikusok.de

  Imre atya StuttgartbólNagyböjt 5. vasárnapja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  27
  Imre atya Stuttgartból Nagyböjt 5. vasárnapja

  Szolgálatass nekem igazságot, Istenem, az istentelen néppel szemben védd ügyemet, ments meg a gonosz és álnok emberektől, mert te vagy az én megmentő Istenem.              Zsolt 42, 1–2

  Feketevasárnap

  Nagyböjt 5. vasárnapjának népi neve. A liturgiában egyre erősebben rajzolódik ki a Szenvedő Krisztus képe, megjelenik a Fájdalmak Férfia. Testvérek, vegyünk részt fájdalmában, de lássuk meg benne a Győzőt is. Nézzük benne a Királyt, aki szenvedése által a kereszt trónjáról uralkodik. Gondoljuk végig, hogy mennyire vettük komolyan az idei Nagyböjt kihívásait?

  + + +

  Keresztény életünket így is meghatározhatnánk: megkezdett örök élet. A kereszten meghalt és feltámadott Jézus ugyanis nemcsak ígérte nekünk az örök életet, hanem a kegyelmi élet már most belekapcsol bennünket Isten örök életébe. „Istenem, te vagy az én erősségem” (Zsolt 43, 2) az életben és halálban.

  OLVASMÁNY                                              Ez 37, 12b–14

  A reménytelenség olyan, mint a halál és a temetés. Ezt élte át és súlyos teherként hordozta Isten népe. Ezekiel próféta látomásában az újjászületés reményét és vigasztalását adta népének az Úr.

  VÁLASZOS ZSOLTÁR                          129, 1–2. 3–4ab. 7–8

  VálaszAz Úrnál az irgalom, és bőséges a megváltás nála.

  SZENTLECKE                                                 Róm 8, 8–11

  „A nemesség kötelez”, szól a régi mondás. Akinek Lelkét adta Isten, az „kötelezve” van arra, hogy lélek szerint éljen, hallgasson a Lélekre, kövesse indításait. Kell, hogy lelki emberré legyen, akit nem az ösztönei irányítanak, hanem a Lélek.

  EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS                    Jn 11 ,25a és 26

  Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet:  * aki bennem hisz, nem hal meg örökre.”

  EVANGÉLIUM                                                 Jn 11, 1–45

  Krisztus csodái között kiemelt helyet foglal el Lázár feltámasztása.. Az Úr csodát tett, de próbára tette apostolai hitét, Mária és Márta hitét s kísérőinek hitét. Valami olyan kinyilatkoztatást ad most, amelyet mindenkinek lelkébe kell vésnie. „Én vagyok a feltámadás és az élet.” S hangsúlyozta a hit fontosságát: „Ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét.”

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK

  Pap: Imádkozzunk, testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztushoz, aki Lázár feltámasztásával megmutatta, hogy ő a Feltámadás és az Élet!

  Lektor:

  1. Hogy Egyházad szentségei által minél többen életre támadjanak a lelki halálból!

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

  1. Hogy az élet szolgálatában a népek összefogjanak a háborúk, a járványok és az éhínség leküzdésére!

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

  1. Hogy mindnyájan erőt és bátorítást nyerjünk a feltámadás hitéből!

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

  1. Hogy betegeink időben részesüljenek Jézus vigasztalásában és szentségeinek kegyelmében!

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

  1. Hogy Jézus szavai erősítsenek meg bennünket, amikor szeretteinket gyászoljuk!

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

  Pap: Mennyei Atyánk! Te szent Fiadat az élet és a halál Urává tetted. Segíts kegyelmeddel, hogy a lelki halálból mindig fel tudjunk támadni, és földi életünk után részünk legyen az örök életben. Krisztus, a mi Urunk által.

  Hívek: Amen.

  AZ EUCHARISZTIÁHOZ                                              Jn 6, 54

  „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon.”

  + + +

  A szentáldozás éltető Kenyér, Jézus isteni teste, az angyalok eledele. De gondoljunk most arra is, hogy mi Jézus megtöretett testét esszük, kiontott vérét isszuk: a szentáldozás a megfeszített Jézussal egyesíti életünket.

  ELMÉLKEDÉS

  Hitünk tanítása szerint szoros kapcsolat van a bűn és a halál között. A halál ugyanis a bűn révén lépett a világba. Jézus kereszthalála és feltámadása azonban megtörte a bűn és a halál uralmát. Reményt ad nekünk, hogy elnyerhetjük bűneink bocsánatát, és részesülhetünk a dicsőséges feltámadásbam. Az emberi történelem vége meghozza ezt a teljes győzelmet. Az emberi nem minden tagja, aki engedi magát megváltani, aki együttműködik a kegyelemmel, meglátja Isten dicsőségét, és hallani fogja Jézus szavát: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!” (Mt 25, 34).                                    Holland Katekizmus nyomán

  GONDOLJUK VÉGIG…

  Ez a hét a bűnbánat hete.  Gondoljuk végig: mi is köt bennünket az élethez, és mi távolít el tőle? Miképp teljesedhetne ki az életünk, ha a bűneink nem tennének tönkre mindent bennünk és körülöttünk? Hogyan van benne az élet és a halál a gondolatainkban és cselekedeteinkben? Most nagyon mélyen a szívünk és lelkünk legmélyére kell néznünk, hogy meg is lássuk mindazt, ami bennünk van: mikor térünk az élet, mikor a halál felé.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Imre atya StuttgartbólNagyböjt 4. vasárnapja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  21
  Imre atya Stuttgartból Nagyböjt 4. vasárnapja

  Örvendezz, Isten népe! Gyűljetek össze mind, akiknek kedves az Úr ügye. Szívből örüljetek, akik azelőtt szomorkodtatok. Vigasztalódjatok meg, mint a gyermek megnyugszik anyja keblén.              Vö. Iz 66, 10–11

  A mai vasárnap alapgondolata az örvendezés, amely valójában elővételezése a húsvéti örömnek. Igazán örvendezni csak a tiszta szívű ember tud. Ezért sürgeti az Egyház a bűnbánatot, a megtérést, a lelki megtisztulást. Kérjük Istent: teremtsen bennünk is tiszta szívet, hogy igazán felkészülhessünk a Húsvét ünnepére.

  OLVASMÁNY                              1 Sám 16, 1b–7. 10–13a

  Az emberek sokat adnak külső megjelenésükre, büszkék szépségükre. A kevésbé előnyös külsejű emberekben pedig nemegyszer kisebbrendűségi érzés alakul ki. Isten azonban nem a külsőt nézi, hanem a szívet. Ez történt Dávid kiválasztásakor is.

