Ferenc pápa homíliája SZENTMISE ÉS BOLDOGOK SZENTTÉ AVATÁSA

Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
15
Ferenc pápa homíliája SZENTMISE ÉS BOLDOGOK SZENTTÉ AVATÁSA

SZENTMISE ÉS A BOLDOGOK SZENTTÉ AVATÁSA

Titus Brandsma - Lazzaro, detto Devasahayam - César de Bus - Luigi Maria Palazzolo - Giustino Maria Russolillo - Charles de Foucauld - Maria Rivier - Maria Francesca di Gesù Rubatto - Maria di Gesù Santocanale - Maria Domenica Mantovani

 

Hallottuk, mit mondott Jézus a tanítványainak, mielőtt elhagyta ezt a világot és visszatért az Atyához. Elmondta, mit jelent kereszténynek lenni: "Ahogyan én szerettelek titeket, úgy kell szeretnetek egymást." (Jn 13,34) Ez az az örökség, amelyet Krisztus ránk hagyott, a végső kritérium, amely alapján eldönthetjük, hogy valóban az ő tanítványai vagyunk-e vagy sem. Ez a szeretet parancsa. Álljunk meg, hogy megvizsgáljuk e parancsolat két lényeges elemét: Jézus irántunk érzett szeretetét - "ahogyan én szerettelek titeket" - és azt a szeretetet, amelyet arra kér, hogy mutassunk mások felé - "így kell szeretnetek egymást."

Először is, a szavak: "ahogyan én szerettelek titeket."  Hogyan szeretett minket Jézus? A végsőkig, önmaga teljes odaadásáig. Meglepő belegondolni, hogy ezeket a szavakat azon a sötét éjszakán mondta, amikor a Felsőházban mély érzelmek és szorongás uralkodott: mély érzelmek, mert a Mester éppen búcsút akart venni tanítványaitól; szorongás, mert azt mondta, hogy egyikük el fogja árulni őt. Elképzelhetjük a bánatot, amely Jézus szívét betöltötte, a sötét felhőket, amelyek az apostolok szívében gyülekeztek, és a keserűséget, amellyel Júdást látták, aki, miután átvette a Mester által neki mártott falatot, elhagyta a szobát, hogy belépjen az árulás éjszakájába. Jézus azonban éppen az árulás órájában megerősítette az övéi iránti szeretetét, mert az élet sötétsége és viharai közepette ez a legfontosabb dolog: Isten szeret minket.

Testvérek, legyen ez az üzenet saját hitünk magja, és minden mód, ahogyan azt kifejezzük: "...nem mi szerettük Istent, hanem ő szeretett minket." (1Jn 4,10) Soha ne felejtsük el ezt. Nem a mi képességeink és érdemeink a központi dolog, hanem Isten feltétel nélküli, ingyenes és érdemtelen szeretete. Keresztény életünk nem a tanítással és a jó cselekedetekkel kezdődik, hanem azzal az ámulattal, amely abból a felismerésből születik, hogy szeretve vagyunk, mégpedig minden válaszadásunk előtt. Míg a világ gyakran próbál meggyőzni minket arról, hogy csak azért vagyunk értékesek, amit produkálni tudunk, az evangélium emlékeztet bennünket az élet valódi igazságára: szeretve vagyunk. Egy kortárs lelki író így fogalmazta meg ezt: "Jóval azelőtt, hogy bármely emberi lény meglátott volna minket, Isten szerető szemei láttak minket. Jóval azelőtt, hogy bárki meghallotta volna a sírásunkat vagy a nevetésünket, meghallgatott minket Istenünk, aki csupa fül nekünk. Jóval azelőtt, hogy bárki is beszélt volna hozzánk ezen a világon, az örök szeretet hangja szólt hozzánk." (H. NOUWEN, A szeretett ember élete) Ő szeretett minket először; ő vár ránk; ő szeret minket folyamatosan. Ez a mi identitásunk: Isten szerettei vagyunk. Ez a mi erőnk: Isten szeret minket.

