65517 ima található a honlapon, összesen 152420 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Az Ige mellett

Az Ige mellett
Naponta frissül

Lányi Gábor igemagyarázata a Reformátusok Lapjában, "Az Ige Mellett" rovatban megjelenő írásai.

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István (25) „…amitek van…”(Jel 2,18–29)

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
05

„…amitek van...” Jel 2,18–29

18 A thiatirai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az Isten Fia, akinek olyan a szeme, mint a tűz lángja, és a lába hasonló az aranyérchez: 19 Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és állhatatosságodról és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. 20 De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezábelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és bálványáldozati húst egyenek. 21 Pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznaságából. 22 Íme, betegágyba vetem őt, és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből; 23 gyermekeit pedig megölöm döghalállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájatoknak cselekedeteitek szerint. 24 Nektek pedig, a többieknek Thiatirában, akik nem fogadjátok el ezt a tanítást, akik nem ismertétek meg a Sátán mélységeit – amint azt nevezik –, ezt mondom: nem vetek rátok más terhet, 25 de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. 26 Aki győz, és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a népek felett, 27 hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket; 28 ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én Atyámtól, és annak adom a hajnalcsillagot. 29 Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek!

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István

(25) „…amitek van…” (Jel 2,18–29)

Thiatira volt a legkisebb város a hét közül. Egy onnan származó asszony, Lídia megtérése indította útjára az európai keresztyénséget (ApCsel 16,14). S micsoda gyarapodást látunk: szeretet, élő hit, szolgálat és állhatatosság; nem süllyedtek, mint Efézus, hanem emelkedtek (19). A közösséget a király Krisztus szólítja meg: szeme tűzláng (18) és vasvesszővel töri össze a népeket (26–28). A sok dicséret mellett nagy panasza van: teret engednek a hamis prófétáknak, tűrik, ahogy ezek tévútra vezetik a Krisztus szolgáit, ahogyan egykor Jézábel iszonyatos bűnökbe rángatta a királyt (1Kir 16–21). S bár Isten adott időt a megtérésre, ők gőgösen megvetik a kedvezést. A szabadosság erősebb láncon tart, mint bármelyik zsarnok. Sőt, a Sátán mélységei nemhogy riasztanák, inkább lenyűgözik őket (24). Sem betegség, sem nyomorúság, sem halál nem józanít ki. De a hűségesek biztos révet találnak a roppant áradatból. Csak azt kell megtartaniuk, amijük van (25), amit Krisztus tett értük (26), abban rejlik a győzelem, mert az többet ér minden népszerű, de parázna gesztusnál. A hajnalcsillag Krisztus teljhatalmának a jelképe, a mi királyi tisztünk záloga (Heidelbergi Káté 32–33).

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István (13) „… ragaszkodsz…”(Jel 2,12–17)

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
04

„… ragaszkodsz…” Jel 2,12–17

12 A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van: 13 Tudom, hol van a lakóhelyed: ahol a Sátán trónja van, de ragaszkodsz a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a Sátán lakik. 14 De egy kevés panaszom van ellened; mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanításához ragaszkodnak, aki arra tanította Bálákot, hogy tőrbe csalja Izráel fiait, hogy bálványáldozati húst egyenek és paráználkodjanak. 15 Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanításához ragaszkodnak. 16 Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak a kardjával. 17 Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek! Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja.

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István

(13) „… ragaszkodsz…” (Jel 2,12–17)