  VÁLASZOS ZSOLTÁR                            22, 1–3a. 3b–4. 5–6

  Válasz: Az Úr  nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.

  SZENTLECKE                                                     Ef 5, 8–14

  Amint dereng a hajnal, amint kibontakozik a sötétségből a világosság, a keresztény embernek ugyanígy kell törekednie, hogy megvilágosodjék a lelke és felkeljen életének Napja, Krisztus.

  EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS                                     Jn 8, 12

  „Én a világ világossága vagyok”, mondja a mi Urunk,  * „Aki engem követ, övé lesz az élet világossága.”

  EVANGÉLIUM                                                   Jn 9, 1–41

  A vak örvendezett, mert meggyógyította Jézus. A farizeusok a szombati gyógyítás miatt még jobban haragudtak Jézusra. A vak megvallotta hitét. A farizeusok megtagadták a hitet. Jézus az igaz világosság, aki felnyitja szemünket és a kegyelem fényét árasztja lelkünkbe.

  AZ EUCHARISZTIÁHOZ

  Az ember nem élhet étel és ital nélkül. Ugyanígy természetfeletti életünknek is szüksége van táplálékra. Krisztus gondoskodik erről, amikor a kenyér és a bor színe alatt testét és vérét hagyta nekünk táplálékul.

  ELMÉLKEDÉS

  Nincs olyan kicsiny és semmit érő teremtmény, amely Isten jóságát ne tükrözné. Ha szívedben jó és tiszta volnál, minden akadály nélkül látnál és helyesen fölfognál. Ha van öröm a földön, az a tiszta szívű emberé. S ha valahol van kátyú, zaklattatás, azt legjobban a rossz lelkiismeretű ember ismeri.                        Kempis Tamás

   

  LAETARE! – VIGADOZZÁL!

  Nagyböjt 4. vasárnapján örömtelibben szólhat az orgona, sőt feldíszíthetjük az oltárt, és a viola színt szabad rózsaszínre enyhíteni. Az Egyházhoz, „a mennyei Jeruzsálemhez” való tartozásunk fölött érzett vigasság vasárnapja. A keresztelésre készülők ujjongásával kell fölismernünk azt a kegyelmet, hogy az Egyházhoz tartozhatunk, hogy anyai gondoskodását élvezhetjük, hogy ő táplál minket igéjének, szentségeinek tejével, táplál minket szokásaival, szertartásaival, sőt a böjttel és önmegtagadással is. Nem vagyunk elhagyatott gyermekek, nem vagyunk hontalanok: e szent városban lakva részesülünk a húsvéti titokban. Ezzel a gyermeki szeretettel és vigassággal lépünk be ma a templomba – amely az Egyház látható képe – és a szent liturgiába. Rómában e napon vitték az első rózsákat a templomba: mi is örülhetünk a tavasznak, a természet feltámadásának, hiszen az Krisztus és a lélek feltámadásának képe. Testvérek, örvendezzünk az Úrban!

  URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA

  Gyümölcsoltó Boldogasszony – Március 25.

  Urunk születése hírüladásának ünnepét  692-ben említik először, amikor a III. konstantinápolyi zsinat helyesnek ítélte a nagyböjtben történő ünneplését. E jeles nap ihlette az Üdvözlégy- és az Úrangyala-imádságokat. E napon ünnepli az Egyház a megváltás hajnalát, Krisztus megtestesülését. Amit a Szeplőtelen Fogantatás előkészített, az ma valóra válik: a Szentlélek mindenható, teremtő erejéből alászáll az örök Ige, mint a természetfeletti élet csírája. A Szűzből anya lesz, anélkül, hogy megszünnék szűz maradni. Ezt az ünnepet oly mély titok hatja át, amely előtt hódolattal és imádattal hajtunk térdet. Amikor a liturgia erről megemlékezik (az Úrangyalában, a Hiszekegyben) mélyen meghajlunk. A mai ünnep időpontját a Karácsony napja határozza meg. A legrégibb ünnepek egyike. A görög liturgia így dicsőíti az ünnepet: „Ma van a mi üdvösségünk kezdete és az örök titoknak megnyilatkozása. Az Isten Fia a Szűz fiává lőn, és Gábor arkangyal isteni kegyelmet hirdet. Azért mi is vele együtt az Istenszülőnek kiáltsuk: Üdvöz légy, malaszttal teljes, az Úr van teveled!”

  AZ ISTENI IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRE

  BEVEZETÉS: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy

  NAGY SZEMEKRE: Örök Atya! Felajánlom neked szeretett Fiadnak, ami Urunk, Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. KIS SZEMEKRE: Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!

  BEFEJEZÉSREaz öt tized után (háromszor): Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Imre atya StuttgartbólA legjobb cím…

