Bencés zsolozsma V E S P E R Á SÉVKÖZI 3. VASÁRNAP

Esti ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23
ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz I. hét Brev. Maur.
Ó fényed embert megvakít,
Mélyen rejtőző Istenünk!
Előtted minden szent remeg,
Arcuk takarják angyalok.
 
2. Mi most merülten mély ködök
Ködébe rejtve rejtezünk,
De felkel szép örök napod,
S elűzi majd az éjszakát.
 
3. Te készíted, te őrized
Számunkra ezt a nagy napot,
Fényével melyhez fel nem ér
A lánggal égő napkorong.
 
4. De hol maradsz el oly soká,
Hol késel, várva várt napunk?
Hogy téged lássunk, hagyjuk el
A test lehúzó láncait.
 
5. Ha majd lehull e rabbilincs,
Hozzád száll lelkünk, Istenünk,
És látva égi fényedet
Szeretve áld majd szüntelen.
 
6. Te késztess minden jóra itt,
Háromság, osszad kincseid,
És tűnő földi fény után
Örök napot te kelts reánk. Ámen.
 
1. Antifóna I. hét  Zsolt 109,1
Így szólt az Úristen az én Uramhoz: * "Jobbom felől foglald el trónod!"
 
109. zsoltár (1-6a.6c-7) • Pap és király a Messiás
Addig kell uralkodnia, míg ellenségeit mind lába alá nem veti. – 1Kor 15,25
 
Így szólt az r az én Uramhoz: * „Jobbom felől foglald el trnod!
 
Ellenségeidet trónod elé vetem, * és lábad zsámolyává teszem őket.”
 
Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad jogarát, * hogy ellenségeid kzött uralkodj.
 
Tiéd a királyság születésed óta szentséges fnyben: * „Mint harmatot, a hajnalcsillag előtt szltelek tged.”
 
Megesküdött az Úr és meg nem bnja: * „Pap vagy te mindörökre Melkizedek rendje szerint.”
 
Az r áll a jobbodon, * eltiporja a királyokat haragja napján.
 
Megítéli mind a npeket, … * összezúzza a hatalmasokat messze fldön.
 
Patakból iszik az ton, * ezért magasra emeli fejét.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-rökké. men.
 
1. Antifóna I. hét  Zsolt 109,1
Így szólt az Úristen az én Uramhoz: * "Jobbom felől foglald el trónod!"
 
 
2. antifóna I. hét Zsolt 111,1
Boldog, ki féli az Urat, * ki örömét leli törvényében.
 
111. zsoltár • Az igaz ember dicsérete
Éljetek úgy, mint a világosság fiai! A világosság gyümölcse csupa jóság, igazságosság és egyenesség. – Ef 5,8-9
 
Boldog ember, aki féli az Urat, * aki törvényében örömét találja.
 
Nemzetsége hatalmas lesz a fldön, * az igazak nemzetsége áldásban részesl.
 
Gazdagság lesz házában és bőség, * igazsága örökre megmarad.
 
Olyan ő az igaznak, mint fny a stétben, * könyörületes, irgalmas és igazlelkű.
 
Aki könyörül és ad másoknak, jó sora lesz annak, * aki az igazsághoz szabja tetteit.
 
Nem inog meg ő sohasem, * az igaz emlékezete örökre megmarad.
 
Rossz hírtől félnie soha nem kell, * szíve nyugodt, mert bízik az Úrban.
 
Nincs kitől féljen, szve btor, * ellenségeit megszégyenülni látja.
 
Javait szétosztja: adakozik a szegénynek, † igazsága örkre megmarad, * és dicsőség lesz osztályrésze.
 
Látja ezt a bűnös és haragra lobban, † fogát csikorgatja és emszti magát. * A bűnösök kívánsága semmivé válik.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
2. antifóna I. hét Zsolt 111,1
Boldog, ki féli az Urat, * ki örömét leli törvényében.
 
3. antifóna  I. hét Jel 19,6
Alleluja. Isten a Mindenható Úr, alleluja, * ő uralkodik minden fölött. Alleluja, alleluja.
 
Újszövetségi ének (Jel 19,1-9) • A Bárány menyegzője
 
Üdv és dicsőség Istennek, * mert igazak és igazságosak ítéletei.
 
