Bencés zsolozsma V E S P E R Á SHétfő nagyböjtben, V. hét

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
27
Hétfő nagyböjtben, V. hét
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Dicséret neked, Krisztus, örök dicsőség Királya!
 
Himnusz I. Brev. Maur.
Szavunkat halld meg, jó Urunk,
A hozzád esdő szózatot:
Amellyel sírva kér imánk
E negyven szent nap alkonyán.
 
2. Szívekbe látó nagy Bíró,
Te gyöngeségünk ismered,
Annak, ki hozzád visszatér
Bocsánatodnak add kegyét.
 
3. Vétkeztünk ellened sokat,
De vallomásunk elfogadd:
Engedj szent, áldott nevedért
A bánkódóknak enyhülést.
 
4. Az üdvös megtartóztatás
A testnek gőgjét törje meg,
S immár ha józan lett a szív,
Megvesse bűnnek szennyeit.
 
5. Osztatlan Egység, tedd meg ezt,
Szentháromság, te add meg ezt:
Nekünk az üdvös böjtidő
Legyen sok jót gyümölcsöző. Ámen.
 
vagy
 
Himnusz Brev. Maur.
Királyi zászló jár elöl,
Kereszt titkával tündököl,
Melyen testében halni szállt
A testet éltető Király.
 
2. Halálán dárda járta át
Gonosz vasával oldalát,
S mely sok bűnt, vétket eltörölt,
Belőle vér és víz ömölt.
 
3. Az ősi jóslat ím betelt,
Mit a hű Dávid énekelt:
Népek körében – él a szó
Király a fáján trónoló.
 
4. Te rajtad fénylik, drága fa,
Királyi vérnek bíbora,
Jeles törzsről méltó faág,
Ki szent testét karoltad át.
 
5. Világ bűnének zálogát,
Hordoztad értünk, fényes ág,
Gonosz kígyó ártó fejét
Megváltónk rajtad zúzta szét.
 
6. Reményünk, áldott légy, kereszt,
A szenvedés nagy napja ez:
Kérünk, erőd nyújtsd már nekünk,
Add vétkünkért vezeklenünk.
 
7. Szentháromság, dicsér szívünk,
Üdvünk forrása, kérlelünk,
Kiket halálod élni hív
Idők végéig boldogítsd. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 113,11
Az égen és földön * Isten, amit akart, végbe vitt mindent.
 
113. zsoltár
[Alleluja!]
 
Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, * Jákob háza az idegen nemzet közül,
 
Júda lett akkor az Úr hajléka, * Izrael az ő országa.
 
Látta a tenger s messze futott, * és a Jordn visszafordult.
 
A hegyek ugrándoztak mint a kosok, * a halmok mint a kis bárányok.
 
Tenger, mi lelt, hogy elfutottál, * Jordán, hogy megfordultál?
 
Hegyek, miért ugrándoztok mint a kosok, * és ti, halmok, mint a kis bárányok?
 
Rendülj meg, te föld, az Úr színe előtt, * Jákob Istenének arca előtt,
 
Aki sziklából bőséges vizet fakaszt * s a kőszirtből forrásokat.
 
Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem nevednek adj dicsőséget, * irgalmadért s hűségedért!
 
Miért mondanák a pogány népek: * „Hol van hát az ő Istenük?”
 
A mi Istenünk az égben lakik, * mindent végbevisz, amit akar.
 
Ám a nemzetek bálványai arany és ezüst, * emberi kz alkotása.
 
Szájuk van, de nem beszélnek, * szemük van, de mégse látnak.
 
Fülük van, de nem hallanak, * orruk van, de illatot nem éreznek.
 
Kezük van, de nem tapintanak, † lábuk van, de mégse járnak, * és torkuk nem ad hangot.
 
Ilyenek lesznek készítőik, * és mindazok, kik bennük bíznak.
 
K Izrael háza az Úrban bízik, * M ő a gyámola s védőpajzsa.
 
K Áron háza az Úrban bízik, * M ő a gyámola s védőpajzsa.
 
K Akik az Urat félik, benne bíznak, * M ő a gyámoluk s védőpajzsuk.
 
K1 Megemlékezik rólunk az Úr és megáld minket,† megáldja Izrael házát, * megáldja Áron házát.
 
K2 Megáldja mindazt, aki féli az Urat,* nagyokat s kicsinyeket.
 