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  15
  Imre atya Stuttgartból A legjobb cím…
  Amikor pár évvel ezelőtt nagyon megbetegedtem, felkerestem egyik orvosbarátomat. Ő egy híres specialistához irányított, aki aztán – akkor – kigyógyított.
  Igy, utólag, azt kell mondanom: jó címet kaptam a barátomtól!
  Amikor tavalyelőtt kúrára kellett mennem, de nem tudtam, hogy hova menjek, egy hívem hívta fel a figyelmemet az egyik üdülőhelyre. Mellette döntöttem, s nem bántam meg: nagyszerű orvosi kúra volt.
  Igy, utólag, azt kell megállapítanom, hogy ismét jó címet kaptam a hívemtől!
  Amikor az egyik papbarátomnak egy nem szokványos ajándékot szerettem volna vásárolni, s nem tudtam, merre menjek, valaki ajánlott egy remek boltot. Ott valóban kaptam egy értékes és nem mindennapi ajándékot.
  Újfent jó címet kaptam valakitől!
  Egyik nap aztán, ki tudja hányadszor, ismét életem értelmét kerestem. Noha minden könyvet elolvastam a témáról, ami csak a kezembe került, mégsem lettem okosabb.
  A végén, ki tudja hányadszor, ismét Jézusnál kötöttem ki, és nála mindent megtaláltam, amit Istenről, életem értelméről és céljáról kerestem.
  Igy, mindeneknek túlján, azt kell megállapítanom, hogy ismét jó címre találtam!
  Sőt, bátran és meggyőződéssel mondhatom, hogy Jézus a legjobb cím, amivel életem során találkozhattam és találkoztam!
  A részvények emelkednek és esnek. Az arany ára ma magas, holnap alacsony lesz. A világnézetek jönnek-mennek, és mindenütt csak elégedetlenséget és békétlenséget szülnek. A hisztérikus és szélsőséges ideológiák megmérgezik és  lelkileg kihasználják az embereket. A ma dúsgazdagok holnapra nincstelenek lesznek. Akik ma uralkodókat holnap börtönbe vetik talán. A tegnap még oly magabiztosakat ma egy járvány leteríthet a lábáról. Az emberi ideológiák és világnézetek, a gazdagság és a hatalom előbb vagy utóbb semmivé lesznek.
  Jézus Krisztus azonban soha nem vagylagos, soha nem alternatív választás.
  Őt nem lehet pótolni!
  Nála tartást és biztonságot, világosságot és boldogságot találsz.
  Ezért is mondogatom a mostani nagyböjtben egyre többször: „Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás!” (Jn 6,68)
  Ezért is imádkozom most, nagyböjtben minden nap ezt az imát:
  Uram, ha belső útkereső műszerem feladja a szolgálatot,
  és azt érzem, hogy elveszítettem önmagamat,
  Te vagy számomra a legbiztosabb cím!
  Ha csalódom emberekben,
  és egy igazi jóbarátra vagy barátnőre lenne szükségem,
  Te vagy számomra a legmegbízhatóbb cím!
  Ha elbizonytalanodom,
  és jótanácsra lenne szükségem,
  Te vagy számomra a leghitelesebb cím!
  Ha bűntudat gyötör,
  és nem tudom, kinél rakjam le szívem terhét,
  Te vagy számomra a legmegértőbb cím!
  Ha körülöttem minden összedől,
  és eddigi életemből esetleg kő kövön semmi nem marad,
  akkor is Te vagy számomra a leghitelesebb cím,
  hisz azt mondtad: „Az ég és föld elmúlnak, de az én szavaim nem múlnak el.” (Mk 13,31)
   
  Stuttgart, 2020 nagyböjtjén,
  Imre atya
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Imre atya StuttgartbólNagyböjt 3. vasárnapja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  14
  Imre atya Stuttgartból Nagyböjt 3. vasárnapja

  Szemem mindig az Úrra tekint,

  hiszen ő vonja ki lábam a csapdából.

  Tekints rám és irgalmazz:

  elhagyatott vagyok és nyomorult.              Zsolt 24, 15–16

  Az éhező ember kenyérre, a szomjazó tiszta vízre vágyik. Sajnos, manapság kevés becsülete van a kenyérnek, mert eldobják és szemétre kerül. Vizeink nagy része fertőzött, ihatatlan. Ugyanígy „leértékelődött” az emberek szemében az örök élet kenyere és itala. Ideje lenne, hogy ismét megbecsüljük testünk és lelkünk igazi táplálékát.

  OLVASMÁNY                                                   Kiv 17, 3–7

  Isten, a mi szerető Atyánk mindent megad nekünk. Mégis lázadunk ellene. Az Egyháztól is inkább szociális tevékenységet várunk, mint Urunk üzenetét. Próbára tesszük az Urat és folyton kritizáljuk az Egyházat. Áldott az Úr, aki nem ítéli el lázadó népét, hanem segítségére van.

  VÁLASZOS ZSOLTÁR                              94, 1–2. 6–7. 8–9

  Válasz: Bár hallgatnátok ma Isten szavára, * Népem, ne légy kemény szívű.

  SZENTLECKE                                           Róm 5, 1–2. 5–8

  Az Istennel szembenálló ember nem érdemelt mást, mint megvetést és kárhozatot. A végtelenül irgalmas Isten azonban lehajolt hozzá, egyszülött Fia által megváltotta és az üdvösségre vezette.

  EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS                        Jn 4, 42 és 15

  Valóban te vagy a világ Megváltója, Uram.  * Adj innom az élő vízből, hogy ne szomjazzam soha többé!

  EVANGÉLIUM                                                   Jn 4, 5–42

  Jézus fáradtan leült Jákob kútjánál, és beszédbe elegyedett a szamariai asszonnyal. Felhívta figyelmét arra, hogy ő olyan vizet tud adni, amely az örök életre szökellő vízforrás lesz bennünk. Aki ebből a vízből részesül, nem szomjazik meg soha többé és örök üdvösséget talál.

  AZ EUCHARISZTIÁHOZ

  Én vagyok a Messiás, aki veled beszélek, mondta Jézus a szamariai asszonynak. Én vagyok a Messiás, aki szóltam hozzátok a Szentírásban, én vagyok, aki most áldozatul adom életemet az Atyának, érettetek.

  ELMÉLKEDÉS

  AZ ISTEN UTÁNI SZOMJ

  Uram, Istenem, ébreszd fel bennem az utánad való vágyakozást! Ismersz engem, és én is ismerlek téged. Segíts engem, hogy keresselek és megtaláljalak. „Istenre szomjazik a lelkem, az élő Isten után vágyakozom, mikor lehet Isten arcát látnom?” (Zsolt 41, 2) Ismerjük a fizikai szomjúságot, amikor hiányzik az ivóvíz; ismerjük az élet és a boldogság utáni szenvedélyes vágyat. De ismeri-e lelkünk az Isten utáni szomjúságot?

  Dietrich Bonhoeffer

  SZENT JÓZSEF ÜNNEPE

  Március 19.

  Szent Péter apostol írja a házastársak köteleségeiről: „Az Isten szemében az ember rejtett énje az értékes, a szív a maga békés szelídségében és zavartalan nyugalmában” (1 Pét 3, 4). Szent József, Jézus nevelőatyja ilyen ember volt. Csendes, szorgalmas munkás volt. Kereste Mária titkának magyarázatát, de bölcs emberként belenyugodott Isten akaratába. Védte Máriát, és nevelte Jézust. Tisztelete és ünnepe Nyugaton a 14-15 században terjedt el. 1621-től szerepel a nyugati Egyház naptárában. IX Piusz pápa az Egyház védőszentjévé nyilvánította, XXIII. János pápa pedig bevette nevét az I. Eucharisztikus imába.

  Szent József példája munkára, alázatosságra, tisztaságra bíztat. Kérjük őt, hogy amint gondviselője volt a gyermek Jézusnak, úgy legyen oltalmazója az ő Egyházának is. A másik kérésünk pedig az legyen, hogy Szent József boldog halálához hasonlóan Jézus és Mária álljon mellettünk is halálunk óráján.

