Bencés zsolozsma L A U D E SNagyböjt 2. vasárnapja

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25
Nagyböjt 2. vasárnapja
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Dicséret neked, Krisztus, örök dicsőség Királya!
 
Himnusz II. Lit. Hor.
Igazság napja, Krisztusunk,
Űzz el szívünkből éjt, homályt,
Hadd nyíljon minden szép erény,
Midőn a nappalt meghozod.
 
2. Adtál üdvünkre szent időt,
Adj most bűnbánó, hű szívet,
S mind jóra térítsd, jó Urunk,
Kit irgalmad tűrt oly soká.
 
3. Imádság, jó tett, áldozat,
Hajtsák felénk kegyes szíved,
Mert bűneink bár oly nagyok,
Csodás irgalmad még nagyobb.
 
4. Jön már a nap, jön szép napod,
Mikor majd minden felvirul,
Ez gyújt örömre minket is,
Kiket kegyelmed újraszült.
 
5. Jön már a nap, jön szép napod,
Kegyes Háromság, tégedet,
S nagy irgalmadból újulók,
Mi is mondjunk új éneket. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 117,27-28
Az Úr az Istenünk, * fényessége ragyog fölöttünk. Istenem, néked hálát adok, magasztallak, én Istenem, téged.
 
117. zsoltár
[Alleluja!]
 
K Áldjátok az Urat, mert jó: * M irgalma örökkvaló.
 
K Mondja Izrael hza, mert jó: * M irgalma örökkvaló.
 
K Mondja Áronnak hza: * M irgalma örökkvaló.
 
K Mondják, akik félik az Urat: * M irgalma örökkvaló.
 
K1 Gyötrelmemben hívtam az Urat, * meghallgatott az Úr, és tágas térre vezetett engem.
 
K2 Velem az Úr, nincs mitől flnem; * ember mit árthat nékem?
 
K1 Velem az Úr, ő segít nkem, * megszégyenül minden ellenségem.
 
K Jobb az Úrban bízni, * mint emberekre hagyatkozni.
 
M Jobb az Úrban bzni, * mint hatalmasokra hagyatkozni.
 
K Körülvettek engem a npek, * M az Úr nevében legyőztem őket.
 
K Minden oldalról körülvettek engem, * M az Úr nevében legyőztem őket.
 
K Körülrajzottak mint a méhek, † de elhamvadtak mint a bozót lngja, * M az Úr nevében legyőztem őket.
 
K Üldöztek, taszítottak, hogy elessem, * M de az r megsegített.
 
K Dicsőség az Úr és erő nkem, * M ő lett az n üdvsségem.
 
K Ujjongás és diadal szava szól az igazak strából, * M győzelmes az Úrnak jobbja.
 
K Az Úr magasra emelte jobbkezét, * M győzelmes az Úrnak jobbja.
 
K1 Nem halok meg, hanem lek, * és hirdetem az Úr tetteit.
 
K2 Megfenyített az Úr, megfenyített engem, * de a halálnak át nem engedett.
 
K1 Nyissátok ki nékem az igazság kapuját, * belépek rajta, s áldom az Urat.
 
K2 Ez az Úr kapuja, * az igazak mennek be rajta.
 
K1 Hálát adok, Uram, mert rám figyeltél, * mert te lettél az n üdvsségem.
 
M A kő, amit megvetettek az pítők, * az lett a háznak szegletköve.
 
K Mindezt az Úr művelte, * csodálatos a szemnk előtt.
 
M Ezt a napot az Úr adta, * örvendezzünk s ujjongjunk ma!
 
K Küldj szabadulást, Uram, nkem, * M adj, Uram, gazdag letet!
 
K Áldott, aki jön az Úr nevében, * megáldunk titeket az r szentlyéből.
 
M Az Úr az Istenünk, * fényessége ragyog flöttünk.
 
K Ünnepeljetek zöldellő gakkal, * vonuljatok a szent oltárhoz!
 
K1 Te vagy Istenem, hálát adok nked, * Magasztallak, Istenem, téged.
 
K Áldjátok az Urat, mert jó, * M irgalma örökkvaló.
 
K Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
M Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkn örökk. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 117,27-28
Az Úr az Istenünk, * fényessége ragyog fölöttünk. Istenem, néked hálát adok, magasztallak, én Istenem, téged.
 