A pergamoni gyülekezet folytonos döntéshelyzetben élt. Ha megtartja tiszta hitét, elszigetelődik, ha igazodik a korszellemhez, elveszti hitének lényegét. Maga a város, ahol éltek, birodalmi kultuszhely, a Sátán trónja (13), ezerféle vallás indázott itt. Krisztus követői nem tagadták meg a Mester nevét (vö. Mt 10,33), még akkor sem, amikor a közösségük vezetőjét meggyilkolták. De kötötte őket egy másféle ragaszkodás. Egybekeverték a bálványimádást és az igaz Isten tiszteletét (2,6), tehát „kétfelé sántikáltak” (1Kir 18,21), és engedtek a tévtanítóknak, akik egybeszerkesztették a Krisztus imádatát és a császárkultuszt. Mi több, ragaszkodtak is ehhez a megoldáshoz (14), tehát nem sodródtak, hanem döntöttek. Közismert alku ez: hódolni Istennek, és engedni hamis szentségeknek; hangzatos indokok is vannak hozzá. Krisztus azonban az ige harcát indítja ellenük (16), nála a kétélű éles kard, a megkülönböztetés hatalma (Zsid 4,12). Egyértelműségre szólít fel, végleges és visszavonhatatlan döntésre: térj meg! A győzelem jutalma naponkénti erőmegújítás (rejtett manna) és eljegyzési zálog (fehér kövecske és ráírva új név). Ez az új szövetség, melynek Jézus a kezese (Zsid 7,22).

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige Mellett (10) „… Légy hű…”(Jel 2,8–11)

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
03

„… Légy hű…” Jel 2,8–11

8 A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt, és életre kelt: 9 Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a Sátán zsinagógája. 10 Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme, az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját. 11 Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek! Aki győz, annak nem árt a második halál.

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István

(10) „… Légy hű…” (Jel 2,8–11)

A gyülekezeteknek szóló leveleket mindenütt felolvasták. Feltehetően Efézusba vitték, s onnan tovább, a római utak mentén. Így Szmirna a következő a sorban. De felfoghatatlan a különbség. Efézus erős, Szmirna gyenge, nemhogy Krisztus nevét, önmagát sem tudná megvédeni. Mártír-gyülekezet. Nyomorúságban él, és már-már lelki gazdagságát is feledi (9), istenkáromlásokkal bontják közösségét, tagjait börtönbe vetik, tartós üldözés sújtja (tíz nap = tíz év). Miután mindezt ördögi erők munkálják, volna oka a megfutamodásra. Azonban a hű tanú, a feltámadott Jézus Krisztus (1,5) prófétai igéje erőt ad; az ige itt valóban ígéret! Krisztus a hűség igéivel mutatkozik be (ő az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt). Ezzel pedig jelzi a hűség idejét: kezdettől mindhalálig; és jelzi a hűség értelmét is: az a győztes, aki nem tagadja meg a hitét az üldözések miatt. A hűség a győzelem. A hűséges nyeri el az élet koronáját (10). Meg sem érintheti a második halál, mert már a feltámadott fennhatósága alatt van. Imádkozzunk az üldözött testvérekért! És „tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett!” (Zsid 10,23)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István (4) „… az első szeretet.”(Jel 2,1–7)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02

„… az első szeretet.” Jel 2,1–7

1 Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a hét csillagot, aki a hét arany gyertyatartó között jár: 2 Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és állhatatosságodról és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. 3 Tudom, hogy állhatatos vagy, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg, 4 de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. 5 Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbi cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. 6 Az viszont melletted szól, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. 7 Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek! Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van.

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István

(4) „… az első szeretet.” (Jel 2,1–7)

Fáradhatatlan gyülekezet az efézusi (3). Kezdettől ismeri a hitért való küzdelem drámáit (ApCsel 18). Állhatatossága, teherhordozó ereje, igazsághoz való hűsége nincs elrejtve Krisztus elől (2), az ő nevéért tesznek mindent. Elsők a (csata)sorban. A kiválóság ára azonban az lett, hogy elhagyták az első szeretetet. Gondosan számon tartják, mi mindent tettek, s közben elfeledték: mit tett értük Isten. Ő előbb szeretett! (1Jn 4,19). Ez mindennek az oka, sorrendje és iránya. Hajlamosak vagyunk az istenszeretetet hátra hagyni. Úgy okoskodunk, hogy első helyen az önszeretet áll, aztán jön az embertársi szeretet, és ha e téren bizonyítottunk, közelébe férkőzhetünk Istennek is. De ez emlékezetvesztés, sőt, életvesztés. A hamisság elleni harc fontos, de nem elég (6). Amikor Krisztus megtérésre hív, önmagához hív. Az emlékezés tehát nem nosztalgia a keresztyén élet kezdeteiről, egykori érintésekről, hanem visszatérés az élet forrásához. Mintha az mondaná: csak egy győzelem van, a mindent meghatározó isteni szeretet. Az élet fájáról csak az ehet, aki visszatér Isten szeretetébe. Ezt a gyümölcsöt termi a mennyei város, ahol már nincs átok. (Jel 22,1–5).