  EGY GONDOLAT

  1947-ben Algériában a nagy francia regényíró, Georges Bernanos „Barátaink a szentek” címmel előadást tartott Charles de Foucauld kis nővéreinek. Többek között ezt mondta: „A szentek a szeretet géniuszai. Ó, jól értsék meg, itt nem arról a zsenialitásról van szó, amelyet például a művészeknél találunk; ez utóbbi csak kevesek kiváltsága! Pontosabban azt kellene mondanunk, hogy a szent az az ember, aki képes megtalálni önmagában, képes felfakasztani lénye mélyéről azt a vízforrást, amelyről Krisztus beszélt a szamariai asszonynak. ’Azok, akik ebből a vízből isznak, nem szomjaznak többé…’ Ez a víz itt található mindannyiunkban, a mély forrás nyitott a szabad ég alatt.” A felszíni korhadó levelek, a romlás rétege alatt a mélyben a forrásvíz kristálytiszta: „itt ragyog az isteni fény, amelyben az egész teremtés fürdik. ’Őbenne élet volt, és az élet volt az emberek világossága’.” (Mt 7, 21–27)

  MÁRCIUS IDUSA

  Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. A szentmisék végén a Magyar Himnusz éneklésével emlékezzünk erre az évfordulóra. Imádkozzunk hazánkért és népünkért!

  AMIKOR AZ EMBER TELJES LÉTEZÉSÉVEL BELEVEGYÜL ISTEN SZERETETÉBE, AKKOR LELKÉNEK RAGYOGÁSA TÜKRÖZŐDIK KÜLSŐ MEGJELENÉSÉN IS.

  Lépcsős (Klimakosz) Szent János 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Imre atya StuttgartbólEGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK A JÁRVÁNY IDEJÉN

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  10
  Imre atya Stuttgartból EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK A JÁRVÁNY IDEJÉN

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK A JÁRVÁNY IDEJÉN

  Pap: Mindenható mennyei Atyánk, a te akaratod szerint peregnek életünk percei. Fogadd el könyörgésünket, amelyekkel most a járvány idején magunk, beteg és elhunyt testvéreink számára irgalmasságodat kérjük.

  Lektor: Imádkozzunk a világi és egyházi hatóságokért, hogy hatékony intézkedéseket hozzanak az emberek védelmére és a vírushullám megzabolázására!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

  2. Imádkozzunk a betegekért: Isten adjon erőt nekik és családtagjaiknak ahhoz, hogy legyőzzék a kórt és átvészeljék a nehéz pillanatokat!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

  3. Imádkozzunk az orvosokért és az ápolókért, akik közvetlenül gyógyítják ezt a betegséget: adjon nekik az Isten nagy bátorságot, egészséget és bölcsességet a betegekkel való munkában!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

  4. Imádkozzunk a kutatókért, akik igyekeznek gyógymódot találni és védőoltást kifejleszteni, hogy világosítsa meg őket a Szentlélek, és találják meg a választ a koronavírus gyógyítására!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

  5. Imádkozzunk a politikai vezetőkért: Isten segítse őket, hogy az emberek egészségét minden gazdasági és politikai érdekek elé helyezzék!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

  6. Imádkozzunk azokért, akik ebben a betegségben elhunytak: a jó Isten fogadja be őket végtelen irgalmába!
  Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

  7. Végül bizalommal kérjük Istent, adjon békét az egész világnak, hogy az emberiség az Ő kegyelmével és közös erőfeszítéssel felülkerekedjen e fenyegető veszélyen, és ez elősegítse a valódi együttműködés és testvériség szellemét!

  Pap: Könyörögjünk! Istenünk, emberi gyengeségünk egyedüli támasza, mutasd meg segítő hatalmadat rajtunk és beteg testvéreinken, hogy irgalmad erejéből a járványtól megmeneküljünk, és egészségben örvendhessünk Egyházadban. Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Pap: Szent Sebestyén! Szent Rókus!
  Hívek: Könyörögjetek érettünk!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Imre atya StuttgartbólNagyböjt 2. vasárnapja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  07
  Imre atya Stuttgartból Nagyböjt 2. vasárnapja

  Szívem rólad mondta: „Keressétek

  az ő arcát!” A te arcodat keresem, Uram.

  Ne rejtsd el előlem arcodat!              Zsolt 26, 8–9

  „Ez az én szeretett Fiam… Őt hallgassátok!” – hangzott a mennyei Atya hangja a színeváltozás hegyén. Fogadjuk meg mi is a figyelmeztetést, hallgassunk Jézusra. Most a nagyböjti időben tartsunk bűnbánatot, újítsuk meg életünket, hogy Isten szeretett gyermekei lehessünk.

  OLVASMÁNY                                                  Ter 12,1–4a

  „Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége”, szólt az Úr Ábrahámhoz. Szent küldetés ez. Nekünk is áldássá kell lennünk embertársaink számára: a családban, a munkahelyen és a társadalmi életben.

  VÁLASZOS ZSOLTÁR                   32, 4–5. 18–19. 20 és 22

   

  Válasz: Kegyes szemed legyen  rajtunk, * tebenned  van bizodalmunk.

   

  SZENTLECKE                                              2 Tim 1, 8b–10

  Hivatás és áldozat elválaszthatatlan fogalmak. Isten nem kevés lemondást kíván követőitől. A keresztségben meg kell halnunk a bűnnek, hogy ezáltal új életet nyerjünk Jézus Krisztusban. Kérjük Istent, hogy mi is meg tudjuk hozni ezt az áldozatot.

  EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS                            2 Pét, 1, 17

  A fényes felhőből az Atya szózata hallatszott:  * „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!”

  EVANGÉLIUM                                                   Mt 17, 1–9

  Az apostolokat csodálattal és örömmel töltötte el az Úr színeváltozása. Tudjuk, ha Isten kinyilatkoztatja magát az embereknek, küldetést is szán nekik. A három kiválasztott apostol azt a feladatot kapta, hogy az Úr szenvedése és megaláztatása idején visszaemlékezzenek és tanúságot tegyenek az ő dicsőségéről.

  AZ EUCHARISZTIÁHOZ

  Csodálatos változást eredményezhet életünkben, ha hallgatunk Jézusra, az Atya Fiára, s ha egyesülünk vele áldozatában.