K1 Megsokasít az r benneteket,* titeket és minden fiatokat.
 
K2 Áldjon meg az r benneteket,* aki az eget és a földet teremtette.
 
M Az egek az Úr egei, * ám a földet rábízta az emberekre.
 
K Nem a holtak dicsérnek, Uram, téged, * sem azok, kik leszálltak a csend honába.
 
M Mi, akik élnk, áldjuk az Urat, * mostantól fogva mindörökké.
 
K Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
M Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkn örökké. men.
 
1. antifóna Zsolt 113,11
Az égen és földön * Isten, amit akart, végbe vitt mindent.
 
 
2. antifóna Zsolt 114,7
Nyugodjál meg, lelkem, újra * mert jót tett veled az Úr kegyelme.
 
114. zsoltár • Hálaadás a szabadulásért
Sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába. – ApCsel 14,22
 
Szeretem az Urat, mert meghallgatta könyörgésem szavát. * Felém fordította fült, mikor hvtam őt.
 
Körülvettek a halál kötelékei s az alvilg tőrei, * elborított a nyomor s a flelem.
 
Akkor segítségül hívtam az Úr nevét: * „Mentsd meg, Uram, az letem!”
 
Igazságos az Úr s irgalmas, * könyörl rajtunk Istenünk.
 
Az egyszerűeket az r őrzi, * elesett voltam, de fölemelt engem.
 
Nyugodjál meg, lelkem, újra, * mert az r jót tett veled.
 
Megmentette lelkem a haláltól, * szemem a könnyektől, lábam a botlástól.
 
Íme, az Úr színe előtt járok * az élők fldjén.
 
Dicsőség az Atyának s Fiúnak * s Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most s mindenkor * és mindörökkn-örökké. men.
 
2. antifóna Zsolt 114,7
Nyugodjál meg, lelkem, újra * mert jót tett veled az Úr kegyelme.
 
3. antifóna Róm 11,36
Minden általa s érte van, R dicsőség néki mindörökké.
 
Újszövetségi ének (Róm 11,33-36) • Isten bölcsességének és irgalmasságának magasztalása
 
Mekkora a mélysége Isten gazdagságának, * bölcsességének és tudásának. R Dicsőség néki mindörökké.
 
Milyen megfoghatatlanok ítéletei, * milyen kikutathatatlanok az ő útjai. R
 
Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, * s tanácsot ki adott néki? R
 
Vajon ki az, aki kölcsönzött neki, * hogy visszakövetelhetné tőle? R
 
Bizony, belőle, általa és érte van minden, * övé a dicsőség örökké. Ámen. R
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek. R
 
Miképpen kezdetben most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen. R
 
3. antifóna Róm 11,36
Minden általa s érte van, R dicsőség néki mindörökké.
 
Olvasmány Róm 5,8-9
Testvéreim, Isten azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Most, hogy vére árán igazzá váltunk, még sokkal inkább megment bennünket haragjától.
 
Válaszos ének Zsolt 77,38
Megbocsátotta népe vétkét, * elengedte minden adósságát. Elfordította haragját s nem pusztította el népét. * elengedte... Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Megbocsátotta népe vétkét...
 
4. antifóna Jn 3,16
Úgy szerette Isten a világot, * hogy Egyszülöttjét adta érte, hogy mindaz, aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Jn 3,16
Úgy szerette Isten a világot, * hogy Egyszülöttjét adta érte, hogy mindaz, aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.
 
 
Könyörgések
 
I., III. és V. héten
 
Alázatosan kérjük Krisztus Urunkat, aki megváltotta népét bűneitől:
Könyörülj rajtunk, Urunk!
 
 
Imádunk téged, Krisztus, Egyházadért, amelyért feláldoztad magadat;
 
– újítsd meg állandóan s tisztítsd meg a bűnbánatban.
 
Jó Mester, mutasd meg ifjúságunknak az utat, amelyet mindegyikünknek rendeltél,
 
– hogy azon járva találja meg boldogságát.
 
Te megkönyörültél minden betegségen;
 
– gyógyítsd meg a betegeket, ébreszd föl reményüket,minket pedig tégy buzgókká ápolásukban.
 
Add, hogy soha ne feledkezzünk meg a keresztségben kapott méltóságunkról,
 
– hogy mindig neked élhessünk.
 
Adj békét és dicsőséget elhunyt testvéreinknek;
 
– s add, hogy majd mi is Veled együtt lehessünk.
 