Ennek az igazságnak a felismerése megköveteli a szentségről való gyakori gondolkodásunk átalakítását. Időnként a jócselekedetekre való törekvésünk túlhangsúlyozásával a szentség eszményét túlzottan önmagunkra, személyes hősiességünkre, lemondási képességünkre, a jutalomért való önfeláldozásra való készségünkre alapoztuk. Ez időnként az élet és a szentség túlzottan "pelagiánus" szemléletmódjának tűnhet. A szentséget elérhetetlen céllá változtattuk. Elkülönítettük a mindennapi élettől, ahelyett, hogy a mindennapi rutinunkban, az utcák porában, a valós élet megpróbáltatásaiban, és - Avilai Teréz nővérekhez intézett szavaival élve - "a fazekak és serpenyők között" keresnénk és fogadnánk el. Jézus tanítványainak lenni és a szentség útján haladni azt jelenti, hogy mindenekelőtt hagyjuk, hogy Isten szeretetének ereje átváltoztassa önmagunkat. Soha ne felejtsük el Isten elsőbbségét önmagunkkal szemben, a Lélek elsőbbségét a testtel szemben, a kegyelem elsőbbségét a cselekedetekkel szemben. Mert időnként nagyobb jelentőséget tulajdonítunk önmagunknak, a testnek és a cselekedeteknek. Nem, az elsőbbség Istené az énnel szemben, a Léleké a testtel szemben, a kegyelemé a cselekedetekkel szemben.

A szeretet, amelyet az Úrtól kapunk, az az erő, amely átalakítja az életünket. Megnyitja a szívünket, és képessé tesz bennünket a szeretetre. Ezért mondja Jézus - itt a második elem -, hogy "ahogyan én szerettelek titeket, úgy kell nektek is szeretnetek egymást." Ez a "mint" szó nem egyszerűen felhívás arra, hogy kövessük Jézus szeretetét; azt mondja nekünk, hogy csak azért vagyunk képesek szeretni, mert ő szeretett minket, mert ő önti szívünkbe saját Lelkét, a szentség Lelkét, a gyógyító és átalakító szeretetet. Ennek eredményeként minden helyzetben és minden testvérünkért, akivel találkozunk, képesek vagyunk döntéseket hozni és a szeretet cselekedeteit végezni, mert mi magunk is szeretve vagyunk, és van erőnk szeretni. Ahogy én magam is szeretve vagyok, úgy tudok szeretni másokat is. A szeretet, amelyet adok, egyesül Jézus irántam való szeretetével. "Ahogy" ő szeretett engem, úgy tudok én is szeretni másokat. A keresztény élet ilyen egyszerű. Ne bonyolítsuk túl sok mindennel. Éppen ilyen egyszerű.

Mit jelent a gyakorlatban megélni ezt a szeretetet? Mielőtt ezt a parancsolatot adta volna nekünk, Jézus megmosta a tanítványok lábát; majd miután ezt megtette, átadta magát a keresztfának. Szeretni ezt jelenti: szolgálni és az életünket odaadni. Szolgálni, vagyis nem a saját érdekeinket helyezni előtérbe: megtisztítani magunkat a kapzsiság és a versengés mérgétől; harcolni a közöny rákfenéje és az önreferencialitás férge ellen; megosztani az Istentől kapott karizmákat és ajándékokat. Konkrétan azt a kérdést kell feltennünk magunknak: "Mit teszek másokért?" Ezt jelenti a szeretet, hogy a szolgálat szellemében, szerény szeretettel és mindenféle ellenszolgáltatás keresése nélkül éljük mindennapjainkat.

Aztán, hogy odaadjuk az életünket. Ez többről szól, mint arról, hogy egyszerűen felajánlunk valamit magunkból másoknak; ez arról szól, hogy önmagunkat adjuk nekik. Szeretem megkérdezni azokat az embereket, akik tanácsot kérnek tőlem, hogy adnak-e alamizsnát. És ha igen, vajon megérintik-e az adományozott kezét, vagy egyszerűen, antiszeptikusan, egyszerűen ledobják az alamizsnát. Ezek az emberek általában elpirulnak és nemet mondanak. Azt is megkérdezem, hogy alamizsnát adva az illető szemébe néznek-e, vagy a másik irányba néznek. Azt mondják, hogy nem. Érintés és tekintet, érintés és nézés a testvéreinkben szenvedő Krisztus testére. Ez nagyon fontos; ez az, amit az élet odaadása jelent.