  KERESZTÚT

  Nagyböjtben, minden pénteken templomainkban végig járjuk a 14 stációt, emlékezve Jézus szenvedésére és halálára. Jézus szenvedéséről, bűnösök, emlékezzünk… , szent keresztútra menjünk! A betegek, akik számára lehetetlen, hogy templomban az állomásokat végigjárva végezzék, a keresztút képeit vagy egy keresztet maguk előtt tartva lélekben menjenek állomásról állomásra.

  ELMÉLKEDÉS

  FÉNYEDDEL TÖLTS BE

  Uram, te fent a fénylő magasságban
  élsz és uralkodol, és szeretettel,
  fényt árasztva gondot viselsz a földre.
  Ahogy a napfény sötét éjszaka után
  beragyogja a földet,
  úgy tölts be engem is fényeddel, sugaraddal
  örömben, szenvedésben egyaránt.
  Érezze szívem az örökkévalóság
  szépségeit, a mennynek fényeit,
  hogy legkisebb feladatomat
  s legnehezebb munkámat is
  világosság hassa át,
  s az életem tiszta és átlátszó legyen.

  Margitta von Quast

  URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA

  megmutatja a szenvedés keresztény távlatait, ami nem egyfajta „szadomazochizmus”, hanem szükséges átmeneti szakasz az örök élet felé vezető úton. Vegyük vállunkra keresztünket, annak a bizonyosságnak a tudatában, hogy a nehézségek megoldása a Húsvétban van.                             Ferenc pápa

  BÖJTI FEGYELEM

  ■ Böjt és hústól való megtartóztatás van Hamvazószerdán és Nagypénteken. E napokon a betöltött 18 éves kortól a megkezdett 60 éves korig naponta csak háromszor szabad étkezni, és egyszer szabad jóllakni, húseledelt pedig a betöltött 14 éves kortól nem szabad enni.

  ■ Kötelező hústól való megtartóztatás van Nagyböjt péntekjein a betöltött 14 éves kortól.

  ■ Az év többi péntekje egyszerű bűnbánati nap, amikor elsősorban hústól való megtartóztatással vagy helyette több imádsággal, önmegtagadással, és egyéb jócselekedetekkel tehetünk eleget a bűnbánati fegyelem előírásának.

  ■ A templom búcsúnapjára és az egyházközség fogadott ünnepére, ha ez péntekre esik, felmentés kapható a bűnbánati fegyelem megtartása alól.

  NAGYBÖJT ÜZENETE KÜLÖNBÖZŐ SZAKASZOKRA OSZTHATÓ

  Első szakaszban a böjtölő, megkísértett Krisztussal találkozunk. Énekeink ilyenkor az elesett, bűnbeesett ember kiáltásairól szólnak és az arra adott válaszról.

  A szentmise könyörgései a nagyböjti életgyakorlatokra és annak gyümölcseire figyelmeztetnek.

  A második szakasz a szenvedő Krisztust állítja elénk, és a liturgia arra hív minket, hogy Jézushoz hasonlóan vállaljuk a sorsközösséget, szenvedjünk mi is VELE, hogy együtt is örülhessünk vele a húsvét örömében.

  A nagyhét pedig maga a lelkigyakorlat, amelyen a szimbólumok világán keresztül járjuk végig Krisztus misztériumát.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Imre atya StuttgartbólNem csak kenyérrel él az ember…

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  02
  Imre atya Stuttgartból Nem csak kenyérrel él az ember…
  „Nem csak kenyérrel él az ember” – mondja Jézus (vö. Mt 4,4).
  Te sem!
  Más dolgok is vannak életedben, amelyek sokkal fontosabbak, mint a kenyér.
  Ha csupán csak kenyérrel élnél és érte dolgoznál, akkor életed elsekélyesedne, szegénnyé válna és anyagiassá  alacsonyodna.
  Akkor minden erődet és energiádat, erőfeszítésedet és alkotó tehetségedet csupán arra korlátoznád, hogy a megszerzett kenyeredet megtarthasd. Nehogy elvegyék tőled…
  Életed nem lenne egyéb, mint a kenyérért való folytonos küzdelem.
   
  De Te nem csak a kenyérrel élsz!
  Nem is csak a kenyérből élsz!
  Te minden jó szóból élsz, amely Isten ajkáról származik!
   
  Ugyanakkor Te minden jó szóból,
  elimerésből,
  dicséretből,
  bíztatásból,
  vigasztalásból,
  bátorításból,
  és a feléd áradó figyelem megannyi apró jeleiből élsz,
  amellyel a melletted és veled élők megajándékoznak.
  Azt jelzik ezekkel a szavakkal, és azt akarják elmondani Neked, hogy milyen fontos vagy Te nekik!
   
  Életed útján nem egyszer egy jó szóból tovább tudsz élni,
  mint egy nagy darab kenyérből vagy akár kalácsból!
   
  Mert nem csak kenyérrel él az ember!
  Te sem!
   
  És a melletted és veled élők sem!
   
  Osztogasd, ajándékozd hát elismerő, dicsérő, bíztató, vigasztaló, bátorító, szerető szavaidat nekik! És ne csak így nagyböjtben!
   
  Stuttgart, 2020. március 2.
  Imre atya
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Imre atya StuttgartbólNagyböjt 1. vasárnapja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  29
  Imre atya Stuttgartból Nagyböjt 1. vasárnapja

  Ha kiált hozzám, meghallgatom;

  megszabadítom és dicsőséget

  szerzek neki, hosszú élettel áldom meg.              Zsolt 90, 15–16

  Isten nem a halált akarja, hanem az életet. Jézus ezért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen (Jn 10, 10). Sajnos, a kísértés is bőségben van, s még szomorúbb: bőségben vannak a bűneink is. A nagyböjti idő önmegtagadásai, a keresztút járás, a böjt, a bűnbánat és a szeretet gyakorlása igazítsa lépteinket az igazi élet útján.

  OLVASMÁNY                                       Ter 2, 7–9. 3, 1–7a

  Csodálatos az Isten, aki a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Égi és földi boldogságot szánt neki. S milyen könnyen megsemmisülnek értékeink, odavesznek kincseink. Csak egy pillanat, egy felelőtlen perc, csak egy kis alkudozás a kísértővel… S máris sirathatjuk kincseinket. Isten számára nem közömbös az életünk. Keres bennünket, Megváltót küld, hogy ne a halál győzzön, hanem az élet.