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, a te kimondhatatlan kegyelmed gazdagít bennünket minden áldással. Add meg nekünk, hogy úgy lépjünk át a régiből az új életre, hogy ezáltal felkészüljünk a mennyei dicsőségre. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldások
  1. Urunk, Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség Lelkét!
  2. Jussatok el mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére!
  3. Isten Fia adjon nekünk érzéket, hogy megismerjük az igaz Istent!
  4. Töltsön el titeket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejéből bővelkedjetek!
  5. Az igazság Istene tanítson meg benneteket minden igazságra!
  6. Az Úr hajlítsa szíveteket magához, hogy mindig az ő útjain járjatok!
  7. Nyissa fel szemeteket Istenünk, hogy a sötétségből az ő világosságára jussatok, és helyet kapjatok a szentek között!
  8. Ismerjétek meg Krisztusnak minden ismeretet felülmúló szeretetét, és teljetek be Isten egész teljességével!
  9. Kegyelem legyen mindnyájatokkal, akik el nem múló szeretettel szeretitek Urunkat, Jézus Krisztust!
  10. Gyarapítson és gazdagítson titeket az Isten a szeretetben egymás és mindenki iránt!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma L A U D E SHétfő nagyböjtben, V. hét

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
27
Hétfő nagyböjtben, V. hét
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Dicséret neked, Krisztus, örök dicsőség Királya!
 
Himnusz I. Brev. Maur.
Bánatra hívnak egyre most
A böjtnek üdvös napjai,
Pap és hívők esdő szavát
Visszhangozzák a templomok.
 
2. De célt nem érhet bús imánk
Megbántott Istenünk előtt,
Ha szív mélyéből nem fakad
S nem járja át a fájdalom.
 
3. Meghajtott fejre szórt hamu,
S a tépett köntös mit sem ér,
Ha mély, őszinte fájdalom
Szívünket nem szaggatja meg.
 
4. Enyhítsék Istenünk szívét
Most bőven omló könnyeink,
Ő számontartva vétkeink
Kiszabni készül büntetést.
 
5. Irgalmas Bíránk, Istenünk,
Tartsd vissza büntető kezed,
A bűnbánatra adsz időt,
Adj most bűnbánó szívet is.
 
6. Háromság, mindig áld szavunk,
De most még buzgóbb énekünk!
Engedd: az üdvös böjtidő
Vezesse hozzád híveid! Ámen.
 
vagy
 
Himnusz Brev. Maur.
Kereszten függő Krisztusunk,
Reád szegezzük két szemünk,
Míg elszáll végső sóhajod,
S Atyádnak lelked átadod.
 
2. Emberszívekbe mérgezőn
A csúf kígyó mart sok sebet,
De fáján függő Istenünk
Gyógyítja azt, ki rátekint.
 
3. Karod kitárod, Krisztusunk,
Mint szent trónján ülő király,
S a földkerekség tájait
Áldón magadhoz fölveszed.
 
4. Add hát, hogy üdvünk trónusán
Nyerjünk kegyelmet, ó Urunk,
Szent véred áldott harmata
Bűnöktől lelkünk mossa meg.
 
5. Az üdvösségre egy remény,
Kereszt, világon egy dicső,
Kitűzve mindig tündökölj,
Uralkodj szívünk trónusán.
 
6. Atyánkat áldjuk, s egy Fiát,
Akit halálra átadott,
És áldunk, Lélek, téged is,
Dicsőség néked szüntelen. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 3,4
Uram, te vagy pajzsom nékem, * mert fejem fölemelted, én dicsőségem.
 
3. zsoltár • Az Úr a védelmezőm
Elszenderült, álomba merült, de föltámadt, mert az Úr fölkarolta őt. – Szent Iréneusz
 
Uram, de sokan gyötörnek engem, * sokan fölkelnek ellenem,
 
Sokan mondják rlam: * „Nincs oltalma Istenben!”
 
De te, Uram, védő pajzsom vagy, * dicsőségem, aki fölemelted csggedt fejemet.
 
Az Úrhoz kiáltottam hangos szval, * és ő meghallgatott engem szent hegyéről.
 
Nyugalomra tértem és álomba merültem, * de fölkeltem, mert az Úr fölemelt engem.
 
Vegyen bár körül ezernyi nép, akkor sem flek. * Kelj fel, Uram, ments meg, Istenem!
 