2. antifóna Dán 3,52
Áldott vagy, Urunk, * dicséretre méltó mindörökké! Áldott a te szent neved, dicséretre méltó s dicsőséges mindörökké
 
Ószövetségi ének (Dán 3,52-58) • A három ifjú éneke
Áldott legyen a Teremtő mindörökké! – Róm 1,25
 
Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene, * dicséretes, dicsőséges és magasztos örkkön-rökké.
 
Áldott a te szent és dicső neved, * dicséretre méltó és magasztos örkkön-rökké.
 
Áldott vagy dicsőséged fenséges hzában, * dicséretre méltó és dicsőséges örkkön-rökké.
 
Áldott vagy országod királyi szkében, * dicséretre méltó és magasztos örkkön-rökké.
 
Áldott vagy, aki átlátod a mélységet, † és trónolsz a kerubok flött, * dicséretre méltó és magasztos örkkön-rökké.
 
Áldott vagy a magas egekben, * dicséretre méltó és dicsőséges örkkön-rökké.
 
Áldjátok az Urat, művei, mindnyájan, * dicsérjétek és magasztaljátok őt örkkön-rökké!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örkké. Ámen.
 
2. antifóna Dán 3,52
Áldott vagy, Urunk, * dicséretre méltó mindörökké! Áldott a te szent neved, dicséretre méltó s dicsőséges mindörökké
 
3. antifóna Zsolt 148,2
Dicsérjétek az Urat mind, ti angyalok, * dicsérjétek, égi seregek. ℞. Dicsérjétek az Úr nevét!
 
148. zsoltár • A mindenség az Urat dicséri
Hallottam, hogy minden teremtmény, mely a mennyben, a földön és a tengerben van, így kiáltott: A trónon ülőnek és a Báránynak áldás, tisztelet, dicsőség és hatalom örökkön-örökké. – Jel 5,13
 
Dicsérjétek az Urat a mennyből, * dicsérjétek a magasságban!
 
Dicsérjétek mind, ti angyalok, * dicsérjétek, égi seregek! ℞
 
Dicsérjétek, nap és hold, * dicsérjétek, fénylő csillagok!
 
Dicsérjétek, egeknek egei, * dicsérjétek minden vizek az g felett! ℞
 
Dicsérjék az r nevét, * mert ő parancsolt és ltrejöttek!
 
Odaállította őket minden időkre, * törvényt szabott nekik, mely el nem évül. ℞
 
Dicsérjétek az Urat a fldről, * tengeri szörnyek és vizek mlységei!
 
Tűz és jégeső, hó és kdfelhő,* dübörgő vihar, mely teljesíti akaratát! ℞
 
Minden hegyek és halmok, * gyümölcsfák és mind, ti cdrusok,
 
Vadak és minden llatok, * csúszómászók és mind, ti szrnyasok, ℞
 
Föld királyai és minden nemzetek, * fejedelmek és a föld minden brája,
 
Mind, ti ifjak és leányok, * öregek és gyermekek, ℞
 
Dicsérjétek az Úr nevét mindnyájan, * mert egyedül az ő neve magasztos!
 
Fönsége fölülmúlja az eget s a fldet, * dicsőségre emelte npe fejét. ℞
 
Dicséret minden szentjének, * Izrael fiainak, a népnek, amely kzel van hozz. ℞
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-rökké. Ámen. ℞
 
3. antifóna Zsolt 148,2
Dicsérjétek az Urat mind, ti angyalok, * dicsérjétek, égi seregek. ℞. Dicsérjétek az Úr nevét!
 
Olvasmány Jel 2,4-5.7
Az a kifogásom ellened, hogy elhagytad első szeretetedet. Gondold meg, honnan süllyedtél ide! Tarts bűnbánatot, és tégy úgy, mint azelőtt! Akinek füle van, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak: a győztesnek az élet fájáról adok enni, amely ott áll Isten paradicsomában.
 
Válaszos ének Zsolt 78,9
Segíts minket megváltó Istenünk, * szent nevedért, Urunk, szabadíts meg! Bocsásd meg nékünk, Urunk, nevedért a mi vétkeinket! * szent nevedért... Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Segíts minket...
 