  VÁLASZOS ZSOLTÁR           50, 3–4. 5–6a. 12–13. 14.  17

  Válasz: Könyörülj, Urunk, Istenünk, * mert nagy a vétkünk.

   

  SZENTLECKE                                               Róm 5, 12–19

  Káros örökségünk a bűn. Mint árnyék követi életünket. Sokszor az az érzésünk, hogy egészen beborít minket. De hatalmasabb Isten szeretete és kegyelme. Kárhozat várna ránk, de Jézus engedelmessége megigazulttá tesz bennünket.

  EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS                                    Mt 4, 4b

  Nemcsak kenyérrel él az ember,  * hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való.

  EVANGÉLIUM                                                   Mt 4, 1–11

  Ádám gyenge volt a kísértésben, elesett. Jézus viszont a legszentebb példája annak, hogy a kísértést vissza is lehet utasítani, le is lehet győzni. Sok ember áldozata a gyomrának, gőgjének, hatalomvágyának. Jézus böjtje, alázata, az Atya iránti engedelmessége segítsen a helyes életvitelben.

  AZ EUCHARISZTIÁHOZ

  Istennek nem adhatunk annyit, hogy sokkal többet ne kapnánk vissza. Lemondunk a kenyérről, égi kenyeret ad. Lemondunk a hatalomról, a gőgről, Isten gyermekeivé tesz bennünket. Elhagyjuk a bűnös utat, az életszentség útjára állít minket.

  AZ ÚR ÁLDÁSA KÍSÉRJE SZÜLETÉS- ÉS NÉVNAPOS TESTVÉREINKET!

  NAGYBÖJTI GONDOLATOK

  Hamvazószerda a nagyböjt kezdete. Az egyház hamut hint a homlokunkra e mély értelmű szavakkal: ,,Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy és porrá leszel”. Egyházunk ezzel a szokatlan útravalóval indít el minket a szent negyven nap sivatagába. Üdvös jelet rajzol a homlokunkra a mulandóságot jelző hamuval és az örök életet ígérő kereszttel.

  Az emberek különféleképpen viselkednek a rájuk zuhanó szenvedésekben. Sokan lázadoznak, miérteket dobálnak a lakatlannak mondott égre. Perbe szállnak a megtagadott Istennel, kemény vádakat zúdítanak feléje. Vannak, akik összeszorított, keserű megadással, vagy bölcs belenyugvással tűrik a kikerülhetetlen végzetet. Sokan az emberek felé fordulnak, és gyakran tapasztaljuk, hogy tőlük remélnek segítséget. Jól tudjuk, hogy Jézusnak, aki mindenben hasonló akart lenni hozzánk, nem kerülte el a szenvedést sem. Örök idegen marad számunkra, ha nem osztozik fájdalmainkban és nem ölti magára a sebek bíborát. S vajon miért tette ezt? Hogy példát adjon a szenvedésben tanúsítandó, egyedül helyes magatartásra.

  Nagyböjt idején boldog Batthyány Strattmann László lelki világosságára van szükségünk, aki saját költségén kórházat létesített a rászorulóknak, valamint a gyógyultakat pénzsegéllyel is ellátta. Jó orvosként nem csak a testi bajokkal foglalkozott, hanem a lélekkel is. A meggyógyultakat ellátta a lelki vakság gyógyítására vonatkozó útmutatásokkal.

  Sokan azért roppannak össze napjainkban a szenvedés súlya alatt, mert nem tudnak Istenhez kiáltani és sokan elfelejtették az imádság nyelvét. Sokan abban a tudatban vannak, hogy elég az ember saját ereje és nincs szüksége semmire és senkire, vagyis segítségre.

  A nagyböjt idejében merjünk még buzgóbban Istenhez fordulni, hiszen küzdelem nélkül nincs győzelem. A nagyböjt komolyan figyelmeztet mindnyájunkat, használjuk fel az időt, hogy lelkünk gazdagabb, szebb és boldogabb legyen.             Msgr. Szalay Gyula, esperes-plébános – Felvidék.ma

   

  ELMÉLKEDÉS

  Ó, emberszerető Uralkodónk, gyújtsd föl szívünkben ismeretednek ragyogó világosságát, nyisd fel szemünket, hogy helyesen fogjuk fel igédet; ültesd el bennünk áldott parancsaidnak félelmét, hogy minden testi kívánságot leküzdve, tetszésedet keresve és aszerint cselekedve mindenben átlelkesült életet éljünk. Mert te vagy lelkünk és testünk világossága, Krisztus, Istenünk, és örök Atyáddal és legszentebb, jóságos és életet adó Lelkeddel együtt magasztalunk téged most és mindenkor és mindörökkön-örökké.                       Újgörög ortodox imádság

   

  BÁTORÍTÁS

  A kereszt útján, gyermekeim, csak az első lépés nehéz. Legnagyobb keresztünk nem maga a kereszt, hanem az, hogy félünk tőle.                               Vianney Szent János

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Imre atya StuttgartbólNövekedj befelé…

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  10
  Imre atya Stuttgartból Növekedj befelé…

  Növekedj befelé…

  Amikor gyermek voltam, mindenképp nagy akartam lenni.

  Mikor azt kérdeztem, mit kell tennem, hogy naggyá nőjek, azt mondta anyám: „Sokat kell enned és aludnod!”

  Amikor kamasz lettem, még mindig nagy akartam lenni.

  Mikor azt kérdeztem, mit kell tennem, hogy naggyá legyek, azt mondta apám: „Sokat kell tanulnod!”

  Most, hogy felnőtt vagyok, sőt, mi több: lassan fürtjeim fehérbe csavarodnak, most is nagy akarok lenni. A vágy még most sem aludt ki bennem. Ma is egyre azt kérdem: mit kell tennem, hogy igazán naggyá legyek?

  A múltkor egy belső hang válaszolt és azt mondta nekem: „Növekedj befelé! Az igazi nagyság benned van! Ha tudnád, milyen kincsek rejtőznek benned, soha nem vágynál a külső nagyság után! Mindenedet elvehetik. Mindenedet elveszítheted. Csak arra vigyázz, hogy belső kincseidet ne veszítsd el! Azokat kell felfedezned! Nap, mint nap! Belül kell naggyá lenned! Nap, mint nap! Noha ez a legszebb út, de a legnehezebb is!”

  Tetszett nekem ez a válasz! Mindig is ilyen kihívásra vágytam!

  A belső hang óta ez lett az életmottóm: „Befelé növekedni!”

  És érzem, hogy minden nap változik bennem valami.

