65089 ima található a honlapon, összesen 151995 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

A Boldogságos Szűz Mária zsoltárkönyve

A Boldogságos Szűz Mária zsoltárkönyve
Naponta frissül

„A Boldogságos Szűz zsoltárkönyve, Szent Bonaventura írta Dávid zsoltárai alapján. Van ebben százötven zsoltár, amelyeknek kezdetei összhangban állnak Dávid zsoltáraival, az egymást követő szavak a Boldogságos Szűzre szépen illenek. Nyolc kantikumot is tartalmaz, úgy mint Izajás, Ezekiel, Anna kantikuma, Mózes és Habakuk, a három fiú és Zakariás; ezenkívül a Téged Isten Anyja dicsérjünk himnuszt, aminek eredetijét ő is Ambrusnak és Ágostonnak tulajdonítja; végül egy hitvallást, a „Quicumque vult”, azaz az Athanasius-hitvallást.

” Az eredeti mű: S. BONAVENTURA Psalterium majus Beatae Mariae Virginis In: S. BONAVENTURA, Opera Omnia, A.C. Peltier, Parisiis 1868. Új fordítás Fordította és szerkesztette: Dr. HEGYI FERENC Lektorálta: Dr. NÁNÁSI IRÉN A könyv elektronikus változatai elérhetők és ingyen letölthetők az alábbi webhelyen: www.szuzanyam.hu