4. antifóna Mt 17,1
Jézus magával vitte a hegyre * Pétert, Jakabot és testvérét Jánost s elváltozott szemük láttára. Arca, mint a nap, tündöklőn ragyogott s ruhája fehéren fénylett.
 
Benedictus Lk 1,69-79
[Zakariás eltelt Szentlélekkel, és így prófétált:]
 
Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, * mert meglátogatta népét és megváltást szerzett néki.
 
Erős szabadítót támasztott nékünk * szolgájának, Dávidnak házából.
 
Amint szólott a szentek ajkával, * ősidők óta a próféták szavával:
 
Megszabadít az ellenség kezéből, * mindazoktól, akik gyűlölnek minket.
 
Irgalmas lesz atyáink iránt, * szent esküjét el nem felejti,
 
A szövetséget, melyet Ábrahámmal, atyánkkal kötött, * hogy amit ígért, megadja nékünk;
 
Hogy megszabadulva az ellenség kezéből * félelem nélkül szolgáljunk néki,
 
Szentségben és igazságban színe előtt * életünk minden napján.
 
Te pedig, gyermek, a Magasságbeli hírnöke leszel, * mert az Úr előtt jársz, hogy útját előkészítsd.
 
Az üdvösség ismeretére tanítsd népét, * hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
 
Istenünk mélységes irgalma által, * amellyel a magasságból Fölkelő eljön hozzánk,
 
Hogy világítson azoknak, akik a halál árnyékában és sötétben élnek, * és vezérelje lépteinket a békesség útjára.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Mt 17,1
Jézus magával vitte a hegyre * Pétert, Jakabot és testvérét Jánost s elváltozott szemük láttára. Arca, mint a nap, tündöklőn ragyogott s ruhája fehéren fénylett.
 
 
Könyörgések
 
2. és 4. vasárnap
 
Testvéreim, dicsérjük Istent, akinek jósága végtelen, és kérjük őt örökké élő közbenjárónk, Jézus Krisztus által:
 
Gyújtsd lángra szívünkben szereteted tüzét!
 
 
 
Irgalmas Istenünk, engedd, hogy a mai napon bővelkedhessünk a jótettekben,
 
– és megérezze szeretetünket minden testvérünk!
 
Te a vízözönben megóvtad Noét a pusztulástól;
 
– üdvözítsd a katekumeneket a keresztség fürdője által!
 
Add, hogy ne csupán kenyérrel táplálkozzunk,
 
– hanem az igével is, amely a te ajkadról való!
 
Add, hogy megszűnjék köztünk minden széthúzás,
 
– és jóságodból békében és szeretetben élhessünk!
 
Add, hogy (a névnapját ünneplő N. atya/testvér és mi) mindnyájan,
 
– növekedjünk a hitben, a reményben és a szeretetben életünk minden napján!
 
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te megparancsoltad nekünk, hogy hallgassunk szeretett Fiadra. Táplálj minket szent igéddel, hogy megtisztult lélekkel, örvendezve szemléljük majd dicsőségedet. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
2. és 4. vasárnap
Támasszon Isten világosságot a szívetekben, hogy Isten dicsőségének ismerete ragyogjon föl nektek Urunk, Jézus Krisztus arcán!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I   I M A Ó R ANAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

Déli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25
NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Dicséret neked, Krisztus, örök dicsőség Királya!
 
Himnusz Lit. Hor. – Nona
Elmúlt dél, ím beteljesült
Az ősi Írások szava:
Megváltott néped Rád tekint,
Ki érte szenvedtél halált.
 
2. Vétkét megbánja jobb lator,
S az ország feltárul neki,
Hová bűnbánó-tiszta szív
Emeljen egykor minket is.
 
3. Halálon győztes szent kereszt
Új fénye űz el éjhomályt.
Szétnyílik Templom függönye:
Sötét álmunknak vége már.
 
4. Most Jézust és a jó Atyát
S a Lelket áldja énekünk:
Teremtő Egység, nézz le ránk,
Örökkön élő Istenünk! Ámen.
 
Antifóna Zsolt 118,41-42.38
Irgalmad, Uram, szálljon le rám, * mert reményem szavadba vetem. Teljesítsd, mit ígértél szolgádnak és azoknak, kik félnek téged.
 