  Minden nap nagyobb leszek, növekszem egy kicsit – befelé…

  Tégy Te is így! Boldogító érzés!

   

  Stuttgart, 2020-02-10.

  Imre atya

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Imre atya StuttgartbólMenj bátran életutadon…

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  17
  Imre atya Stuttgartból Menj bátran életutadon…
  Menj bátran életutadon…
   
  Úton vagy.
  Mint mindenki.
  Úton a tegnapból a mába. A mából a holnapba.
  Menned kell, nem tőled függ, hogy akarsz-e vagy sem. Ez az élet konok rendje!
   
  Mögötted van a tegnap, az az ország, amelyben életed valamikor elkezdődött.
  Előtted pedig a holnap ismeretlen partjai feküsznek, annak a világnak a körvonalai, amely tárt karokkal vár és neked kecsegtető jövőt ígér.
   
  A tegnap és a holnap között lenni – a mában – nagyon izgalmas.
  A mának formát, alakot kölcsönözni több, mint boldogító.
  Ezért soha ne állj meg! Ne állj ki a sorból!
  Járd végig a mai útszakaszt.
  Sokan megtették már, és most keserűen siránkoznak azon, hogy lemaradtak az életről.
   
  Te ne állj meg, hacsak nem azért, hogy a hajadba belekapó szél énekére figyelj – egy ideig.
  Te ne állj meg, hacsak nem azért, hogy pár pillanatra megszusszanj, mielőtt tovább mennél kalandos utadon.
  Te ne állj meg, hacsak nem azért, hogy  új erőt gyűjts a holnaphoz.
  Te ne állj meg, mert – a cél maga az út!
   
  A tegnap és a holnap közötti útad a legértékesebb útszakasz egész életedben!
   
  Menj útadon öntudatosan, és figyelmesen ügyelj minden eseményre, amellyel napközben  találkozol.
  Mindaz, ami ér,
  mindaz, akivel találkozol,
  mindaz, amit mondanak vagy ajándékoznak neked, beleépül sorsodba és életedbe.
  Ezek az elemózsiád. Ezekből táplálkozol!
  Ezek a kincseid. Ezekből élsz!
  Jól vigyázz rájuk!
   
  Stuttgart, 2020. január 17.
  Imre atya
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Imre atya StuttgartbólBoldog Újévet!

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  01
  Imre atya Stuttgartból Boldog Újévet!

  Az új esztendő első napja sokak számára csupán egy jó ünnepi ebédet vagy pedig a szilveszteri mulatság  utáni „másnapot” jelenti. Ezeknél az embereknél az Újév valóban nem egyéb mint egy – hogy a szót a német nyelvből kölcsönözzem – „átcsúszás”, „átsíklás” a következő esztendőbe. Nem vagyok az élet ellensége, Szilveszterkor magam is szívesen mulatok, nálam is hozzátartozik a szilveszteri családi vagy baráti együttléthez egy jó vacsora és egy pezsgő.

  Viszont ez valahogyan nekem túl kevés. Inkább azokhoz tartozom, akik az életet mélyebben akarják megélni. Akiknél az Újév – az ünnepi ebéd és az André Rieu-koncert mellett – a visszatekintés és jófeltételek napja is. Minden új évben én is visszanézek és mérleget készítek, hogy lássam, mi sikerült – Isten kegyelméből – jól, és mit kellett volna másképp, jobban tennem?

  Ugyanakkor – jófeltételként – elhatározom, hogy a jövőben ezt vagy amazt másképp, azaz jobban fogok csinálni. Az igazi Újév napja nálam – mint ahogyan neve is jelzi – tehát a visszatekintést és az új kezdetet jelenti!

  A keresztény hagyományban is ez az ünnep igazi tartalma. Valamikor nagyon régen az Újévet nem janár 1-jén, hanem szeptember 1-jén ünnepelték, mint a Teremtés és az Ítélet napját. A hagyomány szerint ugyanis Isten ezen a napon teremtette a világot, és ugyanezen a napon fogja megítélni, amikor a világ végén, mint Király, Bíró és Megváltó visszajön.

  Újévkor Isten, így tudja ezt a keresztény hagyomány, az emberiség Királyaként  és Megváltójaként ráül trónusára, kezében egy nagy könyvvel, amelybe minden ember tettei fel vannak jegyezve. Ez a könyv az Élet Könyve. Isten kinyitja a könyvet, és megnézi, mi áll benne rólunk az elmúlt esztendőben? Majd beírja mindannyiunkról azt, ami a következő, jelen esetben a 2020-as esztendőben ránk vár. Végül azt is feljegyzi, hogy milyen célja van velünk ebben az új évben. Ezek a célok, az Ő céljai, a boldogságunkra irányulnak. Ezeket a célokat kellene nekünk felfedeznünk és megvalósítanunk ahhoz, hogy boldogok legyünk az új esztendőben.

  Milyen jó lenne, ha az Újév Napján elcsendesednénk és magunkba néznénk, hogy az elmúlt évet feldolgozzuk, a benne lévő jót tovább vigyük és terheit letegyük!

  A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy nem kezdhetünk valami egészen újat addig, mielőtt le nem tettük a régi terheket, és nem vettünk búcsút a régi rossztól. Anselm Grün bencés atya írja is „50 angyal az évre” című könyvében: minden változás, amelyet az életben el szeretnénk érni, azt kívánja tőlünk, hogy előtte búcsút vegyünk a régitől. Csakis akkor születik bennünk valami új, jobb és nemesebb, ha előbb a régitől, a rossztól és a nem hozzánk, Isten gyermekeihez illőtől búcsút veszünk.

  Sokan vannak közülünk, akik nem tudnak felszabadultan, boldogan, örömben élni, mert régi sebeket,  sértődöttségeket, emlékeket hordoznak magukban a felebarátokkal szemben. Nem tudnak felejteni, nem tudnak megbocsátani, ott toporognak a régi esztendő küszöbén, és nem tudnak „átlépni” az újba!

  Vannak olyanok, akik már bezárkóztak minden új előtt. Nem kiváncsiak, hogy mi újat és szépet tartogat számukra Isten az új évben, mert annyiszor csalódtak már benne. Inkább, mondják, maradjon minden a régiben! Hagyja őket békén Isten!