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István (19) „Írd meg … mindazt, amit láttál…”(Jel 1,9–20)

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01

„Írd meg … mindazt, amit láttál…” Jel 1,9–20

9 Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az állhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért. 10 Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögül hatalmas hangot hallottam, mint egy trombitáét, 11 amely ezt mondta: Amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek: Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Thiatirába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodiceába. 12 Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, 13 és a gyertyatartók között az Emberfiához hasonlót: hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve; 14 feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja; 15 lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez; hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása; 16 jobb kezében hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével ragyog. 17 Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó 18 és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. 19 Írd meg tehát mindazt, amit láttál, ami van, és ami ezek után történik majd, 20 a hét csillag titkát, amelyet jobb kezemben láttál, és a hét arany gyertyatartót: a hét csillag a hét gyülekezet angyala, a hét gyertyatartó pedig a hét gyülekezet.

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István

(19) „Írd meg … mindazt, amit láttál…” (Jel 1,9–20)

A prófétai igéket (3) azok számára jegyzi fel és küldi el János, akiknek testvére és társa a szenvedésben Krisztus királyi uralmában és a béketűrésben (9); ők a Krisztus népe (6). Nem a véleményét kell leírnia, hanem azt, amit látott, tehát prófétai megbízást kap a teremtés és történelem urától (8). Pál apostol, aki szintén hét gyülekezetnek írt leveleket, kimondhatatlan beszédeket hallott, mikor elragadtatott a harmadik égig (2Kor 12,4), de mennyei tapasztalata egyedi és egyéni volt. János azonban a közös istentisztelet idején, a feltámadás napján (az Úr napján, 10) kapja a minden testvérnek és társnak szóló üzeneteket (11), mert a hét csillag titka mindenkire tartozik (20). A szenvedőt erősíti a győztes diadala, a győztest készségessé teszi a szenvedő iránt az állhatatosság parancsa, a béketűrőt bátorítja a győzelem ígérete, de csak akkor, ha mindannyian Krisztusra néznek, aki halott volt, és íme, él (18), s aki most Dániel régi látomása szerint (Dán 7) méltóságban, tisztaságban és szentségben jelenik meg, teljességet birtokol (hét csillag, hét gyertyatartó), és teljhatalommal szól (16). Ő az üdvösség és kárhozat ura (18). Neki adatott minden hatalom mennyen és földön (Mt 28,18); az idők titkai őreá mutatnak mind.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Somogyiné Ficsor Krisztina – (7–8) „Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem...Én vagyok...aki eljövendő…” (Jel 1, 1–8) Csütörtök

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
30

„Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem... Én vagyok..., aki eljövendő…” Jel 1,1–8

1 Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy megmutassa szolgáinak mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának, Jánosnak. 2 Ő pedig bizonyságot tett Isten igéjéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. 3 Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük: mert az idő közel van. 4 János, az Ázsiában levő hét gyülekezetnek: Kegyelem nektek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a hét lélektől, akik trónja előtt vannak, 5 és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, 6 aki országa népévé tett minket, papokká Isten, az ő Atyja előtt: övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen. 7 Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. 8 Én vagyok az Alfa és az Ómega, így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.

Az Ige mellett – Somogyiné Ficsor Krisztina

(7–8) „Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem... Én vagyok..., aki eljövendő…” (Jel 1, 1–8)