A Boldogságos Szűz Mária zsoltárkönyveA Boldogságos Szűz Mária litániája

Napi Ima12 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
20

Uram, irgalmazz nekünk. Krisztus, kegyelmezz nekünk. Krisztus, hallgass meg minket. Krisztus, szívesen hallgass meg minket. Atyaisten, aki a mennyben vagy, Mária dicsőséges Teremtője, könyörülj rajtunk. Fiúisten, a világ Megváltója, aki által Mária megismerte az anyaságot, könyörülj rajtunk. Szentlélekisten, aki Szent árnyékával eltakartad Máriát, könyörülj rajtunk. Szentháromság, egyetlen Isten, aki Máriát dicsőíti, könyörülj rajtunk. Szent Mária, aki az egész világegyetemet megvilágosítja, imádkozz értünk. Szent Mária, aki felmagasztalod a szolgáidat, imádkozz értünk. Szent Mária, aki közbenjársz a bűnösökért, imádkozz értünk. Szent Mária, aki megvilágosítod a szívet, imádkozz értünk. Szent Mária, az irgalmasság forrása, imádkozz értünk. Szent Mária, a szent egyház pompája, imádkozz értünk. Szent Mária, a bölcsesség virága, imádkozz értünk. Szent Mária, akit az angyal üdvözölt, imádkozz értünk. Szent Mária, akit Szentlélek árnyéka beborított, imádkozz értünk. Szent Mária, akit az égben dicsőítenek, imádkozz értünk. Szent Mária, a tavasz gyönyörű rózsája, imádkozz értünk. Szent Mária, gyümölcsöző szőlő levelekkel díszítve, imádkozz értünk. Szent Mária, szelíd és szép szűz, imádkozz értünk. Szent Mária, Atyaisten dédelgetett házastársa, imádkozz értünk. Szent Mária, Isten Igéjének predesztinált anyja, imádkozz értünk. Szent Mária, akit Szentlélek vesz körül, imádkozz értünk. Szent Mária, akinek a méhében fogant Isten, imádkozz értünk. Szent Mária, aki Istenembert hozott világra, imádkozz értünk. Szent Mária, a szűzek mintáját hordozó szűz, imádkozz értünk. Szent Mária, Jesse szára, aki Krisztust szülte, imádkozz értünk. Szent Mária, az élet fája, aki gyümölcsöt ad, imádkozz értünk. Szent Mária, az asszonyok legszebbje, imádkozz értünk. Szent Mária, az alázatosak közül a legalázatosabb, imádkozz értünk. Szent Mária, a szentek legszentebbje, imádkozz értünk. Szent Mária, a legértékesebb a szeretetben, imádkozz értünk. Szent Mária, a legméltóbb külön dicséretre, imádkozz értünk. Szent Mária, a Teremtő Anyja, imádkozz értünk. Szent Mária, a Megváltó Anyja, imádkozz értünk. Szent Mária, Krisztus Anyja, imádkozz értünk. Szent Mária, a föld kívánt anyja, imádkozz értünk. Szent Mária, aki rettenetes vagy a pokol erői előtt, imádkozz értünk. Szent Mária, a legkedvesebb anya, imádkozz értünk. Szent Mária, kegyelemmel teli szűz, imádkozz értünk. Szent Mária, irgalommal teli szűz, imádkozz értünk. Szent Mária, aki jámbor vigasztalásokat terjeszt, imádkozz értünk. Szent Mária, a szűz becsület virága, imádkozz értünk. Szent Mária, a bölcsesség virága, imádkozz értünk. Szent Mária, a Kelet ragyogása és fénye, imádkozz értünk. Szent Mária, az ég erényeinek királynője, imádkozz értünk. Szent Mária, az Úr ciprusának háza, imádkozz értünk. Szent Mária, a menny kristályos ablaka, imádkozz értünk. Szent Mária, az örök fény hajnala, imádkozz értünk. Szent Mária, a legszebb és legtiszteltebb szűz, imádkozz értünk. Szent Mária, édes és hangzatos dallam, imádkozz értünk. Szent Mária, aki Isten gyönyörével táplál minket, imádkozz értünk. Szent Mária, a mennyei udvar pohárnoka, imádkozz értünk. Szent Mária, a Paradicsom nyitott ajtaja, imádkozz értünk. Szent Mária, Isten szeretett árnyéka, imádkozz értünk. Szent Mária, a szüzek új öröme, imádkozz értünk. Szent Mária, a legáldottabb a nők között, imádkozz értünk. Szent Mária, a nyomorultak jámbor vigasza, imádkozz értünk. Szent Mária, az igazi üdvösség és az igazi boldogság, imádkozz értünk. Szent Mária, a szeretet nagyszerűsége, imádkozz értünk. Szent Mária, a kegyesség teljessége, imádkozz értünk. Szent Mária, az árvák anyja, imádkozz értünk. Szent Mária, az árvák ápolója, imádkozz értünk. Szent Mária, a kisgyerekek teje, imádkozz értünk. Szent Mária, a szenvedők támasza, imádkozz értünk. Szent Mária, akit az angyalok