37914 ima található a honlapon, összesen 63896 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja

  Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja
  Naponta frissül

  A tökéletesség útja, amelyet Jézusról nevezett Terézia, a kármelhegyi Boldogasszony rendjének szerzetesnôje írt. Ez a könyv a kármelhegyi Boldogasszony sarutlan szerzetesnôi számára van írva, akik a rend ôsi szabályát követik.
  J + H + S

  Ez a könyv utasításokat és tanácsokat tartalmaz, amelyeket Jézusról nevezett Terézia intéz leányaihoz, tudniillik azon kolostorok szerzetesnôihez, amelyeket ô alapított a mi Urunk és a mi Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Istenanya segélyével, a kármelhegyi Boldogasszony rendjének ôsi szabálya alapján. Különösen pedig az ávilai Szent József-kolostor nôvéreinek van szánva, minthogy ezt a kolostort alapította legelôször és ennek perjelnôje volt, mikor e művet írta.

  Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaAz imádságban lelki vigasztalás van

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  21

  Most tehát, midôn végre az említett útról kezdünk beszélni,
  vizsgáljuk egy kissé, vajon miképpen kell elindulnunk rajta, nehogy
  mindjárt a kezdetén eltévesszük azt. Ez ugyanis nagyon fontos, sôt
  mondhatnám, mindennél fontosabb. Nem azt akarom mondani, hogy ha
  valakiben nem volna meg az a szilárd elhatározás, amelyrôl itt
  beszélni akarok, az ilyen mondjon le róla, mielôtt még rálépne az
  útra, mert hiszen az Úr majd megnöveli az erejét. De meg azután, ha
  csak egy lépést tenne is rajta, egyetlen egy ilyen lépésben is annyi
  az elôny, hogy nemcsak nem jár veszteséggel, hanem nagyon is megéri a
  fáradságot. Olyan az, mintha valakinek van egy megáldott rózsafüzére:1
  ha egyszer mondja el, egy bizonyos mennyiségű búcsút nyer, s minél
  többször mondja, annál többet nyer vele; ellenben, ha sohasem veszi
  elô, hanem a szekrényében tartja, akkor jobb lenne, ha meg sem volna
  neki. Ha tehát valaki késôbb nem is haladna azon az úton tovább elôre,
  az a néhány lépés, amit rajta tett, világosságot gyújt a lelkében
  arra, hogy jól haladjon más utakon; és pedig minél több ideig ment
  rajta, annál erôsebb lesz ez a világosság. Egy szóval, legyen arról
  meggyôzôdve, hogy semmiféle tekintetben nem lesz ártalmára, ha
  belekezdett, még ha késôbb abba is hagyta, mert a jó dolog sohasem
  okozhat kárt. Azért is igyekezzetek, leányaim, mindazokat az
  ismerôseiteket, akikben van erre való képesség és akikkel eléggé
  bizalmas viszonyban vagytok, rábeszélni arra, hogy ne féljenek, hanem
  próbálkozzanak meg ezzel a kitűnô dologgal. S az Isten szerelmére
  kérlek benneteket, hogy ha valakivel társalogtok, igyekezzetek mindig
  lelki hasznára lenni; hiszen az imáitoknak is az a célja, hogy a
  lelkek üdvösségét mozdítsátok elô. Ezt kérjétek mindig az Úrtól.
  Csúnya dolog volna, ha nem igyekeznétek ezt minden lehetô módon
  elérni. Ha jó rokonok akartok lenni, íme ez az igazi szeretet; ha jó
  barátnôk, úgy jegyezzétek meg, hogy csakis ezen az úton lehettek azok.
  Uralkodjék csak az igazság a ti szíveitekben, -- aminthogy az
  elmélkedés következtében uralkodnia kell -- s akkor világosan fogjátok
  megérteni, hogy milyen szeretettel tartozunk embertársainknak. Nektek
  nincs idôtök, nôvéreim, gyermekjátékokra (mert gyermekjáték, és nem
  más, minden világi barátkozás, még ha nincs is benne rossz); s ne
  bocsátkozzatok soha ilyenféle beszélgetésekbe, hogy: szeretsz-e? vagy:
  nem szeretsz? -- sem rokonokkal, sem másvalakivel, hacsak valami nagy
  jónak elérése, vagy annak a léleknek valami nagy érdeke nem tenné az
  ilyesmit indokolttá. Mert megeshetik, hogy a testvéretek, rokonotok,
  vagy más ilyenféle személy csak úgy lesz hajlandó meghallgatni és
  elfogadni valamely igazságot, ha elôzôleg megnyertétek a szívét az
  ilyen beszéddel és kimutattátok iránta érzett szereteteteket; az
  ilyesmi ugyanis mindig hízeleg az érzékiségnek. Akárhányszor az ilyen
  jó szót -- mert így nevezik az ilyesmit -- többre becsülik, mint akár
  az Úristennek szavát; de az elôbbi azután arra hangolja ôket, hogy
  megfogadják az utóbbit. Azért is nem tiltom el az ilyesmit abban az
  esetben, ha valaki okosan tudja alkalmazni. Ellenben, ha nem
  szentesíti az ilyen szavakat az említett cél, akkor nincs belôlük
  semmi haszon s kárt okozhatnának anélkül, hogy észrevennôk.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaAz imádságban lelki vigasztalás van