Bibliaolvasásunkban elkezdjük ma az utolsó időkről tanító, kijelentő könyvet olvasni. Nagyon fontos olvasmány. Mi nem a világ végét, a megsemmisülést várjuk. Jézus Krisztust várjuk, aki jön felénk, és értünk. Mi nem a felmelegedést, éghajlati változásokat, háborúkat, járványokat szemléljük pusztán, hanem tudjuk: mindezek fölött van a mi Urunk, aki nagyobb, és egyben ő az első s az utolsó. Mi tudjuk, hogy amik történnek, és bennünket is megrettentenek, azért vannak, hogy készüljünk. Nem ér váratlanul bennünket minden, mert amire szükségünk van, azt kijelentette nekünk Urunk. Csodálatos bizonyosság és erőforrás, hogy nem vagyunk egyedül a bennünk félelmet keltő eseményekben. Itt van Isten a földön az ő Lelke által, és Jézus Krisztus jön vissza testben közénk, az Atya pedig fenntartja és gondját viseli e földnek, amíg jónak tartja. Mindenki meg fogja látni, diadalmasan visszajön, aki legyőzte a halált, és igaz Bíró. Azonban nem mindegy, akkor sírnak s rettegve félnek sokan, vagy Megváltójukat fogadják, aki beteljesíti ígéreteit rajtuk. Milyen jó, hogy most meghajolhat a térdem előtte, hogy örömmel várjam majd vissza! Dicsőség neki ezért!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige Mellett (9) „…Diotrefész, aki közöttük elsőségre vágyik,nem fogad el minket.” (3Jn)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
29

„…Diotrefész, aki közöttük elsőségre vágyik, nem fogad el minket.” 3Jn

1 Én, a presbiter, a szeretett Gájusznak, akit igazán szeretek. 2 Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. 3 Nagyon örültem, amikor testvérek jöttek, és bizonyságot tettek a te igazságodról, minthogy te igazságban jársz. 4 Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. 5 Szeretett testvérem, hűségesen jársz el mindabban, amit a testvérekért teszel, még az idegenekért is, 6 akik bizonyságot is tettek szeretetedről a gyülekezet előtt. Jól teszed, ha ezeket Istenhez méltóan engeded útnak, 7 mert az ő nevéért indultak el, és semmit sem fogadtak el a pogányoktól. 8 Nekünk tehát fel kell karolnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká legyünk az igazságban. 9 Írtam valamit a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki közöttük elsőségre vágyik, nem fogad el minket. 10 Ezért tehát, ha megérkezem, emlékeztetni fogom azokra a dolgokra, amelyeket művel, amikor gonosz szavakkal rágalmaz minket, de nem elégszik meg ezzel, hanem maga sem fogadja be a testvéreket, azokat pedig, akik akarnák, úgyszintén megakadályozza ebben, és kiveti a gyülekezetből. 11 Szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki a jót cselekszi, az Istentől van, aki a rosszat cselekszi, az nem látta Istent. 12 Démétriosz mellett bizonyságot tesz mindenki, maga az igazság is, de mi is bizonyságot teszünk, és tudod, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. 13 Sok írnivalóm volna még számodra, de nem akarok neked tintával és tollal írni; 14 remélem azonban, hogy hamarosan meglátlak, és személyesen fogunk beszélni. 15 Békesség neked! Köszöntenek barátaid. Köszöntsd te is barátainkat név szerint.

Az Ige mellett – Somogyiné Ficsor Krisztina

(9) „…Diotrefész, aki közöttük elsőségre vágyik, nem fogad el minket.” (3Jn)

Egy gyülekezet belső életébe tekinthetünk e levéllel. Látszólag minden rendben van. Mi van azonban belül? János ezt is ismeri. Tudja, felszínre kell hozni, hogy ne romboljon tovább. Gyógyulást lehet kapni, hogy mindenki épülésére legyen Isten népe. Két jó példáról olvashatunk, akiknek élete Krisztust hordozza, és egy rossz életről. Azonban ő, mint az egy rohadt alma a ládában, nagyon kártékonyan hat minden körülötte lévőre. Elsőségre törekszik. Aztán ebből a vágyból több további is következik: nem fogadja el a gyülekezet vezetésének a tekintélyét, pletykálkodik, emberek háta mögött terjeszt dolgokat, rágalmaz, nem vendégszerető, nem segítőkész. Vajon engem érint ebből valamelyik? Figyeljem meg, hogy ez egy lejtő. Ha nem leplezem le, hanem hagyom, akkor egyik követi a másikat. Pedig Keresztelő János más példát adott: „Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem” (Jn 3, 30). Jézus Krisztus is mást tanított a tanítványainak: „De közöttetek ne így legyen: hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok!” (Mt 20,26).