Dicsérjétek Istenünket szolgái, mindnyájan, * kik őt félitek, kicsik és nagyok! ℞
 
Ő uralkodik minden fölött, * a mi Istenünk, a Mindenható!
 
Örvendezzünk, ujjongjunk és őt dicsérjük, * mert elérkezett a Bárány menyegzője. ℞
 
Íme, jegyese fölkészült, * és ragyogó fehér gyolcsruhát öltött.
 
Boldogok, akik meghívást kaptak * a Bárány menyegzős lakomájára! ℞
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké. Ámen. ℞
 
3. antifóna  I. hét Jel 19,6
Alleluja. Isten a Mindenható Úr, alleluja, * ő uralkodik minden fölött. Alleluja, alleluja.
 
Olvasmány III. hét 1Pét 1,3-5
Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmasságával, Jézus Krisztus halottaiból való feltámadása által, élő reménységre szült újjá minket: arra a romolhatatlan, szeplőtelen, hervadhatatlan örökségre, amely számotokra van fönntartva a mennyben.
 
Válaszos ének Jel 5,9
Hatalmas a mi Urunk Istenünk * és mindenható az ő ereje.
Bölcsességének nincsen határa, sem tudásának nincs vége. * És mindenható az ő ereje.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. * Hatalmas a mi Urunk Istenünk...
 
4. antifóna III. hét 1Tim 1,17
Az örökkévalóság Királyának * legyen tisztelet, dicsőség, a láthatatlan s egyetlen Istennek most és örökké, alleluja.
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna III. hét 1Tim 1,17
Az örökkévalóság Királyának * legyen tisztelet, dicsőség, a láthatatlan s egyetlen Istennek most és örökké, alleluja.
 
Könyörgések III. hét
Testvérek, Istenünk az idők kezdetén megteremtette, megváltásával újjáteremtette, szeretetével megújítja a világot. Örvendező szívvel kérjük:
   Urunk és Istenünk, újíts meg mindent!
 
Hálát adunk neked, Istenünk, mert megmutattad hatalmadat a teremtésben,
– gondviselésedet a világ történelmének útján!
Szent Fiad, a béke követe által, aki győzelmet aratott a keresztfán,
– szabadíts meg a félelemtől és kétségbeeséstől bennünket!
Add, hogy mindazok, akik tisztelik az igazságosságot,
– a világ építésén csalárdság nélkül, igaz békességben működjenek együtt!
Segítsd az elnyomottakat, szabadítsd ki a foglyokat, adj kenyeret az éhezőknek, erőt a gyöngéknek,
– mutasd meg mindenkiben a kereszt győzelmét!
Te Fiadat halála és eltemetése után föltámasztottad a dicsőségre,
– engedd, hogy meghalt testvéreink eljussanak vele együtt az életre!
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Mindenható, örök Isten, irányítsd tetteinket tetszésed szerint, hogy szent Fiad nevében minél több jót tegyünk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás III. hét
Isten ereje őrizzen meg benneteket az üdvösségre a hit által, kipróbált hitetek legyen tiszteletre méltó Krisztus megjelenésekor!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma L A U D E SÉVKÖZI 3. VASÁRNAP

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23
ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur. I. hét
Templomba  hívnak újra most
Nyíló szép hajnal fényei,
Hogy adjunk hálát, intenek,
Az új napért, mit ád az ég.
 
2. De hajnal fénye elfakul:
Krisztus ragyog föl győztesen;
Mind benne élünk s általa,
Őt zengje boldog énekünk!
 
3. Kezdet ködéből hogy kikelt
A nagy világ oly hirtelen,
És tiszta fényben tündökölt:
Mily bölcs erőnek műve volt.
 
4. Halálra adta egy Fiát
Minden bűnünkért jó Atyánk,
S életre hívta újra őt:
Nagy irgalmának műve volt.
 
5. Amint a fényes föld színén
Végigtekintett Alkotónk,
Szemlélve benne önmagát
Mind jónak látta műveit.
 
6. De szebb látvány volt, csillogóbb,
Atyánk szemében a világ,
Amint lemosta szennyeit
A Bárány tiszta vére már.
 
7. Hajnal fényében felragyog
Az új világnak éke mind,
S az Isten rejtett titkait
Csodálva látja már szemünk.
 
8. Ám szívünk napja, Krisztusunk,
Örök Fényből szült Fénysugár,
Az Istent adja: őt magát
Szemléljük testnek fátyolán.
 