118. zsoltár • Isten törvénye fölötti öröm
 
IV. (dálet)
Lelkem a porban hever: * önts életet belém igéddel!
 
Meghallgattál engem, mikor útjaimról beszéltem, * törvényeidre taníts meg engem!
 
Add rendeléseid útját értenem, * hadd fontolgassam csodás tetteid!
 
Bánatában könnyeket ont lelkem, * emelj fel igéddel engem!
 
Tarts távol a hazugság útjától, * jóságosan add nekem törvényed!
 
Igazságod útját választottam magamnak, * ítéleteidet állítottam szemem elé.
 
Rendeléseidhez ragaszkodom, Uram, * ne engedd, hogy szégyent valljak!
 
Sietve járok parancsaid útján, * mert szárnyaló szívet adsz nékem.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
V. ()
Uram, tedd törvényemmé rendelésed útját, * és én megtartom mindvégig.
 
Nyisd meg értelmem, hogy kövessem törvényed, * és megőrizzem egész szívemmel!
 
Vezess végzéseidnek ösvényén, * mert abban találom örömöm.
 
Előírásaidra hajlítsd szívem, * kapzsiságba ne hagyj esnem!
 
A hiábavaló dolgoktól fordítsd el szemem, * utadon adj életet nékem!
 
Teljesítsd, amit ígértél szolgádnak, * mindazoknak, akik félnek téged.
 
Tartsd távol tőlem a gyalázatot, amelytől rettegek, * mert ítéleteid kedvesek nékem.
 
Íme, parancsaidra vágyódom, * igaz voltodban kelts életre engem!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
VI. (wáw)
Szálljon rám, Uram, irgalmad, * és üdvösséged, amit ígértél.
 
Akkor megfelelek azoknak, akik gúnyolnak, * mert szavadba vetem reményem.
 
Ne vond meg számtól az igazság igéjét, * hiszen ítéleteidben bízva bízom.
 
Megtartom törvényed mindenkor, * és örökkön-örökké.
 
Akkor tágas tereken járhatok, * mert parancsod kutatom.
 
Előírásaid királyok előtt hirdetem, * és nem vallok szégyent előttük.
 
Végzéseidben örömöm telik, * szívből szeretem őket.
 
Kitárom kezem törvényeid felé, mert szeretem őket, * és fontolgatom igaz tetteid.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 118,41-42.38
Irgalmad, Uram, szálljon le rám, * mert reményem szavadba vetem. Teljesítsd, mit ígértél szolgádnak és azoknak, kik félnek téged.
 
Olvasmány Ef 4,21-24
Megtanultátok Krisztus által, hogy Jézusban van az igazság. Korábbi életetekkel ellentétben vessétek le tehát a régi embert, akit a megtévesztő kívánság romlásba dönt. Újuljatok meg gondolkodástok szellemében, s öltsétek magatokra az új embert, aki Isten hasonlóságára tiszta igazságban és szentségben alkotott teremtmény.
 
V Tiszta szívet teremts bennem, Istenem.
R Újítsd meg bensőmben az erős lelket. Zsolt 50,12
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te megparancsoltad nekünk, hogy hallgassunk szeretett Fiadra. Táplálj minket szent igéddel, hogy megtisztult lélekkel, örvendezve szemléljük majd dicsőségedet. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma K O M P L E T Ó R I U MVASÁRNAP II. VESPERÁS UTÁN NAGYBÖJTBEN, II. HÉT

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25
VASÁRNAP II. VESPERÁS UTÁN NAGYBÖJTBEN, II. HÉT
K O M P L E T Ó R I U M
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Dicséret neked, Krisztus, örök dicsőség Királya!
 
Lelkiismeret-vizsgálat, bevezethető a következőképpen:
Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg a nap folyamán elkövetett bűneinket!
 
vagy:
Testvéreim! Valljuk meg Isten előtt vétkeinket!
 
vagy:
Testvéreim! Mielőtt nyugovóra térnénk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát!
 
vagy:
Testvéreim! Mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára. Szálljunk magunkba, és bocsássunk meg szívből egymásnak, hogy Isten irgalmára mi magunk is méltók legyünk!
 
Bűnbánat
Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
– mert vétkeztünk ellened és testvéreink ellen!
Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
– és add meg nekünk az üdvösséget!
 
vagy:
Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket: Krisztus, kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
vagy:
Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem! Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
 
vagy:
Jézus Krisztus, utunk és példaképünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, kiengesztelődésünk és megváltásunk: Krisztus kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, a hit szerzője és beteljesítője: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
Befejezés
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
– Ámen.
 