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige Mellett (4) „Nagyon örültem, hogy találtam ... olyanokat,akik igazságban járnak…” (2Jn)

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
28

„Nagyon örültem, hogy találtam gyermekeid között olyanokat, akik igazságban járnak…” 2Jn

1 Én, a presbiter, a kiválasztott Úrnőnek és gyermekeinek, akiket igazán szeretek, és nemcsak én, hanem mindenki, aki ismeri az igazságot, 2 amely bennünk marad, és velünk lesz örökké. 3 Legyen velünk kegyelem, irgalom, békesség az Atya Istentől és Jézus Krisztustól, az Atya Fiától igazsággal és szeretettel. 4 Nagyon örültem, hogy találtam gyermekeid között olyanokat, akik igazságban járnak, úgy, ahogyan parancsolatot kaptunk erre az Atyától. 5 Nem úgy kérlek téged, Úrnőm, mintha új parancsolatot írnék neked, sőt azt írom, ami kezdettől fogva a miénk volt: hogy szeressük egymást. 6 Ez a szeretet pedig azt jelenti, hogy az ő parancsolatai szerint élünk: ez a parancsolat viszont az, amelyről kezdettől fogva hallottátok, hogy aszerint kell élnetek. 7 Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el: ez a hitető és az antikrisztus. 8 Vigyázzatok magatokra, hogy ne veszítsétek el, amit elértünk munkánkkal, hanem teljes jutalmat kapjatok. 9 Aki nem marad meg Krisztus tanításában, hanem azon túllép, annak nincs Istene; aki megmarad a tanításban, azé az Atya és a Fiú. 10 Ha valaki hozzátok érkezik, és nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be a házatokba, és ne köszöntsétek, 11 mert aki köszönti, közösséget vállal annak gonosz cselekedeteivel. 12 Sok írnivalóm van nektek, de nem akartam papíron és tintával írni. Remélem azonban, hogy eljutok hozzátok, és személyesen beszélhetünk, hogy örömünk teljes legyen. 13 Köszöntenek téged a te kiválasztott nőtestvéred gyermekei.

Az Ige mellett – Somogyiné Ficsor Krisztina

(4) „Nagyon örültem, hogy találtam gyermekeid között olyanokat, akik igazságban járnak…” (2Jn)

Nagyon örülök neked. Gyönyörködöm benned. Jó látni a fejlődést az életedben! Mikor mondtunk ilyet valakinek legutóbb? Ki mondta nekünk ezt mostanában? Ma Urunk, Istenünk üzenetében olvassuk. A legnagyobb esemény a világon, ha a Mindenható Úr örül nekünk. Ha másoktól sokszor halljuk, vagy ellenkezőleg, szinte soha nem mondják, teljen meg a szívünk ennek örömével, hogy Urunk mondja nekünk! Az egyik ifjúsági ének így fogalmazza ezt meg: „Ne félj, Sion, ne lankadjon kezed. Veled van az Úr, a te Istened. Örül majd te rajtad nagy örömmel, Újjáéleszt szeretetével.” Örül nekünk az Úr, mert az ő gyermekei vagyunk. Boldog, ha ránk néz, mert igazán szeret minket, és a legfontosabb számára, hogy vele vagyunk. Örül, mert megismertük az igazságot, amely megújított, és átformált bennünket. Boldog, mert nem a hitető és az antikrisztus szavára hallgatunk, hanem a Krisztus tanításában növekszünk. Hányan vannak, akik elindultak az Úr útján, de megtorpantak vagy visszafordultak! Milyen öröm, hogy te gyermekségedtől kitartasz, vagy felnőttként hoztál érett döntést az igazság mellett! Mi pedig, akik ezen elgondolkozunk, biztosan ezt válaszoljuk: mindezt a Szentháromság Isten kegyelme, irgalma, szeretete végezte el az életemben. Milyen öröm, hogy éppen bennem!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – (20) „…és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, Jézus Krisztusban.Ő az igaz Isten és az örök élet.” (1Jn 5, 18–21)

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
27

„…és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.” 1Jn 5,18–21

18 Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt aki Istentől született, az megőrzi önmagát, és a gonosz meg sem érinti. 19 Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van. 20 De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az Igazat, és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. 21 Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól!