9. Nyújtsd, kérünk, boldog Háromság,
Üdvös törvényed fényeit;
Kerüljük el mindazt, mi rossz,
És tartsuk meg törvényeid!
Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 62,2-3
Isten, Te vagy Istenem nékem, * Téged szomjaz a lelkem, Téged keres arcom, hogy meglássam dicsőséged.
 
62. zsoltár
[Dávid zsoltára, amikor Júda pusztájában tartózkodott.]
 
Isten, te vagy Istenem nékem, * pirkadattól melletted virrasztok.
 
Téged szomjaz a lelkem, érted eped a testem, * mint aszú föld, mely szomjas és vizetlen.
 
A szent sátorban téged keres arcom, * hogy dicsőséges hatalmad meglássam.
 
Jobb a te jóságod, mint az élet, * hirdetni fog ajkam téged.
 
Áldalak, amíg csak élek, * s nevedben tárom feléd kezemet.
 
Mint dús lakomával, teljék be lelkem, * és ajkam dicsér ujjongás szavával.
 
Rád emlékezem éjjel ágyamon, * és rád gondolok reggel.
 
Mert te vagy oltalmam, * szárnyaid árnyékában örömöm lelem.
 
Hozzád ragaszkodom egész szívvel, * jobboddal erősen tartasz engem.
 
De akik romlásom tervezik, * a föld mélybe kerülnek.
 
Kardélre hányják őket, * a rókák is megkapják bellük rszüket.
 
De a király örvendezik majd Istenben; † akik rá esküsznek, diadalt aratnak, * mert a gonoszok szja elnémul.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 62,2-3
Isten, Te vagy Istenem nékem, * Téged szomjaz a lelkem, Téged keres arcom, hogy meglássam dicsőséged.
 
2. antifóna Dán 3,52
Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene, * áldott a te dicsőséges szent neved.
 
Ószövetségi ének (Dán 3,57-88.56) • A három ifjú éneke
Az egész természet velünk együtt sóhajtozik és vajúdik – Róm 8,22
 
Áldjátok az Urat, művei, mindnyájan, * dicsérjétek és magasztaljátok őt örkkön-rökké!
 
Áldjátok az Urat, angyalok, * áldjátok az Urat, magas egek!
 
Áldjátok az Urat, ég feletti vizek, * áldjátok, minden erők, az Urat!
 
Áldjátok az Urat, nap és hold, * áldja az Urat az ég minden csillaga!
 
Áldjátok az Urat, zápor és harmat, * áldjátok, szelek, az Urat!
 
Áldjátok az Urat, tűz és forróság, * áldjátok az Urat, hideg és meleg!
 
Áldjátok az Urat, dér és harmat, * áldjátok az Urat, fagy és hideg!
 
Áldjátok az Urat, jg és hó, * áldjátok az Urat, éjjel és nappal!
 
Áldjátok az Urat, fény és stétség, * áldjátok az Urat, villm és felhő!
 
Áldja a föld az Urat, * dicsérje és magasztalja őt örkkön-rökké!
 
Áldjátok az Urat, hegyek és halmok, * áldja az Urat a föld minden terménye!
 
Áldjátok az Urat, források, * áldjátok az Urat, tengerek s folyamok!
 
Áldjátok az Urat, halak és minden, ami a vizekben mozog, † áldjátok az Urat, égi madarak, * áldjátok az Urat, vadak és sszes llatok!
 
Áldjátok az Urat, emberek fiai, † áldd az Urat, Izrael, * dicsérjétek és magasztaljátok őt örkkön-rökké!
 
Áldjátok az Urat, papjai, * áldjátok az Urat, szolgái!
 
Áldjátok az Urat, igazak, * áldjátok, alázatos szívűek és szentek, az Urat!
 
Áldjátok az Urat, Hananja, Azarja, Misael, * dicsérjétek és magasztaljátok őt örkkön-rökké!
 
Áldjuk az Atyát, a Fiút s a Szentlelket, * dicsérjük és magasztaljuk őt örkkön-rökké!
 
Áldott vagy, Uram, a magas egekben, * dicséretes, dicsőséges és magasztos örkkön-rökké.
 
2. antifóna Dán 3,52
Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene, * áldott a te dicsőséges szent neved.
 
3. antifóna Zsolt 92,1.2
Király az Úr, fönségbe öltözött, * szilárd a trónusa kezdet óta.
 