Himnusz Brev. Maur.
Krisztus, tündöklő szép napunk,
Ki ránk sugárzod az Atyát,
Ó fényességből fényesség,
Oszlasd szét szívünk árnyait.
 
2. A nap világa már kihunyt,
Éjnek sötétje száll reánk,
A nappal tőled nyert erőt,
Te adj szép békés éjszakát!
 
3. Álomra hunyjuk bár szemünk,
Lelkünk virrasztva vár reád;
Te szent, hatalmas jobbkezed
Őrizze hívő népedet!
 
4. Míg fáradt testünk földre nyom,
Szívünk fohásza száll feléd:
Te add, hogy lelkünk szárnyain
Emelkedjünk az ég felé!
 
5. Üdvösségünkre egy remény,
Kérő imánkat meg ne vesd;
Ki értünk adtad véredet,
Oltalmazz minket, Jézusunk!
 
6. Áldjuk teremtő szent Atyánk,
Bűntől megváltó egy Fiát,
S az éltető szent Lelket is
Dicsérjük most és szüntelen. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 133,1
Áldjátok * az Urat, szolgái, akik éjszaka az Úr házában álltok.
 
4. zsoltár • Esti imádság
Az Úr csodálatra méltóvá tette azt, akit feltámasztott a holtak közül. – Szt. Ágoston
 
Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igaz Istenem! * Szorult helyzetemben tágas utat nyitottál nékem.
 
Könyörülj rajtam * és hallgasd meg imámat!
 
Meddig marad kemény a szívetek, emberek? * Miért szeretitek a hiúságot, és hazugságot miért kerestek?
 
Tudjátok meg: az Úr csodát tesz hívével, * meghallgat az Úr, amikor hozzá kiáltok.
 
Ha indulat fog is el, kerüljétek a vétket, † fontoljátok meg szívetek mélyén, * és fekhelyeteken pihenni térjetek!
 
Igaz áldozati adományt hozzatok * és az Úrban bízzatok!
 
Sokan mondják: „Ki részesít még jóban minket?” * Derítsd ránk, Urunk, arcod fényét!
 
Nagyobb örömet adtál szívembe, * mint akik dúskálnak búzában s borban!
 
Békében fekszem le és el is alszom, * mert egyedül csak benned találom nyugalmam, Uram.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
133. zsoltár • Esti ima a templomban
Dicsérjétek Istenünket, szolgái, mindnyájan,
és akik félve tisztelitek őt, kicsinyek és nagyok! – Jel 19,5
 
Áldjátok az Urat, szolgái, mindnyájan, * kik éjszaka az Úr házában álltok!
 
Tárjátok ki kezeteket szentélye felé * és áldjátok az Urat!
 
Áldjon meg téged az Úr Sionból, * aki az eget és a földet alkotta!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 133,1
Áldjátok * az Urat, szolgái, akik éjszaka az Úr házában álltok.
 
Olvasmány Ef 5,8-10
Valaha ugyan sötétség voltatok, most azonban világosság az Úrban. Úgy éljetek mint a világosság fiai! A világosság gyümölcse csupa jóságban, igazságban és egyeneslelkűségben mutatkozik. Keressétek, ami kedves az Úrnak! Ne vegyetek részt a sötétség meddő cselekedeteiben!
 
Válaszos ének
Uram, tebenned remélek, * kezedbe ajánlom lelkem.
V. Megváltottál engem, Uram, hűséges Istenem. * kezedbe ajánlom...
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. R. Uram...
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Nunc dimittis (Lk 2,28–32)
[Simeon így áldotta Istent:]
 
Bocsásd el most szolgádat, Uram, * szavaid szerint békességben;
 
Hiszen már látta szemem az dvösséget, * melyet minden népnek készítettl,
 
Hogy felragyogjon világosságára a pogányoknak, * és dicsőségére népednek Izraelnek.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökk. Ámen.
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, hallgasd meg kérő szavunkat, hogy Krisztus feltámadásának ünneplését a mai napon bevégezve, minden rossztól mentesen a te békédben nyugodjunk, és a te dicséretedben örvendezve ébredjünk. Krisztus, a mi Urunk által.
 