Az Ige mellett – Somogyiné Ficsor Krisztina

(20) „…és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.” (1Jn 5, 18–21)

A levél zárásaként az apostol a legfontosabb igazságokat foglalja össze. Ezeket már korábban kifejtette. Mindegyik így kezdődik: tudjuk! Vagyis nem az a kérdés, hogy érzem-e, hanem Krisztusban való hit által biztos lehetek benne. Tudom, aki Jézus által új életet kapott, afölött nem kell a bűnnek uralkodnia. Tudjuk, a mi életünk elválasztott a gonosz hatalmától. Tudjuk, hogy felismerhetjük az igazságot, és nem kell a bálványoknak élnünk. Mindennek pedig a szíve, lelke az a biztos tudás, hogy az Igazban, Jézus Krisztusban, Isten Fiában vagyunk. Gyönyörűséges ez a kép. Mint amikor egy édesapa a felé szaladó gyermekét betakarja a nagykabátjába. Ott felmelegszik, megnyugszik, és védelmet talál! Ugyanilyen személyes kapcsolatot jelentsen az én számomra is, hogy Jézus Krisztusban hiszek. Ez nem elmélet. Nemcsak egy megtanult ismeret. Személyes, meleg, naponkénti együttlét a világmindenség Urával, akivel nekem bensőséges kapcsolatom lehet! Nemcsak az lehet, hogy ő él bennem, hanem még csodálatosabb azt tudni, hogy én élek benne. A legnagyobb védelemben, a legteljesebb igazságban, és a tökéletes szeretetben. Ennél melegebb ölelés nincs a világon. Éppen ezért nincs okom a bizonytalanságra! Tudom, kinek hiszek!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Somogyiné Ficsor Krisztina (15) „…akkor tudjuk, hogy már megkaptuk,amit kértünk tőle.” (1Jn 5, 13–17)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
26

„…akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle.” 1Jn 5,13–17

13 Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van. 14 Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha bármit kérünk az ő akarata szerint, meghallgat minket. 15 Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle. 16 Ha valaki látja, hogy a testvére nem halálos bűnt követ el, könyörögjön érte, és életet fog adni annak, aki nem halálos bűnt követ el. Van halálos bűn: nem az ilyen esetre mondom, hogy könyörögjön. 17 Minden gonoszság bűn, de van nem halálos bűn is.

Az Ige mellett – Somogyiné Ficsor Krisztina

(15) „…akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle.” (1Jn 5, 13–17)

Az első levele végén János apostol az imádságról is tanít. Akik kapcsolatba kerültek Krisztussal, beszélgetnek vele. Minden gondjukat elmondhatják neki. Lehet, hogy sok mindent még nem értenek, vagy nem tudta nekik megtanítani János sem, de imádságban naponta vezetést, segítséget kap minden hívő. De tudunk-e ilyen hittel imádkozni, mint ebben a kiemelt versben van? Elhiszem, vagy tudom, hogy ha Isten akarata szerint kértem, akkor már megkaptam? Pedig lehet, hogy még nem látom. Még nem tapasztalom. Lehet, hogy pontosan az ellenkezőjét veszem észre. Aggaszt és gyötör, hogy nem úgy alakulnak a dolgok. Mégis nyugalomban lehetek. Letettem imádságban Atyám kezébe, és az a legjobb helyen van. Ha úgy imádkoztam, ahogyan Jézus Krisztus tanította nekem: „Legyen meg a te akaratod”, akkor ő vezeti a kéréseimet is. Mindezek után pedig tudhatom, hogy már megkaptam, még akkor is, ha ezen a napon még nem tapasztalom. Imádkozol a gyermekeidért, a hitre jutásukért? Tudod-e, hogy minden esemény az imádságodat munkálja? Elhiszed, hogy az Atya éppen azon dolgozik? Már megkaptad, mert a leghatalmasabb Úr kezébe tetted az ügyedet!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Somogyiné Ficsor Krisztina (7) „Mert hárman vannak,akik bizonyságot tesznek…” (1Jn 5,6–12)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
25

„Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek…” 1Jn 5,6–12

6 Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által: nemcsak a víz által, hanem a víz és a vér által; a Lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a Lélek az Igazság. 7 Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek: 8 a Lélek, a víz, a vér, és ez a három egy. 9 Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb, mert Isten bizonyságtétele az, amellyel Fiáról tesz bizonyságot. 10 És aki hisz Isten Fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz Fiáról. 11 Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. 12 Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.