92. zsoltár • A teremtő Isten dicsérete
Az Úr, mindenható Istenünk, átvette az uralmat. Örvendezzünk, ujjongjunk és dicsőítsük őt! – Jel 19,6-7
 
Király az Úr, fönségbe öltözött, * fönségbe öltözött, erővel vezte magát.
 
Biztos alapot vetett a fldnek, * erősen áll az, meg nem inog.
 
Szilárd a trónusod kezdet ta, * öröktől lsz te, Uram.
 
Zúgnak a folyamok, Uram, † hangosan zúgnak a folyamok, * zúgva morajlanak a szles folyók.
 
Hatalmasabb, mint sok vizek morajlása, † hatalmasabb, mint tenger zgása, * hatalmas az Úr a magas egekben.
 
Tanításaid, Uram, valóban igazak, * szentség illeti házadat rök időkig.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-rökké. Ámen.
 
3. antifóna Zsolt 92,1.2
Király az Úr, fönségbe öltözött, * szilárd a trónusa kezdet óta.
 
Olvasmány III. hét Ez 37,12-14
Ezt mondja az Úr, az Isten: nézzétek, kinyitom sírotokat, kihozlak benneteket sírotokból, én népem, és elvezetlek benneteket Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírotokat és kihozlak benneteket sírotokból, én népem. Belétek oltom lelkemet, és életre keltek. Letelepítelek benneteket földeteken, és megtudjátok, hogy én, az Úr mondtam ezt, és végbe is vittem, mondja az Úr.
 
Válaszos ének Jel 5,9
Elszenvedted, Uram, a halált érettünk * És megváltottál minket véreddel.
Istenünk országává és papjaivá tettél bennünket. * És megváltottál…
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. * Elszenvedted, Uram a halált…
 
4. antifóna III. hét Lk 1,78-79
Istenünk irgalma által * a magasságból Fölkelő eljön hozzánk, hogy vezérelje lépteinket a békesség útjára.
 
Benedictus Lk 1,69-79
[Zakariás eltelt Szentlélekkel, és így prófétált:]
 
Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, * mert meglátogatta népét és megváltást szerzett néki.
 
Erős szabadítót támasztott nékünk * szolgájának, Dávidnak házából.
 
Amint szólott a szentek ajkával, * ősidők óta a próféták szavával:
 
Megszabadít az ellenség kezéből, * mindazoktól, akik gyűlölnek minket.
 
Irgalmas lesz atyáink iránt, * szent esküjét el nem felejti,
 
A szövetséget, melyet Ábrahámmal, atyánkkal kötött, * hogy amit ígért, megadja nékünk;
 
Hogy megszabadulva az ellenség kezéből * félelem nélkül szolgáljunk néki,
 
Szentségben és igazságban színe előtt * életünk minden napján.
 
Te pedig, gyermek, a Magasságbeli hírnöke leszel, * mert az Úr előtt jársz, hogy útját előkészítsd.
 
Az üdvösség ismeretére tanítsd népét, * hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
 
Istenünk mélységes irgalma által, * amellyel a magasságból Fölkelő eljön hozzánk,
 
Hogy világítson azoknak, akik a halál árnyékában és sötétben élnek, * és vezérelje lépteinket a békesség útjára.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna III. hét Lk 1,78-79
Istenünk irgalma által * a magasságból Fölkelő eljön hozzánk, hogy vezérelje lépteinket a békesség útjára.
 
Könyörgések III. hét
Testvérek, Isten elküldte Szentlelkét, hogy boldogító fénye legyen minden szívnek; állhatatosan kérjük Őt:
     Urunk és Istenünk, áraszd ránk fényedet!
 
Áldott vagy Isten, fényességünk, mert a mai napon is fölkeltettél bennünket,
– hogy dicsőítsünk téged!
Fiad föltámadása által fénybe borítottad a világot,
– áraszd ki világosságodat minden emberre!
Te kiárasztottad Lelkedet egyszülött Fiad tanítványaira,
– küldd el Szentlelkedet Egyházadra, hogy hűséges legyen hozzád!
Népek világossága, emlékezzél meg azokról, akik még sötétségben élnek,
– nyisd meg szemüket, hogy fölismerjenek téged, az egyedül igaz Istent!
(Áldd meg a névnapos N. atyát/testvért,
– hogy élete példájával testvérei világossága lehessen!)
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Mindenható, örök Isten, irányítsd tetteinket tetszésed szerint, hogy szent Fiad nevében minél több jót tegyünk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás III. hét
Isten, aki föltámasztotta Jézust a halálból, adja meg nektek a bennetek lakó Lélek által, hogy lélek szerint éljetek és a lelkiekre törekedjetek!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I I M A Ó R AÉVKÖZI 3. VASÁRNAP

Déli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23
ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz
Az ég delén a napkorong
Most teljes fényben tündököl:
Urunk, igaz nap, új tüzet
Így gyújt a földön lángod is.
 