Ellenségeimet arcul verted, * a bűnösök fogát sszezúztad.
 
Menedékünk benned van, Uram, * legyen áldsod npeden!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
1. antifóna Zsolt 3,4
Uram, te vagy pajzsom nékem, * mert fejem fölemelted, én dicsőségem.
 
 
2. antifóna Kiv 15,2
Erősségem az Úr és oltalmam, * szabadítóm ő lett nékem. Ő az én Istenem, őt dicsérem, atyáink Istene, nevét áldom.
 
Ószövetségi ének (Kiv 15,1-13.17-18) • Győzelmi ének
Mózes és a nép ezt az éneket énekelte a Vörös-tengeren való átkelés után. – Kiv 15,1
 
Énekeljünk az Úrnak, mert nagyszerű dolgokat művelt, * lovat és lovast tengerbe vetett.
 
Az Úr az én erősségem, őbenne dicsekszem, * szabadítóm ő lett nkem.
 
Dicsőítem, mert ő az én Istenem, * magasztalom, mert atyink Istene.
 
Az Úr erős harcos, * Mindenható az ő neve.
 
A fáraó szekereit és seregét tengerbe vetette, * vezérei a Vörös-tengerbe vesztek.
 
A hullámokban lelték srjukat, * kődarabként a mlybe szlltak.
 
Megmutattad, Uram, jobbodnak erejét, * ellenségeidet, Uram, legyőzte jobbkezed.
 
Ellenfeleidet nagy dicsőséged zúzta ssze, * elküldted haragod: elemésztette őket, mint a pelyvát.
 
Haragod leheletétől feltorlódtak a vizek, † a hömpölygő hullámok falként megálltak, * összegyűltek az örvénylő vizek a tenger mlyén.
 
Így szólt az ellensg: † „Üldözőbe veszem, elfogom őket, * szétosztom a zsákmányt, és megnyugszik lelkem.
 
Kirántom kardomat, * s elpusztítja őket jobbkezem!”
 
De te rájuk leheltél, és elborította őket a tenger, * ólomként merültek el a hatalmas vizekben.
 
Ki hasonlít hozzád az istenek között, Uram? † Kit övez úgy a szentség, mint tged, * félelmetes, dicsőséges és csodatvő?
 
Kinyújtottad jobbodat, s a föld elnyelte őket, † irgalmadban vezére lettél megváltott npednek, * s hatalmas erőddel elvitted szent lakóhelyedre. ...
 
Bevezeted és elülteted őket tulajdon hegyeden, † erős lakóhelyeden, amelyet alkottál, Uram, * szentélyedben, Uram, amelyet kezed pített.
 
Uralkodik az Úr most és mindenkor, * és örkkön-rökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
2. antifóna Kiv 15,2
Erősségem az Úr és oltalmam, * szabadítóm ő lett nékem. Ő az én Istenem, őt dicsérem, atyáink Istene, nevét áldom.
 
3. antifóna Zsolt 134,7
Amit az Úr akar, * mindent végbevisz az égen s a földön.
 
134. zsoltár • A csodákat tévő Isten dicsérete
Tulajdonul lefoglalt nép vagytok... hirdessétek Isten dicsőségét, aki a sötétségből csodálatos világosságára hívott meg titeket! – 1 Pét 2,9
 
Dicsérjétek az r szent nevét, * dicsérjétek az Urat, szolgái,
 
Akik az Úr hzában lltok, * Isten hzának udvarán!
 
Dicsérjétek az Urat, mert jó, * zengjetek zsoltárt nevének, mert mindennél kedvesebb!
 
Mert kiválasztotta az Úr Jkobot magának, * tulajdonába vette Izraelt.
 
Tudom jól, hogy nagy a mi Urunk, * Istenünk nagyobb minden istennél.
 
Amit az Úr akar mindent vgbevisz, * égen s földön, tengeren és a vizek mlyén.
 
Felleget hajt a föld széléről, † villámokból esőt teremt, * kamráiból viharszelet.
 
Lesújtotta Egyiptom minden elsőszlöttét, * embert, llatot egyaránt.
 
Elküldte rád, Egyiptom, csodáit, jeleit, * a fáraó és minden szolgája ellen.
 
Lesújtotta a pogány npeket, * megölt sok hatalmas királyt:
 
Szichont, az amoriták királyt, † Ogot, Bsán királyát, * s minden uralkodót Knaán fldjén;
 
S átadta fldjüket birtokul, * népének, Izraelnek rökrszül.
 