Áldások
Pap vagy diakónus:
Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten! – Ámen.
Ragyogtassa reátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas! – Ámen.
Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét! – Ámen.
 
vagy:
A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen: őrizze meg szellemetek, lelketek és testetek egészen feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig! – Ámen.
 
vagy:
Töltsön el benneteket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejébõl bővelkedjetek! – Ámen.
 
vagy:
Tegyen titeket méltóvá Isten a szentek sorsára, aki kiragadott benneteket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába! – Ámen.
 
vagy: (egyéni imádkozás esetén)
Nyugodalmas jóéjszakát és boldog halált adjon nekünk a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek! – Ámen.
 
Mária-antifóna
Ave Regina caelórum, *
Ave Domina Angelórum,
Salve radix, salve porta.
Ex qua mundo lux est orta:
Gaude Virgo gloriósa,
Super omnes speciósa:
Vale o valde decora,
Et pro nobis Christum exóra.
 
Üdvözlégy ég királynője, *
szép angyalok Úrnője, fénye!
Áldott gyökér, áldott ajtó,
földre üdvös napfényt ontó.
Örülj, szép Szűz, dicsőséges,
minden fölött ékességes.
Légy velünk, csillaga égnek,
és miértünk szent Fiad kérd meg.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma V E S P E R Á SNagyböjt 2. vasárnapja

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25
Nagyböjt 2. vasárnapja
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Dicséret neked, Krisztus, örök dicsőség Királya!
 
Himnusz II. Lit. Hor.
Te példát adtál, Jézusunk,
Negyvennap böjtjéről nekünk,
Ki bűnünkből megtisztulást
Kívánsz a lélek üdvéért.
 
2. Bűnbánat égi orvosa,
Légy már az Egyház támasza,
A megtört szív nyerje el már
A bűnbocsánat békéjét.
 
3. Gazdag kegyelmed mossa le
A múltnak fájó vétkeit,
És új bűntől lelkünk megóvd:
Add ránk sugárzó jóságod.
 
4. Hogy minden üdvös böjti nap,
És minden lelki áldozat
Mennyből békét esdjen le ránk:
Húsvét napfényes áldását.
 
5. Imádjanak már mindenek,
Nagy Hármas-Egység, tégedet,
Szent erődből most újulók,
Zengjünk új éneket néked. Ámen.
 
1. antifóna 1Pét 1,19
A hibátlan, * szeplőtelen báránynak, Krisztusnak, drága vére váltott meg minket a bűntől.
 
110. zsoltár
[Alleluja!]
 
Teljes szívemből az Urat dicsérem * mikor az igazak tanácskozsra egybegyűlnek.
 
Csodálatosak az rnak művei, * kutassa mindaz, ki vágydik utánuk.
 
Nagyság és fölség minden tette, * igazsága megmarad rökre.
 
Csodáinak emlket szerzett, * irgalmas az r és kegyelmes.
 
Ételt adott azoknak, kik őt flik, * szövetségére emlékezik örkkön-rökké.
 
Megmutatta népének hatalmas műveit, † a nemzetek örökségét adta nkik: * hűség és igazság keze műve.
 
Igaz minden rendelése, † mindörökké szilrdan llnak, * igazság és méltányosság szlte őket.
 
Megváltást kldött npének, * szövetséget kötött vle rökre.
 
Félelmetes és szent az ő neve, * az Úr félelme a bölcsesség kezdete.
 
Helyesen gondolkodnak, akik aszerint lnek. * Az Úr dicsérete megmarad rökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörkkön rökké. Ámen.
 
1. antifóna 1Pét 1,19
A hibátlan, * szeplőtelen báránynak, Krisztusnak, drága vére váltott meg minket a bűntől.
 
2. antifóna Mt 17,5
A felhőből szózat hallatszott: * "Ez az én szeretett Fiam, benne kedvemet lelem, őt hallgassátok!“ 
 
112. zsoltár • Isten fönsége és irgalma
Hatalmasokat taszít le trónjukról, de fölemeli az elesetteket. – Lk 1,52
 
Dicsérjétek, az Úrnak szolgái, * dicsérjétek az r szent nevét!
 
Az Úr neve legyen ldott * most és örkkön-rökké!
 