2. Te ős igazság, szép sugár,
Lelkünk homályát űzzed el,
S napunk gyümölcsét hozza meg
A fényben érő szeretet.
 
3. A jó Atyát, az Alkotót,
Bűntől megváltó szent Fiát,
S ki szeretettel pártfogol,
A Lelket áldjuk egyaránt. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 118,68
Jó vagy, s jóságosak műveid, * tárd fel, Uram, előttem minden rendelésed.
 
118. zsoltár • Isten törvénye fölötti öröm
„Szeretetünk Isten iránt abban mutatkozik meg, hogy megtartjuk parancsait.” – 1 Jn 5,3
 
VII. (Zajin)
Emlékezz szolgádnak adott igédre, * benne reményt adtál nkem.
 
Gyötrelmeim közt az vigasztal engem, * hogy szavad önt belém letet.
 
Bármennyire gúnyolnak is engem a gőgösök, * törvényedet el nem hagyom.
 
Emlékezem hajdani végzéseidre, Uram, * vigaszt tallok bennük.
 
Haragra gyúlok a bűnösök miatt, * akik megvetik trvényed.
 
Rendeléseid énekszó flemnek * a földön, ahol zarndok vagyok.
 
Éjszaka nevedre gondolok, Uram, * és megőrzöm trvényed.
 
Osztályrészem ez lett nkem, * mert megtartom parancsod.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
VIII. (Chet)
Az Úr az én örökrszem: * ígérem, hogy megtartom szavad.
 
Teljes szívemből könyörgök színed előtt; * irgalmazz nekem igéd szerint!
 
Megfontolom minden utamat, * lépteimet parancsaid felé fordítom.
 
Késedelem nélkül sietek, * hogy megtartsam vgzésed.
 
Ha gonoszok hálója vesz is körül engem, * törvényedet el nem feledem.
 
Az éj közepén is felkelek, * hogy áldjalak igaz végzsed miatt.
 
Barátja vagyok mindazoknak, kik félnek tged, * s akik megőrzik parancsod.
 
Irgalmad, Uram, betölti a fldet, * rendeléseidre tants meg engem!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
IX. (Tet)
Jóságosan bántál szolgáddal, * szavad szerint, Uram.
 
Taníts meg okosságra és helyes tudásra, * mert parancsaidat hittel fogadtam.
 
Mielőtt nyomorúság ért, téves úton jrtam, * most azonban szavadat kvetem.
 
Jó vagy, és jóságosak műveid, * minden rendelésed trd fel előttem.
 
A gőgösök cselt szőnek ellenem, * de én teljes szívemből megőrzöm parancsod.
 
Szívük érzéketlen a jléttől, * ám én törvényedben tallom römöm.
 
Jó nekem, hogy megaláztatás ért engem; * így megtanultam minden vgzésed.
 
Ajkad törvénye számomra tbbet ér, * mint ezernyi arany és ezüst.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
1. antifóna Zsolt 118,68
Jó vagy, s jóságosak műveid, * tárd fel, Uram, előttem minden rendelésed.
 
Olvasmány I. hét Ez 20,19-20
Én, az Úr vagyok a ti Istenetek! Igazodjatok törvényeimhez, tartsátok szem előtt parancsaimat, és teljesítsétek őket. Szenteljétek meg szombatjaimat, hogy jelül szolgáljanak köztem és köztetek, s így megtudják, hogy én, az Úr vagyok a ti Istenetek.
 
V Bárcsak bizton vezetnének útjaim,
R Hogy megtartsam, amit rendelsz!    Zsolt 118,5
 
Zárókönyörgés
Mindenható, örök Isten, irányítsd tetteinket tetszésed szerint, hogy szent Fiad nevében minél több jót tegyünk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."