Uram, neved fennmarad rökké, * nemzedékről nemzedékre emléked, Uram.
 
Mert az Úr igazságot szolgáltat npének, * és megkönyörül minden szolgáján.
 
A pogányok istenei arany és ezüst, * emberi kéz alkotta őket.
 
Szájuk van, de nem tudnak beszélni, * szemük van, és mgse ltnak.
 
Fülük van, de mgse hallanak, * és szájukban nincsen lehelet.
 
Ilyenek lesznek, akik alkották őket, * és mindazok, akik bennük bznak.
 
Izrael háza, ldjad az Urat, * Áronnak háza, ldjad az Urat!
 
Lévinek háza, ldjad az Urat, * Akik az Urat félik, ldják az Urat!
 
Áldott legyen az Úr Sion hegyéről; * Jeruzsálem az ő lakóhelye.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
3. antifóna Zsolt 134,7
Amit az Úr akar, * mindent végbevisz az égen s a földön.
 
Olvasmány Jer 11,19-20
Olyan voltam, mint a szelíd bárány, amelyet vágóhídra hurcolnak. Nem tudtam, hogy terveket koholnak ellenem, mondván: „Pusztítsuk el a fát, ereje teljében vágjuk ki az élők földjéről, úgyhogy még a nevét se emlegessék többé.” De te, Seregek Ura, igazságos ítélettel ítélsz, te a vesék és szívek vizsgálója vagy. Engedd látnom, miként állsz rajtuk bosszút, mert terád bíztam ügyemet.
 
Válaszos ének Zsolt 78,9
Segíts minket megváltó Istenünk, * szent nevedért, Urunk, szabadíts meg! Bocsásd meg nékünk, Urunk, nevedért a mi vétkeinket! * szent nevedért... Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Segíts minket...
 
4. antifóna Jn 4,40
Odavittek az emberek Jézushoz * sokféle bajban szenvedő beteget. Kezét egyenként rájuk tette s meggyógyította bajukból őket.
 
Evangéliumi ének (Jn 1,1.3.4.9.10.11.14.16) • Az Ige megtestesülésének himnusza
Kezdetben volt az Ige, * az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.
 
Őáltala lett minden, * nélküle semmi sem lett, ami lett.
 
Benne élet volt, * s az élet volt az emberek világossága.
 
Az Ige volt az igazi világosság, † amely megvilágosít minden embert; * ő jött el a világba.
 
A világban volt, és mégsem ismerte fel a világ; * tulajdonába jött, de övéi be nem fogadták.
 
És az Ige testté lett és közöttünk lakott, * kegyelem és igazság tölti be.
 
Az ő teljességéből kaptunk mindnyájan * kegyelemre kegyelmet.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
4. antifóna Jn 4,40
Odavittek az emberek Jézushoz * sokféle bajban szenvedő beteget. Kezét egyenként rájuk tette s meggyógyította bajukból őket.
 
 
Könyörgések
 
I., III. és V. héten
 
Áldott legyen Jézus, Üdvözítőnk, aki halálával megnyitotta nekünk az üdvösség ösvényét; közös imádságunkban kérjük őt:
 
Irányítsd, Urunk, népedet az egyenes útra!
 
 
 
Irgalmas Istenünk, te a keresztségben új életet ajándékoztál nekünk,
 
– add, hogy napról napra hasonlóbbak legyünk arcodhoz!
 
Engedd, hogy örömet tudjunk ma szerezni a rászorulóknak,
 
– s veled találkozzunk, amikor rajtuk segítünk!
 
Add, hogy azt tegyük színed előtt, ami jó, igaz és helyes,
 
– s egész szívünkkel téged keressünk!
 
Bocsásd meg kegyelmesen, amit családod egysége ellen vétettünk,
 
– engedd, hogy egy test és egy lélek legyünk!
 
(Áldd meg a névnapját ünneplő N. testvért/atyát,
 
– hogy állhatatos legyen az erős hitben és reményben!)
 
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, a te kimondhatatlan kegyelmed gazdagít bennünket minden áldással. Add meg nekünk, hogy úgy lépjünk át a régiből az új életre, hogy ezáltal felkészüljünk a mennyei dicsőségre. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
Hirdessétek életetekben a megfeszített Krisztust, aki a meghívottaknak Isten ereje és Isten bölcsessége!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I   I M A Ó R AHÉTFŐ

Déli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
27
HÉTFŐ
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Dicséret neked, Krisztus, örök dicsőség Királya!
 