szolgálnak és tisztelnek, imádkozz értünk. Szent Mária, az ég nemes királynője, imádkozz értünk. Szent Mária, akiben mind a férfi, mind a női szentek örömüket lelik, imádkozz értünk. Szent Mária, akit mindenki dicsér és tisztel, imádkozz értünk. Kedvezz nekünk, bocsáss meg, Úrnő. Kedvezz nekünk, szabadíts meg, Úrnő. Minden rossztól szabadíts meg minket, Úrnő. Minden gonosz kísértéstől szabadíts meg minket, Úrnő. Isten haragjától és felháborodásától szabadíts meg minket, Úrnő. Veszélytől és kétségbeeséstől szabadíts meg minket, Úrnő. A büszkeségtől, amely tönkretesz, szabadíts meg minket, Úrnő. A harag és az irigység éles bűnéből szabadíts meg minket, Úrnő. A test kísértésétől, amely minden oldalról ér bennünket, szabadíts meg minket, Úrnő. A gonosz ellenség támadásától szabadíts meg minket, Úrnő. Krisztus megtestesülése fölötti örömünk által szabadíts meg minket, Úrnő. Az ő szenvedése fölötti bánat és gyötrelem által szabadíts meg minket, Úrnő. A feltámadása feletti öröm és csodálat által szabadíts meg minket, Úrnő. A mennybemenetele fölötti öröm és elragadtatás által szabadíts meg minket, Úrnő. A Szentlélek küldetésébe vetett hited által szabadíts meg minket, Úrnő. A te koronázásod feletti öröm és elragadtatás által szabadíts meg minket, Úrnő. A halálunk pusztító és elhagyatott órájában szabadíts meg minket, Úrnő. Az ítélet súlyos vizsgálatakor szabadíts meg minket, Úrnő. A pokol szörnyű gyötrelmeitől szabadíts meg minket, Úrnő. Mi bűnösök, könyörgünk, hallgass meg minket. Mivel te, a legjámborabb királynő méltóságot szereztél a szent Egyház védelmére, kérünk téged, hallgass meg minket. Te méltóztatsz dicsőséget szerezni az igazak számára, és kegyelmet nyújtani a bűnösöknek, könyörgünk hozzád, hallgass meg minket. Te méltóztatsz vigaszt szerezni a sanyargatottak számára, és szabadságot a foglyoknak, könyörgünk hozzád, hallgass meg minket. Te méltóztatsz megvigasztalni a szolgákat és a szolgálólányokat, akik odaadóan szolgálnak téged, könyörgünk hozzád, hallgass meg minket. Te méltóztatsz megtartani a te keresztény népedet, megmentve a te Fiad értékes vérét, könyörgünk hozzád, hallgass meg minket. Te méltóztatsz a hitben elhúnytaknak örök nyugalmat nyújtani, könyörgünk hozzád, hallgass meg minket. Isten anyja, könyörgünk hozzád, hallgass meg minket. A szeretett anya, a Szűzanya, szánjon meg minket, és örök nyugalmat adjon nekünk. Ámen. Uram, irgalmazz nekünk. Krisztus, kegyelmezz nekünk. Uram, irgalmazz nekünk. Mi atyánk stb., és ne essünk kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. V. Mondtam, Úrnő, könyörülj rajtunk. R. Gyógyítsd meg a lelkemet, mert vétkeztem ellened. V. Az irgalmadat fordítsd ránk. R. És légy kedves a szolgáidhoz. V. Mutasd meg a te hatalmad ellenségeinkkel szemben. R. Annak érdekében, hogy te minden nemzet előtt megigazulhass. V. Irgalmazz a te szolgáidnak, akik a te nevedet hívják. R. És ne hagyd őket a kísértéseik áldozatául esni. V. Ne űzz el minket a halálunk óráján. R. És támogasd a lelkünket, amikor elhagyja a testünket. V. Légy nekünk az erő tornya. R. És egy bevehetetlen szikla az ellenség ellen. V. Segíts nekem, Úrnő, hogy ne engedjek neki. R. Zúzd őt szét a lábam alatt. V. Kedvezően hallgasd az imámat és a könyörgésemet. R. És engedd, hogy az ellenfeleim semmivé váljanak. Imádkozzunk. Mindenható és örök Isten, aki számunkra a legtisztább Szűz Mária születését tervezted, arra késztetsz, hogy tiszta testtel szolgáljunk téged, és szerény elménkkel kedveskedjünk neked. Imádkozunk hozzád is, legjámborabb Szűz Mária, a Világ Királynőjéhez és az angyalok uralkodójához, hogy felfrissülést szerezz azok számára, akiket a tisztítótűz tüzei megtisztítanak, hogy kegyelmet nyerj a bűnösöknek, és adj kitartást a méltó jócselekedetekben. Védj meg minket, akik oly gyengék vagyunk, minden veszedelemtől, amely bennünket fenyeget. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A Boldogságos Szűz Mária zsoltárkönyveHitvallás Szent Athanasius stílusában

