55310 ima található a honlapon, összesen 120666 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja

Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja
Naponta frissül

A tökéletesség útja, amelyet Jézusról nevezett Terézia, a kármelhegyi Boldogasszony rendjének szerzetesnôje írt. Ez a könyv a kármelhegyi Boldogasszony sarutlan szerzetesnôi számára van írva, akik a rend ôsi szabályát követik.
J + H + S

Ez a könyv utasításokat és tanácsokat tartalmaz, amelyeket Jézusról nevezett Terézia intéz leányaihoz, tudniillik azon kolostorok szerzetesnôihez, amelyeket ô alapított a mi Urunk és a mi Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Istenanya segélyével, a kármelhegyi Boldogasszony rendjének ôsi szabálya alapján. Különösen pedig az ávilai Szent József-kolostor nôvéreinek van szánva, minthogy ezt a kolostort alapította legelôször és ennek perjelnôje volt, mikor e művet írta.

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaÖnmegtagadás, betegség idején is

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23

Azért hangsúlyozom ezt annyira, mert nagyon fontos s nézetem
szerint ez az egyik oka annak, hogy némely kolostorban annyira
meglazult a fegyelem. Ez a mi nyomorult testünk ugyanis olyan
sajátságos természetű, hogy minél több kényelmet engedünk meg neki,
annál többre van szüksége. Csodálatos dolog, mennyire szereti, ha
dédelgetik s ha bármi csekélyke kis ürügyet tud találni a
követelődzésre, befonja a szegény lelket s megakadályozza abban, hogy
előrehaladjon. Gondoljátok meg, hány szegény beteg van rosszabb
helyzetben, mint ti, mivel senkije sincs, akinek panaszkodhatnék; mert
a szegénység és a kényelem nem járnak együtt. Gondoljatok arra is,
hány férjes nő van -- s én magam is ismerek ilyeneket, még pedig
előkelő nőket -- akik keserves helyzetükben és súlyos szenvedéseikben
nem mernek panaszkodni, nehogy terhére legyenek férjüknek. Már pedig
azt tudhatná az ilyen magamforma bűnös lélek, hogy nekünk csak nincs
jogcímünk nagyobb kényelemre, mint azoknak s nem azért jöttünk ide,
hogy élvezzünk s kényelemben éljünk! Ha már megszabadultunk attól a
sok szenvedéstől, amely kijutott volna nekünk a világban, talán
valamit mégis csak elviselhetünk Isten szerelméért, anélkül, hogy
telepanaszkodnók vele a házat! Hányszor előfordul, hogy az olyan
férjes nő, aki szerencsétlen házasságban él, még azt sem meri
megtenni, hogy más előtt öntse ki szívét, hanem szótlanul viseli
szenvedéseit; mert a férje megharagudnék, ha megtudná, hogy másoknak
elmondta bajait, vagy panaszkodott. Mi pedig azokból a bajokból,
amelyeket bűneinkért szenvedünk, nem volnánk képesek valami keveset
elviselni, úgy, hogy csak az Úristen tudjon róla? Hiszen különben is
vajon mit segít az a betegségen, ha másoknak elmondjuk?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaLemondás önmagunkról, alázatosság

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
19

Igazán mulatságos dolog látni, hogy egyesek mennyi lelki
gyötrelmet okoznak önmaguknak. Olykor valóságos rögeszméjükké lesz az
önsanyargatás s ész nélkül esnek neki önmaguknak; az egész buzgóság
pedig egy-két napig tart. Ekkor azután az ördög felcsigázza a
képzelődésüket, hogy mekkora kárt tettek az egészségükben. Attól
kezdve azután hallani sem akarnak önsanyargatásról, még arról sem,
amit a rendi szabályok írnak elő: mert hát - mondják - nekik e téren
keserves tapasztalatuk van! Nem tartjuk meg szabályunk legelemibb
pontjait, például a hallgatást, pedig ez csak nem árt az egészségnek?!
Ha pedig eszünkbe jut, hogy fáj a fejünk, akkor már nem megyünk a
kórusba: pedig abba sem halnánk bele. Ma az a mentség, hogy a fejünk
fáj; holnap az, hogy tegnap fájt a fejünk; három további napon pedig
azért maradunk el, nehogy újra megfájduljon. Emellett pedig saját
találmányú önsanyargatásokra vállalkozunk, aminek folytán el kell
hagynunk majd ezt, majd azt a kötelességet. Olykor alig van valami
bajunk, de azért nem érezzük magunkat kötelezve semmire sem, mert
felmentést kértünk, s azt hisszük, hogy azzal azután minden rendben
van. Azt mondjátok talán, hogy Hát akkor minek adja meg a fölmentést
a főnöknő? Hiszen ha belelátna az illető belsejébe, talán nem is
adná meg; mivel azonban annyira bizonykodtok előtte, hogy szükségtek
van rá, orvos meg mindig akad, aki támogatja kérésteket; meg valami
jóbarát vagy rokon is ott siránkozik előtte a ti érdeketekben: mit
csináljon a szegény főnöknő? Olykor világosan látja, hogy a kérelem
nem indokolt, de nem meri megtagadni, nehogy szeretetlenséggel
vádolhassák. Azt gondolja, inkább hibázzatok ti, mint ő. Meg azután
nem is akar rólatok rosszat feltenni.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaLemondás önmagunkról, alázatosság

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
17

Már most a legelső dolog, amivel le kell számolnunk, az, hogy nem
szabad ezzel a mi testünkkel törődnünk. Ezen a téren sok lesz a
tennivaló, mert legtöbben közülünk természetüknél fogva annyira
kényelemszeretők és úgy féltik az egészségüket, hogy csodálatos
valami, mennyi gondot ád ez a dolog nemcsak a világiaknak, hanem még a
szerzeteseknek is. Sőt igazán úgy látszik, mintha egyik-másik nővér
másért se lépett volna a szerzetbe, mint azért, hogy távol tartsa
magától a halált: egyik jobban küzd ellene, mint a másik. Igaz ugyan,
hogy minálunk az ilyesmi nem lehetséges, legalább gyakorlatilag nem;
azt óhajtanám azonban, hogy még az erre irányuló kívánságot is öljétek
ki a szívetekből. Ti azért jöttetek ide, nővéreim, hogy meghaljatok
Krisztusért, nem pedig azért, hogy az Ő kedvéért ápolgassátok
magatokat. Erről meg kell győződve lennetek. Az ördög ugyanis
igyekszik a szerzetesekkel elhitetni, hogy vigyázniok kell magukra,
mert különben nem képesek elviselni a rendi élet szigorát. Így azután
akkora gondot fordítanak az egészségükre -- csupán azért, hogy a rendi
élet szigorát elviselhessék -- hogy meghalnak anélkül, hogy azt a
szigort csak egy hónapig, sőt talán csak egy napig is gyakorolták
volna. Igazán nem tudom, hogy akkor minek is jöttünk mi ide. Attól
ugyan senki se féltsen bennünket, hogy ebben a pontban túlzásba esünk;
az már igazán csoda volna, még ha akarnánk is valamit tenni: a mi
gyóntatóink azonnal halálra ijednek, hogy megöljük magunkat az
önsanyargatással! De meg azután magunk is annyira remegünk e
tekintetben a túlzástól, hogy bárcsak minden más téren is épp oly
óvatosak volnánk!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."