Regnum Christi Elmélkedés Szabadulás és Isten látásaIsten igéjének vasárnapja

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23

Szabadulás és Isten látása

Evangélium:
Lk 1,1-4; 4,14-21
Már sokan vállalkoztak arra, hogy a körünkben lejátszódott eseményeket leírják, úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az isteni igének. Most jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek pontosan utánajárjak, és sorban leírjak neked mindent, tiszteletreméltó Teofil, hogy meggyőződjél róla, mennyire megbízhatók azok a tanítások, amelyekre oktattak.
Abban az időben: Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és mindenki elismeréssel beszélt róla. Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva: „Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.” Összetekerte az Írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az Írás, amelyet az imént hallottatok.”

Bevezető ima: Jézusom, Megváltóm! Hozzád jövök a mai imában, hogy Szentlelked közvetítésével egyre szorosabb kapcsolatban élhessek veled. Neked akarom adni a szívemet: kérlek, formáld azt akaratod szerint! Vágyom a Veled való minél nagyobb egységre, egészen azonosulni szeretnék a Te isteni vágyaiddal!

Kérés: Uram, tölts el engem egyre jobban a Te jelenléted örömével!

Elmélkedés:
1. „Az Úr Lelke van rajtam.” Minden jónak a közvetítője életünkben: Isten Lelke, a Teremtő Lélek. Ő az, aki Isten akaratát, hatalmát, az Atya teremtő Szavát ténylegesen megvalósítja a teremtett világban. Általában kevés szó esik a Szentlélek működéséről. Talán azért, mert az anyagi világ kézzelfogható tapasztalataihoz szokott gondolkodásunk számára nehezen megragadható az Ő szellemi lénye. Ha hasonlatot keresnénk a Szentlélek jellemzésére, talán a fényhullámok természetéhez hasonlíthatnánk. Ezek a levegőt keresztülszelve láthatatlanok, és csak akkor érzékeljük jelenlétüket, amikor egy tárgyba beleütközve arról visszaverődnek. Ekkor azonban csodálatos színeket tapasztalunk! Így tesz körülöttünk és bennünk a Szentlélek is. Amíg nem fordulunk hozzá az imában, addig létezése számunkra láthatatlan. De mihelyt a Lélek állandó áradata „beleütközik” hittel feléje forduló szívünkbe, azonnal érzékelhetjük nagyon is jelenvaló valóságát. Ő az, aki közvetíti számunkra mindazokat az ajándékokat, melyeket Isten végtelen szeretetében ki akar árasztani az életünkre. Hívjuk ezért gyakran: „Jöjj, Teremtő Lélek!”

2. Az örömhír. Jézus ebben az evangéliumi szakaszban összefoglalja az Evangélium üzenetének lényegét: szabadulás a foglyoknak és látás a vakoknak. Talán gyakran szemünk elől tévesztjük Jézus megváltó küldetésének célját. Ő nem azért jött közénk, hogy kellemes földi életet biztosítson számunkra úgy, ahogyan azt mi elképzeljük. Hiszen az Ő élete sem ilyen volt… De megajándékoz minket valami sokkal nagyobbal: Neki hatalma van arra, hogy megszabadítson minket a gonosz fogságából, és elvezesse vak lelkünket Isten látására! Ezekért a kegyelmekért folyamodjunk tehát hozzá mindenekelőtt!

3. „Elérkezett az Úr esztendeje” Az „Úr esztendeje” az ószövetségi törvényekben azt az előírást jelentette, hogy minden 50. esztendőben a korábban idegen kézre került földeket vissza kellett szolgáltatni eredeti tulajdonosuknak. Ez az isteni irgalmasság nagyon szép előképe – bár egyes történészek szerint kérdéses, hogy e törvényt mennyire érvényesítették a zsidó társadalomban. Isten azonban ténylegesen megvalósítja az „Úr esztendejét” Jézus küldetése által! Ő az, aki kereszthalálával valóságosan visszaadja nekünk a gonosz által elrabolt földeket, melyet a bűn által hatalmába kerített: a lelkünket. Lelkünk ezért a megváltás óta újra Isten tulajdonává lett! A mi szabad döntésünkön múlik, hogy valóban így legyen. Életünk legfontosabb céljának kell ezt tartanunk!

Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm, Atyám, hogy irgalmasságodban felajánlod számomra az Úr esztendejét! Köszönöm, Jézus, hogy értem vállalt áldozatoddal elhoztad számomra a szabadulás lehetőségét! Jöjj, Szentlélek Úristen mindennap az életembe, és segíts együttműködnöm Atyámmal saját magam és embertársaim szabadulásának érdekében. Segíts, Uram, hogy megértsem a gonosz elleni küzdelem: az éberség és a virrasztás fontosságát.

Elhatározás: Imádkozom a felismert megkötözöttségeimből való szabadulásomért.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. január hónapra:

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."