Az Ige mellett – Somogyiné Ficsor Krisztina

(7) „Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek…” (1Jn 5,6–12)

A tegnapi szakaszban arról ír János, hogy tartsuk meg az Úr parancsolatait, itt pedig Jézus Krisztusra irányítja a figyelmünket. Mennyire figyelt Urunk a földi élete során az Atyának minden rendelkezésére! A mózesi törvény szerint (5Móz 17,6) két vagy három tanú vallomása volt elfogadható. Íme, három különleges pecsét is van Isten Fia szolgálatán. A 7. vers későbbi kéziratokban hosszabb: „Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben: az Atya, az Ige, a Szentlélek, és az a három egy, és hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön: a Lélek, a víz és a vér, és e három egy.” Csodálatos elemezni, hogy az evangéliumi történetekben hányszor ott van a három tanú pecsétje! A vízről Jézus megkeresztelkedése jut eszünkbe. Ott az Atya, Keresztelő János, és a Lélek tanúságtételét olvassuk. Amikor minket kereszteltek, ott volt a víz, amely Jézus Krisztus vérét jelképezi, és elpecsételt a Lélek. Víz és vér jött ki Jézus oldalából, amikor dárdával megszúrták, így teljesítette be a próféciát, hogy nem törik meg a lábszárcsontját. Milyen nagy hatással volt ez János apostolra, amikor a keresztnél mindennek szemtanúja lehetett! Maga Jézus még a földi életében megmondta, hogy az Atya elküldi a Lelket, aki majd róla fog bizonyságot tenni. János legfőbb célja bizonyítani: Jézus a Krisztus, mert megváltoztatta az életét. Aki nincs őbenne, az élet sincs meg benne.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az Ige mellett – Somogyiné Ficsor Krisztina (3) „Mert az az Isten iránti szeretet,hogy parancsolatait megtartjuk, ...” (1Jn 5,1–5)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
24

„Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek.” 1Jn 5,1–5

1 Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. 2 Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. 3 Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. 4 Mert aki Istentől született, az legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. 5 Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?

 

Az Ige mellett – Somogyiné Ficsor Krisztina

(3) „Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek.” (1Jn 5,1–5)

Ma az emberek többsége, amikor elgondolkozik rajta, hogy valamit megtegyen, az érzései szerint dönt. Nekem mi a jó. Mire vágyom, mit szeretnék. Sokszor az sem fontos, hogy azzal másoknak, a mellettem élőknek mit okozok. Az érzelmi hullámverések miatt nagy viharok lehetnek életünk tengerén. Világítótorony, amelyhez lehet igazodni, vagy bója, amelyhez ki lehet kötni a hajót, ennek látom az Isten parancsolatait. Főleg életünk viharaiban, a mindennapok hajózásában egyik parttól a másikig, és életünk érzelmi hullámveréseiben. Van biztos pont. Ezt Urunk határozta meg, mely már a világ teremtése óta kiállta a próbákat. Isten parancsolatai. Naponta lehet döntést hozni, hogy ehhez igazodom. Azonban nekem olyan lehetetlen! – állapítjuk meg néha. Igen, egyedül nekünk az. Azonban nem teljesítménytúrára hív Isten minket. Egyedül Jézus Krisztus tudta tökéletesen, teljesen betölteni a törvényt. Ha Krisztusban van az életem, és ő én bennem, akkor Lelke által lehetséges lesz a lehetetlen. Ha az édesapa felemeli a kisgyermekkel a csomagot, akkor az nem nehéz a számára. Uram, tölts be önmagaddal engem!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."