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
19

Aki üdvözülni akar, annak mindenekelőtt szilárdan hinnie kell Máriában. Aki ezt teljes egészében és sértetlenül nem tartja be, minden kétséget kizáróan örökre elpusztul. Mert egyedül ő szűzen maradva szült, egyedül ő pusztított el minden eretnekséget. Jöjjön zavarba és szégyellje magát az a zsidó, aki azt mondja, hogy Krisztus József magvából született. Jőjjön zavarba a manicheus, aki azt mondja, hogy Krisztus teste nem valódi. Szégyelljék magukat mindazok, akik azt mondják, hogy testét más forrásból nyeri, mint Mária. Mert ugyanaz a Fiú, aki az Atya egyszülöttje az Istenségben, mint aki Szűz Mária igaz és egyszülött Fia. A mennyben anya nélkül, a földön apa nélkül. Mert amint a racionális lélek és a test az emberben való egyesülés miatt valóban az embertől születik, úgy Krisztust, Istent és embert egyaránt, Mária, a Szűz szülte. Testet öltött magának a Szűz testéből, mert így tette megválthatóvá az emberi fajt. Aki Istenség szerint egyenlő az Atyával, de az ő embersége szerint kisebb, mint az Atya. Szentlélektől fogant Szűz Mária méhében, és angyal hirdette, de ennek ellenére a Szentlélek nem az Atyja. Szűz Mária testfájdalom nélkül hozta a világra, mert testi öröm nélkül fogant. Akit az Anya a tejével táplált; szoptatás a mennyből. Akit születésekor az angyalok kísérőkként vettek körül, nagy örömet jelentettek a pásztoroknak. Ő az, akit a mágusok ajándékokkal imádtak, aki Heródestől Egyiptomba menekült, akit János megkeresztelt a Jordánban; elárulták, elfogták, megkorbácsolták, keresztre feszítették, meghalt és eltemették. Aki dicsőséggel feltámadt, és felment a mennybe. Aki elküldte a Szentlelket a tanítványaira és az anyjára. Akit végül felvett a Mennybe, ahol az ő Fia jobbján ül, soha nem szűnik meg közbenjárni értünk. Ez Szűz Mária hite, nem megmenthető az, aki ezt hűségesen és határozottan nem hiszi.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A Boldogságos Szűz Mária Himnusz abban az alakbanamit Ambrusnak és Ágostonnak tulajdonítanak