  Most, Újévkor Isten őket is szólongatja: „Nyíljatok meg! Legyetek bátrabbak! Ne a rossz látszólagos fölényén keseregjetek! Higgyetek a jó végső erejében! Igaz, vannak az életnek nehéz, nagyon nehéz napjai. Ezeket én sem tudom mindig kivédeni és megakadályozni. Ez a Ti világotok velejárója. De ezeket a napokat, ezeket a tragédiákat, ezeket a kríziseket Veletek hordozom! Ne adjátok fel! Az új, a jobb, a szebb csak akkor tud Bennetek kibontakozni, ha nem ragaszkodtok régi sebeitekhez, sérelmeitekhez. Ahhoz, hogy felkerekedhessetek újabb célok, szebb partok felé, előbb el  kell engednetek azt, ami visszatart. Föl kell húzzátok a horgonyt! Ne markoljátok régi rossz szokásaitok evezőit! Tegyétek szabaddá, üressé kezeiteket, hogy újra megfoghassátok az én kezemet! És hogy újfent megfoghassátok egymás kezét is!”

  Ha majd körülöttünk egy kissé minden tűzijáték, pezsgőbontás, zajos mulatság elcsendesül, meghallhatjuk, hogy mire szólít fel bennünket Jézus a 2020-as esztendő küszöbén.

  Befejezésül hadd idézzem egyik versemet, amelyet még kispap koromban írtam, s az egyik kispaptársam meg is zenésített:

  Újra vége van egy esztendőnek
  Elmúlt ez is és már nincs tovább
  Maradjon a rossz a feledésnek,
  Csak ami szép azt vigyük tovább.

  Refr.: Legyünk jobbak, sokkal jobbak végre,
  Mindenkinek szerető testvére
  Ez újesztendőben!

  Törüljük le más arcról a könnyet,
  A szív akkor boldog, ha vidám.
  Kéz a kézben a nehéz is könnyebb,
  Dalolja hát szívünk és a szánk:

  Refr.: Legyünk jobbak sokkal jobbak végre,
  Mindenkinek szerető testvére
  Ez újesztendőben!

  Ebben az értelemben kíván minden egyes Hívének áldott, boldog, békés, új célokkal, tervekkel és megvalósulásokkal teli Újesztendőt!

  Imre atya

  Stuttgart, 2019 és 2020 fordulóján.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Imre atya StuttgartbólA betlehemi csillag

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  24
  Imre atya Stuttgartból A betlehemi csillag

  Vannak olyan ünnepek az Egyházban, amelyek mondanivalóját azonnal felfogja az ember. Ott van például Jézus megkeresztelkedése. Az ünnep lényege: Jézus a világ elé lép és elkezdi nyilvános működését.

  Más ünnepekről akármennyit is gondolkodhatunk és beszélhetünk, értelmünk mégis sötétben tapogatózik. Igy van ez a Húsvéttal, Jézus feltámadásának ünnepével. Igazából nem tudjuk felfogni, hogyan válik ismét élővé az, akit keresztre feszítettek, s  egyszer már halott volt.

  Végül vannak olyan ünnepek, amelyekről azt hisszük, hogy megértettük, pedig csak a felületen mozgunk. Az ünnep titkát soha nem tudjuk egészen megérteni. Csak itt-ott lebben fel róla a fátyol. Ez történik a Karácsonnyal, Jézus születésének ünnepével. Az embernek az az érzése: minél többet beszélünk Isten irántunk való szeretetéről, amely annyira ment el, hogy Szent Fiát küldte le hozzánk a mennyből, esetlen szavainkkal annál inkább elködösítjük a felfoghatatlant. Minél jobban hangsúlyozzuk a szeretetnek minden egyéb emberi erénynél való fontosságát, annál kevésbé fogjuk fel azt.

  Hogy mi a Karácsony lényege?

  Most, egy régi legenda szavaival szeretném újra elmesélni.

  Miután a három bölcs elhagyta Betlehemet és a dombtetőről még egyszer visszanézett a városra, csodaszép látvány tárult a szemük elé. Miközben így álltak lenyűgözve, hirtelen a csillag, amely őket a jászolhoz és a Gyermekhez vezette, ezer és ezer darabra tört, és ezek az egész világra szétoszlottak. A bölcsek nem tudták mire vélni a dolgot. Amint hazafelé igyekeztek, egy útkereszteződéshez értek. Mivel nem tudták a helyes irányt, megkérdeztek egy idegent, hogy merre menjenek? Az barátságosan útba igazította őket. Miközben beszélt, feje fölött egy apró kis csillagocska gyulladt ki. Amikor tovább mentek és egyik teherhordó állatuknak kibicsaklott a lába. Egy éppen arra legeltető pásztor oda sietett, és helyretette és bekötözte az állat lábát. Erre az ő feje fölött is felragyogott egy apró kis csillagocska. Amikor pedig este egy vendéglőbe tértek be, ahol a vendéglős mosolyogva és kedvesen kiszolgálta őket és szállást adott nekik, az ő feje fölött is kigyúlt egy kis csillag.

  Ekkor értették meg a betlehemi dombtetőn látott csodálatos látvány értelmét: Mindenütt, ahol egy szó, egy tett szeretetből fakad, ott – apró kis csillag formájában – felragyog a betlehemi kisded Jézus csillaga! Mindenütt, ahol két ember egyetért, egymást elfogadja, szereti és segíti, ott tovább él az értünk emberré lett Isten Fiának aa földre hozott ajándéka, a szeretet!

  Mit kívánhatnék Nektek, kedves Híveimnek és Olvasóimnak mást, mint hogy családjukban és egyházközségünkben, munkahelyükön és környezetükben  sok olyan emberrel találkozzanak, akinek feje fölött felragyog a ma született Jézus Krisztus kis apró csillaga. Ugyanakkor azt is kívánom Nektek, hogy Ti is olyan emberekké váljatok, akiknek szavait és tetteit a szeretet vezeti, akiknek a feje fölött mások ilyen apró kis csillagot vélnek majd felfedezni.

  Csak és csakis ilyen kis csillagokkal a fejünk fölött tudunk majd szembenézni azzal a sötétséggel, amelyet a jövő esztendő hoz, és csakis ilyen csillagocskákkal a fejünk fölött lehetünk biztosak abban, hogy Isten áldása nyugszik rajtunk az elkövetkezendő 2020-as esztendőben is…

  Ilyen értelemben kíván szeretetteljes, lélekmelengető Karácsonyt és örömteli , áldott Új Esztendőt minden egyes Hívének és Olvasójának!

  Stuttgart, 2019 Karácsonyán

  Imre atya

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."