Az egész földön kelettől nyugatig * dicsérjétek az r szent nevét!
 
Fölséges az Úr minden nép flött, * dicsősége beragyog mindent.
 
Ki olyan, mint az Úr, a mi Istennk? † Aki a magasban lakik, * és szemmel tartja az eget s a fldet?
 
Felkarolja a gyengét a porból, * fölemeli a szegnyt a srból,
 
Fejedelmek között juttat neki helyet, * népe vezérei kzé lteti.
 
A gyermektelen asszony úgy lakhat hzában * mint a fiainak örvendő anya.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örkké. men.
 
2. antifóna Mt 17,5
A felhőből szózat hallatszott: * "Ez az én szeretett Fiam, benne kedvemet lelem, őt hallgassátok!“ 
 
3. antifóna Iz 53,5
Bűneinkért sebeszték meg, * vétkeinkért törték össze, békességünkért ő bünhődött, sebei hoztak gyógyulást nékünk. 
 
Újszövetségi ének (1Pét 2,21-24) • Krisztus az Üdvözítő
 
Krisztus szenvedett rtünk, * példát adott nekünk, hogy nyomdokba lpjünk.
 
♦ Bűnt nem követett el, † nem hagyta el hamis szó ajkát, * amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat.
 
Nem fenyegetőzött, amikor szenvedett, * mindent az igazságos bírra hagyott.
 
Vétkeinket testében felvitte a keresztfára, † hogy meghalván a bűnnek igaz életet ljünk, * mert sebei által nyertünk gygyulást.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
3. antifóna Iz 53,5
Bűneinkért sebeszték meg, * vétkeinkért törték össze, békességünkért ő bünhődött, sebei hoztak gyógyulást nékünk. 
 
Olvasmány Zsid 12,11-13
Testvéreim! Igaz, most minden fenyítés inkább szomorúságot okoz, mintsem örömet szerez; később azonban a megigazulás békés gyümölcsét termi annak, aki elviseli. Ezért erősítsétek meg a lankadt kezeket és a megroggyant térdeket. Lábatokat szoktassátok biztos járáshoz, nehogy kificamodjék, inkább gyógyuljon meg.
 
Válaszos ének Zsolt 77,38
Megbocsátotta népe vétkét, * elengedte minden adósságát. Elfordította haragját s nem pusztította el népét. * elengedte... Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Megbocsátotta népe vétkét...
 
4. antifóna Mt 17,9
A hegyről lejövet Jézus * a tanítványok lelkére kötötte: „Senkinek se mondjátok el a látomást, amíg az Emberfia föl nem támad.”
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Mt 17,9
A hegyről lejövet Jézus * a tanítványok lelkére kötötte: „Senkinek se mondjátok el a látomást, amíg az Emberfia föl nem támad.”
 
 
Könyörgések
 
2. és 4. vasárnap
 
Szüntelenül adjunk hálát Krisztusnak, testvérek, aki szolgálni jött, s hogy jót tegyen mindenkivel. Alázatos bizalommal kérjük őt:
 
Látogasd meg családod, Urunk és Istenünk!
 
 
 
Támogasd Egyházad püspökeit és papjait, akiket néped pásztoraivá tettél,
 
– hogy mindenkit elvezessenek általad az Atyához!
 
Szent angyalod kísérje az úton levőket,
 
– hogy megmeneküljenek minden lelki és testi veszélytől!
 
Taníts meg bennünket az emberek szolgálatára,
 
– hogy ezzel is kövessünk téged, aki nem azért jöttél, hogy neked szolgáljanak, hanem hogy te szolgálj másoknak!
 
Add meg, hogy minden emberi közösségben segítse testvér a testvért,
 
– hogy kegyelmedből olyanok legyünk, mint az erős város!
 
Légy irgalmas minden megholthoz,
 
– bocsásd be őket arcod fényébe!
 
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te megparancsoltad nekünk, hogy hallgassunk szeretett Fiadra. Táplálj minket szent igéddel, hogy megtisztult lélekkel, örvendezve szemléljük majd dicsőségedet. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
2. és 4. vasárnap
Adja meg nektek az Úr, hogy állhatatosak legyetek, fáradjatok az Úr ügyéért szüntelen, és fáradozástok ne legyen hiábavaló!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."