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
18

Téged, Isten Anyja dicsérünk : téged Szűz Mária vallunk. Te vagy az Örökkévaló Atya házastársa : az egész föld tisztel téged. Téged az összes angyal és arkangyal : trón és fejedelemség szolgál. Neked a menny minden erőssége és hatalmassága : és minden uralma engedelmeskedik. Neked az összes angyali kórus, a kerubok és a szeráfok : örvendezve ujjonganak. Téged az összes angyali teremtmény : szűntelenül magasztal. Szent vagy, szent vagy, szent vagy : Mária Isten Anyja, Anya és Szűz! Tele van az ég és a föld : a te méhed gyümölcsének fenségével és dicsőségével. Téged dicsőít az apostolok dicsőséges kara : mint Teremtőjük Anyját. Téged az áldott vértanúk csoportja : mint Krisztus Anyját dicsőít. Téged dicsér a hitvallók serege : mint a Szentháromság templomát. Téged hirdet a szent szüzek kedves kórusa : mint a szüzesség és az alázat példaképét. Téged az egész mennyei udvar : királynőként tisztel. Hozzád az egész földkerekségen : könyörög az Anyaszentegyház. Anyja : az isteni Felségnek. Tiszteletreméltó, szent, szelíd és kedves : szülője a Mennyei Királynak! Te vagy az Angyalok Úrnője : te vagy a Paradicsom kapuja. Te vagy a lépcső : a mennyei királyság dicsőségébe. Te vagy a nászszoba : te vagy a kegyesség és a kegyelem frigyládája. Te vagy az irgalmasság artériája : te vagy az örökkévaló Király Hitvese és Anyja. Te vagy a Szentlélek kincstárának temploma : te vagy az egész áldott Szentháromság nemes trónja. Te vagy az Isten Közvetítője, aki szereti az embereket : a halandók égi fényessége. Te vagy a harcosok végső menedéke, a szegények szószólója : a bűnösök együtt érző menedéke. Te vagy a kegyelmek terjesztője : a gonosz démonok és az önhittség gátja. Te vagy a világ Úrnője, a menny Királynője : Isten után az egyetlen reményünk. Te vagy a menedékkeresők biztonsága, a hajótöröttek kikötője : a nyomorultak vigasztalása, pusztulók megmentője. Te vagy minden szentnek Anyja, Isten után minden örömünk : az összes mennyben lakó kárpótlása. Te vagy az igaz támogató, a tévelygők összegyűjtője : a patriarcháknak tett ígéret. Te vagy a próféták igazsága, az apostolok hírnöke és tanárnője : az evangélisták tanítónője. Te vagy a mártírok ereje, a hitvallók példája: a szüzek becsülete és ünnepe. Méhedbe kaptad Isten Fiát : hogy megszabadítsad a száműzött embert. Általad űzetik ki az ősi ellenség : és a mennyek királyságai megnyílnak a hívők előtt. Fiaddal együtt ülsz : az Atya jobbján. Közbenjársz értünk, Szűz Mária : nála, akiről hisszük, hogy meg fog ítélni minket. Könyörgünk tehát, segíts nekünk, szolgáidnak : akiket megváltott a te Fiad drága vére. Ments meg minket kegyes Szűz, a te szentségeddel : és mi örökké dicsőítünk. Mentsd meg az embereidet, Úrnő : és részesítsed a te Fiad örökségéből. Vezess minket : és mi örökre megmaradunk. Minden nap : ó kegyes, a te tiszteletedre. És örökké dicsérni akarunk téged: elmével és hanggal egyaránt..Uralkodj, édes Mária, most és mindörökké : hogy bűn nélkül tarts meg minket. Irgalmazz nekünk, kegyes : irgalmazz nekünk. Nagy irgalmad legyen rajtunk : mert mi bízunk benned, Szűz Mária. Benned édes Mária, bízunk: megvédsz minket örökké. Te méltó vagy a hatalomra, te méltó vagy a dicséretre : legyen meg a te hatalmad és a dicsőséged mindörökkön örökké.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A Boldogságos Szűz Mária zsoltárkönyveKantikum Zakariás mintájára (Lk 1)

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
17

Áldott légy, Úrnő, Izráel Istenének anyja, aki általad meggyorsította és kiváltotta a népe megváltását. És felemelte a szentséged üdvösségének kürtjét Dávidnak, az ő szolgájának házában. Ahogyan Ézsaiás és más szent prófétái száján szólt. Válts ki minket az ellenségeink kezéből, Szűzek Szűze, védj meg minket azoknak a kezétől, akik gyűlölnek bennünket. És irgalmazz nekünk és a hozzánk tartozóknak, hogy méltóztassál tudatában lenni a Mindenható Isten végrendeletének. Amint megesküdött mindörökre atyáinknak, Ábrahámnak és az õ magvának. Így, az ellenségeink kezéből szabadulva, békében szolgálhatjuk őt. Minden nap szentségben és igazságban előtted. És téged, Mária, Isten prófétájának fognak nevezni, mert tudtad, hogy Ő a szolgálólányának alázatát vette figyelembe. Aki által Ő az üdvösség ismeretét adta a népének a bűneik megbocsátásában. Irgalmasságod nagyságának gyengéd érzéseivel látogass meg minket Hajnalcsillag, a magasból a Keletet. Világítsd meg azok sötétségét, akik a halál árnyékában ülnek, és méltóztassál beléjük csepegtetni a legkedvesebb Fiad fényét. Irgalmazz, irgalmasság Anyja, nekünk, nyomorúságos bűnösöknek, akik elhanyagoljuk a bűnbánatot a korábbi bűneinkért, és mindennap elkövetünk annyit, ami bűnbánatot érdemel. Dicsőség az Atyának...

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."