A szentség nem néhány hősies gesztusból áll, hanem a mindennapi szeretet sok apró tettéből.  "A megszentelt életre vagytok hivatottak? Olyan sokan vagytok ma itt! Akkor legyetek szentek azáltal, hogy örömmel élitek meg elkötelezettségeteket. Házasok vagytok? Legyetek szentek azáltal, hogy szeretitek és gondját viselitek férjeteknek vagy feleségeteknek, ahogyan Krisztus teszi az Egyházért. Dolgoztok a megélhetésetekért? Legyetek szentek azáltal, hogy becsületesen és ügyesen dolgoztok testvéreitek szolgálatában, hogy küzdötök az igazságért, társaitokért, hogy ne maradjanak munka nélkül, hogy mindig igazságos bért kapjanak. Szülő vagy nagyszülő vagy? Légy szent azáltal, hogy türelmesen tanítod a kicsiket, hogyan kövessék Jézust. Mondd csak, te hatalmi pozícióban vagy? Nagyon sok tekintélyes ember van ma itt! Akkor légy szent azáltal, hogy a közjóért dolgozol, és lemondasz a személyes haszonról." (Gaudete et Exsultate, 14) Ez a szentség útja, és ez olyan egyszerű!  Mindig Jézust látni másokban.

Az evangéliumot és testvéreinket szolgálni, életünket felajánlani anélkül, hogy cserébe bármit, bármilyen világi dicsőséget várnánk: ez a titok, és ez a mi hivatásunk. Ma szentté avatott útitársaink így élték meg szentségüket. Azzal, hogy lelkesedéssel vállalták hivatásukat - papként, megszentelt nőként, laikusként - az evangéliumnak szentelték életüket.  Páratlan örömöt fedeztek fel, és a történelem Urának ragyogó tükörképei lettek. Mert ez az, ami egy szent: a történelem Urának fényes tükörképe. Törekedjünk mi is erre. A szentség útja nincs elzárva; egyetemes, és a keresztséggel kezdődik. Törekedjünk arra, hogy kövessük, mert mindannyian a szentségre vagyunk hivatottak, a szentség egy sajátos formájára. A szentség mindig "eredeti", ahogy Boldog Carlo Cutis szokta mondani: nem fénymásolat, hanem "eredeti", az enyém, a tiéd, mindannyiunké. Egyedülállóan a miénk. Valóban, az Úrnak mindenki számára megvan a szeretet terve. Van egy álma a te életedre, az én életemre, mindannyiunk életére. Mi mást mondhatnék még? Kövessétek ezt az álmot örömmel.
 

REGINA CAELI

Kedves testvéreim!

Mielőtt befejezném ezt az eucharisztikus ünneplést, szeretnék köszönteni és köszönetet mondani mindnyájatoknak: a bíboros testvéreknek, a püspököknek, a papoknak, a férfi és női hívőknek, különösen azoknak, akik az új szentek lelki családjaihoz tartoznak, és nektek, minden hívőnek, Isten hűséges népének, akik a világ számos pontjáról összegyűltetek itt.

Köszöntöm a több országból érkezett hivatalos küldöttségeket, különösen az Olasz Köztársaság elnökét. Jó látni, hogy ezek a szentek evangéliumi tanúságtételükkel elősegítették saját nemzetük és az egész emberi család lelki és társadalmi növekedését. Miközben a világban sajnos a távolságok nőnek, a feszültségek és a háborúk fokozódnak, az új szentek inspirálják az összetartozás megoldásait és a párbeszéd útjait, különösen azok szívében és elméjében, akik nagy felelősséggel járó pozíciókat töltenek be, és akik arra hivatottak, hogy a béke, nem pedig a háború ügynökei legyenek.

Köszöntöm mindnyájatokat, kedves zarándokoknak, valamint azokat, akik a médián keresztül követték ezt a szentmisét.

És most forduljunk Szűz Máriához, hogy segítsen nekünk örömmel követni az új szentek példáját.

 

Forrás: https://www.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2022/documents/20220515-omelia-canonizzazione.html
A magyar fordítást nagylelkű önkéntesek végzik, Isten dicsőségére és minden ember javára.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."