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  19

  Úgy tűnhetik fel, hogy az elôbbi fejezetben ellentmondásba
  keveredtem önmagammal, mert midôn vigasztalgattam azokat, akik nem
  jutnak el a szemlélôdés színvonalára, azt mondtam, hogy az Úrnak
  különbözô útjai vannak, amelyek mind Ôhozzá vezetnek; aminthogy
  sokféle lakás is van a mennyországban. Ugyanezt mondom most is.
  Csakhogy Ô Szent Felsége ismeri a mi gyarlóságunkat s amilyen
  irgalmas, gondoskodott minden eshetôségrôl. De azért nem mondta, hogy:
  ,,Ezek jöjjenek ezen az úton, azok pedig ama másikon'', hanem
  ellenkezôleg olyan jóságos volt, hogy senki elôl nem zárta el az élet
  vizének útját. Áldott legyen érte mindörökké, mert mennyi oka lett
  volna arra, hogy elzárja én elôlem! Ha pedig engem nem tiltott le
  róla, mikor ráléptem s nem parancsolta meg, hogy dobjanak a mélységbe:
  úgy bizonyára nem fog senkit másfelé küldeni; hiszen határozottan és
  nyíltan hívogat mindnyájunkat. Mivel azonban annyira jóságos, nem
  kényszerít bennünket rá, hanem ellenkezôleg sokféle úton-módon itat
  meg mindenkit, aki követi Ôt, hogy senki se csüggedjen el és ne haljon
  szomjan. Mert ebbôl a dús forrásból számos patak ered; nagy is, meg
  kicsiny is, de meg erednek belôle csermelyek is a kisdedek számára:
  azoknak az éppen elég. A nagy víztôl az ilyen kezdôk meg is ijednének.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaAz imádság fejtegetése

