28731 ima található a honlapon, összesen 38740 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja

  Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja
  Naponta frissül

  A tökéletesség útja, amelyet Jézusról nevezett Terézia, a kármelhegyi Boldogasszony rendjének szerzetesnôje írt. Ez a könyv a kármelhegyi Boldogasszony sarutlan szerzetesnôi számára van írva, akik a rend ôsi szabályát követik.
  J + H + S

  Ez a könyv utasításokat és tanácsokat tartalmaz, amelyeket Jézusról nevezett Terézia intéz leányaihoz, tudniillik azon kolostorok szerzetesnôihez, amelyeket ô alapított a mi Urunk és a mi Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Istenanya segélyével, a kármelhegyi Boldogasszony rendjének ôsi szabálya alapján. Különösen pedig az ávilai Szent József-kolostor nôvéreinek van szánva, minthogy ezt a kolostort alapította legelôször és ennek perjelnôje volt, mikor e művet írta.

  Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaA szegénység

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  27

  Ôrizkedjetek az ilyenektôl, az Isten szerelmére és az Ô Szent
  Vérére kérlek benneteket! Amennyiben pedig bűn nélkül mondhatom, azt
  kívánom, hogy amely napon valami fényes, épülettel elkészültök, dűljön
  össze az egész, s feltéve, hogy valamennyien a kegyelem állapotában
  vagytok, temessen mindnyájatokat romjai alá. Ezt komolyan mondom s
  erre igazán kérem Istent. Nagyon csúnya dolog az, leányaim, ha szegény
  emberek vagyonából nagy házakat építünk. Ne engedje az Úristen, hogy
  ez nálunk megtörténjék! Ellenkezôleg, legyen a mi házunk mindig
  mindenben szegény és kicsiny. Utánozzuk ebben legalább annyira-
  amennyire a mi királyunkat, akinek nem volt más hajléka, mint a
  betlehemi istálló, amelyben született és a keresztfa, amelyen meghalt.
  Ezek a hajlékok pedig ugyancsak nem voltak kényelmesek! Hogy mások
  nagy kolostorokat építenek, ahhoz nekünk semmi közünk. Az az ô dolguk.
  Más a rendeltetésük, s bizonyára szent célok lebegnek szemeik elôtt.
  Ellenben tizenhárom földhözragadt nôi személy minden zugban
  meghúzhatja magát. Az ellen nincs kifogásom, hogy legyen valamelyes
  kertetek és legyen benne néhány remetelak, amelyben félrevonulva a
  többiektôl imádkozhattok, mert erre szükségtek van a teljes
  elzárkózottság miatt, de meg az áhítatot és imádságot is elôsegíti.
  Ellenben a fényes épületektôl, nagy házaktól, vagy bármi feltűnô
  dologtól mentsen meg bennünket az Úristen! Tartsátok folyton
  eszetekben, hogy az ítélet napján minden romba fog dôlni, azt meg nem
  tudjuk, nem következik-e be hamarjában. Már pedig igazán nem illenék,
  hogy tizenhárom ágrólszakadt szegény nôcskének a háza nagy zajt
  okozzon, amidôn összedôl. Az igazi szegényekhez nem illik, hogy zajt
  csapjanak, sôt nagyon is meg kell szép csendben húzódniok, mert
  különben az emberek nem lesznek irántuk részvéttel.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaA szegénység

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  21

  Megcsalnók a világot, ha nem így gondolkoznánk. Tettetnôk a
  szegénységet, viselnôk annak álarcát, anélkül, hogy lelkileg azok
  volnánk! Én ezt lelkiismeretbe vágó dolognak tartanám s úgy érezném
  magamat, mint aki gazdag létére alamizsnát gyűjt. Isten mentsen meg
  minket az ilyesmitôl! S ha valahol túlságosan aggódnak amiatt, hogy
  jut-e bôven alamizsna: megeshetik, sôt szokásukká válhatik, hogy
  olyankor is kéregetnek, amikor nincs is rá szükségük, s esetleg olyan
  embertôl, aki jobban meg van szorulva, mint ôk. Az illetô legalább nem
  veszít vele, sôt sokat nyer, ha megadja azt az alamizsnát: mi ellenben
  nagyon is rosszul járnánk. Ne adja Isten, leányaim, hogy ilyesmi
  megtörténjék! Ha ettôl kellene tartanom, akkor inkább azt szeretném,
  hogy legyen biztos jövedelmetek. Soha se járjon tehát ilyesmin az
  eszetek; én ezt az alamizsnát kérem tôletek; adjátok meg nekem az
  Isten szerelméért. S ha közületek valaki, akár a legutolsó is azt
  találná valaha észrevenni, hogy ebben a kolostorban más felfogás kezd
  lábrakapni, emelje fel szavát Isten Ô Szent Felségéhez, s alázatosan
  figyelmeztesse fônöknôjét, hogy rossz útra tévedt. S valóban, ez az út
  annyira veszedelmes, hogy rajta az igazi szegénység lassankint
  teljesen tönkremegy. Én bízom az Úrban, hogy ez nálunk nem lesz így s
  hogy Ô nem fogja elhagyni az Ô szolgálóit. Ha ez a könyv, amelynek
  megírására felkértetek engem, nem is érne egyébként semmit, az az egy
  haszna meglesz, hogy erre a pontra felhívta a figyelmeteket.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaA szegénység

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  19

  Az Úr szerelmére kérlek, soha se felejtsétek el, hogy ha már lemondtatok minden rendes jövedelemrôl, mondjatok le a megélhetésre vonatkozó gondokról is, mert különben semmit sem ér az egész. Akinek van vagyona, az viselje az ilyen gondokat is; az ô helyzetében ez egészen rendén van, mert ezt az ô hivatása hozza magával; ellenben minálunk az ilyesmi tisztára esztelenség. Másnak vagyonával törôdni, részünkrôl illetéktelen beavatkozás volna olyasmibe, amihez csak az
  illetônek van joga. Egyébként a ti gondjaitok úgy sem képesek a másik ember gondolkodását befolyásolni s ôt arra indítani, hogy alamizsnát adjon nektek. Éppen azért sokkal jobb, ha ezt a gondot arra hagyjátok, aki Ura úgy a birtoknak, mint a birtokosnak. Az Ô parancsára jöttünk mi ide. Az Ô szavai igazak; ha ég és föld elmúlnak is, az Ô igéi el nem múlnak. Ha tehát hívek maradunk hozzá, soha se féljetek attól, hogy Ô elhagy bennünket. Ha pedig egyik-másik napon nem volna mit
  ennetek, ez annál nagyobb javatokra lesz. A szentek életüket vesztették el; legyilkolták ôket hitük miatt, s ez a vértanúság mennyire növelte örök dicsôségüket. Micsoda kitűnô vásárt csinálnánk mi is, ha egyszerre mindennel végezhetnénk s élvezhetnôk minden kívánságunk kielégítését mindörökre.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."