Himnusz Lit. Hor.
Keresztfa, áldás kútfeje,
Üdvünk, reményünk sarkköve,
Előbb csak átokverte fa,
Most égnek fényes ajtaja.
 
2. Terajtad függ a Bűntelen,
Mindent magához így ölel,
Kivel csatát az ősgonosz
Hiába kezdett – elbukott.
 
3. Atyádat s Lelkedet veled
Egy szívvel áldjuk, Jézusunk,
Győzelmed osztja szét nekünk
Kereszted drága kincseit. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 118,16
Fogadj el engem, Istenem, * szent igéd szerint, hogy neked éljek, és ne szégyeníts meg engem, Uram, mert tebenned bíztam.
 
118. zsoltár • Isten törvénye fölötti öröm
„Szeretetünk Isten iránt abban mutatkozik meg, hogy megtartjuk parancsait” – 1Jn 5,3
 
XIII. (Mem)
Uram, mennyire szeretem trvényed, * róla elmélkedem egész napon át.
 
Ellenségemnél bölcsebbé tesz vgzésed, * mert velem van rökké.
 
Minden tanítómnál okosabb lettem, * mert arról elmélkedem, amire oktatsz engem.
 
Értelmesebb vagyok, mint a vnek, * mert amit előírsz kvetem.
 
Minden gonosz úttól távol tartom lbam, * hogy megtartsam igédet.
 
Ítéleteidtől el nem trek, * mert te voltál tanító mesterem.
 
Mily édes számnak beszéded, * édesebb, mint mz az ajkamnak.
 
Parancsaid révén mindent megértek, * ezért gyűlölök minden hazug utat.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
XIV. (Nun)
Égő lámpás lábam előtt igéd, * világosság utamnak svényén.
 
Esküt teszek és fogadom, * hogy megtartom igaz dntésed.
 
Nagyon mélyre aláztak, Uram, * tartsd meg életemet igéd szerint!
 
Ajkam áldozatát fogadd kegyesen, * és ítéleteidre taníts meg, Uram!
 
Szakadatlan veszélyben letem, * de törvényedet el nem feledem.
 
Csapdát állítanak nekem a bűnösök, * de parancsodtól el nem trek.
 
Előírásaid osztályrészem rökre, * mert szívem bennük rvend.
 
Szívből törekszem megtenni, amit rendelsz, * minden időben, rökkön-rökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
XV. (Szamech)
Gyűlölöm a megosztott szívű embert, * de szeretem trvényed.
 
Te vagy oltalmam, te vagy pajzsom, * igédben van minden reményem.
 
Távozzatok tőlem, gonoszok, * én megtartom Istenem vgzését.
 
Fogadj el engem, Istenem, † szent igéd szerint, hogy neked ljek, * és ne szégyeníts meg engem, mert tebenned bztam, Uram!
 
Segíts meg, és szabadulást nyerek, * rendelkezéseidben találom mindig römöm.
 
Elveted mind, akik rendeléseidtől eltérnek, * mert hazugságot forgatnak fejükben.
 
A föld minden bűnösét salaknak tartod, * ezért szeretem vgzésed.
 
Testem megborzad, mert féllek tged, * ítéletedet reszketve nzem.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
Antifóna Zsolt 118,16
Fogadj el engem, Istenem, * szent igéd szerint, hogy neked éljek, és ne szégyeníts meg engem, Uram, mert tebenned bíztam.
 
Olvasmány Jer 31,2.3b.4a
Ezt mondja az Úr: Kegyelmet talált a pusztában a kardtól megmenekült nép: Izrael nyugalma felé tart. Örök szeretettel szerettelek téged, azért megőriztem irántad irgalmasságomat. Újra fölépítelek, és te fölépülsz, Izrael szűzi leánya.
 
Az Istennek tetsző áldozat a töredelmes lélek,
R Nem veted meg, Istenem, az alázatos és megtört szívet. Zsolt 50,19
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te vagy híveid élete, az alázatosak dicsősége, az igazak boldogsága; tekints kegyelmesen a hozzád könyörgők imájára, hogy az ígéreteidre szomjas lelkek mindig elteljenek szereteted bőségével. Aki élsz és uralkodol az Atyaistennel és a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."