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  18

  De mit gondoltok, leányaim, vajon miért magyaráztam én meg nektek
  legelôször is a végcélt s mutattam be a jutalmat, mielôtt a
  küzdelemrôl szóltam volna vagyis miért fejtegettem, hogy mekkora jó
  az, ha iszunk ebbôl a mennyei forrásból, ebbôl az élô vízbôl? Azért
  tettem ezt, hogy a feléje vezetô útnak fáradalmai és nehézségei el ne
  csüggesszenek benneteket, hogy bátran haladjatok és ne fáradjatok el.
  Mert mint mondottam, megeshetnék, hogy egészen odáig juttok el s már
  csak éppen hogy le kellene hajolnotok a forráshoz és ihatnátok belôle:
  s ekkor hagynátok fel mindennel és elvesztenétek ezt a nagy kincset,
  abban a hiszemben, hogy nincs erôtök hozzá eljutni és hogy képtelenek
  vagytok tovább menni. Gondoljátok meg, hogy az Úr meghívása
  mindenkinek szól; már pedig Ô maga az igazság, tehát nem lehet a
  szavában kételkedni. Ha ez a lakoma nem volna mindenki számára
  készítve, nem hívna meg rá mindnyájunkat s ha hívna is, nem mondaná,
  hogy ,,Én inni adok nektek''. Azt, igen, mondhatná, hogy ,,Jertek
  valamennyien, mert hiszen nem veszítetek semmit. S akkor majd inni
  adok egyeseknek, tetszésem szerint''. Mivel azonban minden megszorítás
  nélkül ígéri, hogy mindenkinek ád inni, teljesen bizonyos, hogy akik
  csak el nem maradnak az úton, mind meg fogják kapni ezt az élô vizet.
  Az Úr, aki megígérte ezt a nagy jót, adja meg nekünk a kegyelmet is
  hozzá, hogy úgy törekedjünk utána, amint törekednünk illik. Kérjük
  erre Ô Szent Felségét.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaAz imádság fejtegetése

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  16

  Részletesebben akarom ezt kifejteni, hogy jobban megértsétek.
  Tegyük fel, hogy valaki eped a vágytól, bárcsak kimenekült volna már
  ebbôl a börtönbôl. Ilyen vágya volt Szent Pálnak. Ez az érzelem sajgó
  fájdalmat okoz neki, ami természetesen nagyon édes élvezet.
  Mindenesetre kell hozzá önmegtagadás, hogy ezt az érzelmet valaki
  mérsékelje önmagában, mert arra úgysem képes, hogy teljesen elfojtsa.
  Tegyük fel azonban, hogy teljesen erôt vesz rajta és már-már az
  eszétôl is megfosztja. Ilyen esetet nem olyan régen magam is láttam.
  Az illetô személy, bár természeténél fogva indulatos, teljesen hozzá
  van ahhoz szokva, hogy megfékezze akaratát, olyannyira, hogy az, ami
  akkor történt vele, csak úgy érthetô meg, hogy egy idôre elvesztette
  az eszét.11 És ezt több esetben lehetett nála tapasztalni. Azt akarom
  mondani, hogy egy ideig szinte meg volt ôrülve a nagy fájdalomtól és a
  nagy erôlködéstôl, amivel azt leplezni akarta. Már pedig az ilyen
  rendkívüli esetekben, még ha biztos volna is, hogy Isten szelleme
  működik, az alázatosság azt tanácsolja, hogy féljünk. Nem szabad
  ugyanis azt hinnünk, hogy oly nagy bennünk a szeretet és hogy annyira
  képes rajtunk uralkodni. Mondom, nem cselekednék helytelenül az
  illetô, ha más irányba terelné vágyait, föltéve, hogy meg tudja tenni,
  mert nem mindig lesz képes rá. Gondolja meg ilyenkor, hogy ha életben
  marad, többet szolgálhat Istennek s esetleg valami tévelygô lélekben -
  - mely egyébként elkárhoznék -- világosságot gyújthat; s hogy ha
  tovább szolgál, több érdeme lesz és annál jobban élvezheti majd
  Istenét. Félve gondoljon arra is, hogy eddig mily keveset szolgált
  neki. Ezek a jó tanácsok enyhíteni fogják szenvedését és csökkentik
  majd kínjait; s az illetô sokat nyer azzal, ha Isten iránti
  szolgálatkészségbôl kész itt maradni és tovább élni ezzel a
  fájdalommal. Ugyanez az eset, mintha valaki nagyon szenved és súlyos
  fájdalmai vannak s azzal vigasztaljuk, legyen türelmes és bízza magát
  az Úristenre, mivelhogy mindig az a legjobb, ha rá hagyatkozunk.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."